Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - referat 23-11-2010

Mødedato
23-11-2010 kl. 16:00 - 17:00
 
Mødested

 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Pierre Topaz

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark
  2. Sundhedsforskning: Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2010
  3. Kliniske kvalitetsdatabaser, reorganisering
  4. Forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer
  5. Grindsted Skadeklinik - Harmonisering af visitationspraksis samt åbningstider
  6. Medicotekniske midler til kræftbehandlingen specifikt på OUH – Odense Universitetshospital
  7. Medicotekniske investeringsmidler 2011 samt principper for tildeling af midlerne
  8. Mødeplan
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 10/9717
  1. Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En tværfaglig og tværsektoriel styregruppe har udarbejdet et forslag til Fødeplan for Region Syddanmark. Forslaget er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen, som udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området fra 1998. Desuden er Forslaget til Fødeplan tilrettelagt i overensstemmelse med den seneste specialeplanlægning. Forslaget til Fødeplan afløser de tidligere amters fødeplaner og sikrer en harmonisering på området.

  Forslaget blev behandlet på regionsrådsmøde den 23. august 2010 og derefter sendt i høring.

  Styregruppen har haft nedsat otte temagrupper. Disse temagrupper har arbejdet med forskellige temaer jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, f.eks. tilbud til særlig udsatte grupper, fødsels- og familieforberedelse, barselstilbud, visitationsretningslinjer med mere. Temagrupperne har været nedsat på tværs af sygehusenhederne, og sammensætningen har været både tværfaglig og tværsektoriel.

  Formål med Fødeplanen

  Formålet med Fødeplanen i Region Syddanmark er at sikre et harmoniseret og kvalificeret tilbud til regionens gravide, fødende og barslende familier. Der lægges op til, at der gives en særlig indsats til udsatte gravide – både fysisk, psykisk og socialt - at der gives et forbedret tilbud om fødsels- og forældreforberedende undervisning til alle, samt at der fokuseres på god og velkoordineret opfølgning efter fødslen. Desuden foreslås en forbedret organisering af hjemmefødslerne i regionen.

  For at prioritere ressourcer til gravide med særlige behov, foreslås indførelse af ambulante fødsler til alle – både første og flergangsfødende med ukompliceret fødsel. Dette er i vid udstrækning indført for ukomplicerede flergangsfødende. Med ambulant fødsel menes tilbud om indlæggelse i op til 24 timer efter fødslen. I den kommende fødsels- og forældreforberedelse lægges der blandt andet op til målrettet forberedelse af kvinden/parret til tidlig udskrivelse efter fødslen. Som noget nyt etableres barselsklinikker ved alle fødesteder, hvor der er tilbud om ambulant opfølgning i op til syv dage efter udskrivelsen for alle barslende.

  Det skønnes, at ca. halvdelen af regionens fødsler vil kunne foregå ambulant – og at det vil omfatte ca. 40 % af alle førstegangsfødende. Den tidlige udskrivelse beror på en løbende faglig vurdering og dialog med kvinden/familien, og det bliver prioriteret højt, at kvinden føler sig tryg i hele forløbet.

  De flere ambulante fødsler vil frigive et antal senge på sygehusene. Den økonomiske gevinst er blandt andet forudsat anvendt til følgende forbedringer:

  ·         en styrket og differentieret indsats til mere udsatte grupper (fysisk, psykisk og socialt)

  ·         en bedre fødsels- og forældreforberedelse til alle

  ·         en bedre opfølgning efter fødslen til alle grupper, herunder øget inddragelse af faderen/partneren i forløbet.

  Der er således tale om en omlægning af indsatsen inden for svangreomsorgen, som vurderes at være udgiftsneutral for Region Syddanmark.

  Høring af forslag til fødeplan

  Forslaget til fødeplan blev sendt i høring efter regionsrådets indstilling den 23.august 2010.

  Høringsfasen blev afsluttet 8. oktober 2010, og der er indkommet høringssvar fra alle 22 kommuner, fire sygehusledelser, fem fagorganisationer, 11 enkeltpersoner, fem organisationer og fem faglige råd, herunder Sundhedsstyrelsen. I alt er der kommet 52 høringssvar.

  Den tværsektorielle styregruppe, som har udarbejdet forslaget til fødeplan, har den 5. november 2010 gennemgået de indkomne høringssvar. På den baggrund har styregruppen udarbejdet et notat: ”Fokuspunkter i høringssvar”, som fremgår af bilaget. I notatet behandles de væsentligste hovedpunkter i høringssvarerne med styregruppens kommentarer.

  Herunder gives et kort resume af høringssvarerne:

  Generelle kommentarer

  Generelt beskrives forslaget til fødeplan som et godt og brugbart redskab, med en god beskrivelse af det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde. Intentionen om at give et ens tilbud til alle gravide og fødende uanset bopæl i regionen hilses velkommen.

  Ambulant fødsel

  De fleste finder tanken om indførelse af ambulante fødsler til ukomplicerede fødende god. Hermed bliver der også bedre muligheder for at anvende ressourcerne til mere komplicerede forløb. Det er dog en forudsætning, at der sker en oprustning af den fødsels- og forældreforberedende undervisning, og at der bliver etableret barselsklinikker med de nødvendige tilbud og faciliteter. Det forudsættes endvidere, at alle kan tilbydes indlæggelse i et nødvendigt omfang, når det er lægelige indikeret. Mange af høringssvarerne giver dog udtryk for bekymring over, at det for førstegangsfødende kan medføre utryghed og usikkerhed for den nybagte familie.

  På det organisatoriske plan anfører kommunerne, at et øget antal ambulante fødsler vil medføre behov for et til flere ekstra hjemmebesøg ved sundhedsplejen og dermed et øget ressourceforbrug i kommunerne. Kommunerne har stort set alle det forbehold, at de nødvendige ressourcer til den kommunale indsats ikke er tænkt ind, og at de regionale ændringer specielt omkring indførelse af ambulante fødsler vil få betydning for den kommunale økonomi.  En del kommuner mener at der er tale om opgaveglidning fra region til kommune.

   

  Konsultationssteder

  Der er indkommet enkelte kommentarer til nedlæggelse af jordemoderkonsultationer. Varde Kommune foreslår, at regionen fastholder jordemoderkonsultationen i Ølgod. Lægehuset i Nr. Lyndelse, OUH, og et par enkeltpersoner påpeger det problematiske i nedlæggelsen af jordemoderkonsultation i Nr. Lyndelse Lægehus.

   

  Hjemmefødsler

  Af høringsmaterialet fremgår det, at et stort flertal peger på model to, som den kommende hjemmefødselsmodel i regionen. Begrundelserne er dels, at modellen sikrer fagligheden og samarbejdet med fødestederne ved evt. overflytning bedst, dels at men med denne model er sikret et tilstrækkeligt antal fødsler pr. jordemoder samt et godt kendskab til nærmeste fødested.

  Foreningen af Privatpraktiserende Jordemødre samt en enkeltperson fremhæver modellen fra Region Sjælland, hvor alle hjemmefødsler bliver varetaget af en gruppe privatpraktiserende jordemødre.

   

  Forældre- og fødselsforberedelse

  Høringsparterne finder det vigtigt dels med god forberedelse til tidlig udskrivelse efter fødslen dels med tværfagligt samarbejde omkring den forældre- og fødselsforberedende undervisning, hvor det anbefales, at både sundhedsplejerske og fysioterapeut indgår. Kommunerne beskriver samstemmende, at det er en opgave, de gerne vil indgå i, men at finansieringen er en forudsætning for, at opgaven kan løses.

  Forebyggelse og sundhedsfremme

  Den forebyggende indsats beskrives som en udfordring såvel for det kommunale som det regionale sundhedsvæsen. Det er en udfordring, som de fleste kommuner gerne vedkender sig, men medfølgende finansiering er en forudsætning for, at opgaven kan løses. Enkelte kommuner mener, at den forebyggende indsats overfor gravide er en specialiseret, patientrettet opgave.

  Visitationsretningslinjer

  Meget detaljerede og et godt og brugbart redskab. Der er indkommet enkelte forslag til justering af visse formuleringer, og der efterlyses en mere entydig formulering omkring sundhedsplejens inddragelse i patientforløbene. Alle kommuner bemærker, at det skal fremgå tydeligt, at sundhedsplejen kun aflægger graviditetsbesøg efter henvisning.

  it-understøttelse af Fødeplanen

  Alle kommuner efterlyser, at der udvikles en sikker og brugbar it-platform til sikring af hurtig og relevant kommunikation omkring de gravide og fødende. Kommunerne har særligt fokus på behovet for at modtage fødselsmeddelelsen elektronisk, både efter fødsel på sygehus og ved hjemmefødsler.

  Øvrige høringsparter anfører, at Fødeplanen skal understøttes af velfungerende it-systemer, som muliggør elektronisk kommunikation i det tværsektorielle samarbejde samt internt på sygehusene, og i det formaliserende samarbejde mellem regionens obstetriske afdelinger, som etableres i henhold til specialeplanen.

   

  Andet

  Flere kommenterer forslag om sorggrupper til forældre, som mister barn i forbindelse med graviditet og fødsel. Her anføres det, at kommunerne betragter sorggrupperne som en specialiseret opgave, som bedst finder sted ved fødestederne.

   

  Foreslåede præciseringer

  På baggrund af høringssvarerne og kommentarerne fra den tværsektorielle styregruppe foreslår Sundhedsstaben følgende præciseringer i høringsudkastet til Fødeplanen:

  Ambulant fødsel for førstegangsfødende:

  På baggrund af bemærkningerne i mange af høringssvarene vedr. ambulant fødsel for førstegangsfødende, bør der i Fødeplanen tages højde for den utryghed førstegangsfødende kan have i forhold til ambulant fødsel. Det bør fastholdes, at ambulant fødsel er det generelle tilbud til førstegangsfødende med forventet ukompliceret forløb. Men i de få tilfælde, hvor kvinden på trods af dialog om udskrivelsen og opfølgende tilbud fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, sikres der tilbud om barselshvile på sygehuset. Der foreslås konkret følgende præcisering i Fødeplanen:  

  "Førstegangsfødende med forventet ukompliceret fødsel vil blive forberedt til ambulant fødsel (dvs. udskrivelse inden for de første 24 timer efter fødslen). Der vil gennem hele forløbet frem til fødslen foregå en faglig vurdering af kvindens/familiens tilstand, og der vil blive taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med kvinden og hendes partner. Hvis en kvinde er utryg ved at skulle hjem til barsel går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien, herunder aftale opfølgende tilbud. Hvis den førstegangsfødende fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, tilbydes barselshvile på sygehuset. Hvis den førstegangsfødende kvinde fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun således en ret til barselshvile på sygehuset".

   

  Konsultationssteder:

  På baggrund af høringssvarene foreslås konsultationsstederne i Ølgod og Nr. Lyndelse opretholdt.

  Hjemmefødsel:

  På baggrund af høringssvarene foreslås model to med "kendt jordemoder" gennemført i regionen.

  Optageområdet til fødestedet i Svendborg

  I forelæggelsesnotatet til Fødeplanen blev der redegjort for konsekvenserne, hvis fødestedet i Svendborg skulle have et optageområde på ca. 200.000 indbyggere. Men på baggrund af Svendborg Sygehus´ fremtid som specialsygehus foreslås det, at optageområdet for fødestedet ikke udvides ind i Odense Kommune.

  Faciliteter for fædre

  Det foreslås endvidere, at det i Fødeplanen præciseres, at der ved fremtidigt sygehusbyggeri skal tages højde for at fædre/partnere kan være medindlagt til fødsel og barsel.  

  De øvrige høringssvar vil indgå i det opfølgende arbejde med Fødeplanen.

  Kommunernes høringssvar vedr. økonomien i Fødeplanen

  Som fremhævet i indledningen indebærer udkastet til Fødeplan ikke besparelser for regionen. Der er tale om en omfordeling af indsatsen, således at især udsatte/svage fødende tilgodeses. I forløbet efter udskrivelse er der i øvrigt en række opfølgende tilbud, som beskrevet i indledningen, herunder døgnåben barselsklinik de første syv dage efter udskrivelsen.

  Forslaget til Fødeplan lægger sig i øvrigt tæt op ad Sundhedsstyrelsens vejledning. Som det fremgår af bilaget har denne vejledning været underkastet forhandling mellem KL og Finansministeriet. Konklusionen var, at vejledningen ikke medfører merudgifter for kommunerne.

  Der forhandles i øjeblikket med kommunerne om indarbejdelse af dele af Fødeplanen i grundaftalen mellem kommunerne og regionen. Spørgsmålet om konsekvenserne for kommunerne drøftes endvidere med kommunerne, i regi af Sundhedskoordinationsudvalget, Kommunekontaktudvalget og i Det administrative Kontaktforum. 

  Selve høringsforslaget til Fødeplan kan ses på : http://www.regionsyddanmark.dk/wm328838

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,  

  • forslag til Fødeplan med de ovennævnte præciseringer.
  • at sygehusene på baggrund af Fødeplanen udarbejder konkrete gennemførelsesplaner
  • at de øvrige høringssvar indgår i det opfølgende arbejde med Fødeplanen
  • at Fødeplanen iværksættes successivt i løbet af 2011
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   
  Sundhedsudvalget anbefaler forslag til fødeplan overfor regionsrådet med følgende præciseringer på baggrund af høringen:

   

  Om ambulant fødsel for førstegangsfødende:

  På baggrund af bemærkningerne i mange af høringssvarene vedr. ambulant fødsel for førstegangsfødende, bør der i Fødeplanen tages højde for den utryghed førstegangsfødende kan have i forhold til ambulant fødsel. Det bør fastholdes, at ambulant fødsel er det generelle tilbud til førstegangsfødende med forventet ukompliceret forløb. Men i de få tilfælde, hvor kvinden på trods af dialog om udskrivelsen og opfølgende tilbud fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, sikres der tilbud om barselshvile på sygehuset. Der anbefales konkret følgende præcisering i Fødeplanen: 

  "Førstegangsfødende med forventet ukompliceret fødsel vil blive forberedt til ambulant fødsel (dvs. udskrivelse inden for de første 24 timer efter fødslen). Der vil gennem hele forløbet frem til fødslen foregå en faglig vurdering af kvindens/familiens tilstand, og der vil blive taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med kvinden og hendes partner. Hvis en kvinde er utryg ved at skulle hjem til barsel går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien, herunder aftale opfølgende tilbud. Hvis den førstegangsfødende fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun ret til barselshvile på sygehuset, således at ingen kvinde/familie efterlades med en opfattelse af, at de er blevet presset til ambulant fødsel".

  Om konsultationssteder:

  Konsultationsstederne i Ølgod, Nr. Lyndelse, Nordborg og Give opretholdtes. Underlaget for disse konsultationssteder vurderes efter et år.

  Om hjemmefødsel:

  På baggrund af høringssvarene anbefales model 2 med "kendt jordemoder". Dog skal regionsrådet hurtigst muligt have forelagt et nærmere beslutningsgrundlag for, om der er basis for gennemførelse af udbud af privat hjemmefødselsordning (model 3) i et eller flere sygehusoptageområder af regionen.

  Om optageområdet til fødestedet i Svendborg:

  I forelæggelsesnotatet til Fødeplanen blev der redegjort for konsekvenserne, hvis fødestedet i Svendborg skulle have et optageområde på ca. 200.000 indbyggere. Men på baggrund af Svendborg Sygehus´ fremtid som specialsygehus anbefales det, at optageområdet for fødestedet ikke udvides ind i Odense Kommune.

  Faciliteter for fædre:

  Det anbefales endvidere, at det i Fødeplanen præciseres, at der ved fremtidigt sygehusbyggeri skal tages højde for at fædre/partnere kan være medindlagt til fødsel og barsel. 

  Andet:

  Sygehusene udarbejder på baggrund af Fødeplanen konkrete gennemførelsesplaner mhp. at Fødeplanen iværksættes i løbet af 2011.


   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14636
  2. Sundhedsforskning: Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje har været i opslag for 2010. Der er indkommet 76 ansøgninger om ph.d.-stipendier, og 43 ansøgninger indstilles til støtte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionrådet har ekstraordinært afsat en pulje på 20 mio. kr. til ph.d.-stipendier i 2009 og et tilsvarende beløb i 2010 med henblik på at få flere unge sundhedspersoner i Region Syddanmark til at prøve kræfter med forskningen på regionens sygehuse.

  Der var meget stor interesse for ph.d.-puljen i 2009. Der indkom således efter opslag 91 ansøgninger, og efter faglige vurderinger blev der tildelt 44 tilsagn om ph.d.-stipendier.

  Den samme store interesse opleves nu med opslaget for 2010. Der er indkommet 76 ansøgninger om ph.d.-stipendium. Efter faglige vurderinger af ansøgningerne, i regi af det regionale strategiske forskningsråd, indstilles det, at der uddeles 43 ph.d.-stipendier. De 43 ph.d.-projekter, som indstilles, ses i bilag: Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2010 indstillinger.

  Regionsrådet besluttede på mødet den 22. marts 2010 at permanentgøre ph.d.-puljen fra 2011 for at sikre en fortsat satsning på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark.

  Der er et behov for denne satsning, idet aktiviteten inden for sundhedsforskningen i Region Syddanmark på flere parametre, blandt andet antallet af ph.d., ikke ligger på samme niveau, som i de øvrige regioner med universitetssygehuse.

  Ph.d.–puljen har i 2009 været med til at give sundhedsforskningen et betydeligt løft, og ved indstillingen af de 43 nye ph.d.-stipendier for 2010 løftes sundhedsforskningen i Region Syddanmark yderligere.

  Ph.d.-puljen vil således for 2009 og 2010 være med til at igangsætte i alt 77 nye ph.d.-studier, som er ud over de ph.d.-projekter, som sygehusenes selv sætter i gang.

  For at sikre en videre karrierevej for de færdiguddannede ph.d.’er, der har lyst og evner til at kombinere forskning på et højere niveau med en klinisk ansættelse på et af regionens sygehuse besluttede regionsrådet på mødet den 22. marts 2010 endvidere, at der fra 2011 oprettes en pulje på 5 mio. kr. om året til støtte af videregående forskningsstillinger,  såkaldte post. doc.-stillinger. 

  Ph.d.-puljen og post. doc.-puljen vil øge mulighederne for  at rekruttere dygtige klinikere og internationale forskertalenter til sygehuse, og vil medføre et betydeligt løft af forskningsaktiviteten i klinikken på sygehusene i Region Syddanmark – hvilket vil være med til at fremtidssikre sygehusene og behandlingstilbuddene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget over for regionsrådet anbefaler,

  •  at der meddeles støtte til 43 ansøgninger (jf. bilag).
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15904
  3. Kliniske kvalitetsdatabaser, reorganisering
  fold dette punkt ind Resume
   

  En fortsat udvikling af sundhedsvæsenet frem mod bedre ydelser til borgerne og en mere effektiv drift forudsætter kendskab til kvaliteten af patientbehandlingen. Derfor ønsker regionerne i stigende omfang at bruge kvalitetsresultater i den politiske, administrative og faglige ledelse.

  Regionerne har gennem de seneste 10 år i fællesskab støttet ca. 40 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser samt det nationale indikatorprogram, som omfatter 10 sygdomsområder. Det foreslås, at samle arbejdet i ét program under en fælles faglig ledelse med sekretariat i Århus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kendskab til kvaliteten af patientbehandlingen er en forudsætning for den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet i retning af bedre ydelser til borgerne og en mere effektiv drift. Derfor ønsker regionerne i stigende omfang at bruge kvalitetsresultater i den politiske, administrative og faglige ledelse.

  Regionerne støtter driften og udviklingen af ca. 40 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, der på hver deres sygdomsområde leverer viden om kvaliteten i behandlingen af patienterne. Hertil kommer det nationale indikatorprogram (NIP), som løbende rapporterer om sygehusene lever op til høje faglige standarder på 10 sygdomsområder. Tilsammen er de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og NIP-databaserne regionernes primære kilder til at følge og udvikle den faglige kvalitet.

  Gennem de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og NIP-databaserne råder regionerne i dag over kvalitetsresultater på de vigtigste og største sygdomsområder. Internationalt set er det ganske unikt.

  Til at støtte de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i arbejdet med at registrere de nødvendige oplysninger, analysere data og formidle resultaterne har regionerne i fællesskab oprettet tre kompetencecentre, som databaserne alle er tilknyttet et af. På samme måde har NIP et sekretariat, som varetager tilsvarende opgaver for NIP-databaserne.

  I fremtiden forventer regionerne at få endnu mere ud af arbejdet med måling af kvaliteten i patientbehandlingen. For at høste mere udbytte af databaserne, er der i regi af Danske Regioner opnået enighed mellem de involverede parter om at samle kræfterne i de tre nuværende kompetencecentre og sekretariatet for det nationale indikatorprogram under en fælles faglig ledelse. Dette vil ske i et fælles sekretariat, placeret i eksisterende miljøer i Århus, der refererer til en styregruppe med repræsentanter for de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Dansk Medicinsk Selskab.

  Målet med omorganiseringen af de kliniske kvalitetsdatabaser er at styrke støtten til de faglige miljøer. Det skal bl.a. ske ved at udnytte kompetencer, koncepter og ydelser på tværs af de nuværende kompetencecentre og NIP-sekretariatet. Ved at integrere kompetencerne i eet fælles regionalt sekretariat, udnyttes kompetencerne bedre.

  Der er i dag et skel mellem NIP-databaserne og de øvrige kvalitetsdatabaser. Dette skel vil blive ophævet med den nye måde at organisere området på, og fremover vil der generelt blive fokuseret på at støtte databaser, hvor der er uønsket forskel på kvaliteten mellem afdelingerne, eller hvor Danmark ligger under internationalt niveau. Faktorer såsom alvorlighed, omfang og kompleksitet vil aktivt påvirke de krav, der stilles, og hvilken støtte der ydes til sygdomsområderne og databaserne.

  De penge, der i dag årligt anvendes til formålet af regionerne, administreres gennem en fælles pulje. Puljen er hidtil blevet udmøntet for et år ad gangen, men fremover vil der blive givet flerårige bevillinger, som giver mulighed for at lægge planer på lang sigt og udvikle området strategisk.

  I økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen for 2011 er det aftalt, at der skal igangsættes en analyse af, hvordan de kliniske databaser er organiseret. Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at stå for analysen og regionerne vil naturligvis gå aktivt ind i et samarbejde med staten om dette emne. Det er dog regionernes klare holdning, at det er nødvendigt under alle omstændighed at gennemføre de planlagte omorganiseringer.

  Økonomi

  Regionernes samlede bidrag til kvalitetsdatabaserne er 26,8 mio. kr. i 2011. Dertil kommer 12,5 mio. kr. til de multidisciplinære cancergruppers databaser og 6,9 mio. kroner til NIP-databaserne. Disse bidrag omfatter også driftsbidrag til kompetencecentrene og NIP-sekretariatet.

  Det indstilles, at de regionale bidrag fastholdes på 2011-niveau.

  Det indstilles, at regionerne i årene 2011-2013 bidrager med yderligere to millioner kroner til etablering af det fælles faglige sekretariat og øvrige fælles initiativer. Fra 2014 og frem skal den fælles organisering resultere i mere effektiv brug af ressourcerne, og bidragene skal tilbage på 2011-niveau, dvs. 42, 6 mio. kroner (lig med 26,8+12,5+6,9 mio. kr.).

  Udover de direkte bidrag giver værtsregionerne for kompetencecentrene også indirekte bidrag f.eks. i form af lokaler, licenser mv. Det forventes, at regionernes direkte og indirekte bidrag til det område forbliver på det aktuelle niveau også efter gennemførslen af reorganiseringen og udløbet af ekstrabevillingen i 2014.

  Danske Regioners bestyrelse drøftede forslaget den 30. september 2010, og anbefaler det over for regionsrådene. ’Baggrundsnotat om databaseområdet’ udarbejdet af Danske Regioner vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 

  • At de tre regionale kompetencecentre reorganiseres med en klar arbejdsdeling og fælles faglig ledelse på tværs af regionerne.
  • At det nationale indikatorprogram (NIP) nedlægges som selvstændigt program og integreres i en ny fælles regional organisering af hele databaseområdet.
  • At der på landsplan midlertidigt tilføres i alt ekstra 2 millioner kr. til etablering af et fællesregionalt sekretariat i en periode på tre år i hhv. 2011, 2012 og 2013.
  • At beløbet på 2 millioner kr. fordeles mellem regionerne via bloktilskudsnøglen, hvilket betyder, at Region Syddanmark skal bidrage med 431.000 kr (2011 pl) i 2011, 2012 og 2013. Midlerne finansieres via prioriteringspuljen.
  • At regionernes bidrag i 2014 falder tilbage til niveauet for 2011.
  • At en administrativt nedsat styregruppe bemyndiges til at prioritere og fokusere indsatsen på databaseområdet.
  • At der arbejdes med at nedbringe sundhedspersonalets dobbeltregistrering, jf. økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen for 2011.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Udvalget anbefaler instillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15096
  4. Forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog på mødet den 27. september 2010, at afsætte en mio. kr. i 2011 til forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer i forhold til konventionelle.

  Sundhedsudvalget drøftede sagen på mødet den 26. oktober 2010, og ønskede her en præcisering af, hvorledes midlerne kunne udmøntes samt særlige overvejelser omkring plantemedicin.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende blev godkendt og anbefalet på Sundhedsudvalgets møde den 26. oktober:

  • Der oprettes en pulje til forskningsprojekter indenfor alternativ behandling i Region Syddanmark.
  • Kriterierne for at opnå støtte fra puljen opsættes i det regionale strategiske forskningsråd ud fra følgende kriterier:
   1. Ansøgninger omhandlende forskningsprojekter indenfor plantemedicin vil blive prioriteret højest.
   2. Den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne foretages af fagpersoner udpeget af det regionale strategiske forskningsråd, samt hos udvalgt ekstern bedømmer.
   3. Ansøgningerne vurderes med udgangspunkt i de sædvanlige standarder og kriterier for sundhedsvidenskabelig forskning.

  I dag anslås hvert fjerde lægemiddel at indeholde stoffer fra planter, og dertil kommer en stadigt voksende gruppe af naturlægemidler og kosttilskud. Selvom en fjerdedel af alle godkendte lægemidler altså indeholder stoffer fra planter, forbliver naturlægemidler, traditionel plantemedicin og kosttilskud under kategorien alternativ behandling og behandles med skepsis i det danske sundhedssystem.

  Plantemedicin, inkluderende naturmedicin, traditionel plantemedicin og kosttilskud, er forbrugsmæssigt på fremmarch på verdensplan, og WHO estimerer en betragtelig økonomisk fremgang for industrien. Dele af Region Syddanmark har tidligere haft plantemedicin som fokusområde via Fyns Amts aktive satsning på området. Således bidrog Fyns Amt til udarbejdelsen af en hvidbog om plantemedicin og støttede finansielt Udviklingscenter Årslev og TCM Denmark, som begge havde til hensigt at fremme projekter indenfor udviklingen af plantemedicin på Fyn og i Danmark. Region Syddanmark var efter sammenlægningen repræsenteret i ovenstående organisationer, men de måtte begge lukke grundet økonomiske problemer – og med dem lukkede også regionens fokus på plantemedicin.

  I dag findes meget lidt direkte forskning i plantemedicin, både nationalt og i Region Syddanmark.

  Forskningscenter Årslev (som også var hjem for udviklingscenter Årslev) besidder dog en stor portion viden på området, men centeret satser i dag i højere grad på undersøgelser af sundhedsfremmende stoffer i kost. Det skal bemærkes at Forskningscenter Årslevs projekter indenfor plante- og naturlægemidler traditionelt foregår i tæt samarbejde med erhvervslivet, og det vurderes, at forskningsprojekter indenfor plantemedicin har stort potentiale for øget ”erhvervs networking” som vil kunne gavne regionens kommercialisering af forskningsresultater generelt. 

  På baggrund af Sundhedsudvalgets drøftelse og anbefalinger på mødet den 26. oktober 2010 og denne ovenstående udredning anbefales det, at Region Syddanmark  fortsat prioriterer plantemedicin som et fokusområde i den foreslåede pulje – dog således at puljen er åben og kan søges bredt indenfor forskning i alternativ behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at beløbet udmøntes i en pulje til opslag i 2011, med politisk prioritering af forskningsprojekter omhandlende plantemedicin.
  • at der er en fast ansøgningsfrist, eksempelvis i forsommeren 2011, da puljens midler er et engangsbeløb, og her uddelels puljens fulde beløb efter godkendelse i regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/16941
  5. Grindsted Skadeklinik - Harmonisering af visitationspraksis samt åbningstider
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har under behandlingen af indførelse af servicemål for ventetider på skadestuer i regionen vedtaget indstillingen med tilføjelsen om, at adgangen til skadeklinikken i Grindsted skal gøres uvisiteret, hvilket indstilles nedenfor.

  Aktuelt har skadeklinikken i Grindsted krav om en henvisning for, at man kan blive behandlet hvilket betyder, at patienterne har skullet kontakte vagtlæge, læge eller Falck for at få en henvisning til behandling på skadeklinikken.

  En harmonisering af skadeklinikkerne vil indebære yderligere to ændringer i forhold til det nuværende:

  1. Det foreslås, at skadeklinikkens åbningstid reduceres med to timer, således at åbningstiden bliver fra 8.00-22.00 alle ugens dage (nuværende åbningstid er 7.00-23.00). Denne åbningstid svarer til åbningstiden hos regionens øvrige skadeklinikker.
  2. Det forslås at skadeklinikkens behandlingsområde omformuleres, så det svarer til de øvrige klinikker, dog undtaget næseblødning.

  Sydvestjysk Sygehus vurderer, at en omlægning til uvisiteret skadeklinik vil opleves som en serviceforbedring, da den åbne adgang vil opleves som et større plus end indskrænkningen af åbningstiden, hvor der i forvejen er meget få besøg i de berørte timer.

  Behandlingsmæssigt udfører skadeklinikken i Grindsted allerede i dag de samme behandlinger, som regionens øvrige klinikker. Derfor vil borgere ikke mærke ændringer i forbindelse med omlægningen inden for behandlingerne.

  Sydvestjysk Sygehus vurderer at kunne gennemføre omlægningen umiddelbart efter en eventuel godkendelse af regionsrådet på regionsrådets møde den. 13. december 2010, og på baggrund af en politisk beslutning, vil Sydvestjysk Sygehus efterfølgende tage initiativ til at der lokalt informeres om ændringerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at visitationen til Grindsted Skadeklinik bliver "åben", således at borgere kan fremmøde uden oprindelig kontakt til læge eller vagtlæge for en henvisning.
  • at åbningstiderne harmoniseres, så Grindsted Skadeklinik i lighed med de øvrige skadeklinikker i regionen holder åbent fra kl. 08 til kl. 22.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/5651
  6. Medicotekniske midler til kræftbehandlingen specifikt på OUH – Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fyens Stiftstidende bragte den 26. september 2010 artiklen "Kræftlæger mangler udstyr til millioner".

  I artiklen giver en læge fra Onkologisk Afdeling på OUH udtryk for, at afdelingen mangler en såkaldt MR-simulator, som - i forhold til visse patientgrupper - er velegnet til planlægning af strålebehandling.

  Vedlagt er et bilag som beskriver fordelingen af medicotekniske midler generelt, og som redegør for MR – simulatorens anvendelsesmuligheder.

  Af redegørelsen fremgår det, at direktionen på OUH i forbindelse med deres 2011 prioritering af medicoteknisk udstyr har denne MR simulator som 1. prioritet – MR simulatoren vil derfor med stor sandsynlighed indkøbes og være i drift på OUH i løbet af foråret 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/5651
  7. Medicotekniske investeringsmidler 2011 samt principper for tildeling af midlerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag vedrører sundhedsdirektørens forslag til afsættelse af midler til medicoteknisk apparatur i år 2011 samt de principper, hvorefter Region Syddanmark skal udmønte disse.

  Sagen blev drøftet på sidste udvalgsmøde, hvor det blev diskuteret om OUH – Odense Universitetshospital burde tildeles en større andel af midlerne set i lyset af deres status som universitetshospital. Der er derfor vedlagt et notat, der redegør for tildelingen af midler til medicoteknisk apparatur til OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med gennemførelses- og specialeplanerne er der i disse år et stort behov for strategiske investeringer på det medicotekniske område – i år er det estimeret, at der er behov for 122 mio. kr. alene til strategiske projekter. Det er samtidig nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling samt løbende at udskifte nedslidt apparatur, således borgerne i Region Syddanmark sikres et effektivt behandlingsforløb med en høj kvalitet.

  På mødet den 27. september 2010 vedtog regionsrådet en langsigtet strategi for investeringer, herunder medicoteknisk apparatur, som bl.a. sigter på at understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, så omkostningseffektiviteten fastholdes/forbedres. Som led i en videreførelse heraf blev det godkendt at afsætte yderligere 120 mio. kr. til apparaturinvesteringer i 2011, således at det samlede beløb afsat til apparatur i 2011, fra investeringsrammen, er 163,4 mio. kr.

  For at imødekomme udfordringerne med et ekstraordinært stort behov for strategiske anskaffelser, samtidig med en løbende udskiftning af nedslidt apparatur, anbefales det, at der konverteres 36,6 mio. kr. fra et økonomisk råderum på driften i 2010 til anlæg. Herved opnås et fornuftigt investeringsniveau til medicoteknisk apparatur i 2011 på i alt 200 mio. kr., hvoraf:

  • 163,4 mio. kr. er afsat på investeringsbudgettet i 2011
  •   36,6 mio. kr. konverteres fra drift i 2010 til anlæg i 2011.

  De hidtil anvendte principper for fordeling af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 26. oktober 2009, foreslås videreført, jf. bilag "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2011". Det indebærer følgende fordeling af midlerne til medicoteknisk apparatur 2011:

  1. En central pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til strategiske anskaffelser og øvrige investeringer på i alt 154 mio. kr. (200. mio. kr. fratrukket midler til sygehusenes egne investeringsrammer samt midler til den fælles akutpulje).
  2. Lokale midler på sygehusene på 21 mio. kr., som kan anvendes til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed.
  3. En pulje til akutte nedbrud på 25 mio. Puljen reserveres fra den fælles pulje og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed.

  De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

  Med henblik på at dække eventuelle afledte anlægsudgifter i forbindelse med installation af apparaturet, foreslås at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler under to mio. kr. fra den centrale pulje til dette formål.

  Vedlagte bilag, "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2011", redegør nærmere for denne sag.

  Som opfølgning på sidste møde i udvalget er der endvidere vedlagt et notat ”Tildeling af medicoteknisk apparatur til OUHl” med henblik på drøftelse. 

  Konklusionen er, at OUH indtil nu har modtaget en større andel af puljen end deres DRG andel berettiger til, og at DRG-værdien tager højde for OUH’s andel af højt specialiseret behandling. På baggrund af notatet anbefales det, at de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

  Regionsrådet orienteres ved udgangen af 2011 om status på indkøb i indeværende år. 
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.
  • At den afsatte ramme til medicoteknisk apparatur i 2011 på 163,4 mio. kr. forøges med 36,6 mio. kr. via konvertering fra drift i 2010 til anlæg. Således er den samlede investeringsramme på 200 mio. kr.
  • At der af rådighedsbeløbet i 2011 på 200 mio. kr. overføres 21 mio. kr. til sygehusenes investeringsrammer øremærket til apparatur under 200.000 kr.
  • At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 179 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2011.
  • At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 21 mio. kr. vedr. sygehusenes investeringsrammer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 22. juni 2010 og 31. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

   

  2010

  14. december kl. 15.00 - Sygehus Sønderjylland

  2011

  18. januar

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

    3. oktober

  25. oktober

  15. november

  13. december

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 14. december 2010 på Sygehus Sønderjylland.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Intet.


  Sagsnr.  
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
   

  Udvalget ønsker en redegørelse vedr. kræftplan III.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring