Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilRUP-udvalgetpilReferat - ekstraordinært møde - 31. januar 2011

Referat - ekstraordinært møde - 31. januar 2011

Mødedato
31-01-2011 kl. 17:00 - 18:15

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat - ekstraordinært møde


  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik
  3. Orientering om status på Vestbanen
  4. Meddelelser.
  5. Eventuelt.
  6. Næste møde.


  Sagsnr. 10/1380
  1. Godkendelse af dagsorden.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-01-2011

  Punkt 2 udgår, idet det behandles af Udvalget for Regional Udvikling


  Sagsnr. 08/10193
  2. Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume

  Sydtrafik konstaterer, at den regionale kørsel i forbindelse med et udbud er blevet 2,5 mio. kr. dyrere. Samtidig er de skønnede udgifter til en videreførelse af Vestbanen øget med 2,5 – 3,5 mio. kr. i forhold til forudsætningerne den 28. juni 2010, hvor regionsrådet vedtog, at arbejde videre med en hjemtagning og videreførelse af banen. Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede 28. juni.2010 at videreføre Vestbanen ved en hjemtagelse af driften. Den nuværende tidsbegrænsede aftale med Arriva ophører 30. juni 2012. Vestbanen A/S har i perioden efter beslutningen konkretiseret mulighederne for videreførelse. Nettodriftsudgifterne er senest opjusteret med 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige beslutningsgrundlag på 15 mio. kr. Herudover skønner Sydtrafik, at der er en usikkerhed omkring indtægtsskønnet vedrørende passagerindtægter på op til 1 mio. kr.

  Varde Kommune har oplyst, at man ikke vil afdække sin ejerandel af disse meromkostninger, idet man alene vil risikodække i forhold til Vestbanens vedtagne budget fra 1. juli.2012.

  Hertil kommer, at Sydtrafik oplyser, at regionalkørslen i Sydtrafiks område i forbindelse med et udbud, er blevet 2,5 mio. kr. dyrere om året.

  Det samlede finansieringsbehov udgør dermed ca. 6,0 mio. kr. Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger.

  Efter anmodning fra Region Syddanmark, har Sydtrafik givet en række forslag til justeringer, der kan være med til at finansiere meromkostningen. Sydtrafik gør opmærksom på, at ændringer skal ske i respekt for indgåede aftaler, samt lovgivningens krav til regionaltrafikken. Sydtrafik foreslår således, at de ruter, der ligger ud over regionens oprindelige principper for kollektiv bustrafik og ruter, der er parallelle med jernbane kan indgå i justeringerne. Forslagene skal tænkes sammen med processen i trafikplanen 2009-2012 og kan indgå i flere løsningsscenarier.

  Tabel 1: Ruter der ikke opfylder de oprindelige principper for betjening med regionalbus (beløb i mio. kr.)

  Rute

  Implementeres

  Påstigere pr. uge

  Brutto-udgifter

  Indtægter

  Nettoudgifter

  46 Tønder-Kolding

  2014

  5.648

  8,4

  4,8

  3,6

  35 Haderslev-Ribe

  2012

  3.038

  5,7

  2,1

  3,6

  11 Sønderborg-Fynshav

  2012

  1.467

  1,9

  0,9

  1,0

  26 Tønder-Aabenraa

  2013

  1.381

  6,2

  2,5

  4,7

  Ny rute Tønder-Flensburg

  2013

  -

  6,5

  2,0

  4,5

  Tabel 2: Ruter der er parallelle med jernbaner

  48 Esbjerg-Vejen

  2014

  2.126

  4,0

  1,4

  2,6

  88 Vejen-Kolding

  2014

  1.700

  2,6

  1,2

  1,4

  41 Esbjerg-Varde

  2011

  2.720

  2,7

  0,8

  1,9

  311 Vejle-Vejen

  2011

  3.806

  3,7

  3,0

  0,7

  Tallene er opgivet af Sydtrafik. Antal påstigere er 2009-tal. Indtægterne beror på skøn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse med henblik på prioritering i forhold til finansieringsbehovet i størrelsesordenen 6,0 mio. kr..

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-01-2011

  Udgår.


  Sagsnr. 08/10193
  3. Orientering om status på Vestbanen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede 28. juni 2010 at videreføre Vestbanen. De økonomiske forudsætninger har ændret sig i forhold til det oprindelige beslutningsgrundlag. RUP-udvalget orienteres om status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vestbanen er i flere omgange blevet dyrere siden Regionsrådets beslutning den 28. juni 2010. Det seneste skøn fra Vestbanen A/S er en opjustering af nettodriftsudgifterne på 2,5 mio. kr. Herudover skønner Sydtrafik, at der er usikkerhed omkring 1,0 mio. kr. i indtægtsdannelsen. I Vestbanens budget forventes 1,0 mio. kr. tilført som følge af passagertilgang og overflytning fra rute 40. Der er derimod pt. et faldende passagertal, og det kan være tvivlsomt, om buspassagererne flytter over i toget.

  I videreførelsen af Vestbanen, er der ikke tale om hjemtaget drift, da Vestbanen A/S vurderer, at den billigste drift opnås ved at tildele Arriva Tog en kontrakt for drift og infrastruktur. Den indgåede driftskontrakt vil have en løbetid på 8 ½ år.

  Investeringsbehovet for Vestbanen er anslået til105 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. er til to nye togsæt, og 55 mio. kr. er til infrastruktur/sikkerhed. Investeringen vil have en afskrivningsperiode på 25-40 år. Sydtrafik ser en risiko forbundet med investeringen, da det kan være usikkert, om en fremtidig ny driftskontrakt kan holdes inden for en for parterne acceptabel ramme. Skulle Vestbanen ophøre om 8 ½ år, fordi en ny kontrakt ikke vurderes at være attraktiv, vil det formentlig kun være materieldelen af investeringen, der kan realiseres.

  Der skal aftales konkrete vilkår for investering og låneoptagelse blandt parterne Region Syddanmark, Sydtrafik, Vestbanen A/S og Varde Kommune. De forskellige lånemodeller varierer i løbetid og rente og afhængig af, hvilken model der vælges, vil der være et yderligere tilskudsbehov.

  Sydtrafik behandler spørgsmålet om Vestbanen på bestyrelsesmødet den 28. januar 2011. Beslutningen fra mødet eftersendes snarest.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-01-2011

  Sagen blev drøftet.

  Da Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen er udpeget til bestyrelsen for Vestbanen A/S af Sydtrafiks bestyrelse er de inhabile i drøftelser om Vestbanen.  De deltog derfor alene i en orientering og ikke i drøftelserne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1380
  4. Meddelelser.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-01-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Eventuelt.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-01-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  6. Næste møde.
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 7. marts 2011 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-01-2011

  Næste møde er møde er 7. marts 2011 kl. 15.00.


  Siden er sidst opdateret 09-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring