Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - referat 24-01-2011

Mødedato
24-01-2011 kl. 15:00 - 16:35
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
   
 • Margot Torp, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status for den regionale udviklingsplan, herunder forslag til initiativområder
  2. Vækstbarometer 4. kvartal 2010 og virksomhedernes forventninger til 2011
  3. Infrastrukturanalyser
  4. Udarbejdelse af analyse af potentiel Fyn-Als forbindelse
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt
  7. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Status for den regionale udviklingsplan, herunder forslag til initiativområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Møderunden med kommunerne forventes afsluttet i løbet af januar 2011.

  Endvidere har der været afholdt møde i koordinationsudvalget med kommunerne, hvor notatet om RUP’ens initiativområder, som RUP-udvalget behandlede på mødet den 6. december 2010, fik tilslutning.

  Udvalgsformanden giver på mødet en orientering om de seneste kommunemøder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Møderunden med kommunerne afsluttes i januar 2011. Der mangler 3 møder med henholdsvis Tønder (14/1) samt Esbjerg og Fanø (20/1).

  På kommunemøderne har der udkrystalliseret sig nogle gennemgående hovedtemaer, der kan blive de regionale initiativområder: Uddannelse, infrastruktur og klima. Herudover påregnes et antal områdeinitiativer, der er karakteriseret af, at nogle kommuner har en særlig interesse i et fælles udviklingsperspektiv, som indholdsmæssigt kan koble flere indsatsområder f.eks. bosætning, erhverv, tilgængelighed, uddannelse, kultur m.m. Vægten af de forskellige elementer vil variere i de forskellige dele af Syddanmark.

  Dette er ligeledes blevet drøftet på koordinationsudvalgsmødet den 15. december 2010.

  Kommunerne lagde her vægt på en fokusering på vækst inden for RUP’ens vision om det gode liv, hvilket netop bliver befordret af de foreslåede initiativområder. Der er derfor opbakning til at arbejde videre med de tre regionale initiativer.

  Mht. til områdeinitiativerne vil der blive udarbejdet et oplæg til områdeinitiativer. Disse fremlægges til drøftelse på mødet.

  Det tilsigtes, at udarbejde forslagene til konkrete initiativer i løbet af 1. kvartal 2011 i dialog med kommunerne og andre nøgleaktører. Herefter drøftes forslagene i RUP-udvalget, koordinationsudvalget og regionsrådet. Parallelt hermed vil der blive arbejdet med strategidelens struktur og redegørelser.

  Inputfasen er i forhold til den hovedplan, der tidligere er forelagt regionsrådet, forlænget med ca. 6 uger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at der arbejdes videre med den Regionale UdviklingsPlan og initiativområderne som foreslået, herunder den foreslåede focusering. Hovedplanen ajourføres i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 24-01-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Formanden orienterede om arbejdet med den regionale udviklingsplan. Desuden drøftedes forslag til områdeinitiativer. De fremkomne bemærkninger indarbejdes i oplæg til områdeinitiativer. Forslagene drøftes med kommunerne.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/10988
  2. Vækstbarometer 4. kvartal 2010 og virksomhedernes forventninger til 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstbarometeret for 4. kvartal 2011 viser, at den vækstoptimisme, som startede i foråret, har bidt sig fast. Det tyder dog på, at væksten omsættes i konsolidering i virksomhederne og i mindre grad i nye jobs. Forventningerne til hele 2011 er også høje - det gælder både økonomisk vækst og eksport, men der er også stigende forventningerne til jobvækst. Samtidig regner hovedpartnen af virksomhederne med flere investerings- og innovationsaktiviteter i det nye år.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De nyeste konjunkturtal fra Region Syddanmarks Vækstbarometer (baseret på 900 virksomheder) viser, at den vækstoptimisme, som startede i foråret, har bidt sig fast i hovedparten af brancherne. Hver anden virksomhed forventer en stigende omsætning i det næste kvartal, men den nye vækst ser ud til at blive omsat i konsolidering i virksomhederne og i mindre grad i nye jobs.

  Virksomhederne er også blevet spurgt om deres forventninger for hele 2011. Her er forventningerne fortsat høje, hvad angår den økonomiske vækst, og forventningerne til jobvækst er stigende. Den voksende tro på flere ansættelser, kan hænge sammen med, at hovedparten af virksomhederne forventer flere investerings- og innovationsaktiviteter i det nye år. Disse aktiviteter er en forudsætning for få skabt job i regionen i større skala.

  Der er meget positive forventninger til eksporten i det nye år, hvilket er særligt opmuntrende, da erhvervslivet i regionen er meget eksportorienteret.  De gode udsigter for eksporten i Syddanmark, hænger sandsynligvis sammen med den gunstige udvikling på det store nærtliggende eksportmarked i Tyskland. Men man skal også være klar over, at en eventuel opbremsning i Tyskland kan true den fremgang, som regionens erhvervsliv oplever nu.  

  I den forbindelse bedømmer virksomhederne kundernes efterspørgsel som både den vigtigste trussel og den vigtigste mulighed i 2011.

  Målingen af konjunkturerne og forventningerne til 2011, viser udvikling på relativ kort sigt. Målingerne siger ikke noget om de langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 24-01-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/357
  3. Infrastrukturanalyser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der udarbejdes analyser af store danske infrastrukturprojekters betydning for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De store infrastrukturprojekter - Femern Bælt og Kattegat-bro - har ikke alene betydning for landet som helhed, men også for de enkelte regioner, fordi de pga. deres størrelse kæmper om de samme ressourcer.

  Der gennemføres derfor 3 infrastrukturprojekter:

  1. De forventede anlægsomkostninger til forbindelserne Femern Bælt og Kattegat er kendte, men ikke de øvrige omkostninger. Hvor store er de omkostninger, der udløses ved etablering af forbindelserne Femern Bælt og Kattegat til land- og tilslutningsanlæg, og hvilke samfundsmæssige fordele og udgifter er der forbundet hermed?
  2. De foreslåede forbindelser Femern Bælt og Kattegat går udenom Region Syddanmark, hvilket har nogle indirekte effekter på regionen. Hvad er de regionaløkonomiske virkninger i Region Syddanmark af forbindelserne Femern Bælt og Kattegat?
  3. Regionen har en vision om "lige adgang til Europa og verden", der kræver gennemførelse af en række infrastrukturprojekter i Region Syddanmark. Hvad er de regionaløkonomiske konsekvenser af en gennemførelse af visionen?
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 24-01-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/356
  4. Udarbejdelse af analyse af potentiel Fyn-Als forbindelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der udarbejdes en analyse, der beskriver de tekniske, økonomiske og samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved etablering af en fast forbindelse Fyn-Als.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet bevilgede på mødet den 22. november 2010, 3 mio. kr. til en analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

  Der gennemføres en analyse, der består af flg. elementer:

  1. Teknisk-økonomisk analyse (linjeføring, trafikmængder, anlægsomkostninger mv.)

  2. Regionaløkonomisk analyse (mulighederne for erhvervsliv og husholdninger, betydningen af bedre tilgængelighed osv.)

  Analysen gennemføres af en konsulentvirksomhed, der er godkendt i henhold til SKI-aftalen.

  Projektet gennemføres i perioden 1. januar - 30. november 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 24-01-2011
   

  Til orientering.

  Formanden orienterede om møde med Sønderborg og Fåborg-Midtfyn Kommuner, der bakker op om initiativet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 24-01-2011
   

  Økonomichef Mogens Sehested Kristensen orienterede om status og det videre forløb for arbejdet med Vestbanen.


  Sagsnr. 10/1380
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 24-01-2011
   

  Afdelingschef Rune Stig Mortensen orienterede bl.a. om analyse og udviklingsstrategi for Rødding by, en karakteristik af de små byer i Region Syddanmark samt om byanalysen af de store byer sammen med Ålborg og Aarhus Kommuner samt Region Midtjylland og Region Nordjylland. 


  Sagsnr. 10/1380
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 7. marts kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 24-01-2011
   

  Der afholdes ekstraordinært møde i RUP-udvalget efter regionsrådsmødet den 31. januar 2011.

  Næste ordinære møde er 7. marts 2011 kl. 15.00.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring