Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 27. maj 2011

Mødedato
27-05-2011 kl. 16:35 - 16:55

Mødested
Sydtrafik

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Revision af den Regionale UdviklingsPlan - forslag til initiativer og hovedstruktur
  2. Orientering om rapporten "De mindre byer i Syddanmark"
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Revision af den Regionale UdviklingsPlan - forslag til initiativer og hovedstruktur
  fold dette punkt ind Resume

  Revisionen af den Regionale UdviklingsPlan (RUP) følger faserne i den hovedplan, som regionsrådet vedtog den 28. juni 2010. Planen forventes fortsat forelagt regionsrådet ved årsskiftet.

  Det politiske koordinationsudvalg, der er sammensat af repræsentanter fra kommunerne og regionsrådet anbefaler, at planen får et vækstfokus med initiativer på områderne uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima. Desuden anbefales, at der suppleres med 4 områdeinitiativer for henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn.

  Det foreslås, at RUP’en udarbejdes som ét dokument, der indeholder udfordringerne, strategien og initiativerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  RUP-arbejdet omfatter en inputfase, udarbejdelsesfase og en høringsfase, jf. den hovedplan som regionsrådet vedtog den 28. juni 2010. RUP-forslaget forventes vedtaget af regionsrådet ved årsskiftet. Herefter følger 8 ugers offentlig høring.

  Inputfasen har været omfattende. Den har bl.a. indeholdt en kick off konference i august 2010, og en møderunde mellem RUP-udvalget og alle syddanske kommuner. Dette førte for det første til en udpegning af 3 regionale temainitiativer uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima, som er fælles for hele regionen.

  For det andet førte kommunemøderne til et ønske om særlige RUP-initiativer i de forskellige dele af Syddanmark. I foråret 2011 er der derfor fulgt op med 4 områdemøder i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense, og der er identificeret emner, der skal arbejdes videre med i 4 områdeinitiativer, der sigter på henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn. Områdeinitiativerne skal suppleres med en indsats, der er afstemt efter de udfordringer og muligheder, der er i regionens forskellige egne.

  Det politiske koordinationsudvalg har løbende fulgt processen. Udvalget ønsker fokus på vækst, og anbefaler med dette sigte de tre temainitiativer og fire geografiske områdeinitiativer.

  Regionsrådet godkendte på mødet den 28. februar 2011, at der arbejdes videre med temainitiativer og områdeinitiativer, med henblik på fornyet drøftelse på regionsrådets møde den 27. juni 2011.

  RUP skal ifølge planloven tegne billedet af den ønskelige fremtid for Syddanmark og angive regionsrådets handlinger til opfølgning. Regionsrådet arbejder med en række indsatser inden for regional udvikling.

  Den regionale erhvervsudviklingsstrategi udarbejdes parallelt med RUP, således at der kan sikres synergi og arbejdsdeling. Erhvervsudviklingsstrategien fokuserer på udvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner, mens RUP arbejder mere langsigtet med fundamentet for vækst og Det gode liv i Syddanmark.

  RUP’ens initiativer på uddannelse samt infrastruktur & mobilitet, vil i vidt omfang blive udfoldet gennem særskilte regionale strategier og samarbejdsfora på disse to områder.

  Klimaindsatsen er under opbygning nationalt, regionalt og lokalt. RUP’ens klimainitiativ vil omfatte både forebyggelse af og tilpasning til klimaændringer. RUP’ens klimainitiativ udvikles gennem en særskilt klimastrategi. På RU-udvalgets møde den 24. januar 2011, blev processen for udarbejdelsen af den kommende klimastrategi – under betegnelsen Strategi for bæredygtig udvikling 2012 – 2015 – fremlagt. Klimastrategien integreres i den Regionale UdviklingsPlan.

  RUP’ens geografiske områdeinitiativer tænkes at integrere den regionale kulturindsats. Dermed kan kulturprojekter indtænkes i den regionale udvikling af Syddanmarks forskellige egne.

  RUP-arbejdets kobling med de forskellige regionale strategier sikrer input til RUP-arbejdet fra en lang række nøgleaktører inden for regional udvikling.

  RUP-revisionens inputfase har været god og konstruktiv, hvilket er helt afgørende, da RUP’ens effekt beror på engagement og indsats fra kommunerne og andre nøgleaktører. Forlængelsen af inputfasen betyder imidlertid, at udarbejdelsesfasen bliver koncentreret om efteråret 2011.

  Selve RUP’en forslås udformet som ét dokument, der formulerer udfordringer, strategi og initiativer. De lovkrævede redegørelser samles i et særskilt dokument, der omhandler infrastruktur, grænsesamarbejde og en miljøvurdering. På det særlige website for RUP 2012-15 Det gode liv med overblik over alle RUP-aktiviteter, udarbejdes desuden en særskilt webudgave.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler over for regionsrådet, at forslaget til RUP færdiggøres henover sommeren og efteråret 2011, med en hovedstruktur som foreslået med udfordringer, strategi og initiativer samlet i et dokument samt,

  • at initiativerne omfatter 3 temainitiativer på uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima og,
  • at initiativerne omfatter 4 områdeinitiativer med vægt på udviklingsmulighederne i henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn.
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2558
  2. Orientering om rapporten "De mindre byer i Syddanmark"
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har offentliggjort rapporten "De mindre byer i Syddanmark". Rapporten handler om de 45 mindre byer i regionen med 2 - 5.000 indbyggere, og belyser deres aktuelle tilstand i 2010. Rapporten er udarbejdet i regi af den regionale udviklingsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporten viser, at de 45 byer har vidt forskellige betingelser. Flere af dem står for eksempel over for et rolleskift på grund af ændringer i omgivelserne. Det kan for eksempel være skiftet fra kommunal centerby til lokalcenter, eller det kan være skiftet fra at være en erhvervs- og handelsby til at være ren en bosætningsby etc.

  Det viser sig, at byerne generelt klarer sig godt, hvis man alene måler på antallet af indbyggere. 34 ud af de 45 byer er vokset mere end regionen som helhed, og 18 byer klarer sig så godt, at de kan kaldes ”stærk bosætningsby.” I rapporten er der set på, hvordan det ser ud på forskellige områder som tilgængelighed, arbejdspladser, service, byernes omgivelser og byernes indbyggere. Alle byerne er blevet vurderet i forhold til deres styrke som bosætningsby, erhvervsby og handelsby. Rapporten indeholder endvidere gode råd til arbejdet med konkrete udviklingsstrategier for byer.

  Rapporten er blevet særdeles positivt modtaget, og har fået en omfattende mediedækning i både landsdækkende og lokale medier.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-05-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/1380
  3. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-05-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-05-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 20. juni 2011 kl. 15.00 hos Fynbus i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-05-2011

  Næste møde er mandag den 20. juni 2011 kl. 14.00 hos FynBus i Odense (bemærk mødetidspunkt).


  Siden er sidst opdateret 06-07-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring