Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Køber af en forurenet boliggrund

Hvad betyder det, at ejendommen er uafklaret?

Hvad betyder V1 og V2?

Hvad betyder F0, F1 og F2?

Hvordan finder jeg ud af, om den grund, jeg tænker på at købe, er forurenet?

Hvornår er en grund muligt forurenet?

Hvor stammer forureningen fra?

Hvad kan jeg selv gøre for at mindske risikoen ved jordforurening?

Kan jeg nogensinde være helt sikker på at købe en ren grund?

Kan det koste mig penge, hvis det viser sig, at den grund, jeg køber, er forurenet?

Hvordan kan jeg få fjernet forureningen?

Kan jeg rejse krav mod tidligere ejere?

Kan jeg sælge grunden igen?

Kan jeg bygge på min kortlagte boliggrund?

Hvor farlig er jordforurening?


Hvad betyder det, at ejendommen er uafklaret?

At en ejendom er uafklaret betyder, at der har været aktiviteter på grunden, som muligvis har forurenet den. Oplysninger om aktiviteterne på grunden er endnu ikke blevet vurderet af regionen.


Hvad betyder V1 og V2?

Region Syddanmark holder styr på jordforurening ved at registrere eller kortlægge på to niveauer: Vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Regionen sender et kortlægningsbrev, hvis ejendommen bliver registreret.

En grund kan kortlægges som måske forurenet, V1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening, og som derfor giver mistanke om forurening.

Er der dokumentation for, at et areal er forurenet, bliver det kortlagt som V2. Det er typisk tekniske undersøgelser af jorden, der ligger til grund for en kortlægning på V2.

Er boliggrunden blevet kortlagt som V1, kan grundejer kræve, at Region Syddanmark undersøger grunden inden for et år. Det koster ikke noget. Hvis der ikke bliver fundet forurening på grunden, udgår den af kortlægningen.


Hvad betyder F0, F1 og F2?

I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad jordforureningen betyder for grundejeren og for den daglige brug af hus og have.

Nuanceringssystemet er bygget op efter samme princip som tilstandsrapporten på ejendommen. Systemet inddeler forureningen i tre forureningskategorier (F0, F1 og F2).

FO: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have.

F1: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have, hvis man følger nogle enkle råd.

F2: Jordforureningen kan have sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have og skal undersøges nærmere.

Uanset om en grund er nuanceret som F0, F1 eller F2, må man ikke flytte jord væk fra det forurenede område uden at anmelde det til kommunen.

Skal der bygges til, bygges nyt eller fx graves ud til terrasse på grunden, skal kommunen give tilladelse. Det gælder også, hvis brugen af det forurenede område skal ændres, fx inddrage tidligere erhvervsarealer til boligformål.

Hvis der fjernes fast belægning såsom fliser, der forhindrer kontakt med den forurenede jord, skal kommunen give tilladelse. Skal der flyttes jord væk fra grunden, skal det anmeldes det til kommunen.


Hvordan finder jeg ud af, om den grund, jeg tænker på at købe, er forurenet?

Undersøg altid først, om ejendomsmægleren eller sælgeren har oplysninger, om grunden er kortlagt på V1 eller V2, eller om grunden er lettere forurenet. Det har ejendomsmægleren og sælgeren pligt til i forbindelse med et boligsalg.

Du kan også selv søge oplysningerne frem på regionens hjemmeside ved brug af værktøjet "søg en forurenet grund".

Der findes desuden et grønt ejendomsskema, som kommunen udfylder, når de er blevet bedt om oplysninger om en ejendom fx i forbindelse med en ejendomshandel. I det grønne ejendomsskema skal kommunen blandt andet oplyse, om de har kendskab til, om ejendommen er kortlagt på V1 eller V2. Derudover skal kommunen oplyse, om der er lettere forurening på ejendommen.

Desuden registreres kortlagte arealer i Kort og Matrikelstyrelsens matrikelregister. Kortlægningen vil derudover blive noteret i tingbogen.

Region Syddanmark har ikke kortlagt alle forurenede grunde endnu. Derfor kan en ejendom godt være forurenet, selv om den ikke er blevet kortlagt.

Du kan evt. selv undersøge ejendommens historie, fx om der tidligere har været aktiviteter på grunden, der muligvis kan have forurenet, ved at besøge kommunens byggesagsarkiv, lokalhistoriske arkiver, snakke med naboer.

En anden måde at få viden, om en ejendom er forurenet eller ej, er ved at foretage undersøgelser af, om jorden er forurenet. Regionen kan give dig og sælger råd og vejledning, hvis du eller sælger vil undersøge grunden.

Fra 2008 bliver alle byzoner betragtet som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Den lettere forurening stammer især fra trafikken og industrien.

Det er kommunerne, der udpeger de områder, hvor jorden er lettere forurenet. Kontakt kommunen, hvis du vil vide, om den grund, du tænker på at købe, er lettere forurenet.

Søg oplysninger om en forurenet grund på regionens hjemmeside


Hvornår er en grund muligt forurenet?

En grund kan være forurenet, hvis der har været en virksomhed eller en aktivitet, hvor man har håndteret stoffer, der kan forurene jorden og grundvandet. Det kan fx være olieprodukter, opløsningsmidler, tjærestoffer og tungmetaller.

Der kan være forurenet på en grund, selv om det er mange år siden, at virksomheden eller aktiviteten har været på grunden.

Eksempler på virksomheder, som kan forurene:

 • Autoværksteder

 • Maskinfabrikker

 • Olie- og benzindepoter

 • Plastfabrikker

 • Produkthandlere

 • Renserier

 • Stejlepladser og tjærepladser

 • Tank- og servicestationer


Hvor stammer forureningen fra?

Forureningen kan fx stamme fra spild ved uheld, utætheder i tanke, støv samt oplag og håndtering af forurenede stoffer. Der kan også være forurening fra en helt almindelig olietank på en parcelhusgrund.


Hvad kan jeg selv gøre for at mindske risikoen ved jordforurening?

De fleste forurenede ejendomme i Danmark hører til den lette ende af skalaen. Det er dér, hvor man kan mindske sundhedsrisikoen ved blot at undgå at få for meget direkte kontakt med jorden.

Børn skal især undgå at have kontakt med jorden. Det er ens eget ansvar, om man vil følge de råd, regionen giver om brug af området:

 • Dæk bar jord til

 • Læg fast bund i sandkassen

 • Tør skoene af

 • Tøm fodtøj og bukseopslag for jord og sand

 • Gør ofte rent

 • Rengør havens frugt og grøntsager, der har været i kontakt med jorden

 • Brug handsker

 • Vask hænder


Kan jeg nogensinde være helt sikker på at købe en ren grund?

Nej, du kan aldrig være sikker på, at der ikke dukker nye oplysninger op om forureninger, man ikke kendte i forvejen.

For at mindske denne risiko kan du evt. undersøge ejendommens historie og aftale med ejeren, at der skal laves forureningsundersøgelser af grunden, hvis det viser sig, at der er risiko for, at tidligere aktiviteter kan have forurenet den.


Kan det koste mig penge, hvis det viser sig, at den grund, jeg køber, er forurenet?

Hvis du ikke selv er skyld i en forurening, kan du som udgangspunkt ikke blive tvunget til at betale for, at den bliver fjernet. Du skal dog være opmærksom på, at grunden kan falde i værdi og være sværere at sælge.

Det kan desuden blive dyrere end normalt at bygge om på en forurenet grund, fordi kommunen kan stille krav til byggeriets udførelse.

Herudover kan der være omkostninger ved at bortskaffe forurenet jord. Du har i nogle tilfælde også pligt til at beholde belægning som fx fliseterrasse.


Hvordan kan jeg få fjernet forureningen?

I Danmark er det regionerne, der står for den offentlige indsats på jordforureningsområdet. Det er altså Region Syddanmark, der rådgiver om, hvordan man lever med en forurenet grund, og det er Region Syddanmark, der står for at rense en grund op, når der er behov for det.

Boligejendomme er omfattet af den offentlige indsats mod jordforurening, som regionerne udfører. Den offentlige indsats kan ske ved råd og vejledning, ved at skærme forureningen af, ved at skifte jorden ud eller ved at gennemføre andre tiltag.

Når en jordforurening renses op, sker det for at sikre, at hus og have kan bruges uden skadelige virkninger fra forureningen. Formålet er således ikke at rense helt op, så grunden ikke længere er kortlagt, og grunden kan derfor ende med stadig at være kortlagt på V2 efter en oprensning.

Hvis den offentlige indsats består af at rådgive om, hvordan man bør anvende ejendommen, vil regionen typisk give besked om dette allerede i kortlægningsbrevet.

Regionens indsats sker i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge, og afhængigt af prioriteringen i regionen kan der gå lang tid, inden regionen når til den pågældende boligejendom.

Det er muligt at ansøge om at få sin boliggrund undersøgt af regionen. Undersøgelsen skal være færdig indenfor et år af ansøgningstidspunktet. Dette gøres ved at udfylde ansøgningsskemaet på regionens hjemmeside

Værditabsordningen har til formål at hjælpe de boligejere, der uden at vide det har købt en forurenet grund.

Princippet i ordningen er, at boligejere, mod at betale en del af udgiften, kan få fremrykket en indsats på deres grund uden om den almindelige offentlige indsats. Regionen vurderer om en boliggrund opfylder betingelserne for at blive tilmeldt ordningen. Der er lige nu ikke væsentlig ventetid på at få udført supplerende undersøgelser, men der er mange års ventetid på en eventuel oprensning.

Når en jordforurening renses op, sker det for at sikre, at hus og have kan bruges uden skadelige virkninger fra forureningen. Formålet er således ikke at rense helt op, så grunden ikke længere er kortlagt, og grunden kan derfor ende med stadig at være kortlagt på V2 efter en oprensning.

Vær opmærksom på, at det kun er sælgeren af en forurenet boliggrund, der kan søge om at komme med i værditabsordningen. Regionen skal modtage ansøgningen, inden du indgår handlen med sælger.

Som køber kan du ikke senere tilmelde ejendommen til værditabsordningen, hvis du på købstidspunktet vidste eller burde have vidst, at den var forurenet.

Du eller sælger kan vælge at betale for at få undersøgt eller renset grunden op. I bør dog få arbejdet godkendt af Region Syddanmark, før I går i gang. På den måde sikrer I, at I får undersøgt og renset al forurening på ejendommen op. Regionen sletter kortlægningen af ejendommen, hvis det kan dokumenteres, at der ikke er efterladt forurening efter oprensningen.

Ansøgningsskema til anmodning om boligundersøgelse.

Hent pjecen "Min boliggrund er forurenet" for at læse mere om værditabsordningen. (pdf, 1,0 MB)

Hent pjecen "Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund". (pdf, 1,3 MB)


Kan jeg rejse krav mod tidligere ejere?

Du kan eventuelt rejse et civilretligt mangelkrav mod den tidligere ejer, hvis du opdager, at den ejendom, du har købt, er forurenet.

Selv om sælger ikke har kendt til forureningen og ikke selv er skyld i forureningen, kan forureningen evt. betragtes som en skjult mangel.

Hvis en domstol afgør, at forureningen betyder en væsentlig værdiforringelse i forhold til den pris, du har givet for ejendommen, kan sælger blive dømt til at betale et forholdsmæssigt afslag i prisen på ejendommen.

Kendte sælgeren derimod til forureningen og holdt oplysninger om forureningen skjult under salget, kan der evt. rejses en erstatningssag.


Kan jeg sælge grunden igen?

Erfaringerne viser, at det kan være svært at sælge boligejendomme, der er kortlagt, blandt andet fordi banker og kreditforeninger i en årrække har været forsigtige med at give lån i forbindelse med kortlagte ejendomme. Ofte gælder det dog, at jo mere attraktiv ejendommen i øvrigt er, jo nemmere er det at sælge den.

Alle forurenede boliggrunde er efter 2007 kortlagt efter et nuanceringssystem, som minder om det system, vi kender fra tilstandsrapporter ved huskøb. Det er en forenklet og standardiseret måde, hvorpå regionen kan formidle oplysninger om et forurenet areal.

Nuanceringssystemet gælder kun for boligejendomme. Kortlægningen kan nuanceres som enten F0, F1 eller F2 afhængigt af den risiko, forureningen udgør for boliganvendelsen.

Systemet har gjort det nemmere at optage lån for ejere og købere af forurenede boliggrunde, der er kortlagte.


Kan jeg bygge på en kortlagt boliggrund?

Hvis du vil bygge og anlægge nyt på en kortlagte ejendom, skal kommunen godkende projektet.

Kommunen kan stille krav om, at du for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Der er også hensynet til en evt. senere offentlig indsats, der skal varetages. Kommunen kan i den forbindelse stille krav til selve arbejdets udførelse.

Kontakt derfor altid kommunen, hvis du fx planlægger at bygge på en kortlagt ejendom.


Hvor farlig er jordforurening?

I bedste fald giver forureningen ikke problemer i dagligdagen. I andre tilfælde er der risiko for, at forureningen kan skade helbredet på kort eller lang sigt. Dette kan forekomme ved direkte kontakt med forurenet jord, fx ved overfladenær forurening i haven. Eller det kan være stoffer i jord eller grundvand som damper ind i boligen.

Størstedelen af de forurenede grunde i Danmark er kun lettere forurenet. Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er væsentligt lavere end sundhedsrisikoen ved luftforurening i større byer.

Hent pjecen "Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund". (pdf, 1,3 MB)


Siden er sidst opdateret 30-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring