Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - referat - 03-03-2011

 

Mødedato
03-03-2011 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Falckstationen, Vestergade 67, 7200 Grindsted
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte G. Lauridsen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Møde på Falckstationen i Grindsted
  2. Orientering om akutbiler
  3. Orientering om lægehelikopterudviklingen
  4. Telefoni til regionens vagtcentral til håndtering af 112-opkald
  5. Svar på ansøgningerne til første runde om statsligt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets udkantspuljer
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/684
  1. Møde på Falckstationen i Grindsted
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødet i præhospitaludvalget torsdag den 3. marts kl. 15.00 - 17.00 foregår på Falcks ambulancestation i Grindsted. Ambulancestationen ligger på Vestergade 67 i Grindsted.

  Mødet indledes med stationsleder Jimmi Andersen kommer med en generel orientering, om hvad en ambulancestation er og om ambulancestationen i Grindsted.

  Derefter vil en paramediciner fortælle om, hvad en akutbil/paramediciner laver, og hvad område-akutbilen i Grindsted dækker. Der vil være en fremvisning af akutbilen og udstyret i en akutbil.

  Udvalgsmødet vil blive afholdt i et lokale på ambulancestationen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-03-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/684
  2. Orientering om akutbiler
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i dag syv akutbiler i Region Syddanmark alle bemandet med én paramediciner i Faaborg, Rudkøbing, Grindsted, Rødding, Skærbæk, Haderslev og Sønderborg. Der er sket en stor udbygning med akutbiler i 2009 - 2010 i Region Syddanmark.

  Ambulancerne kører ud til alle relevante 1-1-2-opkald, men når der er tale om alvorlige livs- eller førlighedstruende tilstande, så sendes der også en lægebil eller akutbil, for at supplere ambulanceindsatsen med større kompetencer.

  For i videst mulig udstrækning at kunne leve op til målsætningen om indsats af speciallæge indenfor 15 - 20 minutter er der etableret lægebiler. Lægebilerne dækker dog ikke hele regionen indenfor den ønskede responstid. I de områder, hvor der er langt til en lægebil, er der etableret akutbiler.

  Der er tre niveauer i ambulanceredderuddannelsen: ambulanceassistent (niveau 1), ambulancebehandler (niveau 2) og paramediciner (niveau 3). Paramedicineren opnår gennem sin uddannelse yderligere kompetencer i forhold til ambulancebehandleren vedrørende: Luftvejshåndtering, mekaniske hjælpemidler og medikamenter.

  Akutbilerne har sammenlagt kørt 6.530 ture i 2010 og en akutbil koster 4,6 mio. kr. i årlige driftsudgifter.

  I bilag er en mere udførlig beskrivelse af akutbiler i Region Syddanmark. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-03-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/684
  3. Orientering om lægehelikopterudviklingen
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen foreslog i rapporten "STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen" i 2007 etablering af en landsdækkende lægehelikopterordning.

  Regionsrådet i Region Syddanmark har tilsluttet sig denne tanke. Der er allerede en grænseoverskridende aftale i regionen med lægehelikopteren i Nibøl. Denne ordning videreføres og indarbejdes i et fremtidigt nationalt system af præhospitale lægehelikopterordninger.

  Der er som forsøg opstartet en lægehelikopter på Sjælland den 1. maj 2010 med base i Ringsted drevet af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Trygfonden finansierer driften i forsøgsperioden.

  Det er planlagt, at der starter en lægehelikopter i Jylland den 1. april 2011 med base i Karup drevet af Region Midtjylland og Region Nordjylland. Forsøgsperioden finansieres fra en ramme på 100 mio. kr.  til helikopterordninger mv., som er en del af regeringens akutaftale med Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder.

  Når forsøgene er afsluttede i 2012, så skal erfaringerne fra forsøgene sammen med erfaringerne fra Nibølhelikopteren indgå i overvejelserne  omkring etableringen af en landsdækkende lægehelikopterordning.

  Lægehelikopteren på Sjælland har meddelt, at den kan bruges ved større ulykker i Region Syddanmark.

  Der er vedlagt brevudveksling med Region Midtjylland, om den nye lægehelikopter i Karup. Region Midtjylland meddeler, at lægehelikopteren i Karup også kan bruges i den nordvestlige del af Region Syddanmark og ved større ulykker i Region Syddanmark. 

  Der kan trækkes på lægehelikopteren i Nibøl i hele Region Syddanmark, men den bruges mest i den sydligste del af Jylland, især i Tønder Kommune og Sønderborg Kommune.

  Lægehelikopteren i Nibøl fløj i 2010 143 ture i Region Syddanmark, hvoraf de 140 var i de fire sønderjyske kommuner: Tønder Kommune, Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune. 

  Region Syddanmark trækker også præhospitalt på forsvarets redningshelikoptere, især til indsats på øerne i det Sydfynske Øhav. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-03-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2462
  4. Telefoni til regionens vagtcentral til håndtering af 112-opkald
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark anvender i dag nogle systemer (platforme) i lægevagten, som i vidt omfang kan udvides til at omfatte vagtcentralen.

  Med denne løsning til AkutMedicinskKoordination (AMK)-vagtcentral sikrer regionen sig, at den telefoni-mæssigt kan honorere kravene om at besvare alle opkald til 112, der har et sundhedsfagligt indhold, samt at alle opkald kan besvares under spidsbelastninger.


   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på møde den 22. november 2010 den fremtidige bemandingsmodel for den sundhedsfaglige visitation, og afsatte anlægsøkonomi samt driftsbudget i forbindelse med dette.

  Regionsrådet blev informeret om, at udgiften til etablering af den tekniske løsning afholdes af Rigspolitiet, dog ikke linjen fra 112 til vagtcentralen, denne udgift skal afholdes af regionen.

  Telefoniløsning

  Region Syddanmark anvender i dag nogle systemer (platforme) i lægevagten, som i vidt omfang kan udvides til at omfatte vagtcentralen.

  Region Syddanmark deler lægevagtens telefoniplatform med Region Nordjylland og Region Sjælland, og disse er indforstået med, at Region Syddanmark benytter samme platform til AMK-vagtcentralen.

  Systemet er velafprøvet og stablit, og er lokaliseret med to geografisk adskilte løsninger (hovedsystemet er på Skejby, og back-up systemet er i Kolding) og bliver således sikret mod fejl. Der er indbygget en automatik i mellem de to løsninger, således at hvis telefonerne ikke kan registrere sig mod den primære løsning i Skejby, registrerer telefonerne sig automatisk på den sekundære løsning i Kolding, som dermed tager over.

  Endvidere bliver hovedsystemet udbygget med nødvendige funktionaliteter for vagtcentralen, her tænkes bl.a. back-up på voice-log, der optager alle samtaler mm.

  Ud over back-up på selve systemet, er der aftalt trafiksikring på selve telefonlinjerne til vagtcentralen. Også her er der tale om, at AMK-vagtcentralen tilknyttes to geografisk adskilte centraler og bliver således sikret mod fejl i nettet og på centralerne (udstyrsfejl, softwarefejl, restart, strømforsyningsfejl). Trafiksikring giver større sikkerhed for at AMK-vagtcentralen kan modtage opkald. Ligesom der gives større sikkerhed for at kunne gennemføre udgående opkald.

  Med ovenstående løsning sikrer regionen sig, at den telefoni-mæssigt kan honorere kravene om at besvare alle opkald til 112, der har et sundhedsfagligt indhold, samt at alle opkald kan besvares under spidsbelastninger.

  Ud over 112-opkald kan løsningen, på baggrund af dens mange funktionaliteter (antal i kø, automatisk telefonbesked til indringer, nummer i kø mv.), benyttes som telefoniløsning i forbindelse med indførelse af regionens sundhedstelefon.

  Service

  Telefoni-systemet til vagtcentralen er af vital betydning for honoreringen af opgaven i forbindelse med modtagelse af 112-opkald, og borgerens indgang til det akutte beredskab i regionen. Det har derfor været vigtigt i løsningsmodellen, at sikre at servicen er tilgængelig 24-7 året rundt.

  Der er i den nuværende løsning for lægevagten indgået en serviceaftale med Netdesign, som er leverandør og hoster løsningen. Denne serviceaftale ønskes udbygget til også at være gældende for vagtcentralen, men skal i modsætning til lægevagten gælde hele døgnet året rundt.

  Aftalen betyder af der ved fejl på systemet, er en maksimale reaktionstid for Netdesign på en time remote og tre timer on-site.

  Servicemålene er sat til en oppetid på 99,95 % målt på hvert delsystem for sig, som ikke er kritisk for basal telefonibetjening og bedre end 99,95 % for kritiske delsystemer.

  Der bliver fra NetDesigns side tilknyttet en Service Level Manager, til AMK-vagtcentralen, der bliver en fast, navngiven kontaktperson hos NetDesign, som har det tværgående tekniske ansvar for AMK-vagtcentralens løsning og som sikrer, at AMK-vagtcentralen får den aftalte service og kvalitet. En Service Level Managers opgave er at være kontaktpunkt/SPOC (single point of contact) for AMK-vagtcentral.

  Økonomi

  Investering

  De tre regioner er af Netdesign, blevet varslet om, at der skal foretages en opdatering af systemet senest i 2012.

  For at AMK-vagtcentralen kan benytte lægevagtens telefoni-platform kræves det dog, at opdatering sker allerede nu. Det er derfor aftalt med de to andre regioner, at Region Syddanmark afholder udgiften til opdateringen i 2011, for i 2012, hvor udgiften skulle falde, at få en fjerdedel refunderet af de øvrige regioner, hvilket for Region Nordjylland og Region Sjælland svarer til 152.000 kr. (dvs. 76.000 kr. pr. bruger af systemet).

  Ud over opgraderingen skal der ske en udvidelse af vagtlægernes telefoniplatform, så den kan rumme AMK-vagtcentralen. Dette vedrører alene AMK-vagtcentralen og beløber sig på 1.44 mio. kr.

  De samlede anlægsudgifter bliver derfor på 1.74 mio. kr., hvoraf regionen i 2012 bliver refunderet 152.000 kr. af de øvrige regioner.

  Investeringsudgifterne finansieres af rammen for vagtcentral-IT. 

  Drift

  Udgiften til serviceaftale med Netdesign og abonnementer til TDC beløber sig til 661.919 kr. årligt.

  Driftsudgifterne finansieres af den præhospitale ramme.

  I forbindelse med etableringen af den permanente vagtcentralløsning for regionerne vil det indgå, hvordan der kan etableres en teknisk løsning, som kan sikre, at vagtcentralerne kan modtage alle opkald også under de største spidsbelastningssituationer. Det påtænkes at leverandøren i sin løsning skal vurdere, om de eksisterende IP telefonisystemer kan benyttes, eller om leverandøren selv vil opsætte ét IP telefonisystem til alle fire vagtcentraler.

  Det vurderes at den valgte telefoni-løsning er konstrueret således, at den vil kunne honorere et nyt kontrolrumsystem, og kunne bruges i forbindelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-03-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/8483
  5. Svar på ansøgningerne til første runde om statsligt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets udkantspuljer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er kommet svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på de ansøgninger, som Region Syddanmark sendte i første ansøgningsrunde, hvor der var ansøgningsfrist den 15. november 2010.

  Region Syddanmark har fået tilsagn om støtte på 1,470 mio.kr. til etablering og opstart af en præhospitalordning i Varde Kommune og 1,36 mio. kr. til etablering af frivillige førstehjælpsordninger i yderområder.

  Region Syddanmark har fået afslag på en kampagne til 1,15 mio. kr. om hjertestartere og førstehjælp.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er kommet svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 10. februar 2011 på de ansøgninger, som Region Syddanmark sendte i første ansøgningsrunde, hvor der var ansøgningsfrist den 15. november 2010.

  Region Syddanmark har fået tilsagn om støtte til:

  · 1,470 mio.kr. til etablering og opstart af en præhospitalordning i Varde Kommune

  · 1,36 mio. kr. til etablering af frivillige førstehjælpsordninger i yderområder

  Region Syddanmark har fået afslag på en kampagne til 1,15 mio. kr. om hjertestartere og førstehjælp med den begrundelse, at der er tale om en generel kampagne og ikke et initiativ målrettet uddannelse af særlige førstehjælpere i yderområder.

  Der er en anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 25. februar 2011 for puljen til lægehuse/sundheds- og akuthuse i udkantsområder, hvor Region Syddanmark, som det tegner sig nu, vil sende ansøgninger for ca. 87,5 mio. kr.

  Region Syddanmark vil i samarbejde med Varde Kommune gå i gang med at etablere en ordning i Varde Kommune i en to årig forsøgsperiode fra medio 2011 til medio 2013, hvor hjemmesygeplejen i den del af kommunen, der har de længste ambulanceresponstider rykker ud ved 1-1-2-opkald, hvis der er en tidsmæssig fordel ved det i forhold til ambulancen.

  Region Syddanmark vil i samarbejde med kommuner og frivillige i regionen gå i gang med at få etableret frivillige førstehjælpsordninger op til otte steder i regioner, hvor det tager forholdsvis lang tid for ambulancen/andre præhospitale enheder at komme frem. Først skal det analyseres, hvilke områder der har størst behov for en frivillig førstehjælpsordning, derefter vil Region Syddanmark tage kontakt til de kommuner, som områderne ligger i med henblik på etablering af ordningerne.

  Der har allerede været kontakt med Sønderborg Kommune om etablering af en ordning på Kegnæs og Langeland Kommune om etablering af ordninger i enderne af Langeland.

  Endelig tilsagn til om bevilling til de frivillige førstehjælperordninger forudsætter Indenrigs- og Sundhedsministeriets accept af de udpegede områder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-03-2011
   

  Drøftedes.

  Placering af frivillige førstehjælpsordninger: Mulighederne for eventuelle ordninger på hhv. Kegnæs, Langeland, Vorbasse/Egtved, Rømø samt en bufferpulje på øerne undersøges nærmere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Sagsnr. 11/633
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 3. marts 2011, kl. 15.00 på Falckstationen i Grindsted,
  • 31. marts 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset,
  • 5. maj 2011, kl. 15.00 på AMK-vagtcentralen i Odense,
  • 26. maj 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset,
  • 23. juni 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset,
  • 18. august 2011, kl. 09.00 - 15.15 på Mandø,
  • 22. september 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset,
  • 27. oktober 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset,
  • 17. november 2011, kl. 15.00 i Nibøl og Harrislee, Tyskland og
  • 15. december 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at næste møde afholdes den 31. marts 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-03-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/633
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-03-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 03-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring