Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - Referat - 22. marts 2011

 

Mødedato
22-03-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
SVS Direktionens mødelokale
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Jytte G. Lauridsen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besøg på Sydvestjysk Sygehus
  2. Sydvestjysk Sygehus 4 anlægssager
  3. Status på implementering af specialeplan og supplerende ansøgningsrunde vedrørende varetagelse af specialfunktioner
  4. Rapportering nr. 2 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  5. Projektstatus på Sygehusbyggerier pr. 3. marts 2011
  6. Henvendelse fra Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus
  7. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  8. Siden sidst
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/202
  1. Besøg på Sydvestjysk Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydvestjysk Sygehus har i tidsrummet kl. 14.00 - 15.00 arrangeret en rundvisning på Sygehuset i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus vil på mødet give en kort orientering om generalplanen for Sygehuset i Esbjerg, herefter vil der være en rundvisning på de dele af sygehuset, som berøres af generalplanens fase 1 og 2.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Sygehusledelsen ved Sydvestjysk Sygehus orienterede om generalplan og øvrige byggeplaner for Sygehuset i Esbjerg. Oplæg vedlægges.

   


  Sagsnr. 11/796
  2. Sydvestjysk Sygehus 4 anlægssager
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydvestjysk Sygehus har fremsendt fire anlægssager. Tre for sygehuset i Esbjerg og en for sygehuset i Grindsted. De tre sager for sygehuset i Esbjerg gælder dele af sygehuset, der ikke renoveres under generalplanen for sygehuset i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indførelse af bariatrisk (fedme) kirurgi på Sydvestjysk Sygehus er sket meget hurtigt. Operationerne blev indledt i eksisterende lokaler ultimo 2010. Nu har sygehuset beskrevet de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, så produktionen kan komme op på de forventede niveau, der i første omgang udgør 250 årlige operationer idet lokaliteterne fra 2012 kan rumme helt op til 500 operationer. De bygningsmæssige ændringer estimeres til 1,4 mio. kr.

  Forhallen til sygehuset i Esbjerg fremstår en smule rodet og specielt indgangspartiet er ikke velfungerende. Det største problem er, at dårligt gående og lettere konfuse patienter er bange for at bruge hovedindgangen. Der har været enkelte uheld. Sygehuset vil meget gerne rette op på dette ved at lave et nyt karruselsystem. Samtidig vil man gerne rydde op i de hjælpemidler, der fylder forhallen. Specielt vil man gerne flytte patientkørestolene fra forhallen og ud til af- og påsætningszonen, hvor de skal bruges.

  Endvidere beder sygehuset om finansiering af en mindre ombygning ved røntgenafdelingen. Et tidligere røntgenarkiv skal inddrages til patient- og personalefaciliteter. I alt ombygges 205 m2 til en gennemsnitlig pris på 3750 kr/m2.

  Den sidste sag omhandler hovedstrømtavlen og nødstrømsgeneratoren på sygehuset i Grindsted. Placeringen af hovedstrømtavlen opfylder ikke længere kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen, og samtidig er det ikke længere muligt at skaffe reservedele til den 46 år gamle nødstrømsgenerator. Dette løses ved at genbruge en godt 10 år gammel nødstrømsgenerator fra Varde Sygehus i Grindsted. Sygehuset og Bygningsafdelingen vurderer, at det er kritisk af få løst denne problemstilling.

   

  Bariatri

  1,4 mio. kr.

  Forhal 1,8 mio. kr.
  Røntgen 0,8 mio. kr.
  Nød-el i Grindsted 2,7 mio. kr.
  I alt 6,7 mio. kr.
    

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de fire mindre anlægsprojekter godkendes,
  • at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 6,7 mio. kr. i 2011 til de 4 projekter (indeks 123,9),
  • at rådighedsbeløbene finansieres af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet med 4,264 mio. kr. i 2011 og 2,436 mio. kr. i 2012
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultaterne for projekterne indenfor den givne bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   

   

  Sagsnr. 11/3521
  3. Status på implementering af specialeplan og supplerende ansøgningsrunde vedrørende varetagelse af specialfunktioner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har i januar 2011 iværksat en supplerende ansøgningsrunde vedrørende varetagelse af behandlinger på regionsniveau og højt specialiseret niveau. Funktionerne har af forskellige grunde ikke været indeholdt i tidligere ansøgningsrunder. Region Syddanmark har som udløber af regionens specialeplan foreslået at ansøge om en række funktioner. Når den supplerende ansøgningsrunde er gennemført, er den samlede ansøgningsproces vedrørende specialer, der blev påbegyndt i 2008, stort set færdiggjort. Endvidere er Region Syddanmark i færd med at implementere den gældende specialeplan, der trådte i kraft den 1. januar 2011 på baggrund af Sundhedsstyrelsens godkendelse af funktioner, der må varetages på sygehusene i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Supplerende ansøgningsrunde

  Sundhedsstyrelsen godkendte den 22. juni  2010 placeringen af en lang række specialfunktioner. Samtidig blev et mindre antal specialfunktioner - omkring 43 - henvist til en senere ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist for denne supplerende ansøgningsrunde den 22. marts 2011 og det foreslås, med forbehold for Regionsrådets endelige godkendelse, at Region Syddanmark ansøger om varetagelse og placering af specialfunktionerne som beskrevet i vedlagte oversigt. Af oversigten ses at der ansøges om cirka 24 regionsfunktioner, der kan placeres 1-4 steder i regionen og om cirka 16 højt specialiserede funktioner, der placeres på Odense Universitetshospital. Der kan søges funktioner indenfor 19 specialer.

  Endvidere har Sundhedsstyrelsen udmeldt den endelige placering af  et begrænset antal funktioner, som har afventet en nærmere vurdering, og som Sundhedsstyrelsen har placeret uden supplerende ansøgninger. Disse er placeret på baggrund af de oprindelige ansøgninger, som Region Syddanmark fremsendte i 2009.

  Status på implementering af specialeplanen

  De funktioner der blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i 2010 skulle regionerne have implementeret pr. 1. januar 2010. Der har typisk været tale om, at de specialiserede funktioner skulle samles på færre enheder, ligesom der for nogles vedkommende skulle opbygges den nødvendige kapacitet og ekspertise. I Region Syddanmark er der for langt de fleste funktioners vedkommende tale om, at man umiddelbart har kunnet indrette varetagelsen af funktionen inden for den givne tidsramme. Inden for det ortopædkirurgiske speciale har der dog været et forskudt ansøgningsforløb. Ansøgningsrunden for det ortopædkirurgiske speciale har således været gennemført i løbet af efteråret 2010, på grundlag af Region Syddanmarks specialeplan. De ortopædkirurgiske specialfunktioner skal være implementeret pr. 1. juni 2011, og Region Syddanmark forventer at alle funktioner i det ortopædkirurgiske speciale kan være fuldt ud implementerede inden denne frist.

  For en række funktioners vedkommende har det dog været nødvendigt at søge Sundhedsstyrelsen om udsættelse for implementeringsfristen. Disse vil således blive implementeret løbende i 2011, efterhånden som den nødvendige organisering på sygehusenes afdelinger er tilvejebragt. Af vedlagte notat af 2. februar 2011 fra Sundhedsstyrelsen, fremgår det, at styrelsen finder, at Region Syddanmark er kommet langt i arbejdet med implementering af specialeplanen, ligesom der udtrykkes anerkendelse af det store arbejde, der ligger bag. Det fremgår af ligeledes af notatet, hvilke funktioner Region Syddanmark har fået udsættelse for implementeringen af.

  De specialeplaner der trådte i kraft pr. 1. januar 2011 er gældende frem til udgangen af 2013.

  Fremover skal Region Syddanmark afgive årlige statusrapporter til Sundhedsstyrelsen vedrørende de enkelte specialer. Sideløbende sætter Region Syddanmark en proces i gang med henblik på udvikling af kvalitet og forskning i forbindelse specialiseret behandling på sygehusene i regionen. Dette skal bidrage til, at Region Syddanmark står endnu stærkere ved den næste ansøgningsrunde om specialfunktioner, som skal gennemføres i forbindelse med de nuværende specialeplaners udløb ultimo 2013.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet

  • at Region Syddanmark ansøger om funktioner i den supplerende ansøgningsrunde som foreslået i oversigten over specialfunktioner
  • at orienteringen om implementeringen af specialeplanen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Revideret oversigt over specialfunktioner i supplerende ansøgningsrunde blev udleveret på mødet.

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Sagsnr. 10/4091
  4. Rapportering nr. 2 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume
   

  I dagsordenpunktet  forelægges den anden udgave af den periodiske rapportering om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i april 2010, i forbindelse med godkendelse af styringsmanualerne for Nyt OUH, det fremlagte koncept for rapportering om fremdriften for kvalitetsfondsprojekterne, dvs. Nyt OUH, udbygning af Kolding Sygehus og udbygning af Aabenraa Sygehus, som Ekspertpanelet har givet positive tilbagemeldinger på.

  I vedhæftede statusrapportering er for de kommende tre kvalitetsfondsprojekter redegjort for fremdriften af projekterne ud fra følgende generelle disposition:

  1. Staderapportering, fremdrift og økonomi
  2. Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold
  3. Milepæle for projektet i det næste halve år

  Den fremtidige periodiske rapportering tilstræbes givet efter samme faste skabelon, men der må forventes en vis udvikling inden rapporteringen finder sin fast form. Den af Rigsrevisoren igangsatte undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier kan også give anledning til tilpasninger.

  Rapporteringen vil i løbet af 2011 blive udbygget med den eksterne revisors kommentering af den givne statusrapportering. Det igangsatte projekt for realisering af generalplanen ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg planlægges ligeledes omfattet af den løbende rapportering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen tages til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Sagsnr. 10/15339
  5. Projektstatus på Sygehusbyggerier pr. 3. marts 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet gives en orientering omkring status på de større sygehusbyggerier i regionen.

  Denne status vil give input til udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Sagsnr. 11/920
  6. Henvendelse fra Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formanden for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen modtog den 5. januar 2011 et brev fra Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Foreningen spurgte, hvordan regionen vil få finansieret al ny sygehusbyggeri og sygehusombygning, som skal erstatte Haderslev Sygehus. Da sagens indhold vedrører sygehusstrukturudvalget, orienteres udvalget hermed om Poul-Erik Svendsens besvarelse til Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Sagsnr. 11/202
  7. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdsgruppen om ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra sygehusstrukturudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte på mødet den 13. december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling. Arbejdsgruppen har til formål at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand, dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv.

  Arbejdsgruppen om ligestilling har på seneste møde den 4. marts 2011 besluttet, at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra de politiske udvalg. Formålet med dette er, at ligestillingsarbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene inden for deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Drøftedes.

  Tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling:

  Ligestillingsarbejdsgruppens henvendelse har givet anledning til en drøftelse med særlig fokus på hensyn, der bør overvejes i relation til at kunne færdes hensigtsmæssigt på de fremtidige sygehuse.

  Sygehusstrukturudvalget vil også i sit kommende arbejde være opmærksom på, at der i de fremtidige sygehusbyggerier bør tages hensyn til flere aspekter f.eks. adgangsforhold og tilgængelighed, herunder skiltning.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Sagsnr. 11/202
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Formanden orienterede om møde med sammenslutningen af unge med handicap.

  Drøftelse af udfordringer på it-området.

   


  Sagsnr. 11/202
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  28. april 2011,  kl. 14.00 - Innovationscenteret i Odense

  31. maj 2011, kl. 14.00

  21. juni 2011, kl. 14.00

  23. august 2011, kl. 14.00

  20. september 2011, kl. 14.00

  11. oktober 2011, kl. 14.00

  8. november 2011, kl. 14.00

  6. december 2011, kl. 14.00

  Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 28. april 2011, kl. 14.00 på Innovationscenteret i Odense.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  Godkendt.

   


  Sagsnr. 11/202
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 22-03-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 22-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring