Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - referat 27-01-2011

Mødedato
27-01-2011 kl. 14:00
 
Mødested
Mødeværelse 3
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte G. Lauridsen

 • Afbud
   
 • Poul Sækmose
 • Jette Jensen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Orientering om beredskabsindsatsen ved Mandøulykken
  2. Status for etablering af sundhedsfaglig visitation på regionens vagtcentral
  3. 2. status på ambulance-responstider for 2010
  4. Forslag til arbejdsplan i Præhospitaludvalget
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/684
  1. Orientering om beredskabsindsatsen ved Mandøulykken
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 18. juni 2010 skete der en større ulykke på Mandø. En traktorbus kørte i et hestehul og væltede med 36 ældre i vognen.

  Der er udarbejdet et evalueringsnotat om sundhedsberedskabsindsatsen ved ulykken.

  Præhospital leder Torsten Lang-Jensen vil på mødet komme med en redegørelse for forløbet af indsatsen.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-01-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/191
  2. Status for etablering af sundhedsfaglig visitation på regionens vagtcentral
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med indførelse sundhedsfaglig visitation af 112-opkald pr. 1. april 2011 vedtog regionsrådet på møde den 22. november 2010 en model herfor.

  Tidsplanen til at sikre, at funktionen kan etableres pr. 1. april 2011 er følgende:

  • ombygning af vagtcentralen 1. december 2010 – 1. februar 2011
  • ansættelse af den sundhedsfaglige leder med start 1. december 2010
  • ansættelse af sundhedsfaglige medarbejdere samt læge backup med start 1. februar 2011
  • uddannelse af personalet 1. februar – 30. marts 2011
  • opstart af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald 1. april 2011


  Som opfølgning på regionsrådets beslutning og ovenstående tidsplan gives der hermed en status på projektet.

  For at regionerne kan overtage de sundhedsfaglige opgaver fra alarmcentralerne, skal der ske tiltag både regionalt og landsdækkende.

  Regionale tiltag

  Personale:

  Region Syddanmark har ultimo 2010 ansat den sundhedsfaglige leder, som skal være med til at opbygge funktionen. Der er løbende rekrutteret til de øvrige nye stillinger, og man er pt. i gang med at rekruttere de sidste sundhedsfaglige medarbejdere.

  Der er påbegyndt proces af ansættelse af en læge til AMK Vagtcentralen, som samtidig vil varetage andre præhospitale opgaver.

  Uddannelse:

  Regionerne har i fællesskab fået etableret en uddannelse af de sundhedsfaglige visitatorer. Der er indgået et samarbejde med en professionshøjskole (Metropol), som har tilrettelagt et kursus i København og i Århus. Kurset er et sjettedel af en diplomuddannelse og afsluttes efter 6 uger med en eksamen.

  Der lægges meget vægt på kommunikation, og der tages udgangspunkt i visitationsvejledningen ”Dansk Indeks”, som regionerne også er fælles om. Der laves øvelser med ind-ringere og trænes i f.eks. gennem telefonen at give vejledning i at give hjertemassage.

  Samtidig med skolen arrangeres der andre relevante aktiviteter som f.eks. kørsel med ambulance og lægebil, besøg på alarmcentralen, uddannelse i at betjene AMK- Vagtcentralens EVA 2000 system mm.

  Uddannelsen af de sundhedsfaglige sker løbende i forbindelse med ansættelsesstart. Således er de 5 første påbegyndt uddannelse pr. 4. januar, de næste 12 starter 1. februar og endelig vil de sidste 2 starte 1. marts.

  Ombygning:

  I forhold til ombygningen af vagtcentralen har det vist sig muligt at fjerne skorstenen i bygningen, og derved sikres der ekstra kvadratmeter.

  Ifølge tidsplanen sker mangelgennemgange og overlevering den 11. marts, hvorefter de sundhedsfaglige medarbejdere kan flytte ind for alvor. Ombygningen går planmæssigt, og tidsplanen følges.

  IT og telefoni:

  Indførelse af samarbejds-/overleveringsmodellen er afhængig af, om det er teknisk muligt at foretage et såkaldt ”indbrud” i en allerede igangværende telefon-samtale.

  Rigspolitiet arbejder på en teknisk løsning, hvor alarmoperatørerne på alarmcentralerne også visuelt informeres om, at kaldet bliver modtaget og besvaret på den regionale vagtcentral.

  I forbindelse med etableringen af den permanente vagtcentralløsning for regionerne vil det indgå, hvordan der kan etableres en teknisk løsning, som kan sikre, at vagtcentralerne kan modtage alle opkald også under de største spidsbelastningssituationer.

  Implementeringen af en samarbejds-/overleverings-model vil i første omgang ikke kræve større tekniske ændringer på regionens vagtcentral under forudsætning af, at den valgte telefonløsning på alarmcentralerne kan ”tale med” alle typer telefonsystemer.

  Status for at regionens telefoniløsning er:

  • at regionen har valgt, at der gøres brug af den samme telefoncentral, som i dag anvendes til lægevagten.
  • at planen for konkret tilretning af telefoncentralen til brug for sundhedsfaglig visitation udestår og forventes afdækket snarest.


  Det er endnu ikke muligt, at vurdere udgifterne til etablering af den tekniske løsning på vagtcentralen. Ligeledes er det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvad udgifterne til en fælles telefonteknisk viderestillings-/overløbsløsning i regionernes permanente vagtcentralløsning vil være.

  Landsdækkende tiltag

  Pilotprojekt:

  I forbindelse med ændringen af nuværende håndtering af 112-opkald, blev det anbefalet, at der etableres en såkaldt konferencetelefon, så 112-operatøren kan koble vagtcentralen på, når opkaldet har sundhedsfaglig karakter.

  Til afprøvning af konferencetelefon-modellen har Rigspolitiet og Danske Regioner i fællesskab med Region Nordjylland besluttet, at Region Nordjylland skal fungere som pilotregion for et pilotprojekt omkring den nye landsdækkende 112-model. Pilotprojektet er sat til at vare 2 måneder, for at sikre holdbarheden og driftsikkerheden af det nye system.

  Regionerne er fra Rigspolitiets 112-sekretariat blevet oplyst om, at der er fejl i den nyudviklede software, som Rigspolitiet har bestilt til brug på deres alarmcentraler fremover i forbindelse med den nye 112-ordning.  Rigspolitiet forventer en ny version senest med udgangen af februar.

  Den umiddelbare konsekvens heraf er, at pilotafprøvningen af den nye 112-ordning imellem alarmcentralen i Aalborg og vagtcentralen i Region Nordjylland ikke kan påbegyndes som planlagt 1. februar, men udsættes ½ til 1 måned. Dette medfører en risiko for, at etableringen af sundhedsfaglig visitation udskydes til forventelig 1. maj 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-01-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/161
  3. 2. status på ambulance-responstider for 2010
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af første hele driftsår, med nuværende Falck-kontrakt, gives der i notat ”Status på ambulance-responstider, januar 2011” en status på responstider for perioden 1. januar til 31. december 2010.

  Det kan ud af notatet overordnet udledes, at de opstillede servicemål overholdes. Endvidere viser statistikken i notatet også, at tendenserne fra vinteren i januar og februar, hvor sne og isglatte veje medførte længere responstid for ambulancekørsel med udrykning, også gør sig gældende i december. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-01-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/684
  4. Forslag til arbejdsplan i Præhospitaludvalget
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er vedlagt forslag til arbejdsplan. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-01-2011
   

  Drøftedes.

  Udvalget godkendte forslag til arbejdsplan med tilføjelse af, at mødet den 18. august 2011 forventes afholdt på Mandø.


  Sagsnr. 11/633
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 19. august 2010 med eftterfølgende rettelser blev følgende mødeplan for 2011 godkendt:

  27. januar 2011 kl. 14.00
  3. marts 2011 kl. 15.00
  31. marts 2011 kl. 15.00
    5. maj 2011 kl. 15.00
  26. maj 2011 kl. 15.00
  23. juni 2011 kl. 15.00
  18. august 2011 kl. 15.00
  22. september 2011 kl. 15.00
  27. oktober 2011 kl. 15.00
  17. november 2011 kl. 15.00
  15. december 2011 kl. 15.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 3. marts 2011 kl. 15.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-01-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/633
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-01-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 07-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring