Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kontaktforum for Handicap - Referat - 16. juni 2011

Mødedato
16-06-2011 kl. 15:00 - 19:00

Mødested
Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Deltagere
 • Bente Gertz
 • Carsten Abild
 • Susanne Linnet
 • Ole Finnerup Larsen
 • Torben W. Smith
 • Thyge Nielsen
 • Jette Harild
 • Karen Thomsen
 • Ole Lennart Hansen
 • Gitte Stærk
 • Ejner Schmidt

 • Afbud
 • Ole Finnerup Larsen
 • Torben W. Smith
 • Ejner Schmidt

 • Luk alle punkter Referat


  1. Velkomst og præsentation
  2. Godkendelse af referat fra møde 24. marts 2011
  3. Generel orientering omkring det regionale socialområde
  4. Pårørendesamarbejde
  5. FN´s Handicapkonvention
  6. Mødekalender 2011
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/1191
  1. Velkomst og præsentation
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Velkomst of præsentation ved Bente Gertz, formand for Kontaktforum og Handicap og medlem af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 16-06-2011

  Bente Gertz bød velkommen til de pårørenderepræsentanter der deltog på mødet og introducerede kort til Kontaktforum for Handicap. Kontaktforum for Handicap består af 6 repræsentanter fra regionsrådet og 5 fra Danske Handicaporganisationer (DH) og har til formål at drøfte overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål.

  Kontaktforum for Handicap skaber den direkte kontakt mellem regionsrådspolitikere og handicaporganisationer og på møderne drøftes indhold og udførsel af den regionale virksomhed på områder der har relevans i forhold til mennesker med handicap.

  Der blev budt velkommen til regionsrådsmedlem Thyge Nielsen, der erstatter Jytte Nielsen i Kontaktforum for Handicap.

  Der skal udpeges en repræsentant fra DH til at sidde med i dommerkomiteen der skal uddele Åbenhedsprisen.

  Efter mødet er Ejner Schmidt blevet udpeget til at sidde med i dommerkomiteen.  


  Sagsnr. 11/1191
  2. Godkendelse af referat fra møde 24. marts 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra møde i Kontaktforum for Handicap den 24. marts 2011

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 16-06-2011

  Ingen bemærkninger

  Der blev fulgt op på en sag fra sidste møde, hvor det blev besluttet, at DH skulle udpege en repræsentant til at indgå i et tættere samarbejde med projektgruppen bag byggeriet af det nye OUH. DH ønsker at indstille to repræsentanter, henholdsvis Ole Lennart fra LEV og Karen Thomsen fra Sind, for at sikre at DH er repræsenteret med en så bred faglighed som mulig.

  Det blev besluttet, at regionen indstiller begge repræsentanter til OUH´s projektgruppe. I tilfælde af at der kun må deltage en repræsentant så deltager Karen Thomsen fra Sind.


  Sagsnr. 11/1191
  3. Generel orientering omkring det regionale socialområde
  fold dette punkt ind Resume
  Generel orientering om det regionale socialområde ved formand Bente Gertz samt psykiatri- og socialstaben.  
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en orientering omkring udfordringer samt igangsatte initiativer på det sociale område i Region Syddanmark.


   

  Der vil bl.a. blive orienteret om følgende:

  1.      Udfordringer på det regionale socialområde

  2.      Strategien på det sociale område 2011-2014

  3.      Koordineringsopgaven på det specialiserede socialområde er medio marts 2011 overgået fra regionerne til kommunerne. Fremadrettet er det således kommunerne, der varetager koordineringen på det specialiserede socialområde. Derudover vil der blive orienteret om, hvad der er særligt fokus på i rammeaftale 2012.

  4.       Status for regionens sociale boligplan  
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 16-06-2011

  1. Udfordringer -

  Bente Gertz gav en status på de aktuelle udfordringer, der er på socialområdet. Regionen har tilsluttet sig KKR’s opfordring om at reducere taksterne med 2 % i 2011 og 3 % i 2012. Regionen har besluttet, at de vil opnå disse besparelser gennem effektiviseringer frem for en grønthøstermetode. Dette er med henblik på at sikre, at tilbuddene fortsat vil have en høj kvalitet og specialisering.

  En anden udfordring er den manglende efterspørgsel efter pladser på regionens tilbud, da flere kommuner tilbyder borgere pladser i eget regi. Konsekvensen heraf er, at regionen må lukke tilbud og nednormere antallet af pladser. Bente Gertz fortalte, at hun frygter, at disse tendenser på socialområdet vil medføre en afspecialisering på meget specialiserede tilbud, samt at der vil være borgere der ikke får plads på de tilbud, der er bedst for dem.

  Den 29. november 2011 afholdes en temadag for alle politiske socialudvalg i Syddanmark. Et af temaerne vil være hvordan vi fortsat opretholder de højt specialiserede tilbud på socialområdet.

  2. Strategi –

  Bente Gertz præsenterede socialområdets nye strategi for 2011-14. Strategien indeholder en mission og en vision samt 5 konkrete indsatsområder der understøtter missionen og visionen. Implementering af strategien skal foregå decentralt og ansvaret for implementering forankres i MED- udvalgene på de sociale tilbud. Med den decentrale forankring tages der hensyn til de sociale tilbuds forskellighed og tilbuddene kan tilpasse strategien så den passer til deres målgruppe og tilbudstype. Tilbuddene er forpligtigede til at udarbejde en plan for implementeringen.

  Ole Lennart Hansen (LEV) tilføjede, at strategien er vigtig i arbejdet med at få synliggjort de specialiserede tilbud. Birgit Krogh (pårørende) påpegede, at det haster i forhold til at sikre ekspertisen på de højt specialiserede tilbud. 

  3. Rammeaftale 2012 -

  Afdelingschef i psykiatri- og socialstaben Anette Bækgaard Jacobsen orienterede om rammeaftalesamarbejdet. Koordineringsopgaven er overgået til kommunerne i foråret 2011. Rammeaftalesekretariatet i Syddanmark er nu placeret i Vejen Kommune. 

  Rammeaftalen er blevet opdelt i en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Regionen indgår stadigvæk i arbejdet og sidder med i arbejdsgrupper samt det socialdirektørforum, der også er blevet nedsat.

  Rammeaftale 2012 har en ambition om bedre og billigere tilbud samt fokus på normalisering og rehabilitering. Særlige temaer i Rammeaftale 2012 er bl.a. særforanstaltninger og senhjerneskadede.

  4. Boligplanen -

  Driftsdirektør på socialområdet Jens Jørn Bøvling gav en status på arbejdet med socialområdets boligplan. Alle regionens tilbud på socialområdet er blevet vurderet efter nutidens standarder og krav, og der er fokus på at den nye boligmasse skal leve op til kravene i FN’s handicapkonvention. Boligplanen er godkendt i regionsrådet i slutningen af 2009. Planen er langsigtet og indeholder både nybygning og ombygningsprojekter. Der er løbende mulighed for rokader mellem de forskellige byggeprojekter. Det vil sige, at hvis et projekt strander i en længere periode, grundet køb af grund, høringer, søgning om tilladelser mm. så går et andet projekt i gang. En del af projekterne i boligplanen er i gang og flere er afsluttet. I alle projekterne har pårørende og medarbejdere været inddraget. Borgere på de enkelte tilbud har desuden været inddraget i det omfang, det har været muligt.

  Enkelte byggeprojekter er pt. sat på standby. Det drejer sig om Nyborgskolen, der har et fald i elevantallet samt Flydedokken i Fredericia, hvor der mangler enighed om en evt. ny beliggenhed.

  Medio 2011 vil regionen udarbejde byggeplaner for de tilbud, hvor renovering i første omgang ikke har været presserende.

  Regionens erfaringer med byggeprocesserne har indtil nu været rigtig gode og det har været givtigt at inddrage pårørende, medarbejdere og organisationer i processen.

  Fra pårørendesiden blev der spurgt ind til hvordan alle byggeplanerne passer sammen med den vigende belægning på tilbuddene. Jens Jørn Bøvling forklarede at boligprojekterne løbende bliver tilpasset efterspørgslen.  

  Powerpoints udsendes sammen med referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1191
  4. Pårørendesamarbejde
  fold dette punkt ind Resume
  På baggrund af orientering omkring tilfredshedsundersøgelsen blandt de pårørende på regionens sociale tilbud samt oplæg omkring, hvordan man aktivt arbejder med pårørende på regionens sociale tilbud, ønskes en drøftelse med de pårørende omkring, hvordan det opleves at være pårørende til borgere på regionens tilbud.  
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Punktet vil være opdelt i 3 forløb:

  1.      Orientering omkring tilfredshedsundersøgelserne blandt de pårørende på regionens sociale tilbud.

  Der vil kort orienteres omkring resultaterne fra den tilfredshedsundersøgelse der blev foretaget blandt de pårørende på regionens sociale tilbud i 2009 og som blev offentliggjort i 2010. Tilfredshedsundersøgelserne er et delprojekt under Danske Regioners Kvalitetsmodel på det sociale område. Formålet med kvalitetsmodellen er at udvikle kvaliteten på det enkelte sociale botilbud.

  2.      Konkrete eksempler på hvordan man kan inddrage pårørende aktivt på botilbuddene ved forstander Litha Tiufkær, forstander på Skovhuse.

  3.      Dialog med de pårørende omkring, hvordan de oplever pårørendesamarbejdet på regionens sociale tilbud
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 16-06-2011

  1. Orientering om tilfredshedsundersøgelser -

  Driftsdirektør Jens Jørn Bøvling fortalte om tilfredshedsundersøgelserne blandt forældre og pårørende på de sociale tilbud i Region Syddanmark. Dataene er indsamlet i 2009 og rapporterne udkom i 2010. Undersøgelserne er en del af en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse igangsæt i forbindelse med kvalitetsmodellen på det regionale sociale område. Der er lavet forældreundersøgelser på døgninstitutioner for børn og unge med handicap, på boformer for voksne med handicap og på socialpsykiatriske boformer for voksne. Formålet er bl.a., at opnå viden om de pårørende vurdering af kvaliteten på tilbuddene samt at følge udviklingen i tilfredshed over tid.

  Svarprocenterne har været varierende, men især svarprocenten i forældreundersøgelsen var lav på 23 % for Region Syddanmark. I de to andre undersøgelser var svarprocenten i regionen på 58 %. Overordnet udtrykte et flertal af de pårørende en generelt tilfredshed med tilbuddene. Undersøgelsen viste også en række udviklingsområder der især gik på mængden af aktiviteter på tilbuddene, overlevering af information til de pårørende og personalenormering.

  Undersøgelserne vil fremover blive gennemført hvert 3 år efter ønske fra de pårørende.

  Verner Bang (pårørende Holtegården) påpegede, at der bliver brugt mere og mere tid på dokumentation på tilbuddene. Det går ud over den tid personalet kan tilbringe med beboerne. Han efterlyste mere effektive måder at udføre dokumentationen på. Litha Tiufkær forstander på Skovhuse fortalte om et forsøg med ”rullende kontorer” dvs. at medarbejderne udstyres med en ipod, hvorpå de løbende registrerer data. Formålet med dette er at minimere den tid der går med administrativt arbejde. Jens Jørn Bøvling svarede, at for at vide hvad der virker i praksis er dokumentationen nødvendig. På den måde kan man også bedre få dokumentation på hvad der ikke virker. Det blev dog understreget, at der skal være en fornuftig balance.

  Powerpoints udsendes sammen med referatet.

  2. Inddragelse af pårørende – oplæg ved Litha Tiufkær (forstander Skovhuse)

  Litha Tiufkær har mange års erfaring med pårørendesamarbejde fra forskellige botilbud. Hun ser samarbejdet som en meget vigtig opgave, der skal prioriteres højt blandt personalet. De pårørende er stabile i borgerens liv og udskiftes ikke over tid, som personalet gør. Derfor besidder de pårørende en stor viden om borgeren, som personalet kan drage stor nytte af. Det påvirker også borgeren positivt, når samarbejdet fungerer.  

  Litha Tiufkær fortalte, at for at samarbejdet fungerer bedst muligt, er det nødvendigt at sætte rammer for det. Region Syddanmark har en pårørendepolitik der på Skovhuse er blevet tilpasset de lokale forhold. På Skovhuse har man udarbejdet en samarbejdsmodel, hvor forventningsafstemning mellem pårørende og personale spiller en vigtig rolle. Der er løbende individuel dialog mellem pårørende og medarbejdere. De pårørende kan melde ind hvor meget de ønsker at blive informeret om.  For begge parter – pårørende og personale - handler det om at ville og turde gå i dialog, også om svære sager. I de svære sager kan de pårørende evt. få hjælp af pårørenderådet.

  3. Dialog med de pårørende –

  Birgit Krogh (Pårørende Engbo) fortalte, at samarbejdet på Engbo er godt i gang, men det er en løbende proces, da Engbo er et nyt tilbud. I Pårørenderådet på Engbo er der stor åbenhed og et godt samarbejde. I byggeprocessen har der generelt været stor lydhørhed.

  Helle Boesen (Pårørende Skovhuse) nævnte, at hun har oplevet, at regionen har været svær at få i tale i forbindelse med boligplanen for det tidligere Strandvænget.

  Frank Edelberg Jensen (pårørende Lilleskov) påpegede, at regionen i forbindelse med nybyggeri bør anvende materialer, der kræver minimum af vedligeholdelse. Han efterlyste også en endelig status på hvad der skal ske med bygningerne på det tidligere Strandvænget. Status på dette udsendes med referatet.

  Flere af de pårørende fortalte, at det er hårdt at være vidende til de mange skift der kan være i det personale, der tager sig af borgerne på tilbuddene. Det er vigtigt ved disse skift at nye medarbejdere er indstillet på at bygge videre, og at der ikke skal startes forfra hver gang.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1191
  5. FN´s Handicapkonvention
  fold dette punkt ind Resume
  Der vil blive givet en orientering omkring FN´s Handicapkonvention samt hvordan Region Syddanmark arbejder med denne. Herefter ønskes en drøftelse omkring hvilke udfordringer og muligheder, der er forbundet med FN´s Handicapkonvention.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Punktet vil være opdelt i 3 forløb:


   

  1.      Præsentation af FN’s Handicapkonventionen ved Ole Lennart Hansen, repræsentant fra DH (LEV) og medlem af Kontaktforum for Handicap

  2.   Region Syddanmark fortæller om arbejdet med FN’s Handicapkonvention

  3.      Drøftelse i plenum af FN’s Handicapkonvention og hvilke udfordringer og muligheder der ligger i denne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 16-06-2011

  1. Oplæg ved Ole Lennart Hansen (LEV) –

  Ole Lennart Hansen fremlagde de vigtigste pointer og artikler i FN’s handicapkonvention. Danmark tiltrådte FN’s handicapkonvention i august 2009. Konventionen er retslig bindende og indeholder 50 artikler. Konventionen består af en række principper og forpligtigelser og har til formål at sikre at personer med handicap kan nyde menneskerettigheder på lige fod med alle andre. Det er bl.a. rettigheder, der omfatter retten til deltagelse i det politiske og offentlige liv, ytringsfrihed, ikke-diskrimination, lige ret for loven, personlig frihed, lige adgang til skolegang, lige adgang til arbejdsmarkedet og til deltagelse i kultur- og fritidslivet. For alle deltagerstater gælder, at rettighederne skal efterleves i overensstemmelse med hvert lands økonomiske bæreevne og sociale udvikling. Danmark har ikke underskrevet den valgfrie tillægsprotokol til konventionen, der sikre et internationalt klagesystem.

  2. Region Syddanmarks arbejde med konventionen

  Bente Gertz præsenterede hvordan socialområdet i Region Syddanmark arbejder med FN’s Handicapkonvention. Ansvaret på det sociale område er delt på tværs mellem stat, kommuner og regioner. For at der skal ske en vellykket implementering af konventionen er det vigtigt, at der samarbejdes på tværs.

  Region Syddanmarks sociale område har iværksat en række initiativer, der skal understøtte implementeringen af FN’s Handicapkonvention. Bl.a. tager socialområdets strategi for 2011-14 udgangspunkt i konventionen og har gjort selvbestemmelse og brugerstyring til et indsatsområde. Herudover har regionen også en række andre initiativer og projekter, der understøtter implementering af FN’s Handicapkonvention. Det drejer sig om boligplanen, hvor alle lejligheder bliver to rums med eget køkken og bad, kvalitetsmodellen på socialområdet og brugerpolitikken, der er gældende på tilbuddene. Der er også retningslinjer for administration af beboermidler, udformningen af individuelle planer, medicinhåndtering og magtanvendelse.

  Region Syddanmarks socialområde skal dog have yderligere fokus på at synliggøre konventionen på de sociale tilbud samt  sikre at bære problemstillinger videre til relevante parter, f.eks. sundhedsområdet og regional udvikling. Der skal være fokus på indsatsen i forhold til at forebygge magtanvendelser samt på at styrke borgernes handleevne og mulighed for at styre eget liv.

  Flere at konventionens artikler rejser dilemmaer. Bente Gertz nævnte bl.a. problematikken mellem borgernes selvbestemmelse og personalets omsorgspligt – hvornår griber man ind? På sundhedsområdet kan strukturerne gøre det vanskeligt for borgere med handicap at modtage behandling – kommer de f.eks. til mammografiscreeninger og undersøgelser for livmoderhalskræft? På de sociale tilbud kan strukturen betyde, at borgerne ikke altid har personlig frihed. De har f.eks. ikke altid selv indflydelse på hvem der passer dem og hvornår de skal i seng m.m.

  Powerpoint udsendes sammen med referatet.

  3. Drøftelse i plenum af FN’s Handicapkonvention

  Der var en drøftelse af, hvor grænsen for hvad der er omsorg og hvad der er magt går. Ofte kommer der magtindberetninger til pårørende. Det kan være i forbindelse med fastholdelse ved bad og tandbørstning m.m., hvilket de pårørende ikke ser som et overgreb men snarere som omsorg. Hvis en borger på et tilbud siger nej, skal personalet så altid acceptere dette eller skal medarbejderne presse på for at få borgeren overtalt til eksempelvis at deltage i fællesarrangementer, madlavning, motion m.m.?

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1191
  6. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender for 2011:

  Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 14.00 - 16:00 på Egely, Søndergårdsvej 9, 5580 Nr. Aaby

  Torsdag den 10. november 2011 kl. 14:00 - 16:00 på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 6000 Fredericia.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 16-06-2011

  Taget til efterretning med bemærkning om at postnummeret i Fredericia er 7000 og ikke 6000.


  Sagsnr. 11/1191
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 16-06-2011

  Intet


  Siden er sidst opdateret 05-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring