Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kontaktforum for Handicap - Referat - 24. marts 2011

Mødedato
24-03-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Æblehaven, Fjordvej 160, 6000 Kolding

Deltagere
 • Bente Gertz
 • Jytte Lauridsen
 • Carsten Abild
 • Susanne Linnet
 • Ole Finnerup Larsen
 • Torben W. Smith
 • Jette Harild
 • Karen Thomsen
 • Ole Lennart Hansen
 • Gitte Stærk
 • Ejner Schmidt

 • Afbud
 • Jytte Lauridsen
 • Karen Thomsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af referat fra møde 2. december 2010
  2. Rundvisning på Æblehaven v. forstander Tove Noesgaard
  3. Fokus på mennesker med handicap ved byggeri af det nye universitetshospital i Odense (OUH) v. Alice Støvring, Viceprojektdirektør i projektorganisationen for Nyt OUH
  4. FN´s Handicapkonvention v/ Ole Lennart Hansen
  5. Strategi på det sociale område v/ Gitte Stærk og Bente Gertz
  6. Lovforslag vedr. overdragelse af koordineringsopgaven på det sociale område v/ Bente Gertz
  7. Orientering vedrørende uddeling af åbenhedsprisen v/ Gitte Stærk
  8. Drøftelse af emner til kommende møder i Kontaktforum for Handicap
  9. Gensidig orientering
  10. Mødekalender 2011
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 11/1191
  1. Godkendelse af referat fra møde 2. december 2010
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr. 11/1191
  2. Rundvisning på Æblehaven v. forstander Tove Noesgaard
  fold dette punkt ind Resume

  Rundvisning på specialtilbuddet Æblehaven og orientering omkring tilbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Æblehaven er et landsdækkende specialtilbud med i alt 13 døgnpladser. De borgere der bor på Æblehaven har forskellige handicap, men fælles for dem alle er, at de er ude af stand til at indgå i sociale relationer. Af handicap kan nævnes medfødt døvblindhed, blindhed og autisme. Et væsentligt handicap er også, at borgerne har levet et liv på institution, mange med tung medicinering andre med psykiatriske lidelser, som ikke er behandlet. Flere af borgerne har på baggrund af disse handicap og livsvilkår i deres afmagt tilegnet sig et repertoire af adfærdsmønstre og strategier som er yderst uhensigtsmæssige for dem selv men også for deres omgivelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Tove Noesgaard fortalte om Æblehavens historie og målgruppen.

  Æblehaven var tidligere en del af tilbuddene i det gamle Brejning i Vejle. I alt bor der 13 borgere på Æblehaven, en stor del af disse har boet på Æblehaven i mange år. I alt har Æblehaven 33-38 medarbejdere. 

  Æblehaven er i perioden medio 2008 til primo 2010 blevet bygget om. I dag har beboerne deres egne lejligheder med eget køkken og egen vaskemaskine. Tove Noesgaard fortalte, borgerne efter ombygningen har fået øget livskvalitet. Både borgerne samt personalet nyder de nye omgivelser.

  Udfordringen for Æblehaven er, at det er et landsdækkende tilbud og tendensen i dag er, at man ikke flytter borgere så langt væk fra familie og øvrige netværk. Det er sjældent at kommunerne hjemtager en borger fra Æblehaven grundet borgernes komplekse problemstillinger, men det er også sjældent, at der kommer nye visitationer. Konsekvensen på længere sigt er, at Æblehaven skal kunne rumme en anden målgruppe, end den der er i dag. Der er mange døve rundt omkring i Danmark, der ville profitere af et ophold på Æblehaven, men Tove Noesgaard oplever, at kommunerne ofte visiterer denne målgruppe til de kommunale plejehjem.

  Kolding Kommune har tidligere udtrykt ønske om at hjemtage Æblehaven men frafaldt, da de hørte om den komplekse målgruppe.


  Sagsnr. 11/1191
  3. Fokus på mennesker med handicap ved byggeri af det nye universitetshospital i Odense (OUH) v. Alice Støvring, Viceprojektdirektør i projektorganisationen for Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Alice Støvring der er viceprojektdirektør i projektorganisationen for det nye OUH, vil orientere om byggeprojektet på det nye OUH samt om hvilket fokus, der har været på mennesker med handicap i forbindelse med byggeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte på møde den 29. september 2008, at der skal bygges et nyt universitetshospital i Odense (OUH). Visionen med det nye OUH er at sikre højst mulig kvalitet i modtagelse, udredning og behandling af patienterne. Det er endvidere visionen at sikre fastholdelse og udvikling af et stærkt universitetshospital i Region Syddanmark, der kan levere højt specialiseret behandling og markere sig fagligt både nationalt og internationalt. Formålet med byggeriet er endvidere, at driften vil kunne effektiviseres væsentlig blandt andet på grund af en bedre logistik, ny teknologi og ny og mere effektive arbejdsgange.

  Alice Støvring der er viceprojektdirektør for det Nye OUH vil fortælle Kontaktforum for Handicap om byggeprojektet, herunder hvilket fokus der i forbindelse med byggeprojektet er på mennesker med handicap samt hvorvidt man har involveret brugerorganisationer, borgere med handicap mm. i byggeprojektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Alice Støvring orienterede Kontaktforum for Handicap om byggeriet på det nye OUH. Pjece om det nye OUH blev uddelt på mødet, ligesom der kan læses mere på hjemmesiden www.nytouh.dk. Plancher fra mødet er udsendt sammen med referatet.  

  Faktuelt skal det nye OUH være færdigt i 2018. Budgettet er på 3,6 milliarder kroner og størrelsen er 212.000 kvadratmeter. Det nye OUH skal også indeholde en afdeling til henholdsvis børne- og unge psykiatri samt voksen psykiatri.

  Byggeriet er udbudt som et konkurrenceprojekt. Ultimo juni 2011 skal regionsrådet træffe beslutning om, hvilken udbyder der vinder byggeprojektet.

  Visionen for det nye OUH er ”mennesket først” gennem samarbejde, forskning, udvikling og uddannelse. Fokus er på, at både patienterne og medarbejderne trives på det nye OUH. Målet er, at det nye OUH skal være en attraktiv fremtid for alle parter.

  Alice Støvring fortalte, at der allerede er etableret et godt samarbejde mellem Odense Universitet og det nye OUH, hvilket er vigtigt i et forskningsperspektiv.  

  Brugerinddragelse er en vigtig del af byggeprojektet, og der er allerede etableret et godt samarbejde med forskellige brugergrupper f.eks. sundhedsbrugerrådet. Kontaktforum for Handicap var enige om, at handicapområdet skal være repræsenteret blandt de brugergrupper der samarbejdes med. Det blev besluttet, at Kontaktforum for Handicap udpeger en repræsentant, der kan indgå i et tættere samarbejde omkring det nye OUH.

  Kontaktforum for Handicap er velkommen til at kontakte Alice Støvring, såfremt der ønskes yderligere oplysninger omkring byggeprojektet. På hjemmesiden www.nytouh.dk er det også muligt, at komme med kommentarer og gode råd til projektet.


  Sagsnr. 11/1191
  4. FN´s Handicapkonvention v/ Ole Lennart Hansen
  fold dette punkt ind Resume

  Ole Lennart Hansen vil fortælle om FN´s Handicapkonvention og orientere om, hvordan der generelt arbejdes med Handicapkonventionen i Danmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 28. maj 2009 underskrev Danmark FN’s handicapkonvention. Formålet med konventionen er, at den skal sikre handicappede lige muligheder og rettigheder. Konventionen blev ratificeret i august 2009.

  Ole Lennart Hansen fra LEV vil på mødet fortælle om FN’s Handicapkonvention og orientere om, hvordan der generelt arbejdes med Handicapkonventionen i Danmark.

  FN’s Handicapkonvention vil blive eftersendt med posten forud for mødet.

  Det foreslås, at FN’s Handicapkonvention bliver hovedtemaet på mødet den 16. juni, hvor også pårørenderepræsentanter vil blive inviteret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og godkendelse af, at FN´s Handicapkonvention bliver hovedtemaet til mødet i juni måned. Herunder, at deltagerkredsen til mødet den 16. juni drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Ole Lennart Hansen orienterede kort om FN’s Handicapkonvention samt om hvordan der generelt arbejdes med konventionen i Danmark. I dialogforum i regi af kommunekontaktrådet (KKR) er man i gang med at indsamle materiale fra de 22 kommuner i Syddanmark omkring, hvordan man arbejder med konventionen. De tilbagemeldinger der pt. er modtaget viser, at det er meget forskelligt, hvordan kommunerne arbejder med konventionen. Der samles fortsat op på de kommunale tilbagemeldinger i KKR´s dialogforum.

  Det er Ole Lennart Hansens vurdering, at Region Syddanmark er pænt med i forhold til arbejdet med handicapkonventionen, bl.a. henviste han til regionens boligpolitik og tilsynskoncept.

  Ole Lennart Hansen fremhævede, at konventionen er ny og tidssvarende, men at den skal bstragtes som en udviklende konvention forstået således, at indholdet i konventionen er mål, man skal arbejde hen imod og alle elementerne ikke kan iværksættes fra den første dag.

  Der var opbakning i Kontaktforum for Handicap til, at FN’s Handicapkonvention bliver hovedtemaet på mødet den16.juni, hvor også regionens pårørenderåd og forældreråd vil blive inviteret.  

  Bente Gertz orienterede om, at regionen sætter fokus på FN’s Handicapkonvention i strategien for det sociale område samt i den ligestillingsarbejdsgruppe, der er nedsat i Region Syddanmark og som består af politikere fra regionsrådet.

  Der var enighed om, at det er vigtigt, at embedsværket er bekendt med de forpligtigelser der er i konventionen og gør politikerne opmærksomme på forpligtigelserne.   


  Sagsnr. 10/15648
  5. Strategi på det sociale område v/ Gitte Stærk og Bente Gertz
  fold dette punkt ind Resume

  Strategien for socialområdet 2011 til 2013 har været udsendt i høring. Høringen har givet anledning til en række ændringer, der er indarbejdet i det nye udkast til strategi. I forhold til regionens ønske om at afholde dialogmøder med kommunerne, har der ikke været kommunal opbakning til dette initiativ. Dialogmøderne er derfor blevet aflyst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På det sidste møde i Kontaktforum for handicap blev der forelagt udkast til strategi for socialområdet 2011 til 2013. Strategien tog afsæt i regionsrådets temadrøftelse om socialområdets fremtid, der blev afholdt den 25. oktober 2010. Forslag til den nye strategi forelægges socialudvalget i april 2011 og regionsrådet i maj 2011.

  Efter sidste møde i Kontaktforum for handicap har strategien været sendt i høring blandt de sociale tilbud samt i fælles MED-udvalget for socialområdet. I høringssvarerne bliver der udtrykt meget stor tilfredshed med de 5 indsatsområder som strategien indeholder:

  Selvbestemmelse og brugerstyring


  Servicedeklarationer på alle tilbud


  På forkant med den nyeste teknologiske viden


  De rigtige hænder - på det rigtige tidspunkt - i de rigtige mængder


  Vi går nye veje og bygger videre på det, der virker.

  Derudover har der været følgende centrale bemærkninger til strategien:

  • Det er et ønske, at perioden for strategiarbejdet forlænges frem til 2014, hvilket betyder, at socialområdet får ét år længere til at implementere de 5 indsatsområder
  • At det tydeliggøres, at de regionale sociale tilbud er meget forskellige og at der skal være en individuel tilgang i forhold til hvordan det enkelte tilbud arbejder med at implementere strategien
  • At betydningen for medarbejderne fremgår tydeligere i strategien

  De indkomne høringssvar og har givet anledning til tilretninger af udkast til strategi på flere punkter. 

  Dialogmøder med kommunerne

  På temadrøftelsen i regionsrådet den 25. oktober 2010 blev det fremhævet, at det er afgørende, at regionen har en god dialog med kommunerne om ønskerne til Region Syddanmarks rolle på det højt specialiserede socialområde i Syddanmark. På sidste møde i Kontaktforum blev der orienteret om, at regionen på den baggrund havde taget initiativ til at socialudvalget i foråret 2011 ville invitere til 4 møder med socialudvalgene i kommunerne i Syddanmark. Der har ikke været kommunal opbakning til at afholde dialogmøderne, hvorfor disse er blevet aflyst.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Gitte Stærk orienterede om, at der i alt er indkommet 9 høringssvar til den strategi, der er udarbejdet for socialområdet.

  Høringssvarerne gav bl.a. udtryk for, at tilbuddene er positive overfor strategien og finder indsatsområderne meget relevante. Flere tilbud udtrykte dog ønske om, at tidsperioden for implementering af strategien bliver forlænget til 2014 i stedet for 2013. Ligeledes blev der udtrykt ønske om, at FN’s Børnekonvention også indgår under indsatsområde 1 sammen med FN’s Handicapkonvention, idet der er borgere på regionens tilbud, der er omfattet af Børnekonventionen og ikke Handicapkonventionen.

  Arbejdsgruppen, der har udarbejdet strategien, har tilkendegivet, at såfremt styregruppen ønsker at indkalde dem til yderligere møder, står de til rådighed.

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap var enige om, at det er en styrkelse for strategien, at der er opstillet konkrete resultatmål under hvert indsatsområde.

  Bente Gertz orienterede om, at de dialogmøder der var planlagt med kommunernes socialudvalg er blevet aflyst, idet der ikke var kommunal opbakning til at afholde disse. Kontaktforum udtrykte forundring og ærgrelse over den kommunale tilbagemelding.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/16988
  6. Lovforslag vedr. overdragelse af koordineringsopgaven på det sociale område v/ Bente Gertz
  fold dette punkt ind Resume

  Lovforslag vedrørende overdragelse af koordineringsopgaven på det sociale område fra regionerne til kommuner er trådt i kraft pr. 15. marts 2011. Regionerne skal fortsat varetage koordineringen i forhold til de landsdækkende specialundervisningstilbud. Regionen er repræsenteret i den nye organisering omkring koordineringsopgaven.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Kontaktforum for Handicap den 2. december 2011 blev der orienteret om, at der er fremsat lovforslag vedr. overdragelse af koordineringsopgaven via rammeaftalen på det sociale område. Dette betyder, at det fremadrettet er kommunerne og ikke regionerne, der skal varetage koordineringen på det sociale område. Regionen skal dog fortsat varetage koordineringen i forhold til de landsdækkende specialundervisningstilbud. Lovforslaget blev vedtaget i folketinget den 3. marts 2011 og er offentliggjort i Lovtidende den 15. marts 2011. Loven er dermed trådt i kraft. 

  Regionens social- og psykiatri direktør indgår i det nyetablerede socialdirektørforum. Under socialdirektørforum nedsættes der henholdsvis en økonomisk arbejdsgruppe samt en strategisk arbejdsgruppe. Regionen er repræsenteret i begge arbejdsgrupper.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Bente Gertz orienterede om, at lovforslaget vedr. overdragelse af koordineringsopgaven på det sociale område er trådt i kraft pr. 15. marts 2011. Dermed har kommunerne overtaget koordineringsopgaven med undtagelse af de landsdækkende social- og specialundervisningstilbud, som regionen fortsat skal koordinere. Den økonomiske del omkring regionernes andel af DUT- midlerne er fortsat uafklarede.

  Regionen har anbefalet, at koordineringen omkring specialundervisningsområdet indskrives i rammeaftalen således, at der kun er én koordineringsproces i stedet for, at regionen kører en selvstændig proces sideløbende med den øvrige koordinering. Det skal dog stadigvæk afklares hvordan det konkret skal håndteres og derefter skal forslaget godkendes i regionsrådet.

  I forhold til koordineringen på de landsdækkende social- og specialundervisningstilbud fremhævede Bente Gertz, at der er behov for at finde en bedre måde i forhold til at få kommunernes forventede efterspørgsel efter pladser på døveskolerne, således at regionen undgår yderligere takststigninger end dem, der er i 2011.

  Agnete Philipsen orienterede om, at hendes indtryk er, at kommunerne i Syddanmark er nået langt i forhold til at planlægge koordineringen af rammeaftale 2012.


  Sagsnr. 11/1191
  7. Orientering vedrørende uddeling af åbenhedsprisen v/ Gitte Stærk
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark uddeler én gang årligt en åbenhedspris, der gives til en afdeling, botilbud, sygehus eller institution, der kan dokumentere, at de er gode til at praktisere de tre begreber: åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har siden 2008 én gang om året uddelt en åbenhedspris. Prisen er indstiftet af regionsrådet i Region Syddanmark. Prisen gives til en afdeling, botilbud, sygehus eller institution, der kan dokumentere, at de er gode til at praktisere de tre begreber, åbenhed, dialog og brugerinddragelse. Sidste gang prisen blev uddelt, var i december 2010, hvor Kontaktforum for Handicap var repræsenteret ved Gitte Stærk. 

  1. pladsen gik til Organkirugisk afdeling, Sygehus Lillebælt med projektet "Brugerinddragelse med LUP (Landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser) som redskab. Prisen var på 150.000 kr.

  2. pladsen gik til det sociale tilbud Østrupæund ved Otterup på fyn med projekterne "Bespisning af børnefamilier i riddersalen" , "Jul på åbent slot" og "Kunstudstilling i riddersalen". Prisen var på 75.000 kr.

  3. pladsen gik til Enhed for Velfærdsinnovation, i Vejle med projektet "INVIA". Prisen var på 25.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Gitte Stærk orienterede om, at der i alt er indkommet 26 ansøgninger til åbenhedsprisen, heriblandt mange gode ansøgninger. I alt blev der uddelt 3 priser, der tilsammen i alt fik 250.000 kr.

  Gitte Stærk gav udtryk for stor tilfredshed med arbejdet omkring uddeling af åbenhedsprisen og anbefaler, at der fremover deltager en fra Kontaktforum for Handicap i det udvalg, der skal behandle ansøgningerne.


  Sagsnr. 11/1191
  8. Drøftelse af emner til kommende møder i Kontaktforum for Handicap
  fold dette punkt ind Resume

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til hvilke emner, man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til hvilke emner, man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  ·       FN’s Handicapkonvention

  ·       Strategien for socialområdet skal behandles løbende

  ·       Årsrapporten for regionens tilsyn

  ·       Rammeaftalen på det sociale område

  ·       Boligplanen – hvilke byggesager er aktuelle og er der byggeprojekter der er blevet fremrykket

  ·       Udpegning af repræsentant til det nye OUH


   

  Der blev udtrykt ønske om, at møderne i Kontaktforum afholdes på regionens tilbud.


  Sagsnr. 11/1191
  9. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at orientere om aktuelle begivenheder og udfordringer indenfor det sociale område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at orientere om aktuelle begivenheder og udfordringer indenfor det sociale område.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Bente Gertz orienterede om, at der i forhold til regionens specialskoler for børn og unge med høretab er et faldende antal elever. Derudover oplever regionen, at flere kommuner retter henvendelse til regionen med ønske om hjemtagning af borgere.

  Kontaktforum for Handicap udtrykte ønske om at besøge en af specialskolerne.  


  Sagsnr. 11/1191
  10. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2011

  Torsdag den 16. juni 2011 kl. 14.00 - 16.00

  Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 14.00 - 16.00

  Torsdag den 10. november 2011

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse af, om der er bestemte typer regionale tilbud, man gerne vil se.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Kontaktforum for Handicap aftalte følgende mødetidspunkter og mødesteder:

  Den 16. juni kl. 15:00-18:30 på Byggecentrum i Middelfart. Regionens pårørenderåd og forældreråd vil blive inviteret med til dette møde.  

  Den 6. oktober kl. 14:00-16:00 på Egely i Nr. Aaby  

  Den 10. november kl. 14:00-16:00 på Center for Høretab i Fredericia  


  Sagsnr. 11/1191
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 24-03-2011

  Ingen bemærkninger.


  Siden er sidst opdateret 15-04-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring