Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 26. maj 2011

Mødedato
26-05-2011 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Patienthotellet, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C,

Deltagere
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Møde på Odense Universitetshospital
  2. Analyse af responstid inden for 15 min i Region Syddanmark
  3. Status på etablering af frivillige førstehjælperordninger
  4. Førstehjælpsordninger i Sommersted og Fjelstrup
  5. Status på etablering af præhospital ordning i Varde
  6. Sundhedsberedskabsplanlægning
  7. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt
  10. LUKKET PUNKT - Præhospital dækning i Sønderborg Kommune


  Sagsnr. 11/684
  1. Møde på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i præhospitalt udvalg den 26. maj 2011 kl. 15.00 - 17.00 foregår dels i mødelokale 3. sal nord i patienthotellet og dels på AMK-vagtcentralen.

  Mødestedet kl. 15.00 er AMK-vagtcentralen (indgang 157). AMK-vagtcentralen ligger ud til J. B. Winsløwsvej mellem skadestuemodtagelsen og patienthotellet.

  Mødet indledes med en rundvisning på AMK-vagtcentralen, hvor den sundhedsfaglige visitation starter den 2. maj 2011. Daglig tilknyttet AMK-læge Søren Jepsen og leder af de sundhedsfaglige visitatorer Dorthe Merete Jacobsen vil fortælle om, hvad opgaver der løses på AMK-vagtcentralen. 

  Det kan være svært at finde en parkeringsplads ved Odense Universitetshospital. Der skal sættes 20 minutter af til at finde en parkeringsplads. Der er to timers parkeringspladser ved AMK-vagtcentralen med fri parkering fra kl. 17. Der er altid ledige parkeringspladser på Dyrskuepladsens parkeringsplads. Adgangsvejen til denne er vejen til venstre overfor ZOO.

  Der er vedlagt kort over Odense Universitetshospital.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/5394
  2. Analyse af responstid inden for 15 min i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med 2. behandling af forslag til budget 2011-2014 på regionrådets møde den 27. september 2010 blev det besluttet, at der skulle laves en analyse af præhospital dækning i Region Syddanmark.

  Analysen skulle bestå af en faglig udredning, hvor der indgår en økonomisk og operationel konsekvensvurdering af et fuldt beredskab, hvor alle områder i Region Syddanmark kan nås indenfor 15 minutter.

  Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en præsentation af den nuværende præhospitale dækning i regionen. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Notat af 23. maj 2011 vedr. analyse af den præhospitale dækning i Region Syddanmark var eftersendt og blev omdelt på mødet.

  Per Busk og Helene Vestergaard orienterede om status. Sundhedsstaben vender senere tilbage med den endelige analyse.

  Plancheoplæg vedr. analyse af den præhospitale dækning i Region Syddanmark blev omdelt på mødet.

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/8483
  3. Status på etablering af frivillige førstehjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har fået 1,360 mio. kr. til opstart og startdrift af otte frivillige førstehjælpsordninger. Sundhedsstaben har taget/tager initiativ til en indledende dialog med de kommuner, der har de områder, hvor der er størst behov for etablering af frivillige førstehjælpsordninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har fået 1,360 mio. kr. til opstart og startdrift af otte frivillige førstehjælpsordninger i regionen.

  Bevillingen er givet til opstart af ordningerne i 2011. Der er bevilget penge til opstart og startdrift de første to år.

  Præhospitaludvalget drøftede den 3. marts 2011 etableringen af de frivillige førstehjælpsordninger. 

  Sundhedsstaben har taget/tager initiativ til en indledende dialog med kommuner, der har de områder, hvor der er størst behov for etablering af frivillige førstehjælpsordninger. Regionen tager kontakt til de berørte kommuner, og aftaler møder med kommunerne, for at drøfte, hvordan der kan oprettes frivillige førstehjælpsordninger. Der vil ofte kunne tages udgangspunkt i allerede eksisterende organisering, hvis der f. eks. er et frivilligt brandværn i det område, hvor der påtænkes etableret en frivillig førstehjælpsordning, så kan der ses på, om brandværnet også kan være frivilligt førstehjælpskorps.

  Status på sundhedsstabens arbejde med etablering af de frivillige førstehjælpsordninger er:

   

  Kegnæs

  Der har været afholdt møde med Sønderborg Kommune den 14. marts 2011. Beredskabsafdelingen i Sønderborg Kommune har sendt oplæg til sundhedsstaben, om at der etableres en frivillig førstehjælpsordning på Kegnæs med udgangspunkt i det frivillige brandværn på Kegnæs. Sundhedsstaben er i dialog med beredskabsafdelingen, om hvordan ordningen bedst muligt kan etableres.

   

  Langeland

  Der har været et første møde med Langelands Kommune den 29. april 2011. Der er aftalt nyt møde den 30. maj 2011.

   

  Rømø

  Der er aftalt møde med Tønder Kommune den 24. maj 2011.

   

  Mindre øer

  Der har været afholdt et møde den 16. marts 2011 mellem Region Syddanmark og de beboede småøer uden broforbindelse, for at drøfte præhospital indsats, herunder evaluere hvordan det er går med de frivillige førstehjælpsordninger, der har kørt siden 2007 i Region Syddanmark-regi på Strynø, Bjørnø, Skarø og Drejø. Der var generelt tilfredshed med den måde ordningerne fungerede på. På mødet ytrede Årø og Hjortø interesse i, at komme med i den regionale førstehjælpsordning. Sundhedsstaben er gået i gang med at se på, hvordan der kan etableres frivillige førstehjælpsordninger i regionalt regi på Årø og Hjortø.

  Sundhedsstaben vil vende tilbage til præhospitaludvalget, når der er foretaget en mere deltaljeret opgørelse af de faktiske responstider i regionen, og når der tegner sig et mere klart billede efter drøftelse med kommunerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Per Busk orienterede om status.

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/684
  4. Førstehjælpsordninger i Sommersted og Fjelstrup
  fold dette punkt ind Resume

  Der har været afholdt møde mellem førstehjælpsordninger i Sommersted og Fjelstrup, Haderslev Kommune og Region Syddanmark. Region Syddanmark ønsker ikke at give økonomisk støtte til ordningerne i Sommersted og Fjelstrup. Men regionen vil etablere forbindelse til ordningerne fra regionens AMK-vagtcentral forudsat ordningerne lever op til en række krav, så ordningerne kan kaldes ud, når der vurderes at være en gevinst ved det.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde den 7. april 2011 i Sommersted om førstehjælpsordninger i Sommersted og Fjelstrup mellem ordningerne, Haderslev Kommune og Region Syddanmark. Der er vedlagt referat fra mødet i bilag.

  På mødet informerede Sommersted Frivillige Brandværn og Fjelstrup Brand og Førstehjælpere om deres situation.

  Region Syddanmark orienterede om præhospital indsats i Region Syddanmark. Region Syddanmark er lovmæssigt forpligtet til at etablere et ambulanceberedskab, men ikke til at støtte førstehjælpsordninger.

  Region Syddanmark giver støtte til førstehjælpsordninger på mindre beboede øer uden broforbindelse, hvor der kan samles et korps af egnede førstehjælpere, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har reserveret 1,360 mio. kr. til etablering af frivillige førstehjælpsordninger i Region Syddanmark.

  Afstanden fra regionens ambulancestationer til Fjelstrup og Sommersted er så kort, at Region Syddanmark ikke kan give økonomisk støtte til førstehjælpsordningerne.

  Men regionen vil etablere en forbindelse til ordningerne fra regionens AMK-vagtcentral, forudsat ordningerne lever op til en række krav, så ordningerne kan kaldes ud i ordningernes dækningsområde, når der fagligt og afstandsmæssigt vurderes at være en gevinst ved det, f. eks. ved hjertestop.

  Sommersted-ordningen har indtil nu fået melding om 1-1-2-sundhedsopkald fra politiet, og Fjelstrup-ordningen er endnu ikke startet op, da ordningen ikke har adgang til melding om 1-1-2-opkald. Fra den 2. maj går alle 1-1-2 sundhedsopkald til AMK-vagtcentralen, så det er fra denne dato nødvendigt for udgående førstehjælpsordninger at have forbindelse til AMK-vagtcentralen for at få opgaver.

  Kravene til førstehjælps-/nødbehandlerordninger, som AMK-vagtcentralen vil kalde ud er:

  • der skal være behov for ordningen
  • der skal være en aftale mellem regionen og ordningen, om hvad der kaldes til
  • ordningen skal kunne geografisk afgrænses
  • der skal være en ansvarlig organisation med kontaktperson
  • ordningen skal køre i en vis periode
  • der skal være et  førstehjælper-/nødbehandlerkorps
  • der skal være udstyr til det, der kaldes til inkl. hjertestarter
  • førstehjælpere-/nødbehandlere skal være uddannede og gennemføre repetitionskurser

  Den præhospitale leder gennemgår ordningerne og udarbejder krav til ordningerne, som skal underskrives af ordningerne, før der etableres forbindelse mellem AMK-vagtcentralen og ordningerne.

  Sommersted Frivillige Brandværn har tilbagesendt underskrevet kravsspecifikation (vedlagt som bilag).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6391
  5. Status på etablering af præhospital ordning i Varde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark fik den 10. februar 2011 tilsagn, fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om 1.471.000 kr. til udbygning af det præhospitale beredskab i Varde Kommune (se vedlagte svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet). Bevillingen er givet til opstart af ordningen i 2011, og dækker opstart såvel som drift de to første år.
  Cirka halvdelen af midlerne forventes anvendt til investering i henholdsvis uddannelse og udstyr, mens den resterende halvdel forventes anvendt til drift.


  Ordningen skal dække den del af kommunen, der har de længste ambulanceresponstider. Varde Kommune har i den sydlige del generelt gode ambulanceresponstider, og den sydvestlige del af kommunen dækkes af en militær lægebil i Oksbøl, der indgår i den præhospitale indsats. Derfor oprettes ordningen i den nordlige del af kommunen (se vedlagte kort - tidligere Ølgod og Blaabjerg Kommune, samt nordspidsen af tidligere Varde Kommune), hvor der i den nordvestlige del er relativt lange ambulanceresponstider.


  Varde Kommune er med 1.256 km2  en meget stor kommune med en forholdsvis lav befolkningstæthed, hvor det kan tage relativt lang tid for ambulancerne at komme frem til områderne længst væk fra ambulancestationerne. Der ønskes derfor afprøvet en ordning, hvor hjemmesygeplejen indgår som supplement til regionens sædvanlige præhospitale beredskaber (ambulancer, akut- og lægebiler). Der sendes altid en ambulance, også når hjemmesygeplejen aktiveres.


  På baggrund heraf har der været afholdt møde mellem Varde Kommune og Region Syddanmark med henblik på en konkretisering af det videre samarbejde. Der arbejdes med en model, hvor ordningen - ved fuldt beredskab - i dagtimerne vil omfatte 8 biler, om aftenen 2 og om natten 1. Bilerne - alle udstyret med GPS, hjertestarter og andet førstehjælpsudstyr - vil være bemandet med hjemmesygeplejersker, der har gennemgået en særlig uddannelse indenfor det præhospitale, og udkaldene vil kun være til livstruende situationer,  hvor AMK-vagtcentral vurderer, at der er en signifikant tidsforskel mellem, hvornår hjemmesygeplejersken og ambulancen kan være hos den/de tilskadekomne (vurderes ud fra GPS lokation af ambulancer og hjemmesygeplejerskernes biler).


  Frem til 1. september vil hjemmeplejens 35-40 sygeplejersker skulle igennem en førstehjælperuddannelse, f.eks. i brug af hjertestarter, og der skal indkøbes og installeres nødvendigt udstyr i bilerne. Ordningen forventes herefter opstartet 1. september 2011.

  Forud for opstartstidspunktet forventes det, at der indgåes en samarbejdsaftale, og at der kan aftales en model for senere evaluering af ordningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Orientereds og drøftedes.


  Sagsnr. 11/2977
  6. Sundhedsberedskabsplanlægning
  fold dette punkt ind Resume

  Regionen skal en gang i hver valgperiode udarbejde sundhedsberedskabplan, præhospital plan og civil beredskabsplan.

  Det forelås, at der ligesom i sidste valperiode foretages et koordineret arbejde omkring sundhedsberedskabsplanlægningen sammen med kommunerne i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale  mv. af 26. september 2006 er det beskrevet, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet en gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

  Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsnets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser.

  Regionen skal også udarbejde en præhospital plan og en civil beredskabsplan, som udarbejdes sammen med sundhedsberedskabsplanen.

  Den præhospitale indsats er indsatsen uden for sygehuset overfor akut  kritisk syge, tilskadekomne og fødende, og indsatsen har til formål at redde liv, førlighed, formindske smerter, yde omsorg og skabe tryghed.

  Det civile beredskab er regionens evne til at opretholde og videreføre regionens funktioner, herunder sundhedsberedskabet, i tilfælde af større hændelser og katastrofer.

  Planlægningsgrundlaget fra Sundhedsstyrelsen adskiller sig ikke så meget fra planlægningsgrundlaget i forrige valgperiode. Generelt er der mere fokus på ledelse og kommunikation, og en anbefaling af ny mere operativ opbygning af sundhedsberedskabsplanen.

  Sundhedsstaben har sammen med repræsentanter for det kommunale sundhedsområde og beredskabsområde udarbejdet et forslag til kommissorium for en styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægningsarbejdet i regionen mellem kommunerne, praksissektoren og embedslægerne ligesom i sidste valgperiode. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

  Det foreslås, at kommissoriet forelægges sundhedskoordinationsudvalget den 25. august som grundlag for koordineret udarbejdelse af sundhedsberedskabsplaner i kommunerne og regionen, og at sundhedsberedskabsplanlægningsarbejdet opstartes i september 2011 og afsluttes inden sommerferien i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/633
  7. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdsgruppen om ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra præhospitaludvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet nedsatte på mødet den 13. december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling. Arbejdsgruppen har til formål at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand, dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv.

  Arbejdsgruppen om ligestilling har på seneste møde den 4. marts 2011 besluttet, at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra de politiske udvalg. Formålet med dette er, at ligestillingsarbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene inden for deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse med henblik på tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling:

  Præhospitaludvalget har drøftet henvendelsen fra ligestillingsarbejdsgruppen, men har umiddelbart ingen specifikke bemærkninger inden for det præhospitale område til ligestillingsarbejdsgruppens videre arbejde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/633
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 23. juni 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset,
  • 18. august 2011, kl. 09.00 - 15.15 på Mandø,
  • 22. september 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset,
  • 27. oktober 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset,
  • 17. november 2011, kl. 15.00 i Nibøl og Harrislee, Tyskland og
  • 15. december 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 23. juni 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Næste møde afholdes den 23. juni 2011 kl. 14.00 i regionshuset.

  Endvidere arbejdes der videre med mulighed for, at mødet den 17. november 2011 begynder kl. 14.00.


  Sagsnr. 11/633
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Formanden orienterede om henvendelse fra regionsrådsmedlem angående redning af borgere/patienter fra sejlbåde/havne. Konkret sag fremsendes til administrationen med henblik på udredning og besvarelse angående ansvarsfordeling.


  Sagsnr.
  10. LUKKET PUNKT - Præhospital dækning i Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Siden er sidst opdateret 25-07-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring