Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 20. juni 2011

Mødedato
20-06-2011 kl. 14:30 - 15:05

Mødested
Fynbus

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Udmøntning af det økonomiske råderum - infrastrukturanalyser
  2. Status på arbejdet med den Regionale UdviklingsPlan
  3. Analyser og infrastrukturaktiviteter
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 11/10590
  1. Udmøntning af det økonomiske råderum - infrastrukturanalyser
  fold dette punkt ind Resume

  Under det økonomiske råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011, er der 2.150.000 kr. til rest som følge af mindre udgifter til en analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

  Det indstilles, at disse midler anvendes til analyser af infrastrukturprojekter af regional betydning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 22. november 2010, en konkret plan med 7 projekter for udmøntning af det økonomiske råderum på 10  mio. kr. inden for Regional Udvikling. Projekterne er:

  1.a. Velfærdsteknologisk startpakke.

  1.b. Etablering af lånefond for opstartsvirksomheder i yderområder.

  2.a. Analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

  2.b. Kollektiv trafik - Flere med bussen.

  3.a. Rammebevilling til støtte for Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

  3.b. Formidling af kulturarven – Jelling som regionalt formidlingscenter.

  4. Syddanmark som science region.

  Der blev afsat 3 mio. kr. til analysen af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. De samlede omkostninger til gennemførelsen af analysen er på 850.000 kr., hvorfor der resterer 2.150.000 kr.

  Det foreslås, at de uforbrugte midler på 2.150.000 kr. bruges til analyser af infrastrukturprojekter af regional betydning, herunder hvad andre potentielle faste forbindelser kan få af konsekvenser for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der bevilges 2.150.000 kr. af det økonomiske råderum på 10 mio. kr. i 2011 inden for Regional Udvikling, til analyser af infrastrukturprojekter af regional betydning.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 20-06-2011

  Udvalget finder, at de resterende midler af det økonomiske råderum, skal anvendes til analyser af infrastrukturprojekter af regional betydning. Udvalget drøftede mulige yderligere undersøgelser. Administrationen belyser disse nærmere, og forelægger et prioriteret forslag på udvalgsmødet den 29. august 2011.


  Sagsnr. 10/1155
  2. Status på arbejdet med den Regionale UdviklingsPlan
  fold dette punkt ind Resume

  RUP-arbejdets tidsplan, proces og indhold, er udviklet og præciseret løbende gennem dialogen med kommunerne og andre nøgleaktører. Dialog og input er vigtigt og forudses at fortsætte helt frem til forslagets vedtagelse og i den efterfølgende høringsfase.

  På mødet den 27. maj 2011 anbefalede udvalget regionsrådet at godkende den udviklede RUP-struktur og hovedplanen for det videre arbejde.

  Det politiske koordinationsudvalg mødtes den 25. maj 2011. Udvalgsformanden vil give en orientering på mødet.

  Den 16. maj 2011 havde RUP-udvalget dialogmøde med det RUP-ansvarlige udvalg i Region Sjælland. Udvalgsformanden vil orientere om mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der forestår hen over sommeren et intensivt arbejde med at samle de mange udfordringer, muligheder, hensyn og formalia til et første forslag til Regional Udviklingsplan. Produktet skal være overskueligt, overbevisende og aktiverende.

  Den Regionale Udviklingsplan er en strategi, som skal synliggøre værdien af at se alle udviklingsfaktorer i sammenhæng. Når RUP’en foreligger, vil det desuden være planens initiativer, der i praksis danner platforme for dialog og samarbejde med og mellem aktørerne.

  De regionale temainitiativer uddannelse, infrastruktur og mobilitet samt klima, følger forskellige spor i forhold til udvikling og præcisering. Inddragelse af nøgleaktører vil også være forskellig.

  Den syddanske erhvervsudviklingsstrategi, som er under udarbejdelse i Vækstforum, er et input til RUP´en. Erhvervsudviklingsindsatsen fokuserer i høj grad på at udvikle de prioriterede syddanske styrkepositioner på den korte og mellemlange bane. RUP-initiativerne vil mere generelt arbejde med fundamentet for vækst og velfærd – typisk med en længere horisont. Koblingspunkterne mellem RUP’en og erhvervsudviklingsstrategien omfatter imidlertid et bredt spekter af udviklingsfelter. På den baggrund overvejes det, at Vækstforum i september 2011 får relevante RUP-elementer til orientering.

  På klimaområdet blev de kommunale interessefelter sonderet på mødet i den teknisk administrative følgegruppe den 5. maj 2011. Mødet havde temaet klimaforebyggelse og klimatilpasning, med særligt fokus på vandområdet. Dermed er alle tre temainitiativer drøftet med den teknisk administrative følgegruppe, og der er fra gruppens side interesse for og opbakning til initiativerne.

  Områdeinitiativerne står aktuelt overfor en teknisk præcisering inden for de emner, der blev aftalt på de politiske områdemøder.

  Samarbejdet med kommunerne udvikler sig stadig positivt. På det tredje og seneste møde i koordinationsudvalget var hovedemnet RUP’ens klimainitiativ, primært vandområdet. Der var opbakning til, at arbejde videre med emnet i form af pilotprojekter i to interesserede kommuner hhv. øst og vest for isstilstandslinien, for at få repræsenteret de meget forskellige geologiske forhold. Desuden forudsættes, at det er områder, som er egnede til at være eksempler, og hvor der kan skaffes data. I øvrigt var der interesse for at drøfte, hvordan samarbejdet mellem kommuner og region kan fortsætte f.eks. i høringsperioden og ved lanceringen af udviklingsplanen.

  RUP-udvalgets møde med Region Sjælland den 16. maj 2011 havde karakter af nyttig erfaringsudveksling på de områder, hvor der tegnede sig samarbejdspotentialer eller divergerende interesser. Det tydeligste samarbejdspotentiale tegner sig i forhold til grænsesamarbejdet og et kommende Interreg A-program. Det blev aftalt, at Syddanmark er vært ved et nyt dialogmøde i efteråret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 20-06-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/9350
  3. Analyser og infrastrukturaktiviteter
  fold dette punkt ind Resume

  Med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan er der iværksat flere tiltag, som skal bidrage med viden om vækst og kompetencer i Region Syddanmark, samt hvilke infrastrukturelle positioner som regionen bør fokusere på fremadrettet. Der redegøres for 4 analyser, der vedrører vækst og kompetencer i regionen, samt  igangsatte eller påtænkte infrastrukturaktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er lavet 4 analyser, der redegør for forskellige forhold af betydning for vækst og kompetencer i Region Syddanmark:

  1. Overvågningsnotat
  Der er udarbejdet et årligt overvågningsnotatet, som redegør for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark (vedlagt som bilag).

  2. Vækstiværksættere
  Der er udarbejdet et udkast til en analyse af vækst-iværksættere, som først og fremmest viser, at disse virksomheder spiller en afgørende rolle for beskæftigelsen og dermed samfundsøkonomien. De vigtigste konklusioner er:

   • Vækstiværksættere skaber 4 ud af 10 af samtlige nye job.
   • 25% af alle vækst-iværksættere er syddanske.
   • Kun 2,3% af alle iværksættere bliver vækst-iværksættere. Den højeste andel findes i Syddanmark hvor 3,2% af iværksætterne bliver vækst-iværksættere.
   • Syddanmark ligger også i top mht. antal ansatte i vækst-iværksætter-virksomheder, nemlig 21,2 ansatte (landsgns. 19,8). Andre iværksættere har i gennemsnit 1,4 ansatte.
   • Den beskæftigelse, der skabes hos vækst-iværksætterne, har fuldstændig samme uddannelsesniveau som andre iværksættere og arbejdsstyrken generelt.

  En vækst-iværksætter er en virksomhed, der er op til fem år gammel, har mindst 5 ansatte, og har en årlig vækst i omsætningen på 10% eller mere.

  Udkast til publikation er vedlagt som bilag.

  3. Kreative kompetencer

  Der er udarbejdet en analyse af kreative kompetencer, som sætter fokus på to aspekter af de kreative erhverv:

  1. Udbuddet af de kreative erhverv og deres betydning for beskæftigelse, økonomisk vækst, iværksætteri og uddannelse.
  2. De små- og mellemstore virksomheders efterspørgsel efter kreative ydelser og kompetencer.

  Hovedresultater fra analysen er:

   • I Syddanmark er ca. 6.000 fuldtidsansatte beskæftiget i de kreative erhverv, og de genererer årligt 5,3 mia. kr. i værditilvækst.
   • Design har klart den største procentvise vækst blandt de kreative erhverv, både når det gælder job og økonomisk vækst.
   • Hver anden af de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark får løst kreative opgaver, men kun hver femte har ansatte med kreativ uddannelse.
   • I Syddanmark har 24% af de beskæftigede i de kreative erhverv en mellemlang eller lang videregående uddannelse – i Hovedstaden er det 42%.
   • 30% af virksomhederne efterspørger kompetence inden for innovation, herunder formgivning og teknisk design af nye produkter.

  Publikationen kan findes på detgodeliv.regionsyddanmark.dk. og er også vedlagt som bilag.

  4. Seneste vækstbarometer
  Region Syddanmarks vækstbarometer sætter hvert kvartal fingeren på erhvervslivets puls. Det er først og fremmest små og mellemstore virksomheder, der leverer input, fordi det i høj grad er dem, der skal bidrage til vækst og udvikling i fremtiden. Panelet består af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder med mellem 10 og 250 ansatte. Analysen kan læses på detgodeliv.regionsyddanmark.dk/vaekstbarometer.


  Vækstbarometer for dette kvartal viser, at mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning i det kommende kvartal, end de havde sidste år. Kvartal for kvartal i løbet af det sidste år, er forventningerne til omsætningen steget - og nu forventer virksomhederne, at den øgede aktivitet også gradvist medfører nye arbejdspladser. Vækstbarometer 2. kvartal 2011 er vedlagt som bilag.

  Infrastrukturaktiviteter
  Region Syddanmarks infrastrukturaktiviteter inkluderer følgende (uprioriteret rækkefølge):

  1.a. De syddanske positioner på infrastrukturområdet er følgende:

  o        Midtjysk motorvej.

  o        Tilstrækkelig kapacitet over Lillebælt.

  o        Hurtigtog København-Odense-Trekantområdet-Flensburg-Hamburg samt Aalborg-Århus-Trekantområdet-Flensburg-Hamburg.

  1.b. Analyse af Femernforbindelse og en mulig Kattegatforbindelses konsekvenser for Syddanmark.

  1.c. Analyse af fast forbindelse mellem Fyn-Als er under udarbejdelse.

  1.d. Revitalisering af mobilitetsrådet.

  Der er vedlagt udvidet liste (Syddanske prioriteter) over de infrastrukturtiltag, som Region Syddanmark fokuserer på.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 20-06-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1380
  4. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 20-06-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 20-06-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag 29. august 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 20-06-2011

  Næste møde er mandag den 29. august kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.


  Siden er sidst opdateret 09-08-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring