Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. april 2011

 

Mødedato
26-04-2011 kl. 15:00 - 16:10
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, F
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Finn T. Hansen, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, F
 • Jørgen Pless, L
 • Thies Mathiasen, O
 • Lars Aarup, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V
 • Bjarne Juel Møller, O

 • Afbud
   
 • Jette Jensen, A - Carl Erik Jensen stedfortræder
 • Andrea Terp, A - Palle Graversgaard stedfortræder
 • John Hyrup Jensen, F
 • Bjarne Juel Møller, O - René Lundegaard stedfortræder

  Finn T. Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-4


 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status på implementering af specialeplan og supplerende ansøgningsrunde vedrørende varetagelse af specialfunktioner - somatik
  2. Opsamlende ansøgningsrunde for afventende specialfunktioner - psykiatri
  3. Rapportering nr. 2 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  4. Ophævelse af samarbejdet om De Vestdanske Friklinikker
  5. Bevilling til implementering af fælles medicinkort
  6. Sydvestjysk Sygehus - 4 anlægssager
  7. To anlægssager på OUH vedr. Lungemedicinsk afd. J og Børneafdeling H
  8. Permanentgørelse af satspuljeprojekter 2007-2010
  9. Fremtidig ADHD behandling i Psykiatrien
  10. Esbjerg, udbygning af psykiatrisk døgnfunktion - byggeprogram
  11. Psykiatrien i Region Syddanmark - Udvidelse af lejemål i Teglgårdsparken 26, Middelfart
  12. Bruxelleskontorets årsrapport 2010
  13. Undersøgelse af grube 3 til 6 i Kærgård Plantage
  14. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, Matr.nr. 18e Leby, Ærø Kommune
  15. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  16. Indstillinger fra Vækstforum - projekter
  17. Godkendelse af mødekalender 2012
  18. Green Network - medlem og suppleant
  19. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi
  20. Åbenhedsprisen 2011 - udpegning af medlemmer til dommerkomiteen
  21. Indtræden i regionsrådet og udskiftning i hverv som følge af dødsfald


  Sagsnr. 11/3521
  1. Status på implementering af specialeplan og supplerende ansøgningsrunde vedrørende varetagelse af specialfunktioner - somatik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har i januar 2011 iværksat en supplerende ansøgningsrunde vedrørende varetagelse af behandlinger på regionsniveau og højt specialiseret niveau. Funktionerne har af forskellige grunde ikke været indeholdt i tidligere ansøgningsrunder. Region Syddanmark har som udløber af regionens specialeplan foreslået at ansøge om en række funktioner.

  Endvidere er Region Syddanmark i færd med at implementere den gældende specialeplan, der trådte i kraft den 1. januar 2011 på baggrund af Sundhedsstyrelsens godkendelse af funktioner, der må varetages på sygehusene i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Supplerende ansøgningsrunde

  Sundhedsstyrelsen godkendte den 22. juni  2010 placeringen af en lang række specialfunktioner. Samtidig blev et mindre antal specialfunktioner - omkring 43 - henvist til en senere ansøgningsrunde. Der var ansøgningsfrist for denne supplerende ansøgningsrunde den 22. marts 2011 og det foreslås, med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse, at Region Syddanmark ansøger om varetagelse og placering af specialfunktionerne som beskrevet i vedlagte oversigt. Af oversigten ses, at der ansøges om cirka 24 regionsfunktioner, der kan placeres 1-4 steder i regionen, og om cirka 16 højt specialiserede funktioner, der placeres på Odense Universitetshospital. Der kan søges funktioner indenfor 19 specialer. Når den supplerende ansøgningsrunde er gennemført, er den samlede ansøgningsproces vedrørende specialer, der blev påbegyndt i 2008, stort set færdiggjort.

  Endvidere har Sundhedsstyrelsen udmeldt den endelige placering af et begrænset antal funktioner, som har afventet en nærmere vurdering, og som Sundhedsstyrelsen har placeret uden supplerende ansøgninger. Disse er placeret på baggrund af de oprindelige ansøgninger, som Region Syddanmark fremsendte i 2009.

  Status på implementering af specialeplanen

  De funktioner, der blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i 2010, skulle regionerne have implementeret pr. 1. januar 2010. Der har typisk været tale om, at de specialiserede funktioner skulle samles på færre enheder, ligesom der for nogles vedkommende skulle opbygges den nødvendige kapacitet og ekspertise.

  I Region Syddanmark er der for langt de fleste funktioners vedkommende tale om, at man umiddelbart har kunnet indrette varetagelsen af funktionen inden for den givne tidsramme. Inden for det ortopædkirurgiske speciale har der dog været et forskudt ansøgningsforløb. Ansøgningsrunden for det ortopædkirurgiske speciale har således været gennemført i løbet af efteråret 2010, på grundlag af Region Syddanmarks specialeplan. De ortopædkirurgiske specialfunktioner skal være implementeret pr. 1. juni 2011, og Region Syddanmark forventer at alle funktioner i det ortopædkirurgiske speciale kan være fuldt ud implementerede inden denne frist.

  For en række funktioners vedkommende har det dog været nødvendigt at søge Sundhedsstyrelsen om udsættelse for implementeringsfristen. Disse vil således blive implementeret løbende i 2011, efterhånden som den nødvendige organisering på sygehusenes afdelinger er tilvejebragt. Af vedlagte notat af 2. februar 2011 fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at styrelsen finder, at Region Syddanmark er kommet langt i arbejdet med implementering af specialeplanen, ligesom der udtrykkes anerkendelse af det store arbejde, der ligger bag. Det fremgår ligeledes af notatet, hvilke funktioner Region Syddanmark har fået udsættelse for implementeringen af.

  De specialeplaner der trådte i kraft pr. 1. januar 2011 er gældende frem til udgangen af 2013.

  Fremover skal Region Syddanmark afgive årlige statusrapporter til Sundhedsstyrelsen vedrørende de enkelte specialer. Sideløbende sætter Region Syddanmark en proces i gang med henblik på udvikling af kvalitet og forskning i forbindelse med specialiseret behandling på sygehusene i regionen. Dette skal bidrage til, at Region Syddanmark står endnu stærkere ved den næste ansøgningsrunde om specialfunktioner, som skal gennemføres i forbindelse med de nuværende specialeplaners udløb ultimo 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark ansøger om funktioner i den supplerende ansøgningsrunde som foreslået i oversigten over specialfunktioner.

  At orienteringen om implementeringen af specialeplanen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  1. Status på implementering af specialeplan og supplerende ansøgningsrunde vedrørende varetagelse af specialfunktioner - somatik

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/400
  2. Opsamlende ansøgningsrunde for afventende specialfunktioner - psykiatri
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har iværksat en opsamlende ansøgningsrunde vedrørende afventende specialfunktioner, som er ”Regionsfunktion for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd” samt ”Højt specialiserede funktion for PTSD hos militært personel”.

  Det indstilles, at Region Syddanmark søger begge specialfunktioner med udgangspunkt i Psykiatrisk Afdeling Odense – universitetsfunktion. Der etableres et formaliseret samarbejde med henholdsvis Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og CETT i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har i brev af 22. december 2010 udsendt en opsamlende ansøgningsrunde vedrørende afventende specialfunktioner.

  Der er ingen afventende specialfunktioner under børne- og ungdomspsykiatrien, men under psykiatri er der følgende 2 specialfunktioner;

  "Regionsfunktion for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd" med ca. 5 nye patienter årligt i Psykiatrien i Region Syddanmark.

  "Højt specialiserede funktion for PTSD hos militært personel" med ca. 20 nye patienter årligt i Psykiatrien i Region Syddanmark samt evt. et efterslæb af patienter tilhørende målgruppen.

  Det indstilles derfor, at Psykiatrien i Region Syddanmark søger:

  - om "Regionsfunktion for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd" i Psykiatrisk Afdeling Odense – universitetsfunktion i et formaliseret samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  - om "Højt specialiserede funktion for PTSD hos militært personel" i Psykiatrisk Afdeling Odense – universitetsfunktion i et formaliseret samarbejde med CETT i Vejle. Med denne funktion opbygges et behandlingstilbud til en gruppe patienter, som ikke tidligere er behandlet i Psykiatrien.

  Omkostningerne afholdes indenfor psykiatrisygehusets ramme. Grundet usikkerhed om omfanget af patienter vil finansieringen blive evalueret efter 1 år.

  Sundhedsstyrelsen havde frist for ansøgningen den 22. marts 2011. Ansøgningen er således fremsendt med forbehold for regionsrådets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender ansøgning til "Regionsfunktion for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd" samt ansøgning til "Højt specialiserede funktion for PTSD hos militært personel".

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011
   

  Indstillingen blev anbefalet overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  2. Opsamlende ansøgningsrunde for afventende specialfunktioner - psykiatri

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  3. Rapportering nr. 2 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume
   

  2. udgave af den periodiske rapportering om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har tidligere besluttet at rådet løbende skal have tilbagemeldinger om fremdriften for de kvalitetsfondsprojekter, som Ekspertpanelet har givet positive tilbagemeldinger på, dvs. Nyt OUH, udbygning af Kolding Sygehus og udbygning af Aabenraa Sygehus.

  I vedhæftede statusrapportering er for de kommende tre kvalitetsfondsprojekter redegjort for fremdriften af projekterne ud fra følgende generelle disposition:

  1. Staderapportering, fremdrift og økonomi
  2. Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold
  3. Milepæle for projektet i det næste halve år

  Den fremtidige periodiske rapportering tilstræbes givet efter samme faste skabelon, men der må forventes en vis udvikling inden rapporteringen finder en fast form. Den af Rigsrevisoren igangsatte undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier kan også give anledning til tilpasninger.

  Rapporteringen vil i løbet af 2011 blive udbygget med den eksterne revisors kommentering af den givne statusrapportering. Det igangsatte projekt for realisering af generalplanen ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg planlægges ligeledes omfattet af den løbende rapportering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen tages til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  3. Rapportering nr. 2 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/922
  4. Ophævelse af samarbejdet om De Vestdanske Friklinikker
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af Region Midtjyllands vedtagelse af omstillingsplanen foreslås det, at Region Syddanmark og Region Midtjylland ophæver det fælles driftssamarbejde om De Vestdanske Friklinikker .

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Midtjylland og Region Syddanmark indgik i oktober 2006 en aftale om drift og benyttelse af De Vestdanske Friklinikker, med henblik på at friklinikkerne i Brædstrup og Give – som blev oprettet af Vejle Amt - fortsat kunne fungere som garantiklinikker for begge regioner.

  Samarbejdsaftalen skitserer det overordnede samarbejde, som kort fortalt omfatter, at friklinikkerne i Brædstrup og Give har været drevet som en fælles enhed, med en fælles bestyrelse, fælles ledelse, enslydende politikker og samme it-systemer mv.

  Samarbejdet har hidtil fungeret godt, og i regionernes tid er behandlingstilbuddene blevet udvidet med bl.a. yderligere sengekapacitet til elektiv (planlagt) ortopæd- og organkirurgi, rygklinik og smerteklinik i Give samt søvnapnøklinik i Brædstrup, samtidig med at klinikkerne fortsat har leveret varierende omvisiteringskapacitet inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, plastikkirurgi og øjenkirurgi.

  Samarbejdet er dog gradvist blevet udfordret i takt med, at regionerne har konsolideret sig, og der er sket strukturelle tilpasninger af sygehusstrukturen i henhold til regionernes akutplaner. Det har medført, at friklinikken i stigende grad fanges mellem to systemer, og at de servicerende stamsygehuse – hhv. Regionshospitalet Horsens og Sygehus Lillebælt – af strukturelle årsager har fået stadig vanskeligere ved at understøtte friklinikkens funktioner.

  Senest har Region Midtjylland - med vedtagelsen af omstillingsplanen - besluttet at flytte friklinikken i Brædstrup til Silkeborg med virkning fra 1. oktober 2011, og gøre den til en del af et nyt Center for Planlagt Kirurgi under Regionshospitalet Silkeborg.

  Denne beslutning umuliggør praktisk talt en fastholdelse af den nuværende fælles driftsorganisation med fælles ledelse og drift med en selvstændig friklinik i Give og en friklinik i Silkeborg underlagt en afdeling på sygehuset.

  Derfor foreslår bestyrelsen, at der udarbejdes et forslag til nyt koncept for friklinikken med udgangspunkt i en model, hvor den fælles driftsorganisation er ophævet, og De Vestdanske Friklinikker er delt i to selvstændige friklinikker, hvor Region Syddanmark overtager ansvaret for funktionerne i Give, og Region Midtjylland overtager ansvaret for funktionerne i Brædstrup.

  Modellen skal beskrives nærmere, herunder muligheden for fortsat samarbejde om udvalgte funktioner samt evt. anlægsmæssige konsekvenser i Give, og regionsrådet vil derfor senere få forelagt en samlet sag om fremtidigt koncept for friklinikken.

  Af hensyn til Region Midtjyllands tidsplan og personalets krav på hurtig afklaring af den fremtidige jobsituation, er der igangsat en personaleproces, som skal føre til afklaring af personalets ønsker til fremtidigt arbejdssted. Resultatet af denne proces vil blive forelagt til drøftelse i regionens MED-udvalg (Hovedudvalget).

  Det foreslås i den forbindelse, at Region Syddanmark som udgangspunkt tilbyder fortsat ansættelse af alt personale i Give samt en andel af personalet i Brædstrup, svarende til de ca. 27 % af aktiviteten, der hidrører borgere fra Region Syddanmark. De pågældende medarbejdere vil således være omfattet af regionens jobgaranti. Det forventes, at personaleprocessen kan være afsluttet ultimo april 2011, og de berørte medarbejde dermed kan varsles med virkning fra 1. maj 2011.

  Samlet set er forventningen, at de organisatoriske ændringer vil få virkning fra 1. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At driftsfællesskabet vedr. De Vestdanske Friklinikker ophæves.

  At der udarbejdes forslag til fremtidigt koncept for en selvstændig friklinik i Give.

  At Region Syddanmark tilbyder ansættelse i Give til regionens andel af personalet i Brædstrup.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  4. Ophævelse af samarbejdet om De Vestdanske Friklinikker

   

   


  Sagsnr. 11/3460
  5. Bevilling til implementering af fælles medicinkort
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionerne skal udbrede fælles medicinkort (FMK) til sygehuse og praksissektor. Med fælles medicinkort samles medicinoplysninger om alle borgere i en fælles database, hvortil sundhedsprofessionelle og borgerne selv har adgang. FMK vil dermed give et godt overblik over patienternes aktuelle medicinering, og dermed større patientsikkerhed. Indførelsen af FMK kræver investeringer i sygehusenes EPJ- systemer, og desuden skal et projekt understøtte ibrugtagningen hos praktiserende læger og speciallæger. Der er et samlet behov for anlægsbevilling på 27,92 mio. kr., og heraf forventes det, at statens ABT-fond vil bidrage med et tilskud på 13 mio. kr. Efterfølgende vil der være årlige driftsudgifter på 4,36 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Finansministeriet skal regionerne i 2011 udbrede fælles medicinkort (FMK) til sygehuse, praksislæger, speciallæger og lægevagt. FMK indebærer, at medicinoplysninger om alle borgere i Danmark samles i en central database, hvortil alle sundhedsprofessionelle og borgerne selv kan få adgang. FMK skal være med til at sikre en korrekt og sikker behandling med lægemidler. Det sker ved, at alle borgere får et "virtuelt" elektronisk medicinkort på den centrale database.

  Lægerne på sygehusene og i praksissektoren vil via opslag i deres egne systemer til elektronisk patientjournal (EPJ) få adgang til den centrale databases oplysninger om den aktuelle medicinering. For at dette kan fungere, skal EPJ -systemerne udvikles og tilpasses, så de kan indberette de relevante oplysninger til den centrale database.

  Implementeringen af fælles medicinkort består af flere delprojekter, hvoraf nogle udføres nationalt og nogle i de enkelte regioner. Nationalt styres indførelsen af FMK af National Sundheds-it (NSI), som er en ny statslig styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Region Syddanmark består indførelsen af FMK dels af et projekt, som dækker de fem sygehuse, dels af et projekt rettet mod praksissektoren, herunder speciallæger og lægevagt. Projektet rettet mod praksissektoren gennemføres i samarbejde med MedCom. 

  Nationalt arbejdes der med at få den nye fælles offentlige infrastruktur på plads, blandt andet med driftsaftaler, og med forbedret administration af digitale signaturer. Desuden er datagrundlaget en udfordring, idet mange lægemidler endnu ikke er oprettet i det centrale medicinregister, som administreres af Lægemiddelstyrelsen. Endelig arbejdes der med at få lovgrundlaget helt på plads i forhold til sundhedsfaglige brugeres rettigheder og pligter. 

  Implementeringen på sygehusene sker teknisk ved, at der fra medicinmodulet i Cosmic-EPJ skabes integration til den nationale FMK-server. Udrulningen af FMK vil derfor komme til at følge indføringen af Cosmic-EPJ i regionen. Da OUH har Cosmic-EPJ, vil FMK først blive taget i brug her. Sydvestjysk Sygehus forventes at tage Cosmic i brug i november 2011, og Sygehus Sønderjylland forventes at overgå til den regionale Cosmic løsning i januar 2012, hvorefter man kan bruge FMK. Psykiatrien tager FMK i brug sideløbende med ibrugtagningen på de somatiske sygehuse. For så vidt angår Sygehus Lillebælt er der behov for særlige investeringer i forhold til EPJ-systemet IPJ, således at FMK kan nås i 2011.

  I Cosmic udestår et arbejde med at skabe integrationer fra Cosmic brugerstyring til digitale signaturer. Dette arbejde afventer indkøb af ny fælles regional mobilitetsløsning til håndtering af digitale signaturer hos brugere i klinikken. 

  Ud over den tekniske implementering af systemerne skal der også ske oplæring og uddannelse i brugen af de nye faciliteter. Omkostningerne hertil afholdes af sygehusene selv. Ligeledes skal der ske en yderligere udbredelse af digitale signaturer, som er en forudsætning for brugen af FMK.

  I praksissektoren skal systemerne også udvikles, så de kan fungere sammen med den nationale FMK-server. Der foreligger nu en overenskomst med PLO (Praktiserende Lægers Organisation) som betyder, at lægerne forpligter sig til at tage FMK i brug. I lægevagten har man allerede med succes lavet et pilotprojekt for FMK i Region Syddanmark.

  Der er god fremdrift i udviklingen af praksissystemerne. Flere systemer er klar, og alle forventes godkendt inden sommeren 2011.

  Fordelene ved FMK vil være en bedre og mere sikker medicinsk behandling samt større patientsikkerhed, fordi der hurtigt fås et overblik over en patients aktuelle medicinering, hvilket har været savnet. Fejl i medicineringen er et stort problem i sundhedssektoren f.eks. på grund af manglende overblik over det samlede medicinforbrug. Dette kan FMK være med til at afhjælpe.

  Indførelsen af FMK vil kræve investeringer og udgifter til efterfølgende drift. De statslige myndigheder har samtidig tilkendegivet at ville støtte projektet med midler fra den såkaldte ABT-fond, uden at der dog foreligger et endeligt bevillingstilsagn, og uden at de nærmere betingelser er afklaret. Danske Regioner arbejder på at få en afklaring med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet, idet en fortsat udskydelse af denne afklaring besværliggør en gennemførelse af projektet indenfor den aftalte tidshorisont.

  Det forventes på nuværende tidspunkt, at Region Syddanmark kan få et tilskud på 13 mio. kr. For at kunne igangsætte og gennemføre projektet er der dog aktuelt behov for frigivelse af midler til investeringen. Det er aftalt med Danske Regioner, at regionerne af hensyn til tidsplanerne igangsætter arbejdet, også selvom der ikke endnu er en endelig afklaring af den statslige medfinansiering.

  Til brug for gennemførelse af projektet er der behov for en samlet anlægsbevilling på 27,92 mio. kr. fordelt på 2011 og 2012, jf. nedenstående tabel. Da der tidligere er afsat et rådighedsbeløb på 9,88 mio. kr. til formålet, er der behov for yderligere 18,04 mio. kr., hvoraf en stor del som nævnt senere kan forventes dækket af tilskud fra statens ABT-fond. I anlægsbevillingen er inkluderet 3,6 mio. kr. til FMK på Sygehus Lillebælt. Resten foreslås finansieret af den ramme, der er afsat på anlægsbudgettet til større investeringer i sundheds-it. 

   

  BEVILLINGSBEHOV, mio. kr.

  2011

  2012

  I alt

  Anskaffelser af hardware, licenser, integrationer (Cosmic brugere)

  13,38

   0,40

  13,78

  Projektledelse

    1,15

   1,15

    2,30

  Forvaltning, drift af digitale signaturer og vedligehold

    0,75

   4,36

    5,11

  Anskaffelse af hardware og software til Sygehus Lillebælt (IPJ brugere)

    3,60

   

    3,60

  I alt sygehusene

  18,88

   5,91

  24,79

  Implementering af FMK i praksissektoren (projektledelse, datakonsulenter, kurser og vejledninger)                                                                                                                   

    3,13

   

    3,13

  I alt hele projektet

  22,01

   5,91

  27,92

  Når det fælles medicinkort er implementeret, vil der efterfølgende fra 2013 være løbende udgifter forbundet med driften. Det drejer sig om udgifter til vedligehold af softwarelicenser og integrationer, samt personaleudgifter til vedligehold af digitale signaturer og support af brugen, som årligt vil beløbe sig til 4,36 mio. kr. fra 2013 og frem. Driftsudgifterne vil blive indarbejdet i It-stabens driftsbudget for 2013 som en del af den samlede budgetlægning for it-området. Det forventes, at driftsudgifterne kan finansieres af de driftsbesparelser, der kan realiseres ved indførelsen af en fælles EPJ- og PAS-løsning i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At investeringen i nyt fælles medicinkort godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 27,92 mio. kr. (indeks 123,9) til investeringen.

  At der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 13,0 mio. kr. (fast indeks) i forventede indtægter fra ABT-fonden.

  At det samlede projekt finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb på 9,88 mio. kr. til formålet, tilskuddet på 13,0 mio. kr. fra ABT-fonden, samt 5,04 mio. kr. af de afsatte midler til investeringer i sundheds it systemer. Rådighedsbeløbene afsættes og frigives med 22,01 mio. kr. i 2011 og 5,91 mio. kr. i 2012.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  At driftsudgifterne på 4,36 mio. kr. indarbejdes i It-stabens driftsbudget for 2013 og frem, finansieret af eksisterende driftsbevillinger vedr. PAS og EPJ.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  5. Bevilling til implementering af fælles medicinkort

   

   


  Sagsnr. 11/796
  6. Sydvestjysk Sygehus - 4 anlægssager
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal tages stilling til fire anlægssager vedrørende Sydvestjysk Sygehus. Tre for sygehuset i Esbjerg og en for sygehuset i Grindsted. De tre sager for sygehuset i Esbjerg gælder dele af sygehuset, der ikke renoveres under generalplanen for sygehuset i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indførelse af bariatrisk (fedme) kirurgi på Sydvestjysk Sygehus er sket meget hurtigt. Operationerne blev indledt i eksisterende lokaler ultimo 2010. Nu har sygehuset beskrevet de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, så produktionen kan komme op på det forventede niveau, der i første omgang udgør 250 årlige operationer, idet lokaliteterne fra 2012 kan rumme helt op til 500 operationer. De bygningsmæssige ændringer estimeres til 1,4 mio. kr.

  Forhallen til sygehuset i Esbjerg fremstår en smule rodet og specielt indgangspartiet er ikke velfungerende. Det største problem er, at dårligt gående og lettere konfuse patienter er bange for at bruge hovedindgangen. Der har været enkelte uheld. Sygehuset vil meget gerne rette op på dette ved at lave et nyt karruselsystem. Samtidig vil man gerne rydde op i de hjælpemidler, der fylder forhallen. Specielt vil man gerne flytte patientkørestolene fra forhallen og ud til af- og påsætningszonen, hvor de skal bruges.

  Endvidere beder sygehuset om finansiering af en mindre ombygning ved røntgenafdelingen. Et tidligere røntgenarkiv skal inddrages til patient- og personalefaciliteter. I alt ombygges 205 m2 til en gennemsnitlig pris på 3750 kr/m2.

  Den sidste sag omhandler hovedstrømtavlen og nødstrømsgeneratoren på sygehuset i Grindsted. Placeringen af hovedstrømtavlen opfylder ikke længere kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen, og samtidig er det ikke længere muligt at skaffe reservedele til den 46 år gamle nødstrømsgenerator. Dette løses ved at genbruge en godt 10 år gammel nødstrømsgenerator fra Varde Sygehus i Grindsted. Sygehuset og administrationen vurderer, at det er afgørende af få løst denne problemstilling.

  Udgifter:

   

  Bariatri

  1,4 mio. kr.

  Forhal 1,8 mio. kr.
  Røntgen 0,8 mio. kr.
  Nød-el i Grindsted 2,7 mio. kr.
  I alt 6,7 mio. kr.
    

   
   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de fire mindre anlægsprojekter godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 6,7 mio. kr. i 2011 til de 4 projekter (indeks 123,9).

  At rådighedsbeløbene finansieres af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet med 4,264 mio. kr. i 2011 og 2,436 mio. kr. i 2012.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultaterne for projekterne indenfor den givne bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  6. Sydvestjysk Sygehus - 4 anlægssager

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/18138
  7. To anlægssager på OUH vedr. Lungemedicinsk afd. J og Børneafdeling H
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal tages stilling til en anlægsbevilling vedr. Odense Universitetshospital på i alt 1,4 mio. kr. i forbindelse med to mindre ombygningssager i henholdsvis Lungemedicinsk afd. J og på H. C. Andersens Børnehospital. Udgifterne foreslås finansieret af den afsatte pulje på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  OUH har fremsendt to ansøgninger om anlægsbevilling til ombygninger i henholdsvis Lungemedicinsk afd. J og på HCA Børnehospital.

  På lungemedicinsk afd. J er der i forbindelse med implementering af specialeplanen for lungemedicin, og som følge af overførsel af aktivitet fra Svendborg Sygehus, behov for at øge undersøgelses- og sengekapaciteten. Yderligere er der af hygiejnemæssige årsager ønske om ændringer i skyllerum og om anskaffelse af ny opvaskemaskine og tørreskab til skopi-instrumenter. Den samlede udgift anslås at udgøre 1,1 mio. kr. (indeks 123,9).

  På HCA Børnehospital er der registreret et arbejdsmiljøproblem i forbindelse med konstaterede støjgener i afdelingens sekretariat. Der er anvist en løsning heraf, som vil medføre en samlet udgift, som anslås til 300.000 kr. (indeks 123,9).

  Ovennævnte anlægsbevillinger foreslås finansieret af den afsatte pulje på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede faciliteter på den eksisterende matrikel. Af denne pulje resterer forud for denne ansøgning ca. 19,4 mio. kr. (indeks 123,9).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 1,1 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til ombygninger i lungemedicinsk afd. J.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. (indeks 123,9) i 2011 til ombygninger i sekretariatet på HCA Børnehospital.

  At de nævnte anlægssager - med en samlet udgift på 1,4 mio. kr. (indeks 123,9) - finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til - indenfor de meddelte anlægsbevillinger - at godkende licitationsresultater for de pågældende projekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  7. To anlægssager på OUH vedr. Lungemedicinsk afd. J og Børneafdeling H

   


  Sagsnr. 07/660
  8. Permanentgørelse af satspuljeprojekter 2007-2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har meddelt, at Psykiatriens projekter gennemført under satspuljen 2007-2010, kan permanentgøres under satspuljen 2011-2014. Projekterne er derfor blevet gennemgået i forhold til permanentgørelse og det vurderes, at de 6 igangværende projekter videreføres i deres nuværende form. Projekterne understøtter de ønskede tiltag i Psykiatriplanen, herunder konceptet for udvikling af lokalpsykiatrien. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har meddelt, at Psykiatriens projekter gennemført under satspuljen 2007-2010, kan permanentgøres under satspuljen 2011-2014. Administrationen har derfor gennemgået psykiatriens satspuljeprojekter under satspuljen 2007-2010 med henblik på at vurdere, om de skal fortsætte efter medio 2011, og i hvilken form de skal fortsætte.

  Psykiatrien i Region Syddanmark etablerede 7 projekter under satspuljen 2007-2010, hvor 6 af disse stadig kører:

  1. Akut demensteam, Psykiatrisk Afdeling Odense
  2. Opsøgende psykoseteam ved Distrikspsykiatrisk Center i Augustenborg
  3. Skizofreniklinikken, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
  4. Etablering af en retspsykiatrisk distriktspsykiatri, Psykiatrisk Afdeling Middelfart
  5. Indførelse af affektive teams, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Odense
  6. Behandlingstilbud for personlighedsforstyrrede, Psykiatrisk Afdeling Augustenborg
  7. Screening for B&U psykiatriske forstyrrelser

  5 af projekterne er afsluttet for puljemidler pr. 31. december 2010, men er midlertidigt forlænget frem til medio 2011 for regionale midler. Projektet ”Akut demensteam” sluttede allerede for puljemidler medio 2010, og midlertidigt forlænget for regionale midler i et år. "Screening for B&U psykiatriske forstyrrelser" blev afsluttet pr. december 2009.

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har, i satspuljen 2011-14, meddelt, at projekterne kan permanentgøres via et bloktilskud på 18,308 mio. kr. årligt. Videreføres de 6 igangværende projekter i deres nuværende form, er der en merudgift på 3,535 mio. kr. årligt fra 2011 og frem. Finansieringen af merudgiften anbefales at ske fra psykiatriens pulje til udbygning af voksenpsykiatrien. Herefter indeholder puljen ca. 39 mio. kr. De resterende midler i puljen forventes anvendt til udbygning af retspsykiatrien, lokalpsykiatrien samt øvrige tiltag jf. psykiatriplanen.

  I vedlagte overbliksnotat gennemgås projekterne, og hvordan de kan køre videre i lyset af psykiatriplanen, herunder koncept for lokalpsykiatri.

  I forbindelse med at projekterne permanentgøres i 2011 og fremefter, vil der ske en opfølgning fra ministeriets side. Dvs. umiddelbart efter projekterne afsluttes i satspulje 2007-2010 regi, skal der ske en revurdering af projekterne, så det kan meldes ind til ministeriet, i hvilken form de skal køre videre fremadrettet. Det er denne opfølgning, der igangsættes nu.

  Det kan allerede i foråret 2011 forventes, at Psykiatrien i Region Syddanmark modtager en forespørgsel på, hvordan bloktilskuddet anvendes i forhold til projekterne.

  I satspuljen 2011-2014 er der nye indsatser, som regionerne vil kunne ansøge om midler til. Det er bl.a. et gennembrudprojekt om nedbringelse af tvang og et nyt initiativ i forhold til yderligere misbrugsbehandling af indsatte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de 6 igangværende projekter permanentgøres i deres nuværende form under henvisning til de målsætninger, der er foreskrevet i Psykiatriplanen om udvikling af den ambulante behandling samt koncept for lokalpsykiatri, således at Psykiatrisygehuset bevilges 10,922 mio. kr. i 2011 og 21,844 mio. kr. i 2012 og frem, finansieret af puljen til udbygning af voksenpsykiatrien.

  At bloktilskuddet på 18,308 mio. kr. tilgår puljen til udbygning af voksenpsykiatrien, når det modtages fra staten.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011
   

  Indstillingerne blev anbefalet overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  8. Permanentgørelse af satspuljeprojekter 2007-2010

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18511
  9. Fremtidig ADHD behandling i Psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  På grund af en kraftig stigning i antal ADHD-henvisninger, både indenfor børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri, er det nødvendigt at øge viden og udbygge behandlingstilbuddet til denne patientgruppe. Derfor er der udarbejdet et oplæg til den fremtidige ADHD- behandling og mulighederne for at øge indsatsen over for en stigende gruppe patienter, som bliver henvist med mistanke om en ADHD-diagnose. Udbygningen af tilbuddet foreslås finansieret af puljen for udbygning af voksenpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har igennem de seneste år oplevet en kraftig stigning i antallet af henvisninger til psykiatrien på baggrund af mistanke om ADHD. Der har alene for børne- og ungdomsområdet været en stigning inden for ADHD-området på 264 pct. gennem de seneste 4 år. ADHD udgør nu 25 pct. af henvisningsårsagerne i børne- og ungdomspsykiatrien.

  Denne kraftige stigning i antallet af ADHD-patienter har medført en stigning i antallet af ventende patienter i både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

  Da ADHD fortsat er en nyere diagnose på voksenområdet, oplever psykiatrien både inden for regionen og på landsplan forskellige definitioner på diagnosen ADHD, og der opleves ligeledes forskellige opfattelser af, hvordan den rigtige behandling skal være.

  Sundhedsstyrelsen har derfor i forbindelse med specialerunden for psykiatri udtrykt ønske om at opnå en større viden om ADHD for voksne.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har på denne baggrund udarbejdet et oplæg til den fremtidige ADHD-behandling.

  Oplægget indeholder et forslag til den fremtidige udvikling, som foreslås opdelt i følgende 3 trin:


   

  Trin 1 - Hvor der indledningsvis er fokus på behandling af voksne gennem etablering af kompetencecenter, som har til opgave at opbygge og sprede viden i forhold til hovedfunktionsniveau.

  Trin 2 - Hvor der sker en øget satsning/behandling af ADHD på hovedfunktionsniveau for børne- og ungdomspsykiatri for at imødekomme det øgede pres på behandlingsområdet.

  Trin 3 - Hvor der skal opbygges en specialiseret funktion for voksne med ADHD.

  Vedlagte notat beskriver visionen og formålet for den fremtidige behandling af ADHD-behandling.

  For patienter med ADHD, som ikke er i psykiatriens målgruppe, skal ADHD kompetencecentret være samarbejdspartner i forhold til kommunernes PPR, Servicestyrelsen, praksissektoren og socialområdet.

  Kompetencecentret forankres under afdelingsledelsen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Odense – universitetsfunktion, men vil have tilknyttet medarbejdere fra både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

  Omkostningerne til etablering af et kompetencecenter forventes at blive 0,542 mio. kr. i 2011, 2,15 mio. kr. i 2012 og 2,55 mio. kr. i 2013 og fremover, som foreslås finansieret af puljen til udbygning af voksenpsykiatrien.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Psykiatrisygehuset bevilges 0,542 mio. kr. i 2011, 2,15 mio. kr. i 2012 og 2,55 mio. kr. i 2013 og frem, finansieret af puljen til udbygning af voksenpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 17-03-2011
   

  Indstillingen blev anbefalet over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  9. Fremtidig ADHD behandling i Psykiatrien

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/905
  10. Esbjerg, udbygning af psykiatrisk døgnfunktion - byggeprogram
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere godkendt et idéoplæg til en udbygning af den psykiatriske døgnfunktion i Esbjerg, og skal nu tage stilling til byggeprogram og finansiering.

  Projektet skal muliggøre samling af de psykiatriske sengeafsnit i Hviding og Esbjerg, samt etablering af et gerontopsykiatrisk sengeafsnit og en mindre udvidelse i det samlede sengeantal, som led i harmonisering af det psykiatriske behandlingstilbud på tværs af regionen. Desuden skal projektet sikre tilpasning af de eksisterende fysiske rammer til de godkendte standarder og principper i generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 13. december 2010 et idéoplæg til en udbygning af den psykiatriske døgnfunktion i Esbjerg. Projektet skal muliggøre samling af de psykiatriske sengeafsnit i Hviding og Esbjerg, samt etablering af et gerontopsykiatrisk sengeafsnit og en mindre udvidelse i det samlede sengeantal, som led i harmonisering af det psykiatriske behandlingstilbud på tværs af regionen. Desuden skal projektet sikre tilpasning af de eksisterende fysiske rammer til de godkendte standarder og principper i generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien. Projektet omfatter en udvidelse af arealet med ca. 6.200 kvm. og renovering/ombygning af andre 11.000 kvm. i forskelligt omfang.

  Byggeprogrammet lægger op til følgende væsentlige elementer i byggeprojektet:

  • 3 nye sengeafsnit på i alt 46 senge
  • Én indgang for akutte patienter gennem kobling af modtagelse for tvangsindlæggelser til den nuværende skadestue
  • En ny samlet gerontopsykiatrisk funktion med ambulatorium og sengeafsnit koblet tæt sammen
  • Optimeret logistik gennem etablering af tunnelsystem, der forbinder alle sengeafsnit med skadestue/ECT og servicebygningen og sikrer at al vare- og sengetransport kan ske diskret og nemt udenfor de offentlige områder i bygningen
  • Tilpasning af de eksisterende sengeafsnit til standarder i Generalplanen – primært muliggørelse af åben/lukkede integrerede afsnitsmodel og udvidelse af patientstuer
  • Fokus på ”psykiatri i bevægelse” gennem bl.a. oprustning af aktivitetsmuligheder i og udenfor sengeafsnittene, herunder etablering af en mindre hal.
  • Tilpasning af Hovedbygningen, så den kan fungere som både samlingspunkt, forbindelsesled og hovedfærdselsåre for den psykiatriske afdelings patienter, pårørende og personale
  • Nybygninger, der lever op til lavenergiklasse 2015 (50 % reduktion i energiforbrug) og andre tiltag til reduktion af de øvrige driftsudgifter.

  Herudover kan det oplyses at:

  • de ambulante psykiatriske funktioner, der pt. befinder sig på døgnfunktionsmatriklen, skal som led i psykiatriplanen flyttes ud i et lokalpsykiatrisk center i Esbjerg
  • en ny lokalplan for matriklen forelægges politikerne i Esbjerg Kommune til principgodkendelse i løbet af marts måned
  • der er indledt sonderinger vedr. fremtiden for de rømmede bygninger i Hviding

  Ved godkendelsen af idéoplægget blev det angivet, at den endelige anlægsbyggeriberegning ville blive forelagt sammen med byggeprogrammet i foråret 2011. En gennemregning af projektet viser, at det samlede anlægsprojekt forventes gennemført for 235 mio. kr.

  I forhold til det projekt, der ligger til grund for det afsatte rådighedsbeløb, ønskes der afsat midler til følgende nye elementer:

   

  Sammenhængende tunnelforbindelse – for at optimere flow af varer, diskrete patienttransporter udenfor de offentlige områder og fysisk forbinde psykiatriens og børne- og ungdomspsykiatriens bygninger, ønskes der etableret en sammenhængende tunnelforbindelse på grunden i Esbjerg. Den vil forbinde alle sengeafsnit med varemodtagelse og skadestue/ECT og forbinde hovedindgangen i psykiatrien med børne- og ungdomspsykiatriens bygning på den anden side af vejen. Tunnelløsning skaber:

  • tidssvarende forhold for transport af varer og patienter 
  • væsentlig forbedret patientoplevelse (ikke til offentlig skue i sårbare situationer) 
  • væsentlig lettere og hurtigere transport af varer
  • væsentlig forbedring af muligheder for at integrere børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien
  • vigtig forbedring af hygiejnen (alt urent køres uden om de offentlige områder)

  Pris: 12 mio. kr. 

   

  Genhusning - Der er ikke i det oprindelige anlægsbudget indregnet genhusningsudgifter. Der arbejdes på nuværende tidspunkt ud fra, at en del af de ambulante aktiviteter, der i dag er i de bygninger, der skal nedrives i forbindelse med byggeriet skal genplaceres andre steder på grunden. Det anses for sandsynligt at det vil blive nødvendigt at genplacere en væsentlig del af de ambulante aktiviteter i lejede lokaler udenfor matriklen i en 2-årig byggeperiode.

  Pris: 3 mio.kr.

   

  Ved godkendelsen af idéoplægget blev det angivet, at den endelige anlægsbyggeriberegning ville blive forelagt sammen med byggeprogrammet i foråret 2011. En gennemregning af projektet viser, at det samlede anlægsprojekt forventes gennemført for 235 mio. kr.

  Region Syddanmark har søgt og modtaget midler fra staten til etablering af flere enestuer. I Hviding er der pt. flere 2-sengsstuer. Region Syddanmark har modtaget puljemidler på i alt 17 mio. kr.

  Samlet set svarer det til et regionalt finansieringsbehov på 218 mio. kr.

  På nuværende tidspunkt er der til projektet afsat 197,284 mio.kr. på investeringsbudget 2011-2014. Udover dette beløb indgik oprindeligt yderligere 23 mio. kr. til finansiering af den del af projektet, der omfatter ny vej og renovering af hovedbygning. Disse midler, der stod på 2 særskilte anlægsrammer blev ved en fejl nulstillet i forbindelse med udarbejdelse af budget 2011-2014. Med de statslige puljemidler til projektet bliver der behov for at udvide anlægsbudgettet med netto 20,716 mio. kr. 

  Det har vist sig muligt at optimere byggeperioden og dermed sikre et halvt år hurtigere ibrugtagning og dermed tidligere realisering af driftsbesparelsen ved samling af de 2 døgnfunktioner og rømning af Hviding. Der ønskes derfor en anden fordeling af rådighedsbeløbene, end den som fremgår af nuværende investeringsbudget 2011-2014. Under hensyntagen til det reviderede anlægsbudget ønskes der afsat følgende beløb for årene 2011-2014 (i parentes de nuværende beløb):

  • 2011:   5,087 mio.kr. (5,087 mio.kr)
  • 2012: 60,421 mio.kr. (39,705 mio.kr.)
  • 2013: 93,528 mio.kr. (53,964 mio. kr.)
  • 2014: 58,964 mio.kr. (98,528 mio. kr.)
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet for udbygning af døgnfunktionen i Esbjerg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 235 mio. kr. til anlægsprojektet (indeks 123,9).

  At der meddeles en indtægtsbevilling til anlægsprojektet på 17 mio. kr. (fast indeks).

  At det afsatte rådighedsbeløb til finansiering af projektet forøges med 20,716 mio. kr. i 2012 finansieret af de likvide aktiver, fordeles efter årene jf. sagsfremstilling og at rådighedsbeløbet frigives.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at antage byggerådgiver.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til byggeriet under forudsætning af, at dette holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning i Psykiatriudvalget 06-04-2011

  Et ikke beslutningsdygtigt udvalg anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  10. Esbjerg, udbygning af psykiatrisk døgnfunktion - byggeprogram

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/4528
  11. Psykiatrien i Region Syddanmark - Udvidelse af lejemål i Teglgårdsparken 26, Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med, at kompetencecenterdelen af PsykInfo i Vejle flyttes sammen med psykiatriadministrationen i Middelfart, er der behov for at udvide lejemålet med 595 m2, og i den forbindelse deponere 5.585.370 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehusledelsen og administrationen for Psykiatrien i Region Syddanmark har til huse i lejede lokaler i Teglgårdsparken 26, Middelfart. Lejemålet omfatter i alt 2.129 m2. Lejemålet ønskes med virkning fra 1. maj 2011 udvidet med 595 m2 til brug for Psykinfo, idet den del af PsykInfo i Vejle, der varetager kompetencecenterfunktionen, flytter til Middelfart. I Vejle er der etableret ny PsykInfo på psykiatrisk afdeling. 

  Placering af PsykInfo i Middelfart findes mest hensigtsmæssig, efter at der nu findes PsykInfoafdelinger spredt over hele regionen. Udvidelsen af lejemålet medfører samtidig, at undervisning til Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje kan placeres i lokalerne i Teglgårdsparken.

  Det eksisterende lejemål til PsykInfo vil blive sagt op, når udvidelsen af lejemålet i Teglgårdsparken 26, Middelfart er godkendt.

  Ændringen af huslejen som følge af lejemålets udvidelse afholdes inden for psykiatrisygehusets budgetramme.

  Udvidelsen af lejemålet betyder, at det bliver omfattet af reglerne om deponering, og at der i henhold til reglerne skal deponeres 5.585.370 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At lejemålet i lokaler i Teglgårdsparken 26, Middelfart med virkning fra 1. maj 2011 udvides med 595 m2 til i alt at udgøre 2.724 m2.

  At deponere 5.585.370 kr. som følge heraf.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 06-04-2011
   

  Et ikke beslutningsdygtigt udvalg anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  11. Psykiatrien i Region Syddanmark - Udvidelse af lejemål i Teglgårdsparken 26, Middelfart

   

   


  Sagsnr. 11/295
  12. Bruxelleskontorets årsrapport 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Syddanske Bruxelleskontor har udarbejdet sin årsrapport for 2010. Af årsrapporten fremgår det, at kontoret trods en omfattende omstilling af kontorets ressourcer, har opfyldt resultatkontrakten med Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum, som blev indgået for 2009-10.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Syddanske Bruxelleskontor har udarbejdet sin årsrapport for 2010, hvor det bl.a. fremgår, at kontoret trods en omfattende omstilling af kontorets ressourcer, har opfyldt resultatkontrakten med Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum, som blev indgået for 2009-10.

  Kontoret har bl.a. medvirket til indsendelse af 25 EU-ansøgninger. I 2010 blev 10 ansøgninger godkendt og 15 afventer stadig svar. På nuværende tidspunkt giver det et samlet EU-tilskud på 38 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. går direkte til syddanske projektpartnere.

  Desuden har 90 syddanske virksomheder i 2010 benyttet sig af kontorets informationsformidling, rådgivning og konsulentforløb. Heraf var 19 forløb konkret rådgivning om virksomhedernes forsknings- og innovationspotentiale og 21 konsulentforløb med virksomheder, som ønskede at starte eller udvide deres aktiviteter i Kina og USA.

  Desuden viser årsregnskabet for Bruxelleskontoret et overskud som budgetteret og følger dermed genopretningsplanen, som Bruxellesforeningens generalforsamling vedtog i 2010.

  Fremadrettet har kontoret indgået en resultatkontrakt for 2011, der indebærer, at Bruxelleskontorets projekter og ydelser skal målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2011. Desuden er der indgået en samarbejdsaftale for 2011-2013. Samarbejdsaftalen er en hensigtserklæring om fortsat samarbejde i 2011-2013 inden for samarbejdsaftalens rammer, såfremt resultatkontrakten opfyldes tilfredsstillende i 2011.

  I 2011 vægtes succesfuld implementering af 13 igangværende EU-projekter, som kontoret er juridisk forpligtet til at gennemføre, med 75 % af kontorets ressourcer. De resterende ressourcer anvendes til kontaktskabelse, rådgivning og udvikling af nye projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  12. Bruxelleskontorets årsrapport 2010

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15196
  13. Undersøgelse af grube 3 til 6 i Kærgård Plantage
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med budgetlægningen for 2010 besluttede regionsrådet, at der skulle gennemføres yderligere undersøgelser af grube 3 til 6 i Kærgård Plantage for, at skabe overblik over den samlede forurening i området, og som et led i beslutningsgrundlaget for en fremtidig indsats overfor de 4 gruber. Der blev afsat 1,4 mio. kr. til undersøgelsen, og undersøgelsen skulle være af et omfang, så man kunne få den samme viden om forureningen i grube 3 til 6, som man har i grube 1 og 2. Undersøgelsen er blevet gennemført i efteråret 2010, og der foreligger nu en rapport med undersøgelsens resultater (se bilag).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forud for regionens første trin i en indsats mod forureningen i Kærgård Plantage, blev der udført detaljerede undersøgelser i og ved grube 1 og 2. Undersøgelserne viser, at der foruden kendte stoffer som kulbrinter, opløsningsmidler m.m. også er deponeret betydelige mængder af kviksølv, andre metaller og cyanid.

  Den viden, der i dag findes om de deponerede stoffer i de øvrige gruber (3 til 6), har været baseret på de tidligere undersøgelser udført af Ribe Amt. Undersøgelserne er meget begrænsede, og bygger på få boringer og analyser. Der er ikke analyseret for hverken kviksølv, andre metaller eller cyanid i jordprøverne fra de 4 gruber.

  Som en del af beslutningsgrundlaget for en fremtidig indsats overfor forureningen i Kærgård Plantage, er det nødvendigt at have en mere detaljeret viden om forureningens sammensætning, mængden og fordeling i grube 3 til 6. Regionsrådet besluttede derfor, at der skulle gennemføres en undersøgelse, som kunne tilvejebringe denne viden.

  Denne viden er nu frembragt, idet der er udført undersøgelser, der har til formål at:

  • Afgrænse gruberne.
  • Kortlægge forureningssammensætning, fordeling og mængde.
  • Foretage risikovurdering af de enkelte grubers forureningsbidrag til havmiljø, grundvand og luft.
  • Sætte stoffer og mængder i grube 3 til 6 i relation til stoffer i grube 1 og 2.

  Resultaterne af den gennemførte undersøgelse viser overordnet, at grube 1 til 4 er nogenlunde lige store, mens grube 5 og 6 er næsten dobbelt så store mht. areal og jordmængder. Selv om grube 5 og 6 er de største, er forureningsgraden i disse 2 gruber væsentligt lavere sammenholdt med grube 1 til 4. Det fremgår helt tydeligt, at indholdet af klorerede opløsningsmidler, benzen, toluen, kviksølv og cyanid, er langt større i grube 1 til 4, end det er i grube 5 og 6. Indholdet af oliekomponenter er dog relativt højt i grube 6. Det er det samme forureningsbillede, man ser i grundvandet under gruberne.

  Overordnet er risikosituationen for menneskers færdsel ved Kærgård håndteret gennem skiltning og advarsel mod ophold på strand og grubeområder samt badeforbuddet.

  I forhold til havmiljøet viser undersøgelsen, at der sker en stor tilførsel af forureningskomponenter fra grube 3 og 4 til havet. Denne tilførsel af forureningskomponenter kan udgøre en risiko for havmiljøet, men karakteren af påvirkningen er ikke vurderet nærmere.

  Effekten af en eventuel oprensning af f.eks. grube 3 og 4 vil ikke medføre, at man på kort sigt kan ophæve forbud mod ophold på stranden eller badning i havet. Der vil gå op mod 10 til 20 år inden effekten af en oprensning, vil slå igennem, og forbuddene måske kan ophæves. Den eneste her og nu effekt der vil opnås ved en grubeoprensning er, at man kan opholde sig over gruberne efter oprensningen.

  Yderligere tiltag i forhold til grube 3 til 6 er ikke indeholdt i den indsats, som er aftalt mellem Region Syddanmark og Miljøministeriet.

  En indsats over for de resterende gruber vil ikke ligge inden for indsatsbestemmelserne i jordforureningsloven, hvor indsatsen er fokuseret mod grundvandsbeskyttelse samt boligområder og børnehaver. En indsats vil derfor ligge udenfor den vedtagne strategi for jordforureningsindsatsen i regionen. Det kan ikke anbefales at prioritere en oprensning af disse gruber på bekostning af den grundvandsrettede indsats de kommende år.

  Miljøministeriet har hjemmel til at pålægge regionen at foretage en indsats. Der er ved at blive aftalt et møde mellem regionen og miljøministeren.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At redegørelsen for forureningssituationen ved grube 3-6 i Kærgård Plantage tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Udvalget tog redegørelsen til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  13. Undersøgelse af grube 3 til 6 i Kærgård Plantage

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2880
  14. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, Matr.nr. 18e Leby, Ærø Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Der er ikke udlagt graveområder på Ærø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg kommune har fremsendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse på matr. nr. 18e Leby på Ærø. På de historiske kort fra 1842 ses, at der allerede dengang blev gravet råstoffer i området. På det første tilgængelige luftfoto fra 1954, er der en stor aktiv råstofgrav som omfatter en stor del af matr. 18e Leby By, Bregninge.

  Den seneste råstoftilladelse på matr. 18e blev givet af Fyns Amt den 30. november 2000. Tilladelsen blev givet for en 10-årig periode. Tilladelsen udløb den 1. januar 2010.

  Vognmand Søren Hansen har den 25. november 2010 ønsket en 10-årig forlængelse af tilladelsen med de samme vilkår.

  I henhold til Råstofplan 2008 og ”Vejledning i administration af råstofloven”, kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde med regionsrådets samtykke.

  Ansøgningen anses for omfattet af råstofplanens undtagelsesbestemmelser, retningslinje pkt. 4.3.3: ”Der kan meddeles tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser både i graveområder og ved enkeltgrave, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser."

  Svendborg Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke foretages en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), bl.a. på baggrund af, at der er tale om fortsættelse af en eksisterende tilladelse og, at der er tale om en meget lille indvinding.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til Svendborg Kommune om forlængelse af tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 18e Leby på Ærø.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  14. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, Matr.nr. 18e Leby, Ærø Kommune

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  15. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 18. marts 2011 behandlet en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Vækstforum drøftede rammer og temaer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012. Vækstforum indstiller to projekter til medfinansiering - Syddansk Velfærdsteknologifond og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Desuden har Vækstforum drøftet kriterierne for lånefonden til yderområderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har på sit døgnseminar den 17.-18. marts 2011 behandlet en række sager, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Kommende erhvervsudviklingsstrategi

  Vækstforum drøftede på sit døgnseminar overordnede rammer og temaer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi, der skal træde i kraft den 1. januar 2012.

  Vækstforum lægger op til en fortsat fokusering af indsatsen. I den forbindelse udgår spirende klynger som selvstændigt forretningsområde. De øvrige tre forretningsområder i den nuværende handlingsplan videreføres:

  -          Velfærdsinnovation

  -          Energi

  -          Oplevelseserhverv

  Klyngeudvikling fastholdes som redskab, ligesom de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, også fastholdes: 

  -          Uddannelse/menneskelige ressourcer

  -          Iværksætteri

  -          Forskning, Innovation og nye teknologier

  -          Klyngeudvikling

  Vækstforum lægger desuden op til, at yderområder og det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne indarbejdes som tværgående indsatser.

  For at sikre fleksibilitet til at agere på den korte bane indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ.

  Plancher vedr. udarbejdelse af den kommende erhvervsudviklingsstrategi er vedlagt.

  Syddansk Velfærdsteknologifond

  Regionsrådet er tidligere blevet orienteret om arbejdet med at etablere en syddansk kapitalfond målrettet virksomheder indenfor Velfærdsteknologier og –Service.

  En forudsætning for at fonden hurtigt kan komme i gang med at foretage investeringer er dog betinget af, at der tilvejebringes medfinansiering til de 50 mio. kr., som allerede er indstillet, fra Socialfonden. Denne medfinansiering kan udgøres af Regionale Erhvervsudviklings midler. En tilførsel på 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler vil betyde, at der fra fondens etablering allerede er tilvejebragt halvdelen af den krævede nationale medfinansiering. Det betyder samtidig, at fonden vil være i stand til at foretage investeringer fra første færd – forudsat det sker på gældende markedsvilkår.

  Der vil i de enkelte investeringer kunne investeres sammen med private investorer, men der kan også investeres uden privat medfinansiering så længe at det sker på gældende markedsvilkår. Investeringer med private investorer vil være at foretrække, men da markedet for velfærdsteknologi er relativt ungt, kan det forventes, at private investorer vil være tøvende. Derfor foreslås en model, hvor der i de to første år fra fondens etablering kan investeres uden privat medfinansiering. Derefter må man forvente, at markedet er modnet så meget, at det vil være interessant for private investorer at involvere sig.

  Vækstforum indstiller derfor til regionsrådet, at regionsrådet bevilger 25 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for at sikre, at investeringerne kan komme hurtigt i gang.

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark.

  Konsulentfirmaet Deloitte har opgjort, at FVI har bidraget til at tiltrække det største antal arbejdspladser til Syddanmark blandt de tre regioner i perioden 2007-2010, nemlig 691 ud af i alt 1681 arbejdspladser, trods en faldende tendens i 2009 og 2010 sammenlignet med årene før.

  Udover at tiltrække disse direkte investeringer til Vestdanmark arbejder FVI også på at fastholde og udbygge investeringer i Danmark blandt de udenlandske virksomheder, der allerede har investeret her.

  Vækstforum indstiller, at Region Syddanmark forlænger medlemskabet af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme for 2012, og at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.200.000 kr. for medlemskabet i 2012.

  Udkast til resultatkontrakt 2011-12 samt statusrapport for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er vedlagt som bilag.

  Orientering om oprettelse af lånefond til yderområderne

  Vækstforum besluttede på sit møde den 29. november 2010 at oprette en lånefond på 20 mio. kr. til iværksættere i yderområderne i etablerings-, begyndelses- eller ekspansionsfasen. Der er nu udarbejdet et prospekt for den konkrete udmøntning af lånefonden "Syddansk Lånefond". Prospektet er vedlagt som bilag.

  Formålet med oprettelsen af lånefonden er at give mindre virksomheder i yderområderne mulighed for at få tilført risikovillig kapital. Analyser foretaget for Region Syddanmark har vist, at det er sværere for virksomheder i yderområderne at tiltrække risikovillig kapital sammenlignet med virksomheder fra den øvrige del af regionen.

  Virksomhederne, der ønsker at modtage lån, vil blandt andet blive vurderet ud fra deres forretningsplan, deres vækstpotentiale og hvorvidt virksomheden vurderes at have overlevelseschance.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. ”Syddansk Velfærdsteknologifond” indstilles det:

  • At regionsrådet bevilger 25 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 til fonden, med henblik på at sikre, at investeringsaktiviteterne kan komme hurtigt i gang.

  Vedr. ”Foreningen Vestdansk Investeringsfremme” indstilles det:

  • At Region Syddanmark forlænger medlemskabet af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme til og med 2012, og at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.200.000 kr. for medlemskabet i 2012.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  15. Indstillinger og orientering fra Vækstforum

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  16. Indstillinger fra Vækstforum - projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 18. marts 2011 behandlet en række projektansøgninger, hvor der er søgt om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På møde den 18. marts 2011 har Syddansk Vækstforum behandlet en række projektansøgninger, hvor der er søgt om regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Det drejer sig om to projekter indenfor Energi, hvor der er søgt om regional medfinansiering til en Fornyelsesfondsansøgning og et projekt indenfor spirende klynger.

  Energi

   

  Titel

  Indhold

  Ansøger

  Samlet budget

  Indstillet beløb

  Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn

  Omstilling af Lindø fra skibsbyggeri til test- og videnscenter indenfor offshore energiteknologi. 

  LORC

  max.

  50.882.000 kr.

  Max. 7.632.000 kr.

  Plico Systems

  Projektet omhandler et blødt computerstyret spoilersystem til lastvogn og trailer. Ansøger angiver at kunne forbedre aerodynamikken på lastvognstoget med ca. 15% ved at fjerne en stor del af turbulensen under vogntoget og derigennem reducere brændstofforbruget med 10-15%.

  Krusaa.com

  19.345.000 kr.

  Afslag

  Indstillingen om tilsagn til projektet ”Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn”  var under forudsætning af, at projektet opnåede tilsagn fra Fornyelsesfonden. Fornyelsesfonden har efterfølgende meddelt, at projektet har modtaget tilsagn på 12 mio. kr., hvilket var mindre end det ansøgte beløb. Projektets samlede budget bliver dermed nedjusteret og den regionale medfinansiering nedjusteres tilsvarende i overensstemmelse med Vækstforums indstilling, dvs. 15 % af det samlede budget.

  Projektet Plico Systems har modtaget afslag fra Fornyelsesfonden.

   

  Spirende klynger

   

  Titel

  Indhold

  Ansøger

  Samlet budget

  Indstillet beløb.

  Sustain Agri

  Projektets formål er at give virksomhederne indenfor agroteknik og fødevareforarbejdning de nødvendige løsninger og kompetencer til bedre at kunne indgå som leverandører som del af klyngens samlede salgsapparat.

  Sustain Agri

  9.487.780 kr.

  759.022,40 kr

  Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. projektet ”Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn” indstilles det:

  ·         At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 på max. 7.632.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  ·         At det er en forudsætning for bevillingen, at projektet modtager tilsagn fra Fornyelsesfonden.

  ·        At de vilkår, der vil blive stillet af Fornyelsesfonden, vil blive indarbejdet i bevillingstilsagnet.

  ·         At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. projektet ”PlicoSystems” indstilles det:

             At ansøgningen indstilles til afslag med følgende begrundelse:

  ·         Projektet er så løst og overordnet beskrevet i forhold til de konkrete aktiviteter knyttet til forretningsområdets udfordringer, at det på det foreliggende grundlag er vanskeligt at vurdere sandsynligheden for, at projektet kan opnå de angivne effekter.

  ·         Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for, hvordan projektet supplerer de regionale aktiviteter, der allerede er igangsat indenfor forretningsområdet.

  ·         Der er ikke virksomhedstilkendegivelser fra transporterhvervet, som kan sandsynliggøre projektets effekter.

  Vedr. projektet "Sustain Agri" indstilles det:

  ·         At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 på 759.022,40 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 8% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  ·        At det forudsættes, at mindst halvdelen af virksomhederne, der indgår som partnere i projektet, er lokaliseret i Region Syddanmark under hele projektperioden, samt at projektet udarbejder en plan for, hvordan andelen af syddanske partnervirksomheder øges udover dette niveau til vækstforumsekretariatets godkendelse.

  ·         At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  16. Indstillinger fra Vækstforum - projekter

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/10
  17. Godkendelse af mødekalender 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til mødekalender for regionsrådet for 2012 fremlægges til godkendelse

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødekalender for regionsrådet for 2012:

  Den 30. januar

  Den 27. februar

  Den 26. marts

  Den 23. april

  Den 29. maj

  Den 25. juni

  Den 27. august

  Den 24. september

  Den 22. oktober

  Den 26. november

  Den 17. december

  Det foreslås, at møderne afholdes kl.15:00

  Herudover foreslås afholdt Budgetseminar for regionsrådet den 21. - 22. marts 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådets mødekalender for 2012, herunder afholdelse af budgetseminar, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011
   

  Forretningsudvalget anbefalede indstillingens ”1. at” overfor regionsrådet, og tiltrådte indstillingens ”2. at” om forretningsudvalgets egen mødekalender.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  17. Godkendelse af mødekalender 2012

   

   


  Sagsnr. 09/5132
  18. Green Network - medlem og suppleant
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere udpeget Lasse Krull som medlem af bestyrelsen for Green Network med Bent Bechmann som suppleant. Der er et ønske om at de to medlemmer bytter plads.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har tilbage i januar 2010 udpeget regionsrådsmedlem Lasse Krull til bestyrelsen for Green Network med regionsrådsmedlem Bent Bechmann som suppleant.

  Der er fra de pågældende et ønske om at der byttes om, således at Bent Bechmann bliver nyt ordinært medlem med Lasse Krull som suppleant.

  For at imødekomme ønsket, skal Bent Bechmann og Lasse Krull formelt set fritages for deres hverv, for så efterfølgende at blive udpege som hhv. medlem og suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådsmedlemmerne Lasse Krull og Bent Bechmann fritages for deres hverv som hhv. medlem og suppleant i bestyrelsen for Green Network.

  At Bent Bechmann udpeges til medlem af bestyrelsen for Green Network med Lasse Krull som suppleant.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Se beslutningen på video:
  18. Green Network - medlem og suppleant

   


  Sagsnr. 11/5481
  19. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, skal regionsrådet udpege to medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er indgået ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter på fodterapiområdet. Overenskomsten træder i kraft pr. 1. juni 2011 og er gældende i to år.

  I henhold til overenskomstens kapitel 8 skal der nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af fire medlemmer. Regionsrådet og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter skal hver udpege halvdelen, dvs. 2 medlemmer.

  Samarbejdsudvalget holder møde mindst to gange årligt, og i øvrigt når mindst halvdelen af medlemmerne stiller krav herom. Dog er der det første år efter at overenskomsten er trådt i kraft krav om, at samarbejdsudvalget mødes en gang i kvartalet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Regionsrådsmedlemmerne Bo Libergren og Finn T. Hansen blev udpeget til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi.

   

  Se beslutningen på video:
  19. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi

   


  Sagsnr. 11/4508
  20. Åbenhedsprisen 2011 - udpegning af medlemmer til dommerkomiteen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Åbenhedsprisen er indstiftet af regionsrådet og gives til afdelinger, botilbud, sygehuse eller institutioner i Region Syddanmark, der kan dokumentere, at de er gode til at praktisere de tre begreber: åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

  Regionsrådet udpeger hvert år to medlemmer til dommerkomiteen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks regionsråd ønsker at sætte fokus på åbenhed, dialog og borgerinddragelse i forhold til borgere, brugere og medarbejdere. Derfor indstiftede regionsrådet på sit møde den 25. juni 2007 Region Syddanmarks Åbenhedspris. Prisen uddeles hvert år til den eller de afdelinger, der i særlig grad har formået at omsætte de tre begreber - åbenhed, dialog og borgerinddragelse - til praksis, og dermed er gode til at involvere og trække på borgernes/brugernes viden og erfaringer.

  Prisen består af et kontant beløb på 250.000 kr. og uddeles for fjerde gang i januar 2012. Der nedsættes en dommerkomite bestående af repræsentanter fra regionsrådet, pressen, patientorganisationer m.f., der beslutter, hvem Åbenhedsprisen 2011 skal tildeles. Region Syddanmark vil i forbindelse med prisuddelingen arbejde for, at vinderen/vinderne får positiv omtale i relevante, regionale medier og i personaleblade.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to af sine medlemmer til medlemmer af dommerkomiteen i forbindelse med uddelingen af Åbenhedsprisen 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Regionsrådsmedlemmerne Pia Tørving og Carl Holst blev udpeget til dommerkomiteen.

   

  Se beslutningen på video:
  20. Åbenhedsprisen 2011 - udpegning af medlemmer til dommerkomiteen

   


  Sagsnr. 11/6751
  21. Indtræden i regionsrådet og udskiftning i hverv som følge af dødsfald
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsens død indtræder listens stedfortræder i regionsrådet. Herudover skal der ske genbesættelse af de hverv, som Jytte G. Lauridsen var udpeget til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsen, som var indvalgt i regionsrådet på Dansk Folkepartis kandidatliste, er afgået ved døden den 13. april 2011.

  I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 104 indtræder vedkommende stedfortræder i regionsrådet, når et medlem dør i valgperioden. 

  Bjarne Juel Møller er valgt som 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste i henhold til lov om kommunale og regionale valg, og indtræder således i regionsrådet i Jytte G. Lauridsens sted.

  Når et medlem udtræder af et hverv i valgperioden, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads (jf. regionslovens § 15, jf. kstl. § 28, stk. 1).

  Jytte G. Lauridsen var af regionsrådet udpeget til følgende hverv, som skal genbesættes:

  Udvalg:

  • Præhospitaludvalget
  • Sygehusstrukturudvalget
  • Socialudvalget
  • Psykiatriudvalget
  • Grindstedudvalget
  • Sundhedsudvalget

  Brugerråd:

  • Kontaktforum for handicap
  • Psykiatrisk dialogforum

  Diverse hverv:

  • LAG Haderslev – suppleant
  • Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
  • Samarbejdsarbejdet vedr. almen lægehjælp
  • Samarbejdsudvalget vedr. speciallæger
  • Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik
  • Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger
  • Den Videnskabsetiske Komite – suppleant
  • Koordinationsudvalget på tandlægeområdet
  • Dommerkomiteen til fase 2 i Aabenraa

  Gruppen har foreløbigt meddelt følgende genbesættelser:

  • Præhospitaludvalget – Bjarne Juel Møller
  • Sygehusstrukturudvalget – Bjarne Juel Møller
  • Socialudvalget – Bjarne Juel Møller
  • Psykiatriudvalget – Freddie H. Madsen
  • Grindstedudvalget – Bjarne Juel Møller
  • Sundhedsudvalget – Thies Mathiasen

  Det foreslås, at regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage navne fra gruppen vedr. de øvrige ledigblevne pladser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet tager Bjarne Juel Møllers indtræden i regionsrådet til efterretning.

  At der sker genbesættelse af de ledigblevne hverv efter Jytte G. Lauridsen, jfr. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage besked fra gruppen om, hvem der indtræder i de resterende ledigblevne hverv, jfr. sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2011
   

  Indstillingen tiltrådt med den ændring, at Lars Aarup indtræder i Grindstedudvalget.

   

  Se beslutningen på video:
  Tillægsdagsorden: Indtræden i regionsrådet og udskiftning i hverv som følge af dødsfald

   


  Siden er sidst opdateret 23-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring