Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat 13-12-2010

Mødedato
13-12-2010 Kl. 15:00 - 17:30

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Afbud
Finn T. Hansen, F – Ida Rosendal Damborg deltog som stedfortræder
Jens Møller deltog ikke i behandlingen af punkt 1-4
Pierre Topaz deltog ikke i punkt 34-42

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 1. Tredje økonomi og aktivitetsrapportering
 2. Budgettilpasning
 3. Overførsler fra 2010 til 2011
 4. Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark
 5. Revideret endelig ansøgning til regeringens ekspertpanel for projekt Nyt OUH
 6. Forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus
 7. Præhospital dækning i Sønderborg Kommune
 8. Grindsted Skadeklinik - Harmonisering af visitationspraksis samt åbningstider
 9. Indfrielse af goodwill-garantier - alment praktiserende læger
 10. Forslag til information om ændringer i visitationen for borgere i Middelfart Kommune
 11. Sundhedsforskning: Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2010
 12. Forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer
 13. Medicotekniske investeringsmidler 2011 samt principper for tildeling af midlerne
 14. Kliniske kvalitetsdatabaser, reorganisering
 15. Tilsagn om tilskud til projektet "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi" under Den Europæiske Regionalfond. Indtægts- og udgiftsbevilling.
 16. Planer for fremtidig drift af MR-scanner på Aabenraa Sygehus og på Haderslev Sygehus
 17. Visionsarbejdet: Indbydelse til deltagelse i sundhedskaravanerne samt borgertopmøde
 18. Salg af p-pladser til Esbjerg Kommune
 19. 5 mio. kr. til reduktion af ventetiden I psykiatrien
 20. Omstillingspulje 2011-2014 til at understøtte gennemførelse af anbefalinger i psykiatriplanen
 21. Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien
 22. Anvendelse af midler til lokale PsykInfo´er
 23. Godkendelse af programoplæg for nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa
 24. Godkendelse af idéoplæg for en udbygget psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg
 25. Sikringstiltag på almenpsykiatriske afdelinger
 26. Konsolidering af almenpsykiatrisk afdeling i Odense
 27. Tilknytning af ny sikret organisation til Egely
 28. Justering af budgettet for social og specialundervisning
 29. Efterregulering af Kolding Kommunes overtagelse af sociale institutioner
 30. Efterregulering af Fredericia Kommunes overtagelse af 2 institutioner
 31. Helhedsplanen vedrørende det tidligere Strandvænget
 32. Misbrugscenter Sønderjylland
 33. Engbo - etablering af 20 pladser i Kerteminde
 34. Køreplanskifte 2011 i Sydtrafik
 35. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
 36. Indstillinger fra Vækstforum - projekter
 37. Sociale klausuler ved byggerier i Region Syddanmark
 38. Udbudsstrategi 2010-2013
 39. Kommissorium for arbejdsgruppe om ligestilling
 40. Orientering om ansættelse af direktører, sygehusledelser og forstandere
 41. Supplerende udpegning til INTERREG-Udvalget
 42. Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation

 

1.      Tredje økonomi og aktivitetsrapportering

Sagsnr:

10/6565

Resumé

I løbet af året fremlægges tre afrapporteringer vedr. den løbende udvikling i aktivitet, økonomi samt kvalitets- og servicemål m.v. Dette er den tredje rapportering i 2010. 

Sagsfremstilling

Nedenfor er sammenfattende overordnede forventninger til udviklingen i aktivitet og økonomi i 2010. En mere uddybende gennemgang findes dels i sammenfatningsnotat, dels i notater vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling.

Område

Aktivitet

Økonomi

Sundhed

Sygehusenes egne prognoser viser en samlet meraktivitetsudmøntning på 139 mio. kr. inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin.

Forventes balance

Samlet forventes balance mellem budget og forbrug samt aftaleoverholdelse.

Somatik: Balance samlet set. På sygehusene forventes et samlet merforbrug på 147 mio. kr., mens der for øvrige bevillinger forventes et tilsvarende mindreforbrug.

Psykiatri: Forventes balance.

Sygesikring: Forventes et mindreforbrug på 22 mio. kr., halvdelen vedr. praksis medicin.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2011

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

 

Social og Specialundervisning

Mindreaktivitet

Årets samlede belægning forventes at blive 94,1 %, hvilket er 3,5 procentpoint lavere ned den budgetterede belægning.

Forventes underskud

Samlet forventes et underskud på ca. 33 mio. kr., inkl. indregnede underskud fra tidligere år på 13 mio. kr.

Der forventes markante underskud på flere tilbud. For de tilbud, hvor løsningen ikke allerede er sat i værk, foregår økonomiopfølgningen månedsvis, indtil økonomien er forbedret.

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

 

Regional Udvikling

Evt. forskydninger i planlagt aktivitet.

Forventes balance

Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbruget i et vist omfang først sker i 2011.

Uforbrugte midler overføres til 2011 til samme formål

Fælles formål og administration

Forventes merforbrug

Der er konstateret merudgifter på 20 mio. kr. som skyldes øget udgifter til it. Merforbruget bliver finansieres af hovedkonto 1-3.

Renter mv.

Forventes mindreforbrug

i størrelseordenen 15 mio. kr.

Afvigelser fordeles på hovedkonto 1 og 3

Indstilling

Det indstilles:

At den tredje økonomi og aktivitetsrapportering 2010 tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
1. Tredje økonomi og aktivitetsrapportering

Bilag:

 

 

 

2.      Budgettilpasning

Sagsnr:

10/15932

Resumé

Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet samt en mindre budgettilpasning på Fælles formål og administration.

Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter afregning til de somatiske sygehuse for forventet meraktivitet i 2010 efter regionens takststyringsmodel. Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne.

Endelig indgår en række mindre tilpasninger vedrørende anlæg.

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010, jævnfør andet dagsordenspunkt, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

I budgettilpasningen indgår afregning for forventet meraktivitet i 2010 efter grundprincipperne i regionens takststyringsmodel. De somatiske sygehuse afregnes for al planlagt mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau, dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55% af DRG/DAGS taksten.

Desuden afregnes der efter særlige takster for behandlingsformer, hvor en marginalafregning ikke dækker de faktiske marginale udgifter (f.eks implantater og dyr medicin).

Samlet foreslås en afregning for 2010 på 139,578 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

Vurderingen for aktivitetsniveauet, der ligger til grund for afregningen, er fortsat usikker, og der foreslås derfor, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at efterregulere afregningen i supplementsperioden.

I budgettilpasningssagen indgår endvidere permanentgørelse af meraktivitet i 2009 for B&U-området på det psykiatriske sygehus. Det foreslås, at psykiatrisygehuset får tilført i alt 6,6 mio. kr. i 2010 og frem. Fordelingen på afdelinger fremgår af sagens bilag.

Det foreslås, at sundhedsdirektøren og social- og psykiatridirektøren bemyndiges til at tilrette budgetterne for de beregnede omkostninger, således at regnskabsresultatet for 2010 afspejler det styringsmæssige resultat.

Under anlæg indgår konverteringer af 9,388 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende 6 projekter. Desuden indgår genbevilling af mindreforbrug på i alt 0,648 mio. kr. til 2 projekter, hvor mindreforbruget har forbedret regnskab 2009.

Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

 • Korrektion af manglende registrering af røntgenaktivitet 2009
 • Korrektion for dobbeltregistrering af aktivitet på Neurorehabiliteringen i Ringe
 • Nedsættelse af ejendomsskat i 2008 og 2009
 • Justering af omkostningsbudgetter
 • Familieambulatorier
 • Finansiel leasing – EPJ m.v.
 • Sydlis
 • Afledte driftsudgifter i forbindelse med ændring af bygningsmassen
 • Styrkelse af sundhedsdirektionen
 • Deponering personaleboliger Aabenraa
 • Lukning af medicinsk afdeling Brørup og flytning af Rehab Varde til Grindsted
 • Udmøntning af trepartsmidler
 • Regulering af budget til ambulant genoptræning
 • Visitationsteam på B&U Kolding
 • Tilpasning af Opsøgende Psykoseteam i Vejle
 • Tidlig interventionsteam i Aabenraa (TIT-team)
 • Budgetmidler til aflønning af visitator
 • Skærmet afsnit, Almenpsykiatrisk Afdeling Vejle.
 • Korrektion til udskillelsessag mellem Psykiatrien og Sygehus Lillebælt
 • En række mindre budgetneutrale omflytninger inden for sundhedsområdet.

Fælles formål og administration

De endelige takster for Social og Specialundervisning for 2011 er blevet beregnet og giver ikke anledning til ændret fordeling af bidraget til Fælles formål og administration i 2011, jf. nye fordelingsprincipper godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011.

Endvidere forøges udgifts- og indtægtsbudgettet på Fælles formål og administration med 4,684 mio. kr. i 2011 og fra 2012-2014 med 4,164 mio. kr. (netto = 0).

Indstilling

Det indstilles:

At de somatiske sygehuse afregnes for forventet mer-/mindreaktivitet i 2010 med 139,578 mio. kr., jævnfør regionens takststyringsmodel, finansieret af de centrale meraktivitetsmidler.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at efterregulere meraktivitetsafregningen ultimo januar 2011.

At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes, herunder permanentgørelse af meraktivitet i 2009 for B&U-området på det psykiatriske sygehus.

At sundhedsdirektøren og social- og psykiatridirektøren bemyndiges til at regulere budgetterne for de beregnede omkostninger vedrørende afskrivninger m.v. (art 0) ultimo januar 2011.

At der meddeles en anlægsbevilling på 9,388 mio. kr. (indeks 121,7) fordelt på 6 anlægsrammer, jævnfør sagens bilag 4.1.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 9,388 mio. kr. i 2010 fordelt på 6 anlægsrammer, finansieret via konverteringer fra drift.

At der meddeles en anlægsbevilling på 0,648 mio. kr. (indeks 121,7) til to mindre projekter på Sygehus Lillebælt og Psykiatrien i Esbjerg.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,648 mio. kr. i 2010 vedr. genbevilling i forhold til to mindre projekter på Sygehus Lillebælt og Psykiatrien i Esbjerg, finansieret af kassen.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte bevillingen til Center for brugerfokuseret Innovation, så centrets anlægsbevilling, rådighedsbeløb og forbrug flyttes til relevante anlægsregnskaber på de respektive sygehuse.

At udgifts- og indtægtsbudget på Fælles formål og administration forøges med 4,684 mio.kr. i  2011 og fra 2012-2014 med 4,164 mio.kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
2. Budgettilpasning

Bilag:

 

 

3.      Overførsler fra 2010 til 2011

Sagsnr:

10/17778

Resumé

Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er ét-årige. Det indebærer, at ikke forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang. For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om ét-årige bevillinger giver anledning til, kan derfor tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevilling af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår. Overførslerne fra 2010 vedrører, med enkelte undtagelser, overførsel til samme formål i 2011 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

Sagsfremstilling

På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer indstilles vedr. drift overført i alt 222,2 mio. kr. vedr. Sundhed og 85,0 mio. kr. vedr. Regional Udvikling.

Overførslerne på Sundhed vedrører fælles konti. For Regional Udvikling ønskes overførsler vedr. bevillingsområderne Kultur, Erhvervsudvikling samt Øvrige Omkostninger. Vedr. Kollektiv trafik gælder en særlig budgetudligningsmodel.

På baggrund af forskydninger i byggetakten indstilles vedr. anlæg overført rådighedsbeløb vedr. igangværende eller prioriterede projekter på i alt 460,2 mio. kr. vedr. Sundhed.

Indstilling

Det indstilles:

At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på -222,2 mio. kr. vedr. Sundhed og -85,0 mio. kr. vedr. Regional Udvikling i 2010 og tilsvarende positive tillægsbevillinger i 2011 jf. bilag.

At der vedr. anlæg meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2010 på -460,2 mio. kr. vedr. Sundhed, og i sammenhæng hermed tillægsbevilling på 466,8 mio. kr. i 2011.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
3. Overførsler fra 2010 til 2011

Bilag:

 

 

 

4.      Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/9717

Resumé

Regionsrådet sendte i august 2010 forslag til en regional Fødeplan i høring hos regionens samarbejdsparter. Forslaget til den kommende Fødeplan er udarbejdet af en tværsektoriel og tværfaglig gruppe, samt nogle underarbejdsgrupper.

Høringen er nu afsluttet og 52 høringssvar er indkommet. På baggrund af de indkomne høringssvar og Styregruppens bemærkninger til høringssvarerne, er der fra Sundhedsstabens side udarbejdet nogle forslag til præciseringer til forslaget omkring de ambulante fødsler for førstegangsfødende.

Sagsfremstilling

En tværfaglig og tværsektoriel styregruppe har udarbejdet et forslag til Fødeplan for Region Syddanmark. Forslaget er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen, som udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området fra 1998. Desuden er forslaget til Fødeplan tilrettelagt i overensstemmelse med den seneste specialeplanlægning. Forslaget til Fødeplan afløser de tidligere amters fødeplaner og sikrer en harmonisering på området.

Forslaget blev behandlet på regionsrådsmøde den 23. august 2010, og derefter sendt i høring.

Styregruppen har haft nedsat otte temagrupper. Disse temagrupper har arbejdet med forskellige temaer jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, f.eks. tilbud til særlig udsatte grupper, fødsels- og familieforberedelse, barselstilbud, visitationsretningslinjer med mere. Temagrupperne har været nedsat på tværs af sygehusenhederne og sammensætningen har været både tværfaglig og tværsektoriel.

Formål med Fødeplanen

Formålet med Fødeplanen i Region Syddanmark er at sikre et harmoniseret og kvalificeret tilbud til regionens gravide, fødende og barslende familier. Der lægges op til, at der gives en særlig indsats til udsatte gravide – både fysisk, psykisk og socialt, at der gives et forbedret tilbud om fødsels- og forældreforberedende undervisning til alle, samt at der fokuseres på god og velkoordineret opfølgning efter fødslen. Desuden foreslås en forbedret organisering af hjemmefødslerne i regionen.

For at prioritere ressourcer til gravide med særlige behov, foreslås indførelse af ambulante fødsler til alle – både første- og flergangsfødende, med ukompliceret fødsel. Dette er i vid udstrækning indført for ukomplicerede flergangsfødende. Med ambulant fødsel menes tilbud om indlæggelse i op til 24 timer efter fødslen. I den kommende fødsels- og forældreforberedelse lægges der blandt andet op til målrettet forberedelse af kvinden/parret til tidlig udskrivelse efter fødslen. Som noget nyt etableres barselsklinikker ved alle fødesteder, hvor der er tilbud om ambulant opfølgning i op til syv dage efter udskrivelsen for alle barslende.

Det skønnes, at ca. halvdelen af regionens fødsler vil kunne foregå ambulant – og at det vil omfatte ca. 40 % af alle førstegangsfødende. Den tidlige udskrivelse beror på en løbende faglig vurdering og dialog med kvinden/familien og det bliver prioriteret højt, at kvinden føler sig tryg i hele forløbet.

De flere ambulante fødsler vil frigive et antal senge på sygehusene. Den økonomiske gevinst er blandt andet forudsat anvendt til følgende forbedringer:

 • en styrket og differentieret indsats til mere udsatte grupper (fysisk, psykisk og socialt)
 • en bedre fødsels- og forældreforberedelse til alle
 • en bedre opfølgning efter fødslen til alle grupper, herunder øget inddragelse af faderen/partneren i forløbet.

Der er således tale om en omlægning af indsatsen inden for svangreomsorgen, som vurderes at være udgiftsneutral for Region Syddanmark.

Høring af forslag til fødeplan

Forslaget til fødeplan blev sendt i høring efter regionsrådets beslutning den 23.august 2010.

Høringsfasen blev afsluttet 8. oktober 2010, og der er indkommet høringssvar fra alle 22 kommuner, fire sygehusledelser, fem fagorganisationer, 11 enkeltpersoner, fem organisationer og fem faglige råd, herunder Sundhedsstyrelsen. I alt er der kommet 52 høringssvar.

Den tværsektorielle styregruppe, som har udarbejdet forslaget til fødeplan, har den 5. november 2010 gennemgået de indkomne høringssvar. På den baggrund har styregruppen udarbejdet et notat: "Fokuspunkter i høringssvar", som fremgår af bilaget. I notatet behandles de væsentligste hovedpunkter i høringssvarerne med styregruppens kommentarer. Desuden er vedlagt et kort resumé af høringssvarene

Foreslåede præciseringer

På baggrund af høringssvarerne og kommentarerne fra den tværsektorielle styregruppe foreslår Sundhedsstaben følgende præciseringer i høringsudkastet til Fødeplanen:

Ambulant fødsel for førstegangsfødende:

På baggrund af bemærkningerne i mange af høringssvarene vedr. ambulant fødsel for førstegangsfødende, bør der i Fødeplanen tages højde for den utryghed, førstegangsfødende kan have i forhold til ambulant fødsel. Det bør fastholdes, at ambulant fødsel er det generelle tilbud til førstegangsfødende med forventet ukompliceret forløb. Men i de få tilfælde, hvor kvinden på trods af dialog om udskrivelsen og opfølgende tilbud fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, sikres der tilbud om barselshvile på sygehuset. Der foreslås konkret følgende præcisering i Fødeplanen:

"Førstegangsfødende med forventet ukompliceret fødsel vil blive forberedt til ambulant fødsel (dvs. udskrivelse inden for de første 24 timer efter fødslen). Der vil gennem hele forløbet frem til fødslen foregå en faglig vurdering af kvindens/familiens tilstand, og der vil blive taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med kvinden og hendes partner. Hvis en kvinde er utryg ved at skulle hjem til barsel, går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på, målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien, herunder aftale opfølgende tilbud. Hvis den førstegangsfødende fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, tilbydes barselshvile på sygehuset. Hvis den førstegangsfødende kvinde fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun således en ret til barselshvile på sygehuset".

Konsultationssteder:

På baggrund af høringssvarene foreslås konsultationsstederne i Ølgod og Nr. Lyndelse opretholdt.

Hjemmefødsel:

På baggrund af høringssvarene foreslås model to med "kendt jordemoder" gennemført i regionen.

Optageområdet til fødestedet i Svendborg

I forelæggelsesnotatet til Fødeplanen blev der redegjort for konsekvenserne, hvis fødestedet i Svendborg skulle have et optageområde på ca. 200.000 indbyggere. Men på baggrund af Svendborg Sygehus´ fremtid som specialsygehus foreslås det, at optageområdet for fødestedet ikke udvides ind i Odense Kommune.

Faciliteter for fædre

Det foreslås endvidere, at det i Fødeplanen præciseres, at der ved fremtidigt sygehusbyggeri skal tages højde for at fædre/partnere kan være medindlagt til fødsel og barsel.

De øvrige høringssvar vil indgå i det opfølgende arbejde med Fødeplanen.

Kommunernes høringssvar vedr. økonomien i Fødeplanen

Som fremhævet i indledningen indebærer udkastet til Fødeplan ikke besparelser for regionen. Der er tale om en omfordeling af indsatsen, således at især udsatte/svage fødende tilgodeses. I forløbet efter udskrivelse er der i øvrigt en række opfølgende tilbud, som beskrevet i indledningen, herunder døgnåben barselsklinik de første syv dage efter udskrivelsen.

Forslaget til Fødeplan lægger sig i øvrigt tæt op ad Sundhedsstyrelsens vejledning. Som det fremgår af bilaget, har denne vejledning været underkastet forhandling mellem KL og Finansministeriet. Konklusionen var, at vejledningen ikke medfører merudgifter for kommunerne.

Der forhandles i øjeblikket med kommunerne om indarbejdelse af dele af Fødeplanen i grundaftalen mellem kommunerne og regionen. Spørgsmålet om konsekvenserne for kommunerne drøftes endvidere med kommunerne i regi af Sundhedskoordinationsudvalget, Kommunekontaktudvalget og i Det administrative Kontaktforum.

Selve høringsforslaget til Fødeplan kan ses på : http://www.regionsyddanmark.dk/wm328838

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til Fødeplan godkendes med de af sundhedsudvalget foreslåede præciseringer.

At de øvrige høringssvar indgår i det opfølgende arbejde med Fødeplanen.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010

Sundhedsudvalget anbefaler forslag til fødeplan overfor regionsrådet med følgende præciseringer på baggrund af høringen:

Om ambulant fødsel for førstegangsfødende:

På baggrund af bemærkningerne i mange af høringssvarene vedr. ambulant fødsel for førstegangsfødende, bør der i Fødeplanen tages højde for den utryghed førstegangsfødende kan have i forhold til ambulant fødsel. Det bør fastholdes, at ambulant fødsel er det generelle tilbud til førstegangsfødende med forventet ukompliceret forløb. Men i de få tilfælde, hvor kvinden på trods af dialog om udskrivelsen og opfølgende tilbud fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, sikres der tilbud om barselshvile på sygehuset. Der anbefales konkret følgende præcisering i Fødeplanen:

"Førstegangsfødende med forventet ukompliceret fødsel vil blive forberedt til ambulant fødsel (dvs. udskrivelse inden for de første 24 timer efter fødslen). Der vil gennem hele forløbet frem til fødslen foregå en faglig vurdering af kvindens/familiens tilstand, og der vil blive taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med kvinden og hendes partner. Hvis en kvinde er utryg ved at skulle hjem til barsel går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien, herunder aftale opfølgende tilbud. Hvis den førstegangsfødende fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun ret til barselshvile på sygehuset, således at ingen kvinde/familie efterlades med en opfattelse af, at de er blevet presset til ambulant fødsel".

Om konsultationssteder:

Konsultationsstederne i Ølgod, Nr. Lyndelse, Nordborg og Give opretholdtes. Underlaget for disse konsultationssteder vurderes efter et år.

Om hjemmefødsel:

På baggrund af høringssvarene anbefales model 2 med "kendt jordemoder". Dog skal regionsrådet hurtigst muligt have forelagt et nærmere beslutningsgrundlag for, om der er basis for gennemførelse af udbud af privat hjemmefødselsordning (model 3) i et eller flere sygehusoptageområder af regionen.

Om optageområdet til fødestedet i Svendborg:

I forelæggelsesnotatet til Fødeplanen blev der redegjort for konsekvenserne, hvis fødestedet i Svendborg skulle have et optageområde på ca. 200.000 indbyggere. Men på baggrund af Svendborg Sygehus´ fremtid som specialsygehus anbefales det, at optageområdet for fødestedet ikke udvides ind i Odense Kommune.

Faciliteter for fædre:

Det anbefales endvidere, at det i Fødeplanen præciseres, at der ved fremtidigt sygehusbyggeri skal tages højde for at fædre/partnere kan være medindlagt til fødsel og barsel.

Andet:

Sygehusene udarbejder på baggrund af Fødeplanen konkrete gennemførelsesplaner med henblik på, at Fødeplanen iværksættes i løbet af 2011.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

Udvalget anbefaler forslag til Fødeplan overfor regionsrådet med samme præcisering som Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 23. november 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at regionsrådet modtager en evaluering om 1-2 år.

Beslutning

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Se beslutningen på video:
4. Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark

Bilag:

 

 

 

5.      Revideret endelig ansøgning til regeringens ekspertpanel for projekt Nyt OUH

Sagsnr:

10/17064

Resumé

Regeringens ekspertpanel vurderede i november 2008, at et nyt universitetshospital i Odense burde prioriteres.

Regeringen meddelte herefter i januar 2009 Region Syddanmark et foreløbigt tilsagn om en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. til projekt Nyt OUH, med en anmodning om at udarbejde en mere detaljeret projektbeskrivelse. Region Syddanmark fremsendte i august 2010 en projektansøgning for Nyt OUH til ekspertpanelet, som regionen modtog svar på i september 2010 indeholdende et afslag.

Afslaget fra ekspertpanelet var begrundet i, at regionen fastholdt en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Den foreliggende reviderede projektansøgning for Nyt OUH indeholder en forudsætning om opgivelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2008 ansøgte Region Syddanmark om midler fra den statslige Kvalitetsfond til opførelse af et nyt universitetshospital i Odense. I november 2008 offentliggjorde regeringens ekspertpanel sin screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner, herunder en vurdering af et nyt universitetshospital i Odense. Ekspertpanelet fandt, at projekt Nyt OUH burde prioriteres med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. Således blev regionen i januar 2009, af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, meddelt et foreløbigt tilsagn med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. Det foreløbige tilsagn blev givet med en forudsætning om, at regionen skulle opgive planerne om fortsat fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Det blev endvidere meddelt, at Region Syddanmark skulle vende tilbage med en mere detaljeret projektbeskrivelse.

En projektansøgning med bilag blev vedtaget i regionsrådet den 28. juni 2010. I denne projektansøgning var blandt andet indeholdt en forudsætning om bevarelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Ansøgningen blev fremsendt til Ekspertpanelet den 2. august 2010.

Regionen modtog svar den 14. september 2010 fra regeringens ekspertpanel med afslag på projektansøgningen. Afslaget var begrundet med, at regionen ønskede at bevare en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus.

Revideret projektansøgning
Efter modtagelsen af afslaget har regionen arbejdet på at revidere ansøgningen for projekt Nyt OUH.

I den reviderede projektansøgning er indeholdt en forudsætning om opgivelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Det betyder, at akutfunktionen på Nyt OUH vil rumme en fælles akutmodtagelse som dækker Fyn minus Middelfart. Med et befolkningsunderlag på 430.000 betyder det, at akutfunktionen på Nyt OUH opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling for fælles akutmodtagelser på mellem 200.000 og 400.000 indbyggere.

Sygehusmatriklen i Svendborg vil fremover rumme en stor medicinsk afdeling som, i kraft af sygehusets høje beredskabsniveau samt det store optageområde på Fyn (minus Middelfart), vil kunne modtage visiterede akutte intern medicinske og geriatriske patienter (ældre med flere samtidige sygdomme)  i henhold til visitationsretningslinjer som udarbejdes efterfølgende.

Derudover får Svendborg Sygehus funktion som specialsygehus for elektiv organkirurgisk, ortopædkirurgisk, gynækologisk/obestetrisk (excl. fødsler) og urologisk aktivitet for hele det fynske optageområde (Fyn minus Middelfart), bortset fra højt specialiseret behandling som vil blive varetaget i Odense. Sygehuset vil endvidere rumme en stor dagkirurgisk funktion, et mindre antal ambulante funktioner og en skadestuefunktion med lægelig backup. Endvidere flyttes neurorehabiliteringen fra Ringe til Svendborg Sygehus.

Standarder
Som i den tidligere projektansøgning er der i den foreliggende reviderede projektansøgning fulgt de af ekspertpanelet udmeldte standarder for aktivitet, arealer, priser, effektiv anvendelsestid, åbningstid mv. Det betyder, at den foreliggende reviderede ansøgning for projekt Nyt OUH opfylder de forudsætninger, som ekspertpanelet har udmeldt.

Ansøgningens opbygning
Den reviderede ansøgning om endeligt tilsagn til projekt Nyt OUH består af en række elementer, som anmodet af ekspertpanelet. I ansøgningen er indeholdt en detaljeret projektbeskrivelse, der giver en beskrivelse af organiseringen af de kliniske afdelinger, logistik, drifts- og servicefunktioner mv. Herefter følger en redegørelse for den arealmæssige dimensionering af projektet samt økonomi. I ansøgningen er der videre redegjort for patientsikkerhed og for bedre opgaveløsning og ressourceudnyttelse. Der er endvidere redegjort for hvordan projekt Nyt OUH tænkes gennemført, herunder hvordan der løbende vil ske opfølgning i de kommende planlægnings- og byggeperioder. Med hensyn til en vurdering af projektets risici, er der redegjort for, hvordan identifikation af risici er foretaget og for den videre risikostyringsproces. Der er redegjort for den præhospitale indsats i regionen med ambulanceberedskabet, læge- og akutbiler, responstider mv. Endelig er der redegjort for finansiering og hovedtidsplan samt for de forudsætninger for tilsagnet, der er udmeldt af ekspertpanelet.

Der er til ansøgningen vedlagt bilag med uddybende tekst, ligesom konkurrenceprogrammet fremsendes til ekspertpanelet som bilag til ansøgningen.

Den reviderede ansøgning forventes fremsendt til ekspertpanelet ultimo december 2010.

Indstilling

Det indstilles:

At den foreliggende reviderede ansøgning for projekt Nyt OUH godkendes.

At den foreliggende reviderede ansøgning fremsendes til ekspertpanelet ultimo december 2010.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
5. Revideret endelig ansøgning til regeringens ekspertpanel for projekt Nyt OUH

Bilag:

 

 

 

6.      Forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus

Sagsnr:

10/17004

Resumé

På baggrund af ekspertpanelets krav om, at akutfunktionen på Nyt OUH skal rumme en fælles akutmodtagelse, som skal dække hele Fyn, foreslås det, at Svendborg Sygehus omdannes til et specialsygehus som, udover at omfatte en stor afdeling for medicin og geriatri og en stor neurorehabiliteringsfunktion, vil have særligt fokus på planlagt kirurgi og dagkirurgi, og som desuden vil rumme en skadestuefunktion med lægelig back-up.

Sagsfremstilling

Som led i akutplanen vedtog regionsrådet, at Svendborg Sygehus skulle være et af regionens fem akutsygehuse med fælles akutmodtagelse, og man vedtog samtidig, at der skulle ske en udveksling af patienter på hovedfunktionsniveau mellem Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, med henblik på at sikre Odense Universitetshospital mulighed for udvikling af de højt specialiserede funktioner, samt sikre akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus et underlag på 200.000 indbyggere i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Akutplanen blev efterfølgende sendt i høring hos bl.a. Sundhedsstyrelsen, som var kritisk overfor planen om at understøtte patientgrundlaget i Svendborg ved at udveksle akutte patienter mellem Svendborg og Odense, både af hensyn til patientgrundlaget for traumecentret på Odense Universitetshospital og transporttiden for akutte patienter til behandling i Svendborg. Sundhedsstyrelsen vurderede ikke, at der var grundlag for en egentlig fælles akutmodtagelse i Svendborg.

Beslutningen om at etablere fælles akutmodtagelse i Svendborg blev dog opretholdt, og har efterfølgende indgået som en forudsætning i regionens ansøgning om finansiering af Nyt OUH via regeringens kvalitetsfond.

Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer har i forbindelse med regionens ansøgning vurderet, at der ikke er grundlag for at etablere en fælles akutmodtagelse i Svendborg, og har derfor indstillet overfor regeringen, at investeringsrammen til Nyt OUH blev betinget af en lukning af akutfunktionen i Svendborg – en indstilling regeringen efterfølgende har fulgt i forbindelse med det foreløbige tilsagn om en investeringsramme på 6,3 mia. kr. til Nyt OUH.

Der har fra politisk side været gjort flere forsøg på at få omgjort beslutningen, men ekspertpanelet og regeringen har fastholdt indstillingen i forbindelse med ansøgningen om endeligt tilsagn til Nyt OUH. Ekspertpanelet har således, med henvisning til fastholdelsen af Svendborg Sygehus som akutsygehus, den 13. september 2010 afvist at vurdere ansøgningen nærmere med henblik på en endelig godkendelse, og i stedet opfordret til, at regionen indsendte en ny ansøgning, der lever op til regeringens udmeldte anbefalinger, og sundhedsministeren har på et efterfølgende møde ligeledes afvist at omgøre beslutningen.

På den baggrund foreslås det derfor, at planerne vedr. Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus tilpasses, således at regionens akutplan af hensyn til finansieringen af Nyt OUH lever op til kravet om at etablere én samlet fælles akutmodtagelse i Odense, men samtidig også sikrer, at Svendborg Sygehus fortsat spiller en væsentlig rolle i den syddanske sygehusstruktur, herunder at personaleressourcer kan fastholdes og bygningskapaciteten blive udnyttet.

Det foreslås konkret, at der arbejdes videre med en fremtidig profil for Svendborg Sygehus, hvor sygehuset omdannes til et specialsygehus indeholdende visiteret intern medicin og geriatri (ældre patienter med flere samtidige sygdomme), elektiv (planlagt) kirurgi samt en skadestuefunktion med lægelig backup, som grundlag for en fornyet ansøgning om 6,3 mia. kr. til bygning af Nyt OUH, hvor Nyt OUH skal varetage både de højt specialiserede funktioner, samt indeholde en fælles akutmodtagelse for hele det fynske optageområde, som beskrevet i andet dagsordenspunkt.

Med udgangspunkt i denne model vil specialsygehuset i Svendborg få følgende opgaver:

 • Visiteret intern medicin og geriatri med relativt samme volumen som hidtil. Svendborg Sygehus kan i kraft af det høje beredskabsniveau samt det store fynske optageområde opretholde en stor medicinsk og geriatrisk afdeling, hvor man kan modtage størstedelen af de intern medicinske patienter i henhold til visitationsretningslinjer, som udarbejdes efterfølgende. For visiterede medicinske patienter vil Svendborg Sygehus få et optageområde, der er større end det nuværende. Til gengæld vil nogle patienter fra det nuværende optageområde skulle indlægges i Odense.
 • Neurorehabilitering for hele det fynske optageområde, svarende til den funktion der p.t. varetages i Ringe. I akutplanen blev det forudsat, at der skulle ske en samling af neurorehabiliteringen på de fem akutsygehuse. Med henblik på at skabe mere plads til akutte funktioner på nyt OUH foreslås det, at den længerevarende neurorehabilitering på Fyn samles i Svendborg, uændret under Neurologisk afdelingsledelse for OUH/Svendborg.
 • Elektivt kirurgisk center omfattende elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi på hovedfunktionsniveau.
 • Dagkirurgiske funktioner indenfor ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi.
 • Onkologisk ambulatorium
 • Øjenklinik bl.a. omfattende grå stær operationer og våd AMD.
 • Skadestuefunktion med lægelig backup.

Beredskabsniveauet på Svendborg Sygehus skal vurderes nærmere, men foreløbig er forventningen, at der som minimum vil være brug for følgende:

 • Intern medicin og geriatri:
  I dagtiden bemandet med speciallæger fra de fleste intern medicinske specialer, herunder kardiologi. I aftenvagten vil en speciallæge i intern medicin være tilstede. Der vil evt. være grundlag for tilstedeværelsesvagt af speciallæge om natten. Hele døgnet rundt vil der være forvagt og mellemvagt af yngre læger.
 • Anæstesi:
  Der vil være speciallæger i anæstesi (bedøvelse) i tilstedeværelse på sygehuset døgnet rundt med intensivafdeling på niveau 2.
 • Radiologi:
  Der vil være en radiograf tilstede døgnet rundt og en radiolog til stede i dagtid med tilkald i aften, nat samt weekend.
 • Gynækologi:
  Der vil være en gynækolog tilstede i dagtiden med tilkald i aften, nat og weekend.
 • Neurologi:
  Der vil være en neurolog tilstede i dagtiden. Udenfor almindelig arbejdstid skal der sikres en betjening fra det medicinske/neurologiske område efter nærmere aftale.
 • Ortopædkirurgi:
  Der vil være en ortopædkirurg tilstede i dagtiden med tilkald i aften, nat og weekend.
 • Kirurgi:
  Der vil være en kirurg tilstede i dagtiden med tilkald i aften, nat og weekend.
 • Urologi:
  Der vil være en urolog tilstede i dagtiden.
  Udenfor almindelig arbejdstid skal der sikres en betjening fra det kirurgiske/urologiske område efter nærmere aftale. 
 • Klinisk biokemi:
  Der vil være en klinisk biokemisk service døgnet rundt ved en bioanalytiker.

Der skal fremover være det beredskabsniveau, som er fagligt nødvendigt for at kunne varetage en bred medicinsk afdeling, neurorehabilitering og varetage funktionerne som elektivt og dagkirurgisk center samt skadestuefunktion med lægelig backup.

Med forslaget vil Svendborg Sygehus i 2020 have en kapacitet på 237 senge mod 302 senge i den hidtidige model som akutsygehus, og den ambulante aktivitet forventes at blive ca. 50% større end i den hidtidige model. På baggrund af de foreløbige beregninger anslås det, at den beskrevne aktivitet vil lægge beslag på hele sygehusets eksisterende areal på ca. 50.000 kvm. Det endelige arealbehov kan dog først opgøres i forbindelse med udarbejdelsen af en generalplan for Svendborg Sygehus.

Der vil efterfølgende blive forelagt en sag om de økonomiske konsekvenser af den foreslåede Svendborg-model.

Indstilling

Det indstilles:

At den skitserede model for Svendborg Sygehus som specialsygehus godkendes.

At der på denne baggrund udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
6. Forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus

 

 

 

7.      Præhospital dækning i Sønderborg Kommune

Sagsnr:

10/161

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2011 er det besluttet at afsætte fem mio. kr. til styrkelse af den præhospitale indsats på Als.

Det foreslås, at akutbilen i Sønderborg omdannes til en lægebil kl. 7.30 – 20.00, og fortsætter som akutbil kl. 20.00 – 7.30, og at Region Syddanmark overtager finansieringen af nødbehandlerbilen i Nordborg.

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Syddanmark har i forbindelse med budgetforliget for 2011 besluttet at afsætte fem mio. kr. til styrkelse af den præhospitale indsats på Als. Dels i form af en lægebil i Sønderborg dels til, i samarbejde med Sønderborg Kommune, at dække den præhospitale indsats på Nordals.

Sønderborg Kommune vil gerne have videreført den nuværende nødbehandlerordning på Nordals, drevet af Danfoss, men med regional finansiering i stedet for kommunal finansiering.

En imødekommelse af ønsket om en videreførelse af nødbehandlerbilen i Nordborg, der pt. koster ca. 1,85 mio. kr. om året, vil medføre, at der er ca. 3,15 mio. kr. tilbage til etablering af en lægebil i Sønderborg.

Lægebil i Sønderborg

Indenfor rammen på 3,15 mio. kr. vurderes det, at der kan etableres en lægebil i Sønderborg i dagtimerne og først på aftentimerne alle ugens dage. Det er den periode af døgnet, hvor der er størst aktivitet og dermed flest 1-1-2-udkald. Det vil medføre, at der dækkes med paramediciner om natten, hvor der er mindst aktivitet.

Der vil indenfor den økonomiske ramme formentlig kunne etableres en lægebil i tidsrummet 7.30 - 20.00, og så fortsat en akutbil med paramediciner i tidsrummet kl. 20.00 - 7.30.

Den nuværende akutbil kan også bruges til lægebil. Udstyrsmæssigt skal bilen dog ændres, så den kan rumme både lægebils- og akutbilsudstyr, og der skal etableres en løsning med aftageligt logo.

Opgaven med at drive lægebilen, herunder bemande lægebilen med læger, foreslås placeret på Sygehus Sønderjylland, hvor lægebilen også foreslås placeret.

Lægebilen kan endvidere indgå i opgaven med overflytning af kritisk syge patienter fra Sønderborg Sygehus.

Der er en række praktiske forhold der skal på plads, før lægebilen kan begynde at køre. Vigtigst er, at der skal ansættes og uddannes læger til at køre i lægebilen, så der forventes at gå ca. seks måneder fra der træffes beslutning i regionsrådet om oprettelse af lægebilen, til den kan begynde at køre.

Nødbehandlerbil i Nordborg

Nødbehandlerbilen i Nordborg er døgndækkende og bemandet af to personer fra Danfoss´ interne beredskab, der er uddannet på nødbehandlerniveau og har fået udvidet uddannelse i førstehjælp, og som kan yde førstehjælp og betjene en hjertestarter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt ordningen indtil udgangen af 2010, hvorefter der kan søges om forlængelse.

Nødbehandlerbilen kører til 1-1-2-udkald på Nordals i den gamle Nordborg Kommune. Nødbehandlerbilen rykkede ud 663 gange i 2009 med en gennemsnitlig responstid på 3,99 minutter. Nødbehandlerne i Nordborg kører til alle 1-1-2-udkald, hvor de andre nødbehandlerordninger generelt kun kører til færdselsuheld.

Region Syddanmark har ikke finansieret driften af andre nødbehandlerordninger i regionen. Begrundelsen for indstillingen om, at regionen finansierer driften af nødbehandlerordningen i Nordborg er, at der er tale om et område med en forholdsvis stor befolkningskoncentration, hvor det tager forholdsvis lang tid for ambulancerne at komme frem.

"Serviceydelser" som nødbehandlerbilen er udbudspligtige, hvis prisen overstiger knap 1,5 mio. kr., så Region Syddanmark skal foretage et udbud, hvis regionen overtager driften af nødbehandlerordningen.

Administrationen anbefaler, at Region Syddanmark overtager finansieringen af nødbehandlerbilen i Nordborg den 1. januar 2011, og der forhandles med Sønderborg Kommune om overtagelsesdatoen i 2011.

Der må forventes at gå ca. seks måneder, fra der træffes beslutning i regionsrådet, om regionen overtager nødbehandlerbilen, til udbuddet er foretaget, og nødbehandlerbilen kører efter udbuddet.

Den eksisterende ordning vil skulle forlænges, efter aftale med Sønderborg Kommune og Danfoss, indtil udbuddet er foretaget, og Region Syddanmark vil skulle søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forlængelse af dispensationsordningen i 2011 i perioden, indtil Region Syddanmark overtager ordningen.

Førstehjælpsordning på Kegnæs

Regionsrådet har den 22. november 2010 besluttet, at Region Syddanmark, søger via 600 mio. kr. puljerne til sundhedstilbud i  udkantsområder, om støtte til etablering og startdrift af en frivillig førstehjælperordning på Kegnæs, der er er et mindre afgrænset område på Sydals, hvor det tager forholdsvis lang tid for ambulancerne at komme frem.

Det skal bemærkes, at indstillingens 1. "at" er justeret i overensstemmelse med præhospi-taludvalgets anbefaling på møde den 18. november 2010. 

Indstilling

Det indstilles:

At akutbilen i Sønderborg, sidst i 1. halvår 2011, omdannes til en lægebil kl. 7.30 - 20.00 og fortsætter som akutbil kl. 20.00 - 7.30. Den endelige ikrafttrædelse og omfanget vedr. lægebil sker først, når der foreligger afklaring angående nødbehandlerbilen i Nordborg.

At Region Syddanmark overtager finansieringen af nødbehandlerbilen i Nordborg den 1. januar 2011, og der forhandles med Sønderborg Kommune om overtagelsesdatoen i 2011.

At Region Syddanmark søger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en dispensation for ordningen i Sønderborg kommune i 2011, indtil regionen efter et udbud overtager ordningen.

At finansieringen sker via rammen på fem mio. kr. årligt til styrkelse af den præhospitale indsats på Als.

Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, dog med følgende tilføjelse til første "at":

Den endelige ikrafttrædelse og omfanget vedr. lægebil sker først, når der foreligger afklaring angående nødbehandlerbilen i Nordborg.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Kristian Grønbæk Andersen tog forbehold for indstillingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
7. Præhospital dækning i Sønderborg Kommune

 

 

 

8.      Grindsted Skadeklinik - Harmonisering af visitationspraksis samt åbningstider

Sagsnr:

10/16941

Resumé

Som opfølgning på regionsrådets beslutning om at indføre servicemål for ventetider på regionens skadestuer, skal regionsrådet tage stilling til harmonisering af visitationspraksis samt åbningstiden på Grindsted Skadeklinik

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 25. oktober 2010 under behandlingen af sagen om indførelse af servicemål for ventetider på skadestuer i regionen besluttet, at adgangen til skadeklinikken i Grindsted skal gøres uvisiteret.

Aktuelt har skadeklinikken i Grindsted krav om en henvisning, for at man kan blive behandlet, hvilket betyder, at patienterne har skullet kontakte vagtlæge, læge eller Falck for at få en henvisning til behandling på skadeklinikken.

En harmonisering af skadeklinikkerne vil indebære yderligere to ændringer i forhold til det nuværende:

 1. Det foreslås, at skadeklinikkens åbningstid reduceres med to timer, således at åbningstiden bliver fra 8.00-22.00 alle ugens dage (nuværende åbningstid er 7.00-23.00). Denne åbningstid svarer til åbningstiden hos regionens øvrige skadeklinikker.
 2. Det forslås at skadeklinikkens behandlingsområde omformuleres, så det svarer til de øvrige klinikker, dog undtaget næseblødning.

Sydvestjysk Sygehus vurderer, at en omlægning til uvisiteret skadeklinik vil opleves som en serviceforbedring, da den åbne adgang vil opleves som et større plus end indskrænkningen af åbningstiden, hvor der i forvejen er meget få besøg i de berørte timer.

Behandlingsmæssigt udfører skadeklinikken i Grindsted allerede i dag de samme behandlinger, som regionens øvrige klinikker. Derfor vil borgere ikke mærke ændringer i forbindelse med omlægningen inden for behandlingerne.

Sydvestjysk Sygehus vurderer at kunne gennemføre omlægningen umiddelbart efter en eventuel godkendelse af regionsrådet på regionsrådets møde den. 13. december 2010, og på baggrund af en politisk beslutning, vil Sydvestjysk Sygehus efterfølgende tage initiativ til at der lokalt informeres om ændringerne.

Indstilling

Det indstilles:

At visitationen til Grindsted Skadeklinik bliver "åben", således at borgere kan fremmøde uden oprindelig kontakt til læge eller vagtlæge for en henvisning.

At åbningstiderne harmoniseres, så Grindsted Skadeklinik i lighed med de øvrige skadeklinikker i regionen holder åbent fra kl. 08 til kl. 22.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
8. Grindsted Skadeklinik - Harmonisering af visitationspraksis samt åbningstider

Bilag:

 

 

 

9.      Indfrielse af goodwill-garantier - alment praktiserende læger

Sagsnr:

10/17069

Resumé

Sagen omhandler indfrielse af goodwill-garantier, der er stillet i forbindelse med sikring af lægedækningen, særligt i udkantsområderne. I forbindelse med indfrielse af goodwill-garantierne udbydes de respektive ydernumre til salg. Set i lyset af lægedækningsproblematikken (udbud og efterspørgsel) må det forudses, at købsbuddene på ydernumrene vil ligge lavere end de stillede goodwill-garantier.

Sagsfremstilling

Der er siden regionsdannelsen arbejdet på sikring af lægedækningen og i den forbindelse er der indgået en § 2 aftale om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger. Aftalen indeholder flere elementer, som bliver bragt i spil, dels for at sikre at alle borgere i regionen kan være tilmeldt en læge, og dels for at understøtte udviklingen af en bæredygtig og fremtidssikret praksisstruktur. Det kan f.eks. være fastholdelsesaftaler (tidl. goodwill-garantier), huslejegaranti, tilskud til flytteudgifter og konsulentbistand.

Der er på nuværende tidspunkt indgået 16 goodwill-garantier. Garantierne er givet for at fastholde ældre læger, der ellers ville være gået på pension, mod at de blev sikret en goodwill-betaling ved ophør, såfremt det ikke er lykkedes dem at sælge praksisandelen inden.

Fem af disse forventes indfriet i 2011. Goodwill-betalingen beregnes ud fra de sidste tre års regnskaber og den eksakte sum kendes derfor endnu ikke. Den samlede sum til udbetaling ud fra praksis’ tidligere regnskaber beløber sig ca. til 8,5 mio. kr. De fem praksisandele (kapaciteter) vil blive udbudt med en mindstepris på i alt ca. 2,6 mio. kr.

Forskellen mellem garantisummen og den samlede mindstepris på i alt ca. seks mio. kr. vil kunne dækkes af den afsatte ramme for rekruttering og fastholdelse.

De bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med den løbende budgettilpasning.

§ 2 aftalen er efterfølgende ændret i januar 2010 således, at der ikke længere stilles goodwill-garanti, men alene indgås aftale om en fastholdelsesaftale med en sum beregnet ud fra faste parametre. Regionen "køber" derved ikke ydernumrene ved betaling af goodwill.

I forbindelse med indfrielse af garanti og udbud af det enkelte ydernummer skal dette principielt forelægges for garanti-stilleren, det vil sige regionsrådet.

Det foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at acceptere købstilbud under den stillede garantisum.

Indstilling

Det indstilles:

 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå aftaler om salg af ydernummer under den givne goodwill-garantisum.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
9. Indfrielse af goodwill-garantier - alment praktiserende læger

 

 

 

10.    Forslag til information om ændringer i visitationen for borgere i Middelfart Kommune

Sagsnr:

10/16409

Resumé

Der skal laves en plan for sygehusbehandlingen af borgerne i Middelfart Kommune, som skal overgå til Sygehus Lillebælt. Afsættet er dels gennemførelsesplanen, hvor det fremgår, at Middelfart Sygehus ledelsesmæssigt overgår til Sygehus Lillebælt pr. 1. januar 2009, og dels de beregninger, som er lavet for de nye akutsygehuse i Kolding og i Odense.

Regionsrådet skal i den forbindelse godkende et forslag til information af praktiserende læger og borgere i Middelfart Kommune om de ændrede visitationsretningslinjer pr. 1. januar 2011.

Sagsfremstilling

I gennemførelsesplanen for den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark fremgår det, at Middelfart Sygehus ledelsesmæssigt overgår til Sygehus Lillebælt pr. 1. januar 2009. Herudover indgår det i beregningerne af nyt akutsygehuse i Kolding og i Odense, at Middelfart Kommune indgår under Sygehus Lillebælts "optageområde".

I efteråret 2010 har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hhv. Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital (OUH) udarbejdet et forslag til ændringer i visitationen af borgerne i Middelfart Kommune, således at borgere fremover i højere grad visiteres til Sygehus Lillebælt.

Befolkningstallet i Middelfart Kommune er aktuelt på 37.650 borgere. Udgangspunktet for planen er, at 100 % af optageområdet Middelfart Kommune overgår til Sygehus Lillebælt pr. 1. januar 2011. Hertil skal dog knyttes nogle bemærkninger.

En del af patientstrømmen fra Middelfart Kommune går i forlængelse heraf allerede til Sygehus Lillebælt. Dette er en konsekvens af "Lillebæltsaftalen" fra 2005, hvor der blev aftalt en udveksling af specialer mellem Middelfart Sygehus og Fredericia Sygehus med afsæt i den kommende regionsdannelse.

For det medicinske speciale var forudsætningen for aftalen, at 63 % af aktiviteten fra medicinsk afdeling i Middelfart videreførtes på Fredericia Sygehus, mens funktioner på ortopædkirurgisk afdeling på Fredericia Sygehus blev flyttet til Middelfart Sygehus. En del af denne aktivitet vedrører borgere i Middelfart Kommune.

Den akutte ortopædkirurgi samt akut, elektiv (planlagt) og ambulant organkirurgi på Middelfart Sygehus blev på baggrund af "gennemførelsesplanen" i årene 2008 og 2009 siden delt mellem OUH/Svendborg og Sygehus Lillebælt ud fra sygehusenes naturlige optageområder, mens den tidligere nævnte medicinske aktivitet fortsat er bibeholdt i Sygehus Lillebælt på Fredericia Sygehus. En del af denne aktivitet vedrører ligeledes borgere i Middelfart Kommune.

Den aktuelle fordeling af patienterne (1. halvår 2010) viser, at Sygehus Lillebælt varetager ca. 70 % af den akutte behandling for borgere fra Middelfart Kommune, samt ca. 34 % af den planlagte aktivitet og ca. 49 % af den ambulante.

Det foreslås nu, at Sygehus Lillebælt tager initiativ til at informere borgere og praktiserende læger i Middelfart om ændrede visitationsretningslinjer, med henblik på at medvirke til, at en større andel af aktiviteten fra Middelfart Kommune "vendes mod" Sygehus Lillebælt. Visitationsretningslinjerne indeholder desuden en nærmere afgrænsning af hvilke behandlinger, der inden for Sygehus Lillebælt varetages i hhv. Vejle og Kolding.

Hertil skal det bemærkes, at ambulancekørsler ikke vil blive berørt af de nye visitationsretningslinjer for sygehusbehandlingen af borgerne i Middelfart Kommune. De præhospitale visitationsretningslinjer for ambulancekørsel vedrørende 1-1-2-patienter foreskriver, at patienterne skal bringes ind til nærmeste relevante sygehus.

Endeligt skønnes det, at en del af aktiviteten fortsat vil gå til OUH, da nogle borgere vil have kortere afstand til sygehusbehandling på OUH, og derfor vil vælge OUH frem for Sygehus Lillebælt. Patienter til højt specialiseret behandling vil ligeledes blive henvist til OUH.

De specialer, som planen vedrører, udgøres af medicin, pædiatri, gynækologi/obstetnik, onkologi, ortopædkirurgi samt andre mindre kliniske og ikke kliniske specialer.

Forventningen er i forlængelse heraf, at resultatet af planen bliver, at 65-75 % af den akutte samt elektive aktivitet i Middelfart Kommune efter 1. januar 2011 varetages på Sygehus Lillebælt, når der er taget højde for, at den højt specialiserede behandling forbliver på OUH.

Økonomiske konsekvenser

Følgende er aftalt vedr. økonomien i forbindelse med flytningen af aktiviteten:

Flytningen af elektiv aktivitet kan håndteres indenfor den generelle afregningsmodel. På baggrund af patientvandringerne det første år vurderes det, hvordan den akutte aktivitet har fordelt sig mellem sygehusene. I forhold til den akutte aktivitet, som flyttes fra OUH, vil OUH skulle aflevere midler svarende til den aktivitet der flyttes, idet det akutte område er rammefinansieret.

Den videre proces

Planen forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser.

På et senere tidspunkt vil der følge et forslag til ombygning på Middelfart Sygehus, som bl.a. skal give plads til, at der kan etableres fremskudte ambulatorier med henblik på ambulant behandling af borgere i Middelfart Kommune.

Som en konsekvens af den ændrede patientstrøm er det aftalt, at OUH ikke fraflytter lokaler på Middelfart Sygehus.

Sygehus Lillebælt tager – på baggrund af den politiske behandling – initiativ til, at praksis, kommune og borgere informeres om behandlingstilbud på Sygehus Lillebælt, herunder vedlagte visitationsretningslinjer.

Indstilling

Det indstilles:

At praktiserende læger og borgere i Middelfart Kommune ultimo 2010 informeres om ændrede visitationsretningslinjer pr. 1. januar 2011.

At de økonomiske konsekvenser af en ændring i akutaktiviteten fra Middelfart Kommune vurderes, på baggrund af ændringen i 2011, med henblik på budgetjustering.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
10. Forslag til information om ændringer i visitationen for borgere i Middelfart Kommune

Bilag:

 

 

 

11.    Sundhedsforskning: Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2010

Sagsnr:

10/14636

Resumé

Region Syddanmarks ph.d.-pulje har været i opslag for 2010. Der er indkommet 76 ansøgninger om ph.d.-stipendier, heraf indstilles 43 ansøgninger til støtte.

Sagsfremstilling

Regionrådet har ekstraordinært afsat en pulje på 20 mio. kr. til ph.d.-stipendier i 2009 og et tilsvarende beløb i 2010. Dette er sket med henblik på at få flere unge sundhedspersoner i Region Syddanmark til at prøve kræfter med forskningen på regionens sygehuse.

Der var meget stor interesse for ph.d.-puljen i 2009. Der indkom således efter opslag 91 ansøgninger, og efter faglige vurderinger blev der tildelt 44 tilsagn om ph.d.-stipendier.

Den samme store interesse opleves nu med opslaget for 2010. Der er indkommet 76 ansøgninger om ph.d.-stipendium. Det regionale strategiske forskningsråd har lavet en faglig vurdering af ansøgningerne og på den baggrund indstilles det, at der uddeles 43 ph.d.-stipendier. De 43 ph.d.-projekter, som indstilles, kan ses i bilaget.

Regionsrådet besluttede på mødet den 22. marts 2010 at gøre ph.d.-puljen fra 2011 permanent for at sikre en fortsat satsning på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark.

Der er et behov for denne satsning, idet aktiviteten inden for sundhedsforskningen i Region Syddanmark på flere parametre, herunder antallet af ph.d.´er, ikke ligger på samme niveau som i de øvrige regioner med universitetssygehuse.

Ph.d.-puljen har i 2009 været med til at give sundhedsforskningen et betydeligt løft, og ved indstillingen af de 43 nye ph.d.-stipendier for 2010 løftes sundhedsforskningen i Region Syddanmark yderligere.

Ph.d.-puljen vil således for 2009 og 2010 være med til at igangsætte i alt 77 nye ph.d.-studier, som er ud over de ph.d.-projekter, som sygehusenes selv sætter i gang.

For at sikre en videre karrierevej for de færdiguddannede ph.d.’er, der har lyst og evner til at kombinere forskning på et højere niveau med en klinisk ansættelse på et af regionens sygehuse, besluttede regionsrådet på mødet den 22. marts 2010 endvidere, at der fra 2011 oprettes en pulje på 5 mio. kr. om året til støtte af videregående forskningsstillinger, såkaldte post. doc.-stillinger. 

Ph.d.-puljen og post. doc.-puljen vil øge mulighederne for at rekruttere dygtige klinikere og internationale forskertalenter til sygehuse og vil medføre et betydeligt løft af forskningsaktiviteten i klinikken på sygehusene i Region Syddanmark, hvilket vil være med til at fremtidssikre sygehusene og behandlingstilbuddene.

Indstilling

Det indstilles:

At der meddeles støtte til 43 ansøgninger (jf. bilag).

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
11. Sundhedsforskning: Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2010

Bilag:

 

 

 

12.    Forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer

Sagsnr:

10/15096

Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet at afsætte 1 mio. kr. i 2011 til forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer i forhold til konventionelle.

Regionsrådet skal nu tage stilling til, hvordan midlerne skal udmøntes.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på regionsrådets beslutning den 27. september 2010, om at afsætte 1 mio. kr. i 2011 til forskningsbaseret afprøvning af udvalgte behandlingsformer i forhold til konventionelle, har Sundhedsudvalget drøftet sagen og anbefaler følgende:

 • Der oprettes en pulje til forskningsprojekter indenfor alternativ behandling i Region Syddanmark.
 • Kriterierne for at opnå støtte fra puljen opsættes i det regionale strategiske forskningsråd ud fra følgende kriterier: 
 1. Ansøgninger omhandlende forskningsprojekter indenfor plantemedicin vil blive prioriteret højest.
 2. Den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne foretages af fagpersoner udpeget af det regionale strategiske forskningsråd, samt hos udvalgt ekstern bedømmer.
 3. Ansøgningerne vurderes med udgangspunkt i de sædvanlige standarder og kriterier for sundhedsvidenskabelig forskning.

I dag anslås hvert fjerde lægemiddel at indeholde stoffer fra planter, og dertil kommer en stadigt voksende gruppe af naturlægemidler og kosttilskud. Selvom en fjerdedel af alle godkendte lægemidler altså indeholder stoffer fra planter, forbliver naturlægemidler, traditionel plantemedicin og kosttilskud under kategorien alternativ behandling og behandles med skepsis i det danske sundhedssystem.

Plantemedicin, inkluderende naturmedicin, traditionel plantemedicin og kosttilskud, er forbrugsmæssigt på fremmarch på verdensplan, og WHO estimerer en betragtelig økonomisk fremgang for industrien. Dele af Region Syddanmark har tidligere haft plantemedicin som fokusområde via Fyns Amts aktive satsning på området. Således bidrog Fyns Amt til udarbejdelsen af en hvidbog om plantemedicin og støttede finansielt Udviklingscenter Årslev og TCM Denmark, som begge havde til hensigt at fremme projekter indenfor udviklingen af plantemedicin på Fyn og i Danmark. Region Syddanmark var efter regionsdannelsen repræsenteret i ovenstående organisationer, men de måtte begge lukke på grund af økonomiske problemer, og med dem lukkede også regionens fokus på plantemedicin.

I dag findes meget lidt direkte forskning i plantemedicin, både nationalt og i Region Syddanmark.

Forskningscenter Årslev (hvor også Udviklingscenter Årslev var hjemhørende) besidder dog en stor portion viden på området, men centeret satser i dag i højere grad på undersøgelser af sundhedsfremmende stoffer i kost. Det skal bemærkes, at Forskningscenter Årslevs projekter indenfor plante- og naturlægemidler traditionelt foregår i tæt samarbejde med erhvervslivet, og det vurderes, at forskningsprojekter indenfor plantemedicin har stort potentiale for øget "erhvervs networking", som vil kunne gavne regionens kommercialisering af forskningsresultater generelt. 

På baggrund af Sundhedsudvalgets drøftelse og anbefalinger, samt ovenstående udredning, anbefales det, at Region Syddanmark  fortsat prioriterer plantemedicin som et fokusområde i den foreslåede pulje, dog således at puljen er åben og kan søges bredt indenfor forskning i alternativ behandling.

Indstilling

Det indstilles:

At beløbet udmøntes i en pulje til opslag i 2011, med politisk prioritering af forskningsprojekter omhandlende plantemedicin.

At der er en fast ansøgningsfrist, eksempelvis i forsommeren 2011, da puljens midler er et engangsbeløb, og her uddelels puljens fulde beløb efter godkendelse i regionsrådet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
12. Forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer

 

 

 

13.    Medicotekniske investeringsmidler 2011 samt principper for tildeling af midlerne

Sagsnr:

10/5651

Resumé

Denne sag vedrører forslag til afsættelse af midler til medicoteknisk apparatur i år 2011, samt de principper, som forslagene skal udmøntes efter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelses- og specialeplanerne er der i disse år et stort behov for strategiske investeringer på det medicotekniske område. I år er det estimeret, at der er behov for 122 mio. kr. alene til strategiske projekter. Det er samtidig nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling, samt løbende at udskifte nedslidt apparatur, således at borgerne i Region Syddanmark sikres et effektivt behandlingsforløb af en høj kvalitet.

På mødet den 27. september 2010 vedtog regionsrådet en langsigtet strategi for investeringer, herunder medicoteknisk apparatur, som bl.a. sigter på at understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, så omkostningseffektiviteten fastholdes/forbedres. Som led i en videreførelse heraf blev det godkendt at afsætte yderligere 120 mio. kr. til apparaturinvesteringer i 2011, således at det samlede beløb afsat til apparatur i 2011, fra investeringsrammen, er 163,4 mio. kr.

For at imødekomme udfordringerne med et ekstraordinært stort behov for strategiske anskaffelser, samtidig med en løbende udskiftning af nedslidt apparatur, anbefales det, at der konverteres 36,6 mio. kr. fra et økonomisk råderum på driften i 2010 til anlæg. Herved opnås et fornuftigt investeringsniveau til medicoteknisk apparatur i 2011 på i alt 200 mio. kr., hvoraf:

 • 163,4 mio. kr. er afsat på investeringsbudgettet i 2011
 • 36,6 mio. kr. konverteres fra drift i 2010 til anlæg i 2011.

De hidtil anvendte principper for fordeling af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 26. oktober 2009, foreslås videreført, jf. bilaget "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2011". Det indebærer følgende fordeling af midlerne til medicoteknisk apparatur 2011:

1. En central pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til strategiske anskaffelser og øvrige investeringer på i alt 154 mio. kr. (200. mio. kr. fratrukket midler til sygehusenes egne investeringsrammer, samt midler til den fælles akutpulje).

2. Lokale midler på sygehusene på 21 mio. kr., som kan anvendes til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed.

3. En pulje til akutte nedbrud på 25 mio. kr. Puljen reserveres fra den fælles pulje, og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed.

De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

Med henblik på at dække eventuelle afledte anlægsudgifter i forbindelse med installation af apparaturet, foreslås det at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler under to mio. kr. fra den centrale pulje til dette formål.

Vedlagte bilag, "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2011", redegør nærmere for denne sag.

Konklusionen er, at Odense Universitetshospital (OUH) indtil nu har modtaget en større andel af puljen end deres DRG-andel berettiger til, og at DRG-værdien tager højde for OUH’s andel af højt specialiseret behandling. På baggrund af notatet anbefales det, at de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

Regionsrådet orienteres ved udgangen af 2011 om status på indkøb i indeværende år. 

Indstilling

Det indstilles:

At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til, på baggrund af de godkendte principper, at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur, samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.

At den afsatte ramme til medicoteknisk apparatur i 2011 på 163,4 mio. kr. forøges med 36,6 mio. kr. via konvertering fra drift i 2010 til anlæg. Således er den samlede investeringsramme 200 mio. kr.

At der af rådighedsbeløbet i 2011 på 200 mio. kr. overføres 21 mio. kr. til sygehusenes investeringsrammer øremærket til apparatur under 200.000 kr.

At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 179 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2011.

At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 21 mio. kr. vedr. sygehusenes investeringsrammer.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
13. Medicotekniske investeringsmidler 2011 samt principper for tildeling af midlerne

Bilag:

 

 

 

14.    Kliniske kvalitetsdatabaser, reorganisering

Sagsnr:

10/15904

Resumé

En fortsat udvikling af sundhedsvæsenet frem mod bedre ydelser til borgerne og en mere effektiv drift forudsætter kendskab til kvaliteten af patientbehandlingen. Derfor ønsker regionerne i stigende omfang at bruge kvalitetsresultater i den politiske, administrative og faglige ledelse.

Regionerne har gennem de seneste 10 år i fællesskab støttet ca. 40 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, samt det nationale indikatorprogram, som omfatter 10 sygdomsområder. Det foreslås at samle arbejdet i ét program under en fælles faglig ledelse med sekretariat i Århus.

Sagsfremstilling

Kendskab til kvaliteten af patientbehandlingen er en forudsætning for den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet i retning af bedre ydelser til borgerne og en mere effektiv drift. Derfor ønsker regionerne i stigende omfang at bruge kvalitetsresultater i den politiske, administrative og faglige ledelse.

Regionerne støtter driften og udviklingen af ca. 40 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, der på hver deres sygdomsområde leverer viden om kvaliteten i behandlingen af patienterne. Hertil kommer det nationale indikatorprogram (NIP), som løbende rapporterer om sygehusene lever op til høje faglige standarder på 10 sygdomsområder. Tilsammen er de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og NIP-databaserne regionernes primære kilder til at følge og udvikle den faglige kvalitet.

Gennem de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og NIP-databaserne råder regionerne i dag over kvalitetsresultater på de vigtigste og største sygdomsområder. Internationalt set er det ganske unikt.

Til at støtte de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i arbejdet med at registrere de nødvendige oplysninger, analysere data og formidle resultaterne har regionerne i fællesskab oprettet tre kompetencecentre, som databaserne alle er tilknyttet et af. På samme måde har NIP et sekretariat, som varetager tilsvarende opgaver for NIP-databaserne.

I fremtiden forventer regionerne at få endnu mere ud af arbejdet med måling af kvaliteten i patientbehandlingen. For at høste mere udbytte af databaserne, er der i regi af Danske Regioner opnået enighed mellem de involverede parter om at samle kræfterne i de tre nuværende kompetencecentre og sekretariatet for det nationale indikatorprogram under en fælles faglig ledelse. Dette vil ske i et fælles sekretariat, placeret i eksisterende miljøer i Århus, der refererer til en styregruppe med repræsentanter for de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Dansk Medicinsk Selskab.

Målet med omorganiseringen af de kliniske kvalitetsdatabaser er at styrke støtten til de faglige miljøer. Det skal bl.a. ske ved at udnytte kompetencer, koncepter og ydelser på tværs af de nuværende kompetencecentre og NIP-sekretariatet. Ved at integrere kompetencerne i et fælles regionalt sekretariat, udnyttes kompetencerne bedre.

Der er i dag et skel mellem NIP-databaserne og de øvrige kvalitetsdatabaser. Dette skel vil blive ophævet med den nye måde at organisere området på, og fremover vil der generelt blive fokuseret på at støtte databaser, hvor der er uønsket forskel på kvaliteten mellem afdelingerne, eller hvor Danmark ligger under internationalt niveau. Faktorer såsom alvorlighed, omfang og kompleksitet vil aktivt påvirke de krav, der stilles, og hvilken støtte der ydes til sygdomsområderne og databaserne.

De penge, der i dag årligt anvendes til formålet af regionerne, administreres gennem en fælles pulje. Puljen er hidtil blevet udmøntet for et år ad gangen, men fremover vil der blive givet flerårige bevillinger, som giver mulighed for at lægge planer på lang sigt og udvikle området strategisk.

I økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen for 2011 er det aftalt, at der skal igangsættes en analyse af, hvordan de kliniske databaser er organiseret. Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at stå for analysen og regionerne vil naturligvis gå aktivt ind i et samarbejde med staten om dette emne. Det er dog regionernes klare holdning, at det er nødvendigt under alle omstændighed at gennemføre de planlagte omorganiseringer.

Økonomi

Regionernes samlede bidrag til kvalitetsdatabaserne er 26,8 mio. kr. i 2011. Dertil kommer 12,5 mio. kr. til de multidisciplinære cancergruppers databaser og 6,9 mio. kroner til NIP-databaserne. Disse bidrag omfatter også driftsbidrag til kompetencecentrene og NIP-sekretariatet.

Det indstilles, at de regionale bidrag fastholdes på 2011-niveau.

Det indstilles, at regionerne i årene 2011-2013 bidrager med yderligere to millioner kroner til etablering af det fælles faglige sekretariat og øvrige fælles initiativer. Fra 2014 og frem skal den fælles organisering resultere i mere effektiv brug af ressourcerne, og bidragene skal tilbage på 2011-niveau, dvs. 42, 6 mio. kroner (lig med 26,8+12,5+6,9 mio. kr.).

Udover de direkte bidrag giver værtsregionerne for kompetencecentrene også indirekte bidrag f.eks. i form af lokaler, licenser mv. Det forventes, at regionernes direkte og indirekte bidrag til det område forbliver på det aktuelle niveau også efter gennemførslen af reorganiseringen og udløbet af ekstrabevillingen i 2014.

Danske Regioners bestyrelse drøftede forslaget den 30. september 2010, og anbefaler det over for regionsrådene. ’Baggrundsnotat om databaseområdet’ udarbejdet af Danske Regioner vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

At de tre regionale kompetencecentre reorganiseres med en klar arbejdsdeling og fælles faglig ledelse på tværs af regionerne.

At det nationale indikatorprogram (NIP) nedlægges som selvstændigt program og integreres i en ny fælles regional organisering af hele databaseområdet.

At der på landsplan midlertidigt tilføres i alt ekstra 2 mio. kr. til etablering af et fællesregionalt sekretariat i en periode på tre år i hhv. 2011, 2012 og 2013.

At beløbet på 2 mio. kr. fordeles mellem regionerne via bloktilskudsnøglen, hvilket betyder, at Region Syddanmark skal bidrage med 431.000 kr. (2011 pl) i 2011, 2012 og 2013. Midlerne finansieres via prioriteringspuljen.

At regionernes bidrag i 2014 falder tilbage til niveauet for 2011.

At en administrativt nedsat styregruppe bemyndiges til at prioritere og fokusere indsatsen på databaseområdet.

At der arbejdes med at nedbringe sundhedspersonalets dobbeltregistrering, jf. økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen for 2011.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010

Udvalget anbefaler instillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
14. Kliniske kvalitetsdatabaser, reorganisering

Bilag:

 

 

 

15.    Tilsagn om tilskud til projektet "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi" under Den Europæiske Regionalfond. Indtægts- og udgiftsbevilling.

Sagsnr:

10/8806

Resumé

Som en del af strukturfondsmidlerne for 2007-2013 har Region Syddanmark fået tildelt ca. 49 mio. til projektet "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi". Der søges nu om bevilling til afvikling af projektet.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har fået tildelt 48,8 mio. kr. som del af strukturfondsmidlerne for 2007-2013 til projektet "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi" under Den Europæiske Regionalfond. Det er et projekt, hvor man med nye metoder, illustrative demonstrationseksempler og konkrete guides/drejebøger vil bidrage til, at kommuner, regioner og erhvervsliv over de næste år vil investere ressourcer i OPI/OPS (Offentlig-Privat Innovation/Offentlig-Privat Samarbejde) og i udviklingen af velfærdsteknologiske produkter.

Projektet omfatter følgende syv delprojekter:

 1. Videnservice
 2. OPI-eftersyn
 3. Demonstrationsprojekt Hovedstaden
 4. Demonstrationsprojekt Sjælland
 5. Demonstrationsprojekt Syddanmark
 6. Demonstrationsprojekt Nordjylland
 7. Demonstrationsprojekt Midtjylland

Videnservice, der er knyttet til Innovationscenteret i Odense, opsamler viden og erfaringer fra det samlede nationale projekt og videreformidler denne viden.

Demonstrationsprojektet i Region Syddanmark har fokus på udvikling af intelligente badeværelser til de kommende sygehusbyggerier, og har til huse i Innovationscenteret i Odense. Region Syddanmark er projektansvarlig (lead partner) i dette EU-projekt, men hver region håndterer selvstændigt sit projekt.

Projektets finansiering fremgår af side 2 i bilaget "Tilsagnsskrivelse af 11. oktober 2010 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen", og udgøres blandt andet af offentlig finansiering og privat finansiering. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at privat finansiering er private virksomheders medarbejderes arbejdstid, der investeres og kapitaliseres i projektet.

Sagen forelægges med henblik på meddelelse af indtægtsbevilling på 48,804 mio. kr. i perioden 2010-2013 og en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projekterne for perioden.

Projektbudget

2010: 8,927 mio. kr.

2011: 17,987 mio. kr.

2012: 15,462 mio. kr.

2013: 6,428 mio. kr.

I alt: 2010-13: 48,804 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

At der under Sundhed, Somatik meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling på 48.804 mio. kr. (netto 0) til afvikling af projektet "Laboratorium for offentlig-privat innovation" i perioden 2010-2013, forankret på Center for brugerfokuseret Innovation. Fordelingen fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
15. Tilsagn om tilskud til projektet "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi" under Den Europæiske Regionalfond. Indtægts- og udgiftsbevilling.

Bilag:

 

 

 

16.    Planer for fremtidig drift af MR-scanner på Aabenraa Sygehus og på Haderslev Sygehus

Sagsnr:

10/17634

Resumé

Region Syddanmark ønsker at overtage driften af MR-scanneren på Aabenraa Sygehus pr. 1. januar 2012. Det er derfor nødvendigt at opsige aftale med den private leverandør af MR-scanninger, der i dag driver MR-funktionen på Aabenraa Sygehus.

Sideløbende hermed udbydes driften af MR-scanneren på Haderslev Sygehus.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark indgik den 12. december 2007 en aftale med Thava Imaging A/S om MR-scanninger af minimum 11.800 patienter årligt fra Region Syddanmark. Kontrakten indebærer, at Thava kan udføre scanninger på såvel scanneren i Aabenraa som scanneren i Middelfart, dog således at patienter primært henvist fra Sygehus Sønderjylland scannes på scanneren i Aabenraa.

Denne aftale afløste en tidligere kontrakt mellem Thava og Sønderjyllands Amt vedr. drift af MR-scanneren på Aabenraa Sygehus. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2008, og kan opsiges med et års varsel dog tidligst 1. januar 2010 med ophør 31. december 2010.

Som led i Region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur bliver Aabenraa Sygehus de kommende år udbygget til et af regionens fire akutsygehuse med fælles akutmodtagelse. Som følge heraf vil Røngentafdelingen for Sygehus Sønderjylland organisatorisk være forankret her, med tilknyttede røngentfunktioner på Sønderborg Sygehus og Tønder Sygehus. Der eksisterer ligeledes en røntgenfunktion inkl. MR-scanner på Haderslev Sygehus, for hvilket det gælder, at der arbejdes på en løsning, hvor sygehuset frasælges og regionen evt. lejer sig ind i de dele af bygningerne, som kan bruges til sammedagsformål.

Som følge af den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland, og Aabenraa Sygehus´s fremtidige rolle som akutsygehus, vurderes det hensigtsmæssigt, at Aabenraa Sygehus overtager driften af MR-scanneren på Aabenraa Sygehus. Dette både af driftsmæssige grunde, og af hensyn til styrkelse af den lægelige videreuddannelse af radiologer, samt uddannelsen af radiografer på Røntgenafdelingen i Sygehus Sønderjylland.

Samarbejdsaftalen med Thava opsiges derfor ultimo 2010 med virkning fra den 1. januar 2012.

Sideløbende hermed udbydes driften af MR-scanneren på Haderslev Sygehus med henblik på at sikre en bufferkapacitet i Region Syddanmark. Dette giver mulighed for forsat anvendelse af en del af Haderslev Sygehus, og samtidig ligger Haderslev Sygehus geografisk godt placeret for især den jyske del af regionens befolkning.

Regionen har de senere år udvidet kapaciteten inden for MR-scanning. I 2010 er der taget to MR-scannere i brug på Rygcenter Middelfart, samt en MR-scanner på Tønder sygehus. Et evt. yderligere udbud af MR-scanninger vil derfor bero på en efterfølgende konkret vurdering af kapacitetsbehov.

I løbet af 2011, dvs. i opsigelsesperioden, vil der blive arbejdet videre med følgende spor:

 • At Sygehus Sønderjylland i eget regi kan overtage driften af MR-scanneren på Aabenraa Sygehus pr. 1. januar 2012.
 • At forberede udbud af driften af MR-scanneren på Haderslev Sygehus pr. 1. januar 2012.
 • At fastsætte restværdien af MR-scanneren, i det omfang Thava ønsker at overdrage MR-scanneren i Aabenraa, hvilket bl.a. skal ske i samarbejde med Thava.

Ovenstående ændringer skal gennemføres i tæt samarbejde med de involverede parter, og er på nuværende tidspunkt drøftet indledningsvist i Sygehus Sønderjyllands fælles MED-udvalg.

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
16. Planer for fremtidig drift af MR-scanner på Aabenraa Sygehus og på Haderslev Sygehus

 

 

 

17.    Visionsarbejdet: Indbydelse til deltagelse i sundhedskaravanerne samt borgertopmøde

Sagsnr:

10/1091

Resumé

Regionrådsmedlemmerne indbydes til at deltage i sundhedskaravanerne samt borgertopmøde i 2011.

Sagsfremstilling

På baggrund af en temadrøftelse i april 2010 vedr. udabrejdelse at ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark besluttede regionsrådet, at visionsudvalget skulle arbejde videre og forestå den videre proces med at udarbejde forslag til vision til senere forelæggelse for regionsrådet.

Visionsudvalget har i løbet af 2010 bl.a. drøftet proces, rammevilkår, begreber samt centrale dilemmaer og vigtige temaer i sundhedsvæsenet. På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet et diskussionsoplæg, der beskriver centrale temaer/udfordringer og giver nogle bud på svar og retning for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Diskussionsoplægget er pt. i høring hos relevante parter frem til 1. december 2010.

Borgerne involveres i visionsarbejdet i starten af 2011 via såkaldte sundhedskaravaner, hvor det er tanken, at regionrådsmedlemmerne drager ud i landet for at høre borgernes input.

Der planlægges med fire sundhedskaravaner (tre i Jylland og en på Fyn) og et opsamlende forum i Middelfart. Det opsamlende forum finder sted i forbindelse med det borgertopmøde, som Danske Regioner afholder/koordinerer lørdag den 5. marts 2011.

Der planlægges med følgende datoer for sundhedskaravanerne:
 
Jylland:
Tirsdag den 22. februar 2011
Onsdag den 23. februar 2011
Torsdag den 24. februar 2011


Fyn:
Tirsdag den 1. marts 2011
+ opsamlende forum/borgertopmøde i Middelfart den 5. marts 2011
 

Deltagerkreds:

Visionsudvalget har på mødet den 23. november 2010 drøftet sagen og anbefaler på baggrund heraf, at alle regionrådsmedlemmer indbydes til at deltage i sundhedskaravanerne samt borgertopmødet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionrådsmedlemmerne indbydes til at deltage i sundhedskaravanerne og borgertopmødet i 2011, og anmodes om deltagelse heri jfr. reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 5, jfr. stk. 1, litra f.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
17. Visionsarbejdet: Indbydelse til deltagelse i sundhedskaravanerne samt borgertopmøde

 

 

 

18.    Salg af p-pladser til Esbjerg Kommune

Sagsnr:

08/12134

Resumé

Esbjerg Kommune ønsker at købe 100 p-pladser af Region Syddanmark i p-huset, som er under opførelse ved Esbjerg Sygehus.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af p-hus ved Esbjerg Sygehus, har Esbjerg Kommune kontaktet Region Syddanmark med en forespørgsel om at købe 100 p-pladser. Efter en drøftelse med Esbjerg Kommune er det aftalt, at købsbetingelserne kan udformes således, at Region Syddanmark på et senere tidspunkt kan tilbagekøbe p-pladserne til den nu aftalte salgspris.

På grund af gunstige byggekonjunkturer er det besluttet at p-huset, som nu er under byggeri, opføres med  en overkapacitet af parkeringspladser, som dækker behovet frem til 2020. Det vil derfor være muligt at imødekomme kommunens ønske samtidig med, at sygehuset disponerer over et tilstrækkeligt antal p-pladser. Esbjerg Kommune ønsker at stille pladserne til rådighed for alle borgere og brugerne af den bypark, der skal etableres på den anden del af remisegrunden. Det betyder, at kommunen primært vil have et behov for p-pladser i weekenden, og sygehusets ansatte vil derfor fortsat kunne anvende pladserne i spidsbelastningsperioden fra kl. 8-15 på hverdage.

Esbjerg Kommune har behov for en garanti på, at de kan eje pladserne i minimum 5 år. Efter 5 år kan Region Syddanmark tilbagekøbe pladserne med et års varsel, således at regionen kan købe pladserne tilbage når behovet for p-pladser til sygehuset stiger i takt med den øgede patienttilgang. Der vil efter 5 år ske en vurdering af, hvorvidt det er muligt at udskyde tilbagekøbet yderligere.

P-pladserne sælges til markedspris, som i Esbjerg skønnes at svare til etableringsomkostningerne. De estimerede etableringsomkostninger forventes på nuværende tidspunkt, at kunne holdes indenfor en ramme på 45 mio. kr. for 600 p-pladser, svarende til en pris pr. plads på 75.000 kr. Esbjerg Kommune kan således købe 100 p-pladser til en pris på i alt 7,5 mio. kr.

Som en forudsætning for salget vil det gælde, at regionen kan tilbagekøbe p-pladserne til nedskrevet værdi (dvs. markedsværdien i dag nedskrevet til markedsværdien på tidspunktet for tilbagekøb).

Indstilling

Det indstilles:

At det godkendes, at der indgås en aftale med Esbjerg Kommune om salg af 100 p-pladser for en foreløbig 6-årig periode med en tilbagekøbsklausul, til en pris på 75.000 kr. pr. plads.

At der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 7,5 mio. kr. (indeks 121,7) i 2010. 

At der afsættes rådighedsbeløb på  -7,5 mio. kr. (indeks 121,7) i 2010.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå aftale med Esbjerg Kommune om salg af p-pladser under de af regionen godkendte forudsætninger. 

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
18. Salg af p-pladser til Esbjerg Kommune

 

 

 

19.    5 mio. kr. til reduktion af ventetiden I psykiatrien

Sagsnr:

10/17578

Resumé

Der opleves på enkelte områder stigende ventetider i psykiatrien. Med henblik på i en overgangsfase at finansiere en række ventetidsreducerende strukturelle ændringer i de kommende 2 år foreslås det at overføre 5 mio. kr. fra de centrale meraktivitetsmidler til psykiatriens sygehus.

Sagsfremstilling

Ventetiderne på det børne- og ungdomspsykiatriske område har i de første kvartaler i 2010 været stigende på trods af øget behandlingsaktivitet på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Ventetid på fx op til 40 uger har været situationen for enkelte patienter på Odense-afdelingen. Desuden opleves længere ventetider på enkelte områder indenfor voksenpsykiatrien.

Det er sygehusledelsens vurdering, at det vil være nødvendigt at iværksætte en række strukturelle omlægninger (arbejdsgange, teams mv.) på afdelingerne, for at sikre flere henviste en endnu hurtigere vurdering og evt. opstart af behandlingsforløb. Disse tiltag vil på lidt længere sigt gennem produktivitetsforbedringer og meraktivitet være selvfinansierende, men på kort sigt (i 2010-2011) vil det være nødvendigt med supplerende finansiering frem til at de nye strukturer er i fulde omdrejninger, herunder at der er sket den nødvendige rekruttering.

For at sikre yderligere fald i ventetiden, og som supplement til meraktivitetsfinansierings-modellen, anbefales det, at der overføres ekstra 5 mio. kr. i alt for perioden 2010-2011 til finansiering af videreudbygning og tilpasning af psykiatriske afdelinger. Med denne tilførsel er det sygehusledelsens forventning, at bl.a. den maksimale ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien allerede ved årsskiftet 2010/2011 vil være nede på eller under 20 uger mod de 40 uger, som den har været oppe på, tidligere i år.

Puljen finansieres af de allerede afsatte midler til meraktivitet for 2010, da det ikke forventes at psykiatriens sygehus når loftet på denne ramme i 2010.

Indstilling

Det indstilles:

At psykiatriens sygehus i 2010 tilføres et budget på 5 mio. kr. 

At overførslen finansieres af de afsatte midler til meraktivitet i 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
19. 5 mio. kr. til reduktion af ventetiden I psykiatrien

 

 

 

20.    Omstillingspulje 2011-2014 til at understøtte gennemførelse af anbefalinger i psykiatriplanen

Sagsnr:

10/17578

Resumé

I de kommende 4 år bliver der behov for at iværksætte en række omstillingsaktiviteter med henblik på at gennemføre psykiatriplanens anbefalinger. Det indebærer en række meromkostninger i en kortere periode. Der afsættes derfor 5 mio. kr. årligt af de centrale udbygningsmidler i psykiatrien til en omstillingspulje, hvor psykiatriens sygehusledelse også bidrager med 5 mio. kr. Puljen udløber i 2014. 

Sagsfremstilling

En lang række af de væsentligste anbefalinger i psykiatriplanen er ved, eller vil blive gennemført de kommende år. Det drejer sig bl.a. om:

 • Etablering af lokalpsykiatriske centre
 • Udbygget og samlet retspsykiatrisk funktion i Middelfart
 • Samling af døgnfunktioner i hhv. Aabenraa og Esbjerg
 • Løbende harmonisering af serviceniveau

I psykiatriplanen er der indregnet en række tilpasninger af sengetallet i de enkelte hovedfunktioner som følge af dels konvertering af en række almenpsykiatriske senge til retspsykiatriske senge, og dels en harmonisering af sengetallet på tværs af regionen. Disse tilpasninger (reduktioner eller tilførsel af senge) realiseres i takt med, at de nye døgnfunktioner etableres/bygges.

Det indebærer, at der i en del år vil være en mindre overkapacitet af senge i psykiatrien, fordi fx udbygningen af retspsykiatrien i Middelfart forventes gennemført ved udgangen af 2012, mens reduktionen i almenpsykiatriens sengetal først er gennemført en del år senere, samtidig med de sidste hovedfunktioner er fysisk på plads i Esbjerg, Aabenraa, Odense og Vejle.

Samtidig vil der de kommende år blive sat en lang række initiativer i værk, der bl.a. skal styrke psykiatriens basis (fx kompetenceudvikling af personalestaben) og reducere potentielle flaskehalse (fx rekruttering af personale).

Der vil være behov for at kunne tage lokale og regionale initiativer til at understøtte fx overgang til lokalpsykiatriske centre, samling af døgnfunktioner i de enkelte hovedfunktionsområder og udbygning af retspsykiatrien.

Den permanente finansiering af anbefalingerne i psykiatriplanen vil generelt skulle ske gennem:

 • Udbygningspuljer i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien
 • Meraktivitetsfinansiering ud fra modellen, som regionsrådet godkendte sidste år.
 • Driftsbesparelser ved sammenlægning af døgnfunktioner

Den store forandringsproces psykiatrien står midt i, i lyset af psykiatriplanen, vil de kommende år indebære midlertidige ekstra omkostninger (transaktionsomkostninger) frem til at aktiviteterne er helt på plads i de nye rammer og i de nye koncepter for fx lokalpsykiatri og integrerede åbne/lukkede sengeafsnit.

Til at dække en væsentlig del af disse transaktionsomkostninger foreslås etablering af en årlig omstillingspulje på 10 mio. kr. i perioden 2011-2014, der administreres af psykiatriens sygehusledelse. Udover at sygehusledelsen bidrager med 5 mio. kr. til puljen indenfor den nuværende ramme, tilføres der 5 mio. kr. fra de centrale udbygningsrammer. For alle initiativer, der iværksættes indenfor denne puljes rammer, skal det vurderes, hvorvidt de vil få aktivitetsmæssige konsekvenser. Meraktivitetsafregning for en evt. ekstra aktivitet skal indregnes i finansiering af disse initiativer.

Bidraget fra de centrale rammer på 5 mio. kr. finansieres af udbygningsrammerne for børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien med hver 2,5 mio. kr. Efter 2014 stopper tilførslen af centrale midler til omstillingspuljen.

Indstilling

Det indstilles:

At psykiatriens sygehus tilføres budget på årligt 5 mio. kr. i perioden 2011-2014.

At budgettilførslen finansieres af udbygningsrammerne for børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien med hver 2,5 mio. kr. mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
20. Omstillingspulje 2011-2014 til at understøtte gennemførelse af anbefalinger i psykiatriplanen

 

 

 

21.    Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien

Sagsnr:

10/70

Resumé

Kommissorium for analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2011 er det besluttet, at der skal foretages en analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien. Nøgletallene for Region Syddanmark viser, at der samlet set er en høj produktivitet i den psykiatriske behandling. Dette viser sig bl.a. ved relativt lavere udgifter og færre ansatte end i andre regioner. Samtidig er der dog i Region Syddanmark stor forskel på produktiviteten i de enkelte enheder. På den baggrund ønsker regionsrådet en analyse af, hvordan Region Syddanmark placerer sig i forhold til ydelsernes kvalitet og økonomi. Endvidere skal der laves en vurdering af, om særlige geografiske og demografiske forhold, herunder storbyforhold, har betydning for sygehusenes behandlingsopgave.

Administrationen har udarbejdet udkast til kommissorium for analysen. 

Ifølge kommissoriet skal der inden årets udgang være nedsat en arbejdsgruppe der får til opgave at præsentere analysens resultater inden udgangen af juni 2011. 

Indstilling

Det indstilles:

At kommissorium for analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien godkendes.

Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
21. Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien

Bilag:

 

 

 

22.    Anvendelse af midler til lokale PsykInfo´er

Sagsnr:

10/70

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til anvendelse af de i budgettet afsatte midler til PsykInfo-funktioner i lokalpsykiatrien, som regionsrådet skal tage stilling til.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 har regionsrådet besluttet, at Psykiatrisk Informationscenter (PsykInfo) skal være regionsdækkende, også på det lokalpsykiatriske område. Der er enighed om, at der etableres en satellitfunktion i alle nuværende og kommende lokalpsykiatriske centre. Satellitterne skal fungere som en integreret del af behandlingstilbuddene. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. i overslagsårene.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til, hvordan disse midler bringes i anvendelse.

De centrale elementer i forslaget er, at PsykInfo i et lokalpsykiatrisk center skal have en kendt bemandet åbningstid, og at bemandingen primært sker i form af ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund. De lokalpsykiatriske PsykInfo´er forankres fagligt og personalemæssigt i regionens centrale PsykInfo-funktion. Derfor tilføres driftsmidlerne også til den centrale PsykInfo-funktion.

De lokale PsykInfo´er skal medvirke til at styrke involveringen af lokale brugere, pårørendeorganisationer, den kommunale psykiatri og andre relevante aktører i lokalsamfundet som f.eks. jobcentre.

Anvendelsen af de tilførte midler og deres fordeling på løn og drift beskrives i forslaget, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

At notat om anvendelse af midler til etablering af Psyk Info´er i lokalpsykiatrien godkendes.

Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
22. Anvendelse af midler til lokale PsykInfo´er

Bilag:

 

 

 

23.    Godkendelse af programoplæg for nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa

Sagsnr:

10/16892

Resumé

Regionsrådet har i forbindelse med aftalen om fremrykning af anlægsinvesteringerne, besluttet en fremrykning af psykiatriens nye sygehusbyggeri fra færdiggørelse i 2018 til i stedet ved udgangen af 2013.

Der er nu udarbejdet et programoplæg for psykiatriens projekt i Aabenraa, som regionsrådet skal godkende.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på regionsrådets aftale om bl. a. en fremrykning af psykiatriens nye sygehusbyggeri fra færdiggørelse i 2018 til i stedet ved udgangen af 2013 er der, for at kunne overholde tidsfristen, som det første skridt i anlægsprocessen udarbejdet et programoplæg for psykiatriens projekt i Aabenraa.

Som det ses af vedlagte programoplæg, er det en generel beskrivelse af, hvad der skal bygges, en beskrivelse af de funktioner, der skal indeholdes i byggeriet og hvordan den fysiske og logistiske sammenhæng mellem funktionerne skal være, samt slutteligt en beskrivelse af visse tekniske og organisatoriske forhold.

I lyset af regionsrådets beslutning på sit møde den 25. oktober 2010 om at placere et ungdomsafsnit med 19 senge i Aabenraa, vil der blive foretaget en fornyet beregning af lokalekapaciteter og byggeøkonomi i det samlede projekt til forelæggelse for regionsrådet i forbindelse med fremlæggelsen af byggeprogrammet for projektet.

Ud over etableringen af nye sengepladser i Aabenraa ved sammenflytning af afdelingerne i Augustenborg og Haderslev, samt en ny og geografisk bredere dækkende ungeafdeling, skal der i henhold til generalplanen etableres plads til den ambulante børne- og ungdomspsykiatri og den ambulante gerontopsykiatri.

Det samlede etageareal forventes at blive på ca. 20.000 kvm. for så vidt angår sengearealerne placeret i ét plan. Til at udarbejde programoplægget har der været nedsat to brugergrupper for dels voksenpsykiatrien, dels børne- og ungdomspsykiatrien.

I forbindelse med samarbejdet på det kliniske område med somatikken foreligger der forslag om bygningsmæssigt fællesskab mellem somatikkens Familiehus og psykiatriens børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium, og muligvis også ved senere beslutning det ungdomspsykiatriske sengeafsnit. 

Psykiatriens byggeri skal bygningsmæssigt og servicemæssigt samtænkes med det somatiske sygehusbyggeri på grunden. Det er derfor planen, at psykiatriens byggeri kobles sammen med somatikken ved dennes nuværende hovedindgang mod nord-vest.

Psykiatrien ventes således placeret på den nuværende parkeringsplads ved hovedindgangen og strækkende sig ud derfra på det skrånende terræn.

Med de mange fælles berøringspunkter, der er mellem psykiatrien og somatikken, indgår psykiatrien således generelt i planlægningen af alle servicefunktioner, logistikken og p-områder m.v. på hele sygehusmatriklen.

Endvidere er psykiatriens FAM (Fælles Akut Modtagelse) bygningsmæssigt ved at blive integreret i somatikkens FAM.

Den samlede udgift til psykiatriens oprindelige byggeri er i indeks 123,9 på 415 mio. kr., hvortil kommer et beløb på 32,8 mio. kr. for at bringe byggeriet op på energiklasse 2015-niveau. Den endelige byggesum vil som nævnt skulle genberegnes på grundlag af ændrede sengetal, økonomiske fordelinger på en række fællesområder med somatikken såvel klinisk som servicemæssigt.

På den baggrund er der behov for, at regionsrådet frigiver en anlægsbevilling i 2011 på 45 mio. kr. til totalrådgiverydelse, til at foretage tekniske undersøgelser og beregninger, til projektorganisation, samt dele af psykiatriens bidrag til FAM, køkkenfunktionen m.v.

Indstilling

Det indstilles:

At programoplægget for etablering af en psykiatrisk døgnafdeling i Aabenraa godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 45 mio. kr. (indeks 123,9) til rådgiverydelse, til at foretage tekniske undersøgelser og beregninger, til projektorganisation, samt dele af psykiatriens bidrag til FAM, køkkenfunktionen m.v. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

At Psykiatri- og Socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til totalrådgiverydelsen inden for den afsatte økonomiske ramme.  

Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
23. Godkendelse af programoplæg for nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa

Bilag:

 

 

 

24.    Godkendelse af idéoplæg for en udbygget psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg

Sagsnr:

09/6490

Resumé

I henhold til regionens psykiatriplan skal der for hovedfunktion Vestjylland etableres en samlet og udbygget psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg med færdiggørelse i 2014. 

Med flytningen af sengefunktionen fra Hviding til Esbjerg vil der fremtidigt samlet blive 93 voksenpsykiatriske senge i Esbjerg fordelt på almen voksenpsykiatriske og gerontopsykiatriske senge. Udgiften til det samlede projekt beløber sig til 197,3 mio. kr. over årene 2010-2014. 

Sagsfremstilling

Den nedsatte projektstyregruppe for det nye byggeri ved døgnafdelingen i Esbjerg har udarbejdet vedlagte idéoplæg for etablering af en samlet og udbygget døgnfunktion for psykiatrien i Esbjerg.

I ideoplægget indgår forslag til vision og fokusområder for byggeriet. Vision for døgnafdelingen i Esbjerg er "Sammenhængende psykiatri for den enkelte" og  fokusområder for det forestående byggeprojekt i Esbjerg er: Sammenhæng, Relationer, Sikkerhed, Brugerstyring, Psykiatri i bevægelse, Reducere stigmatisering og helbredende arkitektur.

Herudover fremhæves følgende om de fysiske rammer fra ideoplægget:

 • Der stiles efter etablering af 6 sengeafsnit med i alt 93 sengepladser (svarende til generalplanen) - 3 sengeafsnit på 16 pladser og 3 sengeafsnit på 15 pladser
 • Hovedbygningen bliver en særlig udfordring, når det handler om at skabe en helhed og sammenhæng for patienter, pårørende og personale - dette vil få særskilt fokus.
 • Der arbejdes ud fra en 2- faset model i byggeriet: 1. fase vil omhandle etablering af tilstrækkelig sengekapacitet i Esbjerg til, at Hviding hurtigst muligt (medio 2013) vil kunne flytte til Esbjerg. 2. fase vil omhandle hovedbygningen og de eksisterende sengeafsnit (færdig i 2014). Hvorvidt det er muligt at gennemføre denne 2-fase model vil først kunne afklares, når det konkrete byggeprojekt er kendt (medio 2011). Den største udfordring vurderes umiddelbart at være den nuværende fordeling af anlægsbudgettet på de enkelte år. Her er næsten halvdelen af anlægsbudgettet placeret i 2014. 

Der har ligesom ved Aabenraa-projektet været gennemført en analyse af udviklingen i forbruget af døgnsenge. Overordnet viser analysen, at der ikke er behov for at opjustere sengeantallet. Analysen viser, at det vestjyske område isoleret set vil kunne klare sig med 6 færre senge i 2020. Men med den ønskede harmonisering på tværs af regionen mht. fordeling af sengepladser, hvor Vestjylland i dag ligger under gennemsnittet, forventes behovet at ligge på 93 senge.

I investeringsbudgettet for 2011 er afsat i alt 197,3 mio. kr. i årene 2010-2014 i rådighedsbeløb til formålet.
 

Denne økonomiske ramme er baseret på generalplanen og tillagt ekstra midler fra den lokale vækstpakke til etablering af nybyggeri i energiklasse 2015.

Indstilling

Det indstilles:

At idéoplægget for etablering af en samlet og udbygget døgnfunktion for psykiatrien i Esbjerg godkendes.

Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
24. Godkendelse af idéoplæg for en udbygget psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg

Bilag:

 

 

 

25.    Sikringstiltag på almenpsykiatriske afdelinger

Sagsnr:

10/13649

Resumé

Regionerne blev i marts måned 2010 bedt om en redegørelse for sikkerhedssituationen omkring de retspsykiatriske patienter på de retspsykiatriske afdelinger.

På baggrund af analysen forelægges 2 modeller for sikringstiltag til drøftelse.

Sagsfremstilling

Regionerne blev i marts måned 2010 af Danske Regioner bedt om en redegørelse for sikkerhedssituationen omkring de retspsykiatriske patienter på de retspsykiatriske afdelinger. Mange af de retspsykiatriske patienter bliver imidlertid indlagt på almenpsykiatriske afdelinger pga. for få retspsykiatriske sengepladser. For at få et mere fuldstændigt billede af situationen gennemførte regionens arbejdsmiljø- og sikkerhedschef på psykiatriområdet derfor en afdækning af omfang af flugt/flugtforsøg fra de almenpsykiatriske afdelinger og behovet for tiltag til at forbedre sikkerheden omkring de retspsykiatriske patienter.

På baggrund af undersøgelsen er der i samarbejde med psykiatriens anlægssekretariat og ekstern rådgiver udarbejdet et katalog over sikkerhedstiltag på de enkelte afdelinger, som har oplevet flugt/flugtforsøg de seneste år. Det drejer sig om afdelingerne i Vejle, Kolding, Augustenborg og Svendborg, der tilsammen står for 98% af alle flugt/flugtforsøg afdækket i undersøgelsen. De øvrige afdelinger - i Middelfart, Haderslev og Esbjerg - er ikke med i kataloget fordi flugt/flugtforsøg har et meget begrænset omfang disse steder, og fordi Esbjerg og Middelfart står over for større ombygningsprojekter de kommende år, hvor evt. yderligere permanente sikkerhedstiltag naturligt indgår.

Et baggrundsnotat med forslag til forbedringer, anlægsøkonomi og indstillinger fra psykiatriledelsen er vedlagt.

De foreslåede sikringstiltag er inddelt i 2 pakker:

En grundpakke, der afhængig af afdeling indeholder:

 • Aktive videokameraer samt perimetersikring (usynlig infrarød stråle) til overvågning af yder grænse omkring hele bygningskomplekset med alarmafgivelse.
 • Etablering af udvendig belysning langs ubelyste facader med retningsbestemt belysning
 • Etablering af udvendig spot belysning ved patienthave, samt langs facader med vindue/døre, lamper som automatisk tænder ved alarmering.
 • Etablering af udvendig retningsbestemt spotbelysning ved patientterrasser, der tænder ved alarm.

En udvidet pakke, der udover grundpakkens elementer indeholder:

 • Etablering af ekstra hegn i 4 m højde omkring patienthaver/udegårde i Kolding og Svendborg. Det er vurderingen, at hvis det skal gøre en forskel i forhold til de nuværende hegn i 2-3 meters højde, så skal hegnene op på min 4 meter. Der er vedlagt visualiseringer af, hvordan det vil tage sig ud med de nye højere hegn.

Psykiatriledelsen kan umiddelbart anbefale iværksættelse af grundpakkens tiltag, da de både har den rette balance mht. effekt på flugtforsøg (og indsmugling af stoffer), ressourceanvendelse og begrænset imageeffekt, og samtidig vil de give mening at opretholde også efter 2013, hvor de retspsykiatriske patienter ikke forventes at være på de almenpsykiatriske afdelinger.

Psykiatriledelsen anerkender, at den udvidede pakke med bedre og væsentlig højere hegn kan have en ekstra flugthæmmende effekt, men finder tiltaget ude af proportioner både i forhold til at det er en midlertidig problemstilling der skal løses, samt omfanget af den problemstilling, der skal løses. Allervigtigst er dog den yderligere stigmatiserende effekt hegnene kan have i forhold til patienter og pårørende i psykiatrien, og det bidrag det yder til image af psykiatrien som et lukket og fængselslignende system. Psykiatriledelsen kan på den baggrund ikke anbefale den udvidede pakke. Sagen blev forelagt Klinisk Etisk Komite på møde den 16. november 2010. Udtalelse er vedlagt som bilag.  

De samlede udgifter til grundpakken andrager samlet 1,725 mio.kr., hvor den udvidede pakke andrager samlet 2,435 mio. kr. I den udvidede pakke er der også indregnet udgifter til nedtagning af hegnene efter 2012.

Anlægsprojektet indstilles finansieret af de afsatte 2,5 mio. kr. i budget 2011 til sikringstiltag - almenpsykiatriske afdelinger. 

Indstilling

Det indstilles:

At grundpakkens tiltag iværksættes.

Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
25. Sikringstiltag på almenpsykiatriske afdelinger

Bilag:

 

 

 

26.    Konsolidering af almenpsykiatrisk afdeling i Odense

Sagsnr:

10/17578

Resumé

Der er etableret midlertidige retspsykiatriske senge i Odense, der indtil oktober 2010 har været finansieret af puljemidler. For at sikre den videre finansiering af disse sengepladser foreslås tilførsel til sygehusets budget på netto 7 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 12,5 mio. kr. fra 2013 og fremefter.

Sagsfremstilling

I september 2009 åbnede det midlertidige retspsykiatriske afsnit i Odense. Afsnittet var blevet etableret i det daværende lukkede afsnit. Afsnittet skal fungere frem til de nye udvidede bygninger i Middelfart er etableret ved udgangen af 2012, hvorefter de retspsykiatriske senge flyttes til Middelfart.

Afsnittet blev i første omgang finansieret af puljemidler under SATS-puljeaftalen 2008 til udbygning af kapaciteten i retspsykiatrien. Bevillingen på netto 12,5 mio. kr. årligt udløb august 2009. Der er derfor brug for at skabe et nyt finansieringsgrundlag for dette afsnit.

Den etårige puljebevilling er siden permanentgjort, og regionen har modtaget ca. 12 mio.kr. ekstra i bloktilskud til at sikre opretholdelse af kapaciteten på området.

Udover midler tilført til finansiering af merudgiften ved at drive et retspsykiatrisk afsnit i forhold til et lukket afsnit (ca. 1 mio. kr.) fik afdelingen også tilført netto ca. 11,5 mio. kr. årligt til at sikre, at den samlede behandlingskapacitet i voksenpsykiatrien i Odense (ambulant og stationært set under et) fortsat kunne opretholdes. Samlet skulle afdelingen i Odense dermed udvide sin behandlingskapacitet svarende til netto ca. 11,5 mio. kr. i forhold til situationen før det midlertidige retspsykiatriske afsnit blev etableret.

Her lidt over 1 år efter åbning af det retspsykiatriske afsnit kan det konstateres, at der ikke er sket den forventede udbygning af behandlingskapaciteten i voksenpsykiatrien (ambulant og/eller stationært).

Samtidig med etablering af det nye midlertidige retspsykiatriske afsnit i 2009 blev det konstateret, at Odense-afdelingen, udover den manglende kapacitetsudbygning, som beskrevet ovenfor,  risikerede at komme ud af året med et merforbrug på mere end 20 mio. kr. Der blev sat et intensivt arbejde i gang med en langsigtet handlingsplan, der hurtigst muligt skulle få reduceret udgifterne på afdelingen, herunder blev der iværksat en række tilpasninger indenfor både det stationære og ambulante område. Resultatet for 2009 blev et underskud på 22 mio. kr.

Det er sygehusledelsens vurdering, at med den omfattende opgave det bliver for afdelingen at komme i balance, og i lyset af de omfattende initiativer der er taget, vil det ikke være realistisk at forvente, at afdelingen er både i økonomisk balance og har afdraget sit merforbrug før ved udgangen af 2012.

Denne omstillingsproces stiller store krav til både ledelse og personalet nu og de kommende år. Det vurderes forbundet med stor risiko at presse afdelingen yderligere i de kommende år.

Det er derfor psykiatridirektørens vurdering, at det ikke vil være realistisk at afdelingen parallelt med den omtalte store omstillingsproces yderligere i de kommende år skulle lykkedes med at få udvidet deres behandlingskapacitet svarende til alle 11,5 mio. kr.

For derfor at sikre ro og tid til at afdelingen i Odense får håndteret deres igangværende omstillingsproces med henblik på balance ved udgangen af 2012 anbefaler psykiatridirektøren ud fra en ledelsesmæssig vurdering, at psykiatriens sygehusbudget tilføres en del af pengene til finansiering af den midlertidige retspsykiatri i Odense uden et medfølgende aktivitetskrav. Psykiatriens sygehus vil skulle finde den resterende finansiering til de midlertidige retspsykiatriske pladser indenfor eksisterende budget.

Fra 2013 og fremover vil psykiatriens sygehus indenfor budgettet skulle overføre ressourcer til udbygning af retspsykiatrien i Middelfart svarende til 14 retspsykiatriske senge uden at den samlede aktivitet (ambulant og stationært) i Odense nedbringes af den grund.

Til den opgave indstilles, at der i 2010 tilføres psykiatriens sygehus 4,6 mio. kr., mens der i 2011og 2012 tilføres sygehusets budget netto 7 mio. kr. årligt. Fra 2013 og fremefter tilføres 12,5 mio. kr. netto til psykiatriens sygehus budget til permanent finansiering af 14 retspsykiatriske senge i Middelfart.  

Budgettilførslen finansieres dels af bloktilskudsudvidelsen på retspsykiatriområdet og mankoen i forhold hertil finansieres af udbygningsrammen vedr. udredningsretten for voksne.

Indstilling

Det indstilles:

At psykiatriens sygehus i 2010 tilføres budget på netto 4,6 mio.kr.

At psykiatriens sygehus i 2011-2012 tilføres budget på netto 7 mio. kr. årligt.

At psykiatriens sygehus i 2013 og overslagsår tilføres budget på netto 12,5 mio. kr. årligt.

At budgettilførslen finansieres dels af bloktilskudsudvidelsen på retspsykiatriområdet og mankoen i forhold hertil finansieres af puljen vedr. udredningsretten for voksne.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
26. Konsolidering af almenpsykiatrisk afdeling i Odense

 

 

 

27.    Tilknytning af ny sikret organisation til Egely

Sagsnr:

10/15860

Resumé

Der fremsættes forslag om, at en ny sikret institution i Esbjerg ledelsesmæssigt og organisatorisk bliver en del af den sikrede institution Egely.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 22. november 2010 en sag vedr. grundkøb til en ny sikret institution i Esbjerg.

I arbejdet med unge anbragt på en sikret institution indgår en lang række faglige og pædagogiske overvejelser. Her skal særligt fremhæves:

Sikring:

Med udgangspunkt i det lovfastsatte minimumskrav til sikring af de unge skal der være en balance mellem sikring mod rømning og et pædagogisk sigte med opholdet med vægt på det sidste. Sikringen understøttes således ikke blot af de fysiske foranstaltninger, men i lige så høj grad af det pædagogiske miljø der etableres på institutionen og kontakten med de ansatte. Det bærende i pædagogikken er relationen og nærheden mellem den unge og personalet.

Tryghed via struktur og forudsigelighed:

Hverdagen på en sikret institution har en fast struktur for at give de unge tryghed og lære dem, hvordan en almindelig hverdag hænger sammen. Strukturen betyder, at den unge placeres i en sammenhæng, der indebærer faste regler, rutiner og aktiviteter. De tydelige rammer og fokusering på det relationelle arbejde minimerer konflikter og skaber tryghed for såvel de unge som personalet.

Nystartede institutioner vil almindeligvis bruge nogen tid på at finde en kultur og en struktur, der ligger fast. I tilfældet med en sikret institution er det nødvendigt, at den faste struktur ligger fast fra institutionens åbning af hensyn til de unge visiterede. Her vil en tæt organisatorisk sammenhæng med den sikrede institution Egely være en kæmpe fordel. Egelys årelange erfaring og viden kan fra starten deles med den nye sikrede institution i Esbjerg.

Det foreslås derfor, at den nye sikrede institution ledelsesmæssigt og organisatorisk bliver en del af Egely. Hermed opnås sikker ledelse og drift fra starten. Personalemæssigt er det endvidere en fordel, at nyansatte personaler kan modtage den fornødne undervisning, efteruddannelse og supervision fra Egely.

Institutionen forventes ibrugtaget foråret 2012.

Socialudvalget er orienteret om sagen på mødet den 8. november 2010.

Indstilling

Det indstilles:

At den ny sikrede institution ledelsesmæssigt og organisatorisk tilknyttes Egely.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
27. Tilknytning af ny sikret organisation til Egely

 

 

 

28.    Justering af budgettet for social og specialundervisning

Sagsnr:

10/8424

Resumé

I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen er der foretaget justeringer i takster og budgetter for størstedelen af de sociale tilbud. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 27. september 2010 vedtaget budgettet for 2011 inden for social og specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen blev beregningen af de endelige takster for 2011 afsluttet den 25. oktober 2010. Der er således i perioden efter vedtagelsen af budgettet for 2011 fortsat foretaget takstberegninger, og dermed budgetkvalificeringer. Disse kvalificeringer har for størstedelen af de sociale tilbud medført behov for justeringer af takterne og budgetterne.

Der er samlet set i 2010-priser tale om en gennemsnitlig takstudvikling på 0,0 %, eksklusiv taksterne for Center for Høretab og Nyborgskolen, som på grund af en markant nedgang i elevtallet er holdt udenfor sammenligningen.

Omkostningerne inden for social og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, hvorfor nettovirkningen af justeringerne for regionen som helhed er nul.

Taksterne for 2011 er udmeldt til kommunerne i Region Syddanmark ultimo november 2010.

Indstilling

Det indstilles:

At de foreslåede ændringer i budgetterne godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
28. Justering af budgettet for social og specialundervisning

Bilag:

 

 

 

29.    Efterregulering af Kolding Kommunes overtagelse af sociale institutioner

Sagsnr:

07/22903

Resumé

I forbindelse med Kolding Kommunes overtagelse af de sociale institutioner Bramdrupdam, Støttecenter for senhjerneskadede samt Ungdomskollegiet, Kolding-afdelingen fra Region Syddanmark, skal der ske en efterregulering af aftalen. Dette skyldes, at aktiver og passiver blev værdiansat pr. 31. december 2008, mens overdragelsen først skete pr. 1. januar 2010.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune overtog pr. 1. januar 2010 de sociale institutioner Bramdrupdam, Støttecenter for senhjerneskadede samt Ungdomskollegiet, Kolding-afdelingen fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, som blev godkendt af regionsrådet den 23. november 2009. I aftaleudkastet var aktiver og passiver værdiansat til værdierne pr. 31. december 2008. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2010, skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til den 31. december 2009.

Der er derfor blevet udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Kolding Kommune. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til den 31. december 2009.  

I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 38 mio. kr. og værdiansatte passiver for 16 mio. kr. Kolding Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 22 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

Indstilling

Det indstilles:

At vedlagte efterreguleringsaftale godkendes

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
29. Efterregulering af Kolding Kommunes overtagelse af sociale institutioner

Bilag:

 

 

 

30.    Efterregulering af Fredericia Kommunes overtagelse af 2 institutioner

Sagsnr:

09/13180

Resumé

I forbindelse med Fredericia Kommunes overtagelse af de sociale institutioner Jupitervej og Ungdomskollegiet, Fredericia-afdelingen fra Region Syddanmark, skal der ske en efterregulering af aftalen. Dette skyldes, at aktiver og passiver blev værdiansat pr. 31. december 2008, mens overdragelsen først skete pr. 1. maj 2010.

Sagsfremstilling

Fredericia Kommune overtog pr. 1. maj 2010 de sociale institutioner Jupitervej og Ungdomskollegiet fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der af Region Syddanmark udarbejdet et aftaleudkast, som blev godkendt af regionsrådet den 26. oktober 2009. I aftaleudkastet var aktiver og passiver værdiansat til værdierne pr. 31. december 2008. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. maj 2010, skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 30. april 2010.

Der er derfor blevet udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Fredericia Kommune. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 30. april 2009.    

I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 35 mio. kr. og værdiansatte passiver for 5 mio. kr. Fredericia Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 30 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

Indstilling

Det indstilles:

At vedlagte efterreguleringsoversigt godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
30. Efterregulering af Fredericia Kommunes overtagelse af 2 institutioner

Bilag:

 

 

 

31.    Helhedsplanen vedrørende det tidligere Strandvænget

Sagsnr:

10/13795

Resumé

Regionsrådet har på sit møde den 23. august 2010 godkendt helhedsplanen for det tidligere Strandvænget. Under det videre arbejde med udmøntningen af helhedsplanen har det vist sig, at der er risiko for væsentlige tekniske problemer ved gennemførelse af planen i dens nuværende form. Der er derfor igangsat en dialog med bl.a. Nyborg kommune, pårørenderådene på de involverede tilbud samt ledelse og medarbejdere på tilbuddene, der skal føre frem til en revideret helhedsplan, som forventes at kunne forelægges regionsrådet i foråret 2011.

Sagsfremstilling

Den samlede løsning af de bygningsmæssige problemer på det tidligere Strandvænget er planlagt gennemført i flere etaper.

Første etape er etablering af nye boliger til 52 beboere i henholdsvis Nyborg og Kerteminde. Regionsrådet har tidligere givet bevilling til projektet i Nyborg. Indstilling vedrørende projektet i Kerteminde fremgår af andet punkt på dagsordenen. Disse projekter følger planen.

Dernæst skulle renovering af boligerne i selve Strandvænget-komplekset påbegyndes. Også denne renovering skulle gennemføres i flere etaper med helhedsplanen som grundlag. Etablering af en pavillonby til midlertidig udflytning af en del af beboerne skulle være første trin.

Der er nedsat projektgrupper til det videre arbejde med renoveringen af Strandvænget-komplekset. I forbindelse med arbejdet i projektgrupperne er der stillet spørgsmålstegn ved, om projektet vil kunne gennemføres som forudsat.

Der er derfor indgået aftale med et ingeniørfirma om en gennemgang af bygningerne med henblik på at vurdere, hvilke problemer der må forventes at kunne opstå ved en gennemførelse af renoveringsprojektet. Rapporten fra ingeniørfirmaet peger bl.a. på problemer med loftshøjde, problemer med etablering af loftslifte grundet loftshøjden, problemer med isolering grundet loftshøjden og problemer med etablering af gulvvarme. Det var på forhånd klart, at der under alle omstændigheder vil skulle gennemføres en total renovering af elektriske og sanitære installationer.

Samlet vurderer ingeniørfirmaet, at der vil være så væsentlige tekniske problemer ved at gennemføre renoveringen, at det formentlig vil forudsætte dispensationer fra bygningsreglementet i forhold til loftshøjde og at meromkostninger ved at nedrive de nuværende bygninger, og etablere nybyggeri i stedet, vil være meget begrænsede, bl.a. fordi der under alle omstændigheder skal gennemføres store udskiftninger af installationer.

På denne baggrund har Bygningsafdelingen meddelt, at man ikke kan anbefale det renoveringsprojekt, der ligger i helhedsplanen. I konsekvens heraf er etablering af den pavillonby, der blev godkendt på regionsrådsmødet den 23. august 2010 indtil videre stillet i bero.

Der er efterfølgende givet orientering herom til alle involverede parter, og der er igangsat en dialog med Nyborg kommune, pårørenderådene, ledelse og ansatte på tilbuddene, der skal føre frem til en revideret helhedsplan.

Det forventes, at der i foråret 2011 kan fremlægges en revideret helhedsplan for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
31. Helhedsplanen vedrørende det tidligere Strandvænget

 

 

 

32.    Misbrugscenter Sønderjylland

Sagsnr:

10/7739

Resumé

Region Syddanmark overtager pr. 1. januar 2011 driften af Misbrugscenter Sønderjylland fra Tønder Kommune. I den forbindelse er der udarbejdet et aftaleudkast, som fremlægges til godkendelse.

Desuden fremlægges der forslag om organisatotiske og ledelsesmæssige ændringer, således at Misbrugscenter Sønderjylland og Flydedokken i Fredericia indgår i et intergreret tilbud.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på sit møde d. 28. juni 2010 besluttet, at Region Syddanmark, efter anmodning fra Tønder Kommune, overtager driften af Misbrugscenter Sønderjylland.

I overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse om en sådan overtagelse har Tønder Kommune udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Tønder Kommune.

Region Syddanmark overtager institutionen med i alt 17 månedslønnede medarbejdere. Der overtages endvidere værdiansatte aktiver for 5,7 mio. kroner og værdiansatte passiver for 1,3 mio. kroner. Region Syddanmark skal derfor kompensere Tønder Kommune med i alt 4,4 mio. kroner. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld.

Det er forslaget, at Misbrugscenter Sønderjylland og Flydedokken i Fredericia indgår i et integreret tilbud, der samlet set kan yde et målrettet tilbud for de borgere, der har dobbeltdiagnoser – en sindslidelse kombineret med et misbrug.

Med et sådant integreret tilbud vil regionen kunne give et sammenhængende tilbud til de borgere der har brug for en højt kvalificeret indsats vedrørende psykiatri, misbrugsbehandling og en socialpsykiatrisk tilgang.

Flydedokken, der er etableret efter servicelovens § 108 og Misbrugscenter Sønderjylland, som påtænkes konverteret fra servicelovens § 110 til servicelovens § 107, vil samlet set kunne danne et væsentligt fagligt tilbud på området.

Det foreslås således, at der etableres et nyt integreret tilbud – ledelsesmæssigt og administrativt - mellem Misbrugscenter Sønderjylland og Flydedokken, med Flydedokkens leder som leder for begge enheder.

Region Syddanmark har, i forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftalen for 2011, beregnet takster for Misbrugscenter Sønderjylland.

I forbindelse med den foreslåede sammenlægning af Misbrugscenter Sønderjylland og Flydedokken foreslås, at der sker en ændring af navnet for henholdsvis Flydedokken og Misbrugscenter Sønderjylland. Det foreslås, at navnet for det nye integrerede tilbud fra 1. januar 2011 vil være "Center for misbrug og socialpsykiatri".

Socialudvalget er på sit møde den 8. november 2010 blevet orienteret om sagen.

Indstilling

Det indstilles:

At Tønder Kommunes aftaleudkast godkendes.

At den foreslåede organisering og de ledelsesmæssige forhold godkendes.

At navnet for det nye integrerede tilbud bliver "Center for misbrug og socialpsykiatri".

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
32. Misbrugscenter Sønderjylland

Bilag:

 

 

 

33.    Engbo - etablering af 20 pladser i Kerteminde

Sagsnr:

09/12690

Resumé

Regionsrådet godkendte den 28. juni 2010, at der blev afgivet bud vedrørende køb af grund i Kerteminde til etablering 20 pladser under Engbo. Kerteminde Kommune har accepteret regionens bud. Der er nu udarbejdet byggeprogram vedr. etablering af 20 boliger, som der herved søges anlægsbevilling til. Der søges samtidig bevilling til evt. udvidelse med 4 pladser.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 27. oktober 2008, at der kunne igangsættes mindre, nye botilbud uden for Strandvængets bygningsmasse med henblik på at aflaste de nuværende bygninger. På denne baggrund er der tidligere godkendt etablering af 32 pladser i Nyborg. Der planlægges nu etableret yderligere 20 pladser i Kerteminde. Pladserne vil skulle erstatte 13 utidssvarende pladser i Kerteminde samt give plads til udflytning af 7 beboere fra det tidligere Strandvænget. På baggrund af henvendelse fra Kerteminde Kommune foreslås byggeriet eventuelt udvidet med 4 pladser.

En nedsat arbejdsgruppe bl.a. med repræsentanter fra Engbo´s pårørenderåd anbefaler i det udarbejdede byggeprogram, at der etableres 20 pladser på den købte grund. Henvendelsen fra Kerteminde Kommune har ligget uden for arbejdsgruppens kommissorium.

Ifølge rumprogram i byggeprogrammet vil der være behov for opførelse af ca. 1695 m2 til 20 to-rums boliger med tilhørende fælleslokaler, personalefaciliteter og administrationslokaler. Det forudsættes, at projektet opføres efter serviceloven. En udvidelse med 4 to-rums boliger og heraf følgende forøgelse af de øvrige lokaler skønnes at medføre behov for opførelse af yderligere ca. 300 m2.

Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 28,840 mio. kr. Heraf er der tidligere til grundkøb mv. bevilget 0,700 mio. kr., så der søges nu om det resterende beløb på 28,140 mio. kr. til de 20 pladser samt yderligere 4,600 mio. kr. til de 4 pladser, i alt 32,740 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af det i investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb til større ombygning af Strandvænget. Det samlede beløb vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år.

Der vil i Kerteminde Kommune den 6.december blive taget politisk stilling til om Kommunen officielt vil anmode Regionen om at opføre de 4 ekstra pladser. Såfremt kommunen beslutter ikke at anmode om dette, vil der alene blive opført byggeri til 20 pladser.

Indstilling

Det indstilles:

At resumé af byggeprogram godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 28,140 mio. kr. (indeks 123,9) til etablering af 20 pladser til Engbo som tillæg til den tidligere bevilling til grundkøb mv.

At der afsættes rådighedsbeløb på 28,140 mio. kr. fordelt med 9,140 mio. kr. i 2011 og 19,000 mio. kr. i 2012, og at beløbene frigives.

At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, hvor der i budget 2011 er afsat ca. 198 mio. kr. i årene 2011-14.

At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Under forudsætning af anmodning fra Kerteminde Kommune indstilles det, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At ovennævnte byggeprogram udvides fra 20 til 24 pladser og at det samlede bygningsareal udvides fra ca. 1695 m2 til ca. 1995 m2.

At der meddeles anlægsbevilling på 4,600 mio. kr. (indeks 123,9) til etablering af yderligere 4 pladser som tillæg til ovenstående bevilling.

At der afsættes rådighedsbeløb på 4,600 mio. kr. fordelt med 1,500 mio. kr. i 2011 og 3,100 mio. kr. i 2012, og at beløbene frigives sammen med ovenstående rådighedsbeløb.

At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
33. Engbo - etablering af 20 pladser i Kerteminde

Bilag:

 

 

 

34.    Køreplanskifte 2011 i Sydtrafik

Sagsnr:

09/4658

Resumé

I forbindelse med at Sydtrafik har offentliggjort forslag til køreplaner fra sommeren 2011 har Sydtrafik bedt Region Syddanmark om at afklare regionens holdning til en række konkrete forslag.

Sagsfremstilling

Sydtrafik har offentliggjort forslag til regionalt og kommunalt finansierede køreplaner, som skal træde i kraft den 26. juni 2011. Køreplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i Sydtrafiks trafikplan, som regionsrådet tiltrådte den 21. december 2009.

Sydtrafik har bedt Region Syddanmark afklare regionens holdning til en række konkrete forslag, hvor der er tale om en vurdering i forhold til regionens principper. Desuden ønsker Sydtrafik regionens holdning til videreførelsen af visse af de ruter, der er fælles med Midtjylland/Midttrafik.

De spørgsmål, som Sydtrafik ønsker regionens stillingtagen til, er hver for sig beskrevet i vedlagte notat.

Omvejskørsel

Der er i alt fire spørgsmål, som drejer sig om, hvor meget omvejskørsel i forhold til den direkte rute, der kan accepteres. De regionale principper fastslår, at busserne skal køre den direkte vej mellem start og mål. Dette krav er i trafikplanen formuleret således, at regionalbusser skal køre fra start til mål med en gennemsnitsfart på 35 km/t – regnet ad den korteste vej, mens hurtigbusser tilsvarende skal holde en fart på 50 km/t. I nogle tilfælde giver disse krav "luft" i køreplanen, som giver mulighed for betjening af bysamfund i den umiddelbare nærhed af den helt direkte rute. Sydtrafik har ved de udestående spørgsmål valgt at lægge en omvejskørsel ind i de to, mens køreplansforslaget for de to andre holder sig til en mere direkte linje.

Ruter fælles med Midttrafik

Regionsrådet behandlede på sit møde den 25. august 2008 en henvendelse fra Midttrafik. Her var beslutningen, at Region Syddanmark ikke ønskede at finansiere en række ruter, primært fordi de ikke vurderedes som værende af regional betydning. Via Sydtrafik er der nu stillet spørgsmål til et antal ruter, som i et vist omfang ønskes videreført fra midtjysk side.

Indstilling

Det indstilles:

At følgende meddeles Sydtrafik:

 • Sydtrafiks forslag til betjening af Skovlund accepteres, da det er en uddannelsesrute.
 • Sydtrafiks forslag til den samlede betjening udført af rute 44 og 144 (på strækningen mellem Grindsted og Esbjerg Lufthavn) accepteres
 • At Sydtrafiks forslag om  ikke at betjene Brejning i Vejle Kommune med regionalrute 104, accepteres.
 • At Skærbæk Ringvej i Fredericia Kommune betjenes med regionalrute 106. Til gengæld føres ruten syd om Taulov, og ikke som forudsat i Sydtrafiks forslag gennem den sydlige del af Taulov by. Ekstraudgiften hertil på ca. 135.000 kr. foreslås afholdt af Fredericia Kommune. Det forudsættes at indtægten fuldt ud tilfalder regionen.
 • At rute 205 (Vejle-Juelsminde) opretholdes som uddannelsesrute.
 • At ruterne 506 og 508 (fra henholdsvis Jelling og Thyregod til Tørring Gymnasium) videreføres som uddannelsesruter.
 • At rute 209 videreføres med én morgenforbindelse mellem Lindved og Vejle.
 • At Vejle Kommune anmodes om at tilvejebringe nødvendig finansiering til at opretholde rute 513, såfremt kommunen ønsker dette.
 • At Region Syddanmark i 2011 og 2012-køreplansårene finansierer rute 926X på denne rutes forløb i Syddanmark.
 • At Sydtrafik anmodes om at foreslå kompenserende besparelser svarende til at kunne betjene Skovlund og opretholde uddannelseskørsel på ruterne 205, 506 og 508.
 • At finansieringen af rute 926X sker via budgetudligningsmodellen.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-11-2010

Indstillingen afbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Socialistisk Folkeparti tog forbehold overfor indstillingen.

Beslutning

Regionsrådet tiltrådte indstillingen for så vidt angår punkt 1 og punkterne 4-11. Desuden besluttede regionsrådet at meddele Sydtrafik,  

 • At Region Syddanmark fastholder, at formålet med rute 44 og 144 er at sikre hurtig adgang til Billund Lufthavn fra alle regionens største byer, og beder Sydtrafik om indenfor denne ramme at finde en løsning, der sikrer et fornuftigt samspil med den opgave, Esbjerg og Varde kommuner skal løse.
 • At Region Syddanmark fastholder, at formålet med rute 104 er at betjene industriområderne i det nordlige Fredericia og det sydlige Vejle, og beder Sydtrafik om indenfor denne ramme at finde en løsning, der sikrer et fornuftigt samspil med den opgave, Vejle Kommune skal løse herunder betjeningen af Brejning.

Se beslutningen på video:
34. Køreplanskifte 2011 i Sydtrafik

Bilag:

 

 

 

35.    Indstillinger og orientering fra Vækstforum

Sagsnr:

10/603

Resumé

Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 29. november 2010 behandlet en række sager, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Det drejer sig om godkendelse af resultatkontrakt og samarbejdsaftale samt bevilling til det syddansk Bruxelles-kontor, en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation, en udpegning til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme og en pulje til projektudvikling i yderområder.

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum har på sit møde den 29. november 2010 behandlet en række sager, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

Resultatkontrakt og samarbejdsaftale med det Syddanske Bruxelles-kontor

Den nuværende resultatkontrakt med Bruxelles-kontoret udløber den 31. december 2010. Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der indgås en ét-årig resultatkontrakt for 2011 med Bruxelles-kontoret, og at det Syddanske Bruxelles-kontor for 2011 bevilges 3.927.786 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Desuden indstiller Vækstforum, at der indgås en 3-årig samarbejdsaftale med Bruxelles-kontoret.

Målgruppen for kontorets aktiviteter er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt universiteter, videncentre, klynger, brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører. Resultatkontrakten og samarbejdsaftalen for det Syddanske Bruxelles-kontor sikrer, at Bruxelles-kontoret er med til at understøtte implementeringen af den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Der er udarbejdet en evaluering af den seneste resultatkontrakt som baggrund for den nye resultatkontrakt og samarbejdsaftale. Resultatkontrakten og samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 20.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til oprettelsen af en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation.

Puljen skal gøre det muligt hurtigt og ubureaukratisk at tildele midler til mindre offentlig-private innovationssamarbejder. Puljen skal kunne søges til projekter indenfor Vækstforums forretningsområder med fokus på Velfærdsteknologier og -service samt Energi. Puljen skal stille mindre beløb til rådighed til blandt andet bistand til kommercialisering, frikøb af medarbejdere og bistand til dokumentation af effekt mv. i små korterevarende projektforløb med deltagelse af små og mellemstore virksomheder.

Det foreslås, at Vækstforumsekretariatet udarbejder rammer, vilkår og tildelingskriterier for puljen, som godkendes af Vækstforums Formandskab, der ligeledes bemyndiges til at bevilge midler fra puljen.

Videreførelse af pulje til projektudvikling i yderområder

Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3.300.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, så puljen til projektudvikling i yderområder videreføres i 2011. Formålet med puljen er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og medfinansiering af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. Indtil nu har de afsluttede forprojekter og konceptudviklinger resulteret i, at 5 projekter har indsendt tilsammen 4 egentlige strukturfondsansøgninger til Vækstforum, idet 2 projekter har indsendt en fælles ansøgning. Vedlagt som bilag findes en afrapportering af anvendelsen af midlerne for 2008-10. 

Udpegning til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme

Regionsrådsformand Carl Holst og direktør C. C. Nielsen har repræsenteret Region Syddanmark i bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme, men har besluttet at udtræde. Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådsmedlemmerne Lasse Krull og Karsten Uno Petersen udpeges til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme.

Orientering om oprettelse af lånefond til yderområderne

Vækstforum har besluttet at oprette en lånefond på 20.000.000 kr. af EU’s strukturfondsmidler til opstartsvirksomheder i yderområderne. Baggrunden er, at det er svært at tiltrække kapital til nye virksomheder i yderområderne, hvilket er hæmmende for vækst og jobskabelse.

Handlingsplan 2011 og proces for kommende erhvervsudviklingsstrategi

Endelig har Vækstforum godkendt udkast til handlingsplan for 2011 og proces for udviklingen af den kommende erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012. I handlingsplanen for 2011 videreføres handlingsplan for 2009-10 med få ændringer – herunder lånefonden til opstartsvirksomheder i yderområder. Handlingsplanen er vedlagt som bilag.

Den nuværende erhvervsudviklingsstrategi blev vedtaget af Vækstforum i december 2006 og er gældende frem til den 31. december 2011. Den reviderede erhvervsudviklingsstrategi skal vedtages på Vækstforums møde den 8. december 2011, således at den kan træde i kraft 1. januar 2012. Som et led i processen foreslås en række temakonferencer inden for Vækstforums forretningsområder.

Indstilling

Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

Vedr. "Resultatkontrakt med Bruxelleskontoret" indstilles det:

 • at regionsrådet godkender resultatkontrakten for det Syddanske Bruxelleskontor for 2011
 • at regionsrådet godkender samarbejdsaftalen for 2011-2013
 • at det Syddanske Bruxelleskontor bevilges 3.927.786 kr. i 2011 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.


Vedr. "Pulje til kommercialiseringspulje af offentlig-privat innovation" indstilles det:

 • at regionsrådet bevilger 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til oprettelsen af en kommercialiseringspulje for offentlig-privat innovation.
 • at Formandskabet for Syddansk Vækstforum bemyndiges til at godkende de endelige kriterier for puljen og til at bevilge midler fra puljen. 


Vedr. "Pulje til projektudvikling i yderområder" indstilles det:

 • at regionsrådet tager afrapporteringen af midlerne for 2008-10 til projektudvikling i yderområder til efterretning.
 • at regionsrådet bevilger 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektudvikling i yderområderne for 2011.
 • at regionsrådet bemyndiger udviklingsdirektøren til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Regionsrådet forelægges en afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne.


Vedr. udpegning af medlem til bestyrelsen for foreningen Vestdansk Investeringsfremme indstilles det:

 • at regionsrådsmedlemmerne Lasse Krull og Karsten Uno Petersen udpeges til bestyrelsen for foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
35. Indstillinger og orientering fra Vækstforum

Bilag:

 

 

 

36. Indstillinger fra Vækstforum - projekter

Resumé

Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 29. november 2010 behandlet en række projektansøgninger,
hvor der er søgt om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum har på sit møde den 29. november 2010 behandlet en række projektansøgninger, hvor der er
søgt om regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Det drejer sig om tre projekter indenfor Velfærdsteknologier og -Service, hvor der for alle tre projekters vedkommende
er søgt om medfinansiering fra Fornyelsesfonden, som er en statslig pulje.

Titel

Indhold

Ansøger

Samlet budget

Indstilling

Intelligent Wayfinding på sygehuse

Udvikling af en teknisk platform til teknologi, der kan hjælpe patienter, pårørende osv. med at finde vej inden døre.

Kofoed og Co Aps.

13.067.200 kr.

Afslag

Multilift til plejecentre og hjemmeplejen

Test og tilpasning af Multiliften i forhold til plejecentre og hjemmeplejen med henblik på effektiviseringsgevinster.

HeCare Systems Aps.

5.002.696 kr.

Afslag

Udvikling af innovative kommunikationsløsninger til ældre og handicappede

Udvikling af nye kommunikationsprodukter til ældre og handicappede, som kan forbedre deres mulighed for kommunikation med omverdenen.

Tele Call Danmark

12.197.000 kr.

Afslag

Disse sager er blevet behandlet af Fornyelsesfonden. To af projekterne har modtaget afslag fra Fornyelsesfonden.
Det drejer sig om projekterne Intelligent Wayfinding på sygehuse og Udvikling af innovative kommunikationsløsninger til ældre og handicappede. Dermed er forudsætningen for medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler bortfaldet og projekterne indstilles derfor til afslag. Projektet Multilift til plejecentre og hjemmeplejen har fået et tilsagn fra Fornyelsesfonden på 2.133.290 kr., svarende til 45 % af det samlede budget. Ansøger skal, jf. Fornyelsesfondens statsstøttevurdering, bidrage med minimum 55 % medfinansiering.
Således har Fornyelsesfonden givet tilskud i et omfang, som betyder, at der ikke er mulighed for medfinansiering fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Energi

Titel

Indhold

Ansøger

Samlet budget

Indstillet beløb

Adaptiv forbrugsbalancering af supermarkedskøl og –frost.

Projektet indgår som en del af Vækstforums fyrtårnssatsning Lean Energy Cluster. Projektet skaber ny viden og udvikler metoder til at øge energieffektivitet i industrielle processer og skaber grundlag for og metode til at optimere energiproduktion og forbrug samtidig.

Lean Energy Cluster ved Køle VirksomhedsCenter Alsion

15.336.294 kr.

2.300.444 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2010.

Oplevelseserhverv

Titel

Indhold

Ansøger

Samlet budget

Indstillet beløb.

Design2Innovate

Innovations- og kompetenceudviklingsprojekt, som via en opsøgende virksomhedsindsats skal løfte Vækstforums målsætning om at flere virksomheder har vækst ved øget brug af design.

Trekantområdets Innovationsforum TRIN. (Overdrages til selvstændig enhed)

51.971.450 kr.

Max. 10.346.350 kr. af de regionale erhvervsudviklings- midler for 2010.

Destinations- udvikling

Skabelse af en systematisk turismeudvikling i regionen ved hjælp af en masterplan for destinationsudviklingen i Syddanmarks 4 destinationer, Fyn-Langeland-Ærø, Sydvestjylland, Sønderjylland og Trekantområdet.

Syddansk Turisme

32.131.847 kr.

Afslag til det ansøgte projekt.

I stedet indstilles det, at Syddansk Turisme bevilges 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til udvikling af  destinationsudviklings-projektet

MARV

Udvikling af oplevelseserhvervet i 4 kommuner: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg. Det skal ske gennem dannelse af 64 arbejdsgrupper i løbet af projektperioden bestående af studerende, virksomheder eller kulturelle institutioner, repræsentanter fra kommuners borger-, erhvervs-, kunst- og kulturliv, erhvervsforsker (evt. ph.d.), IT-eksperter.

Tønder Kommune

18.420.000 kr.

Afslag

Velfærdsteknologier og –Service, Energi, Oplevelseserhverv

Titel

Indhold

Ansøger

Samlet budget

Indstillet beløb

TEK Innovation

Projektets aktiviteter understøtter, kvalificerer og accelererer virksomhedernes innovationsaktiviteter, via teknisk og innovationsmetodemæssig sparring, systematisk og strategisk planlægning af innovation og innovationsprocesser, og mere kvalificeret beslutningsgrundlag vedr. investeringer i innovation/produkt- og procesudvikling.

Syddansk Universitet

13.050.104 kr.

3.262.527 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2010.

Virksom Viden

Fokus på brobygning mellem studerende og dimittender fra alle fakulteter, virksomhederne i regionen samt kommuner og erhvervsfremmeaktører.

KarriereCentret ved Syddansk Universitet.

19.687.063,20 kr.

4.921.766,10 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2010.

Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Indstilling

Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

Vedr. projektet " Indendørs Intelligent Wayfinding på sygehuse" indstilles det:

 • at projektet modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, idet der ikke er opnået
  tilsagn fra Fornyelsesfonden. Dermed er forudsætningen for medfinansiering fra de regionale
  erhvervsudviklingsmidler bortfaldet.


Vedr. projektet "Multilift til plejecentre og hjemmeplejen" indstilles det:

 • at projektet modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektet har fået et tilsagn
  fra Fornyelsesfonden på 2.133.290 kr., svarende til 45 % af det samlede budget. Ansøger skal, jf.
  Fornyelsesfondens statsstøttevurdering bidrage med minimum 55 % medfinansiering. Således har Fornyelsesfonden
  givet tilskud i et omfang, som betyder, at der ikke er mulighed for medfinansiering fra de regionale
  erhvervsudviklingsmidler.

Vedr. projektet " Udvikling af innovative kommunikationsløsninger til ældre og handicappede" indstilles det:

 • at projektet modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, idet der ikke er opnået tilsagn
  fra Fornyelsesfonden. Dermed er forudsætningen for medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
  bortfaldet.

Vedr. projektet "Adaptiv forbrugsbalancering af supermarkedskøl og – frost" indstilles det:

 • at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.300.444 kr. – bevillingen kan
  maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden

Vedr. projektet " Design2Innovate" indstilles det:

 • at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 10.346.350 kr. – bevillingen kan
  maksimalt udgøre 19,9 % af de samlede, godkendte, støtteberettigede udgifter på 51.971.450 kr. ,
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at den selvstændige juridiske enhed etableres som beskrevet i ansøgningen
  inden 1. marts 2011.
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at parterne senest den 1. marts 2011 dokumenterer, at den nødvendige
  likviditet og faglige ekspertise er til stede for at den selvstændige juridiske enhed kan agere, som tilsagnsmodtager,
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at projektet koordinerer den opsøgende kontakt overfor virksomhederne med
  øvrige vækstforumprojekter og erhvervsfremmeaktører,
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger senest 1. januar 2011 over for sekretariatet fremlægger behørig dokumentation for den pt. ikke dokumenterede kontante privat egenfinansiering på 3.000.000 kr.

Vedr. projektet "Destinationsudvikling" indstilles det:

 • at det ansøgte projekt modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
 • at afslaget begrundes med, at størstedelen af de beskrevne aktiviteter vurderes at være planlægnings- og undersøgelsesaktiviteter. Projektets udviklingsaktiviteter er derimod ikke tilstrækkeligt beskrevet, og det er dermed
  ikke sandsynliggjort, hvordan projektet vil opnå de anførte effekter, og at afslaget desuden begrundes i projektets
  manglende deltagelse af kommunale partnere.
 • at Syddansk Turisme i stedet bevilges 3.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 til udvikling af destinationsudviklingsprojektet.

Vedr. projektet " MARV" indstilles det:

 • at projektet modtager afslag på støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
 • at afslaget er særligt begrundet i ansøgningens svage og ikke sandsynliggjorte effekter på forretningsområdets
  målsætninger, herunder
 • at det er sekretariatets vurdering, at der ikke i projektbeskrivelsen eller ansøgers effektargumentation er aktiviteter
  eller metoder, der tydeligt understøtter forretningsområdets målsætninger om 1) flere virksomheder har vækst gennem
  øget brug af design og 2) flere vækstvirksomheder inden for formgivnings-, image-, og brandingerhvervene.


Vedr. projektet " TEK Innovation – erhvervsinnovation og teknologi i Syddanmark" indstilles det:

 • at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.262.527 kr. – bevillingen kan maksimalt
  udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at projektet koordinerer den opsøgende kontakt overfor virksomhederne med øvrige
  vækstforumprojekter og erhvervsfremmeaktører
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.


Vedr. projektet "Virksom Viden" indstilles det:

 • at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.921.766,10 kr. – bevillingen kan maksimalt
  udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden, og
 • det forudsættes, at Welfare Tech Region indgår som netværksdeltager og at virksomhedsindsatsen koordineres.
 • det er en forudsætning for bevillingen at følgende krav opfyldes:

o Projektet udvides til virksomheder indenfor alle tre forretningsområder; Velfærdsteknologier og –
service, Energi samt Oplevelseserhverv, – effekterne justeres i overensstemmelse hermed.

o Ovenstående udvidelse sker indenfor samme budgetramme.

o en tro-og-love erklæring om at SDU ikke allerede får midler til finansiering af denne opgave.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
36. Indstillinger fra Vækstforum - projekter

Bilag:

 

 

 

37.    Sociale klausuler ved byggerier i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/17750

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af regionens budget for 2011 blev det besluttet, at der skal indarbejdes sociale klausuler i Region Syddanmarks byggeregler.

Regionsrådet skal tage stilling til rammer for krav vedrørende sociale klausuler.

Sagsfremstilling

Ved regionsrådets 2. behandling af budget 2011 blev det den 27. september 2010  besluttet, at der for at skabe job- og uddannelsesmuligheder for unge skal formuleres sociale klausuler, som indarbejdes i Region Syddanmarks byggeregler.

I vedlagte notat er redegjort for de juridiske rammer vedrørende sociale klausuler og opstillet forslag til hvorledes klausulerne anvendes i kvalitetsfondsprojekter og i øvrige projekter.

I kvalitetsfondsprojekter vil der i entreprise- og rådgiverkontrakter - hvor det konkret vurderes at være muligt i forhold til karakteren af det udbudte arbejde - blive stillet krav om beskæftigelse af lærlinge/praktikanter i de entrepriser/kontrakter der har en varighed på mindst 6 måneder og en forventet kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. og/eller forventede lønomkostninger på mindst 4 mio. kr. Kravet udarbejdes som en særlig kontraktklausul.

I øvrige byggeprojekter skal det sikres, at der til den enkelte opgave knyttes et sædvanligt og rimeligt antal lærlinge/praktikanter. Forpligtelsen pålægges de entreprenører/rådgivere som regionen indgår kontrakt med. Kravet bliver stillet som en hensigtserklæring, og der vil blive sat særligt fokus på dette i det konkrete samarbejde med entreprenøren/rådgiveren.

Indstilling

Det indstilles:

At notat om sociale klausuler ved byggeprojekter i Region Syddanmark godkendes, herunder at de i notatet nævnte ændringer, tilføjelser og præciseringer indarbejdes i "Regler for byggeri i Region Syddanmark" og den hertil hørende byggehåndbog.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
37. Sociale klausuler ved byggerier i Region Syddanmark

Bilag:

 

 

 

38.    Udbudsstrategi 2010-2013

Sagsnr:

10/17819

Resumé

Inden for rammerne af Region Syddanmarks indkøbs- og udbudspolitik og som supplement hertil, skal regionsrådet vedtage en udbudsstrategi for perioden 2010-2013. Strategien skal indeholde en vurdering af, på hvilke områder regionsrådet påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges.

Forslag til udbudsstrategi forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i 2007 vedtaget en indkøbs- og udbudspolitik for Region Syddanmark.

Formålet med indkøbspolitikken er at opnå de bedst mulige betingelser for at sikre de økonomisk mest fordelagtige indkøb af varer og tjenesteydelser ud fra en totalomkostningsbetragtning - bl.a. pris, kvalitet, service og logistik - og særligt vægtede dimensioner - f.eks. miljø og etik.

Tilsvarende er udbudspolitikken et element i regionens løbende indsats for at sikre, at de opgaver, som regionen har ansvaret for, udføres med den størst mulige effektivitet og bedst mulige kvalitet inden for de økonomiske rammer samt under hensyn til de kvalitets- og servicemål, som regionen fastlægger.

Jf. regionsloven skal regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi for funktionsperioden, dvs. 2010-2013.

Med udgangspunkt i en række udbudsstrategiske overvejelser og inden for rammerne af den vedtagne indkøbs- og udbudsstrategi og som supplement hertil er udarbejdet forslag til udbudsstrategi.

Overordnet lægges op til, at Region Syddanmarks opgaver skal løses omkostningseffektivt og med høj kvalitet, uanset om opgaven løses i eget regi eller af en ekstern leverandør.

Med forslaget defineres ikke på forhånd, hvilke aktiviteter Region Syddanmark skal søge løst eksternt, idet dette må bero på en konkret vurdering af totalomkostninger, kvalitet, service og kapacitetshensyn.

I perioden 2010-2013 er sigtet med strategien bl.a. fortsat at fokusere på rammeudbud og rammeaftaler vedr. kliniske ydelser på sundhedsområdet, udbud af støttefunktioner, markedsafprøvning ved anvendelse af egne bud samt offentlig-privat innovation (OPI).

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til udbudsstrategi 2010-2013 godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
38. Udbudsstrategi 2010-2013

Bilag:

 

 

 

39.    Kommissorium for arbejdsgruppe om ligestilling

Sagsnr:

10/17873

Resumé

Som opfølgning på regionsrådets beslutning den 22. november 2010, om nedsættelse af en arbejdsgruppe om ligestilling, er udarbejdet et forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe vedr. ligestilling i Region Syddanmark.

Regionsrådet skal godkende kommissorium samt udpege medlemmer til arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet havde på mødet den 22. november 2010 en temadrøftelse om ligestilling.

Regionsrådet besluttede at bede administrationen om, på baggrund af de faldne bemærkninger, at udarbejde et forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på ligestillingspolitik i bred forstand.

Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen forelægges til godkendelse.

Forretningsudvalgets forslag om tilføjelser til kommissoriet er indarbejdet i det vedlagte forslag til kommissorium.

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til kommissorium for arbejdsgruppen vedr. ligestilling godkendes.

At arbejdsgruppen nedsættes i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4.

At regionsrådet udpeger 7 medlemmer til arbejdsgruppen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 01-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet med følgende tilføjelser i kommissoriet:

 • Sætningen "D.v.s. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet osv." udvides med "uddannelse".
 • Arbejdsgruppen skal medvirke til, at Region Syddanmark bliver bedre i stand til at leve op til sine lovmæssige forpligtelser på ligestillingsområdet.
 • Arbejdsgruppe skal senest oktober 2011 forelægge en afrapportering for regionsrådet. Afrapporteringen skal bl.a. kvalificere den ligestillingsredegørelse, som regionen er pligtig at sende til ministeren for ligestilling i november samme år.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt dog med den ændring, at arbejdsgruppen får 9 medlemmer.

Regionsrådet udpegede:

Kristian Grønbæk Andersen

Bent Bechmann

Thies Mathiasen

Susanne Linnet

Claus Warming

Margot Torp

Jette Jensen

Willy Sahl

Mette Valentin

Se beslutningen på video:
39. Kommissorium for arbejdsgruppe om ligestilling

Bilag:

 

 

 

40.    Orientering om ansættelse af direktører, sygehusledelser og forstandere

Sagsnr:

10/6950

Resumé

Regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne i november måned 2010, jfr. tidligere beslutning herom.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at det skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

 • Henrik Villadsen er fra 1. januar 2011 ansat som direktør på Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus og bliver en del af sygehusdirektionen.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Se beslutningen på video:
40. Orientering om ansættelse af direktører, sygehusledelser og forstandere

 

 

 

41.    Supplerende udpegning til INTERREG-Udvalget

Sagsnr:

07/15701

Resumé

Regionsrådet skal til INTERREG-Udvalget udpege 1 nyt medlem og 1 ny suppleant fra Erhvervs- og Byggestyrelsen samt nye suppleanter for de 2 medlemmer fra Kommunekontaktrådet i Syddanmark (KKR), idet disse pladser er blevet vakante.

Sagsfremstilling

Der er nedsat et kombineret overvågnings- og styringsudvalg for INTERRREG 4A-programmet kaldet "INTERREG-udvalget". Udvalgets overordnede opgaver er at behandle indkomne projektansøgninger og overvåge programmets gennemførelse. Der er 27 medlemmer af INTERREG-Udvalget, heraf 13 repræsentanter for tyske organisationer og 14 repræsentanter for danske organisationer. Derudover råder EU-Kommissionen over en observatørpost. En beskrivelse af INTERREG-Udvalgets nuværende sammensætninger er vedlagt. Der afholdes normalt 2 årlige møder på skiftevis dansk og tysk side. I 2010 holdes der møde den 7. december og i 2011 finder de årlige møder sted den 7. juni og 8. december.

Efter § 23 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond udpeges de danske medlemmer af udvalget af regionerne, som er opfattet af programmet. I nærværende program udpeges de danske medlemmer og suppleanter således af Region Syddanmark efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

På sit møde den 5. november 2007 og senere har regionsrådet udpeget de danske medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de bagvedliggende organisationer. Af INTERREG-Udvalgets forretningsorden fremgår det, at medlemmernes og suppleanternes hverv starter med deres udpegning og slutter, når programmet er slut eller medlemmet/suppleanten udtræder på grund af bortfald af forudsætningen for mandatet. Det kan eksempelvis være, hvis den indstillingsberettigede part (i dette tilfælde Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark samt Erhvervs- og Byggestyrelsen) ikke længere ønsker at fastholde den oprindelige udpegning.

Regionsrådet skal til INTERREG-Udvalget udpege 1 nyt medlem og evt. 1 ny suppleant fra Erhvervs- og Byggestyrelsen samt nye suppleanter for de 2 medlemmer fra Kommunekontaktrådet i Syddanmark (KKR), idet disse pladser er blevet vakante.

Erhvervs- og Byggestyrelsen indstiller som nyt medlem

 • Niels Bjerring Hansen, chefkonsulent (nuværende suppleant)
 • Betina Bredvig Hansen, fuldmægtig

Såfremt Erhvervs- og byggestyrelsens nuværende suppleant udpeges som medlem, skal der udpeges en ny suppleant på baggrund af indstilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Erhvervs- og Byggestyrelsen indstiller i dette tilfælde som ny suppleant

 • Betina Bredvig Hansen, fuldmægtig

Kommunekontaktrådet i Syddanmark indstiller som suppleant for Susanne Beier (medlem 1)

 • Hans Peter Geil, Viceborgmester, Haderslev Kommune

Kommunekontaktrådet i Syddanmark indstiller som suppleant for Jørgen Otto Jørgensen (medlem 2)

 • Lisa Pihl Jensen, Viceborgmester, Langeland Kommune

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet udpeger et nyt medlem som repræsentant for Erhvervs- og Byggestyrelsen på baggrund af indstilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

At der, såfremt Erhvervs- og byggestyrelsens nuværende suppleant vælges som medlem, udpeges en ny suppleant på baggrund af indstilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

At regionsrådet udpeger 2 suppleanter for Kommunekontaktrådet i Syddanmark på baggrund af Kommunekontaktrådets indstilling..

Beslutning

Regionsrådets udpegede følgende:

Som repræsentant for Erhvervs- og Byggestyrelsen: Niels Bjerring Hansen

Som suppleant for Erhvervs- og Byggestyrelsen: Betina Bredvig Hansen

Som suppleanter for Kommunekontaktrådet i Syddanmark:

Hans Peter Geil som suppleant for Susanne Beier

Lisa Pihl Jensen som suppleant for Jørgen Otto Jørgensen

Se beslutningen på video:
41. Supplerende udpegning til INTERREG-Udvalget

Bilag:

 

 

 

42.    Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation

Sagsnr:

10/795

Resumé

Regionsrådet skal indstille medlemmer til abortsamrådet. Disse medlemmer beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og sundhedsministeren beskikker medlemmer til Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation på baggrund af indstilling fra regionsrådene for indtil fire år ad gangen, jf. Sundhedslovens § 97. Indeværende funktionsperiode udløber den 31. december 2010, hvorfor der nu skal ske ny- og genbeskikkelse af medlemmer til samrådet for perioden 1. januar 2011 - 31. december 2014.

Samrådet består af tre medlemmer:

 • en speciallæge i gynækologi, så vidt muligt ansat ved et af regionens sygehuse, 
 • en speciallæge i psykiatri eller med særlig socialmedicinsk indsigt, og
 • en medarbejder fra regionen med juridisk eller social uddannelse.

Foruden de ordinære medlemmer bør der beskikkes et så tilpas stort antal suppleanter, at der er dækning i ferieperiode o.lign.

Samrådets opgave er at tage stilling til ansøgninger om abort, fosterreduktion eller sterilisation, hvor det efter lovgivningen er betinget af en forudgående tilladelse. I langt de fleste tilfælde drejer det sig om ansøgninger om tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge.

Indstilling

Det indstilles:

At de i vedlagte notat indstillede medlemmer og suppleanter af samrådet indstilles til beskikkelse overfor Sundhedsstyrelsen.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til overfor Sundhedsstyrelsen at indstille yderligere medlemmer, såfremt der viser sig behov herfor, og indstille nyt medlem ved hidtidigt medlems fratræden i funktionsperioden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
42. Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation

Bilag:


Siden er sidst opdateret 14-12-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring