Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - Referat - 31. maj 2011

Mødedato
31-05-2011 kl. 14:00
 
Mødested
Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus, personalekanti
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Redegørelse for revideret projektansøgning for nyt universitetshospital i Odense
  2. Nyt universitetshospital i Odense – økonomi for 2011 og 2012
  3. SLB Kolding Sygehus, tilkendegivelse om kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus
  4. Byggeprogram for udbygning af Kolding Sygehus fase 2 og 3
  5. Etablering af nye undersøgelsesrum mm i forbindelse med lungepakken på Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt
  6. Tema om hvordan vi bygger for børn
  7. Sygehus Sønderjylland, etablering af fælles akutmodtagelse i Aabenraa
  8. Siden sidst
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/8088
  1. Redegørelse for revideret projektansøgning for nyt universitetshospital i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark udarbejdede i foråret 2010 en projektansøgning for projekt Nyt OUH. Denne projektansøgning indeholdt blandt andet en forudsætning om bevarelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Regionen modtog i september 2010 et afslag fra Ekspertpanelet på denne projektansøgning. Herefter udarbejdede regionen en revideret projektansøgning for projekt Nyt OUH, der blev fremsendt i december 2010 til Ekspertpanelet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Region Syddanmark blev i januar 2009 af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meddelt et foreløbigt tilsagn med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. til et nyt universitetshospital i Odense. Det foreløbige tilsagn blev givet med en forudsætning om, at regionen skulle opgive planerne om fortsat fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus.

  Region Syddanmark udarbejdede i foråret 2010 en projektansøgning for projekt Nyt OUH. Projektansøgningen blev vedtaget i regionsrådet den 28. juni 2010. I denne projektansøgning var blandt andet indeholdt en forudsætning om bevarelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Ansøgningen blev fremsendt til Ekspertpanelet den 2. august 2010.

  Regionen modtog svar den 14. september 2010 fra regeringens ekspertpanel med afslag på projektansøgningen. Afslaget var begrundet med, at regionen ønskede at bevare en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus.

  Herefter udarbejdede regionen en revideret projektansøgning der indeholdt en forudsætning om opgivelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Denne reviderede projektansøgning blev vedtaget i regionsrådet den 13. december 2010. Ansøgningen blev fremsendt til Ekspertpanelet den 20. december 2010.

  Ansøgningen blev behandlet på Ekspertpanelets møde den 24. februar 2011. Endeligt tilsagn fra regeringen foreligger ikke på tidspunktet for dagsordenens færdiggørelse. Såfremt der inden udvalgsmødet foreligger et endeligt tilsagn, vil det blive medtaget til mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/4536
  2. Nyt universitetshospital i Odense – økonomi for 2011 og 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH vurderet de planlagte aktiviteter for 2011 og 2012 med dertilhørende økonomi i relation til forberedelsen af nyt universitetshospital i Odense. Endvidere omhandler sagen projektkontor for Nyt OUH samt forsikring til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Økonomi for 2011 og 2012

  På sit møde den 31. januar 2011 valgte regionsrådet, at udpege tre vindere af projektkonkurrencen for Nyt OUH og SUND. Disse tre vindere indgik i foråret 2011 i processen udbud med forhandling der havde til formål, at der på dette regionsrådsmøde kan udpeges en endelig vinder og dermed totalrådgiver for projekt Nyt OUH. Sag om udpegning af endelig vinder af projektkonkurrencen fremlægges som lukket sag på dagens møde.

  Efter regionsrådets forventede udpegning af en endelig vinder og dermed totalrådgiver for projekt Nyt OUH går projektet ind i en ny fase: Byggeprogramfasen. Denne fase strækker sig fra medio 2011 og forventeligt frem til medio 2012. Efter Byggeprogramfasen vil projekt Nyt OUH i den resterende del af 2012 gå ind i Dispositionsforslagsfasen.

  Projektorganisationen for Nyt OUH har i samarbejde med bygherrerådgiver vurderet de planlagte aktiviteter for 2011 og 2012, og på baggrund heraf estimeret den dertilhørende økonomi. Posterne for økonomien knytter sig dermed til hele 2011 og 2012. Indholdet af posterne er i hovedtræk beskrevet i notat af 18. maj 2011. Endvidere indeholder notatet en oversigt over overslagsårene 2013 til 2015.

  For 2011 er der allerede i investeringsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 35,983 mio. kr., mens der for 2012 er afsat et rådighedsbeløb på 15,690 mio. kr.

  For 2011 kan finansieringsbehovet herudover opgøres til 40,164 mio. kr. (indeks 123,9), mens finansieringsbehovet herudover for 2012 kan opgøres til 68,419 mio. kr. (indeks 123,9).

  Ud over rådighedsbeløb anmodes om anlægsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram. Det skal understreges, at anlægsbevillingen kun anvendes fuldt ud, såfremt der i anden lukket sag på dette regionsrådsmøde tiltrædes indstilling om at der igangsættes udarbejdelse af byggeprogram for projekt Nyt OUH.

  Projektkontor

  Som nævnt ovenfor er det forventningen, at der på dagens møde i regionsrådet træffes beslutning om udpegning af en totalrådgiver for projekt Nyt OUH. Det vil være fremmeligt for samarbejdet mellem projektorganisationen for Nyt OUH og totalrådgiveren, at der hurtigt efter underskrivelse af kontrakt med totalrådgiver finder en samlokalisering sted mellem de to parter. En samlokalisering er endvidere forudsat i udbudsbetingelserne.

  Regionsrådet anmodes derfor om, at bemyndige projektorganisationen for Nyt OUH til at indgå flerårig aftale om projektkontor til samlokalisering af projektorganisationen for Nyt OUH og totalrådgiver. Bemyndigelsen vedrører kun den del af projektkontoret som anvendes af projektorganisationen og bygherrerådgiver, idet totalrådgiver selv finansierer sin del af projektkontoret.

  Der vil kun blive indgået aftale om projektkontor, såfremt der i aftalen for såvel regionens som totalrådgiverens andel af projektkontoret er et forkortet opsigelsesvarsel for perioden frem til der foreligger et endeligt tilsagn fra regeringen til projekt Nyt OUH.

  Der vil efterfølgende blive fremlagt sag til politisk behandling vedrørende deponering.

  Forsikringsforhold

  I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH har projektorganisationen for Nyt OUH rådført sig med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der yder rådgivning på forsikringsområdet. Willis anbefaler, at der for projekt Nyt OUH etableres én fælles forsikring for alle kontraktparter, en såkaldt CAR-forsikring (Cover All Risk-forsikring).

  Indgåelse af aftale om forsikring til projekt Nyt OUH har en beløbsstørrelse der gør, at aftale om forsikring skal udbydes i EU-udbud. Det forventes, at indgåelse af aftale om forsikring til projekt Nyt OUH vil kunne ske i efteråret 2011.

  Når aftale om forsikring forventes at foreligge i efteråret 2011 vil Projektorganisationen for Nyt OUH derfor fremlægge yderligere en bevillingssag, hvori der anmodes om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til aftale om forsikring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet:

  • at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 40,164 mio. kr. (indeks 123,9) for 2011 og 68,419 mio. kr. (indeks 123,9) for 2012,
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 84,583 mio. kr. (indeks 123,9),
  • at der for overslagsårene 2013 til 2015 afsættes rådighedsbeløb på i alt 552,281 mio. kr. (indeks 123,9), heraf 330,227 mio. kr. for 2013, 106,427 mio. kr. for 2014 og 115,627 mio. kr. for 2015,
  • at finansiering heraf i første omgang sker af de likvide midler, idet den endelige finansiering inkl. tilskud fra den statslige kvalitetsfond og låntagning først bringes bevillingsmæssigt på plads, når endeligt tilsagn foreligger,
  • at projektorganisationen for Nyt OUH bemyndiges til at indgå flerårig aftale om projektkontor,
  • at der efterfølgende vil blive fremlagt sag til politisk behandling vedrørende deponering for projektkontor,
  • at der senere vil blive fremlagt yderligere en bevillingssag hvori der anmodes om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til aftale om forsikring.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6303
  3. SLB Kolding Sygehus, tilkendegivelse om kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med projektkonkurrencen for Kolding Sygehus blev der udpeget en evt. placering af et sundhedscenter på matriklen. Kolding Kommune ønsker nu en tilkendegivelse på, at Region Syddanmark er interesseret i at få opført et sundhedscenter ved Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kolding Kommune er interesseret i at opføre et sundhedscenter på ca. 8.000 m2 på matriklen ved Kolding Sygehus. Der har i den forbindelse været en dialog med Kolding Kommune om forskellige muligheder for en placering af et sundhedscenter med bl.a. genoptræning, sundhedspleje, rehabiliterings- og akutcenter samt tandklinik. Projektkonkurrencen for udbygningen af Kolding Sygehus angiver en placering på den nuværende parkeringsplads tæt ved den fremtidige hovedindgang. Derudover har der været drøftet en placering i det nuværende ungdomspsykiatri samt i Dyrehavegård syd for sygehuset ved Ndr. Ringvej. Et evt. sundhedscenter vil blive drevet og opført af Kolding Kommune, og kommunen skal betale markedsværdi for byggegrunden og betale for de erstatningsparkeringspladser, der skal etableres.

  Før dette arbejde fortsættes, ønsker Kolding Kommune en tilkendegivelse af, at Region Syddanmark ønsker at få et sundhedscenter ved Kolding Sygehus. Det er sundhedsstabens vurdering, at den påtænkte placering ikke vil forringe mulighederne for en eventuel senere udbygning af sygehuset.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der tilkendegives støtte til et sundhedscenter ved Kolding Sygehus.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 11/8204
  4. Byggeprogram for udbygning af Kolding Sygehus fase 2 og 3
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udbygningen af Kolding Sygehus er planlagt til at foregå i fire faser. Byggeprogram for fase 2 og 3 forelægges hermed til godkendelse i Regionsrådet. Fase 2 indeholder primært udbygningen af den akutte behandling på sygehuset, herunder den fælles akutmodtagelse. Fase 3 indeholder primært en ny sengebygning og ankomsthal. Projektet finansieres via statens kvalitetsfond, og har modtaget endeligt tilsagn fra regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 28. september 2009 generalplanen for Kolding sygehus samt byggeprogrammet for etablering af et mor – barn center (fase1). Efterfølgende har der været afholdt en projektkonkurrence, hvor en vinder blev kåret den 27. september 2010.  Den 31. januar 2011 blev der frigivet et rådighedsbeløb på 63,9 mio. kroner (indeks 123,9) til totalrådgiverydelser i forbindelse med fase 2 og 3.

  Planlægningen af fase 2 og 3 har været i gang siden årsskiftet 2011. Der har været afholdt et stort antal brugermøder indenfor de forskellige områder. Kolding kommune, Arbejdstilsynet, hygiejne- og sikkerhedsorganisationen, samt diverse patientforeninger har været en del af planlægningen og vil også fremover udgøre væsentlige samarbejdspartnere.
  Kolding sygehus har på denne baggrund i samarbejde med totalrådgiveren udarbejdet et byggeprogram for fase 2 og 3.


  Fase 2 og 3 omfatter etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), udbygning af røntgen- og operationsafdeling inklusiv opvågning, ny sengebygning, ny hovedindgang med tilknyttet auditorium, nyt kapel, flytning af apotek samt etablering af et antal erstatningsparkeringspladser.

  For en yderligere uddybning henvises til det vedlagte resumé af byggeprogrammet.

  I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet har det vist sig hensigtsmæssigt at ændre indholdet i fase 2 og 3. Ændringerne er beskrevet nedenunder.

  • Etablering af et nyt kapel. Valget af vinderprojektet nødvendiggør et nyt kapel. Pris 8,570 mio. kr. (indeks 123,4)
  • For at få en sammenhængende og driftsmæssig rationel røntgenafdeling er det hensigtsmæssigt at fremskynde fase 4 udvidelsen og ombygningen af røntgenafdelingen. Der etableres samtidig et areal til lettere sygehusfunktioner. Pris 21,525 mio. kr. (indeks 123,4)
  • I vinderprojektet indgik en ufinansieret ½ etage, som i givet fald skulle etableres som tagterrasse eller lignende. Ved at etablere den halve etage som råhusetage samtidig med resten af sengebygningen, opnås en højere grad af fleksibilitet, ligesom det er økonomisk mere fordelagtigt at foretage udførelsen samtidig. Pris 14,280 mio. kr. (indeks 123,4)
  • Over FAM er der mulighed for at etablere et antal kontorer, som vil ligge særdeles hensigtsmæssigt i forhold til de kliniske afdelinger. Pris 8,9 mio. kr. (indeks 123,4)
  • Etablering af 100 nye parkeringspladser til færdiggørelse af området foran FAM. Pris 2 mio. kr. indeks (123,4)
  • Udførelse af jordarbejder ved indgangen til mor-barn centret, som er en del af fase 1, men som ikke kan udføres på nuværende tidspunkt pga. fase 2 byggeriet. 0,3 mio. kr. (indeks 123,4)
  • Heliporten etableres på jorden foran den fælles akutmodtagelse. Dermed undgås støj og rystelser i bygning. Funktionaliteten er fortsat hensigtsmæssig og der opnås en besparelse i projektet.


  Samlet giver ovenstående ændringer en udvidelse af budgettet for fase 2 og 3 på i alt 55,575 mio. kr. (indeks 123,4). Kontorer og lettere sygehusfunktioner inkl. jordarbejde foreslås finansieret ved en overflytning af 13,575 mio. kr. (indeks 123,4) fra fase 1 bevillingen til kontorer.
  Om- og udbygningen af røntgen var oprindeligt planlagt til fase 4. Grundet projektets form skal dette udføres i fase 2-3, ligeledes skal der oprettes parkeringspladser, der forsvinder i byggeperioden, og der foreslås derfor fremrykket 18 mio. kr. (indeks 123,4) fra fase 4.


  Placeringen af den fælles akutmodtagelse i det vindende projekt har medført at det nuværende kapel skal flyttes. Dette var oprindeligt ikke budgetteret i ansøgningen til ekspertpanelet.
  Den halve råhusetage er som tidligere omtalt ikke en del af det oprindelige projekt. Den halve etage vil give det fremtidige sygehus en højere grad af fleksibilitet og lavere udgifter til en evt. fremtidig udvidelse. Disse to projektudvidelser til i alt 24 mio. kr. foreslås finansieret ved en overførsel af 20 mio. kr.(indeks 123,4) fra fase 4 samt besparelser i fase 2 og 3.


  Det samlede anlægsbudget for fase 2 og 3 udgør derefter 730,426 mio. kr. (indeks 123,9). Heraf er der tidligere bevilliget 63,9 mio. kr. (indeks 123,9) til rådgiverydelser. 
  Dette betyder, at der skal afsættes et rådighedsbeløb på 666,526 mio. kr. (indeks 123,9).
  Håndteringen af de afledte driftsudgifter i forbindelse med byggeriet vil indgå i forbindelse med de kommende års budgetlægning.
  Anlægsudgifterne fordeler sig som vist i tabellen:

  Fordeling af rådighedsbeløb til fase 2 og 3 i Kolding (beløb i mio. kr. ved indeks 123,9)

  År

  Fase 1

  Fase 2 og 3

  2011

  -13,630 

  17,209

  2012

   

  86,191

  2013

   

  219,924

  2014

   

  241,313

  2015

   

  101,889

  I alt

   

  666,526

  Projektet skal finansieres af kvalitetsfondsmidlerne, men da indenrigs- og sundhedsministeriet endnu ikke har udbetalt midlerne, foreslås rådighedsbeløbet i første omgang finansieret af de likvide midler, idet den endelige finansiering inkl. tilskud fra kvalitetsfonden og låntagning efterfølgende bringes på plads.

  Byggeriet af FAM og sengebygningen forventes påbegyndt i efteråret 2012. Inden dette tidspunkt er det nødvendigt, at kapellet er etableret, at apoteket og to eksisterende pavilloner er flyttet, samt at der er etableret erstatningsparkeringspladser. De to pavilloner skulle oprindeligt have været fjernet, men da voksenpsykiatrien ikke er flyttet som forudsat, er det nødvendigt at bibeholde pavilloner for at have tilstrækkelige rokademuligheder.
  Af hensyn til den meget stramme tidsplan er det derfor nødvendigt med et forceret forløb for de nævnte projekter, hvorfor der anmodes om, at regionssundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at byggeprogrammet for Fase 2 og 3 i Kolding godkendes,
  • at den allerede meddelte anlægsbevilling vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 13,63 mio. kr. (indeks 123,9) på grund af forskydninger mellem fase 1 og fase 2 og 3,
  • at det afsatte rådighedsbeløb vedrørende mor barn center – fase reduceres med 13,63 mio. kr.(indeks 123,9) i 2011 med henblik på finansiering af fase 2 og 3,
  • at det afsatte rådighedsbeløb vedrørende fase 2 og 3 øges med 666,526 mio. kr. (indeks 123,9) til fase 2 og 3 i perioden 2012-2015 jf. sagsfremstillingen. Rådighedsbeløbet finansieres i første omgang dels af reduktionen af rådighedsbeløbet til fase 1, og til dels af de likvide midler, idet den endelige finansiering inkl. tilskud fra kvalitetsfonden og låntagning efterfølgende bringes på plads,
  • at der frigives rådighedsbeløb på 35,142 mio. kr. (indeks 123,9) til udgifter i forbindelse med kapel, apotek, erstatningspladser og pavilloner fordelt med 17, 209 mio. kr. i 2011 og 17,933 mio. kr. i 2012,
  • at der meddeles et tillæg på anlægsbevilling på 35,142 mio. kr. (indeks 123,9) til udgifter i forbindelse med kapel, apotek, erstatningspladser og pavilloner,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat for kapel, apotek, erstatningspladser og pavilloner indenfor den meddelte bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8271
  5. Etablering af nye undersøgelsesrum mm i forbindelse med lungepakken på Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med Specialeplan skal lungecancerudredningen fra Fredericia-området og halvdelen af Sydvestjysk Sygehus´ optageområde samles i regi af Lungepakken ved Vejle Sygehus.

  Udvidelsen indebærer en fordobling af aktiviteten, hvorfor der skal etableres flere konsultationsrum samt følgelokaler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er blevet set på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere lokalerne i forhold til nuværende funktioner. For at udnytte de nuværende funktioner er det vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at inddrage kontorfaciliteter på A340 i tilknytning til Medicinsk Afdelings nuværende ambulatorium og venterum på A540.

  Udvidelsen betyder, at den fornødne kapacitet til at varetage Lungepakken er til stede, herunder også birum og kontorfaciliteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at idéoplæg godkendes,
  • at der meddeles anlægsbevilling på i alt 6,479 mio. kr. (indeks 123,9) til anlægsprojekt,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,479 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9) finansieret af prioriteringspuljen med 1,035 mio. kr. i 2011 og 5,444 mio. kr. i 2012,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende efterfølgende byggeprogram og licitationsresultat for anlægsprojekt indenfor den givne bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8129
  6. Tema om hvordan vi bygger for børn
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et af de temaer, som sygehusstrukturudvalget ønsker at få belyst er, hvordan man i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne indretter børneafdelingerne på en børnevenlig måde.

  Regionsrådet gav i september 2009 anlægsbevilling til etablering af et mor-barn-center på Kolding Sygehus. En væsentlig del af bevillingen blev afsat til at udvide og renovere den eksisterende pædiatriske afdeling og til at etablere en ny ankomstbygning ved afdelingen. Undervejs i byggeprocessen erkendte man på sygehuset, at der ikke i det foreliggende projekt var meget, der signalerede, at det skulle være en afdeling indrettet for børn. Dette førte til inddragelse af en antropolog og en designer i projektet.

  Denne del af projektet fik til formål:

  1. at udarbejde et koncept og udsmykning til afdelingen
  2. at inddrage børn, forældre og personale i skabelse af koncept og udsmykning til afdelingen
  3. at lave et åbent innovationsforløb, som medfører nye innovative løsninger til eksempelvis aktivering af børn under indlæggelsen

  På mødet vil repræsentanter for afdelingen og de involverede eksperter redegøre for den proces, der førte frem til den nuværende udformning af børneafdelingen, og de ny- og ombyggede lokaler vil blive fremvist

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/8015
  7. Sygehus Sønderjylland, etablering af fælles akutmodtagelse i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehus Sønderjylland planlægger at etablere en fælles akutmodtagelse i Aabenraa pr. 1. januar 2012 i en eksisterende bygning indtil nybyggeriet af en fælles akutmodtagelse (FAM) er færdig i september 2013 som en del af kvalitetsfondsprojektets Fase 1. Udgifterne til etableringen af den fælles akutmodtagelse i eksisterende bygning er vurderet til 0,750 mio. kr. i 2011 og foreslås finansieret af prioriteringspuljen på sundhedsområdets anlægsbudget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med byggeri af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa bliver der i Fase 1 bygget en fælles akutmodtagelse (FAM), som forventes ibrugtaget i september 2013. Sygehus Sønderjylland planlægger dog at fremskynde etableringen af en fælles akutmodtagelse i Aabenraa til 1. januar 2012. Dette skal ske ved at etablere et fælles afsnit for udredning af akut indbragte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter og skadestuepatienter i eksisterende sengebygning C. På den baggrund har Sygehus Sønderjylland udarbejdet vedlagte idéoplæg, som forelægges til godkendelse.

  Den fælles akutmodtagelse skal sikre en bedre modtagelse, diagnosticering og behandling af de akutte patienter. I den fælles akutmodtagelse skal speciallægerne i front, så de kan diagnosticere og behandle patienter i aften- og nattetimerne. Det forventes at medføre hurtigere patientforløb. Etableringen af en fælles akutmodtagelse pr. januar 2012 vil give mulighed for at samle erfaringer på området og få et bedre grundlag at planlægge den endelige fælles akutmodtagelse, som også skal modtage akutte patienter fra Haderslev og Sønderborg.

  Den fælles akutmodtagelse planlægges etableret med i alt 23 senge i sengebygning C, som ligger nærmest akutmodtagelsen i skadestuen. Det medfører, at de nuværende afdelingers placering skal ændres, og at der skal etableres et badeværelse i henholdsvis sengeafsnit A og sengeafsnit C samt etableres nursecall i sengeafsnit A. Etableringen af badeværelser og nursecall er nødvendig for, at driften kan fungere. Forbedringerne er i overensstemmelse med kvalitetsfondsprojektets Fase 1 og Fase 2, og kan derfor også anvendes efter det fuldt udbyggede akutsygehus ibrugtages. Udgiften er vurderet til i alt 0,750 mio. kr. i 2011, og foreslås finansieret af prioriteringspuljen på sundhedsområdets anlægsbudget.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at idéoplægget for fælles akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til etablering af en fælles akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, finansieret af prioriteringspuljen i 2011,
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. (indeks 123,9) til fælles akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/202
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 21. juni 2011, kl. 14.00
  • 23. august 2011, kl. 14.00
  • 20. september 2011, kl. 14.00
  • 11. oktober 2011, kl. 14.00
  • 8. november 2011, kl. 14.00
  • 6. december 2011, kl. 14.00

  Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.

  Arbejdsplan for 2. halvår 2011 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 21. juni 2011, kl. 14.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  På foranledning af spørgsmål fra Jørgen Pless orienterede sundhedsdirektør Jens Elkjær om status for hjerteområde, herunder Hjertecenter Varde.


  Siden er sidst opdateret 22-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring