Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - referat 15-12-2010

Mødedato
15-12-2010 kl. 14:30 - 16:30
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Poul-Erik Svendsen
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Afrapportering fra studietur til England den 12.-15. oktober 2010
  2. Orientering vedr. aktuelle patientstrømme på hjerteområdet til Odense Universitetshospital og Skejby Sygehus
  3. Samarbejde med Hjertecenter Varde
  4. Ekspertpanelets screeningsrapport II fra november 2010 og regeringens tilsagnsramme til Aabenraa
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/7645
  1. Afrapportering fra studietur til England den 12.-15. oktober 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger en rapport fra den studietur, som medlemmer af Sygehusstrukturudvalget foretog til England den 12.-15. oktober 2010 med besøg på tre hospitaler i Birmingham og London.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Medlemmer af Sygehusstrukturudvalget besøgte i oktober 2010 Queen Elizabeth Hospital i Birmingham, The Bevan Ward på Hillingdon Hospital i London og The Evelina Childrens Hospital i London.

  Der er udarbejdet en rapport om studieturen, der forelægges til godkendelse.

  Regnskab for studieturen er ved at blive udarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at rapporten godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 15-12-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/747
  2. Orientering vedr. aktuelle patientstrømme på hjerteområdet til Odense Universitetshospital og Skejby Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehusstrukturudvalget drøftede på seneste møde hjemtagningen af PCI og hjertekirurgi til Odense Universitetshospital (OUH), og bad i den forbindelse om en yderligere orientering om de aktuelle patientstrømme til henholdsvis OUH og Skejby Sygehus.

  Hjemtagningen fra Skejby til OUH blev igangsat pr. 1. august 2010, og den foreløbige konklusion er, at der er sket et markant fald i aktiviteten på Skejby i de første måneder. P.g.a. forsinkelser i registreringen kan der endnu ske marginale ændringer i tallene for oktober 2010, men tendensen er klar, og den hjertekirurgiske aktivitet (bypass, klap- og kombi-operationer) og antal PCI-behandlinger er således faldet hhv. 45% og 68% i perioden august til oktober 2010 i forhold til den tilsvarende periode 2009, jf. nedenstående tabeller.

  Tabel 1. Hjertekirurgisk aktivitet vedr. borgere fra Region Syddanmark 2009-2010

   

  Sygehus

  År

  Jan

  Feb

  Mar

  Apr

  Maj

  Jun

  Jul

  Aug

  Sep

  Okt

  Nov

  Dec

  OUH

  2009

  47

  44

  63

  41

  59

  54

  41

  32

  65

  59

  60

  36

   

  2010

  43

  32

  32

  38

  32

  39

  37

  35

  62

  50

  -

   -

  Skejby

  2009

  17

  15

  12

  6

  9

  12

  8

  11

  9

  9

  7

  5

   

  2010

  10

  6

  9

  5

  6

  11

  8

  6

  4

  6

   -

  Tabel 2. PCI-behandlinger vedr. borgere fra Region Syddanmark 2009-2010

   

  Sygehus

  År

  Jan

  Feb

  Mar

  Apr

  Maj

  Jun

  Jul

  Aug

  Sep

  Okt

  Nov

  Dec

  OUH

  2009

  132

  133

  146

  134

  126

  133

  124

  147

  146

  143

  125

  131

   

  2010

  141

  143

  143

  121

  125

  145

  118

  132

  159

  157

  -

   -

  Skejby

  2009

  28

  26

  20

  28

  15

  18

  19

  12

  22

  25

  25

  28

   

  2010

  24

  13

  11

  29

  16

  15

  19

  8

  8

  3

   -

   -

  Det er endnu for tidligt at konkludere på det aktuelle aktivitetsniveau i forhold til det samlede hjemtagningspotentiale, men det forventes dog at den resterende del af året vil vise yderligere hjemtagning i overensstemmelse med planlægningsgrundlaget, således at der i praksis sker fuld hjemtagning af hjertekirurgi og PCI-behandlinger fra 1. januar 2011, bortset fra de relativt få akutte tilfælde som fortsat vil blive indbragt til Skejby pga. afstanden til nærmeste relevante sygehus.

  Det foreslås, at udvalget orienteres om aktivitetsudviklingen igen, når der foreligger valide data for 1. kvartal 2011, hvor hjemtagningen fra Hjertecenter Varde også er igangsat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 15-12-2010
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/747
  3. Samarbejde med Hjertecenter Varde
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af Sundhedsstyrelsens specialeudmelding af 22. juni 2010, hvorefter Hjertecenter Varde ikke har opnået godkendelse til hjerteklapkirurgi, CABG (bypass), PCI (ballonudvidelse) og KAG (undersøgelse af hjertets kranspulsårer) samt Sundhedsstyrelsens brev af 22. september 2010, hvoraf det fremgår at et formaliseret samarbejde mellem Odense Universitetshospital og Hjertecenter Varde på længere sigt ikke vil kunne godkendes, har Sygehusstrukturudvalget drøftet Region Syddanmarks mulighed for fremtidigt samarbejde med Hjertecenter Varde, hvor der ydes en faglig understøttelse fra de offentlige sygehuse i regionen i det omfang Hjertecenter Varde måtte have behov herfor. 

  På udvalgets møde den 23. september 2010 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med et oplæg om behovet for et sådant samarbejde med Hjertecenter Varde.

  Hjertecenter Varde har bidraget til disse opgørelser med bemærkninger i forhold til, hvilke typer patienter der er behov for samarbejde til. På baggrund heraf vurderes det, at der fremadrettet vil være behov for støttefunktioner i Region Syddanmark på samme niveau eller lavere på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Sygehus Lillebælt, Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af udvalgets beslutning på møde den 23. september 2010, hvor administrationen blev anmodet om at udarbejde et oplæg om mulighederne for et videre samarbejde med Hjertecenter Varde angående faglig understøttelse fra regionens offentlige sygehuse, har der været dialog med Hjertecenter Varde om, hvilket behov der aktuelt er for faglig understøttelse samt hvilket niveau man vurderer behovet vil være fremadrettet.

  Fagligt samarbejde

  Det aktuelle niveau af fagligt samarbejde på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Sygehus Lillebælt, Kolding spænder over forskellige typer overførsler. Der er primært tale om planlagte patienter, som jf. den hidtil gældende aftale efter PCI eller hjertekirurgi er overflyttet til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Det er f.eks. patienter til videre behandling eller rehabilitering ud over otte dage efter behandlingen på Hjertecenter Varde.

  En vis del af overførslerne til Sydvestjysk Sygehus er planlagte intensivpatienter, som følge af aftale om bufferkapacitet på intensivområdet (ikke kun på hjerteområdet), som er indgået mellem Region Syddanmark og Hjertecenter Varde. Når Region Syddanmark har ledig intensivkapacitet tilbageflyttes patienten hertil. Denne aftale fortsætter som hidtil.

  Herudover er der registreret ganske få akutte patienter, der er overflyttet til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg eller karkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding i forbindelse med komplikationer. Dette niveau vurderes ikke anderledes end fra andre sygehuse.

  Der er endelig indgået en særskilt aftale med Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg vedrørende levering af blodkomponenter og blodtypeserologiske analyser, hvor Hjertecenter Varde yder betaling for de leverede ydelser.

  I forhold til det faglige samarbejde ved komplikationer vurderes det, at dette fremadrettet vil efterspørges på samme niveau eller lavere niveau afhængigt af  aktivitetsniveauet på Hjertecenter Varde.

  Kapacitet

  I forhold til Region Syddanmark har regionsrådet den 31. maj 2010 truffet beslutning om hjemtagning af aktiviteten på Hjertecenter Varde til Odense Universitetshospital med virkning fra den 1. januar 2011, idet der er kapacitet til PCI, bypass og hjerteklapkirurgi på Odense Universitetshospital. I forhold til andre regioner kan der evt. i en overgangsperiode være behov for bufferkapacitet i privat regi og Region Syddanmark vil her kunne tilbyde faglig bistand ved komplikationer opstået på Hjertecenter Varde.

  Fra Hjertecenter Varde har man oplyst, at man fra september 2010 til den 26. november 2010 har modtaget 39 PCI-patienter fra andre regioner (12 fra Region Nord, fem fra Region Midt og 22 fra Region Sjælland). Herudover er der foretaget tre hjerteoperationer på patienter henvist fra Rigshospitalet. Baggrunden for henvisningerne oplyses ifølge Hjertecenter Varde som værende, at de fleste steder har vanskeligt med at overholde ventetidsgarantien.

  På Odense Universitetshospital overholdes ventetidsgarantien i øjeblikket.

  På baggrund af tilbagemeldingen fra Hjertecenter Varde har sundhedsdirektøren rettet henvendelse til de andre regioner, for at afklare om der er behov for samt interesse i, at Region Syddanmark indgår et fagligt samarbejde med Hjertecenter Varde til udgangen af 2011 med henblik på at sikre forsyningsforpligtelsen. Samtidig er Sundhedsstyrelsen orienteret herom.

  Fremadrettet vil Region Syddanmark tilbyde at fungere som back up indenfor relevante specialer f.eks. ved akut opståede komplikationer. Det vurderes, at der fortsat vil være behov for støttefunktioner i Region Syddanmark på samme niveau eller lavere på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Sygehus Lillebælt, Kolding.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 15-12-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.


  Sagsnr. 10/17687
  4. Ekspertpanelets screeningsrapport II fra november 2010 og regeringens tilsagnsramme til Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer offentliggjorde medio november sin screeningsrapport med vurdering af de projekter, som regionerne har indsendt til fase 2 under kvalitetsfonden. Ansøgningerne vedrørende udbygning af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og ansøgningen om samling af den psykiatriske døgnfunktion i Vejle blev afvist, mens ansøgningerne om udbygning af det somatiske sygehus i Aabenraa blev indstillet godkendt, men med en reduceret ramme. Umiddelbart herefter fremsendte regeringen brev af 19. november 2010 med foreløbigt tilsagn til byggeriet i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark fremsendte tre ansøgninger til regeringens ekspertpanel med henblik på tildeling af midler fra fase 2 - udlodningen af den statslige kvalitetsfond, hvor der var reserveret 15 mia. kr. Ansøgningerne vedrørte udbygning af Aabenraa Sygehus til fremtidigt akutsygehus, udbygning af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til fremtidigt akutsygehus, og nybygning til psykiatrisk døgnfunktion i vejle, hvor psykiatrien fra Kolding og Vejle skal samles.

  Ansøgningerne er blevet gennemgået og vurderet af ekspertpanelet, der vedrørende projekterne i Vejle og Esbjerg konkluderer at "Disse projekter indgik også i ekspertpanelets screening og vurdering i november 2008, men var ikke omfattet af før-screeningen i efteråret 2009, og indgår heller ikke i nærværende vurdering".

  Projektet i Aabenraa var blevet før-screenet i 2009, og blev på det foreliggende grundlag vurderet i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper.

  Projektet blev på de samme præmisser fremsendt i år med henblik på at opnå tilsagnsramme til byggeriet med en projektøkonomi på 1,439 mia. kr. Ekspertpanelet vurderer, at "der er grundlag for en generel tilpasning i dimensioneringen baseret på dels en væsentlig og bedre kapacitetsudnyttelse end forudsat, dels usikkerheden med hensyn til de fremtidige behov, der tilsiger tilbageholdenhed i dimensioneringen mod til gengæld at bygge fleksibelt". Det fører til, at ekspertpanelet reducerer nybygningsbehovet fra de ansøgte 43.922 m² med 5.300 m² og økonomien reduceres til 1,25 mia. kr. Umiddelbart herefter sendte regeringen brev af 19. november 2010 med foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Syddanmark, hvori regeringen følger ekspertpanelets indstilling af en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus.

  Det cenrale i rapporten er vedlagt som bilag. Ønskes hele rapporten kan denne rekvireres hos Birgit Skovsbo i Projektorganisationen for sygehusbyggeri tlf. 76631249.

  Næste skridt i processen bliver at sende en endelig ansøgning til ekspertpanelet i løbet af 1. halvår 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 15-12-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 19. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

   

  10. januar 2011 kl. 14.30

    1. februar 2011 kl. 14.00

    1. marts 2011 kl. 14.00

  22. marts 2011 kl. 14.00

  28. april 2011 kl. 14.00

  31. maj 2011 kl. 14.00

  21. juni 2011 kl. 14.00

  23. august 2011 kl. 14.00

  20. september 2011 kl. 14.00

  11. oktober 2011 kl. 14.00

    8. november 2011 kl. 14.00

    6. december 2011 kl. 14.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 10. januar 2011 kl. 14.30.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 15-12-2010
   

  Godkendt.

  Udvalget ønsker til det kommende møde en samlet arbejdsplan inkl. forslag til mødesteder og temapunkter.


  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 15-12-2010
   

  Orientering om ejendomsvurderinger af sygehusbygninger.

  Orientering om status for ansøgninger til 300 mio. kr. pulje. Der arbejdes på projekter, som forventes forelagt regionsrådet efter nytår.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring