Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 03. maj 2011

Mødedato
03-05-2011 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz

 • Luk alle punkter Referat


  1. Informationssystem til visning af ventetider for skadebehandling
  2. Forskning i FAM
  3. Udbygning af Friklinikken i Give - 2 anlægsprojekter
  4. Odense Universitetshospital - etablering af trykkammerbehandling med ilt
  5. Odense Universitetshospital - etablering af bygningsmæssige rammer til modtagelse af kræftpatienter fra Sjælland
  6. Status på intensivområdet
  7. Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv terapi
  8. Beslutningsgrundlag om udbud af hjemmefødsler til private
  9. Udbud af høreapparatbehandling
  10. Fokus på information om borgernes mulighed for behandling i EU/udlandet
  11. Afrapportering af servicemål for skadebehandling med mere
  12. Mødeplan 2011
  13. Meddelelser
  14. Eventuelt
  15. LUKKET PUNKT Valg af leverandør samt bevilling til fælles it-system til de klinisk immunologiske afdelinger (blodbanker)
  16. LUKKET PUNKT Orienteringspunkt til Sundhedsudvalget
  17. LUKKET PUNKT Borgerhenvendelse


  Sagsnr. 11/5860
  1. Informationssystem til visning af ventetider for skadebehandling
  fold dette punkt ind Resume

  Der stilles forslag om indførelse af et informationssystem til visning af ventetider for skadebehandling på skadestuer og skadeklinikker i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regionsrådet godkendte i oktober 2010 en rapport, der indeholdt anbefalinger om indførelse af servicemål på ventetider i forbindelse med akutte skader. Rapporten var udarbejdet af en arbejdsgruppe, der havde deltagelse fra de fire sygehusenheder, og indeholdt desuden også forslag om, at der skulle arbejdes på indførelse af et informationssystem til visning af ventetider på skadestuer og skadeklinikker, samt forslag om at oprette en ”sundhedstelefon” til generel rådgivning af regionens borgere.

  Forslaget om at oprette et informationssystem skete bla. på baggrund af arbejdsgruppens formodning om, at der var ledig kapacitet på regionens skadeklinikker. Kapaciteten på skadeklinikkerne kan udnyttes mere optimalt, hvis borgerne informeres om muligheden for at tage på en skadeklinik og samtidig kan se, at der er en kortere ventetid for behandling på klinikkerne.

  Første afrapportering af ovennævnte servicemål (også på dette mødes dagsorden) viser, at skadeklinikkerne har mulighed for at behandle flere patienter, med lettere skader.

  Der har derfor været nedsat en underarbejdsgruppe (deltagerliste vedlagt i bilag 1) med deltagelse fra sygehusene. Denne underarbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til indførelse af et informationssystem og øvrig materiale knyttet hertil. Forslaget om at etablere en ”sundhedstelefon”, som knyttes op på den sundhedsfaglige visitationsfunktion på regionens AMK-vagtcentral i Odense, søges etableret efter at denne er kommet i drift med besvarelser af 1-1-2 opkald pr. 1. maj 2011.

  Løsningsforslag

  Arbejdsgruppen har arbejdet med flere muligheder for et informationssystem og har besluttet sig at anbefale en løsning, hvor aktuelle ventetider vises på henholdsvis en hjemmeside, en mobil hjemmeside og på info-tv’s på skadestuerne. Info-tv er allerede i drift på skadestuerne, hvor de i dag anvendes til at vise forskelligt sundhedsfagligt materiale.

  Der henvises desuden til vedhæftede notat med tilhørende bilag, der indeholder mere detaljerede beskrivelser af løsningen og grafiske eksempler på løsningerne med mere.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet

  •  at godkende indførslen af et informationssystem efter de retningslinjer, der skitseres i vedhæftede notat
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-05-2011

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/6637
  2. Forskning i FAM
  fold dette punkt ind Resume

  For at fremme etablering af nye forskningsmiljøer i FællesAkutModtagelse (FAM), er det nødvendigt med en målrettet indsats både på regionalt og lokalt niveau. Derfor foreslås det at etablere forskningsledelse på de fem FAM´er, et forskningsnetværk samt en øremærket pulje til forskning i den akutte patient på 3 millioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er helt afgørende for udnyttelsen af det fulde potentiale i FAM, at sundhedsforskningen i den akutte patient kommer godt fra start, og at der hurtigt opbygges volumen i forskningsindsatsen. Derfor vil det være relevant at iværksætte yderligere regionale tiltag på området. Dette kan ske på tre fronter:

  • Ansættelse af forskningsledere i FAM via en fælles regional finansiering.
  • Etablering af et formelt netværk af FAM forskere, der skal sikre koordination af den fælles forskningsindsats på tværs af FAM´erne.
  • Region Syddanmarks forskningspulje tilføres tre millioner over tre år, øremærket forskningsprojekter indenfor den akutte patient.

  Forskningsledere:
  Til at sikre fokus på en kontinuerlig opbygning af et velfungerende forskningsmiljø skal der i hver FAM ansættes en forskningsleder med dedikeret tid til forskning. Forskningslederen vil være ansvarlig for at fastholde en kontinuert forskningsproduktion i et FAM miljø, som vil være præget af meget høj patient- og personaleomsætning i et ofte hektisk arbejdsmiljø. Ansættelse af forskningsledere i de fem regionale FAM´er sikrer den struktur, der kan realisere det forskningspotentiale, der ligger i de nye FAM´er.

  Netværk:
  Et formelt netværk skal sikre erfaringsudveksling og koordination af forskning på tværs af de enkelte FAM´er, samt være udøvende og igangsættende for, at det store fælles forskningspotentiale realiseres. Jo hurtigere et velfungerende forskningsnetværk kan opbygges, desto større er sikkerheden for, at den fremtidige fokus ikke alene bliver på drift og systemopbygning, men ligeledes på forskningsforpligtelsen i FAM.  

  Ekstra midler til forskning i den akutte patient:
  Det er ligeledes essentielt, at forskningsmiljøerne fra start er i stand til at igangsætte flere projekter. Dette kan være en vanskelig opgave for et nyetableret forskningsmiljø, særligt da der i FAM er tale om et hidtil ukendt setup og et endnu uopdyrket forskningsfelt. Region Syddanmark kan derfor facilitere opstarten af nye forskningsprojekter indenfor forskning i den akutte patient.

  For at stimulere forskningen i FAM foreslås det, at Region Syddanmarks forskningspulje udvides med ekstra tre millioner kroner over maksimalt tre år. Bevillingen øremærkes til forskningsprojekter indenfor den akutte patient, så de ekstra midler i perioden udelukkende kan bevilliges til projekter indenfor akutforskningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at hver af de fem nye FAM-enheder de første to år tilføres årlige midler på 1,434 mio. kr., svarende til 40 % af en forskningsleders lønudgift, hvorefter bevillingen nedtrappen over en fireårig periode,
  • at der etableres et formelt Netværk for FAM-forskning i Region Syddanmark, hvor der udpeges en leder, der aflønnes med 5 % til varetagelse af lederopgaven i netværket svarende til 0,036 mio. kr. om året,
  • at der afsættes en engangspulje på 3 mio. kr. til forskning i den akutte patient. Midlerne udmøntes sammen med - og efter samme tildelingskriterier som - forskningspuljen i Region Syddanmark, og
  • at ovenstående tre indstillinger effektueres snarest i 2011.

  Udvalget anbefaler endvidere overfor regionsrådet, at midlerne fra ovenstående punkter finansieres via prioriteringspuljen som følger:

  • 2011: 4,470 mio. kr.
  • 2012: 1,470 mio. kr.
  • 2013: 1,183 mio. kr.
  • 2014: 0,753 mio. kr.
  • 2015: 0,323 mio. kr.
  • 2016: 0,036 mio. kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Udvalget vil gerne på et kommende møde have et punkt på dagsordenen angående visiterede skadestuer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-05-2011

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/922
  3. Udbygning af Friklinikken i Give - 2 anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges to anlægsprojekter vedr. udbygning af Friklinikken i Give, hvor det foreslås, at operationskapaciteten udbygges og der sker mindre tilpasning af indretningen til nye funktioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med ophævelsen af den tværregionale driftsorganisation De Vestdanske Friklinikker skal al friklinik-aktivitet vedr. Region Syddanmark samles på Give Sygehus pr. 1. oktober 2011.

  Med henblik på at sikre Friklinikken optimale udviklingsmuligheder samt den nødvendige fleksible kapacitet til at imødegå den fremtidige efterspørgsel, foreslås det derfor, at operationskapaciteten udbygges i forbindelse med samlingen.

  Udbygningen af Friklinikken i Give er i overensstemmelse med Region Syddanmarks akutplan.

  Udbygningen sker i tilknytning til det eksisterende operationsafsnit ved at ombygge de nuværende opvågningsfaciliteter samt birum til fire ekstra operationsstuer, hvoraf der foreløbig kun bestykkes to stuer. Med denne placering sikres muligheden for fortsat fleksibel og effektiv udnyttelse af Friklinikkens personaleressourcer.

  Opvågningen foreslås i stedet reetableret i den sengeafdeling, som Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt (SLB) fraflytter pr. 1. juni 2011.

  Med udbygningen vil Friklinikken i Give råde over otte operationsstuer samt mulighed for etablering af yderligere to stuer, hvis der efterfølgende viser sig at være behov for dette.

  Udgifterne til de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udbygning af operationskapaciteten og genetablering af opvågningsfunktionen forventes at udgøre 6,190 mio. kr. Hertil kommer udgifter til bestykning af to operationsstuer samt øvrigt apparatur og inventar, i alt 2,185 mio. kr.

  Herudover foreslås det, at der i forbindelse med ombygningen gennemføres en række mindre reparations- og anlægsarbejder med henblik på at tilpasse indretningen til ændrede funktioner.

  Herunder foreslås det, at smerteklinikken, som for nuværende er etableret delvis i den tidligere administrationsbygning og delvis på 2. sal i en bygning uden elevator, af hensyn til gangbesværede patienter i stedet samles i stueplan i den sengeafdeling, som Neurologisk Afdeling (SLB) fraflytter pr. 1. juni 2011.

  Samtidig foreslås det, at der gennemføres mindre reparationsarbejder mv., bl.a. i forbindelse med den plastikkirurgiske funktion.

  Udgifterne til de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med samling af smerteklinik samt øvrige reparationsarbejder forventes at udgøre 430.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at byggeprogrammet for operationsstuer mv. i Give godkendes,
  • at der meddeles anlægsbevilling på 8,375 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. udbygning af operationskapaciteten samt bestykning af to operationsstuer,
  • at der meddeles anlægsbevilling på 0,430 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. øvrige mindre anlægsarbejder,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,805 mio. kr. (indeks 123,9), finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet i 2012, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for projektet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-05-2011

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/18138
  4. Odense Universitetshospital - etablering af trykkammerbehandling med ilt
  fold dette punkt ind Resume

  OUH/Svendborg søger om anlægsbevilling til indretning af trykkammer til behandling af patienter med ilt. Behandlingen vil kunne rettes mod eksempelvis patienter, som har fået skader i mundhulen efter strålebehandling samt visse patienter med sår, som har svært ved at hele.

  Udgiften foreslås finansieret af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på den eksisterende OUH-matrikel (66 mio. kr. -puljen).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  OUH/Svendborg har fremsendt byggeprogram for indretning af lokaler til etablering af trykkammerbehandling med ilt. Formålet hermed er at kunne tilbyde særligt udvalgte patientgrupper en behandling, hvor man i et behandlingsforløb over typisk indtil to timer om dagen i op til en måned skal opholde sig under et forhøjet tryk og samtidig indånde højdosis medicinsk ilt (100 %).

  Trykkammerbehandlingen stimulerer til dannelse af nye blodkar og væv, da behandlingen forbedrer iltmængden i vævene. Dette gør vævet i stand til at reparere sig selv og hjælper de hvide blodlegemer til at bekæmpe bakterier. Dette ses som en hurtigere sårheling.

  I det fremsendte byggeprogram er de forventede ombygningsudgifter opgjort til 1,715 mio. kr. (indeks 123,9). Udgifter til anskaffelse af trykbeholderen, som er en gennemsigtig acryl-beholder (af hensyn til overvågningen af patienterne under behandlingen), er afholdt af den afsatte pulje til medicotekniske anskaffelser - udgiften hertil har udgjort 770.000 kr.

  OUH/Svendborg foreslår udgiften på 1,715 mio. kr. til etablering af de lokalemæssige rammer finansieret af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på den eksisterende OUH-matrikel. Af denne pulje resterer inden behandling af denne sag ca. 18 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til ovennævnte formål med ialt 1,715 mio.kr.(indeks 123,9) i 2011,
  • at udgiften finansieres af den afsatte 66 mio. kr.-pulje, og 
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-05-2011

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 09/18138
  5. Odense Universitetshospital - etablering af bygningsmæssige rammer til modtagelse af kræftpatienter fra Sjælland
  fold dette punkt ind Resume

  OUH/Svendborg søger om anlægsbevilling til indretning af fire ensengsstuer og diverse undersøgelsesfaciliteter for at kunne modtage kræftpatienter i henhold til den godkendte aftale med Region Sjælland herom. Udgiften foreslås finansieret af den afsatte bevilling til indretning af ændrede funktioner på den nuværende sygehusmatrikel (66 mio. kr.-puljen).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at kunne leve op til aftalen med Region Sjælland om modtagelse af kræftpatienter på Gynækologisk afd. er det nødvendigt at etablere seks-otte midlertidige senge på 7. sal i  højhuset (på neurokirurgisk afd. U1) i overgangsperioden, indtil den nye akutmodtagelse ibrugtages umiddelbart efter årsskiftet 2011/12. Herved gives mulighed for at indrette fire enestuer og forskellige undersøgelsesrum i tilknytning til gynækologisk afdeling i bygning 40.

  Den samlede udgift til indretning af enestuer og undersøgelseslokaler og anskaffelse af diverse medicoteknisk udstyr udgør 783.000 kr. (indeks 123,9). Denne udgift foreslås finansieret af den afsatte 66 mio. kr.-pulje til indretning af ændrede funktioner på den eksisterende OUH-matrikel, hvoraf der inden denne sag forelægges resterer ca.18 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til ovennævnte formål med i alt 783.000 kr. (indeks 123,9) i 2011,
  • at udgiften finansieres af den afsatte 66 mio. kr.-pulje, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-05-2011

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 09/4405
  6. Status på intensivområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har bedt om en samlet status på intensivområdet til drøftelse i udvalget.

  Vedlagte status beskriver den aktuelle situation med hensyn til kapacitet og aktivitet på regionens afdelinger, samt udviklingen i kapacitetsbetingede overflytninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Drøftedes.

  Udvalget ønsker fortsat fokus på at fastholde målet om max 1 %.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2458
  7. Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv terapi
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af beslutning i regionsrådet den 28. februar 2011 har Sundhedsudvalget på møde den 8. marts 2011 haft en foreløbig drøftelse af praksis i forbindelse med forudgående fravalg af genoplivning eller intensiv terapi. Der er nu udarbejdet en regional retningslinje for området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På foranledning af presseomtale og henvendelser fra medlemmer af regionsrådet vedr. lægers brug af ordinationen ”ingen genoplivning/ingen intensiv terapi”, har regionsrådet på møde den 28. februar 2011 haft en indledende drøftelse om praksis i forbindelse med forudgående fravalg af genoplivning eller tilbud om intensiv terapi. På mødet blev det besluttet at forsætte drøftelsen i Sundhedsudvalget.

  Der er nu udarbejdet en fælles regional retningslinje vedr. forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensiv behandling (se bilag). Retningslinjen er udarbejdet inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens brev af 8. februar 2011, der beskriver det retlige grundlag for lægers beføjelser og pligter med hensyn til forudgående fravalg af genoplivningsmuligheder m.v.(se bilag).

  I retningslinjen angives blandt andet, at :

  • Sundhedsloven beskriver patientens ret til via sit informerede samtykke at bestemme, om en lægelig behandling skal indledes eller fortsættes. Patienten kan dermed acceptere eller afvise behandlingsforslag, men det indebærer ikke, at patienten kan stille krav om, at en bestemt behandling iværksættes.
  • Hvis patienten ikke har tilkendegivet, at vedkommende ikke ønsker genoplivning ved hjertestop og/eller intensivbehandling, skal der som udgangspunkt altid iværksættes behandling, men lægen kan i visse tilfælde fravælge behandlingsmuligheder, når der henses til patientens sygdom.
  • Beslutning om at ophøre eller afstå fra behandling af en patient er altid en lægelig beslutning og et lægeligt ansvar.
  • Det er ligeledes lægens ansvar, at patienten informeres om sin sygdom, prognose, muligheder for behandling og pleje m.v., og at dette indføres i patientens journal.
  • Patienten skal medinddrages i behandlingsovervejelserne.
  • Beslutningen og grundlaget for, at der afstås fra genoplivning ved hjertestop og/eller intensiv terapi, skal dokumenteres i journalen. Beslutningen skal anføres i "klar tekst" og præciseres i art og omfang. Journalisering af beslutningen bør omfatte: patientens tilstand, behandlingsmuligheder og prognose. Information til patienten. Tilkendegivelser fra patient og pårørende. Navn på læge(r), som har taget beslutning. Kontakt til livstestamenteregistret dokumenteres inkl. navn på læge.


  Retningslinjen er godkendt efter drøftelse i sygehusledelseskredsen den 12. april 2011 og sendt til Sundhedsstyrelsen til orientering.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at den regionale retningslinje vedr. forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv behandling tages til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-05-2011

  Sagen blev udsat med henblik på fornyet behandling i Sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6020
  8. Beslutningsgrundlag om udbud af hjemmefødsler til private
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har med godkendelse af fødeplanen for Region Syddanmark den 13. december 2010 besluttet at anbefale model 2, en regionalt organiseret hjemmefødselsordning med kendt jordemoder forankret ved hvert fødested.

  Desuden skal der forelægges et nærmere beslutningsgrundlag for evt. gennemførelse af udbud af privat hjemmefødselsordning (model 3) i et eller flere sygehusoptageområder af regionen.

  I vedlagte notat er givet en nærmere redegørelse for de forhold og overvejelser, der bør tages i betragtning, inden der eventuelt igangsættes og gennemføres udbud af privat hjemmefødselsordning.

  De væsentligste forhold der indgår i vurderingen er:

  • Opgavens volumen - antallet af hjemmefødsler, dækningsområde og forsyningsforpligtelse.
  • Kvalitet og andre faglige forhold.
  • Økonomiske forhold.
  • Udbydere - markedsbetragtninger.
  • Administrative forhold.
  • Regionens principper i forhold til udbud af sygehusydelser til private.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at der ikke sker udbud, idet udvalget vurderer, at der ikke er et tilstrækkeligt underlag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-05-2011

  Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at regionsrådet anmoder sundhedsudvalget om at følge sagen og vurdere grundlaget igen om et år.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/4738
  9. Udbud af høreapparatbehandling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Høreapparatbehandling er ikke omfattet af reglerne om udvidet frit sygehusvalg, hvorfor der ikke er en øvre grænse for, hvor længe en patient venter på høreapparatbehandling. Imidlertid er det allerede hos den praktiserende øre-, næse- og halslæge muligt at tage et kommunalt tilskud med sig til en privat leverandør af høreapparater.

  På grund af meget lange ventelister til høreapparatbehandling på regionens fire høreklinikker i 2008 indgik Region Syddanmark efter udbud aftale med to private leverandører om høreapparatbehandling. Samtidig har høreklinikkerne på sygehusene arbejdet med afvikling af ventelister. De to private samarbejdsaftaler udløber 31. maj 2011. Da høreapparatområdet som sundhedsydelse er speciel både på grund af at være udenfor reglerne om udvidet frit sygehusvalg, og da man ikke helbredes med et høreapparat men går i årelange forløb, bør det drøftes, om der skal laves udbud på området. For baggrund og data se bilag 1.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6404
  10. Fokus på information om borgernes mulighed for behandling i EU/udlandet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Drøftelse af eventuelt øget fokus på information om mulighed for behandling i EU/udlandet.

  Der henvises til Ingeborg Moritz Hansens forslag på udvalgets møde den 29. marts 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6546
  11. Afrapportering af servicemål for skadebehandling med mere
  fold dette punkt ind Resume
  Orientering om overholdelse af servicemål for skadebehandling på skadestuer og skadeklinikker samt overholdelse af servicemål for datakomplethed i forbindelse med skadestuernes patientregistreringer i vedhæftede bilag.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2010 ”Rapport om servicemål for at indføre servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark”. Rapporten anbefalede at indføre servicemål for skadehandlingen i regionen, således at på skadestuerne skal iværksættes behandling for 75 % af alle patienter inden 1 time, og 95 % skal være startet i behandling inden 3 timer.

  Rapporten indeholdt også en anbefaling om indførelse af et servicemål for datakomplethed. Dette servicemål skal sikre, at andelen af patienter med ”ikke oplyst ventetid” holdes på et minimum, for at de ovennævnte servicemål forbliver valide – det er vanskeligt at konkludere, at en skadestue overholder servicemålet for ventetid, selv om den overholder servicemålet, hvis det er på baggrund af, at skadestuen kun har registreret eksempelvis 50 % af patientregistreringerne korrekt. Målet er, at 95 % af alle patienter skal være registreret korrekt.        

  Dette notat indeholder første afrapportering om overholdelsen af servicemålene for første kvartal. Oprindeligt skulle data være blevet præsenteret via Kvalitetsoverblikket i SYDLIS, men grundet tekniske vanskeligheder foregår afrapporteringen via dette notat. Næste afrapportering for andet kvartal sker forventeligt via Kvalitetsoverblikket.

  Resultater

  Det fremgår af vedhæftede bilag, at der overordnet set er en positiv udvikling i gang for servicemålene på skadebehandling. Det første servicemål for skadestuen (75 % skal starte behandling inden 1 time) opfyldes for hele kvartalet af Aabenraa, Esbjerg og Vejle. Kolding og Svendborg er meget tæt på at opfylde målet, hvorimod Odense stadig har et stykke vej, inden skadestuen når målet.

  Aabenraa, Esbjerg og Vejle opfylder alle det andet servicemål for skadestuen (95 % skal starte i behandling inden 3 timer). Kolding og Svendborg er meget tæt på at komme i mål. Skadestuen i Odense har også her et stykke vej inden man opfylder målet.

  Det tredje servicemål gælder for skadeklinikkerne og skadestuefunktionen i Sønderborg (95 % skal starte i behandling inden 1 time). Alle skadeklinikker overholder servicemålet med en pæn margin. Det kan tolkes som ledig kapacitet, og der er derfor iværksat tiltag for at få borgene gjort opmærksom på muligheden for at tage på en skadeklinik med en lettere skade – jf. dagsordenspunktet ”Informationssystem for ventetider på skadebehandling” på dette mødes dagsorden for yderligere information.

  Det sidste servicemål (datakompletheden skal være over 95 %) overholdes for alle skadeklinikker og for en stor del af skadestuerne. Odense og Svendborg er meget tæt på at overholde målet. Aabenraa, Sønderborg og Vejle mangler en del for at overholde målet og bør arbejde med at få registreringerne på plads.

  Samlet set er der en positiv udvikling i gang og det skal bemærkes, at afrapporteringen er fra første kvartal, hvor det har været en hård vinter med mange faldskader med mere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Orienteredes.

  Udvalget beder sundhedsdirektionen om at have fokus på, at OUH opnår større målopfyldelse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/629
  12. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 7. juni 2011
  • 30. august 2011 - OUH/Svendborg
  • 3. oktober 2011
  • 25. oktober 2011
  • 15. november 2011 - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december 2011

  Mødet den 7. juni var planlagt afholdt på Kolding Sygehus. Det er desværre ikke muligt, hvorfor der pt. arbejdes på at finde en anden løsning. Tilsvarende bliver det formentlig aktuelt at ændre datoen for udvalgets besøg på OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 7. juni 2011 i regionshusets mødelokale 4.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Godkendt.

  Udvalget besøger OUH på mødet den 3. oktober 2011, og ikke den 30. august 2011.


  Sagsnr. 11/629
  13. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Jens Elkjær orienterede om uddannelse af rengøringsassistenter på OUH.

  Poul-Erik Svendsen orienterede om henvendelse fra TAXA.

  Kristian Grønbæk Andersen orienterede om henvendelse angående Montebello.

  Jens Elkjær orienterede om fødsler på Ærø, herunder beredskab ift. sectio.


  Sagsnr. 11/629
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  -


  Sagsnr.
  15. LUKKET PUNKT Valg af leverandør samt bevilling til fælles it-system til de klinisk immunologiske afdelinger (blodbanker)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr.
  16. LUKKET PUNKT Orienteringspunkt til Sundhedsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Orienteredes.

  Brev af 26. april 2011 blev udleveret på mødet.


  Sagsnr.
  17. LUKKET PUNKT Borgerhenvendelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Orienteredes.


  Siden er sidst opdateret 06-07-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring