Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 21. juni 2011

Mødedato
21-06-2011 kl. 12:30 - 16:00

Mødested
Regionshuset, Mødelokale 4

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)
 • Freddie H. Madsen (O)
 • Lillian B. Thomsen
 • Claus Sersar Thomsen
 • Kirsten Hansen
 • Henry Johannsen
 • Minna Holm-Nielsen
 • Azra Hasanbegovic
 • Jeppe Bruun-Petersen
 • Steen Andersen
 • Karen Margrete Nielsen

 • Afbud
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Finn T. Hansen (F)
 • Claus Sersar Thomsen
 • Henry Johannsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Opfølgning på referat af mødet den 10. februar 2011
  2. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  3. Udviklingsplan for Center for Misbrug og Socialpsykiatri – specielt vedr. afdelingen i Toftlund
  4. Rapport om retspsykiatri
  5. Sundhedsstyrelsens rapport: Psykisk syge kriminelles forløb 2005 - 2009
  6. Sundhedsaftalerne 2011-2014
  7. Takststyring i psykiatrien
  8. Vision for sundhedsvæsenet. Høring.
  9. Orienteringspunkter rejst af Karen Margrete Nielsen, Depressionsforeningen
  10. Seksuelle overgreb på patienter
  11. Tjekliste for bivirkninger
  12. Spørgsmål fra Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri.
  13. Region Syddanmarks åbenhedspris 2011. Udpegning af medlem til dommerkomiteen
  14. Status på afstigmatiseringskampagnen
  15. Undersøgelse af, om kommunikationen omkring psykisk syges ret til behandling fungerer
  16. Fremtidig ADHD behandling
  17. Status på uddannelsesforløb for praktiserende læger
  18. Mødekalender 2011
  19. Eventuelt


  Sagsnr. 11/1175
  1. Opfølgning på referat af mødet den 10. februar 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Opfølgning på referat af møde den 10. februar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Under pkt. 1 i referatet nævnes, at psykiatrisk dialogforum løbende vil blive underrettet om benchmarking. Punktet dagsordensættes på dialogforums næste møde.

  De af Steen Andersen stillede spørgsmål under pkt. 11 dagsordensættes på dialogforums næste møde. Grunden hertil er, at psykiatriledelsen vurderer, at det er vigtigt, at sygehusledelsens repræsentant kan orientere om nuværende praksis og påtænkte initiativer, og hele sygehusledelsen er på studietur i uge 25.

  Pkt. 12, eventuelt; Efter ønske fra Steen Andersen er opfølgning på uniformer i psykiatrien alligevel ikke dagsordensat.

  Pkt. 12, eventuelt: Der er aftalt mellem sekretariatet for sundhedsområdet og Psykiatrisk Dialogforum, at der skal være opmærksomhed på muligheden for at invitere medlemmer af det andet forum med til relevante møder og dagsordenspunkter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Orientering blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 11/1175
  2. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Mundtlig status på psykiatriens anlægsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Karsten Sauer fra psykiatriens anlægssekretariat vil på mødet give en kort status på psykiatriens igangværende anlægsprojekter indenfor lokalpsykiatri og døgnfunktioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Følgende orientering er taget til efterretning:

  Sengepsykiatri:

  Middelfart:

  Endeligt projektforslag er udarbejdet. Det forventes, at håndværkeropgaver udbydes i licitation omkring årsskiftet. Der er lavet en rotationsplan for sengerokader. Byggeriet afleveres i etaper.

  Planen er, at indflytning kan ske ved udgangen af 2012. Måske skrider planen lidt. Der skal bygges for 255 mio. alt i alt.

  En følge af processen er, at de nuværende 8 gerontosenge flyttes fra Middelfart. Det skaber lidt plads og er til gavn for rotationen. Regionsrådet behandler i juni forslag om at placere sengene i Kolding.

  Esbjerg:

  Der er nu lavet færdigt byggeprogram. Der skal etableres 3 nye sengeafdelinger og bygges nyt gerontoambulatorium. Og alle eksisterende sengeafsnit renoveres. Byggerådgiver vælges inden sommerferien. Herefter laves planer for indretning og udformning (projekteringsfasen).

  Man regner med indflytning sidst i 2013 for nye afdelinger og at man bliver færdig i løbet af 2014 for bestående afdelinger.

  Aabenraa:

  Byggerådgiver er valgt for et par måneder siden, og brugergrupper arbejder p.t. Tidsplanen er presset, så brugergrupperne har kun et par måneder og er færdige om en uges tid. Byggeprogrammet laves henover sommeren. Byggeprogram forelægges regionsrådet ultimo september 2011.

  Det er planlagt til at koste 450 mio. kr., men beslutning om at flytte ungesenge fra Kolding til Aabenraa fordyrer projektet. I forbindelse med byggeprogrammet laves endelig økonomisk opgørelse.

  Forventet indflytning ved udgangen af 2013, men der vil nok ske en færdiggørelse i etaper. Bl.a. fordi man er afhængig af sammenbygning med det somatiske sygehus.

  Vejle:

  Der foreligger ingen konkrete planer, og der er ikke afsat midler.

  Lokalpsykiatri:

  Middelfart:

  Lokalpsykiatri placeres i lejemål i Middelfart by. Forventet ibrugtagning december 2011.

  Esbjerg:

  Planlagt indflytning i lejemål efteråret 2012.

  Aabenraa:

  Der er indgået lejemål midt i byen. Ibrugtagning forventes januar 2012.

  Sønderborg:

  En gruppe ser på muligheder for placering på Sønderborg Sygehus.

  Odense:

  Ingen konkret tidsplan. Der er løbende kontakt med Odense Kommune.

  Fredericia:

  Indflytning i lejede bygninger i gang. Indvielse i løbet af efteråret.


  Sagsnr. 10/7739
  3. Udviklingsplan for Center for Misbrug og Socialpsykiatri – specielt vedr. afdelingen i Toftlund
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med Region Syddanmarks overtagelse af Misbrugscenter Sønderjylland den 1. januar 2011 er det besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan.

  Forslaget til udviklingsplanen omhandler specielt, hvordan centeret kan udvikle en målrettet indsats for de borgere, der har såvel et misbrug som en psykiatrisk sygdom. Forslaget beskriver det samarbejde, der er etableret mellem behandlingspsykiatrien og Center for misbrug og socialpsykiatri – specifikt afdelingen i Toftlund.

  Centerleder Ole Nielsen deltager under punktet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Gennem 2010, og under optakten til Region Syddanmarks overtagelse af det daværende Misbrugscenter Sønderjylland, viste møder med de syddanske kommuner, at der var et udtalt ønske om at skabe et tilbud, der målrettet kan bistå kommunerne med en afklaring og udredning af de borgere, der har såvel et misbrug samt en psykiatrisk lidelse.

  Det er specielt afdelingen i Toftlund, der skal sikre, at der skabes et effektivt og målrettet tilbud til de borgere, der har en psykiatrisk problemstilling kombineret med et misbrug.

  De overordnede aftaler mellem behandlingspsykiatrien og centerets afdeling i Toftlund er nu afklaret, og samarbejdet er ved at tage form.

  Ved siden af dette samarbejde om den enkelte borgers problemstillinger beskrives forslag til en nærmere plan for kompetenceudvikling af medarbejderstaben. Denne kompetenceudvikling vil, udover den egentlig faglige opkvalificering, tillige understøtte samspillet mellem den sociale og den psykiatriske indsats. 

  Et af disse initiativer er så småt sat i gang, nemlig et undervisningsforløb om klinisk psykiatri og dobbeltdiagnoser; et forløb der varetages af distriktspsykiatrien fra psykiatrisk afdeling i Haderslev.

  Det har været drøftet, hvorvidt afdelingen i Toftlund evt. skulle ændres fra et tilbud efter Servicelovens § 110 (forsorgshjem) til et korterevarende botilbud efter Servicelovens § 107. Forslaget er, at § 110-tilbuddet fastholdes, men at dette revurderes indenfor de næste par år.

  §110 giver mulighed for at borgeren kan indskrives umiddelbart, hvilket vurderes som helt afgørende i forbindelse med at kunne give målgruppen et målrettet tilbud, når borgerens motivation er til stede. Sideløbende med et ophold efter § 110 kan der tilbydes misbrugsbehandling efter § 101.

  Alle disse elementer skal samlet set medvirke til at sikre, at Region Syddanmark kan tilbyde kommunerne og borgerne et målrettet og fagligt højt kvalificeret tilbud, når der er brug for udredning, afklaring samt evt. behandling.

  Centerets afdeling i Toftlund vil fortsat have 14 døgnpladser og 4 behandlingspladser. I forslaget angives de takstmæssige forhold gældende fra 2012.  Endelig vedtagelse af taksterne sker i regionsrådet i forbindelse med budget 2012.

  Centerleder Ole Nielsen deltager under punktet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Følgende orientering er taget til efterretning:

   

  Center for misbrug og socialpsykiatri består af Flydedokken i Fredericia og Center for Misbrug i Toftlund.

  Flydedokken blev etableret i 1997 som et tilbud til sindslidende med et misbrugsproblem, der ellers typisk levede på gaden.

  Flydedokken er et sted, der kan rumme brugerne med deres misbrug.

  Centeret i Toftlund er et tilbud til dobbeltdiagnosticerede der er motiveret for behandling i et stoffrit miljø.

  Historisk er centeret i Toftlund en videreførelse af det gamle misbrugscenter i Sønderjylland. Der er tale om en målgruppe, der er vanskelig at håndtere på en psykiatrisk afdeling. Ved at overtage centeret i Toftlund fik regionen mulighed for at skabe en social ramme og tilbud, der kan rumme målgruppen i et integreret behandlings- og socialt tilbud.

  Der er aftale med distriktspsykiatrien i Haderslev omkring udredning og behandling.

  Lovgivningsmæssigt er der tale om en kombination af § 110 (socialt tilbud) og §101 (behandlingstilbud).

  Det har været drøftet, om det burde være et §107-tilbud (visiteret tilbud) eller et §110-tilbud, der er uvisiteret. Begrundelsen for §110 er, at man kan handle i det øjeblik, borgeren er motiveret.

  Kriterierne for at modtage tilbud er, at man er i stand til at være i et stoffrit miljø, man er motiveret for behandling og at intet iværksættes uden et samarbejde med hjemkommunen.

  Erfaringen til nu viser, at pladserne benyttes.

  Fra drøftelsen i dialogforum:

  Jeppe Bruun-Petersen, SIND:

  Kan godt lide §110-tanken og anbefaler, at den kører videre. Har man fornemmelse af, hvor mange, der er i regionen, som kunne ønske at komme i behandling på centeret?

  Ole Nielsen

  Kender ikke tallet. Bygger på udmeldinger fra kommunerne.

  Ulla Lindgren, PsykInfo:

  Kan PsykInfo henvise pårørende til at kontakte Toftlund?

  Ole Nielsen:

  Ja.

  Jens Møller:

  Er bygningerne egnede? Og benytter de sønderjyske kommuner tilbuddet?

  Ole:

  Bortset fra nogle mindre ting vedr. arbejdsmiljø så er det gode bygninger med plads og muligheder, og de sønderjyske kommuner er de store kunder. De fleste henvendelser drejer sig om at få borgere ind til psykiatrisk udredning. Der er lægemangel, og vi kan ikke bare belaste de psykiatriske afdelinger, så distriktssygeplejersker laver den første psykiatriske vurdering og er så dem der vurderer, om der skal psykiater på.

  Azra Hasanbegovic, PTSD-foreningen:

  Hvor lang tid kan man opholde sig hos jer?

  Ole:

  Det kan man i princippet i meget lang tid. Begrebet ”midlertidig botilbud” er et underligt begreb. Der er folk, der har boet på Flydedokken i 6 år. I Toftlund er forventningen, at ingen kommer op på et år. De fleste er der i 4-7 uger. Ventelisten er kort, for der er stort flow.

  Først sker en afgiftning, og så foretages psykiatrisk vurdering.

  Vi har ikke set genhenvisninger.

  Vi ser mange voksne ADHD.

  Jens Møller:

  Værn endelig om muligheden for, at de kan komme til døren og du kan visitere.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/12790
  4. Rapport om retspsykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har udgivet rapporten "Retspsykiatri - kvalitet og sikkerhed". Rapporten opstiller 29 anbefalinger som kan føre til mere kvalitet og sikkerhed i retspsykaitrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 1990 er antallet af patienter i retspsykiatrien firedoblet. Halvdelen har et diagnosticeret misbrug. En arbejdsgruppe med blandt andet Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet 29 anbefalinger, som skal få mere kvalitet og sikkerhed i retspsykiatrien.

  Rapporten "Retspsykiatri - kvalitet og sikkerhed" blev offentliggjort d. 5. marts 2011. Den peger på, at kvaliteten og sikkerheden i retspsykiatrien kan styrkes på en række forskellige områder - lige fra den forebyggende indsats, f.eks. via opsøgende psykoseteams til misbrugsbehandling og rehabilitering.

  Rapporten er blevet til i samarbejde mellem regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, Justitsministeriet og Kriminalforsorgen, Det Sociale Netværk og Kommunernes Landsforening i forbindelse med, at Danske Regioner i september 2010 satte gang i et hurtigt udredningsarbejde vedrørende retspsykiatrien, blandt andet på baggrund af medieomtalte flugter i retspsykiatrien.

  Ledende overlæge Peter Fristed og oversygeplejerske Isabel Gindeberg fra psykiatrisk afdeling Middelfart har repræsenteret Region Syddanmark i arbejdsgruppen bag rapporten.

  Overordnet er der stor overensstemmelse mellem rapporten, psykiatriplan for Region Syddanmark og byggeri af ny retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

  Kort opsummeret viser rapporten, at:

  • Antallet af retspsykiatriske patienter er firedoblet over 20 år
  • Meget af stigningen skyldes øgede anmeldelser fra offentlige instanser
  • Mere end halvdelen er skizofrene patienter
  • Mere end halvdelen af patienterne er diagnosticeret misbrugere
  • Kun halvdelen behandles for deres misbrug
  • Rømninger typisk sker blandt patienter med meget lang indlæggelsestid
  • Bygningsmassen kan gøres mere flugtsikker
  • Rømninger kan forebygges ved personalemæssig adfærd
  • Samarbejdet mellem domstole, retspsykiatri, kriminalforsorg og kommuner kan smidiggøres.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Isabel Gindeberg, oversygeplejerske, Middelfart, understregede – understøttet af Minna Holm-Nielsen, LAP- vigtigheden af relationen mellem patient og personale.

  Endvidere orienterede hun om, at Danske Regioner har lavet oversigt over, hvem der gør hvad. Efter sommerferien ligger der en køreplan for samtlige anbefalinger med ansvarsplacering på landsplan mellem de forskellige instanser og regionerne.

  Orienteringen taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  5. Sundhedsstyrelsens rapport: Psykisk syge kriminelles forløb 2005 - 2009
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår personfarlig kriminalitet, har Sundhedsstyrelsen i perioden 2005-2009 foretaget en undersøgelse af 50 behandlingsforløb. Undersøgelsen har ført til en række anbefalinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som følge af lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår personfarlig kriminalitet, har Sundhedsstyrelsen i perioden 2005-2009 foretaget en undersøgelse af 50 behandlingsforløb, som er gået forud for kriminalitet. Loven er tidsbegrænset og gældende fra 1. januar 2005 til den 30. juni  2010. Med udgangspunkt i undersøgelserne er der udsendt en beretning i april 2011: ”Psykisk syge kriminelles forløb 2005 – 2009”.

  I det følgende er der en kort gennemgang af beretningen samt sundhedsstyrelsens anbefalinger.


  Undersøgelsen er ikke en videnskabelig undersøgelse, men en gennemgang af konkrete sager af behandlingsdømte psykisk syge personers forløb i det psykiatriske system, og på den baggrund er der fundet nogle eksempler på gennemgående problemstillinger. Undersøgelsen har haft fokus på at finde eventuelle uhensigtsmæssigheder i forløbet, som kunne have haft en betydning for, at den psykisk syge person begik den kriminelle handling, som førte til behandlingsdommen. Der er alene undersøgt forløb, hvor der var grund til at overveje, om lovovertrædelsen kunne have været undgået, hvis der for den pågældende havde været iværksat en relevant og tilstrækkelig indsats. Der er i alt gennemgået 50 behandlingsforløb.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler på baggrund af beretningen, at:

  • Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Dansk Psykiatrisk Selskab samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i samarbejde udarbejder en uddybende, let tilgængelig publikation om gældende regler for videregivelse af personfølsomme oplysninger i forskellige situationer.
  • kommunerne sikrer, at de patienter, som har alvorlige, komplekse eller vanskeligt behandlelige psykiske lidelser visiteres til bosteder mv., hvor der er personale med psykiatrisk kompetence.
  • kommunerne sikrer, at botilbud for psykisk syge, hvor der ikke er ansat sundhedsfagligt personale, får tilstrækkelig sundhedsfaglig rådgivning.
  • der fra de psykiatriske afdelinger og fra distriktspsykiatrien kommer øget fokus på instruktion og supervision af det personale, der jævnligt efter iværksættelse af den psykiatriske behandling er i kontakt med patienten.
  • kommunerne sikrer, at der på botilbud, hvor der gives medicin og patienterne observeres i forbindelse med dette, føres dokumentation.
  • personale, som passer psykisk syge, får undervisning i psykiske sygdomme, herunder særlig undervisning af personale, der arbejder med psykisk syge kriminelle.
  • det i 2012 vurderes, om der på baggrund af de indhentede erfaringer fra tilsyn på bosteder, kunne være grundlag for at indføre årlige sundhedsfaglige tilsyn i hele landet.
  • de psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatrien udarbejder behandlingsplaner, og at der ved udskrivelse af patienter gives instruktion til personale om, i hvilket situationer der skal rettes henvendelse til den behandlingsansvarlige læge.
  • regionerne fortsat er opmærksomme på, at der skal udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, når betingelserne herfor er opfyldt jf. psykiatrilovens §§ 13a og b.
  • patienter med alvorlig psykisk sygdom ikke uden videre opfølgning eller kontakt til den behandlingsansvarlige læge afsluttes.
  • de praktiserende læger får mere støtte fra behandlingspsykiatrien, fx i form af en formaliseret supervisionsordning.
  • anklagemyndigheden og de sociale myndigheder har øget opmærksomhed på at søge psykiatrisk bistand med henblik på undersøgelse af personer, der har gentagne domme og eventuelt påfaldende adfærd.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Fra dialogforums drøftelse:

  Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri:

  Blandt borgerne i Middelfart er der utryghed omkring retspsykiatrien. Det bekræfter, at der ikke skal ske meget, før det giver problemer. Der er et budskab, der skal bredes ud.

  Ole Ryttov:

  Det er en kommunikationsopgave, sygehusledelsen vil sætte fokus på.

  Jeppe Bruun-Petersen, SIND:

  Når jeg læser rapporten igennem, kunne det ligeså vel være en beskrivelse af den almindelige psykiatris udfordringer.

  Der mangler beskrivelse af behandlingsalliancen mellem region og kommuner.

  Anette Bækgaard Jakobsen, psykiatri- og socialstaben:

  Rapporten går langt tilbage. Det er ulykkelige sager, der beskrives, men flere af dem er tilbage fra 2005. Siden da er der gjort meget ved samarbejdet mellem afdeling og kommuner samt kriminalforsorg.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/14938
  6. Sundhedsaftalerne 2011-2014
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på sundhedsaftalerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark, kommunerne og almen praksis har indgået nye sundhedsaftaler for perioden 2011-2014. I sundhedsaftalerne er der en række aftaler på det psykiatriske område, der kommer til at sætte dagsorden for det tværsektorielle samarbejde de næste fire år.

  Aftalerne er en videreførelse af en lang række af de aftaler, vi sammen iværksatte i sundhedsaftalerne for henholdsvis 2007-2008 og 2009-2010. I sammenhæng med de foregående sundhedsaftaler er blandt andet udarbejdet de tre samarbejdsaftaler


   

  • Den regionale samarbejdsaftale
  • Den børne- og ungdomspsykiatriske samarbejdsaftale
  • Samarbejdsaftalen på demensområdet.

  De tre aftaler er vedhæftet dagsorden, og vil blive uddelt i trykte eksemplarer på mødet.

  Nye tiltag i sundhedsaftalerne 2011-2014

  Aftaleparterne er i den nye sundhedsaftale enige om, at ville sætte fokus på

  • Ulighed i sundhed
  • Mental sundhed
  • Elektronisk kommunikation

  Der nedsættes i efteråret 2011 en arbejdsgruppe på tværs af sektorer, der skal udarbejde en fælles strategi for, hvordan der fremadrettet skal ske en fælles indsats for at imødegå den eksisterende ulighed i sundhed for mange psykiatriske patienter. Det er forventningen, at der i de kommende år, vil blive iværksat en række tværsektorielle aktiviteter på dette område. I forhold til elektronisk kommunikation vil der blive arbejdet på at udmønte it-strategien på det psykiatriske område og dermed optimere kommunikationsstrømmene mellem parterne.

  Derudover er der i sundhedsaftalerne indgået konkrete aftaler om:


   

  • Samarbejdsaftale på området for udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning herunder demens
  • Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område
  • Forløbsprogram for depression

  P.t. er en aftale på området for traumatiserede flygtninge og krigsveteraner på vej i høring og forventes godkendt ved udgangen af 2011.

  Selvom sundhedsaftalerne er indgået for en fireårig periode, betragter Psykiatrien i Region Syddanmark ikke aftalekomplekset for statisk. Der vil løbende blive udviklet på fælles tiltag og der vil fortsat være fokus på en dynamisk udvikling af samarbejdet på tværs af sektorer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Fra drøftelsen i dialogforum:

  Anette Bækgaard Jakobsen, psykiatri- og socialstaben:

  Vi er i gang med anden generation af sundhedsaftalerne. Den første aftale var meget papir. Anden generation er blevet kortere og mere præcis. For psykiatrien har der været en god dialog med samtlige 22 kommuner. Samarbejdsaftalerne laves som et særligt papir, der skal understøtte sundhedsaftalerne. Udover de udleverede er der samarbejdsaftaler undervejs om traumatiserede flygtninge, oligofreni og depression. Psykiatrien har meget fokus på at implementere aftalerne. Aftalerne er rammer. Vi har respekt for, at kommunerne fungerer forskelligt. Man kan sige, at der er lavet en fælles grundlov, man kan tilpasse lokalt.

  Bente Gertz:

  Efterlyser handleplaner for lighed i sundhed for psykiatriske patienter. Der skal iværksættes initiativer. Håber at de nye akutmodtagelser vil bidrage hertil.

  Minna Holm-Nielsen, LAP:

  Oplever, at der ikke er sammenhæng mellem de forskellige specialer. Det ene speciale ordinerer medicin man ikke må få for anden sygdom.

  Anette Bækgaard-Jakobsen, psykiatri- og socialstaben:

  Vedr. ulighed i sundhed er vi i gang med udredning. Fra efteråret udarbejdes strategi. Det vil bl.a. omhandle bedre samarbejde mellem psykiatri og somatik.

  Karen Margrete Nielsen, Depressionsforeningen:

  Hvorfor inddrager i ikke sådan nogen som mig i det arbejde?

  Anette Bækgaard-Jakobsen, psykiatri- og socialstaben:

  Den overvejelse tages med tilbage.

  Karen Margrete Nielsen, depressionsforeningen:

  Vi er bagud med collaborative care modeller i Danmark. Der skal udvikles samarbejde. Det vil give resultater at komme hele vejen rundt, Også i forhold til arbejdsmarked og uddannelser.

  Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri:

  Det er lidt chokerende, at det først er, når man som pårørende overfor kommunen omtaler en samarbejdsaftale, at rapporten kommer frem, og kommunerne handler efter den.

  Steen Andersen, LMS:

  Samarbejdet omkring PsykInfo’er. Indgår det i sundhedsaftalerne? Kommunen har ansvaret for kommunikationen til borgeren. Og regionen har en forpligtelse til at hjælpe kommunerne med information. Hvordan opfyldes den forpligtelse?

  Anette Bækgaard Jakobsen:

  PsykInfo er beskrevet som noget af det, vi samarbejder om. Aftalerne afspejler, hvad der er interesse for lokalt. Aftalen bygger på tillid til, at den anden part løser opgaven. Der er tale om gensidig respekt. Regionen fører ikke tilsyn, men hjælper i ligeværdigt samarbejde.

  Ulla Lindgren, PsykInfo:

  Dialogen findes i de lokale styregrupper omkring PsykInfo.

  Jeppe Bruun-Petersen, SIND:

  Alle kommuner er indbudt til styregrupper. Det er langt fra alle, der møder op.

  Sundhedsaftalerne er et gode. De er anerkendt i toppen i kommunerne. På mellemlederniveau og lidt over gulvniveau kendes de ikke. De formidles ikke nedad i systemet.

  De skal udbredes langt mere, og der skal meget mere kommunal opbakning til.

  Minna Holm-Nielsen, LAP:

  Tandlægebesøg er et problem for mange psykiatribrugere. Man er berettiget til omsorgstandpleje, men det oplyser kommunerne ikke. De bruger specialtandplejen i stedet, for det er billigere for kommunen.

  Steen Andersen LMS:

  Der er en kløft mellem kommuner og region på psykiatriområdet. Godt at rehabiliteringsopgaven er beskrevet for voksne. Den mangler for børn og unge. Vigtigt fremadrettet at holde kommunernes rehabiliteringsopgave synlig. For en spiseforstyrret tager det lige så mange år at blive rehabiliteret som at blive behandlet.

  På side 20 i børn og unge. Bulimi mangler. Måske burde der bare stå spiseforstyrrelser. Og selvskade er slet ikke adresseret i det her. Man bør arbejde på at få selvskade til at ”fylde” i aftalen.   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/11398
  7. Takststyring i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  På psykiatrisk dialogforums møde d. 12. oktober 2010 har Jeppe Bruun-Petersen spurgt til aktivitetsafregningen i psykiatrien. Spørgsmålet er formuleret som "hvor meget er aktivitetsafregning og hvor meget er der indeholdt i budgettet". Spørgsmålet søges besvaret nedenfor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På psykiatrisk dialogforums møde d. 12. oktober 2010 har Jeppe Bruun-Petersen spurgt til aktivitetsafregningen i psykiatrien. Spørgsmålet er formuleret som "hvor meget er aktivitetsafregning og hvor meget er der indeholdt i budgettet". Spørgsmålet forstås som et ønske om at vide, hvor meget af sygehusets og afdelingernes budgetter, der er faste og hvor meget af budgetterne, der er variable. Spørgsmålet søges besvaret nedenfor.

  Psykiatrisygehuset har dels et budget i form af kroner og dels et aktivitetsbudget, kaldet baseline. Baseline udtrykker hvor meget patientrettet aktivitet, der skal leveres for budgettet og baseline holdes løbende ajour, når nye tiltag iværksættes. Baseline er f.eks. blevet opskrevet i forbindelse med, at psykiatrien i SATS-regi, har modtaget bevilling til oprettelse af OPT´er i Svendborg, Middelfart og Kolding. Takststyringsmodellen kan i den sammenhæng opfattes som en forhåndsaftale om de økonomiske konsekvenser, hvis aktiviteten er højere eller lavere end det, der er forudsat i baseline.

  Generelt skelnes der i takststyringsmodellen ml. stationær og ambulant aktivitet. Den stationære aktivitet udgør den største del af aktiviteten i psykiatrien og dette område er rammestyret. På det stationære område er hele budgettet således fast og evt. ændringer på området skal håndteres, som en almindelig budgetsag. På det ambulante område er der omvendt aftalt afregning for den aktivitet, som ligger over el. under baseline. Den ambulante aktivitet udgør ca. 1/3 af sygehusets patientrettede aktivitet. På det ambulante område er budgettet således variabelt - men i praksis kun i mindre omfang. Ved årets start har sygehuset og afdelingerne således deres budget, sådan som de plejer. Når året er gået tælles aktiviteten op og sygehuset og afdelingerne afregnes for den aktivitet, som ligger over eller under baseline.

  Et af formålene med at lave en forhåndsaftale, om hvilke konsekvenser ændret aktivitetsniveau har for sygehuset og afdelingerne, er at give et øget lokalt handlerum, når der f.eks. er pres på afdelingerne, f.eks. som følge af udrednings - og behandlingsretten på 2 måneder. Intentionen er således, at en afdeling forholdsvist hurtigt kan reagere ved f.eks. at ansætte ekstra personale, hvis efterspørgslen stiger og herved holde ventelisterne på et lavt niveau.

  For 2010 kom den ambulante aktivitet over den ambulante baseline og sygehuset blev derfor samlet afregnet ca. 8 mio. kr. via takststyringsmodellen. Beløbet afregnes for 2010 og budgettet hæves permanent for de efterfølgende år. Baseline 2011 fastsættes med afsæt i den præsterede aktivitet i 2010. Budgettet og aktivitetskravet følges således ad - og pga. stigende efterspørgsel og aktivitet - i opadgående retning.

  Svaret på det stillede spørgsmål er således, at langt hovedparten af psykiatrisygehusets budget er fast - mens der vedrørende den ambulante aktivitet afregnes for mer - eller mindreaktivitet i forhold til den fastlagte baseline. Psykiatriens samlede ramme er dog et fast budget og det er inden for dette, at der er afsat midler af til aktivitetsafregning. Afregningen for 2010 svarer til under 1 pct. af sygehusets samlede budget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Orienteringen  blev taget til efterretning.

  Fra drøftelsen i dialogforum:

  Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør:

  De somatiske sygehus styres efter DRG-takster. Det har man ikke nationalt ønsket i forhold til psykiatrien.

  I Region Syddanmark er der budgetmæssigt afsat et beløb til aktivitetsudvidelse. Det er disse midler, der bruges til at kunne målrette efter effektivitet. Som alle modeller har den sine bagsider, men samlet set har det virket godt.

  Steen Andersen, LMS:

  Medarbejderne siger, at takststyringen giver utilstrækkelige forløb og forringer kvaliteten.

  Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør::

  Selvfølgelig skal vi give tilstrækkelig behandling. Det handler om at få en god dialog om modellen. Modellen har ført til drøftelse af faglighed og slutgrænser. Det er sunde drøftelser at få på dagsordenen.


  Sagsnr. 10/8605
  8. Vision for sundhedsvæsenet. Høring.
  fold dette punkt ind Resume

  Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er sendt i høring. Høringsfristen er d. 15. september 2011. Psykiatrisk Dialogforums medlemsorganisationer er høringspart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har sendt forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark i høring. Sidste frist for at afgive høringssvar er torsdag d. 15. september 2011.

  På patient- og pårørende-siden er Psykiatrisk Dialogforum høringspart. Psykiatrien indstiller, at visionen kan drøftes d. 21. juni, men at hver foreningsmedlem af Psykiatrisk Dialogforum selv er ansvarlig for at sætte visionen til drøftelse i eget bagland, og at hver enkelt forening selv afgiver høringssvar til www.regionsyddanmark.dk/høring.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse og aftale af procedure for afgivning af høringssvar.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Det besluttedes, at hver organisation selv afgiver høringssvar.

   

  Steen Andersen, LMS, efterlyser mål for visionen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  9. Orienteringspunkter rejst af Karen Margrete Nielsen, Depressionsforeningen
  fold dette punkt ind Resume

  Drøftelse af sammenslutningen "de 9" samt behandlingsformen Deep Brain Stimulation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Karen Margrete Nielsen ønsker at orientere om og drøfte følgende to emner:

  • "De 9" som er en sammenslutning af organisationer for pårørende til mennesker med en psykisk lidelse i Region Midt
  • Deep Brain Stimulation,

  Psykiatrien har på Teknologirådets hjemmeside fundet en artikel om Deep Brain Stimulation, der vedlægges som bilag. 

   

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Karen Margrete Nielsen:

  Punkterne er tænkt som inspiration. ”De 9” som inspiration til andre organisationer om at danne noget tilsvarende i Region Syddanmark. Deep Brain Stimulation for at gøre opmærksom på et tilbud for folk der er så syge, at intet andet hjælper. Det er som en pacemaker i hjernen. Det kan pilles ud igen.

   

  Karen Margrete Nielsen orienterede endvidere om, at Depressionsforeningen og OCD-foreningen overtager og viderefører hjemmesider fra Lundbeck.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  10. Seksuelle overgreb på patienter
  fold dette punkt ind Resume

  Spørgsmål rejst af Steen Andersen. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Steen Andersen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, ønsker følgende sat til drøftelse.

  Region Hovedstadens psykiatri har været i medierne på grund af anmeldelser af en medarbejders årelange seksuelle overgreb. Fortrinsvis på piger med spiseforstyrrelser, som har været i kontakt med i behandlingen. Der er tale om mange forhold.

  Den pågældende har også været tilknyttet psykiatrien i Region Sjælland, hvor der også er dukket sager op.

  Hvad kan Region Syddanmark gøre for dels at beskytte patienterne mod tilsvarende forhold og for at sikre, ikke at ansætte medarbejdere, der har haft sådanne sager?

  Hvad kan Region Syddanmark gøre for at skærpe medarbejdernes og ledelsernes opmærksomhed på problematikken, idet der efter al sandsynlighed både er tale om et vist ledelsesansvar og et medarbejderansvar, når ovennævnte forhold har kunnet forløbe over så lang tid og med så mange patienter, uden at blive opdaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Fra drøftelsen i dialogforum:

  Steen Andersen, LMS:

  Sagen vækker til eftertanke: Er vi for blåøjede? Skal vi være bedre til at sikre os? Er der ledelser, der har svigtet i den konkrete sag? Er der signaler, vi har overset?

  Så spørgsmålet er, hvad kan vi gøre herfra?

  Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør:

  Der er procedurer for at indhente attester samt referencer fra tidligere ansættelsessted, men sådanne tiltag kan aldrig give 100% sikkerhed.

  Det handler om ledelse og organisationstænkning.

  De unge piger har brug for relationen. Derfor vil ansvarlige ledere følge deres medarbejdere for at sikre tryghed og gennemsigtighed.

  Det handler om at det er italesat, at tingene kan ske, og at der er åbenhed om opmærksomhedspunkter etc.

  Det kan også drøftes på afdelingsledelsesmøder.

  Steen Andersen, LMS:

  Vi kan nok gøre noget mere. En af de vigtigste ting er kollegaer. Det er vigtigt, at man er to personer i behandlingen af sårbare kvinder. Dette videregivet som råd. Der er nogle faggrupper, der lærer den professionelle distance. Det er ikke sikkert at alle faggrupper har samme tradition for at bevare den professionelle distance.

  Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør:

  I vores system er der ingen patienter, der ikke har mindst 2 relationer.

  En anden ting er, at vi tager klager meget alvorligt. Når klagen modtages er det helt tydeligt, at den tages alvorligt og undersøges.

  Anette Bækgaard Jakobsen, psykiatri- og socialstaben:

  I forbindelse med licitation til patientbefordring er det indført, at chauffører skal have børneattest på baggrund af ønske fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.

  Isabel Gindeberg, oversygeplejerske, Middelfart:

  I B&U ser man børneattester. I voksendelen forventer vi ikke en ren straffeattest, men en tilfredsstillende straffeattest.

  Steen Andersen efterlyser en beskrivelse af, hvordan vi forebygger på området.

  Minna Holm-Nielsen, LAP, omdelte dvd med tv-indslag i relation til emnet.
   


  Sagsnr. 11/1175
  11. Tjekliste for bivirkninger
  fold dette punkt ind Resume

  Minna Holm-Nielsen, LAP, stiller spørgsmål i relation til bivirkninger og somatiske lidelser hos psykiatriske patienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Minna Holm-Nielsen, LAP, har rejst følgende spørgsmål:

  I Region Midt forefindes en tjekliste for bivirkninger. Findes en lignende liste i Region Syddanmark? Og hvis den findes, kan vi så få en redegørelse for, i hvilket omfang den anvendes, og om det giver anledning til at ændre behandling samt ved kroniske og varige skader, om det giver anledning til at forsøge at udbedre disse ved behandling i samarbejde med f.eks. neurologer, kardiologer, diætister, fysioterapeuter, ergoterapeuter og lignende.

  Endvidere spørger Minna Holm-Nielsen, om der i lokalpsykiatrien vil være ansat fysio- og ergoterapeuter og diætister samt om patienterne løbende bliver monitoreret med EKG, blodtryksmåling og blodprøver.

  Forespørgslen har været forelagt lægelig direktør Anders Meinert Pedersen, der svarer som følger:

  Alle vore afdelinger registrerer medicinbivirkninger på tjeklister. Det er blandt andet foranlediget af det Nationale Indikator Projekt, der har sat særlig fokus på medicinbivirkninger det seneste år. Vi bruger imidlertid ikke det sammen skema på alle vore afdelinger. din henvendelse har derfor foranlediget, at vi nu udvikler et fælles skema til brug på alle afdelinger. Vi bruger oplysningerne om medicinbivirkninger, sammen med vurdering af medicinens gavnlige effekt, til i samarbejde med patienterne at tage stilling til, hvilken medicin, der er mest gavnlig for den enkelte patient. I de tilfælde, hvor der vælges at fastholde en bivirkningsgivende medicin, sørger vi for at tage de fornødne kompenserende hensyn. Det kan blandt andet være ved henvisning til nogle af de specialfunktioner, du nævner. Lokalpsykiatrierne vil have en tværfaglig personalesammensætning, hvor blandt andet ergo- og fysioterapeuter indgår. Til gengæld vil der næppe være grundlag for at have fast tilknyttede diætister i hver lokalpsykiatri. Ved behov for diætistvejledning vil vi derfor typisk henvise patienterne til en anden afdeling.

  Efterfølgende har Minna Holm-Nielsen spurgt, hvordan psykiatriske patienter i Region Syddanmark vil mærke den netop vedtagne sundhedspakke, hvor patienter med symptomer på alvorlig sygdom skal være udredt inden for 30 dage, og hvorefter der skal etableres regionale udrednings- og diagnosecentre.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Bente Gertz orienterede, at diagnostiske centre er under etablering, og visitation sker via praktiserende læger.

   


  Sagsnr. 11/1175
  12. Spørgsmål fra Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri.
  fold dette punkt ind Resume

  Kirsten Hansen har rejst to spørgsmål til drøftelse i Psykiatrisk Dialogforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri, rejser følgende to spørgsmål til drøftelse i Psykiatrisk Dialogforum:

  · I Den Danske Kvalitetsmodel er der et punkt omkring pårørende i forhold til psykisk syge. Hvordan håndteres dette i Region Syddanmark?

  · Hvad gøres der i Region Syddanmark i forhold til selvmordstruede? Tages der hånd om dem, når de udskrives, eller forventer man, at de pårørende står klar igen?

  Psykiatrien indstiller, at dialogforum tager en første kort drøftelse af disse spørgsmål, og at de dagsordensættes igen på efterårets første møde.

  Den implementeringsgruppe, der er nedsat af dialogforum har aftalt, at gruppen på sit førstkommende møde inviterer psykiatriens kvalitetsorganisation til en fælles drøftelse af, hvordan patient-/pårørende-politik og Den Danske Kvalitetsmodel bedst understøtter hinanden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Ole Ryttov oplyste, at der i den Danske Kvalitetsmodel er en standard om pårørendes inddragelse i patientbehandling. Opfyldes denne standard ikke, så bliver man ikke akkrediteret.

   

  Standarden udsendes sammen med referatet.

  Endvidere oplyste Ole Ryttov, at der puljemidler er etableret et center i Odense, der udbreder viden omkring selvmordstruede til alle afdelinger. I projektet indgår, at der skal samarbejdes med kommuner, som får uddannet nøglepersoner.

  Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri:

  Det er vigtigt, at der ikke sker svigt. Som pårørende er man ikke klædt godt nok på til at tage vare på den, der udskrives.

  Jeppe Bruun-Petersen, Sind:

  Der kan måske sættes mere fokus på at opfordre den selvmordstruede til at benytte hotline.

  Karen Margrete Nielsen, Depressionsforeningen:

  Der er forskel på psykotiske og ikke-psykotiske. Psykiatrien har måske for lidt øje for de ikke-psykotiske patienters selvmordsrisiko.

  Ole Ryttov:

  Medarbejderen skal kunne tale både med patienten og den pårørende om risikoen samt kunne håndtere problemstillingerne omkring såvel psykotiske som ikke-psykotiske.

  Punktet sættes ikke på dagsordenen til næste møde.

  Kan sættes på som tema på senere møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  13. Region Syddanmarks åbenhedspris 2011. Udpegning af medlem til dommerkomiteen
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk Dialogforum er blevet anmodet om at udpege medlem til dommerkomiteen for Region Syddanmarks åbenhedspris 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisk Dialogforum er blevet anmodet om at udpege et medlem til dommerkomiteen blandt de af dialogforums medlemmer, der ikke er medlem af regionsrådet.

  Åbenhedsprisen er på 250.000 kr. og uddeles hvert år til den eller de afdelinger i Region Syddanmark, som er bedst til at praktisere de tre værdier: åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Netop det at involvere og trække på borgernes og brugernes viden og erfaringer er altafgørende for Region Syddanmark, og prisen skal derfor belønne de afdelinger, der viser vejen ved dagligt at praktisere og sætte handling bag ordene.

  Det forventes, at dommerkomiteens medlemmer vil være til stede ved selve prisoverrækkelsen, som vil finde sted i januar 2012. Derudover skal det enkelte medlem have tid til at læse ansøgningerne til Åbenhedsprisen og afsætte tid til et (evt. to) møde med dommerkomiteen i løbet af november 2011, hvor det vil blive afgjort, hvem der er nomineret til prisen, og hvem der vinder.

  Dommerkomiteen består af syv medlemmer. Medlemmerne kommer fra regionsrådet samt eksterne og interne samarbejdspartnere og interessenter. I dette års dommerkomité kommer blandt andet hjerneforskeren Peter Lund Madsen og regionsrådsformand Carl Holst til at sidde.

  I forbindelse med Åbenhedsprisen 2010 havde Psykiatrisk Dialogforum udpeget Steen Andersen til dommerkomiteen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Psykiatrien indstiller, at Psykiatrisk Dialogforum udpeger medlem, der ikke er medlem af regionsrådet til dommerkomiteen for Åbenhedspris 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Azra Hasanbegovic er udpeget til dommerkomiteen af foreningsrepræsentanterne i Psykiatrisk Dialogforum.  Sagsnr. 10/4005
  14. Status på afstigmatiseringskampagnen
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en mundtlig status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil Ulla Lindgren, leder af PsykInfo, give en opdateret status for afstigmatiseringskampagnen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Følgende orientering blev taget til efterretning:

  Kampagnen kommer til at hedde ”En af os”. Licitation om branding er afgjort. Vinderen har vundet på at sætte mennesket i fokus.

   

  Den 1. september laves en blød opstart med informationer i medier, fjernsyn etc. Forholdsvis korte informationsspots.

  Man starter forholdsvis småt og med stigende intensitet.

  Der bliver etableret en hjemmeside; www.en-af-os.dk

  Der arbejdes også på Youtube og facebook.

  Der bliver tale om en national paraply, hvor regionerne lokalt kan koble sig på.

  I Region Syddanmark er der etableret en regional styregruppe. Den regionale styregruppe skal koordinere de lokale initiativer.

  Der er også ved at være etableret kontakt til de 22 kommuner.

  Næste fase er at få fat i medarbejderne i psykiatrien, så de kender kampagnen, når den bliver offentlig kendt.

  Der arbejdes intenst på at lægge sidste hånd på efterårets arrangementsoversigt. Der er 55 arrangementer. Lige fra operaforestillinger over foredrag om diagnoser til konferencer.


  Sagsnr. 11/1175
  15. Undersøgelse af, om kommunikationen omkring psykisk syges ret til behandling fungerer
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien har gennemført en undersøgelse af, om kommunikationen omkring psykisk syges ret til behandling fungerer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev d. 1.1.2010 indført udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne. Det betyder at patienterne har ret til at komme i til undersøgelse/behandling inden der er gået to måneder. Hvis der er mere end 2 måneders ventetid på behandling indenfor Psykiatrien i Region Syddanmark har patienten ret til at blive omvisiteret til et privat behandlingstilbud.

  Patienterne får i det indkaldelsesbrev, de modtager, information omkring deres ret til behandling inden to måneder og at de kan få hjælp og vejledning af psykiatriens patientvejleder, hvis de ønsker at benytte sig af deres ret til behandling inden 2 måneder.

  I løbet af 2010 viste det sig imidlertid, at der kun var i alt 15 patienter, der havde henvendt sig til psykiatriens patientvejleder og ingen af disse patienter havde ønske om at benytte sig af et privat tilbud. Dette foranledigede psykiatrien til at iværksætte en mindre undersøgelse af årsagen til dette. Undersøgelsen er gennemført ved telefonisk opringning til 25 patienter tilfældigt udvalgt blandt alle, der har modtaget indkaldelse indenfor de seneste fire måneder.

  Denne undersøgelse viste:

  1. At patienterne både læser og forstår de indkaldelsesbreve, der bliver sendt ud. Og hvis de har problemer med dette har de pårørende, der hjælper dem i sådanne situationer. Her tænkes eksempelvis på ældre demente patienter, der har en søn eller datter til at ordne de papirmæssige ting for dem
  2. At der er flere forskellige årsager til, at patienter med over 2 måneders ventetid ikke henvender sig til den psykiatriske patientvejleder. En af årsagerne er, at nogle patienter er tilfredse med den tid, de har fået, da egen læge eksempelvis er på banen i ventetiden. En anden begrundelse er, at patienter ønsker behandling på det sted, som de er henvist til (nærhedsprincippet). Atter andre fortæller, at de er kede af at skal vente, men at man jo snart venter på alting efterhånden – og at der jo er andre, der er mere syge end dem selv (hvilket af patientvejlederen blev tolket som en form for nøjsomhed)
  3. At patienterne ønsker, at Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder på at nedbringe ventetiderne, eksempelvis fordi det kan betyde liv eller død for andre patienter end dem selv
  4. At patienterne har forskellige holdninger til, om vi skal forbedre de indkaldelsesbreve, vi bruger i øjeblikket. Størstedelen af patienterne synes, at der ikke skal ændres noget, men der var alligevel nogle patienter, der opfordrede os til, at gøre indkaldelsesbrevene mere forståelige

   På baggrund af undersøgelsen er nyt indkaldelsesbrev under udarbejdelse.

  Det nuværende indkaldelsesbrev vedlægges til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Orienteringen taget til efterretning med følgende kommentarer til det eksisterende brev:

   

  Tredjesidste afsnit ”Med virkning fra … ” kan med fordel omformuleres

  Hjemmesidehenvisninger kan skræmme nogen

  Tænk patientens flow igennem i udformningen af brevet

  Brevet bør udsendes først på ugen, så man ikke modtager det fredag hvor alle er gået hjem

  Anette Bækgaard Jakobsen orienterede om, at brevet skal opfylde visse juridiske krav, hvilket nødvendigvis må afspejle sig i udformningen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/18511
  16. Fremtidig ADHD behandling
  fold dette punkt ind Resume

  På grund af en kraftig stigning i antal ADHD-henvisninger både indenfor børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri har regionsrådet den 26. april 2011 besluttet at udbygge behandlingstilbuddet til denne patientgruppe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har igennem de seneste år oplevet en kraftig stigning i antallet af henvisninger til psykiatrien på baggrund af mistanke om ADHD. Der har alene for børne- og ungdomsområdet været en stigning inden for ADHD området på 264 pct. gennem de seneste 4 år. ADHD udgør nu 25 pct. af henvisningsårsagerne i børne- og ungdomspsykiatrien.

  Denne kraftige stigning i antallet af ADHD - patienter har medført en stigning i antallet af ventende patienter i både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

  Da ADHD fortsat er en nyere diagnose på voksenområdet oplever psykiatrien både inden for regionen og på landsplan forskellige definitioner på diagnosen ADHD, og der opleves ligeledes forskellige opfattelser af, hvordan den rigtige behandling skal være.

  Sundhedsstyrelsen har derfor i forbindelse med specialerunden for psykiatri udtrykt ønske om at opnå en større viden om ADHD for voksne.

  Regionsrådet har d. 26. april 2011 besluttet at udbygge behandlingstilbuddet for patientgruppen. Udbygningen sker i tre trin:

  Trin 1 - Hvor der indledningsvis er fokus på behandling af voksne gennem etablering af kompetencecenter, som har til opgave at opbygge og sprede viden i forhold til hovedfunktionsniveau.

  Trin 2 - Hvor der sker en øget satsning/behandling af ADHD på hovedfunktionsniveau for børne- og ungdomspsykiatri for at imødekomme det øgede pres på behandlingsområdet.

  Trin 3 - Hvor der skal opbygges en specialiseret funktion for voksne med ADHD.

  Vedlagte notat beskriver visionen og formålet for den fremtidige behandling af ADHD-behandling.

  For patienter med ADHD, som ikke er i psykiatriens målgruppe, skal ADHD kompetencecentret være samarbejdspartner i forhold til kommunernes PPR, Servicestyrelsen, praksissektoren og socialområdet.

  Kompetencecentret forankres under afdelingsledelsen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Odense – universitetsfunktion, men vil have tilknyttet medarbejdere fra både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Orienteringen taget til efterretning.

   


   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1175
  17. Status på uddannelsesforløb for praktiserende læger
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i løbet af 2010 og 2011 afviklet forskellige efteruddannelsesaktiviteter for praktiserende læger. Der gives en status over aktiviteterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisk Dialogforum har i 2010 udtrykt ønske om at blive orienteret om efteruddannelse af praktiserende læger omkring stress, angst, depression og arbejdsfastholdelse.

  Region Syddanmark fik i oktober 2009 brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om, at regionen med ansøgningsfrist primo december kunne søge op til 1.131.030 kr. til efteruddannelsesaktiviteter for praktiserende læger i 2010 indenfor områderne stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

  Psykiatrien afholdt i samarbejde med sundhedsstaben et brainstormmøde med deltagelse af uddannelses- og kvalitetsansvarlige praktiserende læger, praksiskonsulenter for psykiatri og psykiatere. På dette møde fremkom fem ønsker, der kom til at udgøre fundamentet for regionens ansøgning og videre arbejde.

  De fem ønsker er:

  • tilbud om 4 timers undervisningspakke til praktiserende lægers efteruddannelsesgruppe. Undervisning forestås af psykiater og praktiserende læge i fællesskab.
  • uddannelse/workshop i redskabsfag til praktiserende læger udbudt fem steder i regionen med 20-30 deltagere hvert sted.
  • tilbud til eksisterende supervisionsgrupper af praktiserende læger om målrettet supervision på psykiske problemstillinger
  • fælles temadag for praktiserende læger og kommunale jobcentre i fem kommuner i regionen
  • uddannelsesforløb i forbindelse med etablering af shared care-behandling mellem almen praksis og psykiatri

  Til ansøgningen i december 2010 havde psykiatrien i Region Syddanmark udarbejdet en meget stram, men realistisk tidsplan der tog højde for såvel planlægning af de enkelte aktiviteter som annoncering i forhold til de praktiserende læger. I ansøgningen blev det gjort eksplicit, at tidsplanen var under forudsætning af, at svar på tilskud ville foreligge inden årsskiftet 2009/10. Desværre blev projektet fra start forsinket med mere end et halvt år, da der først i marts 2010 var svar fra ministeriet om tildeling af midler. 

  Status på nuværende tidspunkt er, at de første fire punkter er gennemført, men dog med ringere tilslutning fra praktiserende læger end ønsket.

  • 7 efteruddannelsesgrupper med i alt 83 læger har benyttet tilbuddet. Målet var 15 efteruddannelsesgrupper
  • 2 workshops er afholdt med i alt 30 deltagere. Der var planlagt 5 forløb med op til 150 deltagere
  • 13 supervisionsgrupper med i alt 111 læger har taget imod tilbuddet. Der blev udbudt 30 forløb.
  • Der er blevet afholdt alle fem temadage for praktiserende læger og jobcentre med i alt ca. 200 deltagere

  Tilbagemeldingerne fra alle arrangementer har været positive.  

  Der er endnu uforbrugte midler for alle fire indsatsområder, og der er endnu ikke igangsat udgiftskrævende aktiviteter omkring shared care.

  Der er nedsat en regional styregruppe for det samlede projekt der mødes i august for at drøfte endelig afrapportering samt strategi for uforbrugte midler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Dialogforum drøftede udfordringen med at få praktiserende læger til at deltage i arrangementer i en presset hverdag.


  Sagsnr. 11/1175
  18. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det har været nødvendigt at ændre mødedatoerne for andet halvår 2011.

  Møderne afholdes:

  Tirsdag den 13. september 2011 kl. 12:30 - 16:00

  Tirsdag den 20. december 2011 kl. 12:30 - 16:00

  Møderne starter med frokost.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Den 20. december afsluttes mødet med en julefrokost.


  Sagsnr. 11/1175
  19. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 21-06-2011

  Steen Andersen, LMS, ønsker drøftelse af shared care dagsordensat til næste møde.

   

  Jeppe Bruun-Petersen orienterede om to vellykkede aftenarrangementer. Et på Holtegården om skizofreni og angst. Og et i Augustenborg om spiseforstyrrelser. Dejligt at afdelinger tager initiativer hertil.


  Siden er sidst opdateret 09-08-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring