Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - referat 06-12-2010

Mødedato
06-12-2010 kl. 16:30 - 19:00
 
Mødested
Mødecenter Odense
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Sydtrafiks høring vedr. betjening af udkantsområder og turistområder
  2. Sydtrafiks høring vedr. principper for natbusbetjening
  3. Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber
  4. Kulturpuljen oktober 2010 - ansøgning nr. 22 og nr. 28
  5. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013
  6. Orientering om Region Syddanmarks deltagelse i AER
  7. Status på uddannelsespuljen 2008-2010
  8. Ansøgning til Uddannelsespuljen - Projekt X
  9. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  10. Indstillinger fra Vækstforum - projekter
  11. Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2011
  12. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL A/S´s råstofgrav i Haderslev Kommune efter §§ 66-67 i jordforureningsloven samt varsling af påbud om undersøgelse og udarbejdelse af en risikovurdering
  13. Forslag tillæg nr. 2 for et råstofindvindingsområde ved Brørup
  14. Forslag tillæg nr. 3 for et råstofindvindingsområde ved Lunderskov.
  15. Meddelelser
  16. Eventuelt
  17. Næste møde
  18. LUKKET PUNKT: Beslutning om eventuelt køb af ejendom


  Sagsnr. 09/4658
  1. Sydtrafiks høring vedr. betjening af udkantsområder og turistområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik har sendt en rapport om betjening af udkantsområder og turistområder i høring. I rapporten foreslår Sydtrafik, at Region Syddanmark finansierer eller medfinansierer tre nærmere angivne ruter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sydtrafik har, med udgangspunkt i de regionale principper for bustrafik, vurderet, om der er udkantsområder og turistområder, hvor regional busbetjening bør tilbydes. Den udarbejdede rapport, som nu er i høring, er en del af Sydtrafiks Trafikplan 2009-2012. Rapporten har været forelagt Sydtrafiks bestyrelse, som har godkendt at sende rapporten i høring. Høringsfristen er den 20. december 2010, men Sydtrafik er adviseret om, at rapporten først kan behandles på regionsrådsmødet den 31. januar 2011. Rapporten er vedlagt som bilag.

  Sydtrafik henviser til de regionale principper, hvor det er anført, at trafikselskaberne skal "vurdere, om der er basis for at betjene store turistområder". Desuden påpeger Sydtrafik, at de "yderområder, der foreslås tilgodeset ved en særlig pulje" ikke er nærmere defineret i principperne. Det er disse områder, hvor regional trafik kan finansieres af de 2,5 mio. kr., der er i udkantspuljen.

  På baggrund af rapporten, foreslår Sydtrafik, at der sker en regional finansiering/medfinansiering af busbetjening i følgende tre områder:

  • Esbjerg-Oksbøl-Blåvand (nuværende rute 40 – hidtil regionalt finansieret)
  • Fanø (nuværende rute 631 – kommunalt finansieret)
  • Skærbæk-Rømø (nuværende rute 185 – kommunalt finansieret).

  Yderligere otte områder er vurderet, og her har Sydtrafik i alle tilfælde konkluderet, at der primært er tale om lokale interesser, hvorfor der ikke ses behov for regional finansiering.

  Esbjerg-Oksbøl-Blåvand er nærmere behandlet på rapportens sider 32-34. Sydtrafik konkluderer, at den nuværende rute 40 både er pendlerrute på tværs af en kommunegrænse, og forbinder et udkantsområde med nærmeste store by og desuden betjener et vigtigt turistmål. Sydtrafik lægger samtidig op til, at finansieringen af ruten fordeles mellem Esbjerg og Varde kommuner samt Region Syddanmark.

  Figuren midt på side 34 viser antallet af passagerer, der for hvert enkelt stoppested er i bussen, når den forlader stoppestedet. Det er en samlet optælling over samtlige afgange på én uge. Det ses tydeligt, at bussen er mest fyldt mellem Teknisk Skole på Spangsbjerg Møllevej og Oksbøl. Der er altså forholdsvis mange passagerer, når kommunegrænsen (rød lodret linje i figuren) passeres. Det er desuden dokumenteret, at der i sommerperioden er mange, der benytter denne bus på hele strækningen mellem Esbjerg Rutebilstation og Blåvand.

  Der gør sig det særlige forhold gældende, at netop rute 40 i forbindelse med afgørelsen vedr. Vestbanens videreførelse, blev knyttet sammen med en evt. busløsning. Såfremt der valgtes den relativt billigere busløsning, ville der være finansiering til at opretholde rute 40 med regional finansiering. Modsætningsvis indebar valget af en togløsning, at den regionale finansiering af rute 40 ville bortfalde.

  For de to øvrige områder, Fanø og Skærbæk-Rømø, sker der i dag betjening med kommunal finansieret bus. I begge tilfælde er der tale om ruter, der forløber i én kommune, henholdsvis Fanø og Tønder Kommune. De regionale principper har som et af de grundlæggende principper, at en rute for at være regional, skal krydse mindst én kommunegrænse. Ud fra dette kan disse to ruter således ikke opfattes som ruter, der lever op til de regionale principper.

  Sydtrafik argumenterer alligevel for, at Region Syddanmark bør bidrage med finansiering, da det store antal turister i sæsonen i de to forholdsvis begrænsede områder betyder, at de to ruter må siges at være af regional interesse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet, at der ikke sker en regional finansiering af rute 40 Esbjerg-Oksbøl-Blåvand, idet der henvises til afgørelsen vedr. Vestbanens videreførelse.

  At der ikke sker en regional finansiering af rute 631 på Fanø samt rute 185 mellem Skærbæk og Rømø, som er et kommunalt ansvar, idet de er lokalruter inden for en kommune og ikke krydser en kommunegrænse. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/4658
  2. Sydtrafiks høring vedr. principper for natbusbetjening
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik har sendt et diskussionsoplæg i høring, der har til formål at fastlægge principper for, hvordan natbuskørsel kan tilrettelægges. Oplægget foreslår principper dels for helårsnatbusbetjening og dels for julenatbusbetjening.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De regionale principper for busbetjening indeholder ingen retningslinjer for betjeningen om natten. Sydtrafik lægger med dette oplæg op til diskussion af, hvordan natbusbetjeningen kan tilrettelægges, såvel regionalt som kommunalt. Sydtrafiks diskussionsoplæg er vedlagt.

  Sydtrafik opregner fire fordele ved natbuskørsel:

  • Det giver en neteffekt – tilbøjeligheden til at benytte kollektiv trafik er større, når man føler, at man kan rejse overalt og på alle tidspunkter.
  • Det vil kunne dække et behov i områder, hvor der er et væsentligt behov for at rejse om natten.
  • Det øger trafiksikkerheden. Erfaringsmæssigt er der ofte alkohol involveret i uheld om natten, og et tilbud om et alternativ til bilen vil afholde mange fra selv at køre hjem. Der skal ikke mange sparede uheld til at opveje udgiften til natbuskørselen.
  • Natbus kan fungere som reklame for kollektiv trafik. Mange, der ikke til daglig er busbrugere, benytter natbusserne – især i juleperioden – og kan herigennem få en, forhåbentlig positiv, introduktion til buskørsel. Det kan måske få dem til at overveje kollektiv trafik også på andre tidspunkter.

  Omkostningerne ved natbuskørsel er større, når det angår chaufførlønninger, hvor der er et tillæg på 15-55%. Til gengæld er de faste omkostninger ved busserne betalt af den tilsvarende dagsrute. Endelig betaler passagererne et nattillæg på 19 kr. Derved er der gode muligheder for at holde de reelle omkostninger til natbuskørsel nede. En vurdering af, hvor stort et beløb, der er nødvendigt for at implementere Sydtrafiks forslag, kan først beregnes på grundlag af et konkret køreplanforslag, men det skal dog erindres, at der allerede i dag medgår en del af den regionale finansiering til at drive natbusser.

  Sydtrafik har, bl.a. med udgangspunkt i passagertallene på de nuværende (helårs- og jule-) natbusser, foreslået følgende principper for regionale natbusser (principperne er mere udførligt beskrevet i diskussionsoplægget på siderne 14-16 samt 36-37):

  • GENERELT:
   • Natbusser betjener lokaliteter af kulturel interesse og skal sikre, at folk kommer sikkert hjem fra festlige lejligheder. Fx betjenes Billund Lufthavn ikke af natbusser.
   • Der indsættes kun natbusser på ruter, der krydser en kommunegrænse.
   • Særlige forhold, fx stor efterspørgsel, kan betyde afvigelser fra nedenstående generelle principper.
  • HELÅRSNATBUSSER:
   • A-A-relationer med mindre afstand end 30 km betjenes i weekender og efter behov på hverdagsnætter, såfremt der i dagtimerne er regional busbetjening. Det betyder i realiteten, at der kun vil være natbusbetjening mellem Kolding, Vejle og Fredericia indbyrdes samt mellem Vejle og Horsens.
   • Frekvensen i weekender er times- eller totimesdrift, på hverdagsnætter efter behov.
  • JULENATBUSSER:
   • A-A-relationer med mindre afstand end 50 km betjenes i weekender og efter behov på hverdagsnætter, såfremt der i dagtimerne er regional busbetjening.
   • Frekvensen mellem A-rejsemål er timesdrift, og der køres udelukkende efter fredage og lørdage.
   • C-rejsemål kan betjenes efter en særskilt vurdering, enten til et A-rejsemål eller til et andet C-rejsemål.
   • Frekvensen på ruter, der betjener C-rejsemål er totimesdrift, og der køres udelukkende efter fredage og lørdage.

  Nuværende julenatbusser er følgende:

  Esbjerg-Varde; Kolding-Vejle; Vejle-Fredericia; Fredericia-Kolding; Fredericia-Middelfart; Kolding-Haderslev; Vejle-Horsens; Vejle-Billund-Grindsted; Haderslev-Aabenraa; Haderslev-Vojens (kommunal); Aabenraa-Sønderborg; Aabenraa-Tønder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet, at natbusbetjening har lav prioritet i forhold til at sikre betjening af uddannelsessøgende og pendlere i dagtimerne, og at eventuel natbuskørsel kun iværksættes, hvis der er en begrundet forventning om, at natbuskørsel er udgiftsneutral.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7615
  3. Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har i forbindelse med en henvendelse til Transportministeren vedr. evaluering af Lov om Trafikselskaber, udarbejdet et notat med regionale synspunkter på evalueringen af loven.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Transportministeren varslede i sin redegørelse om den kollektive trafik i april i år, at der skulle ske en evaluering af Lov om Trafikselskaber. Danske Regioner har i den forbindelse sammen med KL og Transportministeriet udarbejdet en rapport om, hvordan den lokale og regionale trafik kan styrkes. Rapporten er vedlagt.

  Desuden har Danske Regioner alene udarbejdet vedlagte notat om regionernes synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber. Notat er vedlagt henvendelsen til Transportministeren. Heri opregnes nedenstående krav, der bør stilles til en evt. revideret lovgivning:

  • At lovgivningen tilskynder til effektiv drift af trafikselskaberne, hensigtsmæssige ruter, og til dialog og samarbejde mellem parterne.
  • At det præciseres i lovgivningen, at regioner og kommuner har det overordnede politiske ansvar for den regionale og lokale kollektive trafik i forhold til mål og strategier og som bestillere.
  • At det præciseres i lovgivningen, at regioner og kommuner har et fælles ansvar for at arbejde tæt sammen på et strategisk niveau i den regionale og lokale kollektive trafik.
  • At der bør sikres lokal handlefrihed til at tilrettelægge det konkrete samarbejde.
  • At der skabes større incitamenter for trafikselskaberne til at undgå budgetoverskridelser – konkret at budget- og regnskabsregler ændres, så bestillernes budgetter vedtages før trafikselskabernes.
  • At mulighederne for at minimere regioners og kommuners store efterreguleringer til trafikselskaberne undersøges – f.eks. ved flerårige budgetaftaler med trafikselskaberne, der kan øge disses tilskyndelse til at holde budgetterne.
  • At der bliver bedre koordinering mellem den regionale togtrafik, som finansieres af staten, og den regionale og lokale togdrift – konkret at der bliver mere fleksibel mulighed for at udbyde jernbanetrafik i fællesskab mellem stat og trafikselskab/privatbaneselskab/region.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15469
  4. Kulturpuljen oktober 2010 - ansøgning nr. 22 og nr. 28
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til Kulturpuljens oktober uddeling til mindre projekter var der indsendt 50 ansøgninger. Heraf blev der bevilget 1,7 mio. kr. til 9 projekter på regionsrådets møde den 22. november 2010.

  Udvalget for Regional Udvikling anbefalede på mødet den 2. november 2010 regionsrådet, at der ydes tilskud til 9 projekter. Endvidere skulle administrationen tage kontakt til projekt nr. 22 og 28 med henblik på yderligere oplysninger og forelæggelse på mødet den 6. december 2010. Administrationen har indhentet yderligere oplysninger om de to projekter -  "Katten Knurre Mig - Kater Murr" og "Tango uden grænser". Det indstilles, at der ydes tilskud til de 2 projekter.

  Kulturbudgettet for 2010 er på 7,3 mio. kr. Heraf er der indtil nu bevilget 6,9 mio. kr. og der er således 400.000 kr. til rest for en eventuel bevilling til yderligere 2 mindre projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturpuljen i Region Syddanmark har til formål at udvikle kulturområdet og skabe interesse og synlighed om hele regionen. Til oktober uddelingen har regionsrådet bevilget tilskud til 9 projekter ud af 50 indsendte ansøgninger.

  Administrationen har vurderet de indsendte oplysninger vedr. projekt 22 og 28 og indstiller på den baggrund følgende 2 projekter til bevilling - i alt 250.000 kr.:

  • Nr. 22 - indstilles til 50.000 kr.
   Til en teaterforestilling med titlen "Katten Knurre Mig - Kater Murr", der henvender sig til børn fra 14 år og voksne i hele Region Sønderjylland-Schleswig. Projektet sætter fokus på mangfoldigheden ved at bruge forskelle i sprog og kultur som dynamo for nyskabelse, hvor sprogene krydses og alligevel forstås. Det er Sønderjysk Figurteater i Haderslev, der har indsendt ansøgningen.
  • Nr. 28 - indstilles til 200.000 kr.
   Til Syddansk Universitets Symfoniorkester til projektet "Tango uden grænser", der er et projekt inden for oplevelsesøkonomien og indeholder fire elementer: 1) Offentlige events med bl.a. koncert og dans, der er planlagt til at finde sted på Koldinghus, Odense, Alsion, Esbjerg Universitet, Flensborg og Kiel. 2) Teambuilding forløb på virksomheder, herunder også koncerter for virksomhedens ansatte samt foredrag og workshops. 3) Masterclass for dansere, sangere og musikere. 4) Foredrag, workshops og koncerter på virksomheder, skoler og gymnasier. Samtlige fire elementer har fokus på tangoens evne til at overskride grænser og skel, herunder også på kreative alliancer mellem kultur- og erhvervsliv. Projektet tænkes videreført ud fra de kontakter, der opnås i forløbet.

  De øvrige ansøgninger i kulturpuljen er vurderet og indstillet til afslag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet, at der ydes tilskud til projekterne nr. 22 og 28 på i alt 250.000 kr. fra kulturpuljens oktober uddeling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/551
  5. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Handlingsplanen for det internationale samarbejde 2010-2013 omhandler den del af Region Syddanmarks internationale samarbejde, som ligger udover det dansk/tyske. Fokus er primært på regional udvikling, dog med inddragelse af sundhed hvor det er relevant. Handlingsplanen lægger op til en fokusering i regionens internationale aktiviteter, der alle skal understøtte de prioriteringer, som bliver afstukket i regionens strategier for regional udvikling og bidrage til tre overordnede formål: a) hente midler, b) tilføre viden og inspiration og c) opnå indflydelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Handlingsplanen for det internationale samarbejde blev drøftet på udvalgets møde den 2. november 2010. Udvalgets behandling blev udsat, idet der ønskedes en nærmere vurdering af Østersø-samarbejdet. Denne vurdering er nu udarbejdet og vedlagt som bilag, ligesom der er foretaget ganske få ændringer i selve handlingsplanen, primært af redaktionel karakter.

  Som det fremgår af notatet om Østersøsamarbejdet og den reviderede internationale handlingsplan, foreslås det at Region Syddanmark melder sig ud af Østersøkommissionen (BSC) ved generalforsamlingen i maj 2011, og lader den suppleantpost til bestyrelsen, som regionen er udpeget til, være vakant. Region Syddanmark vil dog følge udviklingen i Østersøregionen tæt i samarbejde med de andre danske regioner, Danske Regioner og Regionsudvalget. På den baggrund kan Region Syddanmark løbende overveje, om der skal iværksættes aktiviteter, projekter eller lobbyarbejde i forhold til Østersøsamarbejdet.

  Derudover fremgår det nu af aktivitetsplanen for 2011, at muligheden for et møde mellem Udvalget for Regional Udvikling og eventuelt regionsrådet og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet vil blive undersøgt.

  Endelig vil administrationen belyse det mulige udbytte af at etablere et ad hoc-samarbejde med en sydtysk region (Bayern eller Baden-Württemberg) hhv. franske Rhône-Alpes. På den baggrund kan Udvalget for Regional Udvikling på et tidligt møde i 2011 behandle spørgsmålet om, hvilken region Region Syddanmark vil indlede et samarbejde med i 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at den internationale handlingsplan 2010-2013 og aktivitetsplan 2011 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/88
  6. Orientering om Region Syddanmarks deltagelse i AER
  fold dette punkt ind Resume
   

  Preben Jensen og Karsten Uno Petersen vil orientere om Region Syddanmarks deltagelse i AER (Assembly of European Regions), særligt deres valg til næstformandsposterne i hhv. Komité 1 for Regional Udvikling og Komité 2 for Sundhed og sociale anliggender.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Karsten Uno Petersen orienterede om arbejdet i AER.

   

  Vedlagte notat ”Region Syddanmarks deltagelse i AER” blev udleveret på mødet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/12111
  7. Status på uddannelsespuljen 2008-2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i perioden 2008-2010 bevilget midler til 14 projekter fra uddannelsespuljen. Projekterne understøtter regionens uddannelsesstrategi og målsætningerne om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller, at 50% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Denne status viser, at alle projekter forventes at få en målopfyldelse på 60-100% i forhold til de leverancer og effekter, som fremgik af projektansøgningerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i perioden 2008-2010 bevilget midler til 14 projekter fra uddannelsespuljen. Heraf er ét projekt afsluttet, og to projekter er under opstart. De to projekter, som er under opstart, blev bevilget på regionsrådsmødet 27. september 2010. Denne status vedrører de 11 igangværende projekter. Projekterne understøtter regionens uddannelsesstrategi og de to målsætninger om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller, at 50% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Denne status giver et overblik over fremdriften i projekterne i forhold til de leverancer og effekter, som fremgik af projektansøgningerne.

  Status for de 11 igangværende projekter er, at de alle er i gang og forventes at få en målopfyldelse på 60-100% i forhold til de leverancer og effekter, som fremgik af projektansøgningerne. Nogle af projekterne vil blive afsluttet i 2010, mens andre er startet senere og derfor først afsluttes om 1-3 år.

  Projekterne involverer mange forskellige parter, men der er en klar overvægt af ungdomsuddannelser. Særligt voksenuddannelsescentrene (VUC) er med i mange projekter. De videregående uddannelser, studievalg, Ungdommens Uddannelsesvejledning og kommunerne er nogle af de andre parter, der også deltager i projekterne. Projekterne bidrager dermed til at skabe samarbejde mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.

  Projekter i forhold til 95%-målsætningen

  7 af projekterne forventer at få effekt på 95%-målsætningen. For at opnå denne effekt vil projekterne bl.a. udvikle og levere følgende:

  • Et undervisningskoncept for en kreativ og æstetisk HF målrettet kreative unge, der ellers ikke ville få en gymnasial ungdomsuddannelse.
  • Et tilbud om parallel undervisning via video på HF for at sikre, at små hold oprettes.
  • En vifte af tiltag i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser til at fastholde eleverne på ungdomsuddannelserne.
  • 4-8 undervisningsforløb i natur, teknik og sundhed i grundskole og ungdomsuddannelser til, at øge elevernes interesse og motivation for naturfag og dermed øge søgningen til og gennemførslen på de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser.
  • En model for konkurrencer, events m.v. for folkeskolernes 9. klasser i forbindelse med den årligt tilbagevendende begivenhed DM i Skills, som er et danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne.
  • Model for brug af lydproduktioner i undervisningen på erhvervsuddannelser, herunder opstart af en skoleradiostation.
  • Innovative camps for elever på ungdomsuddannelser og udvikling af camp-metoden til brug på ungdomsuddannelse.

  Projekter i forhold til 50%-målsætningen

  5 af projekterne forventer, at de vil få effekt på 50%-målsætningen. For at opnå denne effekt vil projekterne bl.a. udvikle og levere følgende:

  • Biotekstudieretninger på en række gymnasier til at fremme søgningen til de videregående uddannelser.
  • Professionsrettet undervisning på HF til at fremme søgningen til de mellemlange videregående uddannelser.
  • 4-8 undervisningsforløb i natur, teknik og sundhed i grundskole og ungdomsuddannelser til, at øge elevernes interesse og motivation for naturfag og dermed øge søgningen til og gennemførslen på de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser.
  • Brobygningsforløb mellem erhvervsuddannelser og relevante videregående uddannelser, samt mellem gymnasiale uddannelser i yderområderne og videregående uddannelser.
  • Uddannelse af 30 rollemodeller og ungeportal til ung-til-ung kommunikation i forbindelse med vejledning af unge på ungdomsuddannelserne.

  2 projekter er, af forskellige årsager, blevet forsinket, og i ét projekt er 2 af de 3 delprojekter ikke lykkedes fuldt ud. Administrationen følger fortsat projekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at regionsrådet tager orienteringen om status på uddannelsespuljen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15654
  8. Ansøgning til Uddannelsespuljen - Projekt X
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Nationale Center for natur, teknik og sundhed i Sønderborg, har søgt uddannelsespuljen om et tilskud til Projekt X. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og temaet ”undervisningsmiljø- og pædagogik” og vurderes at have effekt på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet understøtter desuden udviklingen af Syddanmark som en science region. Ansøgningen indstilles til tilsagn på 3.500.322 kr. fra uddannelsespuljen 2011.

  Sagen blev udsat på mødet den 2. november 2010, idet muligheden for en højere selvfinansieringsgrad undersøges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Nationale Center for natur, teknik og sundhed i Sønderborg, har søgt uddannelsespuljen om et tilskud til Projekt X. Desuden inddrages Professionshøjskolerne i forbindelse med udviklingen af efteruddannelsestilbud og læseplaner, ligesom Dansk Naturvidenskabsformidling inddrages for at drage nytte af deres kontakter til kommunerne – særligt science kommunerne. Projektet understøtter regionsrådets satsning på, at udvikle regionen til en science region. Projektet understøtter desuden Syddansk Uddannelsesaftale og temaet ”undervisningsmiljø- og pædagogik”.

  Formålet med projektet er, at udvikle sammenhængende læseplaner og undervisningsmateriale indenfor fag, der relaterer sig til natur, teknik og sundhed. Desuden udvikles der efteruddannelsesforløb så lærere, der ikke er uddannet til at undervise i naturvidenskabelige fag, opkvalificeres til liniefagsniveau.

  Projektet har fire delelementer med hvert sit fokus på at udvikle undervisningen i fag, der relaterer sig til natur, teknik og sundhed. Undervisningen af eleverne støttes ved:

  1.      Inddragelse af event der kombinerer teori og praksis.

  2.      Erhvervstilknytningen til undervisningen. 

  3.      Lærernes opkvalificering og netværksdannelse.

  4.      Sammenhængende læseplan og lokalt udviklede undervisningsforløb.


  Leverancer

  Projektet har i alt seks leverancer med tilhørende delleverancer:

  1.     En nulpunktsanalyse af de valgte indikatorer.

  2.    Fremadrettet understøttelse af science kommunale netværk over mod selvkørende fase.

  3.     Understøttelse af etablering af nye netværk i øvrige kommuner.

  4.     Model for efteruddannelse i relation til netværksaktiviteter, og herunder

  a.  pædagogisk/didaktisk og faglig opkvalificering af 100 lærere fra ungdomsuddannelser og grundskole.

  b.  Sammenhængende læseplaner i 5 kommuner på tværs af institutioner rettet mod systematisk inddragelse af erhvervsliv og konkret event.

  c.  Undervisningsmaterialer til forskellige elevgrupper med synergi og sammenhæng i relation til læseplanerne, herunder inddragelse af erhvervsliv og konkrete events.

  5.    Materialer til portal rettet mod formidling af undervisningsmaterialer og læseplaner, der er eksemplariske eksempler på, hvordan strategier udviklet i science kommunerne kan implementeres i skolers og ungdomsuddannelsers praksis.  

  6.     Evaluering og udvikling af evalueringsmodel rettet mod indsatser i relation til natur, teknik og sundhed, som fremadrettet kan bruges i relation til evaluering af lignende projekter på kommunalt- og institutionsniveau.

  Parter

  -         Det Nationale Center for natur, teknik og sundhed

  -         Professionshøjskolerne

  -         Syddansk Universitet

  -         Københavns Universitet

  -         Dansk Naturvidenskabsformidling

  -         Undervisere fra grundskoler og ungdomsuddannelser indgår som netværksdeltagere.

  Effekt

  Ansøger angiver effekt på følgende målbare indikatorer:

  -       Andel af lærere i grundskolen, de frie kostskoler, på produktionsskolerne og VUC enkeltfag, der oplever, at de er godt rustet til at tilrettelægge en inspirerende og motiverende undervisning for alle i klassen.

  -       Andel af elever der oplever, at undervisningen er inspirerende og motiverende.

  -       Andel af lærere der oplever, at de har de rette kompetencer og værktøjer til at tilrettelægge en undervisning, der er inspirerende og motiverende.

  -       I alle kommuner er der etableret et formelt samarbejdsforum for alle aktører i berøring med de unge, som har til formål at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.

  -      Antal aktører, der oplever, at samarbejdet fungerer godt.

  -      Andel af elever der vælger fagretninger på ungdomsuddannelse.

  -      Andel af eleverne der vælger videregående uddannelse indenfor natur, teknik og sundhed.

  Ansøger vil som første del af projektet foretage en status på ovenstående indikatorer, for på den baggrund at opstille konkrete mål for projektet – mål som kan evalueres efter projektets afslutning.

  I projektet forventes 1000 elever, 100 lærere og en række andre aktører at deltage.

  Budget

   

  Ansøgt

  Procent

  Indstillet

  Procent

  Uddannelsespuljen

  kr. 3.500.322

  74,3%

  kr. 3.500.322

  74,3%

  Egenfinansiering

  kr. 1.206.500

  25,7%

  kr. 1.206.500

  25,7%

  Samlet budget

  kr. 4.706.822

  100%

  kr. 4.706.822

  100%

  Hele regionsrådets uddannelsespulje for 2010 er jf. regionsrådets møde den 27. september 2010 bevilget. Det forslås derfor, at midlerne til projektet bevilges fra uddannelsespuljen 2011.

  Administrationens vurdering:

  Det vurderes:

  • At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier, og at projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I projektet er der parter fra alle typer af ungdomsuddannelser, ligesom det er et samarbejde med folkeskoler samt en række videregående uddannelser. Projektet er dermed et bredt funderet samarbejde.
  • At der er tale om et projekt, der lever op til kriterierne om nyhedsværdi.
  • At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. undervisningsmiljø og pædagogik, samt understøtter overgangene fra grundskole til ungdomsuddannelse.
  • At projektet i høj grad understøtter regionsrådets ambition om at udvikle Syddanmark til en science region.
  • At projektet på sigt vil have effekt på målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt der opnås effekt på de valgte indikatorer.
  • At resultaterne af projektet kan videreføres og udbredes efter projektets afslutning.
  • At projektet har en tilstrækkelig høj egenfinansiering i forhold til andre støttede udviklingsprojekter. Institutioner, hvis lærere deltager i opkvalificeringen, bidrager med timer svarende til egenfinansieringen på 1,2 mio. kr.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 3.500.322 kr. fra uddannelsespuljen 2011 - under forudsætning af, at der udarbejdes en projektplan med milepæle og leverancer knyttet til projektets budget og under forudsætning af, at der udarbejdes målbare effektmål som led i projektets indledende fase.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det også er en forudsætning, at ligestillings- og etnicitet-parametre indgår i projektet.


  Sagsnr. 10/603
  9. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   
  Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 29. november 2010 behandlet en række sager, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Det drejer sig om godkendelse af resultatkontrakt og samarbejdsaftale samt bevilling til det syddansk Bruxelles-kontor, en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation, en udpegning til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme og en pulje til projektudvikling i yderområder.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum har på sit møde den 29. november 2010 behandlet en række sager, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Resultatkontrakt og samarbejdsaftale med det Syddanske Bruxelles-kontor

  Den nuværende resultatkontrakt med Bruxelles-kontoret udløber den 31. december 2010. Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der indgås en ét-årig resultatkontrakt for 2011 med Bruxelles-kontoret, og at det Syddanske Bruxelles-kontor for 2011 bevilges 3.927.786 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Desuden indstiller Vækstforum, at der indgås en 3-årig samarbejdsaftale med Bruxelles-kontoret. Målgruppen for kontorets aktiviteter er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt universiteter, videncentre, klynger, brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører. Resultatkontrakten og samarbejdsaftalen for det Syddanske Bruxelles-kontor sikrer, at Bruxelles-kontoret er med til at understøtte implementeringen af den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Der er udarbejdet en evaluering af den seneste resultatkontrakt som baggrund for den nye resultatkontrakt og samarbejdsaftale. Resultatkontrakten og samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

  Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 20.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til oprettelsen af en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation.

  Puljen skal gøre det muligt hurtigt og ubureaukratisk at tildele midler til mindre offentlig-private innovationssamarbejder. Puljen skal kunne søges til projekter indenfor Vækstforums forretningsområder med fokus på Velfærdsteknologier og -service samt Energi. Puljen skal stille mindre beløb til rådighed til blandt andet bistand til kommercialisering, frikøb af medarbejdere og bistand til dokumentation af effekt mv. i små korterevarende projektforløb med deltagelse af små og mellemstore virksomheder.

  Det foreslås, at Vækstforumsekretariatet udarbejder rammer, vilkår og tildelingskriterier for puljen, som godkendes af Vækstforums Formandskab, der ligeledes bemyndiges til at bevilge midler fra puljen.

  Videreførelse af pulje til projektudvikling i yderområder

  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3.300.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, så puljen til projektudvikling i yderområder videreføres i 2011. Formålet med puljen er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og medfinansiering af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. Indtil nu har de afsluttede forprojekter og konceptudviklinger resulteret i, at 5 projekter har indsendt tilsammen 4 egentlige strukturfondsansøgninger til Vækstforum, idet 2 projekter har indsendt en fælles ansøgning. Vedlagt som bilag findes en afrapportering af anvendelsen af midlerne for 2008-10. 

  Udpegning til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme

  Regionsrådsformand Carl Holst og direktør C. C. Nielsen har repræsenteret Region Syddanmark i bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme, men har besluttet at udtræde.Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådsmedlemmerne Lasse Krull og Karsten Uno Petersen udpeges til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme.

  Orientering om oprettelse af lånefond til yderområderne

  Vækstforum har besluttet at oprette en lånefond på 20.000.000 kr. af EU’s strukturfondsmidler til opstartsvirksomheder i yderområderne. Baggrunden er, at det er svært at tiltrække kapital til nye virksomheder i yderområderne, hvilket er hæmmende for vækst og jobskabelse.

  Handlingsplan 2011 og proces for kommende erhvervsudviklingsstrategi

  Endelig har Vækstforum godkendt udkast til handlingsplan for 2011 og proces for udviklingen af den kommende erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012. I handlingsplanen for 2011 videreføres handlingsplan for 2009-10 med få ændringer – herunder lånefonden til opstartsvirksomheder i yderområder. Handlingsplanen er vedlagt som bilag.

  Den nuværende erhvervsudviklingsstrategi blev vedtaget af Vækstforum i december 2006 og er gældende frem til den 31. december 2011. Den reviderede erhvervsudviklingsstrategi skal vedtages på Vækstforums møde den 8. december 2011, således at den kan træde i kraft 1. januar 2012. Som et led i processen foreslås en række temakonferencer inden for Vækstforums forretningsområder.

   

  Indstilling

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. "Resultatkontrakt med Bruxelleskontoret" indstilles det:

  • At regionsrådet godkender resultatkontrakten for det Syddanske Bruxelleskontor for 2011.
  • At regionsrådet godkender samarbejdsaftalen for 2011-2013.
  • At det Syddanske Bruxelleskontor bevilges 3.927.786 kr. i 2011 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.


  Vedr. "Pulje til kommercialiseringspulje af offentlig-privat innovation" indstilles det:

  • At regionsrådet bevilger 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til oprettelsen af en kommercialiseringspulje for offentlig-privat innovation.
  • At Formandskabet for Syddansk Vækstforum bemyndiges til at godkende de endelige kriterier for puljen og til at bevilge midler fra puljen. 


  Vedr. "Pulje til projektudvikling i yderområder" indstilles det:

  • At regionsrådet tager afrapporteringen af midlerne for 2008-10 til projektudvikling i yderområder til efterretning.
  • At regionsrådet bevilger 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektudvikling i yderområderne for 2011.
  • At regionsrådet bemyndiger udviklingsdirektøren til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Regionsrådet forelægges en afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne.


  Vedr. udpegning af medlem til bestyrelsen for foreningen Vestdansk Investeringsfremme indstilles det:

  • At regionsrådsmedlemmerne Lasse Krull og Karsten Uno Petersen udpeges til bestyrelsen for foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/603
  10. Indstillinger fra Vækstforum - projekter
  fold dette punkt ind Resume
   
  Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 29. november 2010 behandlet en række projektansøgninger, hvor der er søgt om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har på sit møde den 29. november 2010 behandlet en række projektansøgninger, hvor der er søgt om regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Det drejer sig om tre projekter indenfor Velfærdsteknologier og -Service, hvor der for alle tre projekters vedkommende er søgt om medfinansiering fra Fornyelsesfonden, som er en statslig pulje.

  Velfærdsteknologier og -Service

  Titel

  Indhold

  Ansøger

  Samlet budget

  Indstilling

  Intelligent Wayfinding på sygehuse

  Udvikling af en teknisk platform til teknologi, der kan hjælpe patienter, pårørende osv. med at finde vej inden døre.

  Kofoed og Co Aps.

  13.067.200 kr.

  Afslag

  Multilift til plejecentre og hjemmeplejen

  Test og tilpasning af Multiliften i forhold til plejecentre og hjemmeplejen med henblik på effektiviseringsgevinster.

  HeCare Systems Aps.

  5.002.696 kr.

  Afslag

  Udvikling af innovative kommunikationsløsninger til ældre og handicappede

  Udvikling af nye kommunikationsprodukter til ældre og handicappede, som kan forbedre deres mulighed for kommunikation med omverdenen.

  Tele Call Danmark

  12.197.000 kr.

  Afslag

  Disse sager er blevet behandlet af Fornyelsesfonden. To af projekterne har modtaget afslag fra Fornyelsesfonden. Det drejer sig om projekterne Intelligent Wayfinding på sygehuse og Udvikling af innovative kommunikationsløsninger til ældre og handicappede. Dermed er forudsætningen for medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler bortfaldet og projekterne indstilles derfor til afslag. Projektet Multilift til plejecentre og hjemmeplejen har fået et tilsagn fra Fornyelsesfonden på 2.133.290 kr., svarende til 45 % af det samlede budget. Ansøger skal, jf. Fornyelsesfondens statsstøttevurdering, bidrage med minimum 55 % medfinansiering. Således har Fornyelsesfonden givet tilskud i et omfang, som betyder, at der ikke er mulighed for medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. 

  Energi

  Titel

  Indhold

  Ansøger

  Samlet budget

  Indstillet beløb

  Adaptiv forbrugsbalancering af supermarkedskøl og –frost.

  Projektet indgår som en del af Vækstforums fyrtårnssatsning Lean Energy Cluster. Projektet skaber ny viden og udvikler metoder til at øge energieffektivitet i industrielle processer og skaber grundlag for og metode til at optimere energiproduktion og forbrug samtidig.

  Lean Energy Cluster ved Køle VirksomhedsCenter Alsion

  15.336.294 kr.

  2.300.444 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2010.

  Oplevelseserhverv

  Titel

  Indhold

  Ansøger

  Samlet budget

  Indstillet beløb.

  Design2Innovate

  Innovations- og kompetenceudviklingsprojekt, som via en opsøgende virksomhedsindsats skal løfte Vækstforums målsætning om at flere virksomheder har vækst ved øget brug af design.

  Trekantområdets Innovationsforum TRIN. (Overdrages til selvstændig enhed)

  51.971.450 kr.

  Max. 10.346.350 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2010.

  Destinationsudvikling

  Skabelse af en systematisk turismeudvikling i regionen ved hjælp af en masterplan for destinationsudviklingen i Syddanmarks 4 destinationer, Fyn-Langeland-Ærø, Sydvestjylland, Sønderjylland og Trekantområdet.

  Syddansk Turisme

  32.131.847 kr.

  Afslag til det ansøgte projekt.

  I stedet indstilles det, at Syddansk Turisme bevilges 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til udvikling af  destinationsudviklings-projektet

  MARV

  Udvikling af oplevelseserhvervet i 4 kommuner: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg. Det skal ske gennem dannelse af 64 arbejdsgrupper i løbet af projektperioden bestående af studerende, virksomheder eller kulturelle institutioner, repræsentanter fra kommuners borger-, erhvervs-, kunst- og kulturliv, erhvervsforsker (evt. ph.d.), IT-eksperter.

  Tønder Kommune

  18.420.000 kr.

  Afslag

  Velfærdsteknologier og –Service, Energi, Oplevelseserhverv

   

  Titel

  Indhold

  Ansøger

  Samlet budget

  Indstillet beløb

  TEK Innovation

  Projektets aktiviteter understøtter, kvalificerer og accelererer virksomhedernes innovationsaktiviteter, via teknisk og innovationsmetodemæssig sparring, systematisk og strategisk planlægning af innovation og innovationsprocesser, og mere kvalificeret beslutningsgrundlag vedr. investeringer i innovation/produkt- og procesudvikling.

  Syddansk Universitet

  13.050.104 kr.

  3.262.527 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2010.

  Virksom Viden

  Fokus på brobygning mellem studerende og dimittender fra alle fakulteter, virksomhederne i regionen samt kommuner og erhvervsfremmeaktører.

  KarriereCentret ved Syddansk Universitet.

  19.687.063,20 kr.

  4.921.766,10 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2010.

  Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

   

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. projektet " Indendørs Intelligent Wayfinding på sygehuse" indstilles det:

  • At projektet modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, idet der ikke er  opnået tilsagn fra Fornyelsesfonden. Dermed er forudsætningen for medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler bortfaldet.


  Vedr. projektet "Multilift til plejecentre og hjemmeplejen" indstilles det:

  • At projektet modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektet har fået et tilsagn fra Fornyelsesfonden på 2.133.290 kr., svarende til 45 % af det samlede budget. Ansøger skal, jf. Fornyelsesfondens statsstøttevurdering bidrage med minimum 55 % medfinansiering. Således har Fornyelsesfonden givet tilskud i et omfang, som betyder, at der ikke er mulighed for medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
    

  Vedr. projektet " Udvikling af innovative kommunikationsløsninger til ældre og handicappede" indstilles det:

 • At projektet modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, idet der ikke er opnået tilsagn fra Fornyelsesfonden. Dermed er forudsætningen for medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler bortfaldet.
 • Vedr. projektet "Adaptiv forbrugsbalancering af supermarkedskøl og – frost" indstilles det:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.300.444 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
   • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden
     

   Vedr. projektet " Design2Innovate" indstilles det:

   • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 10.346.350 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,9 % af de samlede, godkendte, støtteberettigede udgifter på 51.971.450 kr. .
    • At det er en forudsætning for bevillingen, at den selvstændige juridiske enhed etableres som beskrevet i ansøgningen inden 1. marts 2011.
     • At det er en forudsætning for bevillingen, at parterne senest den 1. marts 2011 dokumenterer, at den nødvendige likviditet og faglige ekspertise er til stede for at den selvstændige juridiske enhed kan agere, som tilsagnsmodtager.
      • At det er en forudsætning for bevillingen, at projektet koordinerer den opsøgende kontakt overfor virksomhederne med øvrige vækstforumprojekter og erhvervsfremmeaktører.
       • At det er en forudsætning for bevillingen, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
        • At det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger senest 1. januar 2011 over for sekretariatet fremlægger behørig dokumentation for den pt. ikke dokumenterede kontante privat egenfinansiering på 3.000.000 kr.

        Vedr. projektet "Destinationsudvikling" indstilles det:

       • At det ansøgte projekt modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
        • At afslaget begrundes med, at størstedelen af de beskrevne aktiviteter vurderes at være planlægnings- og undersøgelsesaktiviteter. Projektets udviklingsaktiviteter er derimod ikke tilstrækkeligt beskrevet, og det er dermed ikke sandsynliggjort, hvordan projektet vil opnå de anførte effekter, og at afslaget desuden begrundes i projektets manglende deltagelse af kommunale partnere.
         • At Syddansk Turisme i stedet bevilges 3.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 til udvikling af destinationsudviklingsprojektet
       • Vedr. projektet " MARV" indstilles det:

        • At projektet modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
         • At afslaget er særligt begrundet i ansøgningens svage og ikke sandsynliggjorte effekter på forretningsområdets målsætninger, herunder
          • at det er sekretariatets vurdering, at der ikke i projektbeskrivelsen eller ansøgers effektargumentation er aktiviteter eller metoder, der tydeligt understøtter forretningsområdets målsætninger om 1) flere virksomheder har vækst gennem øget brug af design og 2) flere vækstvirksomheder inden for formgivnings-, image-, og brandingerhvervene.


          Vedr. projektet " TEK Innovation – erhvervsinnovation og teknologi i Syddanmark" indstilles det:

          • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.262.527 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
           • At det forudsættes, at projektet koordinerer den opsøgende kontakt overfor virksomhederne med øvrige vækstforumprojekter og erhvervsfremmeaktører.
            • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

            Vedr. projektet "Virksom Viden" indstilles det:

            • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.921.766,10 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
             • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden, og
              • det forudsættes, at Welfare Tech Region indgår som netværksdeltager og at virksomhedsindsatsen koordineres.
               • Det er en forudsætning for bevillingen at følgende krav opfyldes:
                 • Projektet udvides til virksomheder indenfor alle tre forretningsområder;  Velfærdsteknologier og – service, Energi samt Oplevelseserhverv, – effekterne justeres i overensstemmelse hermed.
                  • Ovenstående udvidelse sker indenfor samme budgetramme.
                   • En tro-og-love erklæring om at SDU ikke allerede får midler til finansiering af denne opgave.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16443
  11. Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Jordforureningsafdelingen fremlægger et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011. Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2011. Størstedelen af aktiviteterne i 2011 er videreført fra 2010, fastlagt i strategi og tidligere handleplaner, eller de er lovbundne.

  Efter behandling i regionsrådet den 31. januar 2011, sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i 4 uger frem til den 8. marts 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2011

  Jordforureningsafdelingen har udarbejdet et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011. Størstedelen af aktiviteterne i 2011 er videreført fra 2010 eller fastlagt i vedtagne handleplaner og i strategien "Jordforurening – Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening" (2008). Der er også mange aktiviteter, der er lovbundne, og som derfor ikke kan prioriteres.

  Forslaget til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, indeholder den del af indsatsen over for jordforurening, som kan besluttes i 2011. Det er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien. Den videregående indsats skal primært ske inden for grundvandsindsatsområderne, men også konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Jordforureningsafdelingen foreslår følgende videregående indsats i 2011:

   

  • Grundvand: Der igangsættes 6 forureningsundersøgelser og 1 oprensning i højt prioriterede grundvandsområder. 2 af forureningsundersøgelserne sættes også i gang med henblik på, at undersøge jordforureningens betydning for indeklimaet og menneskers sundhed.

   Hvis det bliver mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, gøres det i de områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.

   Lister med de foreslåede undersøgelser og oprensninger findes i høringsmaterialet (bilag), hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og om lokaliteternes geografiske placering i forhold til grundvandskortlægningsområderne. Ud over de forslåede nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, videreføres en række undersøgelser og oprensninger prioriteret i tidligere år. Deres geografiske placering er medtaget i bilaget.

   Forslaget til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis regionen får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu, kan det være nødvendigt straks at prioritere disse.

   Økonomi

   Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2011 til at gennemføre de mange aktiviteter der allerede er i gang og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og handleplaner mv. samt til lovbundne opgaver.

   Offentlig høring og tidsplan

   Efter behandling i regionsrådet sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i 4 uger indtil 8. marts 2011. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelse af en endelig plan på regionsrådets møde den 30. maj 2011.

   • Indeklima i boliger: Der igangsættes 3 forureningsundersøgelser og 4 oprensninger på forurenede boliggrunde, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden påvirker indeklimaet i boliger.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at godkende forslaget til hvor i regionen, der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, med henblik på udsendelse i offentlig høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Endvidere anbefaler udvalget over for regionsrådet, at der gives delegation til regionsrådsformanden til efter høringsrunden at godkende forslag til arbejdsplan, såfremt høringssvarene ikke giver anledning til konkrete ændringer inden for de grunde, der foreslås iværksat nye undersøgelser eller oprensninger på i 2011.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15454
  12. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL A/S´s råstofgrav i Haderslev Kommune efter §§ 66-67 i jordforureningsloven samt varsling af påbud om undersøgelse og udarbejdelse af en risikovurdering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Jordforureningsafdelingen har ført tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL A/S´s råstofgrav på Vojensvej 22, Jernhyt, 6500 Vojens. Ved tilsynet er der konstateret ulovlige forhold i form af tilført forurenet jord med forhøjet indhold af tjærestoffer og ren jord iblandet restprodukter. Jordforureningsafdelingen anbefaler derfor, at meddele et påbud om undersøgelse af omfanget af forureningen i den tilførte jord, herunder udarbejdelse af en risikovurdering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge jordforureningslovens § 52 gælder et generelt forbud mod tilførsel af jord til nuværende og tidligere råstofgrave. Regionsrådet kan ifølge samme lov meddele dispensation fra det generelle forbud, når visse forudsætninger er opfyldt. Regionsrådet er endvidere forpligtet til at føre tilsyn med tilførsel af jord til råstofgrave og forpligtet til at få ulovlige forhold lovliggjorte.

  Jordforureningsafdelingen har ført tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL A/S´s råstofgrav den 12. oktober 2010. Hovedformålet med tilsynet var, at kontrollere overholdelsen af vilkår for råstofgravens dispensation om tilførsel af ren jord meddelt den 8. november 2005 efter jordforureningslovens § 52.

  Ved tilsynet blev der konstateret ulovlige forhold, idet analyser af den tilførte jord viser, at den ikke er ren. Herudover er det konstateret, at der er flere dynger jord iblandet asfaltklumper og byggeaffald.

  Tilførslen af restprodukter og forurenet jord til råstofgraven er en overtrædelse af de vilkår, hvorpå der er meddelt dispensation. Jordforureningsafdelingen vurderer, at overtrædelsen kan medføre forurening eller risiko for forurening af grundvandet. Råstofgraven ligger i et område med drikkevandsinteresser, og der er enkelte private vandforsyningsboringer inden for en afstand af 300 meter fra råstofgraven.

  Det er derfor jordforureningsafdelingens opfattelse, at der bør meddeles påbud om udarbejdelse af en risikovurdering, baseret på en undersøgelse af den deponerede jord samt af grundvandsstrømningen i området.

  Med udgangspunkt i risikovurderingen kan det herefter vurderes, om forholdet kan lovliggøres ved at meddele dispensation til den allerede tilførte forurenede jord, eller om den forurenede jord skal påbydes fjernet i fornødent omfang.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet,

  at der meddeles påbud om udarbejdelse af en risikovurdering, baseret på en undersøgelse af den deponerede jord samt af grundvandsstrømningen i området, og

  at regionsdirektøren bemyndiges til efterfølgende enten at lovliggøre forholdet ved at give en dispensation til den allerede tilførte jord, eller påbyde den forurenede jord fjernet i fornødent omfang.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der meddeles påbud om udarbejdelse af en risikovurdering, baseret på en undersøgelse af den deponerede jord samt af grundvandsstrømningen i området. Sagen forelægges udvalget til fornyet behandling, når resultaterne foreligger.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3504
  13. Forslag tillæg nr. 2 for et råstofindvindingsområde ved Brørup
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har opgaven med at udarbejde råstofplaner for regionen i henhold til Råstofloven. Forslag til Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et graveområde ved Brørup i Vejen Kommune, foreslås udsendt i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Tirslund Grusgrav I/S, ved Per Nielsen, har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på matr. nr. 3a Nørbølling By, Folding. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom og ligger ca. 2 km vest for Brørup ved adressen Tirslundvej 49A. Ejendommen ejes af Albert van der Spek.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn, herunder for Vejen Kommune.

  Før udarbejdelse af forslaget, har regionsrådet indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk.1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet tekniske bidrag fra Vejen kommune.

  Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne tekniske oplysninger samt udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Et forslag til råstofplantillæg skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 2. i Råstofloven.

  Samtidig med offentliggørelse skal forslaget udsendes til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet,

  at forslag til tillæg nr. 2 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Brørup i Vejen Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3580
  14. Forslag tillæg nr. 3 for et råstofindvindingsområde ved Lunderskov.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har opgaven med at udarbejde råstofplaner for regionen i henhold til Råstofloven. Forslag til Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et graveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune, foreslås udsendt i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Lunderskov Entreprenørforretning Aps har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på ejendommene Egholtvej 12 og Gejsingvej 62. Området ligger inden for råstofplanens råstofinteresseområder.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn, herunder for Vejen Kommune.

  Før udarbejdelse af forslaget, har regionsrådet indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk.1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet tekniske bidrag og bemærkninger fra Vejen kommune og vandselskabet TRE-FOR.

  Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne tekniske oplysninger, samt udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Et forslag til råstofplantillæg skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til, at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3. i Råstofloven.

  Samtidig med offentliggørelse skal forslaget udsendes til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet,

  at forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  15. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Formanden orienterede om, at regionrådsformanden foreslår regionsrådet, at Region Syddanmark bliver medlem af Danish-Chinese Business.

   

  Formanden orienterede om møde med Vejle Kommune om busbetjening af Brejning.


  Sagsnr. 10/8027
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der foretages besigtigelse af jordforureningsaktiviteter mandag den 7. marts 2011 eller mandag 4. april 2011. Det kunne være i Kærgaard-plantage. Der er efterfølgende ordinært møde i udvalget kl. 16.00 et sted i nærheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Udvalget foretager besigtigelse af Kærgaard-plantage mandag den 4. april 2011. Der er efterfølgende planlagt ordinært møde.


  Sagsnr. 10/8027
  17. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 24. januar 2010 kl. 16.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010
   

  Næste møde er mandag den 24. januar 2011 kl. 15.00. Møderne starter kl. 15.00.


  Sagsnr.  
  18. LUKKET PUNKT: Beslutning om eventuelt køb af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring