Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 18. august 2011

Mødedato
18-08-2011 kl. 09:00 - 15:15

Mødested
Mandø Centret, Vestervej 1, Mandø, 6760 Mandø

Deltagere
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
 • Bjarne Juel Møller

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mandøulykken
  2. Beredskabsbehov ved hjælp inden for 15 min i Region Syddanmark samt supplernede analyser
  3. Status på ambulancedrift i 1. og 2. kvartal 2011
  4. Samarbejdsaftale vedr. præhospital ordning i Varde Kommune den 07.07.2011
  5. Mødeplan 2012
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/684
  1. Mandøulykken
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 18. juni 2010 skete der en større ulykke på Mandø. En traktorbus kørte i et hestehul ude på vaden og væltede med 36 ældre personer ombord.

  Der er udarbejdet et evalueringsnotat om sundhedsberedskabsindsatsen ved ulykken.

  Præhospital leder Torsten Lang-Jensen vil på mødet komme med en redegørelse for sundhedsberedskabsindsatsen ved ulykken.

  Der vil under dagsordenspunktet deltage borgere fra Mandø, der vil komme med deres beskrivelse af den lokale indsats og den lokale oplevelse af beredskabshændelsen mhp. efterfølgende dialog.

  Der i bilag vedlagt evalueringen og oversigt over lokale deltagere i mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-08-2011

  Præhospital leder Torsten Lang-Jensen orienterede om evalueringsrapporten, jf. bilag.

  Udvalget og borgere fra Mandø gennemgik og drøftede forløbet. Det overordnede indtryk er, at den samlede sundhedsberedskabsindsats - og i det hele taget hele forløbet og den lokale indsats - fungerede tilfredsstillende.

  I forhold til evalueringsrapporten blev det fra lokal side blandt andet nævnt, at vanddybden var meget lille (mindre end 50 centimeter), og at ca. 12 passagerer var kommet ud af bussen efter ca. ½ time.

  Derudover drøftedes det lokale beredskab mere generelt, herunder uddannelsestilbud.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/5394
  2. Beredskabsbehov ved hjælp inden for 15 min i Region Syddanmark samt supplernede analyser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med 2. behandling af forslag til budget 2011-2014 på regionsrådets møde den 27. september 2010 blev det besluttet, at der skulle laves en analyse af præhospital dækning i Region Syddanmark.

  Analysen skulle bestå af en faglig udredning, hvor der indgår en økonomisk og operationel konsekvensvurdering af et fuldt beredskab, hvor alle områder i Region Syddanmark kan nås indenfor 15 minutter.

  Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en præsentation af den nuværende præhospitale dækning i regionen.

  Det præhospitale udvalg drøftede på møde den 23. juni analysen, og anmodede om yderligere beregninger vedrørende alternative placeringer af beredskabet i Brørup.

  Det reviderede notat omhandlende konsekvensvurdering af fuldt beredskab inden for 15 min, samt en analyse af konsekvenser af alternative placeringer af beredskabet i Brørup.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at de præhospitale udvalg anbefaler regionsrådet:

  • at konklusion og anbefalinger i vedhæftede notat godkendes.
  • at det præhospitale udvalg arbejdere videre med lokale tiltag, der kan forbedre den præhospitale dækning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-08-2011

  Indstillingen tiltrådt.

  Udvalget havde en foreløbig drøftelse af muligheder for lokale tiltag, der kan forbedre den præhospitale dækning. Udvalget anmoder sundhedsstaben om hurtigt at arbejde videre med at undersøge mulighederne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/17745
  3. Status på ambulancedrift i 1. og 2. kvartal 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af de to første kvartaler i 2011 gives der i notatet "status på ambulanceresponstider, juli 2011" en status på responstiderne for perioden 1. januar til 1. juli 2011.

  Det kan ud af notatet udledes, at de opstillede servicemål overholdes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-08-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6391
  4. Samarbejdsaftale vedr. præhospital ordning i Varde Kommune den 07.07.2011
  fold dette punkt ind Resume

  Parterne i ordningen; Region Syddanmark, Varde Kommune og Falck er nået frem til en praktisk udformning af ordningen og der er - i fællesskab - udarbejdet en kontrakt, hvori økonomi og indhold af ordningen beskrives.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark fik den 10. februar 2011 tilsagn, fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om 1.471.000 kr. til udbygning af det præhospitale beredskab i den del af Varde Kommune, der har de længste ambulanceresponstider og dækker opstart og afprøvning af ordningen i 2 år.

  Status for igangsættelse af ordningen er, at der nu er udarbejdet et udkast til vedlagte samarbejdsaftale. Denne er godkendt dels af den præhospitale leder Torsten Lang-Jensen og dels Virksomhedsleder for Varde Kommune, Ragnhild Raabjerg Madsen, prima august.

  Samarbejdsaftalen betyder at hjemmesygeplejersker i Varde Kommune pr. 15. september 2011 - via AMK-vagtcentral - vil blive aktiveret/udkaldt, hvis AMK vurderer at der er en signifikant tidsforskel mellem, hvornår hjemmesygeplejerskerne og ambulancen kan være hos den/de tilskadekomne. Hjemmesygeplejerskerne vil således blive et supplement til regionens sædvanlige præhospitale beredskaber (ambulancer, helikopter, akut- og lægebil).

  Hjemmesygeplejerskerne vil blive tilkaldt i den nordlige del af Varde Kommune og det forventes at der årligt vil være 150 udkald, der vil blive fordelt følgende tilknyttede biler, der står til rådighed for udkald (varierer efter tider på døgnet samt helligdage og weekend):

  • Hverdage: 7 biler i dagtimerne, 2 om aftenen og 1om natten.
  • Helligdage og i weekenden: 3 biler i dagtimerne, 2 om aftenen og 1 om natten.

  Den samlede økonomi er for en 2-årig periode estimeret til 1,1 mio. og ordningen planlægges evalueret løbende ved hjælp af registreringsark, der udfyldes af hjemmesygeplejerskerne efter hvert udkald.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-08-2011
  Orienteredes.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1093
  5. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås 2012-mødeplan for det udvalg, der forventes at skulle afløse Præhospitaludvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 på torsdage med start kl. 14.00 (på nær et møde):

  • Torsdag den 19. januar 2012
  • Torsdag den 9. februar 2012
  • Torsdag den 15. marts 2012
  • Tirsdag den 17. april 2012
  • Torsdag den 31. maj 2012
  • Torsdag den 21. juni 2012
  • Torsdag den 30. august 2012
  • Torsdag den 27. september 2012
  • Torsdag den 1. november 2012
  • Torsdag den 22. november 2012
  • Torsdag den 20. december 2012

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-08-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/633
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 22. september 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i regionshuset,
  • 27. oktober 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i regionshuset,
  • 17. november 2011, kl. 14.00 i Nibøl og Harrislee, Tyskland og
  • 15. december 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 22. september 2011 kl. 15.00 i mødelokale 3, i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-08-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/633
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-08-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 29-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring