Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i Vækstforum den 16. juni 2011

 Dagsorden


Møde i Vækstforum torsdag den 16. juni 2011, kl. 15.00-18.00.

Regionsrådssalen, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings- og drøftelsespunkter. DEL II er orienteringspunkter. DEL III er behandling af ansøgninger

 

 

DEL I: Beslutnings- og drøftelsespunkter

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 18. marts 2011

3. Skitse til kommende erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

4. SWOT-analyse inden for turisme området

5. Status for destinationsudviklingsprojektet

6. Partnerskabsaftale med regeringen 2011

7. Samarbejdsaftale med Rådet for Teknologi og Innovation

8. Ansøgning til SPIR

9. Pulje til kommercialisering af offentlig-privat Innovation

10. Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri

11. Etablering af offentlig-private konsortier til markedsføring af danske velfærdsløsninger og design

12. Rekruttering af arbejdskraft

13. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner

14. Udpegning af observatør til Videncenter for kystturisme

 

DEL II: Orienteringspunkter

 

15. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til velfærdsteknologi

16. Vækstbarometer 1. kvartal 2011

17. Søgningen til de gymnasiale ungdomsuddannelser

18. Analyse af fælles styrkepositioner i det nordlige Slesvig-Holsten og Syddanmark

19. 87 mio. kr. fra Green Lab til testcenter på Lindø

20. 225 mio. kr. fra Globaliseringsfonden reserveret til Syddanmark

21. Vækstforums kommunikationsindsats

22. Økonomioversigt for handlingsplan 2011

23. Bevillingsstatus og opfølgning på projekter indstillet i 2007-08 og 2009-11

 

DEL III: Behandling af ansøgninger

 

24. Orientering om ansøgninger

25. Forretningsområdet Velfærdsteknologier og -service

26. Forretningsområdet Oplevelseserhverv

27. Forretningsområdet Energi

28. Meddelelser

29. Eventuelt

 


 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at Vækstforum godkender dagsordenen.

 

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 18. marts 2011

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at Vækstforum godkender beslutningsreferatet fra mødet i Vækstforum den 18. marts 2011.

 

Bilag

Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 18. marts 2011

 

 

3. Skitse til kommende erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

 

Sagsfremstilling

På Vækstforums døgnseminar den 17.-18. marts 2011 fastlagde Vækstforum de overordnede temaer og rammer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi. Det blev samtidig besluttet, at den kommende erhvervsudviklingsstrategi bliver 9-årig - så den følger EU’s 2020 strategi og den kommende programperiode for strukturfondene – med mulighed for revision efter 4 år.

 

Strategien indeholder tre forretningsområder:

 

 • Velfærdsinnovation
 • Energi
 • Oplevelseserhverv

 

De tre overordnede forretningsområder vil være så rummelige, at de både kan indeholde initiativer, der er igangsat i Vækstforums nuværende handlingsplan, men også rumme nye indsatser.

 

Klyngeudvikling fastholdes som redskab, ligesom de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, også fastholdes: 

 

 • Uddannelse/menneskelige ressourcer
 • Iværksætteri
 • Forskning, innovation og nye teknologier
 • Klyngeudvikling

 

Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne anvendes som tværgående indsatser.

 

For at give Vækstforum fleksibilitet til at agere på den korte bane, indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ.

 

Sekretariatet har udarbejdet hhv. en skitse og en disposition til strategi og handlingsplan. Strukturen i dokumenterne bygger i store træk videre på strukturen fra den nuværende strategi og handlingsplan på den måde, at de overordnede linjer i forretningsområderne skitseres i strategien, mens den 2-årige handlingsplan konkretiserer indsatsen for de næste to år.

 

Som et led i udarbejdelsen af erhvervsstrategien afholder Vækstforum i perioden 29. april 2011–15. juni 2011 temaseminar om hhv. Offshore, Velfærdsinnovation, Energieffektivisering, Design og Turisme. De afviklede seminarer har været kendetegnet ved et stort engagement og gode drøftelser og vil indgå som led i processen i forbindelse med udarbejdelsen af strategien og handlingsplanen. Konklusionerne fra temaseminarerne vil blive fremlagt på mødet.

 

På Vækstforums møde den 20. september 2011 forelægges et udkast til strategi og handlingsplan til godkendelse i Vækstforum.

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum drøfter og godkender skitse til erhvervsudviklingsstrategi og disposition til handlingsplan

 

Bilag

Bilag 3a – Skitse for kommende erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 3b – Disposition for kommende handlingsplan

 

 

4. SWOT-analyse inden for turisme området

 

Sagsfremstilling

På Vækstforums døgnseminar den 17.-18. marts 2011 diskuterede Vækstforum indsatsen på turismeområdet. Vækstforum ønskede en SWOT-analyse af den syddanske turisme, der skal styrke Vækstforums beslutningsgrundlag i forbindelse med den kommende strategi- og handlingsplan.

 

Syddansk Turisme har i forlængelse af Vækstforums døgnseminar udarbejdet vedhæftede SWOT-analyse.

 

Analysen fremhæver, at Syddanmark, trods dansk førerposition på overnatninger, mister markedsandele og markedsposition. Regionen har ikke fået del i den globale turismevækst på 3,1 % på årsbasis siden 1990.

 

Styrker

SWOT-analysen fremhæver blandt andet, at regionens styrker er naturbaseret turisme, at de enkelte fyrtårne så som Legoland Billund og Vestkysten tiltrækker mange besøgende, og at regionen er stærk på erhvervsturisme. Tallene viser, at 58 % af turisterne kommer, fordi regionen er børnevenlig, og 40 % på grund af attraktionerne.

 

Svagheder

SWOT-analysen peger på, at Syddanmarks turismeprodukt er uhomogent og har stor spredning i kvalitet, at kompetence- og serviceniveauet er for lavt, og at regionen mangler et destinationsvaremærke, som kan gøre den kendt nationalt og internationalt.

 

Benchmark

Sammenlignet med landets øvrige regioner er aktivitetsudbuddet i Syddanmark på samme udviklingsniveau, men regionen scorer generelt lavere på service- og informationsniveauet. Syddanmark har det største antal tyske besøgende, men deres loyalitet er faldende. Turisternes motiver til at besøge regionen er meget lig de gennemsnitlige motiver for turisterne i den resterende del af Danmark. Naturen, børnevenligheden, roen og attraktionerne tiltrækker særligt turisterne.

 

Konklusion

Konklusionen på analysen er, at Syddanmark bør satse på at;

 • få eksisterende fyrtårne gjort stærkere og samtidig etablere nye.
 • fokusere på naturbaseret turisme, erhvervsturisme og aktiv turisme.
 • løfte turismeprodukternes kvalitetsniveau, så niveauet lever op til prisen.
 • skabe flere pakkeprodukter, som er lettilgængelige, nemme at booke og fleksible for gæsterne.
 • være bedre til at brande Syddanmarks destinationer som varemærker nationalt og internationalt.

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,
 

 • at konklusioner fra SWOT analysen indgår i arbejdet med udviklingen af ny erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

 

Bilag

Bilag 4a – Oplæg til SWOT på turisme i Syddanmark

Bilag 4b – Bilag til SWOT på turisme i Syddanmark

 

 

5. Status for destinationsudviklingsprojektet

 

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. november 2010 at indstille projektet ”Destinationsudvikling” til afslag. Vækstforum besluttede i stedet at indstille til Regionsrådet, at Syddansk Turisme blev bevilget 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til udvikling af destinationsudviklingsprojektet.

 

Syddansk Turisme fik tilsagn om bevilling den 4. januar 2011.

 

Formålet for brug af de 3 mio.kr. er, at Syddansk Turisme skal:

 • Skabe ejerskab hos aktørerne i regionen om destinationsudviklingsprojektet
 • Definere destinationsudviklingsprojektets aktiviteter med aktørerne
 • Foretage en afklaring af samarbejdsprocessen for det videre destinationsprojekt med aktørerne i regionen
 • Formulere en ansøgning i samarbejde med aktørerne

 

Syddansk Turisme har igangsat projektet, herunder de aktiviteter, der betinger udbetalingen: at udarbejde projektbeskrivelse og detaljeret budget og at nedsætte en styregruppe. Der har imidlertid vist sig at være problemer i forhold til at skabe opbakning til én fælles ansøgning.

 

Indstilling


Det indstilles,
 

 • at Vækstforum drøfter, om man vil acceptere flere destinationsansøgninger, hvordan man i givet fald sikrer videndeling og koordinering samt hvilken rolle Syddansk Turisme skal spille.

 

 

6. Partnerskabsaftale med regeringen 2011

 

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Syddansk Vækstforum skal forhandles igen i 2011. Forhandlingen vil omhandle både en opfølgning på den nuværende partnerskabsaftale og en drøftelse af nye initiativer.

 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har fremlagt en tidsplan, der sigter mod, at de politiske drøftelser begynder i december 2011 – ét år efter at de sidste partnerskabsdrøftelser blev afsluttet. Det giver rum til at få initiativer i den seneste partnerskabsaftale godt i gang samt tid til at udvikle nye fyrtårnsinitiativer i løbet af efteråret.

 

Nedenfor følger den fremlagte tidsplan:
 

 

9. august 2011

Frist for indspil på embedsmandsplan fra de regionale vækstfora og ressortministerierne til nye fyrtårnsinitiativer.

August til oktober 2011

Udvikling af initiativer i dialog mellem ministerier og vækstfora.

1. september 2011

Frist for bidrag til status for initiativer i 2010-aftalerne. Skabeloner udsendes forinden.

Ultimo oktober 2011

Regeringens udspil til nye partnerskabsaftaler udsendes til vækstfora.

November/december 2011

Møder i de regionale vækstfora, hvor regeringens forhandlingsudspil drøftes.

December 2011/januar 2012

Politiske drøftelser mellem regeringen og vækstforaenes formandskaber

 

Til brug for forhandlingerne skal Vækstforum således præsentere et udspil, som rummer forslag til nye fyrtårnstemaer samt en status over fremdriften på den eksisterende aftale fra 2010.

 

Forslag til fyrtårnstemaer i 2011

 • Center for energieffektivisering– udvikling af et kommende energieffektiviseringscenter, der skal bygge på og samle de aktiviteter, der findes inden for forskning og uddannelse, offentlig efterspørgsel og i virksomhederne til gavn for hele erhvervet.
 • Center for sejlerturisme (Østersøen)- der tages initiativ til at etablere et nationalt center for sejlerturisme i Syddanmark. Centerets fokus skal være viden og udvikling i forhold til hele værdikæden, relevant for sejlerturisme i hele Østersøen. Centeret skal etableres i samarbejde med det sydfynske sejlerprojekt ”Verdens bedste øhavsdestination” og i et grænseoverskridende perspektiv.
 • Grænseoverskridende rekruttering– et initiativ, som skal tiltrække og fastholde udenlandske talenter, højtuddannede, bachelorer og internationale virksomhedsledere.

 

Status på partnerskabsaftalen 2010

Da partnerskabsaftalen netop først blev tiltrådt i sidste halvdel af 2010 arbejdes der fortsat på at udmønte initiativerne. Følgende udvalgte resultater kan fremhæves ift. fyrtårnsinitiativer i aftalen:

 

 • I. Satsning på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation: Et konsortium af syddanske parter har i samarbejde med de øvrige regioner etableret Laboratorium for offentlig-privat innovation, og indgår på eget initiativ i en ansøgning til EU's 7. rammeprogram om innovative præ-kommercielle indkøb inden for robotteknologi til ældreområdet i samarbejde med en række danske og europæiske parter. Hertil kommer det statslige SPIR-udbud, hvortil en række syddanske parter i fællesskab har indsendt en ansøgning (se dagordenens punkt 8).

 

 • II. Styrket adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark: Syddansk Vækstforums kapitalinitiativer – venturekapital til velfærdsteknologi og lånekapital til yderområder – samles i en erhvervsdrivende fond ”Fonden til Syddansk Vækstfremme”. Managementopgaverne for denne fond skal løses af en professionel aktør, der blandt andet skal samarbejde med Vækstfondens afdeling i Vojens.

 

 • III. Grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde: Der arbejdes intensivt på at videreudvikle det grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde. Det sker bl.a. i regi af Interreg-projektet ”Videnregion” og i bestræbelserne på yderligere at styrke universitetssamarbejdet henover grænsen. I den forbindelse søges arrangeret et nyt uddannelsestopmøde medio 2011 med deltagelse af ministerpræsidenten og videnskabsministeren i Slesvig-Holsten, den danske videnskabsminister, rektorerne for SDU og UC Syddanmark og regionsrådsformanden for Region Syddanmark.

  Det INTERREG-finansierede projekt ”Vækstcenteret” er desuden blevet igangsat. Projektet har til formål at synliggøre de erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer i den dansk-tyske region samt at generere fyrtårnsprojekter, der kan understøtte en udvikling fra Grænseregion til Vækstregion.

 

 • IV. Styrkelse af grøn offshore energi: Alliancen for grøn offshore energi offentliggjorde i januar 2011 en national investeringsstrategi med anbefalinger til, hvordan Danmark kan opnå det store erhvervspotentiale som den danske grønne offshoresektor kan bidrage med, hvis der investeres i forbedret infrastruktur, mere uddannelse og forskning. Investeringsstrategien vil danne baggrund for det videre arbejde med partnerskabsaftalen.


Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum drøfter forslag til fyrtårnstemaer til partnerskabsaftalen 2011.
 • at Vækstforum tager status over fremdriften for partnerskabsaftalen 2010 til efterretning.

 

Bilag

Bilag 6 – Status på partnerskabsaftalen 2010

 

 

7. Samarbejdsaftale med Rådet for Teknologi og Innovation

 

Sagsfremstilling

Rådet for Teknologi og Innovation og de seks regionale vækstfora indgik i december 2007 den første samarbejdsaftale. Baggrunden for aftalen var et ønske hos alle parter om at sikre en øget koordinering, sammenhæng og synergi mellem den statslige og regionale innnovationsindsats.

 

Parterne har nu realiseret eller igangsat en lang række af de initiativer, der lå i samarbejdsaftalen, og der er blevet etableret rammer og strukturer for dialogen, videnudvekslingen og koordineringen mellem parterne.

 

På rundbordssamtalen mellem formandskaberne for de regionale vækstfora og RTI den 10. december 2010 besluttede parterne derfor at fortsætte og udbygge det strategiske samarbejde i en ny samarbejdsaftale.

 

Den nye samarbejdsaftale fokuserer på områder af fælles interesse for parterne, hvor der er basis for, at regionerne går sammen om indsatsen i samarbejde med RTI. Endvidere vil parterne arbejde for, at samarbejdet om fælles initiativer og fælles udbud af større strategiske satsninger får yderligere et strategisk løft i den kommende periode.

 

Samarbejdet skal i perioden 2011-2013 fokusere på følgende fire strategiske indsatsområder:

 

 1. En styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger: Parterne vil samarbejde om udviklingen af en fælles strategi for netværks- og klyngepolitik.
 2. Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi: Parterne vil samarbejde om en fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi i form af et SPIR-udbud inden for velfærdsteknologi. De vil yderligere arbejde for at styrke udviklingen af stærke offentlig-private partnerskaber om innovativt sygehusbyggeri samt sætte fokus på en innovationsagentkampagne inden for velfærdsteknologi.
 3. En styrkelse af SMV’ernes forsknings- og innovationskraft: Parterne vil samarbejde om en fælles strategi for øget innovation og videnanvendelse i SMV’ere samt gennemføre en årlig innovationsdag for aktører i innovationssystemet fra og med 2012.
 4. Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV’er: Parterne vil samarbejde om øget internationalisering af danske innovationsnetværk og klynger, om at få flere danske virksomheder i internationale EUROSTARS-projekter samt om at tiltrække og fastholde udenlandske talenter.

 

Udkast til samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum godkender samarbejdsaftalen med Rådet for Teknologi og Innovation.
 • at Vækstforum anbefaler Rådet for Teknologi og Innovation, at udviklingen af en fælles strategi for netværks- og klyngepolitik sker i en tæt dialog mellem rådet og de regionale vækstfora, og at det danske klyngeakademi RegX inddrages i strategiarbejdet.
 • at Vækstforum anbefaler Rådet for Teknologi og Innovation, at en eventuel udvidelse af rådets innovationsagent-initiativ inden for det velfærdsteknologiske område sker i samarbejde med OPI Task Forcen i det tværregionale Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi.

 

Bilag

Bilag 7 – Udkast til samarbejdsaftale med Rådet for Teknologi og Innovation.

 

 

8. Ansøgning til SPIR


Sagsfremstilling

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har lanceret et fælles udbud af et såkaldt SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research) indenfor området ”intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi”. SPIR kombinerer strategisk forskning og innovation. Det overordnede formål med forskning og innovation i intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi er at bidrage til bedre og mere effektive løsninger af udfordringer på sundheds- og socialområdet, samt at bidrage til vækst gennem udvikling af nye erhvervs- og eksportmuligheder.

 

SPIR er en stor strategisk satsning, som kan understøtte Vækstforums mål på forretningsområdet Velfærdsteknologier og -Service.

 

Syddansk Vækstforum har i partnerskabsaftalen med regeringen opfordret Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at støtte op om indsatsen med forskningsmæssige prioriteringer af velfærdsteknologiområdet. Derudover fastslår partnerskabsaftalen, at RTI og Vækstforum er enige om at fortsætte og udbygge det strategiske samarbejde om forskning og innovation, blandt andet med særlig fokus på samarbejde om etablering af strategiske, sammenhængende platforme for forskning og innovation (fx SPIR).

 

På den baggrund har sekretariatet faciliteret et samarbejde med en række aktører som med Syddansk Universitet i spidsen, har udarbejdet en prækvalifikationsansøgning til RTI og DSF.

 

Ansøgningen tager udgangspunkt i de nye sygehusbyggerier og på de muligheder, som byggerierne skaber for fremtidens sundhedsvæsen og for offentlig-private innovationssamarbejder.  Hovedfokus er på udvikling af teknologier til understøttelse af behandlingen i eget hjem (udlæggelse) inden for følgende tre områder:

 

 • Rehabilitering
 • Hjemmemonitorering
 • Pleje og omsorg for patienter i eget hjem

 

Jf. grundideen i et SPIR vil aktiviteterne blive gennemført i to parallelle, men sammenhængende og indbyrdes afhængige spor:

 

 • et innovationsspor, hvor virksomheder, forsknings- og vidensinstitutioner samt velfærdsinnovationsenheder samarbejder om at udvikle og teste nye produkter og serviceløsninger samt kombinere eksisterende viden og teknologier på nye måder,
 • et tværfagligt forskningsspor, hvor nye metoder, organiseringsformer og teknologier udvikles og testes, og eksisterende teknologier videreudvikles.

 

Økonomi

RTI og DSF forventer ansøgninger med samlede budgetter på ca. 120 mio. kr. RTI og DSF støtter med 70 mio. kr. fordelt på 25 mio. kr. til innovationssporet og 45 mio. kr. til forskningssporet.

 

Da der er et krav om medfinansiering af innovationssporet på 50 %, er minimumsbudgettet for innovationssporet 50 mio. kr. Mindst 40 % af innovationsbudgettet skal desuden udgøres af private midler.

 

Det samlede budget for prækvalifikationsansøgningen fra Syddansk Universitet er på 140 mio. kr. Heraf udgør budgettet til innovationsaktiviteterne 90 mio. kr. (innovationsbudgettet forventes at blive større, da der frem til endelig ansøgningsfrist vil bliver arbejdet på, at rejse yderligere privat medfinansiering, parterne har vurderet at det vil være realistisk at nå 60 mio. kr. i privat medfinansiering), der finansieres på følgende måde:

 

 • 25 mio. kr. fra RTI,
 • 46 mio. kr. i form af medfinansiering fra private virksomheder
 • Dertil kommer op til 19 mio. kr. som det indstilles, at Vækstforum medfinansierer. 

 

Det vurderes, at det vil styrke den endelige ansøgning, hvor der er ansøgningsfrist den 7. september 2011 betydeligt, hvis Vækstforum på forhånd med reservering af midler signalerer opbakning til ansøgningen.

 

Hvad angår forskningssporet kræves der en væsentlig medfinansiering. Der er ikke noget minimumsbudget for forskningsaktiviteter.

 

Den videre proces

Ansøgningsprocessen til SPIR forløber i to faser – en prækvalifikation og en endelig ansøgningsrunde.  Syddansk Universitet har den 4. maj 2011 sendt ansøgning til prækvalifikationsfasen. DSF og RTI har modtaget i alt fire ansøgninger til prækvalifikationen.

 

Ved udgangen af juni 2011 får Syddansk Universitet besked på, om ansøgningen er gået videre til den endelig ansøgningsfase, med ansøgningsfrist den 7. september 2011. Endelig svar kan forventes ultimo november/primo december 2011.

 

Et SPIR projekt vil have en varighed på 5-7 år med forventet opstart primo 2012.

 

Det forventes, at Vækstforum kan behandle den endelige konkrete ansøgning på mødet den 8. december 2011. Det foreslås derfor, at Vækstforum i første omgang reserverer en ramme på op til 19 mio. kr. som kan bruges til at støtte projektet på baggrund af den endelige ansøgning til Vækstforum.

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges en ramme på op til 19 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af SPIR ansøgningen
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på baggrund af behandling af den endelige SPIR ansøgning
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra RTI og DSF

 

 

9. Pulje til kommercialisering af offentlig-privat Innovation

 

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på mødet den 29. november 2010 at oprette en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 20 mio. kr. Sekretariatet har siden været i dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen i forhold til at sikre, at puljen kan implementeres inden for gældende lovmæssige rammer.

 

Det har i den forbindelse vist sig, at det ikke er muligt at gennemføre de påtænkte aktiviteter med en finansiering bestående alene af Regionale Erhvervsudviklingsmidler som oprindeligt planlagt, idet lov om erhvervsfremme ikke hjemler aktiviteter, der kan indeholde statsstøtte.

 

På baggrund af drøftelserne med Erhvervs- og Byggestyrelsen er der udarbejdet et forslag til model, der forelægges Vækstforum til godkendelse.

 

Det foreslås, at puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation teknisk set gennemføres som et regionalfondsprojekt, som har til formål at administrere puljen, herunder tildelingen af støtte. I den forbindelse vil Region Syddanmark stå som ansøger til regionalfondsprojektet, der skal danne rammen for tildelingen af støtte til de konkrete OPI-projekter under puljen.

 

Modellen sikrer, at der er lovmæssig hjemmel til at gennemføre de påtænkte aktiviteter og at ansøgere får administrativ bistand til at gennemføre projekterne.

 

Det foreslås, at centrale klyngeorganisationer som eksempelvis Welfare Tech Region og Lean Energy Cluster indgår som partnere for at vejlede om puljen og agere matchmaker. Det foreslås ligeledes, at Laboratoriet for Offentlig-Privat innovation indgår med rollen at vejlede om muligheder og opmærksomhedspunkter indenfor OPI. Det sikrer, at puljens midler hurtigt kommer ud at arbejde i de konkrete projektforløb, at kvaliteten af de indkomne ansøgninger bliver højere og endelig, at projekterne modtager den fornødne vejledning.

 

Forslaget indebærer, at Region Syddanmark påtager sig en administrationsforpligtelse for løbende rapportering og slutafrapportering, hvilket aflaster de konkrete OPI projekter for en del af administrationen i forbindelse med gennemførelse af projektet. Funktionen skal være indtægtsdækket via midler fra de konkrete projekter.

 

Puljen på 20 mio. kr. til de faktiske OPI projektforløb fastholdes. Derudover foreslås det, at der lægges 18 % oveni til administration af projekterne, hvilket er standardsatsen for strukturfondsfinansierede projekter. Endelig forslås det, at de øvrige parter (klyngerne) aflønnes med samlet 2,25 mio. kr. over 3 år, hvilket svarer til 0,25 årsværk per år for 5 partnere. Samlet giver det et samlet forventet budget på 25,8 mio. kr.

 

Det anbefales derfor, at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges i alt 25,8 mio. kr. til OPI-puljen fordelt på 50 % Regionale Erhvervsudviklingsmidler (12,9 mio. kr.) og 50 % regionalfondsmidler (12,9 mio. kr.) Det betyder, at der vil være et tilbageløb af allerede bevilgede Regionale Erhvervsudviklingsmidler på i alt 7,1 mio. kr. ud af de oprindeligt bevilgede 20 mio. kr.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum godkender model for administration af puljen til kommercialisering af offentlig privat-innovation
 • at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at udfærdige en ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen på 12,9 mio. kr. fra EU’s regionalfond,
 • at Vækstforum godkender ansøgningsvejledningen

 

Bilag

Bilag 9a - Model for administration af puljen til kommercialisering af offentlig privat-innovation

Bilag 9b - Ansøgningsvejledning

 

 

10. Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget kontakt til regionerne med et forslag om, at Fornyelsesfonden, de regionale vækstfora og regionerne etablerer et fælles strategisk partnerskab i perioden 2011-2015 med henblik på at understøtte det erhvervsmæssige rationale i sygehusbyggeriet.

 

Partnerskabet skal støtte udvikling og demonstration af nye kommercielle hospitalsløsninger, der er efterspurgt i alle fem regioner, og som også har et erhvervsmæssigt potentiale.

 

 

Beslutning om støtte træffes ud fra efterspørgslen i de fem regioner og en vurdering af det globale markedspotentiale. Initiativerne forventes at falde inden for tre overordnede indsatsområder:

 

 1. Velfærdsteknologi: F.eks. telemedicin, lifte, træningsredskaber, diagnosticeringssystemer, hjælpemidler mv.
 2. Teknik og miljø: F.eks. digitalisering, opvarmning, affald, spildevand, logistik mv.
 3. Service: F.eks. nye forretnings- og servicemodeller inden for logistik, facilitymanagement mv.

 

Finansieringen foreslås tilvejebragt ved, at Fornyelsesfonden og de fem regioner bidrager med midler til partnerskabet ud fra fordelingsnøglen 50/50 mellem henholdsvis Fornyelsesfonden og de fem regioner.

Fornyelsesfonden fungerer som sekretariat for partnerskabet.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at Fornyelsesfonden har drøftet partnerskabet for sygehusbyggeri på sit møde den 7. juni 2011 og besluttet at bevilge en ramme på 50 mio. kr. til initiativet. Desuden besluttede Fornyelsesfonden, at der arbejdes videre med en model for organisering, hvorefter der nedsættes en styregruppe med repræsentanter for Fornyelsesfondens sekretariat og de fem regioner på direktørniveau, der sammen indstiller indsatsområder og projekter til Fornyelsesfondens bestyrelse. Bestyrelsen påtænkes suppleret med en repræsentant fra dem fem regioner/regionale  vækstfora på 1-2 årlige møder, hvor temaer og retningslinier for indsatsen fastlægges.

 

Der arbejdes på den baggrund videre med at præcisere forslag til rammer og organisering af indsatsen, så initiativet kan iværksættes snarest muligt.

 

Indstilling


Det indstilles,
 

 • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af det strategiske partnerskab for sygehusbyggeri.
 • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at godkende den endelige tilrettelæggelse af partnerskabet samt udmøntningen af midlerne.  

 

 

11. Etablering af offentlig-private konsortier til markedsføring af danske velfærdsløsninger og design

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget initiativ til etablering af et offentligt-privat konsortium, der skal markedsføre Danmark på området for velfærdsløsninger. En kreds af aktører på designområdet har på lignende vis taget initiativ til etablering af et konsortium til markedsføring af Danmark på designområdet.

 

Markedsføring af velfærdsløsninger

Med initiativet ønsker Økonomi- og Erhvervsministeriet at markedsføre og vise et samlet billede af Danmark som et land med stærke kompetencer inden for velfærdsløsninger med henblik på at styrke danske virksomheders muligheder for at afsætte produkter og serviceydelser på eksportmarkedet.

 

Danske virksomheder inden for velfærdsløsninger skal kunne markedsføre sig på en fortælling om offentlig-privat samarbejde omkring løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer, eksempelvis offentlig-privat samarbejde om byggeriet af nye super-sygehuse.

 

Konsortiet foreslås etableret som et offentlig-privat partnerskab bestående af Fonden til Markedsføring af Danmark (M-fonden) samt en række virksomheder/organisationer inden for lægemidler, hjælpemidler, medicoteknisk udstyr, automatisering og tele samt tilknyttede services. Dertil deltagelse fra regionerne, hvis der er interesse for det.

 

Sekretariatet er i dialog med M-fonden om mulighederne for et samspil med den syddanske velfærdsteknologi-klynge Welfare Tech Region mhp. understøttelse af virksomhederne inden for Syddansk Vækstforums forretningsområde for velfærdsteknologi.

 

Det er sekretariatets vurdering, at et konsortium til markedsføring af dansk velfærdsteknologi vil kunne spille en vigtig rolle i forhold til realiseringen af vækstforums partnerskabsaftale med staten, hvor parterne vil arbejde for at styrke erhvervspotentialet gennem eksportfremme og en internationalisering af klynger, så syddanske virksomheder inden for velfærdsteknologi vil få en kortere og hurtigere vej til eksportmarkederne.

 

Markedsføring af design

Et konsortium af offentlige og private aktører har taget initiativ til et konsortium, som skal markedsføre og vise et samlet billede af Danmark som et land med stærke kompetencer inden for design, hvor konsortiet ønsker at styrke danske virksomheders eksportmuligheder og synlighed på det globale marked. 

 

Følgende parter arbejder med etablering af konsortiet: Dansk Designassociation, Designmuseum Danmark, Dansk Designcenter, CBS, Danmarks Designskole, Copenhagen Fur, Spinderihallerne, Innovationsnetværket Møbel og Træ og Designskolen Kolding. Der er derudover kontakt til virksomheder.

 

Aktiviteterne tænkes opbygget omkring tre hubs: Body and Care (velfærdsområdet), Play and Learning og Home and Living. Aktiviteterne i de enkelte hubs skal bindes sammen af en bestyrelse og et fælles sekretariat, som sikrer, at der bliver en vis genkendelig identitet i de enkelte hubs aktiviteter.  De enkelte hubs står for diverse udstillingsaktiviteter, konferencer, kampagner osv. – i Danmark og i udlandet.

 

Vækstforumsekretariatet har været i kontakt med M-fondens sekretariat, som ser positivt på initiativet. Konsortiet har nedsat en styregruppe, som løbende har været i dialog med M-fondens sekretariat.

 

En endelig ansøgning fra konsortiet sendes til M-fonden til fristen i september 2011 med henblik på behandling af fondens bestyrelse til november 2011.

 

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at et konsortium til markedsføring af design gennem de 3 tematiserede hubs og et fællessekretariat kan bidrage til realiseringen af potentialerne i flere af Vækstforums forretningsområder og vækstforumfinansierede projekter.

 

En syddansk deltagelse bør ske i partnerskab med den regionale platform for designudbredelse, Design2Innovate.

 

Finansiering

Fonden til Markedsføring af Danmark finansierer op til 50 procent af udgifterne i konsortierne, mens øvrige partnere i form af virksomheder, organisationer og fonde finansierer de øvrige udgifter.

 

Konsortiet til markedsføring af danske velfærdsløsninger forventes at ansøge om en samlet ramme på 22 mio. kr. Tilsvarende forventes designkonsortiet at ansøge om en samlet ramme på 24 mio. kr. For begge konsortier ansøges der om 50 procent medfinansiering fra M-fonden, mens resten skal medfinansieres af de øvrige deltagende parter.

 

Sekretariatet vurderer, at en placering af sekretariaterne for de to initiativer i tilknytning til henholdsvis Welfare Tech Region og Design2Innovate vil understøtte de to  klyngesatsninger og give mulighed for synergi. Desuden vil det bidrage til spredning af M-fondens aktiviteter. Placeringen af sekretariaterne afgøres af de respektive konsortier, men det vurderes, at størrelsen af parternes medfinansiering kan blive udslagsgivende.

 

Det anbefales derfor, at der reserveres en ramme til medfinansiering af de to konsortier som gøres afhængig af,  hvorvidt sekretariaterne placeres i tilknytning til Welfare Tech Region og Design2Innovate. Desuden tilstræbes placering af 1-2 hubs i tilknytning til Design2Innovate. 

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer op til 4. mio. kr., af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Welfare tech Region
 • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af design i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Design2Innovate.
 • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at udmønte midlerne, såfremt det vurderes, at M-fondens initiativer støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på hhv. velfærdsteknologi- og designområdet. 

 

Bilag

Bilag 11 - Notat - Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger

 

 

12. Rekruttering af arbejdskraft

 

Sagsfremstilling

Vækst kræver medarbejdere. Højtuddannede medarbejdere skaber jobs til medarbejdere med lavere kompetenceniveau. Analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at manglen på arbejdskraft vil komme til at koste dyrt i tabt velstand, svarende til ca. 29 mia. kr. på landsplan i 2019. Desuden viser AE’s analyse, at der i 2020 vil mangle 102.000 personer i Danmark med en mellemlang eller lang videregående uddannelse i Danmark.

 

Samtidig har Syddanmark en negativ uddannelsesbalance, hvor tilflyttere har et lavere uddannelsesniveau end fraflyttere. De unge søger til Århus og København for at studere og for få kommer retur.

 

De etablerede virksomheder har brug for dygtige medarbejdere nu. Nye virksomheder vil placere sig, hvor der bl.a. er adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

 

Der skal arbejdes på flere indsatser samtidig for at sikre talentfulde medarbejdere og de rette kompetencer til virksomhederne:

 1. at hæve den kommende arbejdsstyrkes kompetenceniveau nedefra gennem et uddannelsesløft i hele uddannelseskæden – det er et langsigtet tiltag.
 2. at efteruddanne den nuværende arbejdsstyrke
 3. at fastholde uddannet arbejdskraft og talenter i regionen
 4. at tiltrække højtuddannet arbejdskraft – talenter – fra hele Danmark og fra udlandet
 5. at tiltrække og fastholde internationale studerende (bachelorer) til videregående uddannelse i Syddanmark. Disse færdiguddannes i Danmark med 2 års kandidatuddannelse

 

Hvad har Vækstforum gjort?

Vækstforum har i den nuværende strategi og handlingsplan mål om at styrke uddannelsesniveauet indenfor forretningsområderne - både hos nyuddannede og hos arbejdsstyrken.

 

Vækstforum har i forbindelse med massefyringer på Danfoss, Lindø og LM Glasfiber arbejdet for at hente 225 mio. kr. til Syddanmark fra EU's globaliseringspulje. Midlerne er målrettet efteruddannelse af de opsagte medarbejdere.

 

Region Syddanmark afholder i samarbejde med LO en konferencen om ufaglærte og disses jobmuligheder den 5. september 2011.

 

Den langsigtede indsats med at hæve kompetenceniveauet gennem hele uddannelseskæden indgår i Region Syddanmarks samlede uddannelsesindsats og tematiseres bl.a. i den Regionale Udviklingsplan.

 

Men set i lyset af den demografiske udvikling og ændringerne i de kompetencer virksomhederne efterspørger, vil dette ikke være tilstrækkeligt til at løse vækstudfordringen. Det er vanskeligt at foretage store uddannelsesspring, og der er brug for både faglærte og højtuddannede.

 

Derfor bliver Vækstforum nødt til at udvikle initiativer, der dels fastholder flere uddannede i regionen, dels tiltrækker flere kvalificerede medarbejdere.

 

Forslag til, hvad Vækstforum kan gøre fremadrettet

Udfordringen kan på kortere sigt adresseres med to overordnede indsatser inden for Vækstforums forretningsområder:

 

For det første kan Vækstforum tage initiativ til at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere og internationale studerende til regionen – fra både ind- og udlandet. Desuden kan Vækstforum arbejde for at tiltrække internationale virksomhedsledere til regionen. Det skal ske i samarbejde med virksomheder, der efterspørger en arbejdskraft, som de pt. ikke har adgang til.

 

For det andet kan Vækstforum tage initiativ til at facilitere et initiativ, som i tæt samarbejde med virksomhederne opkvalificerer den nuværende arbejdsstyrke, med udgangspunkt i virksomhedernes aktuelle kompetencebehov. Dette skal ske i samarbejde med erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum drøfter forslaget med henblik på, at der til næste møde fremlægges konkrete forslag til aktiviteter.

 

Bilag

Bilag 12 – notat vedr. rekruttering af talenter

 

 

13. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner

 

Sagsfremstilling

Fødevareministeren har i marts 2011 godkendt udmøntningen af en Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner. I alt er der i ordningen på landsplan 280 mio. kr. i årene 2011-2015 fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af regionale og kommunale initiativer.

 

Fødevareministeriet har inviteret Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Bornholms Vækstforum til i samarbejde med områdets kommuner at udarbejde regionale programansøgninger. På basis af de regionale programmer kan regionale og kommunale aktører efterfølgende ansøge om projekter inden for det regionale program. Første ansøgningsfrist for programmerne bliver 1. oktober 2011. Når programmet er godkendt af Fødevareministeriet, kan der søges om støtte til projekter.

 

Midlerne kan anvendes til projekter inden for landdistriktsudvikling, herunder turisme, udvikling af fødevareerhvervet og natur- og miljøprojekter.

 

Midlerne fra EU’s landdistriktsprogram skal samfinansieres 1:1 med kommunale midler og/eller regionale erhvervsudviklingsmidler. De enkelte projekter bevilges af Fødevareministeriet, der også foretager den administrative kontrol af projekterne.

 

Udarbejdelsen af et syddansk program skal ske i samarbejde mellem region og kommuner. Sekretariatet foreslår, at der tages initiativ til at danne en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til et Syddansk Grøn Vækst program.

 

Det foreslås desuden, at der afsættes en ramme på i alt 20 mio. kr. i 2011-2012 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhvervet. Hvis det forudsættes, at de regionale midler matches med medfinansiering fra de deltagende kommuner på tilsvarende 20 mio. kr., kan der dermed søges 40 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til disse indsatser.

 

Det syddanske program kan derudover indeholde andre indsatser, hvor der ikke indgår regional medfinansiering, f.eks. inden for natur- og miljøprojekter. Natur- og miljøprojekterne falder uden for erhvervsfremmeloven, og det er derfor ikke muligt at medfinansiere med regionale erhvervsudviklingsmidler. Den økonomiske størrelsesorden af andre indsatser vil således afhænge af størrelsen af kommunernes samlede ramme til medfinansiering.

 

I udarbejdelsen af programmet skal der indgå en organisering mellem region og kommuner om program- og projektforvaltning. Regionen foreslår, at der arbejdes for at program- og projektforvaltning sker i regi af Syddansk Vækstforum, hvor der er et eksisterende partnerskab mellem region og kommuner.

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,
 

 • at der udarbejdes en programansøgning til et Syddansk Grøn Vækst program, som forelægges til godkendelse i Vækstforum på mødet i september 2011.
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges en ramme på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i Syddansk Grøn Vækst programmet.

 

Bilag

Bilag 13 – Informationsmateriale om Grøn Vækst puljen

 

 

14. Udpegning af observatør til Videncenter for kystturisme

 

Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2011 blev det besluttet, at der skal oprettes et videncenter for kystturisme i Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at styrke rammerne for innovation og viden om nye vækstmuligheder inden for kystturisme. Etableringen af centeret indgår desuden i de regionale vækstforas partnerskabsaftaler med regeringen i 2010. Det indgår i Syddansk Vækstforums partnerskabsaftale på initiativ af regeringen.

 

Videncenteret er under etablering af Økonomi- og Erhvervsministeriet i dialog med sekretariaterne for de regionale vækstfora, Ringkøbing-Skjern kommune og turismeerhvervene.

 

Sekretariatet har i dialogen med ministeriet om aftalen gjort opmærksom på, at evt. økonomiske bidrag til centret vil forudsætte godkendelse af konkrete aktiviteter af Syddansk Vækstforum. Det samme er gældende for Region Sjællands Vækstforum. De to vækstfora tilbydes derfor hver en observatørpost, mens Region Nordjyllands og Region Midtjyllands vækstfora tilbydes hvert et medlem til bestyrelsen, da de forlods har givet tilsagn om finansiering.

 

Bestyrelsen til videncenteret udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra parterne bag aftalen, jf. nedenstående:

 

 • Økonomi- og erhvervsministeren udpeger på egen foranledning en formand fra erhvervet
 • Ringkøbing-Skjern Kommune indstiller ét medlem
 • Region Midtjyllands og Region Nordjyllands vækstfora indstiller hver ét medlem
 • Region Syddanmarks og Region Sjællands vækstfora stiller hver med én observatør

 

Herudover indstiller:

 

 • VisitDenmark ét medlem (fra egen organisation)
 • Turisterhvervets Samarbejdsforum ét medlem fra erhvervet og ét medlem fra en videninstitution
 • HORESTA og Dansk Erhverv hver ét medlem fra erhvervet

 

Syddansk Vækstforum skal udpege en observatør til bestyrelsen. Observatøren udpeges frem til den 31. december 2014.

 

Indstilling


Det indstilles,

 

 • at Vækstforum udpeger en observatør til bestyrelsen for Videncenteret for kystturisme for perioden 2011-14.

 

Bilag

Bilag 14 – Udkast til aftale mellem centerets stiftere.

 

 

Orienteringspunkter

 

 

15. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til velfærdsteknologi


Sagsfremstilling

Vækstforum godkendte på sit møde den 18. marts 2011 et prospekt, hvor lånefonden til yderområder bliver en del af Fonden for Syddansk Vækstfremme, der ligeledes indeholder kapitalfonden til velfærdsteknologi.

 

I forlængelse af Vækstforums møde den 18. marts 2011 har vækstforumsekretariatet udarbejdet en ansøgning om lånefonden og revideret materiale om velfærdsteknologifonden. Det samlede ansøgningsmateriale er fremsendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen til endelig godkendelse.

 

Dansk Industri har desuden foretaget en ny udpegning til bestyrelsen for Fonden for Syddansk Vækstfremme i stedet for Stig Poulsen, som har skiftet job fra Danfoss til Vækstfonden.

Dansk Industri har udpeget Bruno Lund Pedersen, Head of Industry Affairs, Danfoss Power Electronics A/S

Bestyrelsen for Fonden for Syddansk Vækstfremme ser herefter således ud:

 

 • Bruno Lund Pedersen, Head of Industry Affairs Danfoss Power Electronics A/S  (udpeget af Dansk Industri)
 • Helge Munk, direktør Munk Holding ApS (udpeget af Dansk Erhverv)
 • Jens Oddershede, Rektor Syddansk Universitet (udpeget af Syddansk Universitet)
 • Finn Pilgaard Kristensen, Partner i Fortius Partners (udpeget af Vækstforum)
 • Kristoffer Gandrup-Marino, Innovation Development Manager, Novozymes A/S (udpeget af Vækstforum)

 

Fondens udbudspligt vedrørende managementopgaven er blevet vurderet af Advokatfirmaet Poul Schmith, som vurderer, at opgaven er fuldt udbudspligtig. Fra sekretariatets side vil der blive lagt op til, at et af udbudskriterierne vil være, at der skal etableres et formaliseret samarbejde med Vækstfondens afdeling i Vojens.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen vil kunne udstede et tilsagn på henholdsvis lånefonden til yderområder og kapitalfonden til velfærdsteknologi, når Fonden er oprettet som juridisk person. Der arbejdes i øjeblikket på at oprette Fonden, som skal godkendes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

 

16. Vækstbarometer1. kvartal 2011


Sagsfremstilling

Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning end de havde på samme tidspunkt sidste år. Forventningerne til omsætningen er vokset kvartal for kvartal i løbet af det sidste år - og nu forventer virksomhederne, at den øgede aktivitet også medfører nye arbejdspladser. Forsinkelsen i jobskabelsen kan forklares med forsigtighed og optimering hos virksomhederne i regionen.

 

Optimismen med hensyn til omsætning og nye arbejdspladser er størst hos større eksporterende virksomheder i industrien

 

De mindst optimistiske virksomheder er de mindste virksomheder i fx bygge- og anlægsbranchen og virksomheder, der leverer til det offentlige. Det er muligvis besparelser i det offentlige, som giver forventning om mindre aktivitet hos det offentliges leverandører.

 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er pt. dæmpet af konjunktursituationen.

 

Målingen af konjunkturerne og forventningerne til 2011 viser udvikling på relativ kort sigt. Målingerne siger ikke noget om de langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder.  

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 16a - Syddansk Vækstbarometer 1. kvartal 2011

Bilag 16b - Virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft

 

 

17. Søgningen til de gymnasiale ungdomsuddannelser

 

Sagsfremstilling

De gymnasiale uddannelser har indberettet antallet af ansøgninger til uddannelserne i 2011. Samlet set er der sket en stigning på 177 elever til de gymnasiale uddannelser i 2011 sammenlignet med sidste år, svarende til en stigning på 1,5 %. Det svarer stort set til den demografiske udvikling.

 

Der er dog variation i tallene, hvis man kigger på tallene lokalt, ligesom der er forskelle i udviklingen i søgningen til de forskellige typer af gymnasiale uddannelser. Særligt på de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX & HTX) har enkelte skoler oplevet et stort fald i antallet af ansøgere.

 

Søgningen til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD) er faldet henholdsvis 2,1 % og 9,7%. Disse uddannelser har optag flere gange årligt, hvorfor tallene ikke er helt sammenlignelige med de gymnasiale tal, men tendenserne er tydelige.

             

              Tabel: Søgningen til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts.

 

 

2010

2011

Ændring i procent

STX

6531 

6835

4,7

HF

1857

1870

0,7

HHX

2450 

2405

-1,8

HTX

1155 

1060

-8,2

Merkantil EUD

1457

1316

-9,7

Teknisk EUD

3135

3069

-2,1

Social og Sundhedsuddannelserne

637

672

5,5

              Kilde: Region Syddanmark og Danske Erhvervsskoler

 

Konklusion

De almene gymnasier &HF har haft en stigning i antallet af ansøgere på 317 elever, mens de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX) har oplevet et fald i antallet af ansøgere på 140 elever. Teknisk EUD og merkantil EUD har tilsammen et fald på 207 ansøgere.

 

 • Det færre antal ansøgere til erhvervsuddannelserne kan forstærke den mangel på faglærte, hvor der forventes at mangle 45.000 erhvervsuddannede på landsplan i 2020 jf. analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, juli 2010.
 • Færre antal ansøgere på HTX kan betyde færre unge, der går videre på mellemlange og lange videregående uddannelser indenfor science-fagene, hvilket på sigt er en udfordring i forhold til at imødekomme virksomheders behov for teknisk uddannet arbejdskraft – indenfor blandt andet Velfærdsteknologi og Energi.

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 17a – Søgetal til STX og HF

Bilag 17b – Søgetal til HHX og HTX

Bilag 17c – Søgetal til erhvervsuddannelser

Bilag 17d – Søgetal til Sosu

 

 

18. Analyse af fælles styrkepositioner i det nordlige Slesvig-Holsten og Syddanmark

 

Sagsfremstilling:

I regi af INTERREG IV A-projektet Vækstcenteret er der i vinteren 2010/2011 gennemført en analyse af fælles dansk-tyske styrkepositioner i den nordlige del af Slesvig-Holsten og Region Syddanmark.

 

Analysen peger på følgende styrkepositioner med potentiale for fælles indsatser:

 

 • Turisme og oplevelsesøkonomi
 • Fødevarer
 • Logistik
 • Sundhed og velfærdsteknologi
 • Bæredygtig energi

 

Endelig fremhæves viden som et tværgående område, der kan understøtte det grænseoverskridende samarbejde på alle områder.

 

Analysen giver et vigtigt input til drøftelsen af det dansk-tyske samarbejde i forhold til Vækstforums kommende erhvervsudviklingsstrategi. Det gælder særligt udviklingen af de syddanske forretningsområder og klynger over grænsen.

 

Analyserapportens sammenfatning af resultaterne er vedlagt som bilag. De medlemmer, der er interesseret i at se rapporten i sin fulde længden, kan få den udleveret af Vækstforumsekretariatet.

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag:

Bilag 18 – Sammenfatning af DK-DE Styrkepositionsanalyse

 

 

19. 87 mio. kr. fra Green Labtil testcenter på Lindø

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Green Labs DK–programmet har primo maj 2011 bevilget 87 mio. kr. til LORC´s projekt Lindø Nacelle Testing – et testcenter for store naceller (vindmøllehuse) på Lindø. LORC har fået midlerne til medfinansiering af en testbænk, hvor man kan funktions- og udholdenhedsteste hele vindmøllehuse.

 

Projekt Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn har i 2010 og i 2011 søgt og fået 37 mio. kr. i støtte fra Fornyelsesfondens pulje for omstilling i hårdt ramte områder. Syddansk Vækstforum har bevilget den krævede regionale medfinansiering på 15 % af de samlede udgifter, hvilket beløber sig til ca. 14 mio. kr. Midlerne herfra skal skabe testcentret og dermed rammerne for testbænken. En væsentlig forudsætning for at få udløst midlerne fra Fornyelsesfonden har været, at finansieringen af selve testbænken blev tilvejebragt. Bevillingen fra Green Labs DK er derfor en vigtig brik for omstillingen af Lindø.

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

 

20. 225 mio. kr. fra Globaliseringsfonden reserveret til Syddanmark

 

Sagsfremstilling

Vækstforum har siden 2009 arbejdet for at sikre midler til en ekstraordinær indsats i forbindelse med massefyringer på Danfoss, Lindø og LM Glasfiber.

 

Indsatsen har resulteret i, at der til alle tre områder er bevilget eller bevilges midler fra den europæiske globaliseringsfond (EGF):

 

 • Sønderborg Kommune har modtaget en samlet støtte på 74,1 mio. kr.
 • Kolding Kommune har udsigt til (i samarbejde med Haderslev og Vejen) at få udbetalt en støtte på 46,2 mio. kr. EU Kommissionen har den 6. maj 2011 indstillet til Europa Parlamentet, at støtten bevilges. Det betragtes på dette grundlag som sikkert, at støtten endeligt bevilges.
 • Odense Kommune har udsigt til (i samarbejde med Kerteminde Kommune), at få udbetalt en støtte på 105,65 mio. kr. EU Kommissionen har den 6. maj 2011 indstillet til Europa Parlamentet at støtten bevilges. Det betragtes på dette grundlag som sikkert, at støtten endeligt bevilges.

 

Der er samlet bevilget/forventes bevilget et EGF-tilskud på 225,95 mio. kr. til ekstraordinære kompetenceudviklingstiltag til de fyrede medarbejdere, der endnu ikke har fundet ny beskæftigelse.

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 20 - Notat om aktuel status vedr. EGF

 

 

21. Vækstforums kommunikationsindsats

 

Sagsfremstilling

 

Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 9. marts 2011 til 8. juni 2011

Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2011 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

 

I perioden den 9. marts 2011 – 8. juni 2011 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er fordelt på trykte medier, online medier, TV og radio.

 

 • Trykte medier: 87
 • Online: 95
 • TV: 2
 • Radio: 10

 

 

Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:

 

 • Velfærdsteknologier- og Services: 13
 • Energi: 68
 • Oplevelseserhverv: 39
 • Klynger: 12
 • Tværgående: 32
 • Grænseoverskridende samarbejde: 0
 • Vækst i yderområderne: 30

 

De mest omtalte aktiviteter er følgende:

 

Energi:

 • Syddansk Vækstforum sender nu yderligere 7,6 millioner kroner til projektet LORC.
 • Massiv støtte fra Green Labs DK til LORC. Testen af fremtidens store hav-vindmøller er dermed sikret og den unikke viden forbliver dansk. Region Syddanmark har været med i forarbejdet til ansøgningen.
 • Offshore Center Danmark går sammen med Invest in Danmark om at markedsføre Danmark over for udenlandske virksomheder inden for offshore-vindindustrien.

 

Oplevelseserhverv:

 • Projektet Design2Innovate, som har fået støtte af Syddansk Vækstforum skal skabe vækst i Region Syddanmark.

 

Vækst i yderområderne:

 • Fremtidsfabrikken skal over en periode på tre år finde og uddanne en masse kreative iværksættere med det slutmål, at de både økonomisk og mentalt kan stå på egne ben.
 • Fremtidsfabrikken Sydfyn starter nu "Boost Sydfyn 1.0.", hvor innovative iværksættere kan komme på et 9 måneders uddannelses forløb og få undervisning i alt fra salg og netværk til økonomistyring.

 

Bilag

Bilag 21 - Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 9. marts - 8. juni 2011

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

 

22. Økonomioversigt for handlingsplan 2011

 

Sagsfremstilling

Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2011.

 

Tabellen giver et overblik over indstillinger og budget på den nuværende handlingsplan 2011.

  

Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

 

Socialfonden

Regionalfonden

REM

Samlet budget 2011

55.204.041

55.204.040

99.727.990

Overførsler og tilbageløb fra 2007-10

-3.875.918

-62.420.518

9.496.359

Indstilling før 16/6-2011

0

15.938.401

36.591.022

Forventet indstilling 16/6-2011

0

12.900.000

49.900.000

Total indstillet 2011

0

28.838.401

86.491.022

Rest 2011 (efter 16/6-2011)

51.328.123

-36.054.879

22.733.326

 

Strukturfondsindstillinger i alt i 2007-13

 

Budget 2007-13

379.148.452

379.148.452

Indstillinger i alt efter 16/6-2011

214.077.926

301.460.927

Rest for strukturfondsperioden
2007-13 efter 16/6-2011

165.070.526

77.687.525

 

Yderområde-% (alle handlingsplaner)

 

 

Målsætning

Før 16/6-2011

Efter 16/6-2011

Socialfond og Regionalfond

41%

44%

44%

 

N+2 Risiko (alle handlingsplaner)

 

 

Socialfond

Regionalfond

N+2 Risiko for 2011 pr. 1. juni 2011

59,4 mio. kr.

23,1 mio. kr.

 

Status for indstillinger

Med de forventede indstillinger efter mødet den 16. juni 2011 vil der være et ”merforbrug” på Regionalfonden på 36,1 mio. kr. samt et ”mindreforbrug” på Socialfonden på 51,3 mio. kr. inden for rammen af årets budget. Derudover er der for REM-midlernes vedkommende 22,7 mio. kr. til disposition i 2011.

 

Bemærk dog, at de årlige budgetter for hhv. Social- og Regionalfonden kun er vejledende. Det overordnede budget for strukturfondene (hhv. 379,1 mio. kr. for Socialfonden og 379,1 mio. kr. for Regionalfonden) gælder for hele den syvårige programperiode (2007-13), og der knytter sig ikke formelle kalenderårsbudgetter og krav til de enkelte år – udover N+2 princippet. Derfor er der ovenfor tilføjet en oversigt over de resterende midler i hele programperioden. 

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer Vækstforum til at være ”forud” med at benytte sin indstillingsret på strukturfondsmidlerne. Det har til formål at sikre, at de støttede projekter kan nå at bruge støttemidlerne og aflægge regnskab for dem i så god tid, at regionen ikke kommer til at skulle betale strukturfondsmidler tilbage til EU. Desuden vil projektperioden for nye projekter, som Vækstforum indstiller til støtte ikke kunne strække sig længere end til 31/12 - 2014, hvilket er en yderligere udfordring ift. at få midlerne forbrugt.

 

Senest har Erhvervs- og Byggestyrelsen i brev til sekretariatet af 16. maj 2011 om fremdriften i strukturfondsprogrammerne betonet nødvendigheden af at disponere midlerne så tidligt som muligt samt bedt om en redegørelse for påtænkte initiativer.

 

Som det ses af tabellen, er Vækstforum ”forud” med indstillingerne på Regionalfonden, men ”bagud” på Socialfonden.

 

N+2

N+2 risikoen for 2011 angiver det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2011. Risikoen falder derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger.

 

Overførsel af midler til en kapitalfond tæller først som forbrugt, når midlerne er medfinansieret. Derfor vil overførslen af de 50 mio. kr. til den Syddanske Velfærdsteknologifond og 20 mio. kr. til den regionale lånefond for iværksættere i yderområderne først blive registreret som forbrug, når midlerne medfinansieres. Vækstforum har den 18. marts 2011 indstillet 25 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvilket betyder, at 25 af de 50 mio. kr. socialfondsmidler er medfinansieret, når den Syddanske Velfærdsteknologifond er etableret.

 

Tilbageløb

Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Tilbageløb kan eksempelvis forekomme af følgende årsager: Hvis projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget, hvis projekterne efterfølgende anmoder Erhvervs- og Byggestyrelsen om at få nedjusteret deres budgetter eller hvis tilsagnsmodtageren alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet.

 

Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på - for Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.

 

Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2010 er (medregnet den forventede indstilling fra 16/6 2011):

 

 • Regionalfond: 4,4 mio. kr. svarende til 1 % af de indstillede midler.
 • Socialfond: 22,2 mio. kr. svarende til 9 % af de indstillede midler.
 • REM: 9,3 mio. kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.

 

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og kan dermed disponeres igen.

 

Forbrug
I indeværende strukturfondsperiode (og inkl. den forventede indstilling fra 16/6 2011) har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 301,5 mio. (inkl. tilbageløb). kr., hvoraf der er udbetalt 70,5 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 214,1 mio. kr. (inkl. tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 34,2 mio. kr.

 

Udbetalingsbeløbene relaterer sig til projekternes revisorgodkendte forbrug til og med 1. juni 2011.

 

Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

 

Indstilling 2011 fordelt på forretningsområder VF

Indstilling 2011 fordelt på forretningsområder efter VF

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

 

Indstilling

 

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2011 til efterretning

 

 

23. Bevillingsstatus og opfølgning på projekter indstillet i 2007-08 og 2009-11

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

 

Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

 

Siden seneste møde i Vækstforum, har en række projekter modtaget tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det drejer sig blandt andet om Fødevareklyngen, Lean Energy Cluster, Virksom Viden og den Innovative Virksomhed.

 

Der resterer endnu en række projekter fra Vækstforums møde den 29. november 2010 og 18. marts 2011.

 

Som noget nyt er der desuden blevet udarbejdet en oversigt over status på fremdriften for igangværende vækstforumprojekter, som har modtaget mere end en mio. kr. i samlet bevilling.

 

Oversigten udarbejdes som en rød-gul-grøn liste, hvor projekterne bliver scoret på tre mål; forbrugsafvigelse, planmæssighed og effektrealisering.

 

Samlet set viser oversigten, at fremdriften i projektporteføljen er rimelig, og langt de fleste projekter forventer  at kunne indfri de i ansøgningerne anførte effekter. For de projekter, der er forsinkede i forhold til forbrug og planmæssighed, skyldes forsinkelserne hovedsageligt bevillingstekniske og organisatoriske forhold.

 

Sekretariatet er i dialog med de projekter, hvor der er konstateret større afvigelser, med henblik på opfølgning.

 

Modellen skal videreudvikles, så det fremover også bliver muligt at indarbejde virksomhedernes vurdering af projektfremdriften.

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 23a – Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte 2007-11.

Bilsh 23b – Status på igangværende projekter

 

 

Behandling af ansøgninger

 

 

24. Orientering om ansøgninger

 

Sagsfremstilling

Vækstforum skal tage stilling til i alt 3 projekter:

 

 • UNIK. Der er søgt under forretningsområdet Velfærdsteknologier- og Service
 • Babygårdens Ammepude. Der er søgt under forretningsområdet Velfærdsteknologier- og Service
 • Bagenkop Kro og Wellness. Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.


Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Desuden er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2011.

 

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

 

Det gælder for de enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb.

 

Udover de indkomne ansøgninger skal Vækstforum desuden tage stilling til en indsigelse vedr. projektet Plico Systems, der blev indstillet til afslag på Vækstforums møde i marts 2011.

 

Særligt omkring potentialevurderingen

 

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

 

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.
 

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

 

Samlet forventet effekt for ansøgninger

* Projektet ”Babygaardens Ammepude” er ikke effekt vurderet, da projektet ikke er støtteberettiget indenfor lovgivningens rammer

 

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 24 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde

 

 

25. Forretningsområdet Velfærdsteknologier og -service

Der er behandlet to ansøgninger indenfor forretningsområdet Velfærdsteknologier- og Service. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Ansøgningen ”UNIK” er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Udmøntning af Regionale Erhvervsudviklingsmidler: 5.000.000kr.

Projektet

Unik 2 – supplerende konkrete projekter

UNIK – Innovative løsninger til kronisk syge er et projekt indstillet til støtte af Rådet for Teknologi og Innovation. Projektets samlede projektbudget er på 52.764.679. Syddansk Vækstforum indstillede den 2. december 2009 UNIK til 5 mio. kr. til grundfinansiering samt forhåndsreserverede 5 mio. kr. til supplerende finansiering af konkrete projekter. UNIK består af 4 spydspidsprojekter: Dialife, KOL, REHab og TeleDi@log samt tre tværgående understøttende projekter. UNIKs projektchef har overfor vækstforumsekretariatet oplyst, at konsortiets arbejde forløber som det skal. Der er efter kun ¾ års virke endnu ikke kvantificerbare effekter.

Nærværende UNIK 2 – supplerende konkrete projekter,der bygger videre på det hidtidige arbejde, repræsenterer UNIKs ansøgning i forbindelse med udmøntning af forhåndsreservationen på de 5 mio. kr. til supplerende finansiering af konkrete projekter.

 

Ansøgningen består af tre delprojekter, A: Fremtidens Træningsplatform, B: DiaApp samt C:VIV Forum, hvis samlede projektbudget beløber sig til 8.810.000 kr. Delprojekt A og B er udviklingsprojekter, der har til formål at udvikle og afprøve hhv. et individuelt træningsprogram samt et program til mobiltelefonen, der efterfølgende kan danne udgangspunkt for kommercialisering. Delprojekt C bidrager til virksomhedernes resultater og vækst på markedet ved at give virksomhederne netværk, viden og redskaber, som kan hjælpe dem med at overkomme de barrierer, der hindrer kommerciel succes.

 

Projektet adresserer meget præcist en række af de udfordringer, som er beskrevet i Vækstforums handlingsplan, aktiviteterne baserer sig på offentlig-privat samarbejde og det er sandsynliggjort, at projektets aktiviteter bidrager med effekt i forhold til målsætningerne for forretningsområdet.

Ansøger og partnere

 • Syddansk Universitet, Mærsk Instituttet (ansøger)
 • Back App Europe AB
 • CareConsult
 • CellPoint Mobile
 • KMD, Odense
 • Life Partners Aps,
 • Team Online
 • TriVision A/S
 • YOKE interaction design
 • Delta
 • H.C. Andersen Børnehospitals Diabetes Amb.
 • Odense Universitetshospital
 • Professionshøjskole Metropol
 • University College Lillebælt

Økonomi

Samlet budget: kr. 8.810.000,00

Regionale Udviklingsmidler: kr. 5.000.000,00

Egenfinansiering: kr. 3.410.000,00

Kontante tilskud fra Forsknings– og Innovationsstyrelsen: kr. 400.000,00

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ej relevant

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,2

Projektet forventes at give effekt på indikatorerne private virksomheders investeringer i forskning og udvikling, vækst i omsætning af nye produkter samt vækst i virksomheders eksport.

De forventede effekter vurderes at være ambitiøse, men dog realistiske.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,1

Det ansøgte beløb vurderes at være rimelig. Effekterne vil vise sig allerede i projektperioden og intensiveres i årene derefter.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektet ligger inden for forretningsområdet Velfærdsteknologier og service
 • Projektet har et sandsynliggjort effekt og forventes at bidrage til Vækstforums målsætninger indenfor forretningsområdet.
 • Projektet lever op til de tværgående kriterier.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • at ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de i 2009 reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 56,80 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at projektet senest inden projektstart fremsender skriftlig dokumentation for:
  • At Forsknings- og Innovationsstyrelsen formelt har godkendt - ”UNIK 2 – supplerende konkrete projekter”.
  • At Forsknings- og Innovationsstyrelsens godkendelse indebærer, at ”UNIK 2 – supplerende konkrete projekter” over for Forsknings – og Innovationsstyrelsen forpligtes til at overholde de samme regler og retningslinjer som er beskrevet i Forsknings og Innovationsstyrelsens tilsagn til det oprindelige projekt UNIK, sagsnr. 09-056910.
  • At Forsknings- og Innovationsstyrelsen er forpligtet til at behandle projektets økonomiske og faglige afrapportering fra ”UNIK 2 – supplerende konkrete projekter” i overensstemmelse med Forsknings- og Innovationsstyrelsens oprindelige tilsagn til projekt UNIK.
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 25a – Indstillingsskema UNIK 2

 

 

Ansøgningen ”Babygårdens Ammepude” er placeret i kategori C og indstilles derfor afslag.

 

Indstilling

C: Afslag

Projektet

Babygårdens ammepude

Ansøgers enkeltmandsvirksomhed ”Babygården v Filippa Franck” i Faaborg søger støtte til markedsføring, patentregistrering og materialer i forbindelse med lanceringen af en ammepude.

Ansøger og partnere

Enkeltmandvirksomheden Babygården v/Filippa Franck (ansøger).

Der er ingen partnere i projektet

Økonomi

Samlet budget: kr. 137.200

Regionalfonden: kr. 68.600

Egenfinansiering: kr. 68.600

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Nej

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Nej

Forventet effekt

Da det ikke indenfor de gældende danske regler for støtte fra Den Europæiske Regionalfond, er lovligt at støtte projektet, har Vækstforumsekretariatet vurderet at det ikke er relevant at foretage en effektvurdering.

Tid og pris

Ikke relevant

Yderområdeprocent

Ikke relevant  

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:

 • De regler der gælder for den Europæiske Regionalfond i Danmark giver ikke mulighed for at støtte enkeltvirksomheder der geografisk er beliggende uden for de særlige statsstøtteområder, der i Syddanmark er Ærø, Langeland og småøerne.

Vækstforumsekretariatet har været i dialog med ansøger og anbefalet at søge om støtte fra ”lånefonden for yderområder”, når den er etableret. Desuden vil det i den forbindelse være muligt for ansøger at modtage rådgivningsforløb via Væksthuset.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at ansøgningen indstilles til afslag med følgende begrundelse:

 

 • De regler der gælder for den Europæiske Regionalfond i Danmark giver ikke mulighed for at støtte enkeltvirksomheder der geografisk er beliggende uden for særlige statsstøtteområder, der i Syddanmark er Ærø, Langeland og småøerne.

 

Bilag

Bilag 25b – Indstillingsskema Babygaardens Ammepude

 

 

26. Forretningsområdet Oplevelseserhverv

Der er behandlet én ansøgning indenfor forretningsområdet Oplevelseserhverv. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Ansøgningen Bagenkop Kro og Wellness er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag.

 

Indstilling

C: Afslag

Projektet

Bagenkop Kro og Wellness

Bagenkop Kro på Sydlangeland ønsker at udvide med tre wellness-huse, som skal rumme 24 nye dobbeltværelse samt faciliteter som pool, sauna mv. Projektet søger tilskud til opførelsen af udvidelsen under den såkaldte ø-støtteordning, hvor det er muligt for Vækstforum at støtte enkeltstående private virksomheder på de mindre øer, herunder på Langeland.

Ansøger og partnere

Bagenkop Kro

Økonomi

Samlet budget: kr. 11.918.000,00

Regionalfonden: kr.3.575.400,00

Egenfinansiering: kr. 8.342.600,00

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Delvist

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Delvist

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 1,2

Projektet forventes at give effekt på antal ferieovernatninger, antal ansatte i turismen og turisters døgnforbrug. De forventede effekter vurderes at være realistiske, men effekten er lille.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,5

Effekterne vil vise sig med det samme efter projektperioden. Det ansøgte beløb er forholdsvis lille.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 100 %

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:

 • Projektets forventede effekt på forretningsområdets målsætninger er lille, og
 • projektet bidrager ikke til innovation i turisme­erhvervet.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • at ansøgningen indstilles til afslag, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Regionalfond,
 • at afslaget er begrundet i projektets lille effekt på forretningsområdets målsætninger, samt at projektet ikke bidrager til innovation i turismeerhvervet.

 

Bilag

Bilag 26 – Indstillingsskema Bagenkop Kro & Wellness

 

 

27. Forretningsområdet Energi

Sekretariatet har modtaget indsigelse over afslag til projektet ”Plico Systems”. Sekretariatets vurdering og indstilling fremgår nedenfor.

 

Klage fra projektet Plico Systems over Syddansk Vækstforums afslag.

 

Indstilling

Afslag fastholdes

Baggrund

Krusaa.com søgte Vækstforum om 15 % medfinansiering til en ansøgning til Fornyelsesfonden. Vækstforum behandlede ansøgningen på sit møde den 18. marts 2011, hvor vurderingen var, at ansøgningen på det foreliggende grundlag ikke levede op til Vækstforums krav til projekter. Ansøgningen blev indstillet til afslag.

 

Projektet ”PLICO SYSTEMS” blev behandlet af Fornyelsesfondens bestyrelse den 23. marts 2011, hvor fondens bestyrelse valgte at give afslag til ansøgningen.

 

Ansøger sendte den 1. april 2011 sine kommentarer til Vækstforums afslag, hvor ansøger stiller spørgsmålstegn til afgørelsen og argumentationen og begrundelsen for afslaget.

 

Sekretariatet behandler ansøgers kommentarer og sender den 12. april en mail til ansøger, som indeholder følgende hovedbudskaber: Umiddelbart giver dine bemærkninger ikke anledning til at tage sagen op til fornyet behandling, men hvis vi skal forstå dine kommentarer sådan, at du vil komme med nye oplysninger i sagen, bedes du indsende dem inden 8 dage.

 

Ansøger har svaret rettidig pr. mail den 17. april 2011 og 4. maj 2011, hvor ansøger har gjort indsigelse mod afgørelsen og fremsendt nye oplysninger, som fremgår af bilag

Vurdering

Ansøgers kommentarer er primært en uddybning af forskellige interessenters opbakning til projektideen. Ansøger konkretiserer ikke projektet yderligere. Erhvervspotentialet vurderes derfor stadigt at være usikkert.

 

Sekretariatet vurderer derfor, at ansøger ikke er kommet med nye oplysninger, der giver anledning til at ændre vurderingen af ansøgningen, hvorfor den tidligere indstilling til afslag fastholdes.

 

Efter dialog med ansøger er der efterfølgende etableret kontakt til Væksthuset om projektet.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • at afslaget fastholdes, da ansøger ikke er kommet med oplysninger, der giver anledning til at ændre afslagsbegrundelsen.

 

 

28. Meddelelser

 

 

29. Eventuelt

 


Siden er sidst opdateret 04-11-2013
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring