Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 08. marts 2011

Mødedato
08-03-2011 kl. 16:00 - 18:00
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Jytte Lauridsen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forudgående fravalg af genoplivning eller intensiv terapi
  2. Aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland om patientbehandling
  3. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital
  4. Anlægssager på OUH, indretning af operationsstue på plastikkirurgisk afdeling Z, rokader efter ibrugtagning af Vestfløjen og istandsættelse af blodtagningsområde i forbindelse med opdeling af Klinisk Biokemisk Afdeling mv.
  5. Bevilling til medicoteknisk apparatur 2011
  6. Sydvestjysk Sygehus 4 anlægssager
  7. It-driftscenteret i Esbjerg, opdatering af el- og køleforsyning
  8. Anskaffelse af intensivsystem
  9. Benyttelsesaftale 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland
  10. Visitation af fødende til Svendborg Sygehus og til Odense Universitetshospital
  11. Genindlæggelser i Region Syddanmark
  12. Resultater af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  13. Mødeplan 2011
  14. Meddelelser
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 11/2458
  1. Forudgående fravalg af genoplivning eller intensiv terapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  På foranledning af den aktuelle mediebevågenhed og henvendelser fra medlemmer af regionsrådet vedr. lægers brug af ordinationen: "ingen genoplivningsforsøg"/"ingen intensiv terapi", har regionsrådet på møde den 28. februar 2011 haft en indledende drøftelse om praksis i forbindelse med forudgående fravalg af genoplivning eller tilbud om intensiv terapi. På mødet blev det besluttet, at fortsætte drøftelsen i sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehusledelseskredsen har på møde den 8. februar 2011 drøftet problemstillingen, og det gælder indtil videre, at hvis der forlods træffes en beslutning om fravalg af genoplivning eller tilbud om intensiv terapi, så skal patient eller pårørende give informeret samtykke hertil og beslutningen journalføres.

  Sundhedsstyrelsen har parallelt med drøftelserne i sygehusledelseskredsen udsendt en skrivelse af 8. februar 2011, der beskriver det retlige grundlag for lægers beføjelser og pligter med hensyn til forudgående fravalg af genoplivningsmuligheder m.v., der må anses for udsigtsløse (se bilag). Af denne vejledning fremgår det blandt andet, at beslutningskompetencen vedr. spørgsmål om iværksættelse af genoplivningsforsøg m.v. ligger hos den behandlingsansvarlige læge alene. Det er lægens pligt og patientens ret, at patienten medinddrages i behandlingsovervejelserne, og at behandlingsmulighederne drøftes. Patientjournalen skal indeholde oplysninger om den lægefaglige begrundelse for, at genoplivningsforsøg m.v. ikke skal iværksættes. Endvidere skal information til patient/pårørende og disses tilkendegivelser samt lægens reaktion herpå fremgå af patientjournalen. Forkortelser kan bruges som et supplement til et journalnotat.

  En regional retningslinje for området er under udarbejdelse. Denne retningslinje følger vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Notat af 3. marts 2011 "Forudgående fravalg af genoplivning eller intensiv terapi" blev udleveret på mødet. Vedlagt.

  Udvalget havde en foreløbig drøftelse, herunder af det foreløbige notat af 3. marts 2011. Sundhedsstaben foretager en videre bearbejdning inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens brev af 8. februar 2011. Endeligt notat vil senere blive forelagt udvalget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14008
  2. Aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland om patientbehandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  I efteråret 2010 indgik Region Syddanmark en samarbejdsaftale med Region Sjælland og Region Nordjylland om, at regionerne indbyrdes afregner til 90 % af DRG-værdien for ydelser på sundhedsområdet. Aftalen med Region Sjælland indeholdt ydermere en aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet. Siden aftalen blev indgået, har fagfolk fra de respektive regioner drøftet mulighederne for nærmere samarbejde. Det er mundet ud i en række aftaler om patientbehandling, som løbende igangsættes med start den 1.januar 2011.

  Der redegøres nu for status på aftalen som helhed. Som følge af aftalen er der en række afledte konsekvenser, som regionsrådet skal træffe beslutning om. Blandt andet retningslinjer for transportgodtgørelse, afledte investeringer samt tilpasning af kapaciteten på udvalgte områder på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark indgik i efteråret 2010 en aftale med Region Sjælland om udvidet samarbejde på sundhedsområdet. Kort herefter blev aftalen afløst af en ny aftale, hvor også Region Nordjylland indgik. Aftalen blev i den forbindelse justeret, således den del, hvor Region Nordjylland indgår i, omhandler økonomiske forhold ved behandling af patienter imellem de tre regioner. Det fremgår af aftalen, at regionerne indbyrdes afregner til 90 % af DRG-værdien for ydelser på sundhedsområdet. Den anden del af aftalen omhandler forudsætningerne for et tættere samarbejde mellem Region Sjælland og Region Syddanmark. Denne del af aftalen indebærer et tættere og styrket samarbejde mellem de to regioner på sundhedsområdet. Der blev på Regionsrådsmødet den 23. august 2010 givet en orientering om indgåelsen af den oprindelige aftale. Den endelige aftale forelægges hermed.

  Vedlagte notat om status for samarbejdet giver et generelt overblik over fremdriften i samarbejdet. Fagfolk fra de to regioner har i løbet af efteråret og vinteren drøftet mulighederne for nærmere samarbejde på forskellige områder. På den baggrund har man i fællesskab igangsat samarbejde på nogle områder, og der arbejdes løbende med at undersøge nye muligheder for samarbejde.

  Patienter fra Region Sjælland til Region Syddanmark

  Der er pr. 1. januar 2011 indgået aftaler om, at patienter fra Region Sjælland fremover henvises til specialiseret behandling på Odense Universitetshospital (OUH) som alternativ til Rigshospitalet på følgende områder: akut karkirurgi, højt specialiseret lungekirurgi, hjertekirurgi og formaliseret samarbejdsaftale indenfor højt specialiseret gynækologisk cancer. Herudover vil alle patienter bosiddende i Kalundborg, Næstved, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner pr. 1. september 2011 blive henvist til alle specialiserede behandlinger på OUH. Befolkningsunderlaget i de fem kommuner er på godt 270.000. Der arbejdes primo 2011 med at indgå aftaler på yderligere en række områder. Der er tale om ortopædkirurgi, nefrologi, allergologi, neurologi/neurokirurgi, endokrinologi, urologi, kirurgi samt øjenområdet og gigtområdet.

  Aftalen med Region Sjælland vil få stor betydning for OUH’s muligheder for at styrke en lang række specialiserede funktioner i årene fremover. Når flere sjællandske patienter som udgangspunkt visiteres til OUH, bliver patientgrundlaget større. Dermed styrkes de faglige udviklingsmuligheder på OUH. Det vil på sigt stille Region Syddanmark bedre i arbejdet med at skabe stærke faglige miljøer, ligesom det kan styrke Region Syddanmark i forbindelse med fremtidige ansøgninger om varetagelse af specialfunktioner. Generelt skal det understreges, at patienternes ret til frit sygehusvalg til enhver tid vil blive respekteret i forbindelse med aftalerne mellem Region Sjælland og Region Syddanmark.

  Patienter fra Region Syddanmark til Region Sjælland

  Det er ligeledes undersøgt, på hvilke områder der kan laves aftaler om, at patienter fra Region Syddanmark kan tilbydes behandling i Region Sjælland. Det vil være på områder, hvor Region Syddanmark har brug for ekstra kapacitet, og hvor Region Sjælland kan tilbyde kapacitet og den rette ekspertise. På baggrund heraf er der indtil videre indgået aftale om, at Region Sjælland inden for rammerne af aftalen modtager patienter fra Region Syddanmark på følgende områder:

  • Mammakirurgi - patienter henvist til klinisk mammografi og evt. ledsagende operation (mammakirurgisk afdeling, Ringsted Sygehus) 
  • Colorektal kirurgi - patienter henvist til koloskopi og evt. ledsagende operation (Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus)  
  • Elektiv (planlagt) PCI (som backup, til sikring af overholdelse af ventetidsrettigheder), (Kardiologisk afdeling, Roskilde sygehus)

  På mammaområdet er der allerede etableret et samarbejde, som således fortsætter. For så vidt angår koloskopierne forventes det, at Region Sjælland kan tilbyde at modtage patienter efter 1. maj 2011. Backup-funktionen på området for elektiv PCI forventes etableret i løbet af marts og april 2011.

  Det bemærkes, at aftalen om backup-funktionen vedrørende planlagt PCI-behandling også omfatter, at Region Syddanmark kan sende patienter til  Region Nordjylland. 

  Vilkår for transport

  Et vigtigt element i at omsætte aftalen mellem regionerne til virkelighed er, at der er rimelige vilkår for patienterne i forbindelse med transport til de sygehuse, der er omfattet af aftalen. Som det fremgår af vedlagte notat, har Region Sjælland formuleret en række principper for patientbefordring for de patienter, der henvises til OUH. Blandt andet har man etableret en ordning, hvor borgere fra Region Sjælland tilbydes kørsel til Odense med særlige busser på udvalgte tidspunkter. På samme måde er der i Region Syddanmark udarbejdet et forslag til "Retningslinjer for befordring/befordringsgodtgørelse til sygehuse i Region Sjælland og Region Nordjylland". Forslaget er vedlagt til godkendelse. Princippet i retningslinjerne er, at patienter, der henvises til de sygehusafdelinger, der er indgået aftale med, har ret til befordring/befordringsgodtgørelse efter gældende regler. Det indebærer, at de afdelinger, der samarbejdes med om henvisning af patienter fra Region Syddanmark, vil fungere som samarbejdsafdelinger.

  I den forbindelse foreslås det endvidere, at afdelinger, der fremover måtte blive indgået aftaler med om at modtage patienter fra Region Syddanmark, som følge af den generelle samarbejdsaftale, er at betragte som samarbejdsafdelinger.

  Økonomi

  Etableringsudgifter

  I forbindelse med etableringen af samarbejdet på de områder, hvor der allerede er indgået konkrete aftaler med Region Sjælland, er der brug for at etablere en række ekstra faciliteter på OUH. Dette med henblik på at håndtere den øgede mængde af patienter fra Region Sjælland, som fremover vil blive behandlet i Odense. Der er tale om følgende funktioner: 

  • Gynækologisk operationskapacitet; i forbindelse med den udvidede aktivitet vil det være nødvendigt at etablere en yderligere operationsstue til disse operationer. Ligeledes er det nødvendigt at åbne en yderligere ambulatoriestue til de gynækologiske cancerpatienter. Det har ikke været muligt at inkorporere og prioritere omkostningerne i forbindelse med den nuværende ansøgningsrunde vedrørende rammen for større anskaffelser. Det skønnes, at udgifterne hertil beløber sig til 2,0 mio. kr.
  • Telemedicinsk udstyr; i forbindelse med det udvidede samarbejde mellem Region Syddanmark og Region Sjælland har det været nødvendigt at etablere videokonferenceudstyr mellem de respektive afdelinger. Det forventes, at udgifterne beløber sig til 1,0 mio. kr.

  Etablering af onkogynækologisk vagt

  Etableringen af en onkogynækologisk vagt er til dels nødvendiggjort af den generelle udvikling på området, der har oplevet en centralisering af den kirurgiske behandling. Endvidere betyder aftalen med Region Sjælland, at der løbende vil være større behov for ekspertise fra en gynækologisk onkolog. Vagtdækningen bør således udvides fra det nuværende niveau til at være dækkende hele døgnet på alle hverdage. Udgiften hertil er opgjort til  1,1 mio. kr. årligt pr. 1. januar i 2011.

  Etableringsomkostningerne og omkostningerne ved etableringen af onkogynækologisk vagt finansieres via forventede merindtægter i forbindelse med aftalen med Region Sjælland.

  Endvidere henvises der til sagen "Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital" på dagsordenen. Denne sag beskriver blandt andet afledte konsekvenser for behovet for intensivkapacitet på Odense Universitetshospital som følge af blandt andet aftalen med Region Sjælland.

  Afregning

  Som en del af aftalen mellem de tre regioner blev den gensidige rabat indført med virkning fra 1. januar 2010. Det skal ses i lyset af, at aftalen giver Region Syddanmark mulighed for at tiltrække flere behandlinger og dermed skabe fundamentet for bedre udnyttelse af kapaciteten, og på sigt også øge de faglige udviklingsmuligheder.

  På de områder, hvor der allerede er indgået aftaler med Region Sjælland med virkning fra primo 2011, forventes der fremadrettet merindtægter for godt 45,3 mio. kr. (beløbet er fratrukket rabat). Når OUH har fået den forventede afregning på baggrund af aktiviteterne, vil det give et råderum på godt 16,5 mio. kr. I vedlagte notat findes en detaljeret oversigt over sammensætningen af indtægterne.

  Den særlige afregning med forhøjede afregningssatser for udvalgte DRG-grupper gælder ligeledes for patienter fra Region Sjælland.

  Afregning for patienter, som normalt afregnes til 0 % afregning, vil for borgere fra Region Sjælland til OUH ske til 55 % afregning. Det drejer sig om akutte patienter samt planlagte medicinske patienter, der ikke er omfattet af særlig afregning.

  Der laves således for disse patientgrupper, for borgere fra Region Sjælland, en grundfinansiering for 2011 svarende til aktiviteten i 2010 tillagt produktivitetskrav på 3 %.  Ved afslutningen af 2011 afregnes OUH for meraktivitet, og denne afregning gøres herefter permanent ligesom den øvrige meraktivitetsafregning i budgettet. Ovenstående afregning vil være at betragte som ”basisafregning”. Der skal i løbet af 2011 tages stilling til afregningsmodel for 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at den endelige aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet tages til efterretning, 
  • at status for samarbejdet mellem regionerne bag aftalen tages til orientering,
  • at retningslinjerne for befordring og befordringsgodtgørelse til sygehuse i Region Sjælland godkendes,
  • at afdelinger på sygehusene i Region Sjælland og Region Nordjylland, som  Region Syddanmark fremover indgår samarbejdsaftaler med, som følge at den indgåede aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet, får status af samarbejdssygehuse/-afdelinger, så længe de indgåede aftaler er gældende,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kroner til dækning af etablering af onkogynækologisk operationskapacitet samt it-udstyr mv. finansieret af merindtægter i forbindelse med aftalen med Region Sjælland, og
  • at Odense Universitetshospital bevilges 1,1 mio. kr. årligt pr. 1. januar 2011 til etablering af en onkogynækologisk vagt pr 1. april 2011, finansieret af merindtægter i forbindelse med aftalen med Region Sjælland.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3017
  3. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Som følge af samarbejdsaftalen med Region Sjælland samt hjemtagningen af hjertekirurgi og PCI-behandlinger fra Hjertecenter Varde og Skejby Sygehus forventes der en stigning i antallet af intensivdøgn, og det foreslås derfor, at intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital (OUH) styrkes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som følge af den generelle samarbejdsaftale med Region Sjælland, og de efterfølgende aftaler om konkret samarbejde vedr. karkirurgi, thoraxkirurgi og hjertekirurgi (behandles under andet punkt), samt hjemtagningen af hjertekirurgi og PCI-behandlinger fra Skejby Sygehus og Hjertecenter Varde (godkendt af regionsrådet den 31. maj 2010), forventes det, at antallet af intensivdøgn på VITA (Afdeling T’s intensivafsnit) vil stige med ca. 850 intensivdøgn årligt.

  VITA har som følge af den begyndende hjemtagning fra Skejby Sygehus haft en belægningsprocent på ca. 95 % i 2010, hvor målsætningen for intensivområdet generelt er ca. 70 %, og de ekstra intensivdøgn kan således ikke tilvejebringes i den eksisterende kapacitet.

  Det foreslås derfor, at VITA udbygges med:

  • 1 fuldtids intensivplads og 2 deltids intensivpladser ved opnormering af 3 eksisterende intermediære pladser,  
  • 1 fuldtids postoperativ intensivplads og
  • 4 monitoreringspladser til kompensation for de opnormerede intermediære pladser

  Forslagene svarer til en samlet kapacitetsudvidelse på ca. 3,5 intensivpladser ved 70 % belægning, hvorefter OUH’s samlede intensivkapacitet udgør 47,6 intensive og intermediære pladser.

  Med udvidelsen gøres der plads til følgende aktivitet:

  Tabel 1. Forventet årlig aktivitet på intensivområdet

   

  Type

  Forventet

  årligt volumen

  Antal intensivdøgn

  Antal opvågninger

  Region Sjælland

  Akut karkirurgi

  175

  120

  120

  Elektiv karkirurgi

  50

  30

  25

  Større thoraxkirurgi

  200

  40

  180

  Mindre thoraxkirurgi

  75

  0

  75

  Hjertekirurgi

  80

  160

  0

  Gynækologisk cancer

  135

  40

  115

  Hjemtagning

  PCI

  330

  60

  0

  Hjertekirurgi

  200

  400

  0

  I alt

   

  1.245

  850

  515

   

  Pladserne etableres i den eksisterende fysik ved opnormering af pladser, som generelt er bestykket med det nødvendige apparatur. Udvidelsen medfører derfor ingen anlægsudgifter, men der er dog behov for bestykning af yderligere en postoperativ intensiv plads. De samlede etableringsomkostninger beløber sig dermed til 1,42 mio. kr.

  Pladserne bemandes med en blanding af intensivsygeplejersker og almindelige sygeplejersker, eftersom de etableres ved opnormering af eksisterende pladser og interne rokader mellem afsnit, som ikke i udgangspunktet er bemandet alene med intensivsygeplejersker.

  Til bemanding af funktionerne er der samlet behov for 26,74 sygeplejeårsværk, hvor ca. 60 % antages at være intensivsygeplejersker med en gennemsnitlig lønudgift på 428.000 kr. årligt, mens resten antages at være almindelige sygeplejersker med en gennemsnitlig lønudgift på 366.000 kr. årligt. De samlede lønudgifter til sygeplejersker udgør dermed 10,774 mio. kr. årligt.

  Lægemæssigt foreslås intensivpladserne normeret med 2,5 afdelingslæger med en gennemsnitlig lønudgift på 793.000 kr. svarende til en årlig udgift på 1,983 mio. kr.

  Herudover medfører antallet af opvågninger på VITA og Afdeling V samlet behov for etablering af en ekstra opvågningsplads på VITA og ca. 0,3 opvågningspladser på Afdeling V. Opvågningspladserne bemandes i lighed med OUH’s øvrige opvågningspladser med 0,51 sygeplejerske pr. plads, svarende til i alt 0,66 sygeplejeårsværk (alm. sygeplejerske). Hertil kommer 0,1 afdelingslæge til dækning af udvidet åbningstid på Afdeling V. De årlige udgifter udgør dermed 321.000 kr.

  Endelig udgør udgifter til øvrig drift på 1.500 kr. pr. intensivdøgn, svarende til i alt 1,275 mio. kr. årligt.

  Pladserne forventes etableret pr. 1. maj 2011, hvorfor udgifterne til øvrig drift og afdelingslæger i 2011 kun udgør 8/12 af ovennævnte. For plejepersonalets vedkommende har OUH allerede påbegyndt ansættelses- og oplæringsprocessen af det nødvendige personale, idet der generelt er behov for 8-12 ugers oplæring af nyansatte, inden de kan indgå i vagtplanlægningen. Det foreslås derfor, at OUH tildeles sygeplejenormeringen allerede fra 1. april 2011, svarende til 9/12 af ovennævnte.

  De samlede udgifter til udvidelsen fremgår af nedenstående tabel.

  Tabel 2. Samlet økonomisk oversigt

  Udgifter i t.kr.

  Årsværk

  Gns. løn/årsværk

  Udgift 2011

  Udgift 2012

  Sygeplejersker

  27,40

  402

  8.263

  11.017

  Afdelingslæger

  2,60

  793

  1.375

  2.062

  Øvrig drift

  -

  -

  850

  1.275

  Apparatur

  -

  -

  1.420

  -

  i alt

     

  11.908

  14.354

   

  Udvidelsen af intensivområdet finansieres af merindtægter vedr. patienter fra Region Sjælland såvel som besparelser i forbindelse med hjemtagningen fra Skejby Sygehus og Hjertecenter Varde.

  Samarbejdsaftalen med Region Sjælland forventes at medføre indtægter på i alt 45,4 mio. kr., hvilket medfører et råderum på 16,5 mio. kr. årligt, når OUH’s indtægter som følge af afregningsparadigmet og udgiften til den onkologisk gynækologiske vagt er fratrukket, jf. tabel 3.

  Tabel 3. Aktivitet og økonomi vedr. Region Sjælland

  Speciale

  Forventet

  årligt

  volumen

  Forventet

  årligt

  volumen

  Forventet DRG-værdi

  pr. patient

  Forventet DRG-værdi

  Karkirurgi

  Akut karkirurgi

  175

  56.000

  9.800.000

  Elektiv karkirurgi

  50

  70.000

  3.500.000

  Thoraxkirurgi

  Større kirurgi

  200

  76.000

  15.200.000

  Mindre kirurgi

  75

  57.000

  4.275.000

  Hjertekirurgi

  80

  170.000

  13.600.000

  Gynækologisk cancer

  Cervixcancer

  20

  29.000

  580.000

  Endometriecancer

  15

  32.000

  480.000

  Ekstensiv ovariecancer

  20

  32.000

  640.000

  Øvrig cancer

  80

  29.000

  2.320.000

  I alt

  715

   -

  50.395.000

           

  Indtægt fra Region Sjælland ved afregning til 90 % af DRG-værdien

  45.355.500

  Alm. afregning til OUH (55 % af DRG-værdien)

  -27.717.250

  Udgift til onkologisk gynækologisk vagt, jf. pkt. om samarbejdsaftale

  -1.100.000

  Overskydende råderum

  16.538.250

   

  Det er ikke umiddelbart muligt at fastlægge den eksakte besparelse ved hjemtagning af hjertekirurgi og PCI-behandlinger fra Skejby Sygehus og Hjertecenter Varde, eftersom udgifterne til de konkrete behandlinger for begge sygehuses vedkommende indgår i samlede regninger for al aktivitet på sygehuset/afdelingen. På baggrund af seneste regnskabstal og produceret DRG-værdi kan det dog konstateres, at de faktiske udgifter til behandling på Skejby Sygehus og Hjertecenter Varde svarer nogenlunde til DRG-værdien, jf. nedenstående.

  Tabel 4. Aktivitet og økonomi vedr. hjertekirurgi og PCI-behandling

   

  Antal

  DRG-værdi

  Gns. DRG-værdi

  DRG-værdi i alt

  Udgift i alt

  Gns. markup

  PCI:

             

  - Hjertecenter Varde

  201

  11.608.492

  57.754

  33.842.482

  28.590.406*

  -16 %

  - Skejby Sygehus

  156

  10.754.142

  68.937

  33.068.032

  40.440.206

  22 %

  PCI i alt

  357

  22.362.634

  62.640

  66.910.514

  69.030.612

  3 %

  Hjertekirurgi:

             

  - Hjertecenter Varde

  195

  33.096.437

  169.725

  32.576.530

  27.520.920*

  -16 %

  - Skejby Sygehus

  77

  14.708.609

  191.021

  34.239.584

  38.463.308

  12 %

  Hjertekirurgi i alt

  272

  47.805.046

  175.754

  66.816.114

  65.984.227

  -1 %

  * Der fremsendes samlede regninger for hele Hjertecentrets aktivitet. Udgifterne er her fordelt forholdsmæssigt på baggrund af DRG-værdien for at kunne beregne et overslag på markup’en.

  Det anslås, at hjemtagningspotentialet for Odense Universitetshospital samlet set udgør ca. 330 PCI-behandlinger og 200 hjerteoperationer årligt, udover den allerede igangsatte hjemtagning af hjertekirurgi fra Skejby Sygehus.

  Ved gældende afregningsprocenter på hhv. 70 % og 55 % af DRG-værdien ved PCI-behandling og hjertekirurgi, anslås råderummet i forbindelse med hjemtagningen således at udgøre ca. 22,0 mio. kr. årligt, når OUH’s indtægter som følge af afregningsparadigmet er fratrukket, jf. tabel 5.

  Tabel 5. Forventet hjemtagning til Odense Universitetshospital

   

  Forventet årlig volumen

  Forventet gns. DRG-værdi

  Forventet

  DRG-værdi

  PCI-behandlinger

  330

  62.640

  20.671.200

  Hjertekirurgi

  200

  175.754

  35.150.800

  I alt

  530

  -

  55.822.000

         

  Alm. afregning til OUH vedr. PCI (70 % af DRG-værdien)

  -14.469.840

  Alm. afregning til OUH vedr. hjertekirurgi (55 % af DRG-værdien)

  -19.332.940

  Overskydende råderum

  22.019.220

   

  Samlet set forventes der altså at være et økonomisk råderum på ca. 38,5 mio. kr. årligt til finansiering af de områder, som ikke indgår i den almindelige afregning, herunder intensivområdet.

  Den samlede økonomi vedr. Region Sjælland, hjemtagningen fra Skejby Sygehus og udvidelsen af intensivkapaciteten fremgår af nedenstående tabel 6.

  Tabel 6. Samlet økonomisk oversigt, mio. kr.

   

  20111

  2012

  Konto

  Indtægter vedr. Region Sjælland (90 % af DRG-værdi)

  35,277

  45,356

  Opskrivning af indtægter fra andre regioner (central konto)

  Besparelse vedr. hjemtagning (100 % af DRG-værdi)

  43,417

  55,822

  Nedskrivning af udgifter til udenregional behandling (central konto)

  Indtægter/besparelser i alt

  78,694

  101,178

   
         

  Afregning til OUH vedr. Region Sjælland (55 % af DRG-værdi)

  -21,558

  -27,717

  Meraktivitetspuljen (central konto)

  Afregning til OUH vedr. hjemtagning (55 % / 70 % af DRG-værdi)

  -26,291

  -33,803

  Meraktivitetspuljen (central konto)

  Udgift til onkologisk gynækologisk vagt2

  -1,100

  -1,100

  Udgiftsbevilling til OUH (håndteres i anden sag)

  Udgift til intensiv og opvågning

  -10,488

  -14,354

  Udgiftsbevilling til OUH (håndteres i denne sag)

  Driftsudgifter i alt

  -59,437

  -76,974

   

  Anskaffelser - intensiv

  -1,420

  0

  Investeringsrammen på OUH (håndteres i denne sag)

  Anskaffelser – Sjælland2

  -3,000

  0

  Investeringsrammen på OUH (håndteres i anden sag)

  Anskaffelsesudgifter i alt

  -4,420

  0

   

  Udgifter i alt

  -63,857

  -76,974

   
         

  Overskydende råderum

  14,837

  24,204

  Styrkelse af udenregionale konti (central konto)

  1 Det skønnes at indtægter/besparelser samt afregning til OUH indtil etableringen af intensivpladserne pr. 1. maj 2011 vil udgøre ca. 1/3 af normalen.

  2 se særskilt sag vedr. aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark og Region Sjælland.

  OUH har herudover varslet, at der senere vil blive forelagt sag om udvidelse det radiologiske område som følge af samarbejdsaftalen med Region Sjælland, formentlig dog først i forbindelse med nye konkrete samarbejdsområder.

  Samlet set forventes det således p.t., at OUH kan varetage aktiviteten vedr. Region Sjælland samt hjemtagningen af hjertekirurgi og PCI-behandlinger til ca. 72 % af DRG-værdien - ekskl. udgifter til det radiologiske område.

  Dette giver et overskydende råderum på 15,112 mio.kr. i 2011 stigende til 24,204 mio. kr. i 2012 og frem. Med vedtagelsen af budget 2011 er regionens budget til udenregional behandling (fremmede sygehuse) tilført netto 100 mio. kr. Dette har været nødvendigt for at afdække det indtægtstab, der har været og også fremover vil være som en følge af Region Midtjyllands hjemtagning af patienter. I nettobevillingen på 100 mio. kr. er indregnet stigende indtægter fra de regioner, der nu er indgået rabataftaler med. Råderummet foreslås derfor tilført regionens udenregionale konti.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at Odense Universitetshospital bevilges 10,488 mio. kr. i 2011 og 14,345 mio. kr. i 2012 og fremover til udvidelse af intensivkapaciteten,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 1,42 mio. kr. i 2011 til indkøb af nødvendige anskaffelser ved udvidelsen,
  • at de øvrige bevillingsmæssige konsekvenser på centrale konti vedrørende meraktivitet og udenregional behandling indarbejdes som anført i tabel 6, og
  • at det overskydende råderum på 15,112 mio.kr. i 2011 og 24,204 mio.kr. i 2012 anvendes til at dække et forventet indtægtstab for behandling af patienter fra andre regioner, primært Region Midt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 09/18138
  4. Anlægssager på OUH, indretning af operationsstue på plastikkirurgisk afdeling Z, rokader efter ibrugtagning af Vestfløjen og istandsættelse af blodtagningsområde i forbindelse med opdeling af Klinisk Biokemisk Afdeling mv.
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Direktionen på OUH fremsender tre projekter, som foreslås finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner inden udflytning til Nyt OUH. De tre projekter omhandler:

  1. Rokader i forlængelse af udflytning til Vestfløjen, som i hovedsagen omfatter administrative funktioner for Kirurgisk Afd. A., Kardiologisk afd. B og Urologisk afd. L.
  2. Modernisering af det tidligere blodtagningsområde i sammenhæng med opdeling af afdelingen i en Klinisk Genetisk Afdeling(KGA) og  Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF).
  3. Nyindretning af operationsstue på Plastik Kirurgisk Afdeling Z med henblik på at udbygge afdelingens operationskapacitet.

  Til de tre projekter ansøges om anlægsbevilling på hhv. 7,8 mio.kr., 3,285 mio. kr. og 2,658 mio. kr.

  OUH fremsender samtidig en anmodning om, at der overføres 308.000 kr. fra en tidligere meddelt anlægsbevilling vedr. lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken til den meddelte bevilling vedr. moderniseringen af Forhallen på OUH på grund af en udførelsesmæssig sammenhæng mellem de to projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra Odense Universitetshospital er fremsendt byggeprogram/idéoplæg  for tre ombygningssager på det eksisterende sygehus, heraf to sager som var omfattet af den rokadeplan, som regionsrådet godkendte på sit møde den 25. oktober 2010.  Der henvises til vedlagte byggeprogrammer.

  1. Rokader i forlængelse af udflytning til Vestfløjen indebærer at der fraflyttes i alt ca. 1.900 m2 og tilflyttes ca. 2.530 m2, hvoraf hovedparten udgøres af lokaler på fire etager af højhuset på OUH. De fleste rokader omfatter omflytning uden egentlig ombygning, dog således at der skal ske ombygning i forbindelse med indretning af ambulatorier i højhuset.
  2. Projektet vedr. det tidligere blodtagningsområde indbefatter en rokade foranlediget af en adskillelse af den tidligere afdeling BFG; Biokemi, Farmakologi og Genetik i to nye afdelinger KGA, Klinisk Genetisk Afdeling og KBF,  Klinisk Biokemi og Farmakologi. Der skal herved ske ombygning, fordi laboratorier ændres til kontorarbejdspladser og omvendt, ligesom ombygninger foretage af hensyn til arbejdsmiljøforhold.
  3. Projektet vedr. operationsstuen på afd. Z er foranlediget af, at afdeling Z skal overtage mammakirurgi fra afd. A, og hermed et strukturrationaliseringsprojekt, skal være med til at forbedre afd. Z’s økonomi. Projektet omfatter sammenlægning af to mindre lokaler til en samlet operationsstue på 37 m2. Der vil være tale om en forholdsvis omfattende ombygning, idet alle overflader skal renoveres. Der tilføres projektet midler af den medicotekniske pulje på ca. 720.000 kr. til bla. anskaffelse af operationslamper og anæstesiologisk udstyr.


  For de tre projekter er opgjort et udgiftsoverslag på hhv. 7,8 mio. kr., 3,285 mio. kr. og 2,658 mio. kr. i indeks 123,9, hvortil man ansøger om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 og om meddelelse af anlægsbevilling. Projekterne foreslås finansieret af den oprindeligt afsatte pulje på 66 mio. kr. (indeks 121,8) til indretning af ændrede funktioner, hvoraf der inden denne ansøgning resterer 32,979 mio. kr. i indeks 123,9.

  OUH fremsender samtidig med ovennævnte projekter en anmodning om, at der overføres 308.000 kr. fra en tidligere meddelt anlægsbevilling vedr. lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken til den meddelte bevilling vedr. moderniseringen af Forhallen på OUH. Samtidig anmodes om, at en opnået besparelse på 137.000 kr. vedr. Fertilitetsklinikken tilbageføres til "66-mio-kr-puljen"

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de fremsendte byggeprogrammer/ideoplæg for ovennævnte 3 projekter godkendes som grundlag for igangsætning af de pågældende byggearbejder,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 7,8 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til rokader i forlængelse af udflytning til Vestfløjen,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 3,285 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til modernisering af blodtagningsområdet mv.,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,658 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til nyindretning af operationsstue på Plastik Kirurgisk Afdeling Z,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 308.000 kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. indretning af forhallen på OUH,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt -445.000 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken,
  • at de samlede nettoudgifter vedr. ovennævnte projekter, i alt kr. 13,606 mio. kr. (indeks 123,9) finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til - indenfor de meddelte anlægsbevillinger - at godkende licitationsresultater for de pågældende projekter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16016
  5. Bevilling til medicoteknisk apparatur 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Efter den indledende udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur har det ikke været muligt at imødekomme en lang række højt prioriterede og presserende apparaturønsker. Sundhedsdirektøren foreslår derfor, at det medicotekniske område suppleres med 30 mio.kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med gennemførelses- og specialeplanerne er der i disse år et stort behov for strategiske investeringer på det medicotekniske område – i år er det estimeret, at der er behov for 122 mio. kr. alene til strategiske projekter. Det er samtidig nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling samt løbende at udskifte nedslidt apparatur, således borgerne i Region Syddanmark sikres et effektivt behandlingsforløb med en høj kvalitet. På den baggrund vedtog Regionsrådet på mødet den 13. december 2010 at afsætte 200 mio. kr. til medicoteknisk apparatur i år 2011.

  Efter dialog med sygehusene vurderes det dog, at der især på Odense Universitetshospital (OUH) er et apparaturmæssigt efterslæb, og i forhold til den indledende fordeling af de oprindelig afsatte 200 mio. kr. var der væsentligt apparatur, som ikke kunne bevilges. Det indledende forslag betød, at OUH fik imødekommet tre ønsker fra den ordinære pulje i 2011, nemlig:

  • MR-simulator med tilhørende lasere og planlægningsudstyr til Onkologisk Afdeling til 14,85 mio. kr.
  • PET/CT-skanner til Nuklearmedicinsk afdeling til 18 mio. kr.
  • Transporttårn til kritisk syge patienter, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling til 0,36 mio. kr.


  Forslaget indebærer, at en lang række højt prioriterede og presserende apparaturønsker ikke imødekommes, hvilket i betydelig grad forringer hospitalets muligheder for at leve op til kravene for et universitetshospital med dertil hørende apparaturtunge funktioner, højtspecialiserede funktioner, forsknings- og udviklingsbehov.

  Der er ligeledes presserende apparaturønsker på regionens øvrige sygehuse, som det heller ikke var muligt at finansiere via de afsatte 200 mio. kr.

  Sundhedsdirektøren foreslår på baggrund af ovenstående, at det medicotekniske område suppleres med 30 mio.kr. frigjort på baggrund af afdrag på leasingrammen. Rammen anvendes til betaling af ydelserne på leasingaftaler oparbejdet i det tidligere Fyns Amt. Faldende ydelser på leasingaftalerne, bl.a. som en konsekvens af ekstraordinære indfrielse af leasinglånene, betyder, at der i 2011 er et overskud på kontoen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at den afsatte ramme til medicoteknisk apparatur i 2011 på 200 mio. kr. forøges med 30 mio. kr. via konvertering fra leasingrammen på driften for 2011,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de tidligere godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til apparatur, og
  • at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 30 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2011.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/796
  6. Sydvestjysk Sygehus 4 anlægssager
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydvestjysk Sygehus har fremsendt fire anlægssager. Tre for sygehuset i Esbjerg og en for sygehuset i Grindsted. De tre sager for sygehuset i Esbjerg gælder dele af sygehuset, der ikke renoveres under generalplanen for sygehuset i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indførelse af bariatrisk (fedme) kirurgi på Sydvestjysk Sygehus er sket meget hurtigt. Operationerne blev indledt i eksisterende lokaler ultimo 2010. Nu har sygehuset beskrevet de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, så produktionen kan komme op på de forventede niveau, der i første omgang udgør 250 årlige operationer og fra 2012 omfatter 500 operationer. De bygningsmæssige ændringer estimeres til 1,4 mio. kr.

  Forhallen til sygehuset i Esbjerg fremstår en smule rodet og specielt indgangspartiet er ikke velfungerende. Det største problem er, at dårligt gående og lettere konfuse patienter er bange for at bruge hovedindgangen. Der har været enkelte uheld. Sygehuset vil meget gerne rette op på dette ved at lave et nyt karrusel system. Samtidig vil man gerne rydde op i de hjælpemidler, der fylder forhallen. Specielt vil man gerne flytte patientkørestolene fra forhallen og ud til af- og påsætningszonen, hvor de skal bruges.

  Endvidere beder sygehuset om finansiering af en mindre ombygning ved røntgenafdelingen. Et tidligere røntgenarkiv skal inddrages til patient- og personalefaciliteter. I alt ombygges 205 m2 til en gennemsnitlig pris på 3750 kr/m2.

  Den sidste sag omhandler hovedstrømtavlen og nødstrømsgeneratoren på sygehuset i Grindsted. Placeringen af hovedstrømtavlen opfylder ikke længere kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen, og samtidig er det ikke længere muligt at skaffe reservedele til den 46 år gamle nødstrømsgenerator. Dette løses ved at genbruge en godt 10 år gammel nødstrømsgenerator fra Varde Sygehus i Grindsted. Sygehuset og Bygningsafdelingen vurderer, at det er kritisk af få løst denne problemstilling.

  Bariatri

  1,4 mio. kr.

  Forhal

  1,8 mio. kr.

  Røntgen

  0,8 mio. kr.

  Nødel i Grindsted

  2,7 mio. kr.

  I alt

  6,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de fire mindre anlægsprojekter godkendes
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 6,7 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9).
  • at rådighedsbeløbene finansieres af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultaterne for projekterne indenfor den givne bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Sagen udgår af dagsordenen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1923
  7. It-driftscenteret i Esbjerg, opdatering af el- og køleforsyning
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Region Syddanmarks it-driftscenter i Esbjerg indeholder en maskinstue i kælderetagen, som indeholder it-udstyr. Det foreslås, at der meddeles en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til en opdatering af el- og køleforsyningen i maskinstuen på driftscenteret for at øge driftssikkerheden af regionens it-systemer. Der opnås samtidig en væsentlig energibesparelse på el-forbruget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks it-driftscenter i Esbjerg udgør sammen med it-driftscenteret i Odense regionens to primære it-driftssteder. It-driftscenterets bygning i Esbjerg rummer kontorfaciliteter for ca. 25 medarbejdere, og i kælderetagen er der en maskinstue på ca. 150 kvadratmeter, som indeholder it-udstyr. Siden regionsdannelsen er der løbende sket en udbygning af regionens it-systemer og serverkonsolidering, hvilket har medført, at indretningen af maskinstuen i stigende grad er uhensigtsmæssig og kølemæssig ineffektiv. Forsyningerne med el og køl er mangelfulde. Det øger risikoen for udfald af it-systemerne, som servicerer en lang række brugere på sygehusene. For at etablere en sikker forsyning af el og køling til maskinstuen er det nødvendigt at gennemføre en række installationsarbejder på driftscenteret i Esbjerg.  

  På den baggrund har it-området udarbejdet vedlagte ideoplæg for projektet "Opdatering af el- og køleforsyningen i it-driftscenteret i Esbjerg". Projektet medfører en højere driftssikkerhed og en væsentlig besparelse på el-forbruget svarende til 235.000-295.000 kr. om året fra 2012. Driftsbesparelsen vil senere indgå i finansieringen af it-udgifter.    

  Den samlede udgift til projektet er opgjort til 4,150 mio. kr. (indeks 123,9), og projektet er planlagt til at blive gennemført i 2011. Projektet foreslås finansieret af sundhedsområdets ramme til investeringer i sundheds-it-systemer på anlægsbudgettet i 2011. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,  

  • at ideoplægget for "Opdatering af el- og køleforsyningen i it-driftscenteret i Esbjerg" godkendes,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,150 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til "Opdatering af el- og køleforsyningen i it-driftscenteret i Esbjerg", finansieret af ramme til investeringer i sundheds-it-systemer,
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 4,150 mio. kr. (indeks 123,9) til "Opdatering af el- og køleforsyningen i it-driftscenteret i Esbjerg", og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3041
  8. Anskaffelse af intensivsystem
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Med anskaffelse af Critical Information System (CIS) til alle regionens intensivafdelinger sikres disse et effektivt værktøj til opsamling og præsentation af de meget omfangsrige og komplekse data og observationer, et normalt journalsystem ikke kan håndtere. Desuden sikres et samlet aktuelt overblik over udnyttelse af den intensive sengekapacitet, fælles journal for intensive patienter på tværs af afdelingerne, samlet overblik over patienternes tilstand, medicinering og vitaldata. Alle data opsamles løbende og præsenteres samlet på et overskueligt skærmbillede, ligesom data efterfølgende kan gøres til genstand for statistisk bearbejdning, med henblik på sikring af patientens optimale behandling både på kort og længere sigt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har de seneste år haft særlig opmærksomhed på intensivområdet med henblik på at få nedbragt antallet af overflytninger af intensivpatienter mellem sygehusene.

  Der er bl.a. gennemført en betydelig kapacitetsudvidelse på regionens sygehuse, og udviklingen følges løbende. Således er antallet af kapacitetsmæssige overflytninger eksempelvis faldet fra 202 i 2009 til 146 i 2009. Udviklingen viser således en positiv tendens, men også et fortsat behov for opfølgning og evt. yderligere initiativer for at nedbringe antallet af overflytninger.

  Indførelse at planlægnings- og monitoreringsværktøjet Critical Information System (CIS) vil. bl.a. kunne forbedre afdelingernes og sygehusenes muligheder for at skabe overblik over udnyttelsen af den intensive sengekapacitet med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af afdelingernes intensivressourcer.

  Critical Information System (CIS) består af fire moduler, som tilsammen sikrer en effektiv udnyttelse af den intensive kapacitet, giver personalet et effektivt værktøj til vurdering af patientens tilstand og optimale behandling.

  CIS Regionale server opsamler løbende data fra alle regionens intensivafdelinger. Hermed opnås et samlet overblik over belægningen og kapacitetsudnyttelsen på de enkelte afdelinger. Patientens journal er umiddelbart tilgængelig ved overflytninger, og data kan efterfølgende gøres til genstand for nærmere analyse, enten samlet for regionen eller for de enkelte afdelinger, med henblik på at sikre den optimale effekt og kvalitet af den intensive behandling.

  CIS Journalmodul giver et komplet og overskueligt overblik over den enkelte intensivpatients status, kliniske scoring og behandling. Vagtrapporten opsummerer løbende den kliniske vurdering af og behandlingsplan for patienten, ligesom der er nem og hurtig adgang til historiske data.

  CIS Medicinmodul sikrer en komplet og overskuelig visning af den enkelte patients medicinering, som gør det muligt for læger og sygeplejersker at gruppere behandling og medicinering på måder, som er relevante i forhold til den enkelte patients situation og ud fra en given klinisk kontekst. CIS gør læger i stand til at administrere alle former for lægemidler som findes på intensivafdelingen med udgangspunkt i mere end 150 klinisk validerede behandlings-protokoller og 1.000 doseringsforslag. Alle CIS moduler er fuldstændigt integrerede. Dette betyder, at ændringer i patientens tilstand, som registreres i EOS, automatisk indgår i ændrede behandlings- og medicineringsforslag for den enkelte patient.

  CIS Elektronisk observationsskema opsamler alle vitaldata fra det elektroniske overvågningsudstyr, der anvendes i intensivafdelingerne. Data præsenteres overskueligt sammen med journal- og medicindata og giver således løbende et overblik over patientens aktuelle tilstand.

  CIS har været anvendt i Region Syddanmark i fire år, og fire intensivafdelinger har allerede anskaffet og anvender i dag journalmodulet. En intensivafdeling (afdeling V på OUH) anvender desuden det elektroniske medicineringsmodul, og har deltaget aktivt i udviklingen af det elektroniske observationsskema. Med indkøbet af CIS sikres udbredelsen af intensivsystemet til alle regionens intensivafdelinger.

  Samlet forventes udgifter for 8,703 mio. kr. til anskaffelsen af de nævnte CIS-moduler, til integrationer til EPJ-, apoteksystemer mv. samt overordnet regional projektledelse. Den centrale investering forventes afsluttet i 2011. Herudover skal der på sygehusene afholdes udgifter til den lokale implementering samt eventuelle anskaffelser. De årlige service- og vedligeholdelsesomkostninger skal ligeledes afholdes af sygehusene.

  På regionens investeringsbudget er der allerede afsat 8,0 mio. kr. til investering i nyt intensivsystem fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012 og 2013. Finansieringen af projektet foreslås tilvejebragt med en fremrykning af hele investeringen til 2011 suppleret med 0,703 mio. kr. fra den ramme, der er afsat til investeringer i sundheds it-systemer, jf. nedenstående oversigt:

  1.000 kr.

  2011

  2012

  2013

  Investeringsbehov

  CIS Journal og Medicinmodul

  CIS Elektronisk overvågning

  Regional server

  Integrationer

  Projektledelse

  4.323

  2.875

  600

  730

  175

     

  Udgifter, i alt

  8.703

     

  Finansiering

  CIS - it-system til intensivafd.

   - fremrykning

  Ramme til it-systemer

  5.000

  3.000

  703

  -1.500

  -1.500

  Finansiering, i alt

  8.703

     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der meddeles anlægsbevilling på 8,703 mio.kr. (indeks 123,9) til anskaffelse af nyt intensivsystem,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,703 mio.kr. i 2011 finansieret som anført i sagsfremstillingens tabel, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor de meddelte økonomiske rammer
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/1974
  9. Benyttelsesaftale 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale for 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland for 2011 på sundhedsområdet. Den overordnede målsætning med aftalen er at fremme samarbejdet og udviklingen på sundhedsområdet med det sigte at give patienterne den bedst mulige behandling og pleje på tværs af regionsgrænserne, og samtidig regulerer aftalen det mellemregionale samarbejde på området.

  Aftalen for 2011 er i hovedtræk en videreførelse af aftalerne fra de foregående år, og indeholder hensigtserklæringer om koordineret udvikling på sundhedsområdet på tværs af regionerne. Samtidig fastsættes rammerne for den mellemregionale afregning for patientbehandling på højt specialiseret niveau og hovedfunktionsniveau.

  Med virkning fra 2011 foreslås det, at der ikke længere praktiseres a conto afregning på området, men at al behandling på både højt specialiseret, regionsfunktions- og hovedfunktionsniveau fremover afregnes løbende efter faktisk forbrug.

  Ligeledes foreslås det, at der med virkning fra 2011 sker nedenstående ændringer i forhold til samarbejdssygehuse i Region Midtjylland. Med status af samarbejdssygehuse sidestilles sygehuse i andre regioner med regionens egne sygehuse med hensyn til befordringsreglerne, således at patienter henvist til de pågældende sygehuse bl.a. har mulighed for at opnå befordring/befordringsgodtgørelse.

  1. Sygehusene i Horsens, Brædstrup og Silkeborg ophører som samarbejdssygehuse.

  Ændringen modsvares af en tilsvarende beslutning i Region Midtjylland, hvor man i modsætning til tidligere heller ikke længere betragter Sygehus Lillebælt som samarbejdssygehus. For ikke at ramme patienter i igangværende behandlingsforløb, forslås en overgangsfase på tre måneder, hvor patienter henvist til behandling på de pågældende sygehuse, fortsat har mulighed for fuld befordringsgodtgørelse, men hvor de i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelsen oplyses direkte fra kørselskontoret om, at ordningen vil ophøre pr. 1. juli 2011.

  2. Skejby Sygehus indgår som samarbejdssygehus i forhold til PCI-behandling og bypassoperationer.

  Med henblik på at sikre overholdelse af ventetidsrettigheder har Region Syddanmark som led i hjemtagningen af hjerteaktivitet forespurgt Region Midtjylland om muligheden for at Skejby Sygehus fortsat kan fungere som backup-funktion mht. PCI-behandling og bypassoperationer. Region Midtjylland har tilkendegivet mulighed herfor.

  Samhandlen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland er under stadig forandring pga. igangsatte og planlagte hjemtagninger, og det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at prognosticere forventede udgifter og indtægter i 2011.

  P.t. skønnes det, at Region Syddanmarks indtægter for behandling af patienter fra Region Midtjylland i 2010 vil udgøre ca. 440 mio. kr., fordelt med ca. 37 mio. kr. vedr. højt specialiseret behandling og ca. 403 mio. kr. vedr. behandling på hovedfunktionsniveau. Region Syddanmarks udgifter til behandling på højt specialiseret niveau i Region Midtjylland forventes i 2010 at udgøre ca. 432 mio. kr., mens udgifterne til behandling på hovedfunktionsniveau forventes at udgøre ca. 114 mio. kr.

  Det forventes at både indtægter og udgifter vil falde væsentligt i 2011 som følge af hjemtagning til begge regioner.

  Endvidere udestår drøftelser vedr. taksterne for mellemregional afregning, jf. drøftelser i Danske Regioners bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, 

  • at benyttelsesaftalen for 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland godkendes, og
  • at ændringer i forhold til samarbejdssygehuse i Region Midtjylland godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7467
  10. Visitation af fødende til Svendborg Sygehus og til Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, anbefalinger for svangreomsorg og de faglige anbefalinger fra Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik har en tværsektoriel og tværfaglig gruppen udarbejdet forslag til retningslinjer for visitation, som den 13. december 2010 af regionsrådet blev godkendt sammen med fødeplanen.

  Formanden for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen, har anmodet om redegørelse for retningslinjer for visitation af gravide til fødestederne på Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital.

  En nærmere beskrivelse af baggrunden og de faglige præmisser for retningslinjerne for visitationen er givet i vedlagte notat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Ledende overlæge, Kolding Sygehus, Kurt Bjørnø Klünder redegjorde overfor udvalget om visitationsretningslinjer. Retningslinjerne følger de faglige indstillinger.

  Sundhedsudvalget tog redegørelsen om det faglige grundlag for fødeplanen til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3022
  11. Genindlæggelser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det har tidligere på året fremgået i medierne, at for mange ældre genindlægges på sygehus, og herunder særligt at en række af de syddanske kommuner har høje genindlæggelsesfrekvenser.

  Region Syddanmarks opgørelsesmetoder og definition for så vidt angår genindlæggelser er imidlertid ikke identisk med Sundhedsstyrelsens, som mediernes tal har været baseret på, og der viser sig derfor et andet billede, hvis man ser på data opgjort efter regionens egne opgørelsesmetoder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  På det seneste har medierne, herunder Jyllands-Posten, beskæftiget sig med genindlæggelser af ældre i Danmark. På baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen har det bl.a. været fremført, at hver 10. patient genindlægges på sygehus inden for de første 30 dage fra udskrivning, og særligt at Ærø, Langeland, Svendborg og Nyborg har høje genindlæggelsesrater.

  Sagsfremstilling
  Data for genindlæggelser i Region Syddanmarks opgørelse tager til forskel fra Sundhedsstyrelsens opgørelse udgangspunkt i genindlæggelser med samme diagnose og på samme afdeling. På den måde sikres, at genindlæggelsen har direkte relation til den primære indlæggelse. Det er en opgørelsesmetode, der er aftalt med kommunerne i Region Syddanmark. 

  Genindlæggelser er i Sundhedsstyrelsens opgørelse defineret som indlæggelser inden for 30 dage. Der medtages akutte indlæggelser (ekskl. ulykker og kræft), uanset om genindlæggelsesdiagnosen svarer til diagnosen ved den primære indlæggelse, og uafhængig af hvilket sygehus den ældre genindlægges på.

  Af samme årsag er Sundhedsstyrelsens opgørelse ikke identisk med Region Syddanmarks egne opgørelser. Den gennemsnitlige genindlæggelsesprocent er således 6,6 % mod 10 % i Sundhedsstyrelsens opgørelse.

  Af vedlagte bilag fremgår herudover bl.a.:

  • Ses der på genindlæggelsesprocenten, er der variationer kommunerne imellem. Fanø, Kerteminde, Ærø, Nordfyn, Langeland og Vejen er eksempler på kommuner, der har flere genindlæggelser end gennemsnittet. Data siger dog ikke noget om årsagen hertil.
  • Der er ikke noget, der tyder på, at en høj andel af korte indlæggelser automatisk medfører en høj andel af genindlæggelser.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14372
  12. Resultater af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik den 23. januar 2009 aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner i Danmark.

  Region Syddanmark har nu gennemført den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010. Sundhedsprofilen blev offentliggjort på et politisk seminar den 10. februar 2011 i Kolding, hvor alle kommuner og regionen var repræsenteret med politikere og embedsmænd.  Sundhedsprofilen for Region Syddanmark viser bl.a., at der generelt er en social slagside i forhold til sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed, at 22,1 % af borgerne ryger dagligt, og at halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik den 23. januar 2009 aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner i Danmark. Parterne blev enige om et obligatorisk standardspørgeskema til brug for udarbejdelse af en landsdækkende sundhedsprofil for alle kommuner, og at hver af de fem regioner skal gennemføre og finansiere indsamlingen af sundhedsprofiler hvert fjerde år.

  Det har været muligt at inkludere et begrænset antal specifikke tillægsspørgsmål i det omfang, der er behov for at sætte fokus på særlige lokalkommunale/regionale problemstillinger eller indsatsområder. Region Syddanmark har sammen med kommunerne i regionen indarbejdet otte ekstra spørgsmål i spørgeskemaet, der omhandler motivation for adfærdsændring og præferencer i forhold til kommunale tilbud.

  Region Syddanmark har nu gennemført den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010. Næste profilrunde vil dog allerede blive gennemført i 2013 for at følge sundhedsaftaleprocessen. Sundhedsprofilen blev offentliggjort på et politisk seminar den 10. februar 2011 i Kolding, hvor alle kommuner var repræsenteret med politikere og embedsmænd.

  Sundhedsprofilen viser bl.a., at

  • der generelt er en social slagside i forhold til sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed, 
  • 22,1 % af borgerne ryger dagligt, at hver femte borger drikker for meget,
  • halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige, og
  • slidgigt, forhøjet blodtryk og allergi er de mest hyppigt forekomne specifikke sygdomme blandt de større folkesygdomme.

  Region Syddanmark ønsker at dele data med kommunerne, således at data mest muligt bringes i anvendelse. Administrative beslutningstagere i kommunernes sundhedsstab er informeret om dataadgang.

  I henhold til Sundhedslovens § 119, stk. 3 tilbyder Region Syddanmark kommunerne individuel rådgivning i forlængelse af offentliggørelsen af sundhedsprofilen. Rådgivningen sker ad hoc efter kommunens ønsker og behov.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/629
  13. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  •   8. marts
  • 29. marts
  •   3. maj
  •   7. juni
  • 30. august
  •   3. oktober
  • 25. oktober
  • 15. november
  • 13. december

  Det foreslås, at udvalget i forbindelse med møderne besøger de fire sygehusenheder som følger:

  • 29. marts:        Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
  •   7. juni:           Sygehus Lillebælt - Kolding
  •   3. oktober:   OUH/Svendborg - Odense
  • 15. november: Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes 29. marts 2011 kl. 16.00 på Sygehus Sønderjylland - Sønderborg, og at
  • forslag om geografisk placering af udvalgets møder på regionens sygehuse godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/629
  14. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/629
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes anvendelse og udbredelse af EPJ 2010. Notat af 3. marts 2011 blev udleveret på mødet. Vedlagt.

  Drøftelse af eventuel studietur.

  fold dette punkt ind Bilag
   
  der-bottom: medium none; height: 12.75pt" valign="bottom" width="89">    

  - Hjertecenter Varde

  201

  11.608.492

  57.754

  33.842.482

  28.590.406*

  -16 %

  - Skejby Sygehus

  156

  10.754.142

  68.937

  33.068.032

  40.440.206

  22 %

  PCI i alt

  357

  22.362.634

  62.640

  66.910.514

  69.030.612

  3 %

  Hjertekirurgi:

             

  - Hjertecenter Varde

  195

  33.096.437

  169.725

  32.576.530

  27.520.920*

  -16 %

  - Skejby Sygehus

  77

  14.708.609

  191.021

  34.239.584

  38.463.308

  12 %

  Hjertekirurgi i alt

  272

  47.805.046

  175.754

  66.816.114

  65.984.227

  -1 %

  * Der fremsendes samlede regninger for hele Hjertecentrets aktivitet. Udgifterne er her fordelt forholdsmæssigt på baggrund af DRG-værdien for at kunne beregne et overslag på markup’en.

  Det anslås, at hjemtagningspotentialet for Odense Universitetshospital samlet set udgør ca. 330 PCI-behandlinger og 200 hjerteoperationer årligt, udover den allerede igangsatte hjemtagning af hjertekirurgi fra Skejby Sygehus.

  Ved gældende afregningsprocenter på hhv. 70 % og 55 % af DRG-værdien ved PCI-behandling og hjertekirurgi, anslås råderummet i forbindelse med hjemtagningen således at udgøre ca. 22,0 mio. kr. årligt, når OUH’s indtægter som følge af afregningsparadigmet er fratrukket, jf. tabel 5.

  Tabel 5. Forventet hjemtagning til Odense Universitetshospital

   

  Forventet årlig volumen

  Forventet gns. DRG-værdi

  Forventet

  DRG-værdi

  PCI-behandlinger

  330

  62.640

  20.671.200

  Hjertekirurgi

  200

  175.754

  35.150.800

  I alt

  530

  -

  55.822.000

         

  Alm. afregning til OUH vedr. PCI (70 % af DRG-værdien)

  -14.469.840

  Alm. afregning til OUH vedr. hjertekirurgi (55 % af DRG-værdien)

  -19.332.940

  Overskydende råderum

  22.019.220

   

  Samlet set forventes der altså at være et økonomisk råderum på ca. 38,5 mio. kr. årligt til finansiering af de områder, som ikke indgår i den almindelige afregning, herunder intensivområdet.

  Den samlede økonomi vedr. Region Sjælland, hjemtagningen fra Skejby Sygehus og udvidelsen af intensivkapaciteten fremgår af nedenstående tabel 6.

  Tabel 6. Samlet økonomisk oversigt, mio. kr.

   

  20111

  2012

  Konto

  Indtægter vedr. Region Sjælland (90 % af DRG-værdi)

  35,277

  45,356

  Opskrivning af indtægter fra andre regioner (central konto)

  Besparelse vedr. hjemtagning (100 % af DRG-værdi)

  43,417

  55,822

  Nedskrivning af udgifter til udenregional behandling (central konto)

  Indtægter/besparelser i alt

  78,694

  101,178

   
         

  Afregning til OUH vedr. Region Sjælland (55 % af DRG-værdi)

  -21,558

  -27,717

  Meraktivitetspuljen (central konto)

  Afregning til OUH vedr. hjemtagning (55 % / 70 % af DRG-værdi)

  -26,291

  -33,803

  Meraktivitetspuljen (central konto)

  Udgift til onkologisk gynækologisk vagt2

  -1,100

  -1,100

  Udgiftsbevilling til OUH (håndteres i anden sag)

  Udgift til intensiv og opvågning

  -10,488

  -14,354

  Udgiftsbevilling til OUH (håndteres i denne sag)

  Driftsudgifter i alt

  -59,437

  -76,974

   

  Anskaffelser - intensiv

  -1,420

  0

  Investeringsrammen på OUH (håndteres i denne sag)

  Anskaffelser – Sjælland2

  -3,000

  0

  Investeringsrammen på OUH (håndteres i anden sag)

  Anskaffelsesudgifter i alt

  -4,420

  0

   

  Udgifter i alt

  -63,857

  -76,974

   
         

  Overskydende råderum

  14,837

  24,204

  Styrkelse af udenregionale konti (central konto)

  1 Det skønnes at indtægter/besparelser samt afregning til OUH indtil etableringen af intensivpladserne pr. 1. maj 2011 vil udgøre ca. 1/3 af normalen.

  2 se særskilt sag vedr. aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark og Region Sjælland.

  OUH har herudover varslet, at der senere vil blive forelagt sag om udvidelse det radiologiske område som følge af samarbejdsaftalen med Region Sjælland, formentlig dog først i forbindelse med nye konkrete samarbejdsområder.

  Samlet set forventes det således p.t., at OUH kan varetage aktiviteten vedr. Region Sjælland samt hjemtagningen af hjertekirurgi og PCI-behandlinger til ca. 72 % af DRG-værdien - ekskl. udgifter til det radiologiske område.

  Dette giver et overskydende råderum på 15,112 mio.kr. i 2011 stigende til 24,204 mio. kr. i 2012 og frem. Med vedtagelsen af budget 2011 er regionens budget til udenregional behandling (fremmede sygehuse) tilført netto 100 mio. kr. Dette har været nødvendigt for at afdække det indtægtstab, der har været og også fremover vil være som en følge af Region Midtjyllands hjemtagning af patienter. I nettobevillingen på 100 mio. kr. er indregnet stigende indtægter fra de regioner, der nu er indgået rabataftaler med. Råderummet foreslås derfor tilført regionens udenregionale konti.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at Odense Universitetshospital bevilges 10,488 mio. kr. i 2011 og 14,345 mio. kr. i 2012 og fremover til udvidelse af intensivkapaciteten,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 1,42 mio. kr. i 2011 til indkøb af nødvendige anskaffelser ved udvidelsen,
  • at de øvrige bevillingsmæssige konsekvenser på centrale konti vedrørende meraktivitet og udenregional behandling indarbejdes som anført i tabel 6, og
  • at det overskydende råderum på 15,112 mio.kr. i 2011 og 24,204 mio.kr. i 2012 anvendes til at dække et forventet indtægtstab for behandling af patienter fra andre regioner, primært Region Midt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 09/18138
  4. Anlægssager på OUH, indretning af operationsstue på plastikkirurgisk afdeling Z, rokader efter ibrugtagning af Vestfløjen og istandsættelse af blodtagningsområde i forbindelse med opdeling af Klinisk Biokemisk Afdeling mv.
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Direktionen på OUH fremsender tre projekter, som foreslås finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner inden udflytning til Nyt OUH. De tre projekter omhandler:

  1. Rokader i forlængelse af udflytning til Vestfløjen, som i hovedsagen omfatter administrative funktioner for Kirurgisk Afd. A., Kardiologisk afd. B og Urologisk afd. L.
  2. Modernisering af det tidligere blodtagningsområde i sammenhæng med opdeling af afdelingen i en Klinisk Genetisk Afdeling(KGA) og  Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF).
  3. Nyindretning af operationsstue på Plastik Kirurgisk Afdeling Z med henblik på at udbygge afdelingens operationskapacitet.

  Til de tre projekter ansøges om anlægsbevilling på hhv. 7,8 mio.kr., 3,285 mio. kr. og 2,658 mio. kr.

  OUH fremsender samtidig en anmodning om, at der overføres 308.000 kr. fra en tidligere meddelt anlægsbevilling vedr. lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken til den meddelte bevilling vedr. moderniseringen af Forhallen på OUH på grund af en udførelsesmæssig sammenhæng mellem de to projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra Odense Universitetshospital er fremsendt byggeprogram/idéoplæg  for tre ombygningssager på det eksisterende sygehus, heraf to sager som var omfattet af den rokadeplan, som regionsrådet godkendte på sit møde den 25. oktober 2010.  Der henvises til vedlagte byggeprogrammer.

  1. Rokader i forlængelse af udflytning til Vestfløjen indebærer at der fraflyttes i alt ca. 1.900 m2 og tilflyttes ca. 2.530 m2, hvoraf hovedparten udgøres af lokaler på fire etager af højhuset på OUH. De fleste rokader omfatter omflytning uden egentlig ombygning, dog således at der skal ske ombygning i forbindelse med indretning af ambulatorier i højhuset.
  2. Projektet vedr. det tidligere blodtagningsområde indbefatter en rokade foranlediget af en adskillelse af den tidligere afdeling BFG; Biokemi, Farmakologi og Genetik i to nye afdelinger KGA, Klinisk Genetisk Afdeling og KBF,  Klinisk Biokemi og Farmakologi. Der skal herved ske ombygning, fordi laboratorier ændres til kontorarbejdspladser og omvendt, ligesom ombygninger foretage af hensyn til arbejdsmiljøforhold.
  3. Projektet vedr. operationsstuen på afd. Z er foranlediget af, at afdeling Z skal overtage mammakirurgi fra afd. A, og hermed et strukturrationaliseringsprojekt, skal være med til at forbedre afd. Z’s økonomi. Projektet omfatter sammenlægning af to mindre lokaler til en samlet operationsstue på 37 m2. Der vil være tale om en forholdsvis omfattende ombygning, idet alle overflader skal renoveres. Der tilføres projektet midler af den medicotekniske pulje på ca. 720.000 kr. til bla. anskaffelse af operationslamper og anæstesiologisk udstyr.


  For de tre projekter er opgjort et udgiftsoverslag på hhv. 7,8 mio. kr., 3,285 mio. kr. og 2,658 mio. kr. i indeks 123,9, hvortil man ansøger om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 og om meddelelse af anlægsbevilling. Projekterne foreslås finansieret af den oprindeligt afsatte pulje på 66 mio. kr. (indeks 121,8) til indretning af ændrede funktioner, hvoraf der inden denne ansøgning resterer 32,979 mio. kr. i indeks 123,9.

  OUH fremsender samtidig med ovennævnte projekter en anmodning om, at der overføres 308.000 kr. fra en tidligere meddelt anlægsbevilling vedr. lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken til den meddelte bevilling vedr. moderniseringen af Forhallen på OUH. Samtidig anmodes om, at en opnået besparelse på 137.000 kr. vedr. Fertilitetsklinikken tilbageføres til "66-mio-kr-puljen"

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de fremsendte byggeprogrammer/ideoplæg for ovennævnte 3 projekter godkendes som grundlag for igangsætning af de pågældende byggearbejder,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 7,8 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til rokader i forlængelse af udflytning til Vestfløjen,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 3,285 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til modernisering af blodtagningsområdet mv.,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,658 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til nyindretning af operationsstue på Plastik Kirurgisk Afdeling Z,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 308.000 kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. indretning af forhallen på OUH,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt -445.000 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken,
  • at de samlede nettoudgifter vedr. ovennævnte projekter, i alt kr. 13,606 mio. kr. (indeks 123,9) finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til - indenfor de meddelte anlægsbevillinger - at godkende licitationsresultater for de pågældende projekter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16016
  5. Bevilling til medicoteknisk apparatur 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Efter den indledende udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur har det ikke været muligt at imødekomme en lang række højt prioriterede og presserende apparaturønsker. Sundhedsdirektøren foreslår derfor, at det medicotekniske område suppleres med 30 mio.kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med gennemførelses- og specialeplanerne er der i disse år et stort behov for strategiske investeringer på det medicotekniske område – i år er det estimeret, at der er behov for 122 mio. kr. alene til strategiske projekter. Det er samtidig nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling samt løbende at udskifte nedslidt apparatur, således borgerne i Region Syddanmark sikres et effektivt behandlingsforløb med en høj kvalitet. På den baggrund vedtog Regionsrådet på mødet den 13. december 2010 at afsætte 200 mio. kr. til medicoteknisk apparatur i år 2011.

  Efter dialog med sygehusene vurderes det dog, at der især på Odense Universitetshospital (OUH) er et apparaturmæssigt efterslæb, og i forhold til den indledende fordeling af de oprindelig afsatte 200 mio. kr. var der væsentligt apparatur, som ikke kunne bevilges. Det indledende forslag betød, at OUH fik imødekommet tre ønsker fra den ordinære pulje i 2011, nemlig:

  • MR-simulator med tilhørende lasere og planlægningsudstyr til Onkologisk Afdeling til 14,85 mio. kr.
  • PET/CT-skanner til Nuklearmedicinsk afdeling til 18 mio. kr.
  • Transporttårn til kritisk syge patienter, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling til 0,36 mio. kr.


  Forslaget indebærer, at en lang række højt prioriterede og presserende apparaturønsker ikke imødekommes, hvilket i betydelig grad forringer hospitalets muligheder for at leve op til kravene for et universitetshospital med dertil hørende apparaturtunge funktioner, højtspecialiserede funktioner, forsknings- og udviklingsbehov.

  Der er ligeledes presserende apparaturønsker på regionens øvrige sygehuse, som det heller ikke var muligt at finansiere via de afsatte 200 mio. kr.

  Sundhedsdirektøren foreslår på baggrund af ovenstående, at det medicotekniske område suppleres med 30 mio.kr. frigjort på baggrund af afdrag på leasingrammen. Rammen anvendes til betaling af ydelserne på leasingaftaler oparbejdet i det tidligere Fyns Amt. Faldende ydelser på leasingaftalerne, bl.a. som en konsekvens af ekstraordinære indfrielse af leasinglånene, betyder, at der i 2011 er et overskud på kontoen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at den afsatte ramme til medicoteknisk apparatur i 2011 på 200 mio. kr. forøges med 30 mio. kr. via konvertering fra leasingrammen på driften for 2011,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de tidligere godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til apparatur, og
  • at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 30 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2011.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/796
  6. Sydvestjysk Sygehus 4 anlægssager
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydvestjysk Sygehus har fremsendt fire anlægssager. Tre for sygehuset i Esbjerg og en for sygehuset i Grindsted. De tre sager for sygehuset i Esbjerg gælder dele af sygehuset, der ikke renoveres under generalplanen for sygehuset i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indførelse af bariatrisk (fedme) kirurgi på Sydvestjysk Sygehus er sket meget hurtigt. Operationerne blev indledt i eksisterende lokaler ultimo 2010. Nu har sygehuset beskrevet de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, så produktionen kan komme op på de forventede niveau, der i første omgang udgør 250 årlige operationer og fra 2012 omfatter 500 operationer. De bygningsmæssige ændringer estimeres til 1,4 mio. kr.

  Forhallen til sygehuset i Esbjerg fremstår en smule rodet og specielt indgangspartiet er ikke velfungerende. Det største problem er, at dårligt gående og lettere konfuse patienter er bange for at bruge hovedindgangen. Der har været enkelte uheld. Sygehuset vil meget gerne rette op på dette ved at lave et nyt karrusel system. Samtidig vil man gerne rydde op i de hjælpemidler, der fylder forhallen. Specielt vil man gerne flytte patientkørestolene fra forhallen og ud til af- og påsætningszonen, hvor de skal bruges.

  Endvidere beder sygehuset om finansiering af en mindre ombygning ved røntgenafdelingen. Et tidligere røntgenarkiv skal inddrages til patient- og personalefaciliteter. I alt ombygges 205 m2 til en gennemsnitlig pris på 3750 kr/m2.

  Den sidste sag omhandler hovedstrømtavlen og nødstrømsgeneratoren på sygehuset i Grindsted. Placeringen af hovedstrømtavlen opfylder ikke længere kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen, og samtidig er det ikke længere muligt at skaffe reservedele til den 46 år gamle nødstrømsgenerator. Dette løses ved at genbruge en godt 10 år gammel nødstrømsgenerator fra Varde Sygehus i Grindsted. Sygehuset og Bygningsafdelingen vurderer, at det er kritisk af få løst denne problemstilling.

  Bariatri

  1,4 mio. kr.

  Forhal

  1,8 mio. kr.

  Røntgen

  0,8 mio. kr.

  Nødel i Grindsted

  2,7 mio. kr.

  I alt

  6,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de fire mindre anlægsprojekter godkendes
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 6,7 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9).
  • at rådighedsbeløbene finansieres af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultaterne for projekterne indenfor den givne bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Sagen udgår af dagsordenen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1923
  7. It-driftscenteret i Esbjerg, opdatering af el- og køleforsyning
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Region Syddanmarks it-driftscenter i Esbjerg indeholder en maskinstue i kælderetagen, som indeholder it-udstyr. Det foreslås, at der meddeles en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til en opdatering af el- og køleforsyningen i maskinstuen på driftscenteret for at øge driftssikkerheden af regionens it-systemer. Der opnås samtidig en væsentlig energibesparelse på el-forbruget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks it-driftscenter i Esbjerg udgør sammen med it-driftscenteret i Odense regionens to primære it-driftssteder. It-driftscenterets bygning i Esbjerg rummer kontorfaciliteter for ca. 25 medarbejdere, og i kælderetagen er der en maskinstue på ca. 150 kvadratmeter, som indeholder it-udstyr. Siden regionsdannelsen er der løbende sket en udbygning af regionens it-systemer og serverkonsolidering, hvilket har medført, at indretningen af maskinstuen i stigende grad er uhensigtsmæssig og kølemæssig ineffektiv. Forsyningerne med el og køl er mangelfulde. Det øger risikoen for udfald af it-systemerne, som servicerer en lang række brugere på sygehusene. For at etablere en sikker forsyning af el og køling til maskinstuen er det nødvendigt at gennemføre en række installationsarbejder på driftscenteret i Esbjerg.  

  På den baggrund har it-området udarbejdet vedlagte ideoplæg for projektet "Opdatering af el- og køleforsyningen i it-driftscenteret i Esbjerg". Projektet medfører en højere driftssikkerhed og en væsentlig besparelse på el-forbruget svarende til 235.000-295.000 kr. om året fra 2012. Driftsbesparelsen vil senere indgå i finansieringen af it-udgifter.    

  Den samlede udgift til projektet er opgjort til 4,150 mio. kr. (indeks 123,9), og projektet er planlagt til at blive gennemført i 2011. Projektet foreslås finansieret af sundhedsområdets ramme til investeringer i sundheds-it-systemer på anlægsbudgettet i 2011. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,  

  • at ideoplægget for "Opdatering af el- og køleforsyningen i it-driftscenteret i Esbjerg" godkendes,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,150 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til "Opdatering af el- og køleforsyningen i it-driftscenteret i Esbjerg", finansieret af ramme til investeringer i sundheds-it-systemer,
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 4,150 mio. kr. (indeks 123,9) til "Opdatering af el- og køleforsyningen i it-driftscenteret i Esbjerg", og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3041
  8. Anskaffelse af intensivsystem
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Med anskaffelse af Critical Information System (CIS) til alle regionens intensivafdelinger sikres disse et effektivt værktøj til opsamling og præsentation af de meget omfangsrige og komplekse data og observationer, et normalt journalsystem ikke kan håndtere. Desuden sikres et samlet aktuelt overblik over udnyttelse af den intensive sengekapacitet, fælles journal for intensive patienter på tværs af afdelingerne, samlet overblik over patienternes tilstand, medicinering og vitaldata. Alle data opsamles løbende og præsenteres samlet på et overskueligt skærmbillede, ligesom data efterfølgende kan gøres til genstand for statistisk bearbejdning, med henblik på sikring af patientens optimale behandling både på kort og længere sigt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har de seneste år haft særlig opmærksomhed på intensivområdet med henblik på at få nedbragt antallet af overflytninger af intensivpatienter mellem sygehusene.

  Der er bl.a. gennemført en betydelig kapacitetsudvidelse på regionens sygehuse, og udviklingen følges løbende. Således er antallet af kapacitetsmæssige overflytninger eksempelvis faldet fra 202 i 2009 til 146 i 2009. Udviklingen viser således en positiv tendens, men også et fortsat behov for opfølgning og evt. yderligere initiativer for at nedbringe antallet af overflytninger.

  Indførelse at planlægnings- og monitoreringsværktøjet Critical Information System (CIS) vil. bl.a. kunne forbedre afdelingernes og sygehusenes muligheder for at skabe overblik over udnyttelsen af den intensive sengekapacitet med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af afdelingernes intensivressourcer.

  Critical Information System (CIS) består af fire moduler, som tilsammen sikrer en effektiv udnyttelse af den intensive kapacitet, giver personalet et effektivt værktøj til vurdering af patientens tilstand og optimale behandling.

  CIS Regionale server opsamler løbende data fra alle regionens intensivafdelinger. Hermed opnås et samlet overblik over belægningen og kapacitetsudnyttelsen på de enkelte afdelinger. Patientens journal er umiddelbart tilgængelig ved overflytninger, og data kan efterfølgende gøres til genstand for nærmere analyse, enten samlet for regionen eller for de enkelte afdelinger, med henblik på at sikre den optimale effekt og kvalitet af den intensive behandling.

  CIS Journalmodul giver et komplet og overskueligt overblik over den enkelte intensivpatients status, kliniske scoring og behandling. Vagtrapporten opsummerer løbende den kliniske vurdering af og behandlingsplan for patienten, ligesom der er nem og hurtig adgang til historiske data.

  CIS Medicinmodul sikrer en komplet og overskuelig visning af den enkelte patients medicinering, som gør det muligt for læger og sygeplejersker at gruppere behandling og medicinering på måder, som er relevante i forhold til den enkelte patients situation og ud fra en given klinisk kontekst. CIS gør læger i stand til at administrere alle former for lægemidler som findes på intensivafdelingen med udgangspunkt i mere end 150 klinisk validerede behandlings-protokoller og 1.000 doseringsforslag. Alle CIS moduler er fuldstændigt integrerede. Dette betyder, at ændringer i patientens tilstand, som registreres i EOS, automatisk indgår i ændrede behandlings- og medicineringsforslag for den enkelte patient.

  CIS Elektronisk observationsskema opsamler alle vitaldata fra det elektroniske overvågningsudstyr, der anvendes i intensivafdelingerne. Data præsenteres overskueligt sammen med journal- og medicindata og giver således løbende et overblik over patientens aktuelle tilstand.

  CIS har været anvendt i Region Syddanmark i fire år, og fire intensivafdelinger har allerede anskaffet og anvender i dag journalmodulet. En intensivafdeling (afdeling V på OUH) anvender desuden det elektroniske medicineringsmodul, og har deltaget aktivt i udviklingen af det elektroniske observationsskema. Med indkøbet af CIS sikres udbredelsen af intensivsystemet til alle regionens intensivafdelinger.

  Samlet forventes udgifter for 8,703 mio. kr. til anskaffelsen af de nævnte CIS-moduler, til integrationer til EPJ-, apoteksystemer mv. samt overordnet regional projektledelse. Den centrale investering forventes afsluttet i 2011. Herudover skal der på sygehusene afholdes udgifter til den lokale implementering samt eventuelle anskaffelser. De årlige service- og vedligeholdelsesomkostninger skal ligeledes afholdes af sygehusene.

  På regionens investeringsbudget er der allerede afsat 8,0 mio. kr. til investering i nyt intensivsystem fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012 og 2013. Finansieringen af projektet foreslås tilvejebragt med en fremrykning af hele investeringen til 2011 suppleret med 0,703 mio. kr. fra den ramme, der er afsat til investeringer i sundheds it-systemer, jf. nedenstående oversigt:

  1.000 kr.

  2011

  2012

  2013

  Investeringsbehov

  CIS Journal og Medicinmodul

  CIS Elektronisk overvågning

  Regional server

  Integrationer

  Projektledelse

  4.323

  2.875

  600

  730

  175

     

  Udgifter, i alt

  8.703

     

  Finansiering

  CIS - it-system til intensivafd.

   - fremrykning

  Ramme til it-systemer

  5.000

  3.000

  703

  -1.500

  -1.500

  Finansiering, i alt

  8.703

     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der meddeles anlægsbevilling på 8,703 mio.kr. (indeks 123,9) til anskaffelse af nyt intensivsystem,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,703 mio.kr. i 2011 finansieret som anført i sagsfremstillingens tabel, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor de meddelte økonomiske rammer
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/1974
  9. Benyttelsesaftale 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 08-03-2011

  Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale for 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland for 2011 på sundhedsområdet. Den overordnede målsætning med aftalen er at fremme samarbejdet og udviklingen på sundhedsområdet med det sigte at give patienterne den bedst mulige behandling og pleje på tværs af regionsgrænserne, og samtidig regulerer aftalen det mellemregionale samarbejde på området.

  Aftalen for 2011 er i hovedtræk en videreførelse af aftalerne fra de foregående år, og indeholder hensigtserklæringer om koordineret udvikling på sundhedsområdet på tværs af regionerne. Samtidig fastsættes rammerne for den mellemregionale afregning for patientbehandling på højt specialiseret niveau og hovedfunktionsniveau.

  Med virkning fra 2011 foreslås det, at der ikke længere praktiseres a conto afregning på området, men at al behandling på både højt specialiseret, regionsfunktions- og hovedfunktionsniveau fremover afregnes løbende efter faktisk forbrug.

  Ligeledes foreslås det, at der med virkning fra 2011 sker nedenstående ændringer i forhold til samarbejdssygehuse i Region Midtjylland. Med status af samarbejdssygehuse sidestilles sygehuse i andre regioner med regionens egne sygehuse med hensyn til befordringsreglerne, således at patienter henvist til de pågældende sygehuse bl.a. har mulighed for at opnå befordring/befordringsgodtgørelse.

  1. Sygehusene i Horsens, Brædstrup og Silkeborg ophører som samarbejdssygehuse.

  Ændringen modsvares af en tilsvarende beslutning i Region Midtjylland, hvor man i modsætning til tidligere heller ikke længere betragter Sygehus Lillebælt som samarbejdssygehus. For ikke at ramme patienter i igangværende behandlingsforløb, forslås en overgangsfase på tre måneder, hvor patienter henvist til behandling på de pågældende sygehuse, fortsat har mulighed for fuld befordringsgodtgørelse, men hvor de i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelsen oplyses direkte fra kørselskontoret om, at ordningen vil ophøre pr. 1. juli 2011.

  2. Skejby Sygehus indgår som samarbejdssygehus i forhold til PCI-behandling og bypassoperationer.

  Med henblik på at sikre overholdelse af ventetidsrettigheder har Region Syddanmark som led i hjemtagningen af hjerteaktivitet forespurgt Region Midtjylland om muligheden for at Skejby Sygehus fortsat kan fungere som backup-funktion mht. PCI-behandling og bypassoperationer. Region Midtjylland har tilkendegivet mulighed herfor.

  Samhandlen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland er under stadig forandring pga. igangsatte og planlagte hjemtagninger, og det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at prognosticere forventede udgifter og indtægter i 2011.

  P.t. skønnes det, at Region Syddanmarks indtægter for behandling af patienter fra Region Midtjylland i 2010 vil udgøre ca. 440 mio. kr., fordelt med ca. 37 mio. kr. vedr. højt specialiseret behandling og ca. 403 mio. kr. vedr. behandling på hovedfunktionsniveau. Region Syddanmarks udgifter til behandling på højt specialiseret niveau i Region Midtjylland forventes i 2010 at udgøre ca. 432 mio. kr., mens udgifterne til behandling på hovedfunktionsniveau forventes at udgøre ca. 114 mio. kr.

  Det forventes at både indtægter og udgifter vil falde væsentligt i 2011 som følge af hjemtagning til begge regioner.

  Endvidere udestår drøftelser vedr. taksterne for mellemregional afregning, jf. drøftelser i Danske Regioners bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, 

  • at benyttelsesaftalen for 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland godkendes, og
  • at ændringer i forhold til samarbejdssygehuse i Region Midtjylland godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7467
  10. Visitation af fødende til Svendborg Sygehus og til Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, anbefalinger for svangreomsorg og de faglige anbefalinger fra Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik har en tværsektoriel og tværfaglig gruppen udarbejdet forslag til retningslinjer for visitation, som den 13. december 2010 af regionsrådet blev godkendt sammen med fødeplanen.

  Formanden for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen, har anmodet om redegørelse for retningslinjer for visitation af gravide til fødestederne på Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital.

  En nærmere beskrivelse af baggrunden og de faglige præmisser for retningslinjerne for visitationen er givet i vedlagte notat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Ledende overlæge, Kolding Sygehus, Kurt Bjørnø Klünder redegjorde overfor udvalget om visitationsretningslinjer. Retningslinjerne følger de faglige indstillinger.

  Sundhedsudvalget tog redegørelsen om det faglige grundlag for fødeplanen til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3022
  11. Genindlæggelser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det har tidligere på året fremgået i medierne, at for mange ældre genindlægges på sygehus, og herunder særligt at en række af de syddanske kommuner har høje genindlæggelsesfrekvenser.

  Region Syddanmarks opgørelsesmetoder og definition for så vidt angår genindlæggelser er imidlertid ikke identisk med Sundhedsstyrelsens, som mediernes tal har været baseret på, og der viser sig derfor et andet billede, hvis man ser på data opgjort efter regionens egne opgørelsesmetoder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  På det seneste har medierne, herunder Jyllands-Posten, beskæftiget sig med genindlæggelser af ældre i Danmark. På baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen har det bl.a. været fremført, at hver 10. patient genindlægges på sygehus inden for de første 30 dage fra udskrivning, og særligt at Ærø, Langeland, Svendborg og Nyborg har høje genindlæggelsesrater.

  Sagsfremstilling
  Data for genindlæggelser i Region Syddanmarks opgørelse tager til forskel fra Sundhedsstyrelsens opgørelse udgangspunkt i genindlæggelser med samme diagnose og på samme afdeling. På den måde sikres, at genindlæggelsen har direkte relation til den primære indlæggelse. Det er en opgørelsesmetode, der er aftalt med kommunerne i Region Syddanmark. 

  Genindlæggelser er i Sundhedsstyrelsens opgørelse defineret som indlæggelser inden for 30 dage. Der medtages akutte indlæggelser (ekskl. ulykker og kræft), uanset om genindlæggelsesdiagnosen svarer til diagnosen ved den primære indlæggelse, og uafhængig af hvilket sygehus den ældre genindlægges på.

  Af samme årsag er Sundhedsstyrelsens opgørelse ikke identisk med Region Syddanmarks egne opgørelser. Den gennemsnitlige genindlæggelsesprocent er således 6,6 % mod 10 % i Sundhedsstyrelsens opgørelse.

  Af vedlagte bilag fremgår herudover bl.a.:

  • Ses der på genindlæggelsesprocenten, er der variationer kommunerne imellem. Fanø, Kerteminde, Ærø, Nordfyn, Langeland og Vejen er eksempler på kommuner, der har flere genindlæggelser end gennemsnittet. Data siger dog ikke noget om årsagen hertil.
  • Der er ikke noget, der tyder på, at en høj andel af korte indlæggelser automatisk medfører en høj andel af genindlæggelser.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14372
  12. Resultater af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik den 23. januar 2009 aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner i Danmark.

  Region Syddanmark har nu gennemført den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010. Sundhedsprofilen blev offentliggjort på et politisk seminar den 10. februar 2011 i Kolding, hvor alle kommuner og regionen var repræsenteret med politikere og embedsmænd.  Sundhedsprofilen for Region Syddanmark viser bl.a., at der generelt er en social slagside i forhold til sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed, at 22,1 % af borgerne ryger dagligt, og at halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik den 23. januar 2009 aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner i Danmark. Parterne blev enige om et obligatorisk standardspørgeskema til brug for udarbejdelse af en landsdækkende sundhedsprofil for alle kommuner, og at hver af de fem regioner skal gennemføre og finansiere indsamlingen af sundhedsprofiler hvert fjerde år.

  Det har været muligt at inkludere et begrænset antal specifikke tillægsspørgsmål i det omfang, der er behov for at sætte fokus på særlige lokalkommunale/regionale problemstillinger eller indsatsområder. Region Syddanmark har sammen med kommunerne i regionen indarbejdet otte ekstra spørgsmål i spørgeskemaet, der omhandler motivation for adfærdsændring og præferencer i forhold til kommunale tilbud.

  Region Syddanmark har nu gennemført den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010. Næste profilrunde vil dog allerede blive gennemført i 2013 for at følge sundhedsaftaleprocessen. Sundhedsprofilen blev offentliggjort på et politisk seminar den 10. februar 2011 i Kolding, hvor alle kommuner var repræsenteret med politikere og embedsmænd.

  Sundhedsprofilen viser bl.a., at

  • der generelt er en social slagside i forhold til sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed, 
  • 22,1 % af borgerne ryger dagligt, at hver femte borger drikker for meget,
  • halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige, og
  • slidgigt, forhøjet blodtryk og allergi er de mest hyppigt forekomne specifikke sygdomme blandt de større folkesygdomme.

  Region Syddanmark ønsker at dele data med kommunerne, således at data mest muligt bringes i anvendelse. Administrative beslutningstagere i kommunernes sundhedsstab er informeret om dataadgang.

  I henhold til Sundhedslovens § 119, stk. 3 tilbyder Region Syddanmark kommunerne individuel rådgivning i forlængelse af offentliggørelsen af sundhedsprofilen. Rådgivningen sker ad hoc efter kommunens ønsker og behov.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/629
  13. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  •   8. marts
  • 29. marts
  •   3. maj
  •   7. juni
  • 30. august
  •   3. oktober
  • 25. oktober
  • 15. november
  • 13. december

  Det foreslås, at udvalget i forbindelse med møderne besøger de fire sygehusenheder som følger:

  • 29. marts:        Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
  •   7. juni:           Sygehus Lillebælt - Kolding
  •   3. oktober:   OUH/Svendborg - Odense
  • 15. november: Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes 29. marts 2011 kl. 16.00 på Sygehus Sønderjylland - Sønderborg, og at
  • forslag om geografisk placering af udvalgets møder på regionens sygehuse godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/629
  14. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/629
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes anvendelse og udbredelse af EPJ 2010. Notat af 3. marts 2011 blev udleveret på mødet. Vedlagt.

  Drøftelse af eventuel studietur.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Siden er sidst opdateret 23-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring