Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - Referat - 21. juni 2011

Mødedato
21-06-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Omdannelse af Nyborg Sygehus til sammedagssygehus.
  2. Forslag til finansiering af regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelser (FAM)
  3. Rapportering nr. 3 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  4. Projektstatus på Sygehusbyggerier 2. kvt. 2011
  5. Tema om hvordan vi bygger for børn - refleksion
  6. Mødeplan
  7. Siden sidst
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 11/10830
  1. Omdannelse af Nyborg Sygehus til sammedagssygehus.
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af OUH´s plan for at sikre økonomisk balance og budgetoverholdelse stilles der forslag om, at den kirurgiske aktivitet på Nyborg Sygehus fra primo 2012 varetages som ren sammedagskirurgi. Operationer, som kræver mulighed for indlæggelse vil fremover foregå på Svendborg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af OUH´s plan for at sikre økonomisk balance og budgetoverholdelse stilles der forslag om, at den kirurgiske aktivitet på OUH/Svendborg Sygehus´s matrikel i Nyborg fra primo 2012 varetages som ren sammedagskirurgi. Operationer, som kræver mulighed for indlæggelse vil fremover foregå på Svendborg Sygehus. Baggrunden for forslaget er først og fremmest, at Organkirurgisk afdeling K havde et underskud på 14,6 mio. kr. i 2010 og prognosen for 2011 peger på et underskud i samme størrelsesorden. På denne baggrund er der behov for at foretage en række tiltag til rationalisering af afdelingens drift.

  Forslaget er desuden i overensstemmelse med Gennemførelsesplanen, hvori det fremgår at Nyborg Sygehus på sigt omdannes til sammedagssygehus. Der stilles hermed forslag om at Nyborg Sygehus allerede primo 2012 omdannes til sammedagssygehus aktualiseret af den budgetmæssige situation for det samlede OUH (inkl. Nyborg).

  På Nyborg Sygehus varetages alene elektive operationer og 70 % af de opererede patienter kan udskrives samme dag som operationen er foretaget. Med forslaget opnås en driftsrationalisering ved at nedlægge et organkirurgisk sengeafsnit på Nyborg Sygehus, som ikke udnyttes optimalt i dag.

  Operationsafsnittet på Nyborg Sygehus vil derefter blive videreført som rent dagkirurgisk afsnit. Operationer, som kræver mulighed for indlæggelse, vil fremover blive opereret på matriklen i Svendborg.

  Samtidig hermed foretages der en ændret organisering på Nyborg Sygehus, således at operationssygeplejersker og sterilfunktion overføres fra Organkirurgisk afd. K til Anæstesiologisk afd. V. Organisationen bliver dermed den samme som på OUH Svendborg Sygehus´s matrikel i Svendborg.

  Det skønnes at ca. 1/3 af de stationære behandlede patienter i Nyborg - ca. 870 patienter årligt - fremover skal til Svendborg, når sengeafsnittet i Nyborg lukkes. På Nyborg Sygehus resterer herefter ca. 1.700 operationer, som skal gennemføres i dagkirurgisk regi.

  Det vurderes, at i alt 30 stillinger berøres af forslaget, heraf vil ca. halvdelen blive flyttet til andre afdelinger, mens den anden halvdel af stillingerne nedlægges eller evt. flyttes. På baggrund af dialog med direktionen på OUH, er der enighed om, at der  i henhold til gældende retningslinjer for håndtering af organisationsændringer i videst muligt omfang vil ske omplacering af medarbejdere i de berørte stillinger.

  Organisationsændringen skal ses som et led i OUH´s indsats for at sikre økonomisk balance og budgetoverholdelse, og vil medføre en årlig besparelse på 6,208 mio. kr.

  Hele besparelsen i 2012 tilfalder OUH/Svendborg, mens der for besparelsen i overslagsårene efterfølgende skal ske en opdeling i besparelser således, at størstedelen af besparelserne forbliver på OUH/Svendborgs økonomiske ramme, mens en  mindre del af besparelserne (der eksempelvis relaterer sig til mindreudgifter til vagttillæg, portør og rengøring m.v.) tilføres centrale rammer.

  Der er indhentet høringssvar fra de lokale MED-udvalg afdeling K og afdeling V. Direktionens svar på høringssvarene er ligeledes vedlagt dagsordenspunktet.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet:

  •  at Nyborg Sygehus omdannes til sammedagssygehus primo 2012.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6227
  2. Forslag til finansiering af regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelser (FAM)
  fold dette punkt ind Resume

  Med etableringen af fælles akutmodtagelser (FAM) ændres organiseringen af modtagelsen af de akutte patienter. Modtagelsen samles ét sted på akutsygehusene, speciallægerne skal arbejde i front, og arbejdet tilrettelægges i tværfaglige teams med fokus på sammenhængende patientforløb. Dette fordrer et særligt fokus på efteruddannelse af personalet, som skal arbejde i FAM.

  I ”Regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelse (FAM)” foreslås herunder udviklingen af ni kursusmoduler for læger, sygeplejersker, sosu-assistenter samt lægesekretærer, som er ansat i eller arbejder i FAM (Jf. bilag 1).

  Det samlede finansieringsbehov for efteruddannelse af personalet til arbejdet i FAM i årene 2011-2013 udgør 12.568.000 kr., som søges finansieret af centrale rammer. Forslag til central finansiering forelægges hermed Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formuleringen af ”Regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelse (FAM)” tager afsæt i ”Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark”, som blev godkendt af Regionsrådet den 22. juni 2009.

  Med etableringen af fælles akutmodtagelser (FAM) ændres organiseringen af modtagelsen af de akutte patienter. Modtagelsen samles ét sted på akutsygehusene, speciallægerne skal arbejde i front, og arbejdet tilrettelægges i tværfaglige teams med fokus på sammenhængende patientforløb. Dette fordrer et særligt fokus på efteruddannelse af personalet, som skal arbejde i FAM.

  I ”Regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelse (FAM)” foreslås herunder udviklingen af ni kursusmoduler for læger, sygeplejersker, sosu-assistenter samt lægesekretærer, som er ansat i eller arbejder i FAM (Jf. bilag 1).

  Kursusmodulerne udvikles og startes op henover 2011.

  Nedenfor ses i tabel 1 en oversigt over, hvor mange personaler, som forventes uddannet over de kommende fire år. Det ses i tabellen, at der forventes uddannet 2.571 personaler i perioden. Ligeledes ses i tabellen det samlede finansieringsbehov i årene 2011-14. Budgettet er herunder eksklusiv sygehusenes udgifter til tjenestefrihed med løn, frikøb, midler til vikardækning samt befordring til kursister.

  Tabel 1 - Oversigt over, hvor mange personaler, som forventes uddannet henover de kommende fire år samt det samlede finansieringsbehov i årene 2011-14

  2011

  2012

  2013

  2014

  I alt

  1. Introduktion til FAM (1 dag)

  75

  75

  75

  75

  300

  2. Triagering 1 dag)

  50

  50

  50

  25

  175

  3. Forløbsledelse

  (1+2 dage)

  81

  81

  72

  72

  306

  4. Flowmaster (1 dag)

  27

  27

  24

  24

  102

  5. Teamtræning og teamledelse (2 dage)

  60

  180

  180

  180

  600

  6. Akutte med. og kir. Tilstande (5 dage)

  84

  48

  48

  48

  228

  7. FAM sygeplejerske og SSA - basis (8 dage)

  120

  140

  140

  150

  550

  8. FAM sygeplejerske - videreuddannelse          (4 uger)

  20

  50

  50

  40

  160

  9. FAM lægesekretær   (3 dage)

  25

  50

  50

  25

  150

  Kursister årligt

  542

  701

  689

  639

  2571

  Udgift til koordinator årligt i 2011-13

  350.000

  350.000

  350.000

  -

  1.050.000

  Budget årligt ekskl. Koordinator

  3.067.500

  4.225.000

  4.225.000

  3.775.000

  15.292.500

  Budget i alt

  3.417.500

  4.575.000

  4.575.000

  3.775.000

  16.342.500

  Med strategien lægges der op til finansiering af kursusafgiften af centrale rammer i perioden 2011-13. Fra og med 2014 er det herefter sygehusenes opgave at finansiere kursusudgiften til efteruddannelsen i FAM på lige fod med anden kursusaktivitet.

  Det samlede finansieringsbehov for efteruddannelse af personalet til arbejdet i FAM i årene 2011-13 udgør 12.568.000 kr.

  Der foreslås følgende finansiering af strategien i 2011-13:

  • Strategien finansieres med 10.018.000 kr. fra prioriteringspuljen under somatikken
  • Herudover indgår en pulje på 1.500.000 kr. til uddannelsesinitiativer på FAM-området. Pengene er afsæt af Regionsrådet på møde d. 22. juni 2009 til midlertidige uddannelsestiltag på sygehusene
  • I finansieringen indgår endvidere 1.050.000 kr. til koordinatorfunktion fra eksisterende rammer under HR-området

  Der orienteres om, at prioriteringspuljen forventes tilført overskydne midler oprindeligt afsat til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Et punkt vedr. rekruttering af udenlandsk arbejdskraft behandles på Regionsrådsmøde den 27. juni 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der meddeles bevilling på 12,568 mio. kr. til efteruddannelse i FAM,
  • at bevillingen finansieres med 1,5 mio. kr. fra pulje til midlertidige uddannelsesinitiativer på sygehusene, 1,05 mio. kr. fra eksisterende puljer under HR-området og 10,018 kr. fra prioriteringspuljen under somatikken.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4091
  3. Rapportering nr. 3 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume

  I dagsordenpunktet forelægges den anden udgave af den periodiske rapportering om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i april 2010, i forbindelse med godkendelse af styringsmanualerne for Nyt OUH, det fremlagte koncept for rapportering om fremdriften for kvalitetsfondsprojekterne, dvs. Nyt OUH, udbygning af Kolding Sygehus og udbygning af Aabenraa Sygehus, som Ekspertpanelet har givet positive tilbagemeldinger på.

  I vedhæftede statusrapportering er for de kommende tre kvalitetsfondsprojekter redegjort for fremdriften af projekterne ud fra følgende generelle disposition:

  1. Staderapportering, fremdrift og økonomi
  2. Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold
  3. Milepæle for projektet i det næste halve år


  Den fremtidige periodiske rapportering tilstræbes givet efter samme faste skabelon, men der må forventes en vis udvikling inden rapporteringen finder sin faste form. Den af Rigsrevisoren igangsatte undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier samt økonomiaftalen med staten kan også give anledning til tilpasninger.

  Rapporteringen vil i løbet af 2011 blive udbygget med den eksterne revisors kommentering af den givne statusrapportering. Det igangsatte projekt for realisering af generalplanen ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg planlægges ligeledes omfattet af den løbende rapportering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til etablering af Nyt OUH blev udleveret på mødet. Vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  4. Projektstatus på Sygehusbyggerier 2. kvt. 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gives der en orientering omkring status på de større sygehusbyggerier i regionen.

  Denne status vil give input til udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/8129
  5. Tema om hvordan vi bygger for børn - refleksion
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet 31. maj 2011 var der programsat et tema om, hvordan vi bygger for børn.

  Der var flere store sager på udvalgsmødet, så der blev ikke tid til at samle op på temagennemgangen. Dette gives der mulighed for på dette møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011

  Orienteredes og drøftedes, herunder refleksioner om særlig indretning på stuerne, udsmykning, aktivitetsmuligheder.


  Sagsnr. 11/202
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 23. august 2011, kl. 14.00
  • 20. september 2011, kl. 14.00
  • 11. oktober 2011, kl. 14.00
  • 8. november 2011, kl. 14.00
  • 6. december 2011, kl. 14.00

  Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.
  Arbejdsplan for 2. halvår 2011 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 23. august 2011, kl. 14.00 
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011

  Godkendt. Mødet den 23. august 2011 kl. 14.00 afholdes i regionshuset.

  Emner til kommende møder:

  • Status/overblik over, hvor langt vi er med gennemførelsesplanen på sygehusene, både bygningsmæssigt og indholdsmæssigt.
  • Overblik over, hvornår udvalget kan blive involveret i beslutninger vedr. sygehusstruktur, - og kobling med besøg på relevant sygehus.
  • Evt. overveje studiebesøg i efteråret.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/202
  7. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011

  Projektchef Poul Bisgaard orienterede om begæret aktindsigt i Projektkonkurrence for Kolding Sygehus.


  Sagsnr. 11/202
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 09-08-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring