Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 07. marts 2011

Mødedato
07-03-2011 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Spinderihallerne i Vejle
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status for den regionale udviklingsplan, herunder forslag til initiativområder
  2. Syddanmark i den overordnede infrastruktur
  3. Invitation til politisk dialogmøde mellem Region Sjællands Udviklingsudvalg og RUP-udvalget om et styrket samspil inden for regional udvikling
  4. Orientering om Vækstredegørelse
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt
  7. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Status for den regionale udviklingsplan, herunder forslag til initiativområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Møderunden med kommunerne blev afsluttet i januar 2011. Udvalgsformanden giver en status.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 28. februar 2011, at der arbejdes videre med den Regionale UdviklingsPlan og initiativområderne som foreslået, herunder den foreslåede fokusering.

  Arbejdet med områdeinitiativer igangsættes på områdemøder den 14.-16. marts og 6. april 2011.

  I forbindelse med arbejdet med det regionale temainitiativ "uddannelse" indbydes repræsentanter fra det regionale ungdomsuddannelsesråd og Syddansk Uddannelsesaftale til en drøftelse med RUP-udvalget i tilknytning til udvalgets møde den 2. maj 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det afsluttede mødeforløb med kommunerne har været meget positivt og bidraget til at fastlægge de tre regionale temainitiativer, Uddannelse, Infrastruktur og Klima, der skal arbejdes videre med.

  På forretningsudvalgets møde den 9. februar 2011, var der opbakning til de tre emner for temainitiativerne. Forretningsudvalget indstillede til regionsrådet, at der arbejdes videre med disse.

  Der arbejdes henimod, at regionsrådet på mødet den 27. juni 2011, kan drøfte den samlede struktur på RUP’en med skitser til de regionale temainitiativer samt områdeinitiativer.

  Områdeinitiativerne indkredses på 4 politiske møder mellem RUP-udvalget, kommunerne og de subregionale kommunesamarbejder. Invitation til møderne med ideskitser er vedlagt som bilag.

  Såvel møderne om områdeinitiativerne som fremdriften på temainitiativerne, drøftes på koordineringsudvalgets møde den 8. marts 2011.

  Det videre arbejde med de regionale temainitiativer sker i samarbejde med nøgleaktører på området samt drøftes i den teknisk-administrative følgegruppe. Det foreslås, at der i forbindelse med RUP-udvalgsmødet den 2. maj 2011, tages en drøftelse med repræsentanter fra det regionale ungdomsuddannelsesråd og Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget indbyder repræsentanter fra det regionale ungdomsuddannelsesråd og Syddansk Uddannelsesaftale til en drøftelse med RUP-udvalget i tilknytning til mødet den 2. maj 2011, og

  at udvalget anmoder interesserede udvalgsmedlemmer om at deltage i mødet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 07-03-2011
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Udvalget anmoder i øvrigt interesserede udvalgsmedlemmer om at deltage i temamøder og andre møder i forbindelse med udarbejdelse af RUP´en.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17670
  2. Syddanmark i den overordnede infrastruktur
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 6. december 2010 afholdt Region Syddanmark, Kommunekontaktrådet og Odense Kommune en konference i Odense om fremtidens infrastruktur i Syddanmark. Konferencen bekræftede den syddanske enighed om, at fremføre fælles syddanske positioner i forhold til de kommende nationale beslutninger om investeringer i infrastruktur af særlig betydning for Syddanmark.

  Med vedlagte bilag "Syddanske positioner, Syddanmark i den overordnede infrastruktur" lægges op til drøftelse af de tiltag, der indgår som fælles syddanske positioner.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som oplæg til infrastrukturkonferencen den 6. december 2010 i Odense, besluttede Kommunekontaktrådet på sit møde den 29. november 2010, at konferencen den 6. december 2010 skulle melde klart ud, hvad man er enige om. Der skal ikke være tvivl om, at de syddanske aktører er imod en fremtidig Kattegatforbindelse, og det skal fremhæves, hvilke konsekvenser en fremtidig Kattegatforbindelse vil få for regionen. Samtidig skal regeringen holdes fast på allerede besluttede projekter. Der var samtidig enighed om, at der skal sættes en alternativ dagsorden, hvor der lægges vægt på de positive effekter af, at sikre adgang til Europa via Syddanmark.

  Det blev herudover aftalt, at der skal iværksættes en analyse, som skal belyse de økonomiske konsekvenser for den syddanske region af en Femern- og en mulig Kattegatforbindelse, og at der afholdes et møde i Mobilitetsrådet, så det sikres, at alle syddanske aktører står sammen.

  Vedlagte positionspapir indeholder i kort form den alternative dagsorden for, at sikre adgangen til Europa og de konkrete prioriterede elementer, der skal indgå i den fremtidige syddanske infrastruktur, herunder især på to internationale områder: Hurtige tog til Hamborg og udvikling af Jyllandskorridoren som en fremtidssikret og højeffektiv transportakse.

  Desuden vedlægges et notat "Syddanske positioner, Syddanmark i den overordnede infrastruktur", der beskriver en del af baggrunden for visionen "Lige adgang til Europa og Verden" og nogle af de argumenter, der ligger bag fokus på Syddanmarks internationale tilgængelighed.

  Oplægget drøftes på møde i Mobilitetsrådet den 7. april 2011 og KKU 29. april 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget drøfter de tiltag, der indgår som fælles syddanske positioner.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 07-03-2011
   

  Blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1380
  3. Invitation til politisk dialogmøde mellem Region Sjællands Udviklingsudvalg og RUP-udvalget om et styrket samspil inden for regional udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Sjællands Udviklingsudvalg indbyder,  jf. vedlagte indbydelse, til et politisk dialogmøde med RUP-udvalget i Region Sjælland den 29. marts 2011 kl. 16.00-18.00 om mulighederne for samspil mellem de to regioner for derigennem at styrke den samlede regionale udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Sjælland vil gerne udbygge dialogen med Region Syddanmark om mulighederne for samspil mellem de to regioner for derigennem at styrke den samlede regionale udvikling.

  Dialogen kan tage afsæt i de temaer, som de to regioner har lagt op til i de kommende regionale udviklingsplaner. De forventede temaer i Region Sjællands regionale udviklingsstrategi er:

  • Talent, ildhu og nytænkning.
  • Byg på regionens styrker – Region Sjælland går foran.
  • Region Sjælland styrker det interregionale samarbejde.
  • Kompetenceløft på alle niveauer.

  Udvalgsformanden er forhindret i at deltage den 29. marts 2011, hvorfor ny mødedato er under planlægning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Sagen forelægges til drøftelse af temaer, deltagere og andet mødetidspunkt.

  Endvidere indstilles,

  at udvalget anmoder udvalgsformanden og andre interesserede udvalgsmedlemmer om at deltage i mødet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 07-03-2011
   

  Mødet er aftalt til mandag den 16. maj 2011 fra kl. 16 i Sorø.

  Lasse Krull og andre interesserede udvalgsmedlemmer deltager efter udvalgets anmodning i mødet.

  Udvalget ønsker bl.a., at interreg og prioriterede temaer i RUP´en drøftes på dialogmødet med Region Sjælland.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17105
  4. Orientering om Vækstredegørelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til brug for regionsrådets opfølgning på Regional UdviklingsPlan, er der udarbejdet en vækstredegørelse med fokus på de unge og fortalt gennem unges fortællinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådets opfølgning på den Regionale UdviklingsPlan omhandler blandt andet initiativer inden for vidensopbygning, monitorering og analyser for at kunne følge, hvordan det går med udviklingen af det gode liv i Region Syddanmark. Til brug for det, er der udgivet en vækstredegørelse med fokus på de unge og fortalt gennem unges fortællinger. Vækstredegørelsen er udformet som et magasin med titlen ”På kanten af fremtiden”.

  16 unge mennesker – 16 forskellige steder i livet – fortæller om deres drømme og valg. Samtidig præsenteres resultater fra undersøgelsen ”Ung i Syd”, hvor 429 unge fra Syddanmark har svaret på spørgsmål om drømme, muligheder og tilknytning til regionen.

  Vækstredegørelsen er udsendt sammen med seneste nummer af magasinet Syddanmark NU. I tilknytning til redegørelsen er der udarbejdet en række baggrundsnotater, der sammen med redegørelsen kan findes på hjemmesiden www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/ung. Flere af de unge fra vækstredegørelsen blogger nu videre om deres hverdag, drømme og valg på ungblog.regionsyddanmark.dk.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 07-03-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 07-03-2011
   

  Margot Torp opfordrede til at sætte større focus på sundhedsområdet.


  Sagsnr. 10/1380
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 07-03-2011
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 4. april 2011 kl. 15.00. Før mødet er der besigtigelse af Kærgaard Plantage kl. 12.00-15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 07-03-2011
   

  Næste møde er mandag den 4. april 2011 kl. 15.00 på Hotel Arnbjerg i Varde. Før mødet er der besigtigelse af Kærgaard Plantage kl. 12.00-15.00.

   

  Det planlagte møde den 23. maj 2011 kl. 15 aflyses og afholdes i stedet for fredag den 27. maj 2011 fra kl. 14.00.


  Siden er sidst opdateret 23-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring