Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - referat 02-11-2010

Mødedato
02-11-2010 kl. 18:00 - 21:00
 
Mødested
University College Lillebælt
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Præsentation af projektet "Nationalt videncenter for historie og kulturarvsformidling"
  2. Kulturpuljen oktober 2010 til mindre projekter
  3. Udmøntning af det økonomiske råderum i 2011 inden for Regional Udvikling
  4. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013
  5. Rammebevilling til støtte for Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017
  6. Syddansk Uddannelsesaftale og temaer for uddannelsespuljen 2011
  7. Høring vedrørende indgåelse af driftsoverenskomst på FVU-området
  8. Ansøgning til Uddannelsespuljen - Projekt X
  9. Orientering om logistikuddannelser
  10. Science Region
  11. Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding – Orientering om foretræde for Folketingets Kulturudvalg
  12. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Håre Bjerge, Middelfart kommune
  13. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Matr.nr. 9e og 5o Hostrup, Esbjerg Kommune
  14. Orientering om Vækstforum og andre samarbejdsfora inden for Regional Udviklings område
  15. Eventuelt
  16. Meddelelser
  17. Næste møde


  Sagsnr. 10/8027
  1. Præsentation af projektet "Nationalt videncenter for historie og kulturarvsformidling"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Prorektor Jørgen Thorslund, University College Lillebælt, vil præsentere projektet "Nationalt videncenter for historie og kulturarvsformidling".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Prorektor Jørgen Thorslund præsenterede projektet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15469
  2. Kulturpuljen oktober 2010 til mindre projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til Kulturpuljens oktober uddeling til mindre projekter er der indsendt 50 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 7 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 24 mio. kr.

  Kulturbudgettet for 2010 er på 7,3 mio. kr. Heraf er der indtil nu bevilget 5 mio. kr. Der er således 2,3 mio. kr. til rest.

  Kulturpuljens oktober uddeling har været annonceret til at udgøre 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter.

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks kulturpulje har til formål at udvikle kulturområdet og skabe interesse og synlighed om hele regionen. Kulturpuljen har modtaget 50 ansøgninger til oktober uddelingen. Et varieret og aktivt kulturliv er en stærk  konkurrenceparameter for regionen og udgør et vigtigt element i tiltrækningen af arbejdskraft, investeringer og turister til området.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og indstiller på denne baggrund ni projekter til tilskud på i alt kr. 1.679.340 kr.

  Ansøgningerne er nummereret med 1-11-24-25-30-32-37-38-50 i oversigten.

  Følgende ansøgninger indstilles til bevilling:

  • B1    - Teaterskole på Fanø - talentkursus for 14-17 årige - 300.000 kr.
  • B 11 - 18FRAMES - det manglende regionale led i filmfødekæden - et talentudviklingsprojekt for unge filminteresserede over 25 år - 240.600 kr.
  • B 24 - Orglets Dag 2011 - synliggører Carl Nielsens værker i 12-16 kirker i regionen, styrker talentudviklingen af unge og gennemføres på tværs af kommunegrænser - 73.000 kr.
  • B 25 - Kultur- og erhvervsprojekt i Kunstnerhuset i Skærbæk, et uddannelsesforløb for kunstnere i hele regionen med det formål at få kunstnere og erhvervsliv til at arbejde sammen - 125.740 kr.
  • B 30 - Spoken Word Festival 2011 i Odense - fremmer talentudvikling gennem workshops og events, første festival i denne genre i Danmark - 300.000 kr.
  • B 32 - Udvikling af Den Rullende Musikskole, hvor musikskolen kommer ud til børn og unge i hele regionen - 50.000 kr.
  • B 37 - Videnskabsteater med inddragelse af publikum, samarbejde mellem Naturama og B&U Teatret i Svendborg - kan implementeres på andre museer - 270.000 kr.
  • B 38 - WABA International Brick Sculpture Symposium 2011 - Sønderborg, et symposium, der gennemføres  i samarbejde mellem et teglværk og professionelle kunstnere (Bjørn Nørgaard deltager bl.a.) for at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kulturen - 250.000 kr.
  • B 50 - The Inspiring Region - fælles satsning om produktudvikling og markedsføring for alle statsanerkendte museer i regionen, der er samlet i Museumsforum Syddanmark - 70.000 kr. til en udviklingsworkshop med deltagelse af regionens museer (Der var søgt om 200.000 kr. til projektet).

  De øvrige ansøgninger er af administrationen vurderet og indstillet til afslag, da de ikke i tilstrækkelig grad opfylder kriterierne for kulturpuljens retningslinier og hensigten med strategien.

  Anbefalinger til afslag er i oversigten markeret med C og udgør et ansøgt beløb på i alt kr. 5.231.760 kr.

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet, at der ydes tilskud til projekterne nr. 1, 11, 24, 25, 30, 32, 37, 38 og 50 på i alt 1.679.340 kr. fra kulturpuljens oktober uddeling 2010.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  Administrationen tager kontakt til projekt nr. 22 og 28 med henblik på yderligere oplysninger og forelæggelse på mødet den 6. december 2010.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14858
  3. Udmøntning af det økonomiske råderum i 2011 inden for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 anmodede regionsrådet Udvalget for Regional Udvikling om at udarbejde en konkret plan for udmøntning af det økonomiske råderum på 10 mio. kr. i 2011 inden for Regional Udvikling.

  Der forelægges seks projektforslag til udmøntning af råderummet med et samlet omfang på 10 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 i Regionsrådet den 27. september 2010, blev der indgået forlig om bl.a. udmøntning af et midlertidigt råderum på 10 mio. kr. i 2011 inden for nedenstående fokusområder, jf. vedlagte bilag. Udvalget for Regional Udvikling blev anmodet om en konkret udmøntningsplan.

  Fokusområder for udmøntning af det økonomiske råderum:

  1. Gang i Væksten

  1.a. Velfærdsteknologi startpakke. 

  1.b. Udkantslånepakke til opstartsvirksomheder i udkantområder i form af lånefond.

  2. Trafik

  2.a. Analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

  2.b. Kollektiv trafik - Flere med bussen.

  3. Styrkelse af den syddanske kulturarv

  3.a. Grænselandet som Europæisk Kulturregion – Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad.

  3.b. Formidling af kulturarven – Jelling som regionalt formidlingscenter.

  4. Syddanmark som Science region.

  Der er udarbejdet forslag til udmøntning af det økonomiske råderum i 2011 i form af 6 projekter, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

   

  Projekt

  Tidsplan

  Budget

  1.a. Velfærdsteknologisk startpakke

  2011-

  1,9 mio. kr.

  1.b. Etablering af lånefond for opstartsvirksomheder i yderområder

  Beh. på Vækstforummøde d. 29. nov. 2010. Ved en positiv indstilling: Arb. i gang i beg. af 2011

  800.000 kr.

  2.a. Analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn

  1. dec. 2010 – 30. nov. 2011

  3 mio. kr.

  2.b. Kollektiv trafik - Flere med bussen

  Dec. 2010 – feb. 2011

  800.000 kr. 

  3.a. Rammebevilling til støtte for Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017

  2010-11

  1 mio. kr.

  3.b. Formidling af kulturarven – Jelling som regionalt formidlingscenter

  2011-12

  1½ mio. kr.

  4. Syddanmark som science region

  2011-12

  1 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til plan for udmøntning af det økonomiske råderum i 2011 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet der til projekt 2.b. ”Ældre og kollektiv trafik i Region Syddanmark” under ”Andet” tilføjes, at projektet også omfatter uddannelsessøgende og udnyttelse og undersøgelse af kapaciteten på udvalgte afgange.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/551
  4. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Handlingsplanen for det internationale samarbejde omhandler den del af Region Syddanmarks internationale samarbejde, som ikke relaterer sig til det dansk/tyske grænseoverskridende samarbejde. Fokus er primært på regional udvikling, dog med inddragelse af sundhed hvor det er relevant. Alle aktiviteter inden for det internationale samarbejde skal understøtte de prioriteringer, som bliver afstukket i regionens strategier for regional udvikling og har tre overordnede formål: 1) Hente midler, 2) tilføre viden og inspiration og 3) opnå indflydelse.

  Handleplanen lægger op til en fokusering af regionens nuværende aktiviteter. Det foreslås, at Region Syddanmark etablerer udvalgte, nye og målrettede samarbejdsrelationer med europæiske regioner. Samtidig foreslås det, at Region Syddanmark fortsætter sit arbejde i udvalgte europæiske netværk og, at dette arbejde ligeledes fokuseres i forhold til de overordnede mål med regionens internationale samarbejde.

  For at få det optimale udbytte, skal der sikres vidensdeling omkring det internationale arbejde.

   Som opfølgning på handlingsplanen udarbejdes en årlig status på resultater og effekter af det internatonale samarbejde med det formål, at der sikres en løbende evaluering og justering af de internationale aktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks internationale engagement omfatter to områder: Det grænseoverskridende samarbejde med Slesvig-Holsten og det øvrige internationale samarbejde. Denne handlingsplan udmønter det øvrige internationale samarbejde, som er overordnet defineret i Region Syddanmarks internationale strategi, der blev vedtaget af regionsrådet i 2007. Fokus i handlingsplanen, er på regional udvikling, dog inddrages sundhed i den udstrækning, at det er relevant.

  Afsæt for prioriteringen af det internationale samarbejde, er de prioriteringer, som bliver afstukket i Den Regionale UdviklingsPlan samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. De skal understøttes gennem følgende overordnede formål: 1) Hente midler, 2) tilføre viden og inspiration og 3) opnå indflydelse. Den internationale handlingsplan lægger dermed op til en fokusering i regionens engagement.

  Region Syddanmark igangsætter en række aktiviteter for at opfylde formålene. Region Syddanmark vil etablere udvalgte nye og målrettede samarbejdsrelationer med europæiske regioner på områder, hvor det giver effekt i forhold til Region Syddanmarks strategier for regional udvikling. I forhold til de eksisterende samarbejdsregioner prioriteres Guangdong-provinsen i Kina, som i højere grad kan udnyttes til fordel for syddanske virksomheder på energi- og miljøområdet. Samtidig går Region Syddanmark aktivt ind i arbejdet i udvalgte europæiske netværk og organisationer for, at styrke regionens strategier inden for regional udvikling og i et vist omfang prioriteterne på sundhedsområdet.

  For at få det optimale udbytte, skal der sikres vidensdeling omkring det internationale arbejde. Det vil bl.a. ske gennem løbende afrapportering til det relevante udvalg, ligesom det internationale samarbejde på regionens hjemmeside skal synliggøres og udbygges.

  På årlig basis vil der blive lavet en opfølgning på handlingsplanen i form af en status på aktiviteterne, samt en fremlæggelse af en aktivitetsplan for det kommende år til orientering og drøftelse i det relevante politiske udvalg. På denne vis, finder der en løbende evaluering og justering sted af de internationale aktiviteter på baggrund af indhentede erfaringer og effekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at den internationale handlingsplan 2010-2013 og aktivitetsplan 2010-11 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Udsat, idet der ønskes en nærmere vurdering af Østersø-samarbejdet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/2772
  5. Rammebevilling til støtte for Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kandidaturet ”Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017” foregår i et forpligtende dansk-tysk samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, byen Flensburg samt kredsene Schleswig-Flensburg og Nordfriesland.

  Region Syddanmark ønsker at støtte kandidaturet, da den folkelige kultur i Sønderborg og Sønderjylland-Slesvig er en af flere drivkrafter i Region Syddanmarks bestræbelser på at gå fra grænseregion til vækstregion, og derudover understøtter samarbejdet hen over grænsen.

  Sønderborg Kommune har p.t. afsat i størrelsesordenen 4,25 mio. kr. til medfinansiering af initiativet. I 2010 og 2011 stiller Region Syddanmark en samlet rammebevilling på 2 mio. kr. til rådighed for konkrete aktiviteter, der kan bidrage til at styrke Sønderborgs kandidatur og understøtte den kulturelle sammenhængskraft i Sønderjylland-Slesvig.

  Udmøntningen af puljemidlerne sker successive på baggrund af en konkret ansøgning fra Sønderborg Kommune/Kulturhovedsstadssekretariatet. Ansøgningerne behandles løbende på administrativt niveau i Region Syddanmark. Udvalget for Regional Udvikling får en status for kandidaturet og anvendelsen af de regionale midler, når halvdelen af rammen er udmøntet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kandidaturet "Sønderborg som Kulturhovedstad 2017" foregår i et forpligtende samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune og Tønder Kommune på dansk side samt byen Flensburg og kredsene Schleswig-Flensburg og Nordfriesland på tysk side.

  Region Syddanmark ønsker at støtte Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Den folkelige kultur i Sønderborg og Sønderjylland-Slesvig, er en vigtig drivkraft i Region Syddanmarks bestræbelser på at gå fra grænseregion til vækstregion. Dertil kommer, at der er mange positive effekter at hente alene ved kandidaturet til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017. Initiativet kan samle alle områdets aktører om et kulturelt fyrtårnsprojekt, der kan brande regionen – nationalt og internationalt – og samtidig vise hele Europa og verden, hvilket sprudlende kulturliv der findes i og omkring grænselandet i Sønderborg og Sønderjylland-Slesvig.

  På ovenstående baggrund stiller Region Syddanmark i 2010 og 2011 en samlet rammebevilling på 2 mio. kr. til rådighed for konkrete aktiviteter, der støtter kulturhovedstadsinitiativet. Finansieringen af rammebevillingen fremgår nedenfor. Ansøgte aktiviteter og projekter under rammebevillingen, skal have til formål at styrke Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Endvidere skal de bidrage til at understøtte den kulturelle sammenhængskraft i Sønderjylland-Slesvig, og gerne i hele den omkringliggende region.

  Finansiering af rammebevilling.

  Den samlede rammebevilling på 2 mio. kr. finansieres af 2 x 1 mio. kr. fra hhv.:

  a) Budgetposten for 2010 "Region Syddanmark som uddannelses- og kulturregion" og

  b) midlertidigt råderum for Regional udvikling 2011.

  a) Region Syddanmark som uddannelses- og kulturregion.

  I 2010 har Region Syddanmark afsat 2 mio. kr., der har til formål at understøtte indsatsen med at højne uddannelsesniveauet og gennem en kulturpolitisk satsning at fastholde regionens befolkning og være attraktiv som bosættelsesregion. Der foreslås anvendt 1 mio. kr. som en del af rammebevillingen til støtte for Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

  b) Region Syddanmarks midlertidige råderum for regional udvikling 2011.

  I 2011 har Region Syddanmark et midlertidig råderum for regional udvikling på 10 mio. kr. Regionsrådet har besluttet, at en del af disse midler skal understøtte Grænselandet som Europæisk Kulturregion, herunder Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad. Af disse midler foreslås 1 mio. kr. anvendt til rammebevillingen til støtte for Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017, jf. dagsordenspunkt 3 vedrørende udmøntning af det økonomiske råderum 2011.

  Vurderingskriterier.

  Konkrete aktivitets- og projektansøgninger initieres af Sønderborg Kommune/2017-sekretariatet og indsendes løbende til Region Syddanmark til administrativ godkendelse. Dette betyder, at udmøntningen af puljemidlerne sker successiv. Hver ansøgning vedlægges en anbefaling fra initiativets styregruppe, hvor Region Syddanmark er repræsenteret. Samtidig skal det fremgå, hvordan aktiviteten indgår i kandidaturets procesplan for udarbejdelse af ansøgningen om at blive Europæisk Kulturhovedstad.

  Ansøgninger om konkrete aktivitets- og projektforslag skal leve op til følgende kriterier:

  • Regionalt perspektiv: Forslaget skal inddrage eller dække andre parter end Sønderborg Kommune og medføre synlighed af Region Syddanmarks bidrag.
  • Effekt: Det skal godtgøres, hvilken effekt der forventes af forslaget set i forhold til budgettets størrelse samt, at forslaget er til fordel både for kandidaturet og for styrkelsen af den kulturelle sammenhængskraft i grænseområdet.

  Forslag skal endvidere indeholde:

  • Formål/projektbeskrivelse.
  • Partnere (hvor dette er relevant).
  • Målgruppe (hvor dette er relevant).
  • Effekt.
  • Budget.

  Aktiviteter og projekter inden for den samlede ramme skal være afsluttet senest i 2011. Der skal aflægges regnskab påtegnet af kommunens økonomiansvarlige senest i februar 2012.

  Da Sønderborg Kommune har demonstreret et væsentligt egen-engagement via allokering af p.t. i størrelsesordenen 4,25 mio. kr. til gennemførelse af kulturhovedstadsinitiativet, accepterer Region Syddanmark konkrete ansøgninger uden yderligere egenfinansiering. Udvalget for Regional Udvikling får en status for kandidaturet og anvendelsen af de regionale midler, når halvdelen af rammen er udmøntet.

  For nærmere oplysning om Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017, henvises til http://www.sonderborg2017.dk/

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der i 2010 stilles 1 mio. kr. fra budgetposten "Region Syddanmark som uddannelses- og kulturregion" til rådighed for den samlede rammebevilling på 2 mio. kr. til konkrete aktiviteter, der støtter Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Rammebevillingen udmøntes successivt i 2010 og 2011. Der er foreslået afsat yderligere 1 mio. kr. fra det midlertidige råderum for Regional Udvikling i 2011 til rammebevillingen, jf. andet dagsordenspunkt, således at den samlede bevilling beløber sig til i alt 2 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/840
  6. Syddansk Uddannelsesaftale og temaer for uddannelsespuljen 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev underskrevet på Koldinghus den 30. september 2009 og gælder i 4 år. Regionsrådet modtager en årlig status på Syddansk Uddannelsesaftale, herunder om de initiativer der er sat i gang med henblik på at indfri målene.

  Regionsrådet skal desuden fastlægge temaer for uddannelsespuljen 2011 og vedtage kriterier som ansøgningerne vurderes ud fra.

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefaler 3 temaer for arbejdet i 2011:

  1: Nye tilbud, der støtter ikke-uddannelsesparate unge.

  2: Synliggørelse af erhvervsuddannelserne.

  3: Perspektiv for videregående uddannelse i ungdomsuddannelserne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale er Region Syddanmark samlede uddannelsessatsning, der med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne samler alle aktører: Kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv m.fl. med målene om, at 95% får en ungdomsuddannelse og 50% en videregående uddannelse. Aftalen blev underskrevet af alle parter den 30. september 2010, og siden da er der igangsat en række initiativer.

  Regionsrådet bevilligede den 28. september 2010, 18 mio. kr. til to projekter der understøtter to af de tværgående indsatsområder i Uddannelsesaftalen – ”Undervisningsmiljø og pædagogik” & sociale, faglige og personlige kompetencer og problemer”.

  Uddannelsesaftalen skal tage udgangspunkt i allerede eksisterende erfaringer. Der er derfor udarbejdet en kortlægning af projekter og tiltag målrettet 95% målsætningen i hele landet. På hjemmesiden vejetilviden.dk kan man søge på projekter der er gennemført, deres indhold og projektets relation til effektmodellen. Der arbejdes på, i samarbejde med Undervisningsministeriet og de øvrige regioner, at gøre hjemmesiden til den nationale database.

  Der udvikles desuden på en effektmodel, der blandt andet skal beskrive status og udviklingen på en række definerede udfordringer for regionen og kommunerne, så det er muligt at se, på hvilke områder udviklingen går godt og dermed hvilke løsninger det er relevant at udbrede. Det er målet, at effektmodellen dermed bliver brugt til at beskrive hvilke tiltag der fremadrettet skal arbejdes med, og til at vurdere den forventede effekt ved ansøgninger til uddannelsespuljen.

  Temaer uddannelsespuljen 2011

  På det seneste møde i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale den 14. oktober 2010, blev indsatsområderne for 2011 drøftet, og styregruppen anbefaler regionsrådet, at uddannelsespuljen for 2011 målrettes følgende 3 temaer:

  1. Nye tilbud, der kan støtte de ikke-uddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem uddannelsesparate.
  2. Synliggørelse af Erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej i grundskolen – også for stærke unge.
  3. Aktiviteter som sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse med perspektiv i forhold til efterfølgende videregående uddannelse – for de unge der har svært ved overgangen til videregående uddannelse.

  Ansøgningsfristerne i 2011 forventes at blive den 15. april 2011 og den 14. oktober 2011.

  Kriterier for uddannelsespuljen

  Administrationen anbefaler, at regionsrådet fastlægger kriterier, som ansøgningerne til uddannelsespuljen vurderes ud fra. Administrationen foreslår følgende vurderingskriterier:

  • Om der er tale om et udviklingsprojekt.
  • Om projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og ligger indenfor de af regionsrådet fastlagte temaer for uddannelsespuljen.
  • Projektets forventede effekt på målsætningen om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen foretages ud fra effektmodellen.
  • Projektets nyhedsværdi.
  • Om projektet fremmer samarbejdet mellem alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • Om projektets leverancer formidles bredt i regionen til alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • Om projektets leverancer kan videreføres efterfølgende uden tilførsel af ekstra midler.

  Effektmodellen er som nævnt fortsat under udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at

  • regionsrådet beslutter, at temaerne for uddannelsespuljen i 2011 bliver:
   • 1: Nye tilbud, der kan støtte de ikke-uddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem uddannelsesparate.
   • 2: Synliggørelse af Erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej i grundskolen – også for stærke unge.
   • 3: Aktiviteter som sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse med perspektiv i forhold til efterfølgende videregående uddannelse – for de unge der har svært ved overgangen til videregående uddannelse.
  • Regionsrådet godkender kriterier for uddannelsespuljen.
  • Regionsrådet tager orienteringen om Syddansk Uddannelsesaftale til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/16177
  7. Høring vedrørende indgåelse af driftsoverenskomst på FVU-området
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal høres forud for indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- (forberedende voksenundervisning) og ordblindeområdet. VUC Fyn & Fyns HF-kursus ønsker at indgå driftsoverenskomst med Nyborgskolen. Det vurderes, at indgåelse af driftsoverenskomst med Nyborgskolen vil styrke det i forvejen solide fundament af FVU-udbud på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal i henhold til "lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse" i samarbejde med voksenuddannelsescentrene i regionen koordinere FVU-indsatsen, herunder den stedlige placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle.

  En driftsoverenskomst er en aftale mellem et voksenuddannelsescenter og en uddannelsesinstitution, der giver uddannelsesinstitutionen mulighed for at udbyde FVU-undervisning.

  De nuværende driftsoverenskomster har været gældende siden 1. januar 2009. Regionsrådet skal høres, før de seks voksenuddannelsescentre i regionen indgår nye driftsoverenskomster. Driftsoverenskomster kan indgås løbende.

  VUC Fyn & Fyns HF-kursus har den 13. oktober 2010 indsendt høringsmateriale til Region Syddanmark. Af materialet fremgår det, at VUC Fyn & Fyns HF kursus ønsker at indgå driftsoverenskomst med Nyborgskolen. VUC Fyn & Fyns HF-kursus har i forvejen overenskomst med 11 andre parter på Fyn. Hvis ansøgningen imødekommes, så vil det i forvejen solide udbud af FVU og ordblinde undervisning på Fyn blive styrket.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at VUC Fyn & Fyns HF-kursus indgår driftsoverenskomst med Nyborgskolen og sender vedlagte høringssvar til VUC Fyn & Fyns HF-Kursus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15654
  8. Ansøgning til Uddannelsespuljen - Projekt X
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed i Sønderborg, har søgt uddannelsespuljen om et tilskud til Projekt X. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og temaet ”Undervisningsmiljø- og pædagogik”, og vurderes at have effekt på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Projektet understøtter desuden udviklingen af Syddanmark som en Science Region. Ansøgningen indstilles derfor til tilsagn på 3.500.322 kr. fra uddannelsespuljen 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed i Sønderborg, har søgt uddannelsespuljen om et tilskud til Projekt X. Desuden inddrages Professionshøjskolerne i forbindelse med udviklingen af efteruddannelsestilbud og læseplaner, ligesom Dansk Naturvidenskabsformidling inddrages for at drage nytte af deres kontakter til kommunerne – særligt Science Kommunerne. Projektet understøtter regionsrådets satsning på at udvikle regionen til en science region. Projektet understøtter desuden Syddansk Uddannelsesaftale og temaet ”Undervisningsmiljø- og pædagogik”.

  Formålet med projektet er, at udvikle undervisningsforløb og undervisningsmateriale indenfor fag der relaterer sig til natur, teknik og sundhed. Desuden udvikles der efteruddannelsesforløb så lærere, der ikke er uddannet til at undervise i naturvidenskabelige fag, opkvalificeres til liniefagsniveau.

  Projektet har fire delelementer med hvert sit fokus på, at udvikle undervisningen i fag der relaterer sig til natur, teknik og sundhed. Undervisningen af eleverne støttes ved:

  1.      Inddragelse af event.  

  2.      Erhvervstilknytning til undervisningen.

  3.      Lærernes opkvalificering og netværksdannelse.

  4.      Sammenhængende læseplan og lokalt udviklede undervisningsforløb.


  Leverancer.

  Projektet har i alt syv leverancer med tilhørende delleverancer:

  1.      Etablering og styrkelse af kommunale sciencenetværk.

  2.      Model for efteruddannelse herunder:

  a.   Pædagogisk/didaktisk og faglig opkvalificering af 100 lærere fra      ungdomsuddannelser og grundskole.

  b.   Sammenhængende læseplaner i 5 kommuner på tværs af institutioner rettet mod systematisk inddragelse af erhvervsliv og naturvidenskabelige events.

  c.   Gennemprøvede undervisningsmaterialer til forskellige elevgrupper med inddragelse af erhvervsliv og naturvidenskabelige events.

  d.   Formaliserede samarbejder mellem lokalt erhvervsliv og undervisningsinstitutioner.

  e.   Model for kvalificeret brug af naturvidenskabelige events.

  3.      Portal rettet mod formidling af undervisningsmaterialer og læseplaner.

  4.      Evaluering af en række faktorers betydning for børn og unges engagement i naturfaglige fag og efterfølgende uddannelsesvalg.

  5.      Udvikling af evalueringsmodel rettet mod indsatser i relation til natur, teknik og sundhed. 

  Parter

  -         Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed

  -         Professionshøjskolerne

  -         Syddansk Universitet

  -         Københavns Universitet

  -         Dansk Naturvidenskabsformidling

  -         Undervisere fra grundskoler og ungdomsuddannelser indgår som netværksdeltagere.

  Effekt

  Ansøger angiver effekt på følgende målbare indikatorer:

  -     Andel af lærere i grundskolen, de frie kostskoler, på produktionsskolerne og VUC enkeltfag, der oplever, at de er godt rustet til at tilrettelægge en inspirerende og motiverende undervisning for alle i klassen.

  -     Andel af elever der oplever, at undervisningen er inspirerende og motiverende.

  -     Andel af lærere der oplever, at de har de rette kompetencer og værktøjer til at tilrettelægge en undervisning, der er inspirerende og motiverende.

  -     I alle kommuner er der etableret et formelt samarbejdsforum for alle aktører i berøring med de unge, som har til formål at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.

  -     Antal aktører, der oplever at samarbejdet fungerer godt.

  -     Andel af elever der vælger fagretninger på ungdomsuddannelse.

  -     Andel af eleverne der vælger videregående uddannelse indenfor natur, teknik og sundhed.

  Ansøger vil som første del af projektet foretage en status på ovenstående indikatorer, for på den baggrund at opstille konkrete mål for projektet – mål som kan evalueres efter projektets afslutning.

  I projektet forventes 1000 elever, 100 lærere og en række andre aktører at deltage.

   

  Budget

   

   

  Ansøgt

  Procent

  Indstillet

  Procent

  Uddannelsespuljen

  kr. 3.500.322

  74,3%

  kr. 3.500.322

  74,3%

  Egenfinansiering

  kr. 1.206.500

  25,7%

  kr. 1.206.500

  25,7%

  Samlet budget

  kr. 4.706.822

  100%

  kr. 4.706.822

  100%

  Hele regionsrådets uddannelsespulje for 2010 er, jf. regionsrådets møde den 27. september 2010, bevilget. Det forslås derfor, at midlerne til projektet bevilges fra uddannelsespuljen 2011.

  Administrationens vurdering:

  Det vurderes:

  • At projektet lever op til uddannelsespuljens kriterier og, at projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I projektet er der parter fra alle typer af ungdomsuddannelser, ligesom det er et samarbejde med folkeskoler samt en række videregående uddannelser. Projektet er dermed et bredt funderet samarbejde.
  • At der er tale om et projekt, der lever op til kriterierne om nyhedsværdi.
  • At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. undervisningsmiljø og pædagogik.
  • At projektet i høj grad understøtter regionsrådets ambition om at udvikle Syddanmark til en Science Region.
  • At projektet på sigt vil have effekt på målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt der opnås effekt på de valgte indikatorer.
  • At resultaterne af projektet kan videreføres og udbredes efter projektets afslutning
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.500.322 kr. fra uddannelsespuljen 2011 - under forudsætning af, at der udarbejdes en projektplan med milepæle og leverancer knyttet til projektets budget og under forudsætning af, at der udarbejdes målbare effektmål som led i projektets indledende fase.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Udsat, idet muligheden for en højere selvfinansieringsgrad undersøges.


  Sagsnr. 10/15936
  9. Orientering om logistikuddannelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for flere logistikuddannelser i regionen. En eventuel senere indsats vil afhænge af, om der kortlægges et yderligere behov under arbejdet med klyngeudviklingen indenfor transport og logistik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i udvalget den 6. september 2010, blev antallet af logistikuddannelser i regionen diskuteret, herunder om der var behov for flere uddannelser for at sikre sig mod eventuelle tab af arbejdspladser.

  Administrationen har i forlængelse heraf, undersøgt om omfanget af logistikuddannelser i regionen er tilstrækkeligt.

  Den overordnede vurdering er, at omfanget af logistiskuddannelser i Syddanmark kvantitativt opfylder erhvervslivets behov. Der eksisterer relevante lange videregående uddannelser på Syddansk Universitet i forbindelse med erhvervsøkonomiuddannelserne, på de korte videregående uddannelser findes logistikøkonomuddannelse, ligesom der er en række relevante erhvervsuddannelser på området såsom chauffør, speditør, lagerarbejder og tekniker.

  På Fachhoch Schüle i Flensborg findes en logistikuddannelse på bachelorniveau.

  Det kan være relevant at tilpasse og videreudvikle de eksisterende uddannelser, så de målrettes grupper af virksomheders specifikke behov.

  Syddansk Vækstforum støtter udviklingen af den spirende klynge på transport- og logistikområdet. Det foreslås, at en eventuel særlig indsats på uddannelsesområdet indenfor logistik, følger det behov, som må vise sig i forbindelse med arbejdet med klyngeudviklingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 09/7227
  10. Science Region
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af, at det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed i 2009 blev placeret på Alsion i Sønderborg, besluttede regionsrådet den 24. august 2009, at arbejde for at udvikle Region Syddanmark til en Science Region.

  En science region er kendetegnet ved at være en region, hvor der målrettet arbejdes med at udvikle undervisningen indenfor fagområderne natur, teknik og sundhed igennem hele uddannelsessystemet, fra grundskole til universitet. Dermed hæves det samlede kompetenceniveau til gavn for både erhvervslivet og det offentlige.

  Administrationen arbejder i øjeblikket på, at indgå en udviklingskontrakt med det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed i Sønderborg (NTS-centeret) samt Dansk Naturvidenskabsformidling (DNF).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det vurderes, at der af hensyn til konkurrenceevnen blandt syddanske erhvervsvirksomheder, vil være et stigende behov for arbejdskraft med stærke kompetencer indenfor især de naturvidenskabelige og tekniske fagområder på alle videregående niveauer i årene fremover.

  Regionsrådet besluttede derfor den 24. august 2009, at arbejde for at udvikle Syddanmark til en Science Region. NTS-centeret fik i december 2009 bevilget 6,5 mio. kr. til projektet ”Fra børnehave til Phd” fra regionsrådets uddannelsespulje. Dette projekt er i gang og er ved at udvikle nye undervisningsforløb indenfor natur, teknik og sundhed i et samarbejde med de formelle og uformelle læringsmiljøer.

  De langsigtede formål

  Målet er at udvikle Syddanmark til en spydspidsregion for udviklingen af en national science satsning med de overordnede formål:

  •       At regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder indenfor natur, teknik og sundhed, 
  •       at virksomhederne i regionen har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige kompetencer for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne, og
  •       at befolkningen i regionen har en almen dannelse indenfor, og kendskab til, naturvidenskab og dermed viden til at kunne tage stilling til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.

  Særligt i forhold til virksomheder indenfor energi, velfærdsteknologi og andre videnstunge erhverv, er det væsentligt med et naturvidenskabeligt kompetenceløft, idet energierhvervene eksempelvis har svært ved at tiltrække ingeniører til offshoreerhvervene i Esbjerg-området.

  Indenfor Lean Energy Cluster (energieffektivisering) er der i øjeblikket ved at blive udarbejdet en analyse af behovet for fremtidig arbejdskraft med videregående uddannelser og forskningskompetencer.

  I den netop indgåede partnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum indgår Science Region som en del af aftalen.

  Midlet på kort sigt

  Midlet til at kunne nå de langsigtede formål er, at højne arbejdsstyrkens kompetencer ved allerede i grundskolen at skabe interessen for de naturvidenskabelige fag. Dette skal medvirke til, at flere unge vælger fagretninger indenfor natur, teknik og sundhed på både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, og efterfølgende også vælger videregående uddannelser indenfor disse fag. Kommunerne er derfor væsentlige aktører i bestræbelserne for at blive en Science Region.

  Det forventes, at initiativet også vil appellere til drengene, som i forhold til gennemførelse på især de videregående uddannelser halter langt efter pigerne. Skabes der et større engagement i undervisningen i hele uddannelsessystemet, kan initiativet derfor forventes at have effekt på såvel 95% som 50% målsætningerne.

  Administrationen arbejder i øjeblikket på at indgå en udviklingskontrakt med NTS-centeret og DNF.

  DNF bliver, i samarbejde med NTS-centeret, ansvarlig for at etablere en kommunal infrastruktur i form af netværk mellem kommuner indenfor det naturvidenskabelige område. Målet er, at flest mulige kommuner udvikler strategier for at udvikle undervisningen indenfor natur, teknik og sundhed i grundskolerne.

  NTS-centeret får ansvaret for udvikling og opkvalificering af underviserne i grundskole og ungdomsuddannelse samt udvikling og afprøvning af nye læseplaner og nyt undervisningsmateriale. Dette arbejde vil være en naturlig overbygning på projektet ”Fra børnehave til Phd”.

  Hertil har NTS-centeret den 8. oktober 2010, indsendt en ansøgning til regionens uddannelsespulje på 3,5 mio. kr. Ansøgningen vil blive behandlet på regionrådets møde den 13. december 2010.

  Det vil være relevant at indarbejde sciencesatsningen i den nye Regionale UdviklingsPlan. Det vurderes, at det er væsentligt for initiativets succes, at det sker i et tæt samarbejde med kommunerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8094
  11. Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding – Orientering om foretræde for Folketingets Kulturudvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalgsformand Lasse Krull vil orientere om foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 13. oktober 2010 vedr. benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/7663
  12. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Håre Bjerge, Middelfart kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  NCC Roads A/S har fremsendt ansøgning om nyt råstofindvindingsområde i Middelfart kommune. Regionsrådet har tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye graveområder på Fyn, hvor der mangler råstofgraveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  NCC Roads A/S har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde ved Håre på Vestfyn. Der stilles forslag om et råstofområde på 23 ha. Råstofområdet indeholder mængder og kvaliteter, der bl.a. er velegnet til levering til udvidelse fra 4 til 6 spor af motorvejen mellem Middelfart og Odense.

  Området på 23 ha er en mindre del af et samlet forslag til indvindingsområde ved Håre – Lunge Bjerge på 170 ha, som blev fremsat i regionens forslag til Råstofplan 2008. På baggrund af indsigelse fra Miljøcenteret, måtte arealet udgå som graveområde. Miljøcenteret bemærkede, at forslaget ikke forholdt sig til de meget betydelige øvrige sektorinteresser, der var i området, men at det dog ikke kunne udelukkes, at der kunne indvindes råstoffer i en del af området på en sådan måde, at andre interesser også tilgodeses. Regionsrådet vedtog imidlertid at tage områderne helt ud af den vedtagne Råstofplan 2008 på baggrund af de modstridende interesser i området og indsigelserne.

  NCC har i vedlagte bilag ”Forslag til råstofplantillæg ved Gelsted på Vestfyn", redegjort for den samfundsmæssige betydning af råstofindvindingen og forholdet til andre interesser.  Dette kan ses som firmaets indlæg i en strategisk miljøvurdering af området. Firmaets bemærkninger om forsyningssituationen og afvejning med andre interesser, vil blive belyst i en samlet miljøvurdering af forslaget, som regionen er forpligtet til at udarbejde i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt forslag til tillæg, eller ved en afvisning af forslaget.

  Administrationen vurderer umiddelbart, at det ansøgte areal på 23 ha er et område, hvor der er færre konflikter med andre interesser i forhold til forslaget fra NCC i forbindelse med råstofplan 2008. Arealet ligger i umiddelbar forlængelse af tidligere råstofgraveområder ved Håre.

  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009, en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perioden 2008 til 2020. I Råstofplanen vedtog regionsrådet bl.a. en forsyningsstrategi, der indebærer, at det tilstræbes, at delområderne Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland bliver selv­forsynen­de med kvalitetsmaterialer for sand, grus og sten. Det forudses, at der først bliver mangel på kvalitetsmaterialer af sand, grus og sten på Fyn og i Sydvestjylland. På den baggrund, tilkendegav regionsrådet  (råstofplanens pkt. 4.5.2), at Region Syddanmark vil være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen for nye graveområder på Fyn i planperioden.

  Før udarbejdelse af et eventuelt forslag til tillæg, skal regionsrådet indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfase). Herefter kan regionsrådet tage stilling til, om der skal udarbejdes et tillæg bl.a. på baggrund af en samlet miljøvurdering af det ansøgte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at sætte foroffentlighedsfasen i gang for det ansøgte område.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen om  råstofindvinding i Håre Bjerge, Middelfart Kommune, henvises til den samlede revision af råstofplanen, hvor føroffentlighedsfasen med indkaldelse af idéer og forslag netop er igangsat med frist til 17. december 2010.

   


  Sagsnr. 10/12842
  13. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Matr.nr. 9e og 5o Hostrup, Esbjerg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Esbjerg Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Esbjerg kommune har fremsendt ansøgning om udvidelse af eksisterende råstofgrav på matr. nr. 9e samt dele af 5o Hostrup By, Hostrup. Udvidelsen udgør ca. 2,5 ha. Området ligger umiddelbart uden for graveområdet inden for interesseområde for sand, grus og sten.

  Der indvindes kvartssand.

  I henhold til Råstofplan 2008 og "Vejledning i administration af råstofloven", kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde med regionsrådets samtykke.

  Det ansøgte anses for omfattet af råstofplanens undtagelsesbestemmelser, retningslinie pkt. 4.3.3.: "Der kan meddeles tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser både i graveområder og ved enkeltgrave, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser".

  På baggrund af råstofkvaliteten, er ansøgningen også omfattet af råstofplanens § 4.3.4.: "Uden for graveområder kan der i ganske særlige tilfælde meddeles råstoftilladelse, f.eks. hvis der søges om indvinding af et sjældent eller værdifuldt råstof".

  Råstofgraven ligger umiddelbart op til et V1 kortlagt areal (Lokalitet nr. 561-55040). Ud fra kommunens redegørelse og kommunens tilkendegivelser om vilkår for råstofgravningen, vurderer Jordforureningsafdelingen, at risikoen for spredning af forureningen vil være meget begrænset.

  Samlet vurderes, at gravningen ikke vil være i strid med andre hensyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler, at regionsrådet meddeler samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  14. Orientering om Vækstforum og andre samarbejdsfora inden for Regional Udviklings område
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen vil orientere om Vækstforum og andre samarbejdsfora inden for Regional Udviklings område.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Punktet blev udsat til næste udvalgsmøde den 2. november 2010.


  Sagsnr. 10/8027
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  På et kommende møde gives en status på den kollektive trafik i Region syddanmark siden kommunalreformen.


  Sagsnr. 10/8027
  16. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  17. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 6. december 2010 kl. 16.00 på Odense Rådhus. Fra kl. 13.00-16.00 er der trafikkonference i Festsalen på Odense Rådhus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-11-2010
   

  Der holdes ekstraordinært møde mandag den 22. november 2010 kl. 14.30-15.00 om ønsker til reguleringer af Sydtrafiks trafikplan.

  Næste ordinære møde er mandag den 6. december 2010 kl. 16.00 i Odense.

  Tillægsdagsorden Busser Skærbæk

  Udsat til mødet den 22. november 2010 og behandles sammen med øvrige ønsker til regulering af Sydtrafiks trafikplan.

  Mødet afsluttet kl. 20.50.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring