Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - Referat 28. april 2011

 

Mødedato
28-04-2011 Kl. 14:00 - Kl. 16:00

Mødested
Innovationscenteret
Forskerparken 10 G,
5230 Odense M

Medlemmer
Stephanie Lose, Sonny Berthold, Ingeborg Moritz Hansen, Jørgen Pless, John Lohff, Poul-Erik Svendsen, Andrea Terp, Willy Sahl, Pia Tørving, Finn T. Hansen, Bjarne Juel Møller

Afbud: Finn T. Hansen, Bjarne Juel Møller

Dagsorden 

 1. Temadrøftelse om OPI, robotteknologi og velfærdsteknologi
 2. Ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt tilsagn til udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus
 3. Sygehus Sønderjylland - Fase 1 i Aabenraa
 4. Mødeplan
 5. Siden sidst
 6. Eventuelt

 

 

 

1.      Temadrøftelse om OPI, robotteknologi og velfærdsteknologi

Sagsnr:

10/8806

 

Sagsfremstilling

På mødet gives oplæg om tre emner: offentlig-privat innovation (OPI), robotteknologi og velfærdsteknologi.

Under emnet OPI vil der blive orienteret om de to delprojekter, som Region Syddanmark står for inden for den samlede bevilling på 48,8 mio. kr. til OPI-LAB. De to projekter omfatter projekt videnservice og projekt intelligente badeværelser.

Under emnet robotteknologi vil der være et besøg på Teknologisk Instituts center for robotteknologi i nabobygningen til innovationscenteret.

Under emnet velfærdsteknologi vil der blive orienteret om satsningsområder, der kan have betydning for den måde fremtidens sygehus indrettes på.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 28-04-2011

Udvalget blev præsenteret for OPI-LAB, demonstrationsprojekt vedr. intelligente badeværelser, robotteknologi, tendenser i teknologiudviklingen samt telemedicin.

Drøftedes, herunder

 • Udbudsproblematikker og forventningsafstemning ift. OPI.
 • Udfordringer ift. de kommende sygehusbyggerier, herunder opmærksomhed om bygningsmæssig fleksibilitet (den teknologiske udvikling går så hurtigt).

 

Bilag:

1a - kopier af OPI præsentationer - OPI-LAB

1b - kopier af OPI præsentationer - OPI Det intelligente badeværelse - Region Syddanmark

1c - Dorthe Kusk oplæg Sygehusstrukturudvalgsmøde

1d - OUH telemedicin

 

 

 

 

2.      Ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt tilsagn til udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus

Sagsnr:

11/688

 

Resumé

Regeringen meddelte i november 2010 Region Syddanmark et foreløbigt tilsagn om en samlet investeringsramme på 1,250 mia. kr. (09-pl) til udbygning af sygehuset i Aabenraa. Samtidig anmodede regeringen om en detaljeret projektbeskrivelse med henblik på endeligt tilsagn. Der foreligger nu en beskrivelse af projektet inden for den økonomiske ramme. Beskrivelsen indgår i den endelige ansøgning, som forelægges til godkendelse. Ansøgningen sendes til ekspertpanelet ultimo april 2011 efter behandling i sygehusstrukturudvalget under forbehold for regionsrådets godkendelse den 30. maj 2011.     

Sagsfremstilling

Region Syddanmark indsendte den 31. maj 2010 en ansøgning til Ekspertpanelet vedrørende Sygehusinvesteringer om en foreløbig tilsagnsramme på 1,439 mia. kr. (09-pl) til udbygning af sygehuset i Aabenraa (jf. regionsrådsmøde den 31.maj 2010 pkt. nr. 2). Region Syddanmark modtog ved brev af 19. november 2010 fra Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet et foreløbigt tilsagn om en økonomisk ramme på 1,250 mia. kr. (09-pl). Brevet er vedlagt som bilag. Det fremgår af brevet, at Region Syddanmark skal foretage en kvalificering og detaljering af projektet i Aabenraa på baggrund af den udmeldte ramme på 1,250 mia. kr. til projektet. Projektet skal indsendes til ekspertpanelet, hvorefter panelet indstiller til regeringen, og regeringen efter drøftelse med Danske Regioner kan meddele endeligt tilsagn.  

Nærværende projektansøgning om udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus er Region Syddanmarks svar på anmodningen om en mere detaljeret projektbeskrivelse. Projektansøgningen forelægges til godkendelse. For at holde projektet i gang uden pauser indsendes projektansøgningen til ekspertpanelet i forlængelse af mødet i sygehusstrukturudvalget den 28. april 2011 under forbehold for regionsrådets godkendelse den 30. maj 2011 af projektansøgningen.      

Baggrund og status

Igangsætning af byggesagen vedrørende udbygning af sygehuset i Aabenraa blev truffet af regionsrådet den 29. september 2008. Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 en generalplan for Sygehus Sønderjylland, og den 21. december 2009 meddelte regionsrådet en anlægsbevilling til en projektorganisation på Sygehus Sønderjylland til gennemførelse af projektet og en totalrådgiver til projektets første fase (Fase 1). Dispositionsforslaget for Fase 1 blev godkendt af regionsrådet den 31. januar 2011.

Herefter har der været afholdt prækvalifikation for de indledende arbejder af Fase 1 (midlertidig flytning af kapel/køl, indretning af byggeplads/jordarbejder og ledningsomlægning), jf. andet punkt på indeværende dagsorden. De indledende arbejder planlægges gennemført i 2011 sideløbende med ekspertpanelets behandling af projektansøgningen. Det er planen, at regionsrådet i januar 2012 skal forelægges licitationsresultatet for gennemførelsen af Fase 1. Til den tid forventes ekspertpanelet at have taget stilling til projektansøgningen.

Regionsrådet besluttede endvidere den 23. august 2010, at der skal afholdes en projektkonkurrence for Fase 2. Planlægningen af projektkonkurrencen starter op i efteråret 2011.

Projektansøgning

Nærværende projektansøgning er udarbejdet i forlængelse af ekspertpanelets udmeldte foreløbige økonomiske tilsagnsramme på 1,250 mia. kr. (09-pl). Projektet er således tilpasset ekspertpanelets ramme på 1,250 mia. kr. Ansøgningen indeholder en 11-punktsliste med tilhørende bilag herunder et byggeprogram med tilhørende bilag. Der er endvidere lavet en opsummering af ansøgningen.

Ekspertpanelet har anmodet om en 11-punktsliste, som indeholder en beskrivelse af en række elementer: Projektbeskrivelse, projektoplysninger, dimensionering og økonomi, fleksibilitet i byggeriet, patientsikkerhed og patientforhold, bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse, risikovurdering, projektorganisering og løbende opfølgning i byggeperioden, finansiering og præhospital indsats. 

Byggeprogrammet redegør for den planlagte fysiske hovedstruktur i bygningerne samt arealdisponering. Ekspertpanelets udmeldte standarder for arealer, priser, effektiv anvendelsestid, åbningstid og aktivitetsudvikling på ambulant behandling er anvendt. For at tilpasse projektet til den af ekspertpanelets udmeldte økonomiske ramme på 1,250 mia. kr. er projektet reduceret på antal senge fra 330 til 258 (inkl. FAM). Reduktionen betyder, at projektet ikke opfylder ekspertpanelets standard for aktivitetsfremskrivning på sengedage.         

Det bemærkes, at styringsmanualen for udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa samt risikovurderingen for projektet er vedlagt ansøgningen som bilag.  

 

Indstilling

Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet:

At den foreliggende projektansøgning for udbygningen af Sygehus Sønderjylland til akutsygehus godkendes.

At den foreliggende projektansøgning fremsendes til Ekspertpanelet vedrørende Sygehusinvesteringer.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 28-04-2011

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

 

3.      Sygehus Sønderjylland - Fase 1 i Aabenraa

Sagsnr:

09/8008

 

Resumé

For at holde tidsplanen for realiseringen af Fase 1 i Aabenraa skal der igangsættes indledende arbejder, som er nødvendige at udføre, inden det egentlige byggeri kan igangsættes. Det drejer sig om klargøring af byggepladsen, udgravning til kælder og fundamenter og flytning af kapellet. Den forventede udgift er anslået til i alt 42,136 mio. kr. og skal primært afholdes i 2011. Det indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling, så arbejderne kan igangsættes. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 31. januar 2011 dispositionsforslaget for Fase 1 samt byggeprogrammet for varemodtagelsen i Aabenraa. Samtidig blev der afsat rådighedsbeløb på 546 mio. kr. (indeks 123,9) til det samlede projekt inklusiv psykiatriens andel og tillægget til energi.

For at holde momentum i byggesagen har der været afholdt prækvalifikation for de indledende arbejder i byggesagen, som er nødvendige at udføre, inden det egentlige byggeri kan igangsættes.

Det drejer sig om flytning af nuværende kapel i servicebygningen til en midlertidig placering i en pavillon under byggeriet af Fase 1. I Fase 2 etableres et permanent kapel. Det er nødvendigt at flytte kapellet indledningsvist, da kapellet er placeret, hvor der skal tilsluttes en korridorforbindelse mellem den nuværende servicebygning til den nye varemodtagelse. Dette er beskrevet i det godkendte byggeprogram for varemodtagelsen. Den forventede udgift er 3,831 mio. kr.

Endvidere er det nødvendigt indledningsvist at klargøre selve byggepladsen. Arbejdet består i at etablere og drive byggepladsfunktionerne for alle entrepriser i hele Fase 1 byggeriets udførelsesperiode. Herunder etablering af energirigtig skurby (omklædning og sanitetsfaciliteter og kontorarealer), byggepladsindhegning, håndtering og bortskaffelse af affald, rengøring af skurby, renholdelse af færdselsarealer mv. Samtidig skal der udgraves til kælder og fundamenter og etableres nye veje, midlertidig parkeringsplads og plads til skurby og materialeplads. Den forventede udgift til klargøring og drift af byggepladsen er 35,733 mio. kr.

Der skal også indledningsvis ske en omlægning af stikledninger til vand, el og fjernvarme, da de nuværende ledninger er placeret i det kommende byggefelt. Den forventede udgift er 2,572 mio. kr. Dette er beskrevet i det godkendte dispositionsforslag for Fase 1.

Den samlede udgift beløber sig således til 42,136 mio. kr. (indeks 123,9). Det foreslås, at der meddeles en tilsvarende anlægsbevilling til udførelsen af de indledende arbejder i Fase 1. Region Syddanmark finansierer i første omgang udgiften til Fase 1, indtil endeligt tilsagn og finansiering fra regeringen foreligger. Der er i forvejen meddelt en anlægsbevilling til Fase 1 til totalrådgiverentreprisen.

Arbejderne er planlagt til primært at blive udført i 2011, hvorfor størstedelen af udgifterne vil falde i 2011. Udgiften til driften af byggepladsen vil fordele sig hen over hele Fase 1´s udførelsesperiode frem til 2013. Det betyder, at klargøringen af byggepladsen til Fase 1 i 2011 vil foregå sideløbende med, at ekspertpanelet behandler Region Syddanmarks ansøgning om endeligt tilsagn til projektet i Aabenraa, jf. andet punkt på indeværende dagsorden. Licitationsresultatet for selve byggeentreprisen for Fase 1 forventes forelagt regionsrådet til godkendelse i januar 2012. På det tidspunkt forventes ekspertpanelet at have taget stilling til Region Syddanmarks ansøgning om endeligt tilsagn. 

 

Indstilling

Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet:

At der meddeles et tillæg til anlægsbevilling til Fase 1 i Aabenraa på 42,136 mio.kr. (indeks 123,9).

At der frigives et rådighedsbeløb på 42,136 mio. kr. (indeks 123,9) fordelt med 29,495 mio. kr. i 2011, 8,427 mio. kr. i 2012 og 4,214 mio. kr. i 2013 til Fase 1 i Aabenraa, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de indledende arbejder i Fase 1.

 

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 28-04-2011

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

 

 

 

 

4.      Mødeplan

Sagsnr:

11/202

 

Sagsfremstilling

Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

 • 31. maj 2011, kl. 14.00
 • 21. juni 2011, kl. 14.00
 • 23. august 2011, kl. 14.00
 • 20. september 2011, kl. 14.00 
 • 11. oktober 2011, kl. 14.00
 • 8. november 2011, kl. 14.00
 • 6. december 2011, kl. 14.00

Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.

Arbejdsplan 2. halvår 2011 vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at

 • næste møde afholdes den 31. maj 2011, kl. 14.00 i Kolding.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 28-04-2011

Godkendt.

 

Bilag:

4a - Arbejdsplan 2. halvår 2011

 

 

 

 

5.      Siden sidst

Sagsnr:

11/202

 

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 28-04-2011

Ingeborg M. Hansen orienterede om masteropgave omkring Akershus og klyngebegrebet.

Disse erfaringer kan hensigtsmæssigt indgå i det videre arbejde i regionen.

Jens Elkjær orienterede om forventeligt strategisk samarbejde med Region Hovedstaden ang. partikelterapi.

 

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

11/202

 

 

-

 

 


Siden er sidst opdateret 03-05-2011
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring