Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat for mødet i formandskabet d. 7 marts 2011

  

Beslutningsreferat


Møde i Formandskabet den 7. marts 2011, kl. 12.00-14.00. Mødelokale 1, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings- og drøftelsespunkter. DEL II er orienteringspunkter.

 

DEL I: Beslutnings- og drøftelsespunkter 

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den 9. november 2010
 3. Vækstforums mødekalender 2012
 4. Rammer og temaer for Vækstforums kommende erhvervsudviklingsstrategi
 5. Oprettelse af Syddansk Lånefond til yderområderne (kriterier)
 6. Medlemsbidrag til Vestdansk Investeringsfremme
 7. Opfølgning på velfærdsteknologifonden
 8. Delstatsregeringens konceptuelle overvejelser til Danmarksstrategien
 9. Afrapportering og forlængelse af den særlige ramme til sekretariatet


  DEL II: Orienteringspunkter
   
 10. Oprettelse af pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation
 11. Porteføjlestyring
 12. Overvågningsnotat 2011 og Region Syddanmarks Vækstbarometer 4. kvartal 2010 og virksomhedernes forventninger til 2011
 13. Status på indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber
 14. Forsøgsprojekt med varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne med Region Syddanmark som testområde
 15. Afrapportering for forskernetværk under forskerkontakten
 16. Regionalt OECD review
 17. Alliancen for Grøn Offshore Energis investeringsstrategi
 18. Undersøgelse af forskningsmiljøer og - behov i Lean Energy
 19. Vækstforums kommunikationsindsats
 20. Økonomioversigt for handlingsplan 2011
 21. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10
 22. Orientering om indkomne ansøgninger
 23. Meddelelser
 24. Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den 9. november 2010

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet i formandskabet den 9. november 2010.

  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

3. Vækstforums mødekalender 2012

 

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum afholder som udgangspunkt 4 ordinære møder årligt. Af hensyn til mødeplanlægningen for 2012 foreslår sekretariatet, at Vækstforums mødedatoer i 2012 allerede fastlægges nu.

Der foreslås nedenstående mødedatoer i 2012: 

 

 • 22. marts 2012 kl. 15.00 – 18.00 i Regionsrådssalen i Vejle
 • 19. juni 2012 kl. 15.00 – 18.00 i Regionsrådssalen i Vejle
 • 27. september 2012 kl. 15.00 – 18.00 i Regionsrådssalen i Vejle
 • 6. december2012 kl. 15.00 – 18.00 i Regionsrådssalen i Vejle

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender mødeplanen for 2012.

 

Beslutning


Formandskabet anmodede sekretariatet om at finde en ny dato for mødet i marts 2012, mens de øvrige tre datoer blev indstillet til godkendelse i Vækstforum.

 

4. Rammer og temaer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi

 

Sagsfremstilling

Vækstforum vedtog den 29. november 2010 processen for udarbejdelse af den kommende erhvervsudviklingsstrategi. På døgnseminaret den 17.-18. marts 2011 skal Vækstforum fastlægge de overordnede temaer og rammer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi.

 

På baggrund af drøftelserne på Vækstforums døgnseminar i september 2010 har vækstforumsekretariatet udarbejdet forslag til overordnede temaer og rammer – illustreret i nedenstående figur.

 

Figur 4 – Forslag til rammer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi

Forslag til rammer for den kommende erhvervsudvikl

Vækstforums tidligere drøftelser lægger op til en fortsat fokusering. I den forbindelse foreslås det, at spirende klynger udgår som selvstændigt forretningsområde. De øvrige tre forretningsområder i den nuværende handlingsplan foreslås videreført. 

 

 • Velfærdsinnovation
 • Energi
 • Oplevelseserhverv

 

De tre overordnede forretningsområder vil være så rummelige, at de både kan indeholde initiativer, der er igangsat i Vækstforums nuværende handlingsplan, men også rumme nye indsatser. Det anbefales, at Vækstforum indarbejder en række indsatsområder (fremgår af parentesen i modellen ovenfor) – eksempelvis Velfærdsteknologier og – Service, Offshore, Energieffektivisering, Turisme, Design og innovative fødevarer som en del af erhvervsudviklingsstrategien.

Klyngeudvikling fastholdes som redskab, ligesom de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, også fastholdes: 

 

 • Uddannelse/menneskelige ressourcer
 • Iværksætteri
 • Forskning, Innovation og nye teknologier
 • Klyngeudvikling

 

Desuden lægges der op til, at Vækstforum indarbejder yderområder, det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne, som tværgående indsatser.

For at give Vækstforum fleksibilitet til at agere på den korte bane indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ.

Sekretariatet anbefaler, at den kommende erhvervsudviklingsstrategi bliver 9 årig - så den følger EU’s 2020 strategi og den kommende programperiode for strukturfondene – med mulighed for revision efter 4 år.

 

Mål

Vækstforum skal fastlægge de overordnede målsætninger for den kommende erhvervsudviklingsstrategi. Vækstforumsekretariatet anbefaler, at der opstilles målsætninger på baggrund af en analyse af det faktuelle udgangspunkt, som drøftes på døgnseminarets dag 1.

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender rammer og temaer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi på baggrund af drøftelserne på døgnseminaret

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

Derudover godkendte formandskabet programmet for døgnseminaret i Vækstforum den 17.-18. marts 2011. Formandskabet besluttede, at der som led i processen for udarbejdelse af erhvervsudviklingsstrategien afholdes en række temaseminarer med henblik på at inddrage Vækstforums baglande for at få input til, hvordan Vækstforums mål realiseres. Derudover afholdes der ét fælles møde med deltagelse fra kommunerne, de subregionale udviklingsselskaber samt Væksthus Syddanmark.

 

5. Oprettelse af Syddansk Lånefond til yderområderne (kriterier)

 

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på mødet 29. november 2010 at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen at indskyde 20 mio. kr. af EU’s socialfondsmidler i en lånefond for yderområderne og at bemyndige sekretariatet til at udarbejde et prospekt for den konkrete udmøntning af en lånefond for opstartsvirksomheder i yderområderne. Der er vedlagt et udkast til prospekt som bilag. Prospektet beskriver forslag til fondens konstruktion, beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer og forslag til lånevilkårene.

Prospektet foreslår, at lånefonden etableres som en del af den erhvervsdrivende fond ”Fonden for Syddansk Vækstfremme”, som er under oprettelse. Hertil har Vækstforum tidligere udpeget en bestyrelse. Fonden for Syddansk Vækstfremme vil dermed indeholde både en lånefond for yderområderne og en kapitalfond for velfærdsteknologi, jf. punktet om opfølgning på velfærdsteknologifonden.

For lånefonden skal der oprettes en investerings­komité, som er udpeget af fondens bestyrelse. Bestyrelsen kan delegere beslutningskompetence til investeringskomitéen, f.eks. om behandling af låneansøgninger. Investeringskomitéen skal have lokalkendskab til yderområderne. Den daglige drift skal varetages af et managementselskab.

Fonden kan formidle lån til iværksættere i yderområderne i etablerings-, begyndelses- eller ekspansionsfasen. Virksomhederne skal i overensstemmelse med reglerne i EU’s Socialfond være yngre end fem år. Målgruppen er ikke begrænset til Vækstforums forretningsområder, men lånefonden skal understøtte Vækstforums strategi i forhold til yderområderne.

Lånefondens midler kan anvendes til aktiviteter, der opfylder de almindelige kriterier for strukturfonds­finansierede aktiviteter. Desuden foreslår prospektet, at aktiviteterne vurderes ud fra følgende kriterier:

 

 • Grundigt udarbejdet forretnings- og finansieringsplan
 • Nytænkende og innovativt koncept
 • Kompetente iværksættere med relevant erfaring
 • Stort indtjenings- og vækstpotentiale
 • Høj overlevelseschance
 • Match med den resterende portefølje mht. branchevalg og risikoprofil
 • Ydelser/produkter skal være tæt på kommercialisering
 • Internationalt perspektiv

 

Fondens bestyrelse vil være ansvarlig for at udarbejde et administrationsgrundlag, som definerer lånevilkårene, herunder lånenes størrelse, rentesatser, løbetid, afdragsfrihed, sikkerhedsstillelse mv.

Prospektet indeholder forslag til lånevilkårene. Det foreslås, at fonden som udgangspunkt yder lån i størrelsesordenen 100.000-3.000.000 kr. med en fast rente på 4 % og en løbetid på 8 år. Lån fra lånefonden skal medfinansieres 1:1.

Der vil løbende blive afrapporteret til Vækstforum om lånefondens aktiviteter.

 

Beslutning

 

Det indstilles,

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender prospektet og kriterierne for lånefonden til yderområderne
 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at udfærdige en ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen på 20 mio. kr. fra EU’s socialfond

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

6. Medlemsbidrag til Vestdansk Investeringsfremme

 

Sagsfremstilling

Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark, og Vækstforum har støttet initiativet siden 2007.

Der er placeret 7 projektledere i de 3 regioner, hvoraf 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Projektlederne i Syddanmark har særlig fokus på at tiltrække virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområder Energi og Velfærdsteknologier- og Services.

Tidligere var investeringsmønstret således, at omkring 80 % af de udenlandske arbejdspladser, der blev placeret i Danmark, blev placeret i hovedstadsområdet. Samarbejdet i FVI har bidraget til, at dette investeringsmønster er ved at blive rettet op, så ca. 41 % af de udenlandske arbejdspladser i 2007-2010 nu landes i de 3 vestdanske regioner.

Derudover har konsulentfirmaet Deloitte opgjort, at FVI har bidraget til at tiltrække det største antal arbejdspladser til Syddanmark blandt de tre regioner i perioden 2007-2010, nemlig 691 ud af i alt 1681 arbejdspladser. 

Tabel 6 – oversigt over jobs genereret i Vestdanmark

 

Jobs i Vestdanmark

 

2007

2008

2009

2010

Total

Fordeling i %

Midt

31

203

367

11

612

36

Nord

40

117

156

65

378

22

Syd

340

268

45

38

691

41

Total

411

588

568

114

1681

100

Kilde: Statusrapport 2010, tilføjet opgørelse af fordeling i % (vedlagt som bilag).

Udover at tiltrække disse direkte investeringer til Vestdanmark arbejder FVI også på at fastholde og udbygge investeringer i Danmark blandt de udenlandske virksomheder, der allerede har investeret her (såkaldt aftercare). Hertil kommer indsatser i forhold til lukningstruede virksomheder. Eksempelvis har FVI deltaget i arbejdet med at skabe nye aktiviteter på Lindø-værftet blandt andet med kortlægning af kompetencer i området og haft kontakt til udenlandske investorer om tiltrækning af investeringer.

FVI arbejder også med at skabe internationale strategiske udviklingsalliancer. Et eksempel er den japanske virksomhed Panasonic, som i oktober 2010 indgik en samarbejdsaftale med et vestdansk konsortium bestående af Aarhus og Odense kommuner, Region Midtjylland og Region Syddanmark, Universitetshospitalerne i Århus og Odense, RoboCluster ved Syddansk Universitet og Alexandra Instituttet i Århus. Formålet er at udvikle og implementere brugen af velfærdsteknologi i plejesektoren og sundhedsvæsenet. På sigt kan samarbejdsaftalen medføre, at Panasonic etablerer en test- og implementeringsenhed i Vestdanmark.

 

Fremadrettede indsatser

FVI har i 2010 med hjælp fra DAMVAD gennemført en analyse af FVI’s samspil med kommunerne omkring investeringsfremme. FVI vil i 2011 udarbejde en håndbog i kommunal investeringsfremme og igangsætte en fokuseret indsats på udvalgte kommuner med henblik på et styrket samspil.

FVI og Invest in Denmark er i løbende dialog med centrale regionale interessenter, der kan understøtte investeringsfremme-indsatsen. Det undersøges i øjeblikket, hvordan dette samarbejde kan styrkes i forhold til bedre at understøtte udvalgte regionale strategiske satsninger.

Desuden undersøger FVI’s sekretariat mulighederne for at igangsætte en særlig indsats rettet mod at tiltrække tyske virksomheder, bl.a. med henblik på at understøtte vækst i grænseregionen.

Som bilag er vedlagt et udkast til ny resultatkontrakt, som FVI’s sekretariat vil forelægge bestyrelsen til godkendelse. Udover mål for antal skabte jobs (1000 jobs i Vestdanmark over 3 år) vil der i kontrakten være mål for antal aftercare-besøg, fact finding besøg, opsøgende besøg i udlandet, information til offentligheden om FVI og Invest in Denmarks arbejde og markedsføringsaktiviteter i Vestdanmark.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Region Syddanmark forlænger medlemskabet af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme til og med 2012 og at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.200.000 kr. for medlemskabet i 2012.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.
 

Formandskabet forslog, at medlemskabet af Vestdansk Investeringsfremme forlænges til og med
2012. Stillingtagen til et eventuelt fremtidigt medlemskab af foreningen efter 2012 vil kunne drøftes
med udgangspunkt i den kommende erhvervsudviklingsstrategi.

 

7. Opfølgning på velfærdsteknologifonden

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af kapitalfonden målrettet Velfærdsteknologier og –Service har vækstforumsekretariatet siden det seneste møde i Vækstforum været i dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen om revision af den tidligere indsendte strukturfondsansøgning. I den dialog har nye muligheder vist sig. Disse vedrører både den juridiske struktur og medfinansieringen.

Der er to mulige juridiske konstruktioner, dels en enkel konstruktion udelukkende med en erhvervsdrivende fond, og dels en konstruktion med en erhvervsdrivende fond samt et kommandit- og et komplementarselskab, som var det oprindelige udgangspunkt.

Sekretariatet anbefaler den enkle konstruktion med en erhvervsdrivende fond. Denne fond er der tidligere udarbejdet vedtægter for, og der er ligeledes udpeget bestyrelse. Dette vil betyde en hurtig etablering af det juridiske set-up. De to juridiske konstruktioner og mulighederne er præsenteret i de vedlagte bilag.

En forudsætning for at fonden hurtigt kan komme i gang med at foretage investeringer er dog betinget af, at der tilvejebringes medfinansiering til de 50 mio. kr., som allerede er indstillet fra Socialfonden. Denne medfinansiering kan udgøres af Regionale Erhvervsudviklings midler.

Der vil i de enkelte investeringer kunne investeres sammen med private investorer, men der kan også investeres uden privat medfinansiering så længe det sker på gældende markedsvilkår. Investeringer med private investorer vil være at foretrække, men da markedet for velfærdsteknologi er relativt ungt, kan det forventes at private investorer vil være tøvende. Derfor foreslås en model, hvor der i de to første år fra fondens etablering kan investeres uden privat medfinansiering. Derefter må man forvente, at markedet er modnet så meget, at det vil være interessant for private investorer at involvere sig.

Fondens aktiviteter vil skulle administreres af en professionel aktør. Sekretariatet er i færd med at undersøge, om det er muligt med en konstruktion, hvor man for et år ad gangen vælger en aktør til at løse disse administrative opgaver. Dette vil give mulighed for årligt at gennemføre en kritisk evaluering af indsatsen.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender, at velfærdskapitalfonden igangsættes med en enkel konstruktion udelukkende med en erhvervsdrivende fond, hvor fondens investeringer i iværksættervirksomheder som udgangspunkt vil ske sammen med private investorer case-by-case.
 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger 25 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklings midler i 2011 til fonden, med henblik på at sikre at investeringsaktiviteterne kan komme hurtigt i gang.
 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender, at såfremt medfinansieringen fra private investorer ikke er mulig at finde, så kan der i fondens to første leveår benyttes en model, hvor der kan foretages investeringer uden privat medfinansiering, for derved at sikre investeringer i markedet samt afløb af fondens midler.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

8. Delstatsregeringens konceptuelle overvejelser til Danmarksstrategien

 

Sagsfremstilling

Delstaten Slesvig-Holsten har præsenteret sit udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde – den såkaldte”Danmarksstrategi”. Strategien er i høring hos interessenter i Danmark og Tyskland frem til d. 1. april 2011.

Delstaten Slesvig-Holstens overordnede formål med ”Danmarksstrategien” er at overføre de positive erfaringer fra det mangeårige samarbejde med Region Syddanmark til hele Danmark.

I høringsbrevet ønsker Delstaten kommentarer til følgende konkrete handlingstiltag inden for rammerne af ”Danmarksstrategien”:

 

 • Nedsættelse af en dansk-tysk arbejdsmarkedskommission
 • Udvikling af et regionaløkonomisk udviklingskoncept for Femern Bæltruten
 • Intensivering af sundhedssamarbejdet med hele Danmark
 • Udbygning af samarbejdet inden for områderne vindenergi, biomasse m.m. og dets udvidelse til hele Danmark
 • Udbygning af turismen mellem Slesvig-Holsten og Danmark ved hjælp af flere og bedre tilbud
 • Opbygning af et strategisk partnerskab inden for fødevareøkonomien, især inden for forskning og udvikling samt viden og uddannelse
 • Udvikling af en fælles holdning til de europæiske støttestrukturer efter 2014

 

Delstaten anmoder om bemærkninger eller ændringsforslag senest 1. april 2011 og vil bestræbe sig på at tage højde for foreslåede ændringer. Selve strategien forventes vedtaget af kabinettet i Delstaten Slesvig-Holsten i juni 2011.

Vækstforums høringssvar vil primært forholde sig til de områder, der vedrører Vækstforums indsatser og fremtidige muligheder, herunder Velfærdsteknologi, Energi og Turisme.

Høringssvaret vil blive eftersendt forud for mødet i formandskabet.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 • at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender høringssvaret.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

9. Afrapportering og forlængelse af den særlige ramme til sekretariatet

 

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 2. december 2009 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio.

kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2010. Hertil kommer uforbrugte og disponerede midler fra den særlige ramme til sekretariatet i 2009 på i alt 747.098 kr., hvoraf 353.832 kr. er blevet udbetalt til 2009-projekter i 2010. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved rammens udløb skulle redegøre for anvendelsen af disse midler.

I 2010-11er er bevilget i alt 854.961 kr. fordelt på tre initiativer:

 

 • Informationsmøder om erhvervsstøtteordninger
 • Trykning af Vækstforums Årsrapport 2009 + Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-09
 • Evaluering af det Syddanske Bruxelleskontor.
 • OECD Review (Forventet) se dagsordenspunkt pkt. 16 

 

 

Ramme for 2010

Kr. 1.000.000

Overført fra 2009

Kr. 747.098

Ramme i alt

Kr. 1.747.098

 

Aktivitet

Beløb

Informationsmøder om erhvervsstøtteordninger i Odense, Kolding og Sønderborg (april-maj 2010)
 

Kr. 25.732 kr.

Evaluering af det Syddansk Bruxelleskontor ved PWC

 

Kr. 122.950 kr.

Trykning af Vækstforums Årsrapport 2010 samt Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-09

 

Kr. 56.279 kr.

OECD Review (forventet)

Kr. 650.000

Forbrug på 2009-aktiviteter

Kr. 353.832

 

Udgifter i alt

Kr. 1.208.793

 

Rest inden for rammen

Kr. 538.305

 

Vækstforum har tidligere vurderet, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum.

Der er fortsat 538.305 kr. til rådighed inden for rammen. De uforbrugte midler foreslås overført til 2011.

Efter et år redegør sekretariatet for anvendelsen af midlerne.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 • At Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender afrapporteringen.
 • At Formandskabet indstiller til Vækstforum, at de uforbrugte midler fra 2010 overføres til mindre aktiviteter, kortlægninger mv. i 2011.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 
Orienteringspunkter

 

 

10. Oprettelse af pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

 

Sagsfremstilling

Vækstforum indstillede på sit møde 29. november 2010 at bevilge 20 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til oprettelse af en kommercialiseringspulje for offentlig-privat innovation inden for forretningsområderne energi samt velfærdsteknologier og –service.

Puljen skal stille mindre beløb til rådighed for korterevarende projekter inden for de to forretningsområder med fokus på kommercialisering og med deltagelse af små og mellemstore virksomheder i samarbejde med offentlige parter.

Vækstforum anmodede vækstforumsekretariatet om at udarbejde rammer, vilkår og tildelingskriterier for puljen. Vækstforum bemyndigede Formandskabet til at godkende rammer, tildelingskriterier og vilkår. Vækstforum bemyndigede endvidere Formandskabet til at bevilge penge fra puljen efter indstilling fra Vækstforums sekretariatsgruppe.

Vækstforumsekretariatet har udarbejdet forslag til rammer, vilkår og kriterier for puljen. Disse drøftes nu med Erhvervs- og Byggestyrelsen med henblik på afklaring af de lovgivningsmæssige muligheder. Når der foreligger en afklaring, vil forslaget blive forelagt Formandskabet til beslutning.

 

Indstilling

 

Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt med den tilføjelse, at kommercialiseringspuljen også skal omfatte forretningsområdet Oplevelseserhverv.

  

 

11. Porteføjlestyring

 

Sagsfremstilling

En generel anbefaling fra statusevalueringen af 35 af Vækstforums igangsatte projekter er udviklingen af et nyt portefølje- og projektstyringsværktøj, som kan sikre en bedre løbende opfølgning på projekternes fremdrift, budgetter og effekt.

Udviklingen af et sådant værktøj er nu igangsat. Der er opbygget en database og der pågår i øjeblikket et arbejde med at få indtastet data.

I alt indsamles flere end 20 kategorier af oplysninger og vurderinger fra alle ca. 150 Vækstforumprojekter i perioden 2007-11.

Sideløbende arbejdes der med udviklingen af et rapporteringssystem, der skal give det visuelle og indholdsmæssige overblik over indsatsen, herunder standardiseret dokumentation for den øjeblikkelige status og fremdrift på projekterne. Rapporterne vil samtidig give et overblik over projekternes økonomiske status, fordeling på Vækstforums indsatsområder og geografiske forankring. Ligesom det vil være muligt at få et billede af, hvordan projekterne skrider frem. Endeligt vil der være et mål for den opfyldelsesgrad, som projekterne vurderer lige nu.

Rapporteringen præsenteres på Vækstforums møde den 18. marts 2011.

Der lægges op til, at opfølgningen herefter vil ske hvert halve år, så den følger tidspunktet for projekternes halvårlige indrapportering til Erhvervs- og Byggestyrelsen. På denne måde vil den administrative byrde for projekterne ikke blive øget mærkbart.

 

Indstilling

 

Det indstilles,
 

 • at formandskabetindstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager rapporteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

12. Overvågningsnotat 2011 samt Region Syddanmarks Vækstbarometer 4. kvartal 2010 og virksomhedernes forventninger til 2011

 

Sagsfremstilling

De regionale vækstfora har til opgave at overvåge vækstvilkårene i regionerne. Gennem et årligt overvågningsnotat, der redegør for vækstvilkårene i Region Syddanmark, og med aktuelle resultater fra Region Syddanmarks Vækstbarometer flere gange årligt, følger Syddansk Vækstforum den løbende udvikling. De konkrete data, der danner grundlag for overvågningsnotatet, er tæt på at blive offentligt tilgængelige og resultater fra overvågningsnotat 2011 vil derfor blive forelagt på Vækstforums døgnseminar d. 17.-18. marts 2011.

De nyeste konjunkturtal fra Region Syddanmarks Vækstbarometer for 4. kvartal 2010 (baseret på 900 virksomheder) foreligger nu. Tallene viser, at den beherskede vækstoptimisme, som startede i foråret, har bidt sig fast i hovedparten af brancherne. Hver anden virksomhed forventer en stigende omsætning i første kvartal 2011, men væksten ser ud til at blive omsat i konsolidering i virksomhederne og i mindre grad i nye job.
 

Virksomhederne er også blevet spurgt om deres forventninger for hele 2011. Her er forventningerne høje, hvad angår den økonomiske vækst, og forventningerne til jobvækst er stigende. Den voksende tiltro til flere ansættelser kan hænge sammen med, at hovedparten af virksomhederne forventer flere investerings- og innovationsaktiviteter i det nye år.
 

Der er meget positive forventninger til eksporten i det nye år, hvilket er særligt opmuntrende, da erhvervslivet i regionen er meget eksportorienteret.  De gode udsigter for eksporten i Syddanmark hænger sandsynligvis sammen med den gunstige udvikling på det store nærtliggende eksportmarked i Tyskland.
 

Det er værd at bemærke, at en eventuel opbremsning i Tyskland kan true den fremgang, som regionens erhvervsliv oplever nu. I den forbindelse bedømmer virksomhederne kundernes efterspørgsel som både den vigtigste trussel og den vigtigste mulighed i 2011.
 

Målingen af konjunkturerne og forventningerne til 2011 viser udvikling på relativt kort sigt. Målingerne siger ikke noget om de langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af. f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder.Indstilling

Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

13. Status på indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber

 

Sagsfremstilling

Vækstforum har iværksat en særlig indsats i de kriseramte områder. Det drejer sig om områderne omkring Sønderborg (Danfoss), Kolding-Haderslev-Vejen (LM Glasfiber) og Odense-Kerteminde (Lindø).

Fra Sønderborg (sendt september 2009), Kolding-Haderslev-Vejen (sendt juli 2010) og Odense-Kerteminde (sendt oktober 2010) er der indsendt ansøgning om støtte til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF). For alle tre områder er der udformet vækst- og omstillingsplaner i samarbejde med relevante lokale aktører.

EU Kommissionen har den 2. august 2010 indstillet ansøgningen fra Sønderborg til støtte, og Europa-Parlamentet har den 7. oktober 2010 tiltrådt indstillingen. Sønderborg Kommune har accepteret tilsagnsvilkårene og har i november 2010 fået udbetalt en støtte på 74,1 mio. kr. Aktiviteterne for de ledige er nu sat i værk, og de løber indtil 1. oktober 2011. 

I forhold til LM Glasfiber er der i januar 2011 indsendt et revideret budget på baggrund af spørgsmål fra EU Kommissionen. Der ansøges herefter om 46,5 mio. kr. mod tidligere 56,6 mio. kr. Dette reducerede niveau anses for realistisk og indstilling fra EU Kommissionen forventes snart. Målgruppen for indsatsen er reduceret til ca. 550, der fortsat er ledige.

I forbindelse med afskedigelserne på Lindø, blev EGF i september 2010 ansøgt om en støtte på 94,5 mio. kr. på baggrund af realiserede fyringer af 1.184 medarbejdere på værftet. I januar 2011 blev der gennemført en ny runde afskedigelser, og der er i februar 2011 indsendt et fornyet budget. Der søges nu om en samlet støtte på 105,66 mio. kr. på baggrund af i alt 1.356 afskedigelser. EU Kommissionen har indikeret at de finder ansøgningen velbegrundet og velargumenteret, og det forventes på denne baggrund, at der snarest fremsættes en indstilling til Europa-Parlamentet. Når denne indstilling foreligger, vil det ikke længere være muligt at opjustere budgettet. Der udestår herefter et spørgsmål om, hvordan den fortløbende lukning af værftet håndteres i denne sammenhæng. EU Kommissionen har uformelt meddelt, at en fleksibel løsning kan findes.

 

IndstillingDet indstilles

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

14. Forsøgsprojekt med varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne med Region Syddanmark som testområde

 

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede i marts 2009 at tildele Væksthus Syddanmark opgaven med at samle virksomheder og levere procesbistand til udvikling af en spirende klynge på transport & logistikområdet. Arbejdet har i august 2010 udmøntet sig i en ansøgning til Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport - pulje til tilskud til forsøg med energieffektive transportløsninger.

Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport har besluttet at støtte projektets første fase med 1,7 mio. kr. Forudsat at forprojektet udvikler sig tilfredsstillende, vil der være mulighed for at søge Center for Grøn Transport om tilskud til fortsættelse af projektet i efterfølgende ansøgningsrunder. Næste ansøgningsrunde finder sted i første halvdel af 2011.

Projektets samlede budget er på 13 mio. kr. Der er samlet søgt om 8,2 mio. kr. Projektet er delt i to faser 1: Udvikling af forsøgskoncept og 2: Forsøg i stor skala. Bevillingen på 1,7 mio. kr. svarer til det  ansøgte beløb til fase 1.

Formålet med forsøgsprojektet med varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne er at opstille og afprøve koncepter for afhentning og levering af varer i aften-, nat- og morgentimerne, der kan bidrage til mindre trængsel, en reduktion af CO2-udslippet og som ikke giver anledning til øget støj- og lysforurening eller andre gener for naboer/beboere i de omfattede områder.

Projektet indgår som en del af Vækstforums partnerskabsaftale med staten.

Udover forsøgsprojektet med natkørsel arbejdes der videre i den spirende klynge på transport og logistik området med henblik på at undersøge interesse og behov for yderligere samarbejdsaktiviteter.

 

IndstillingDet indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

15. Afrapportering for forskernetværk under forskerkontakten

 

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2009 indstillede Vækstforum, at der skulle afsættes 1 mio. kr. i regionale udviklingsmidler årligt i perioden 2009-2011 til en rammebevilling øremærket netværk i regi af Forskerkontakten.

Forskerkontakten skal i hvert enkelt tilfælde indsende en konkret ansøgning om støtte til netværk og der skal foretages en årlig rapportering om anvendelsen af midlerne til Vækstforum. Netværkene skal ligge inden for og støtte op om Vækstforums indsatsområder.

Forskerkontakten har i november 2010 søgt om og fået forlænget projektperioden for forskernetværk til og med andet kvartal af 2012.

Vækstforumsekretariatet har efterfølgende modtaget i alt fire ansøgninger om støtte til forskernetværk.

Der er givet tilsagn til ét projekt omhandlende ”Opbygning af branding platform for regionale fødevarer i Syddanmark – Fyn som Case”.

Der er givet afslag til ét projekt, ”Produktion, Afsætning og Innovation i små og mellemstore produktionsvirksomheder i Region Syddanmark”, som falder uden for Vækstforums handlingsplan.

Der er således pr. februar 2011 givet tilsagn om støtte på i alt 655.440 kr. til ét projekt.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

16. Regionalt OECD review

 

Sagsfremstilling

RegX, der en national platform for kompetenceopbygning, erfaringsudveksling og netværk for de aktører, der arbejder med klynger i Danmark har bl.a. til opgave at udvikle et Executive Policy Program i Regional Erhvervspolitik.

Som en del af programudviklingen har der vist sig mulighed for at samarbejde med OECD om at gennemføre et innovations review af de danske regioner. Denne mulighed gøres der brug af i forbindelse med udarbejdelsen af Vækstforums kommende erhvervsudviklingsstrategi og fremtidige justeringer i strategien.

Formålet med et regionalt OECD review er at få en objektiv vurdering af de regionale innovationssystemer, anbefalinger til, hvor man kan sætte ind for at udvikle konkurrencedygtige regionale rammebetingelser og muligheden for at benchmarke sig med andre regioner i OECD landene.

Syddansk Vækstforum vil kunne anvende resultaterne af OECD reviewede som input til det løbende arbejde med udarbejdelsen af den kommende erhvervsudviklingsstrategi. Derudover vil resultaterne kunne anvendes i forbindelse med videreudvikling af de regionale innovationssystemer, samt give indikationer på, hvordan danske regioner klarer sig i forhold til andre OECD lande/regioner.

Et OECD review varer typisk 11-12 måneder hvorefter de pågældende rapporter drøftes og godkendes i OECD Territorial Development Policy Commitee, hvor en repræsentant for de deltagende regioner skal deltage.

For at gennemføre et review skal mindst to danske regioner deltage. Reg X har kontaktet de øvrige regioner med henblik på at undersøge deres interesse for at deltage i et regionalt OECD review og Executive Policy Programmet. Region Midtjylland har tilkendegivet, at de også ønsker at deltage.

 

IndstillingDet indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

17. Alliancen for Grøn Offshore Energis investeringsstrategi

 

Sagsfremstilling

Alliancen for Grøn Offshore Energi har udarbejdet en national investeringsstrategi for grøn offshore energi, der også er et af Syddansk Vækstforums indsatsområder. Investeringsstrategien har følgende anbefalinger:

 1. Der skal foretages de nødvendige investeringer i uddannelse og efteruddannelse, der kan sikre den krævede tilførsel af ny og opkvalificeret arbejdskraft til en grøn offshore industri med op mod 47.000 ansatte i Danmark i 2020.
 2. Folketinget skal følge anbefalingerne i Klimakommissionens rapport og øge energiproduktionen fra havvind med 18.500 MW inden 2050. Klare politiske rammer er endvidere altafgørende for, at helt nødvendige langsigtede, private investeringer fra bl.a. pensionsselskaber kan komme i spil.
 3. Danmark skal sikre en udbygning af el-nettet i Nordsøen og Østersøen, der kan forbinde de omkringliggende lande og sikre tilstrækkelig kapacitet. Først når el-nettet er fremtidssikret, bliver det muligt at lave en opkobling af grønne offshore-energiparker i Nordsøen og Østersøen. Det kræver nordeuropæiske investeringer på mellem 20 og 30 mia. euro frem til 2030.
 4. Forskning, innovation, demonstration og test er altafgørende for væksten inden for grøn energi. Derfor skal Danmark øge investeringerne fra ca. 1 mia. i 2010 til 4 mia. kr. årligt i 2020. Midlerne skal matches med en privat medfinansiering på 50 %.
 5. Der skal investeres massivt i uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til offshore-sektoren: Inden 2020 skal der investeres ca. 16. mia. kr. i uddannelse af 20.000 ingeniører inden for sektoren.

Strategien er sendt til Folketingets relevante politiske udvalg, de danske europaparlamentarikere, alliancens medlemmer, pressen samt øvrige interessenter.

Alliancen arbejder i de kommende måneder med en konkretisering af investeringsstrategien. Konkretiseringen vil sætte fokus på finansieringen af investeringsstrategien og de tiltag, som Alliancen ser som afgørende for at gennemføre strategien. De konkrete tiltag vil være af national interesse, og flere af dem vil være forankret i Syddanmark grundet regionens styrker i sektoren. Konkretiseringen præsenteres på Alliancens formandskabsmøde og medlemsmøde den 5. april 2011.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

  

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

18. Undersøgelse af forskningsmiljøer og - behov i Lean Energy

 

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum besluttede på mødet i september 2010 at støtte etablering af energiklyngen Lean Energy Cluster (LEC). Målet med LEC er at styrke væksten i virksomheder, der arbejder indenfor energieffektive løsninger og -teknologier samt at øge antallet af nye virksomheder, der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

LEC er unik ved, at der i Syddanmark, og særligt i området omkring Sønderborg, findes en stor gruppe virksomheder, som har en omsætning på mange milliarder kroner med meget stor eksportandel. Sekretariatet har fået oplyst, at væksten i Industrigruppens(Als) virksomheder i 2010 har været på 27-32 %. For at fastholde og udbygge denne position, kræves et højt vidensniveau og dermed en højt kvalificeret arbejdskraft.

Region Syddanmark har foranlediget, at der er gennemført en analyse, som beskriver virksomhedernes behov for viden og arbejdskraft samt hvordan denne efterspørgsel imødekommes.

På baggrund af dialog med en række af disse virksomheder viser analysen, at der er en væsentlig udfordring i at skaffe kvalificeret arbejdskraft, særligt i form af ingeniører. Udfordringen er dels, at der ikke uddannes tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i området, dels at det er vanskeligt at tiltrække og fastholde kvalificerede ingeniører. Analysen viser, at alle virksomheder i området har en udfordring, men at problemet er størst for de mindste og de mindst profilerede virksomheder.

Konklusionen i analysen er, at der er en betydelig udfordring i at imødekomme disse virksomheders behov for arbejdskraft og viden. Et vigtigt element i den fremtidige strategi vil være at øge kandidatproduktionen i lokalområdet samt at styrke samarbejdet mellem erhverv og et akademisk miljø bl.a. indenfor fagområderne effektelektronik og mekatronik. Analysen konkluderer, at der er en betydelig risiko for branchens fremtid i regionen, hvis behovet ikke imødekommes.

For at imødegå denne udfordring er det afgørende at både virksomhederne i LEC samt Syddansk Universitet og herunder i særlig grad Mads Clausen Instituttet i Sønderborg understøtter udviklingen. Bitten og Mads Clausen Fonden samt SydEnergi, har doneret hhv. 6,5 mio. kr. og 9,5 mio. kr. til etablering af Syddansk Energicenter på SDU. Centeret skal drive forsknings- og udviklingsaktiviteter og være med til at sikre, at flere unge tager de ingeniøruddannelser, som virksomhederne efterspørger.

Der er desuden iværksat et samarbejde mellem LEC (virksomhederne i området), Syddansk Universitet og Region Syddanmark. Målet er at konkretisere virksomhedernes behov for viden og arbejdskraft samt deres muligheder for at understøtte og bidrage til udviklingen samt at lave en strategi for, hvordan videns- og uddannelsesmiljøet skal styrkes i området. I strategien vil indgå beskrivelse af relevante samarbejder med øvrige uddannelsesinstitutioner i Tyskland og Danmark.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

19. Vækstforums kommunikationsindsats

 

Sagsfremstilling

I perioden den 19. november 2010 - 8. februar 2011 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er fordelt på trykte medier, online medier, TV og radio.

 

 • Trykte medier: 75
 • Online: 82
 • TV: 0
 • Radio: 7

 

I forlængelse af mødet i Vækstforum den 9. september 2010 er kommunikationsoversigten opdelt, så omfanget af historier indenfor de enkelte forretningsområder fremgår.

Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:

 

 • Velfærdsteknologier- og Services: 5
 • Energi: 59
 • Oplevelseserhverv: 19
 • Klynger: 11
 • Tværgående: 10
 • Grænseoverskridende samarbejde: 0
 • Vækst i yderområderne: 60

 

De mest omtalte aktiviteter er følgende:

Energi:

 

 • Region Syddanmark bliver landets første testområde for natlig godskørsel.
 • Det nye Green Offshore Center vil danne et netværk der vil skabe tusinder af havvindmøllejob.

 

Klynger:

 

 • 100.000 kr. til udvikling af Alu-kurser

 

Vækst i yderområderne:

 

 • Syddansk Vækstforums støtte til DanCof
 • Syddansk Vækstforum vil oprette en regional lånefond på 20 mio. kr. til små, innovative virksomheder i yderområderne
 • Etableringen af Fremtidsfabrikken Sydfyn.

 

Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-11 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev samt foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

20. Økonomioversigt for handlingsplan 2011

 

Sagsfremstilling

Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2011

 

Status for indstillinger

Med de forventede indstillinger efter mødet den 18. marts 2011 vil der være et ”merforbrug” på Regionalfonden på 23,1 mio. kr. samt et ”mindreforbrug” på Socialfonden på 50,9 mio. kr. inden for rammen af årets budget. Derudover er der for REM-midlernes vedkommende fortsat 67,1 mio. kr. til disposition.

Bemærk dog, at de årlige budgetter for hhv. Social- og Regionalfonden kun er vejledende. Det overordnede budget for strukturfondene (hhv. 379,1 mio. kr. for Socialfonden og 379,1 mio. kr. for Regionalfonden) gælder for hele den syvårige programperiode (2007-13), og der knytter sig ikke formelle kalenderårsbudgetter og krav til de enkelte år – udover N+2 princippet (se nedenfor).

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer Vækstforum til at være ”forud” med at benytte sin indstillingsret på strukturfondsmidlerne. Det har til formål at sikre, at de støttede projekter kan nå at bruge støttemidlerne og aflægge regnskab for dem i så god tid, at regionen ikke kommer til at skulle betale strukturfondsmidler tilbage til EU. Som det ses af tabellen er Vækstforum ”forud” med indstillingerne på Regionalfonden.

Nedenstående tabel giver et overblik over indstillinger og budget på den nuværende handlingsplan 2011.

 

Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

 

 

Social fonden

Regional fonden

REM

Samlet budget 2011

55.204.041

55.204.040

99.727.990

Overførsel fra 2009 og 2010

-4.317.983

-62.420.518

3.993.003

Indstilling før 18/3-2011

0

0

0

Forventet indstilling 18/3-2011

0

15.938.401

36.591.022

Total indstillet 2011

0

15.938.401

36.591.022

Rest 2011 (efter 18/03-2011)

50.886.058

-23.154.879

67.129.971

 

 Tilbageløb

Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Tilbageløb kan eksempelvis forekomme af følgende årsager: Hvis projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget, hvis projekterne efterfølgende anmoder Erhvervs- og Byggestyrelsen om at få nedjusteret deres budgetter eller hvis tilsagnsmodtageren alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet.

Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på - for Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.

Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2008 er:

 

 • Regionalfond: 4.400.000 kr. svarende til 3 % af de indstillede midler.
 • Socialfond: 21.800.000 kr. svarende til 9 % af de indstillede midler.
 • REM: 3.800.000 kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.

 

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og kan dermed disponeres igen.

 

Forbrug

I indeværende strukturfondsperiode har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 272,6 mio. (inkl. tilbageløb). kr., hvoraf der er udbetalt 64,8 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 214,5 mio. kr. (inkl. tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 31,7 mio. kr. Udbetalingsbeløbene relaterer sig til projekternes revisorgodkendte forbrug til og med 4. januar 2011.

 

Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. Vækstpakken, kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

 

 

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 18/3-2011

Efter 18/3-2011

Socialfond og Regionalfond

41%

43%

43%

 

 

 

 

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko for 2011 pr. 4. februar 2011*

61,0 mio. kr.

27,6 mio. kr.

 

 

*) N+2 Risiko 2011 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2011. Risikoen falder derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger.

Overførsel af midler til en kapitalfond tæller først som forbrugt, når midlerne er medfinansieret. Derfor vil overførslen af de 50 mio. kr. til den Syddanske Velfærdsteknologifond og 20 mio. kr. til den regionale lånefond for iværksættere i yderområderne først blive registreret som forbrug, når midlerne medfinansieres.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2011 til efterretning

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

21. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

Oversigten viser, at det i store træk kun er projekter, som Vækstforum indstillede henholdsvis 9. september og 29. november 2010, der ikke har modtaget bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden er behandlingen af kapitalfonden endnu ikke afsluttet.

 

Indstilling

 

Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

  

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

 

22. Orientering om indkomne ansøgninger

 

Sagsfremstilling

Vækstforum skal tage stilling til i alt 6projekter.

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2011.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning


Indstillingen blev tiltrådt.

23. Meddelelser

 

24. Eventuelt


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring