Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Ejer og lejer af forurenet boliggrund

Hvad betyder det, at ejendommen er uafklaret?

Hvad betyder V1 og V2?   

Hvad betyder F0, F1 og F2?   

Hvornår skal jeg spørge regionen?  

Hvornår skal jeg spørge kommunen?   

Hvornår er en grund muligt forurenet?  

Hvor stammer forureningen fra?  

Er min boliggrund forurenet?  

Kan det komme til at koste mig penge, at min boliggrund er forurenet?   

Hvad gør jeg, hvis jeg opdager forurening på min boliggrund?   

Hvordan kan jeg få fjernet forureningen?   

Kan jeg komme af med kortlægningen?   

Hvor farlig er jordforurening?

Hvad kan jeg selv gøre for at mindske risikoen ved jordforurening?  

Kan jeg sælge min kortlagte boliggrund?

Kan jeg bygge på min kortlagte boliggrund?

Kan der kræves noget af mig som lejer?


Hvad betyder det, at ejendommen er uafklaret?

At en ejendom er uafklaret betyder, at der har været aktiviteter på grunden, som muligvis har forurenet den. Oplysninger om aktiviteterne på grunden er endnu ikke blevet vurderet af regionen.


Hvad betyder V1 og V2?

Region Syddanmark holder styr på jordforurening ved at registrere eller kortlægge på to niveauer: Vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Regionen sender et kortlægningsbrev, hvis ejendommen bliver registreret.

En grund kan kortlægges som måske forurenet, V1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening, og som derfor giver mistanke om forurening.

Er der dokumentation for, at et areal er forurenet, bliver det kortlagt som V2. Det er typisk tekniske undersøgelser af jorden, der ligger til grund for en kortlægning på V2.

Er din boliggrund blevet kortlagt som V1, kan du kræve, at Region Syddanmark undersøger din grund inden for et år. Det koster dig ikke noget. Hvis der ikke bliver fundet forurening på din grund, udgår den af kortlægningen. 

Ansøgningsskema til anmodning om boligundersøgelse.


Hvad betyder F0, F1 og F2?

I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad jordforureningen betyder for dig og for din daglige brug af hus og have.

Nuanceringssystemet er bygget op efter samme princip som tilstandsrapporten på din ejendom. Systemet inddeler jordforureningen i tre forureningskategorier (F0, F1 og F2).

FO: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for din brug af hus og have.

F1: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for din brug af hus og have, hvis du følger nogle enkle råd.

F2: Jordforureningen kan have sundhedsmæssig betydning for din brug af hus og have og skal undersøges nærmere.

Uanset om din grund er nuanceret som F0, F1 eller F2, må du ikke flytte jord væk fra det forurenede område uden at anmelde det til din kommune. 


Hvornår skal jeg spørge regionen?

Det er regionen, der er kortlægningsmyndighed. Det er derfor os, du skal kontakte, når du har spørgsmål om kortlægning og nuancering af forurening.

Det gælder også, hvis du har spørgsmål til undersøgelse og oprensning.

Det er desuden regionen du kan spørge om værditabsordningen. 

Kontakt regionen via mail på vjkr@rsyd.dk


Hvornår skal jeg spørge kommunen?

Skal du bygge til, bygge nyt eller fx grave ud til terrasse på din grund, skal du have tilladelse af kommunen. Det gælder også, hvis du vil ændre brugen af det forurenede område, fx inddrage tidligere erhvervsarealer til boligformål.

Ønsker du at fjerne fast belægning såsom fliser, der forhindrer kontakt med den forurenede jord, skal du have tilladelse fra kommunen.

Vil du flytte jord væk fra grunden, skal du anmelde det til kommunen.

Fra 2008 bliver alle byzoner betragtet som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Den lettere forurening stammer især fra trafikken og industrien.

Det er kommunerne, der udpeger de områder, hvor jorden er lettere forurenet. Kontakt din kommune, hvis du vil vide, om din grund er lettere forurenet. Du kan få gode råd til, hvordan du kan bruge din have, hvis jorden er lettere forurenet.

Den lettere forurenet jord bliver ikke kortlagt, men du skal alligevel anmelde flytning af jorden væk fra grunden til kommunen. Du skal også kontakte kommunen, hvis du skal bygge på lettere forurenet jord. 


Hvornår er en grund muligt forurenet?

En grund kan være forurenet, hvis der har været en virksomhed eller en aktivitet, hvor man har håndteret stoffer, der kan forurene jorden og grundvandet. Det kan fx være olieprodukter, opløsningsmidler, tjærestoffer og tungmetaller.

Der kan være forurenet på en grund, selv om det er mange år siden, at virksomheden eller aktiviteten har været på grunden.

Eksempler på virksomheder, som kan forurene:

 • Autoværksteder

 • Maskinfabrikker 

 • Olie- og benzindepoter

 • Plastfabrikker

 • Produkthandlere 

 • Renserier

 • Stejlepladser og tjærepladser

 • Tank- og servicestationer 


Hvor stammer forureningen fra?

Forureningen kan fx stamme fra spild ved uheld, utætheder i tanke, støv samt oplag og håndtering af forurenede stoffer. Der kan også være forurening fra en helt almindelig olietank på en parcelhusgrund.


Er min boliggrund forurenet?

Hvis du ønsker at finde oplysninger om, din ejendom er blevet kortlagt som forurenet, kan du søge oplysningerne frem via regionens hjemmeside, under "Søg en forurenet grund".

De kortlagte arealer er ligeledes registreret i Kort og Matrikelstyrelsens matrikelregister. Kortlægningen bliver herudover noteret i tingbogen.

Region Syddanmark har ikke kortlagt alle forurenede grunde endnu. Derfor kan en ejendom godt være forurenet, selv om den ikke er blevet kortlagt.

Du kan evt. selv undersøge din ejendoms historie - fx om der har været aktiviteter på grunden tidligere, som kan have givet anledning til forurening. Du kan finde oplysningerne ved at besøge kommunens byggesagsarkiv, lokalhistoriske arkiver og snakke med naboer.

En anden måde at få viden, om en ejendom er forurenet eller ej, er ved at foretage undersøgelser af, om jorden er forurenet. Regionen kan give dig råd og vejledning, hvis du vil undersøge din grund.

Fra 2008 bliver alle byzoner betragtet som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Den lettere forurening stammer især fra trafikken og industrien.

Det er kommunerne, der udpeger de områder, hvor jorden er lettere forurenet. Kontakt din kommune, hvis du vil vide, om din grund er lettere forurenet. Du kan få gode råd til, hvordan du kan bruge din have, hvis jorden er lettere forurenet.

Den lettere forurenet jord bliver ikke kortlagt, men du skal alligevel anmelde flytning af jorden væk fra grunden til kommunen. Du skal også kontakte kommunen, hvis du skal bygge på lettere forurenet jord. 

Søg oplysninger om en forurenet grund på regionens hjemmeside


Kan det komme til at koste mig penge, at min boliggrund er forurenet?

Hvis du ikke selv er skyld i en forurening, kan du som udgangspunkt ikke blive tvunget til at betale for, at forureningen bliver fjernet. Du skal dog være opmærksom på, at grunden kan falde i værdi og være sværere at sælge.

Ombygninger og lignende på en forurenet grund kan desuden blive dyrere end normalt, fordi kommunen kan stille krav til byggeriets udførelse, afklarende undersøgelser og fjernelse af forurenet jord.

Herudover kan der være omkostninger ved at bortskaffe forurenet jord. Du har i nogle tilfælde også pligt til at beholde en fast belægning på din ejendom fx en fliseterrasse. 


Hvad gør jeg, hvis jeg opdager forurening på min boliggrund?

Hvis du støder på jord, som lugter fx af olie eller er misfarvet, skal du med det samme give kommunen besked.

Hos kommunen kan du få at vide, om der er tale om en kendt forurening, og om det er kommunen eller regionen, der kan fortælle dig, hvordan du skal forholde dig til forureningen. 


Hvordan kan jeg få fjernet forureningen?

I Danmark er det regionerne, der står for den offentlige indsats på jordforureningsområdet. Det er altså Region Syddanmark, der rådgiver om, hvordan man lever med en forurenet grund, og det er Region Syddanmark, der står for at rense en grund op, når der er behov for det.

Boligejendomme er omfattet af den offentlige indsats mod jordforurening, som regionerne udfører. Den offentlige indsats kan ske ved råd og vejledning, ved at skærme forureningen af, ved at skifte jorden ud eller ved at gennemføre andre tiltag.

Når en jordforurening renses op, sker det for at sikre, at hus og have kan bruges uden skadelige virkninger fra forureningen. Formålet er således ikke at rense helt op, så grunden ikke længere er kortlagt, og grunden kan derfor ende med stadig at være kortlagt på V2 efter en oprensning.

Hvis den offentlige indsats består af at rådgive om, hvordan man bør anvende ejendommen, vil regionen typisk give besked om dette allerede i kortlægningsbrevet.

Regionens indsats sker i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge, og afhængigt af prioriteringen i regionen kan der gå lang tid, inden regionen når til den pågældende boligejendom. 

Det er muligt at ansøge om at få sin boliggrund undersøgt af regionen. Undersøgelsen skal være færdig indenfor et år af ansøgningstidspunktet. Dette gøres ved at udfylde ansøgningsskemaet på regionens hjemmeside. 

Værditabsordningen har til formål at hjælpe de boligejere, der uden at vide det har købt en forurenet grund.

Princippet i ordningen er, at boligejere, mod at betale en del af udgiften, kan få fremrykket en indsats på deres grund uden om den almindelige offentlige indsats. Regionen vurderer om en boliggrund opfylder betingelserne for at blive tilmeldt ordningen. Der er lige nu ikke væsentlig ventetid på at få udført supplerende undersøgelser, men der er mange års ventetid på en eventuel oprensning.

Når en jordforurening renses op, sker det for at sikre, at hus og have kan bruges uden skadelige virkninger fra forureningen. Formålet er således ikke at rense helt op, så grunden ikke længere er kortlagt, og grunden kan derfor ende med stadig at være kortlagt på V2 efter en oprensning.

Du kan også vælge selv at betale for at få undersøgt eller renset din grund op. Du bør dog få arbejdet godkendt af Region Syddanmark, før du går i gang. På den måde sikrer du, at du får undersøgt og renset al forurening på ejendommen op. Regionen sletter kortlægningen af ejendommen, hvis det kan dokumenteres, at der ikke er efterladt forurening efter oprensningen. 

Ansøgningsskema til anmodning om boligundersøgelse.

Hent pjecen "Min boliggrund er forurenet" for at læse mere om værditabsordningen. (pdf, 1,0 MB)

Hent pjecen "Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund". (pdf, 1,3 MB)


Kan jeg komme af med kortlægningen?

Ja, i mange tilfælde er det muligt.

Hvis din boliggrund er kortlagt som V1, kan du kræve, at regionen undersøger grunden indenfor 1 år. Det koster dig ikke noget. Hvis der ikke bliver fundet forurening, slettes kortlægningen på ejendommen.

Er din grund kortlagt som V2, kan du selv vælge at rense op. Det betyder, at du selv betaler for at få fjernet forureningen. I dette tilfælde skal regionen godkende, at forureningen er fjernet, før kortlægningen kan slettes. Derfor bør du tage kontakt til regionen og følge regionens råd og vejledning for oprensningen. 

Ansøgningsskema til anmodning om boligundersøgelse.

Hent pjecen "Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund". (pdf, 1,3 MB)


Hvor farlig er jordforurening?

I bedste fald giver forureningen ikke problemer i dagligdagen. I andre tilfælde er der risiko for, at forureningen kan skade helbredet på kort eller lang sigt. Dette kan forekomme ved direkte kontakt med forurenet jord, fx ved overfladenær forurening i haven. Eller det kan være stoffer i jord eller grundvand som damper ind i boligen.

Størstedelen af de forurenede grunde i Danmark er kun lettere forurenet. Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er væsentligt lavere end sundhedsrisikoen ved luftforurening i større byer. 


Hvad kan jeg selv gøre for at mindske risikoen ved jordforurening?

De fleste forurenede ejendomme i Danmark hører til den lette ende af skalaen. Det er dér, hvor man kan mindske sundhedsrisikoen ved blot at undgå at få for meget direkte kontakt med jorden.

Du kan sikre dig mod sundhedsrisikoen ved at undgå for meget direkte hudkontakt med jorden. Det er især vigtigt, at børn undgår at have kontakt med jorden. I kortlægningsbrevet fra regionen vil det være beskrevet, hvad risikoen for den enkelte grund er. Du kan også få den oplysning ved at henvende dig hos regionen.

Børn skal især undgå at have kontakt med jorden. Det er dit eget ansvar, om du vil følge de råd, regionen giver om brug af området:

 • Dæk bar jord til

 • Læg fast bund i sandkassen

 • Tør skoene af

 • Tøm fodtøj og bukseopslag for jord og sand  

 • Gør ofte rent  

 • Rengør havens frugt og grøntsager, der har været i kontakt med jorden

 • Brug handsker  

 • Vask hænder


Kan jeg sælge min kortlagte boliggrund?

Erfaringerne viser, at det kan være svært at sælge boligejendomme, der er kortlagte, blandt andet fordi banker og kreditforeninger i en årrække har været forsigtige med at give lån i forbindelse med kortlagte ejendomme. Ofte gælder det dog, at jo mere attraktiv ejendommen i øvrigt er, jo nemmere er det at sælge den.

Alle forurenede boliggrunde er efter 2007 kortlagt efter et nuanceringssystem, som minder om det system, vi kender fra tilstandsrapporter ved huskøb. Det er en forenklet og standardiseret måde, hvorpå regionen kan formidle oplysninger om et forurenet areal.

Nuanceringssystemet gælder kun for boligejendomme. Kortlægningen kan nuanceres som enten F0, F1 eller F2 afhængigt af den risiko, forureningen udgør for boliganvendelsen.

Systemet har gjort det nemmere at optage lån for ejere og købere af forurenede boliggrunde, der er kortlagte.

Hvis din boligejendom blev kortlagt på vidensniveau 2 før 1. januar 2007, kan du bede regionen om at nuancere kortlægningen, hvis du ønsker det. 


Kan jeg bygge på min kortlagte boliggrund?

Hvis du vil bygge ud og anlægge nyt på din kortlagte ejendom, skal kommunen godkende projektet.

Kommunen kan stille krav om, at du for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Der er også hensynet til en evt. senere offentlig indsats, der skal varetages. Kommunen kan i den forbindelse stille krav til selve arbejdets udførelse.

Kontakt derfor altid kommunen, hvis du planlægger at bygge på din ejendom. 

Hent pjecen "Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund". (pdf, 1,3 MB)


Kan der kræves noget af mig som lejer?

Grundejeren har i nogle tilfælde pligt til at opretholde belægningen eller et uforurenet jordlag på ejendommen.

Det er dit eget ansvar at følge de råd, regionen giver om brug af arealerne, fx ved havearbejde.

Du kan som lejer blive nødt til at tåle ulemper i forbindelse med, at jorden renses op, eller der foretages byggetekniske foranstaltninger.


Siden er sidst opdateret 02-11-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring