Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 9. november 2010

 

Beslutningsreferat


Møde i Formandskabet den 9. november 2010, kl. 12.00-13.30 Slottet, Indre Slotsgaard, indgang B,

Nørregade 36-38, 5000 Odense C

 

Deltagere:
Carl Holst, C.C. Nielsen, Jan Boye, Jens Oddershede, Mikkel Hemmingsen, Dorthe Kusk og Jacob
S. Sonne (ref.).

 

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den 20. august 2010

3.      Endelig evalueringsrapport og afrapportering fra 35 projekter støttet af Vækstforum     

4.      Vækstforums Handlingsplan 2011, herunder opfølgning på Vækstforums døgnseminar den 8.-9. september 2010

5.      Porteføjlestyring

6.      Proces for udarbejdelsen af den kommende erhvervsudviklingsstrategi + handlingsplan gældende fra 2012

7.      Partnerskabsaftalen med regeringen 2010

8.      Evaluering af det Syddanske Bruxelleskontor samt resultatkontrakt for 2011

9.      Oprettelse af kapitalfond til yderområderne

10.    Oprettelse af pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

11.     Afrapportering og videreførelse af pulje til projektudvikling i yderområderne

12.     Igangsætning af velfærdsteknologifonden og samspil med Vækstfondens afdeling i Vestdanmark

13.     Syddanmark som Science Region

14.     Udpegning til Syddansk Turisme

15.     Udpegning af medlem til Centerrådet for VEU-center Vest

16.     Udpegning til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme

17.     Udpegning til overvågningsudvalget


Orienteringspunkter

18.     Syddansk Turismes handlingsplan

19.     Region Syddanmarks vækstbarometer 3. kvartal 2010

20.     Indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber

21.     Optaget på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser 2008 - 2010

22.     Konference vedr. Alliancen for Grøn Offshore

23.     Regeringens strategi for styrket innovation i virksomhederne og aftale om globaliseringsreserven til forskning og udvikling

24.     Implementering af Vækstforums handlingsplan 2009 -10

25.    Vækstforums kommunikationsindsats

26.     Økonomioversigt for handlingsplan 2009-10

27.     Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

28.     Orientering om indkomne ansøgninger

29.     Meddelelser

30.     Eventuelt

  

1.          Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt


Det indstilles,

·         at formandskabet godkender dagsordenen.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

2.          Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 20. august 2010

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet i formandskabet den 20. august 2010.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

3. Endelig evalueringsrapport og afrapportering fra 35 projekter støttet af Vækstforum


Sagsfremstilling

Vækstforum har fået gennemført en statusevaluering af projekter støttet af Vækstforum. I den forbindelse blev der i juni 2010 udvalgt 35 projekter til en nærmere vurdering af projekternes foreløbige erfaringer, problemstillinger, fremdrift og effekt.´

Ved udvælgelsen er der lagt vægt på spredning mellem projekter i handlingsplan 2007-08 og handlingsplan 2009-2010, mellem de forskellige forretningsområder samt spredning på projekternes økonomiske volumen.

Vækstforum blev på døgnseminaret den 8.-9. september 2010 præsenteret for undersøgelsens overordnede resultater.

Konklusionen er, at der er god fremdrift i alle 35 projekter i forhold til projekternes opstillede aktivitetsplaner. Det er dog gennemgående, at projekterne har brugt mange kræfter på at få organiseringen på plads, ikke mindst i de store initiativer, hvilket betyder, at en række projekter er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. I forlængelse heraf kan det også forventes, at en række projekter ikke får anvendt det samlede tildelte støttebeløb.

Samtidig er det en gennemgående tilbagemelding, at der er store administrative udfordringer forbundet med at modtage et strukturfondstilskud, idet der er et stort arbejde med at overholde de formelle tilskudsregler.

Endelig fremhæves det, at der er kapacitetsmæssige udfordringer i at engagere yderområderne i projekterne, typisk pga. manglende manpower.

De projekter, som har de største forventninger til resultater i form af et positivt bidrag til den regionale økonomi, er igangsat med baggrund i Vækstforums Handlingsplan 2009-10, hvor der også er et øget fokus på projekternes forventede resultater og effekter.

De største resultatforventninger kan knyttes til forretningsområderne Energi og Oplevelseserhverv. Her er der igangsat en række projekter, hvor der forventes et stærkt positivt bidrag til øget beskæftigelse og omsætning inden for de to forretningsområder. Det vurderes desuden, at der er et stort potentiale i projekterne under forretningsområdet Det Sunde Liv og Velfærdsteknologier og -service, men at det kræver et langt sejt træk i form af øget fokus på markedsgørelsen og kommercialiseringen, såfremt de nye udviklede produkter og opnåede BDI-resultater skal resultere i ny vækst og beskæftigelse.

Undersøgelsen peger på tre centrale anbefalinger til det fremtidige administrative opfølgningsarbejde med projekterne: 

1)       Best practice: Der må være en tæt dialog med projekterne for at kunne fjerne eventuelle bump på vejen, samt sikre, at der sker videndeling på tværs af projekterne om best practice. 

2)       Projektopfølgningsværktøj: Der bør udvikles et opfølgningsværktøj, som kan anvendes til at få information om projekternes fremdrift på kritiske punkter i projektforløbet. 

3)       Administrative støtteforanstaltninger: Der er brug for administrative værktøjer, der kan håndtere projekt- og budgetopfølgning i de enkelte projekter.

Arbejdet med opfølgningen på flere af evalueringens konklusioner og anbefalinger er allerede igangsat – se bl.a. dagsordenens punkt 4 om porteføljestyring.

Beslutningspunkt

Det indstilles 

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender afrapporteringen

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender, at der arbejdes videre med at udmønte de nævnte konklusioner og anbefalinger i statusevalueringen.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
 

4. Vækstforums Handlingsplan 2011, herunder opfølgning på Vækstforums døgnseminar den 8.-9. september 2010

 

Sagsfremstilling

Vækstforum skal på mødet godkende handlingsplanen for 2011.

 Vækstforums døgnseminar drøftedes erfaringerne med den hidtidige indsats og ønsker til handlingsplan 2011. Vækstforum tilkendegav i forlængelse heraf blandt andet:  

 1. At klynger i Handlingsplanen 2011 fastholdes som forretningsområde, men at området indsnævres til alene at omfatte spirende klynger med dokumenteret potentiale til at blive modne klynger. Derudover vil klynger være at betragte som et redskab inden for de andre tre forretningsområder: Velfærdsteknologier- og service, Energi og Oplevelseserhverv.
 2. Ønske om rapportering af fremdriften i de støttede projekter.
 3. At sekretariatet anmodes om at foretage en screening af regionens yderområder med særligt fokus på at afdække ressourcer i yderområderne, som kan bringes i spil, herunder uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv.

Der er allerede igangsat en række initiativer i forlængelse af Vækstforums beslutninger på døgnseminaret.

Handlingsplan 2011

Som opfølgning på punkt 1 er der udarbejdet vedlagte udkast til handlingsplan på baggrund af Vækstforums drøftelser på døgnseminaret den 8.-9. september 2010. Vækstforum konkluderede, at de overordnede linjer i den nuværende handlingsplan videreføres i handlingsplan 2011, der bliver etårig, så den følger erhvervsudviklingsstrategien.

Følgende ændringer kan fremhæves:

-         Der udarbejdes et nyt forord.

-         Forretningsområdet klynger er blevet erstattet af spirende klynger, og herunder er effektmålene ændret sådan.

-         Klyngeudvikling er tilføjet som en fjerde vækstdriver i den tværgående værktøjskasse indenfor forretningsområderne.

-         Den årlige ramme på 20 mio. kr. til kompetenceudvikling i yderområderne er blevet afløst af en regional lånefond på 20 mio. kr. for opstartsvirksomheder i yderområderne.

-         Der er tilføjet nye cases under alle forretningsområderne.

-         Under finansiering er det blevet tilføjet, at der skal arbejdes for at sikre en hensigtsmæssig balance mellem finansieringskilderne, herunder øget fokus på socialfonden.

-         Virksomhedsdrevet kompetenceudvikling fremhæves som en tværgående indsats

-         Fokus på kommercialisering og innovative offentlige udbud er tilføjet inden for velfærdsteknologier.


Afrapportering

Som opfølgning på punkt 2 er der på baggrund af Vækstforums diskussion om afrapportering fra projekter udarbejdet et modeludkast til porteføljestyring, som vil danne grundlag for den fremtidige rapportering. I dagsordenens punkt 5 er der opstillet et udkast til et koncept for porteføljestyring.

Yderområder

Som opfølgning på punkt 3 er der igangsat en screening af yderområder med henblik på at afdække de ressourcer, som kan bringes i spil i forhold til den fremadrettede erhvervsudvikling.


(Beskrivelse af resultaterne af screeningen, og hvordan de indarbejdes i handlingsplan 2011 – forventes at foreligge den 7. november 2010)

Beslutningspunkt


Det indstilles,

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender udkast til handlingsplanen for 2011

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender implementeringen af de nævnte beslutninger fra Vækstforums døgnseminar

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at der gøres en særlig indsats i forhold til iværksætteri.

5. Porteføjlestyring


Sagsfremstilling

En generel anbefaling fra statusevalueringen af 35 af Vækstforums igangsatte projekter er udviklingen af et nyt portefølje- og projektstyringsværktøj, som kan sikre en bedre løbende opfølgning på projekternes fremdrift, budgetter og effekt.

Udviklingen af et sådant værktøj er allerede igangsat og der pågår i øjeblikket et arbejde med at få specificeret de indholdsmæssige og tekniske krav.

En styrket porteføljestyring vil kunne give Vækstforum et bedre overblik over indsatsen – både samlet set, og fordelt på de enkelte forretningsområder. Samtidig kan værktøjet muliggøre en hurtig, efterspørgselsstyret og standardiseret dokumentation for den øjeblikkelige status og fremdrift på projekternes leverancer, effekter, målopfyldelse og økonomi.

Formål, indhold og proces

Et første bud på porteføljestyringsmodellen vil blive forelagt for Vækstforum den 29. november 2010. På mødet præsenteres en model for, hvordan afrapporteringen vil kunne udformes. Denne model skal beskrive hvilket output, der vil komme fra værktøjet, og som er relevant for Vækstforum. Samtidig bør modellen tage højde for, hvilke forventninger modellen har til projekternes fremtidige arbejdsindsats på afrapporteringssiden.

Det er ambitionen, at den endelige model kan præsenteres på Vækstforums døgnseminar i marts 2011.

Beslutningspunkt

 Det indstilles,

 

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender, at sekretariatet arbejder videre med modellen.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at det skal være nemt og overskueligt for projekterne at indrapportere de nødvendige oplysninger i forbindelse med porteføljestyringen.

6. Proces for udarbejdelsen af den kommende erhvervsudviklingsstrategi + handlingsplan gældende fra 2012

Sagsfremstilling

Den nuværende erhvervsudviklingsstrategi blev vedtaget af Vækstforum i december 2006 og er gældende frem til den 31. december 2011. Den reviderede erhvervsudviklingsstrategi skal vedtages på Vækstforums møde den 8. december 2011, således at den kan træde i kraft 1. januar 2012.

Det foreslås, at den kommende erhvervsudviklingsstrategi bliver 4-årig.

 Fra 1. januar 2012 træder der ligeledes en ny handlingsplan i kraft, der udmønter strategien. Det foreslås, at handlingsplanen bliver 2-årig.

Sekretariatet foreslår følgende proces for udarbejdelsen af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan:

 

29. november 2010 – Møde i Vækstforum

Vækstforum forelægges en procesplan for det kommende år til drøftelse og godkendelse.

 

17.-18. marts 2011 – Døgnseminar i Vækstforum

- Fokus på udfordringer – analytisk baggrund

- Erfaringerne fra den nuværende strategi og handlingsplan for 2007-08 og 2009-10

- Danmarks Vækstråd v. Lars Nørby Johansen

- Evt. oplæg fra OECD

- De store linjer og temaer i strategien fastlægges

18. marts 2011 – 9. maj 2011 - Temakonferencer

 

Temakonferencer med involvering af Vækstforums medlemmer – eksempelvis inden for Offshore Energi i Esbjerg, Velfærdsteknologi i Odense, Oplevelseserhverv i Billund eller Kolding à input til såvel strategi som handlingsplan

31. maj 2011 – Møde i Formandskabet

Formandskabet forelægges udkast til indsatsområder, målsætninger mv. på baggrund af drøftelserne på Vækstforums døgnseminar samt temakonferencerne

16. juni 2011 – Møde i Vækstforum

Vækstforum forelægges udkast til indsatsområder, målsætninger mv. på baggrund af drøftelserne på Vækstforums døgnseminar samt temakonferencerne

30. august 2011 – Møde Formandskabet

 

Formandskabet forelægges og drøfter udkast til:

- Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2015

- Handlingsplan 2012-2013

 

20. september 2011 – Møde i Vækstforum

 

Vækstforum forelægges og drøfter udkast til:

- Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2015

- Handlingsplan 2012-2013

Oktober 2011 – Konference

 

Udkast til erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen præsenteres og drøftes

22. november 2011 – Møde i Formandskabet

Strategi og Handlingsplan drøftes i formandskabet

8. december 2011 – Møde i Vækstforum

Strategi og Handlingsplan drøftes og godkendes i Vækstforum

12.december 2012

Strategi og handlingsplan godkendes i regionsrådet

Medio december 2012

Strategi og handlingsplan sendes til høring i Danmarks Vækstråd

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,

 

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender sekretariatets forslag til proces for udarbejdelse af den kommende erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

7. Partnerskabsaftalen med regeringen 2010

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne i Vækstforum på mødet den 9. september 2010 indgik formandskabet den 24. september 2010 en aftale om den nye partnerskabsaftale med regeringen.

I partnerskabsaftalen, som i langt overvejende grad imødekommer Vækstforums forhandlingsindspil, er parterne enige om at sætte særligt fokus på fire initiativer:

Satsning på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation, hvor et strategisk partnerskab med Eksportrådet skal sikre de syddanske virksomheder, bl.a. inden for velfærdsteknologi, en kortere og hurtigere vej til eksportmarkederne – og hvor Syddanmark vil stille Innovationscentret for brugerinddragelse til rådighed som nationalt testcenter og vidensbase for offentlig-privat innovation og stille sig til rådighed som forsøgsregion på området.

Styrket adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark, hvor regeringen vil etablere en afdeling af Vækstfonden i Vestdanmark med en specifik investeringspulje på 150 mio. kr. øremærket til vestdanske virksomheder. – og hvor Syddansk Vækstforum allerede i 2009 har afsat 50 mio. kr. til risikovillig kapital til virksomheder inden for velfærdsteknologi og -service.

Grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde, hvor regeringen ser positivt på vækstforums visioner om et vidtrækkende samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af den dansk/tyske grænse. Et samarbejde som Vækstforum på sigt ønsker at udvikle til et egentligt grænseoverskridende universitet.

Styrkelse af grøn offshore energi, hvor Vækstforum og regeringen er enige om en styrket indsats for at fremme grøn offshore energi gennem markedsføring og synliggørelse af Alliancen for Grøn Offshore Energi i EU og internationalt. Vækstforum vil desuden i samspil med det nationale center for natur, teknik og sundhed og efter dialog med Regeringen, igangsætte initiativer til understøttelse af naturvidenskabelige fag på alle niveauer af uddannelsessystemet. Dette vil blandt andet styrke udviklingen af Lean Energy Cluster.

Desuden blev problemstillingen vedr. den lave gennemførelsesprocent på ungdomsuddannelserne diskuteret – herunder den betydning det kan få, hvis der bliver færre, men større skoler.

Aftalen indebærer desuden en fælles indsats inden for en række hovedtemaer med tilhørende konkrete initiativer, som fremgår af bilaget.

I forhold til den konkrete udmøntning og opfølgning på aftalen foreslås det at    

-         Sekretariatet indleder dialog med staten om igangsætning af de aftalte initiativer inden for velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation

-         Velfærdsteknologifonden etableres med strukturfondsmidler, som skitseret i punkt 12, og der indledes dialog med Vækstfondens nye afdeling i Vestdanmark om samarbejde og samfinansiering.

-         Der arbejdes videre med at konkretisere det grænseoverskridende forsknings- og universitetssamarbejde i samspil med de tyske parter som grundlag for dialog med VTU.

-         Sekretariatet indleder dialog med staten om igangsætning af de aftalte initiativer inden for styrkelse af grøn off-shore. I forbindelse hermed arbejdes der på at tiltrække et af de fem EU-testcentre til region Syddanmark.

-         Der arbejdes videre med at sikre udkantsgymnasierne bedst mulige vilkår for at sikre et tilstrækkeligt dækkende udbud af gymnasier, og dermed fastholde flest mulige i ungdomsuddannelserne i yderområderne.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager resultatet af partnerskabsforhandlingerne til efterretning og godkender opfølgningen på aftalen.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

8.    Evaluering af det Syddanske Bruxelleskontor samt resultatkontrakt for 2011 

Sagsfremstilling
Vækstforum
s møde den 26. november 2008 blev resultatkontrakten for 2009-10 med Bruxellesforeningen godkendt, og det blev samtidig besluttet, at resultatkontrakten med Bruxellesforeningen skulle evalueres efter 2 år.

 

Sekretariatet har bedt PricewaterhouseCoopers om at udarbejde evalueringen. Den overordnede konklusion er, at Bruxelleskontorets aktiviteter, projekter og ydelser har været målrettet Syddansk Vækstforums handlingsplan for 2009-10 som ønsket af Vækstforum. Evalueringen konkluderer desuden, at de konkrete resultatmål er opfyldt tilfredsstillende. Derudover fastslår evalueringen, at de i Årsberetning 2009 beskrevne tiltag til genopretning af kontorets økonomiske situation er planlagt og gennemføres efter den i bestyrelsen vedtagne plan.

Da Vækstforums næste handlingsplan kun bliver 1-årig foreslås det, at der i forhold til Bruxelleskontoret nu udarbejdes dels en resultatkontrakt for 2011 samt en samarbejdsaftale for 2011-2013.

Resultatkontrakt for 2011

Resultatkontrakten for 2011 er 1-årig så den følger Vækstforums kommende handlingsplan for 2011. Resultatkontrakten angiver, at Bruxelleskontorets projekter og ydelser skal målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2011. Kontrakten indeholder desuden 7 konkrete aktivitetsmål.  

Målgruppen for kontorets aktiviteter er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt universiteter, videncentre, klynger, brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører.  

I 2011 vægtes succesfuld implementering af 13 igangværende EU-projekter, som kontoret er juridisk forpligtet til at gennemføre, med 75 % af kontorets ressourcer. De resterende ressourcer anvendes til kontaktskabelse, rådgivning og udvikling af nye projekter.

Det foreslås, at den næstkommende resultatkontrakt med Bruxelleskontoret fra 2012 bliver 2-årig og målrettes Vækstforums kommende strategi og handlingsplan, som vil være gældende fra 2012 og fremefter.


Samarbejdsaftalen for 2011-2013

Samarbejdsaftalen er en hensigtserklæring om fortsat samarbejde i 2011-2013 inden for samarbejdsaftalens rammer, såfremt resultatkontrakten opfyldes tilfredsstillende i 2011. Samarbejdsaftalen omfatter Bruxellesforeningens samlede indsats og indeholder indsatsområderne energi & miljø, Alliancen for grøn offshore energi, sundhed og velfærdsteknologi samt forskning og innovation

Vækstforum/Region Syddanmarks medlemsbidrag til Bruxellesforeningen for 2011 udgør 3.927.786 kr.

Beslutningspunkt

Det indstilles 

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender evalueringsrapporten

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender resultatkontrakten for det Syddanske Bruxelleskontor for 2011

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender samarbejdsaftalen for 2011-2013

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at det Syddanske Bruxelleskontor bevilges 3.927.786 kr. i 2011 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt med den tilføjelse, at krav til afrapportering af resultatmålene skærpes i forbindelse med resultatkontrakten for 2011.

9. Oprettelse af kapitalfond til yderområderne 

 

Sagsfremstilling

Vækstforums døgnseminar var der enighed om, at der også fremadrettet vil være behov for at iværksætte særlige tiltag for yderområderne i Syddanmark. Adgangen til kapital bliver ofte nævnt som en barriere for vækst og udvikling – også for virksomheder i yderområderne.

Region Syddanmark fik i november 2009 gennemført en registerundersøgelse af virksomheder i Syddanmark. Denne undersøgelse konkluderede, at virksomheder i regionen, og i særlig grad virksomhederne i yder- og ø-kommunerne, betaler en markant højere pris for at få fremmed kapital stillet til rådighed. Dette kan ikke umiddelbart forklares med en lavere rentabilitet eller højere gældsandel. Analysen konkluderede, at den primære årsag til den højere finansieringspris er virksomhedernes størrelse (gennemsnitligt små virksomheder med mindre mulighed for at stille sikkerhed) – men det kan ikke udelukkes, at långiverne vurderer en virksomhedsplacering i et yderområde som mere risikofyldt end andre virksomhedsplaceringer og at de af den grund forlanger en risikopræmie for investering i sådanne områder.

Etablering af en regional lånefond for opstartsvirksomheder i yderområderne kunne være et muligt initiativ til at imødegå denne særlige problemstilling.

Vækstforum har i 2009-2010 afsat 20 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling i yderområder. Sekretariatet foreslår at der i 2011 indskydes 20 mio. kr. af EU’s socialfondsmidler i en kapitalfond til yderområderne.

Etablering af en kapitalfond vil blive en del af Vækstforums Handlingsplan 2011 jf. dagsordenens punkt 4, og vil erstatte den hidtidige ramme til kompetenceudvikling i yderområder.

Det skal bemærkes, at den igangsatte screening af yderområderne kan afdække behov for nye initiativer udover kapitalfonden.

En kapitalfond finansieret med disse midler må ikke træde i stedet for de normale finansieringskilder, men den må samfinansieres i forholdet 1:1. Det vil sige, at der i det enkelte udlån skal være deltagelse af private aktører, typisk pengeinstitutter.

Der vil være særlige omkostninger i forbindelse med etablering af en lånefond. Det forventes at disse omkostninger dækkes af midler fra en særlig pulje oprettet af regionsrådet i budgettet for 2011.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender, at der etableres en regional kapitalfond for iværksættere i yderområder i Syddanmark
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 20 mio. kr. af EU Socialfondsmidler i kapitalfonden, under forudsætning af, der kan etableres en konstruktion, der opfylder de lovgivningsmæssige bestemmelser
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at arbejde videre med et prospekt for den konkrete udmøntning af kapitalfondens virke. Dette prospekt vil, når det er udarbejdet, blive forelagt Vækstforum til godkendelse.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

 

10.     Oprettelse af pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

 

Sagsfremstilling

Det er Syddansk Vækstforums mål at skabe vækst gennem et stærkt og forpligtende offentlig-privat samarbejde om innovation, som involverer det offentlige, private virksomheder og videninstitutioner.

Offentlig-privat samarbejde om innovation vurderes at rumme et stort erhvervsøkonomisk såvel som velfærdsmæssigt potentiale. De hidtidige erfaringer fra ind- og udland viser, at offentlig-privat samarbejde fremmer udviklingen af nye teknologier og løsninger og fører til bedre og billigere opgavevaretagelse i det offentlige og vækst i private virksomheder.

Region Syddanmark satte sig i foråret i spidsen for en tværregional ansøgning til de konkurrenceudsatte strukturfondsmidler om etableringen af et Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi. Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 12. oktober 2010 bevilget 29 mio. kr. ud af et samlet budget på 48 mio. kr. hertil. Med den forventede etablering af laboratoriet den 1. januar 2011 vil der være skabt et godt fundament for at realisere målsætningen om at skabe vækst gennem offentlig-privat innovation.

Mange offentlige budgetter har ikke ressourcer til innovationsprocesser. Dette hindrer investeringer i produktudvikling og kommercialisering.

Igangsætning af sådanne aktiviteter kræver ressourcer hos såvel offentlige som private parter.

Det foreslås derfor, at der som en yderligere styrkelse af arbejdet med offentlig-privat innovation oprettes en pulje for offentlig-privat innovation. Puljen skal gøre det muligt hurtigt og ubureaukratisk at tildele midler til mindre offentlig-private innovationssamarbejder.

Puljen skal kunne søges til projekter indenfor forretningsområderne med fokus på Velfærdsteknologier- og Service samt Energi.

Puljen skal stille mindre beløb til rådighed til blandt andet bistand til kommercialisering, frikøb af medarbejdere og bistand til dokumentation af effekt mv. i små korterevarende projektforløb med deltagelse af små og mellemstore virksomheder.

Det skal være et krav, at projekter der modtager støtte fra puljen skal have et stort kommercialiseringspotentiale.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til oprettelsen af en kommercialiseringspulje for offentlig-privat innovation
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum anmoder vækstforumsekretariatet om at udarbejde rammer, vilkår og tildelingskriterier for puljen
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at godkende rammer, vilkår og tildelingskriterier for puljen
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at bevilge penge fra puljen efter indstilling fra Vækstforums sekretariatsgruppe

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

11.     Afrapportering og videreførelse af pulje til projektudvikling i yderområderne

 

Sagsfremstilling

Vækstforum har siden 2007 afsat puljer til erhvervsfremme i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og medfinansiering af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne.

For perioden 2007 – 2008 var den samlede bevilling på 6.238.500 kr., hvoraf hele beløbet er udbetalt eller restancebogført.

For perioden 2009 – 2010 var den samlede bevilling på 6.600.000 kr., hvoraf 2.859.041 kr. er udbetalt eller restancebogført på nuværende tidspunkt. Der er for øjeblikket én ansøgning under behandling og administrationen er i kontakt med to grupper af ansøgere. 

I 2008 er følgende projekter bevilget tilskud:

-         Tilskud til konsulentbistand til udarbejdelse af LAG-strategier

-         Coast Alive, Interreg IV projekt

-         Langelandsfortet

-         Maritime potentialer

-         Ærøskøbing Skibsværft

-         Nationalpark Det Sydfynske Øhav

-         Sound Experiment

-         Fremtidsfabrikken Sydfyn

 I 2009 og 2010 blev følgende projekter bevilget tilskud:

-         Styrkelse af innovationsgraden i jern-, metal- og mekatronikindustrien

-         Naturturisme i Sydvestjylland

-         Input med kontant output - Behovs- og omverdensanalyse af SMV’s behov for højtuddannet arbejdskraft i regionens yderområder

-         Tønder Festival

-         Medicinhave, Tranekær

-         Bio-Energipark Tønder

-         Bagenkop Havn

-         Kompetenceudvikling i Vestjylland

-         Projektudvikling for energiinnovationsaktiviteter i Tønder Kommune

 Indtil nu har de afsluttede forprojekter og konceptudviklinger resulteret i, at 5 projekter har indsendt tilsammen 4 egentlige strukturfondsansøgninger til Vækstforum, idet 2 projekter har indsendt en fælles ansøgning.

 Vækstforumsekretariatet anbefaler, at der for 2011 oprettes en pulje på 3,3 mio. kr. så tilskud til projektudvikling i yderområder kan fortsætte.

Beslutningspunkt

Det indstilles, 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager afrapporteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne til efterretning
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet afsætter 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 til projektudvikling i yderområderne
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at udviklingsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne på mødet den 8. december 2011.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

  

12. Igangsætning af velfærdsteknologifonden og samspil med Vækstfondens afdeling i Vestdanmark

 

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. juni 2009 at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidlerne (Socialfondsmidler) i en syddansk kapitalfond, der skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og –service.

Det har været forventningen, at denne skulle være en del af en større Vestdansk Iværksætterfond, og etableringen af denne var en del af partnerskabsaftalen, 2009 mellem Syddansk Vækstforum og regeringen.

Efterfølgende har Syddansk Vækstforum været i løbende dialog med Økonomi- og Erhvervsministeriet med henblik på at finde en model for en fond, og siden maj 2010 har sekretariatet afventet et nyt udspil til en model fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

I den netop indgåede partnerskabsaftale, 2010 mellem Syddansk Vækstforum og regeringen er ”Styrket adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark” igen et initiativ, der er fokus på, uden at der er tale om at etablere en fælles fond.

Af aftalen fremgår det, at der i tilknytning til etablering af Vækstfondens afdeling i Vestdanmark, etableres fonden Vestdansk Vækstkapital med 150 mio. kr. i statslige midler. Regeringen og Syddansk Vækstforum lægger vægt på, at Vestdansk Vækstkapital skal arbejde tæt sammen med innovationsmiljøerne, væksthusene og de regionale vækstfora.

Situationen er altså ændret i forhold til det, der var udgangspunktet for Vækstforums beslutning i 2009 og den strukturfondsansøgning, der dengang blev udarbejdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Med afsæt i partnerskabsaftalen 2010 er det nu nødvendigt at etablere en fond udelukkende med strukturfondsmidler, men med krav om, at der i de enkelte investeringer skal være mindst 50% privat medfinansiering. Skal dette kunne lykkes, er det helt afgørende, at der etableres et godt og tæt samarbejde ikke bare med Vækstfonden og fonden Vestdansk Vækstkapital men også med alle de øvrige udbydere af risikovillig kapital i Syddanmark.
 

Den regionale kapitalfond skal administreres af en professionel kapitalforvalter, som skal findes via udbud. Etablering af samarbejde med en bred vifte af udbydere af risikovillig kapital vil være en særlig opgave for kapitalforvalteren.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum bemyndiger vækstforumsekretariatet til at revidere den tidligere indsendte strukturfondsansøgning, så den er i overensstemmelse med den nye situation, og at Erhvervs- og Byggestyrelsen anmodes om at igangsætte behandlingen af ansøgningen
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender at Fonden for Syddansk Vækstfremme etableres og anmeldes til Civilstyrelsen og registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Syddansk Vækstforum har tidligere godkendt vedtægter, og bestyrelsesmedlemmer er udpeget.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

  

13. Syddanmark som Science Region

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af, at det nationale center for Natur, Teknik og Sundhed i 2009 blev placeret på Alsion i Sønderborg, besluttede regionsrådet at arbejde for at udvikle Syddanmark til en Science Region.

I den netop indgåede partnerskabsaftale med regeringen er Science Region en del af energiinitiativet ”Styrkelse af grøn offshore energi”. Regeringen og Syddansk Vækstforum er enige om, ”at en af forudsætningerne for at sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft på energiområdet er, at tilstrækkelig mange studerende vælger naturvidenskabelige og tekniske fag på de videregående uddannelser.”

De langsigtede formål

Målet er at udvikle Syddanmark til en spydspidsregion for udviklingen af en national science satsning med de overordnede formål:

·         at regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder indenfor natur, teknik og sundhed, og

·         at virksomhederne i regionen har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige kompetencer for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne, og

·         at befolkningen i regionen har en almen dannelse indenfor, og kendskab til, naturvidenskab og dermed viden til at kunne tage stilling til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling

 

Dermed hæves arbejdsstyrkens kompetenceniveau på sigt til gavn for erhvervsudviklingen i regionen.

Øget uddannelsesniveau indenfor science området er særligt relevant indenfor Vækstforums forretningsområder Energi og Velfærdsteknologi, hvor det blandt andet er en udfordring at tiltrække ingeniører til offshoreerhvervene i Esbjerg. Skal potentialet i forretningsområderne realiseres på langt sigt, så er det nødvendigt at virksomhederne har adgang til højt kvalificeret arbejdskraft – noget som science region initiativet kan være med til at understøtte.

Herudover viser netop udarbejdede fremskrivninger, at der i regionen kan forventes flaskehalsproblemer for arbejdskraft med tekniske mellemlange uddannelser og lange naturvidenskabelige uddannelser.  

Midlet på kort sigt

Midlet til at kunne nå de langsigtede formål er at højne arbejdsstyrkens kompetencer ved allerede i grundskolen at skabe interessen indenfor de naturvidenskabelige fag. Dette skal medvirke til, at flere unge vælger natur-, tekniske- og sundhedsvidenskabelige fagretninger på både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser - og på sigt også vælger videregående uddannelser indenfor disse fag.

Region Syddanmark arbejder i øjeblikket på at indgå en udviklingskontrakt med det Nationale center for natur, teknik og sundhed i Sønderborg samt Dansk Naturvidenskabelig Formidling.

Dansk Naturvidenskabsformidling bliver, i samarbejde med det nationale center for natur, teknik og sundhed, ansvarlig for at etablere en kommunal infrastruktur, hvor de trækker på erfaringerne fra Science Kommune projektet.

Det nationale center for natur, teknik og sundhed får ansvaret for opkvalificering af underviserne i grundskole og ungdomsuddannelse samt udvikling og afprøvning af nye læseplaner og nyt undervisningsmateriale.

Initiativet vil omhandle hele uddannelseskæden fra grundskole til videregående uddannelser med en kobling til erhvervslivets behov.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender, at der arbejdes videre med Science Region som led i opfølgningen på partnerskabsaftalen

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

14. Udpegning til Syddansk Turisme

Sagsfremstilling

Vækstforum har efter de gældende vedtægter for Fonden Syddansk Turisme udpegningsret til tre bestyrelsesmedlemmer i Fonden Syddansk Turisme. Det drejer sig om to erhvervsrepræsentanter og en repræsentant fra uddannelses- og forskningsinstitutioner. Ved årets udgang udløber Jack Nielsens udpegningsperiode og Vækstforum skal derfor udpege et bestyrelsesmedlem til Fonden Syddansk Turisme, som repræsenterer turisme- og oplevelseserhvervene. 

Bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme består, efter gældende vedtægter, af 11 medlemmer med en formand, Jack Nielsen, direktør, Radisson Blu H.C. Andersen Hotel og næstformand, Lasse Krullregionsrådsmedlem, Region Syddanmark.

Udpegningsperioden er fremadrettet 4-årig for Vækstforums udpegninger. Hvert medlem kan efter gældende vedtægter genudpeges 1 gang. 

Vækstforums tre nuværende medlemmer i bestyrelsen hos Fonden Syddansk Turisme er:  

-          Direktør Jack Nielsen, Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, udpeget den 25. juni 2009. Jack Nielsen overtog den resterende valgperiode for Jørgen Krab Jørgensen.  Udpegningsperioden løber indtil den 31. december 2010. Herefter vil valgperioden være 4 år.   

-          Uddannelseschef Kim Tværgaard Larsen, Erhvervsakademiet Lillebælt, Tietgen KompetenceCenter, udpeget den 7. april 2010 for en valgperiode på 4 år  

-          Direktør René Lennart Madsen, Spar Nord – Esbjerg, udpeget frem til 10. marts 2012

Da Jack Nielsens udpegningsperiode udløber den 31. december 2010 betyder det, at Vækstforum skal udpege ét medlem som repræsenterer turisme- og oplevelseserhvervene for en 4-årig periode. Det anbefales, at Vækstforum udpeger ét medlem, der har central tilknytning til turisme- og oplevelseserhvervene.

Ud over Vækstforums tre nuværende medlemmer er der udpeget yderligere 8 medlemmer: Ét fra kommunekontaktrådet, to fra Region Syddanmark, ét fra VisitDenmark, ét fra Turistbureauerne i Region Syddanmark (TRS) og tre fra Syddansk Turismes repræsentantskab.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum udpeger ét medlem til bestyrelsen for Syddansk Turisme for en 4-årig periode, som repræsenterer turisme- og oplevelseserhvervene. 

 

Beslutning
Det blev besluttet at indstille til Vækstforum, at direktør Jack Nielsen, Radisson Blu H.C. Andersen Hotel genudpeges.

  

15. Udpegning af medlem til Centerrådet for VEU-center Vest

 

Sagsfremstilling

Vækstforums møde den 9. september 2010 blev det besluttet at takke nej til at udpege et medlem til VEU-Center Vests styregruppe.

Efterfølgende har direktør Torben Pedersen fra VEU-Center Vest henvendt sig igen med en anmodning om at genoverveje sagen. Begrundelsen er, at strukturen VEU centrene imellem er meget forskellig. Ved VEU Center Vest har Centerrådet alene en rådgivende funktion, mens fastlæggelse af strategi og indsatsområder sker i styregruppen.

VEU-Center Vest fastholder således, at styregruppen i VEU-Center Vests tilfælde er det mest relevante forum for Vækstforum at være repræsenteret i.

Alternativt åbner VEU-Center Vest op for, at Syddansk Vækstforum kan tilbydes en plads i Centerrådet for VEU-Center Vest.  

Beslutningspunkt

Det indstilles,  

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum udpeger et medlem til Centerrådet for VEU-Center Vest

 

Beslutning
Det blev besluttet at indstille til Vækstforum, at Johanne Gregersen udpeges til Centerrådet for VEU-Center Vest.

 

16. Udpegning til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme

Sagsfremstilling

Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er at fremme internationale investeringer og tiltrækning af arbejdspladser til Vestdanmark. Der er placeret 7 projektledere i de 3 regioner, hvoraf de 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense.

Region Syddanmark har ret til at udpege 2 medlemmer fra Syddansk Vækstforum til bestyrelsen, hvor formandsposten alene kan besættes af et medlem fra Vækstforum, der ligeledes er medlem af regionsrådet. Region Nordjylland har formandsposten i indeværende valgperiode.

I øjeblikket er Carl Holst og C.C. Nielsen medlemmer af bestyrelsen, hvor C.C. Nielsen er næstformand. Carl Holst ønsker imidlertid at udtræde af bestyrelsen, og der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Bestyrelsens valgperiode udgør 3 år, og den nuværende bestyrelse tiltrådte den 9. december 2008. Senest den 9. december 2011 skal der således vælges en ny bestyrelse.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum udpeger et nyt medlem til bestyrelsen. Udpegningen gælder den resterende valgperiode frem til 9. december 2011.  

Beslutning
Sagen blev drøftet.

 

17. Udpegning til overvågningsudvalget

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum er berettiget til at udpege et medlem, og en suppleant herfor, til overvågningsudvalget for Mål 2 (strukturfondsmidler) i Danmark. Overvågningsudvalget er et mødeforum, hvor Europa-Kommissionen møder danske repræsentanter og drøfter spørgsmål vedr. forvaltning af EU-tilskud fra henholdsvis EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond til det danske Mål 2-program, som i praksis er den EU-finansiering de danske vækstfora har indstillingsret til i forbindelse med de regionale erhvervsudviklingsstrategier.

Drøftelserne i Overvågningsudvalget har en meget teknisk karakter. Hidtil er Syddansk Vækstforum blevet repræsenteret af afdelingschef Anny Lund, Regional Udvikling. I forbindelse med Anny Lunds fratrædelse skal der vælges en ny repræsentant. Senior fondskonsulent Kasper Westh, Regional Udvikling, fungerer som suppleant. Mål 2-programmet løber indtil 31. december 2013.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum udpeger et nyt medlem af Overvågningsudvalget. Udpegningen gælder i resten af Mål 2-programmets periode.

 Orienteringspunkter

 

Beslutning
Det blev besluttet at indstille til Vækstforum, at afdelingschef Trine Korsgaard, Region Syddanmark, udpeges.


18. Syddansk Turismes handlingsplan

Sagsfremstilling

Vækstforums møde 9. september 2010 præsenterede direktør Peter Saabye Simonsen planerne for Syddansk Turismes arbejde i de kommende år. Vækstforum besluttede derefter, at en endelig handlingsplan med milepæle fra Syddansk Turisme skal foreligge på Vækstforums møde den 29. november 2010.

Nu foreligger handlingsplanen med fokus på følgende hovedaktiviteter:

-          Markedsføring

-          Viden & analyse

-          Destinationsudvikling

-          Forretningsudvikling

Indstilling

Det indstilles,

·         at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen om Syddansk Turismes handlingsplan til efterretning.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

19. Region Syddanmarks vækstbarometer 3. kvartal 2010


Sagsfremstilling
De nyeste konjunkturtal fra Region Syddanmarks Vækstbarometer (baseret på 900 virksomheder) viser, at den vækstoptimisme, som startede i foråret, har bidt sig fast i hovedparten af brancherne, og forventninger til ansættelser følger efter, dog ikke helt på samme niveau. Enkelte brancher har tabt pusten, bl.a. detailhandlen, hvor forventninger til både vækst og beskæftigelse er dalende. Ledigheden er på et niveau, hvor de fleste virksomheder kan finde den arbejdskraft, de har brug for.

Men krisen har ikke sluppet sit tag i de små og mellemstore virksomheder endnu, selv om ordrebøgerne vokser, eksporten er i bedring og mængden af afskedi­gelser stilner af. Der udskydes fortsat mange af de inve­steringer, der skal bringe virksomhederne videre efter krisen.

Målingen af konjunkturerne og af virksomhedernes økonomiske krise viser udvikling på kort sigt. Vækstbarometeret siger ikke noget om de langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af. f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder.  

Indstilling

Det indstilles,  

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

 

20. Indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber

Sagsfremstilling

Vækstforum har iværksat en hurtig indsats i de kriseramte områder. Det drejer sig om områderne omkring Sønderborg (Danfoss), Kolding-Haderslev-Vejen (LM Glasfiber) og Odense-Kerteminde (Lindø).

Fra Sønderborg (sendt september 2009), Kolding-Haderslev-Vejen (sendt juli 2010) og Odense-Kerteminde (sendt oktober 2010) er der indsendt ansøgning om støtte til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF). For alle tre områder er der udformet vækst- og omstillingsplaner i samarbejde med relevante lokale aktører.

EU Kommissionen har den 2. august 2010 indstillet ansøgningen fra Sønderborg til støtte, og Europa-Parlamentet har den 7. oktober 2010 tiltrådt indstillingen. Herefter mangler kun den endelige vedtagelse i Ministerrådet, hvorefter en støtte på i alt 75,3 mio. kr. udbetales. Sønderborg Kommune er langt i den praktiske forberedelse, så de ekstraordinære uddannelsesinitiativer i området kan sættes i værk.

I forhold til LM Glasfiber er der ansøgt om en støtte på 56,6 mio. kr. (indstilling fra EU Kommissionen til Europa-Parlamentet ventes sidst på året), mens det ansøgte beløb i forbindelse med afskedigelserne på Lindø indtil videre er på 94,5 mio. kr. (indstilling ventes i januar eller februar 2011).

Indstilling

Det indstilles
,

·          at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

21. Optaget på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser 2008 - 2010 

 

Sagsfremstilling

På mødet i Vækstforum den 9. september 2010 blev Vækstforum forelagt status på optaget på en række videregående uddannelser 2010 og status på udviklingen på ungdomsuddannelserne. I den forbindelse ønskede Vækstforum at kunne se udviklingen over 3 år, for at få et bredere billede af udviklingen.

Optaget på regionens ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i perioden fra 2008 til 2010 viser, at udviklingen går i den rigtige retning i forhold til at øge det samlede uddannelsesniveau på langt sigt, men at målene langt fra er nået.

På regionens ungdomsuddannelser viser Undervisningsministeriets seneste prognose, at 80,5 % af en ungdomsårgang 25 år efter afsluttet grundskole forventes at have gennemført mindst én ungdomsuddannelse, mod 79,9 % sidste år.

Der er dermed stadig lang vej til målsætningen om at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og set i forhold til prognosen for 2006 årgangen er der tale om en lille tilbagegang.

Prognosen viser, at 97,2 % starter på en ungdomsuddannelse efter endt grundskole, og der er således stadigt et stort frafald på ca. 16,7 % point.

Undervisningsministeriets profilmodel

 

2006- årgang

2007-årgang

2008-årgangen

     

I alt

Drenge

Piger

Andel der starter på en ungdomsuddannelse

97,2 %

95,9 %

97,2 %

96,5 %

98,0 %

Andel der forventes at gennemføre (mindst) en ungdomsuddannelse

81,8 %(85,9)

79,0 % (83,6)

80,5 % (84,2)

77,5 % (80,0)

83,6 % (88,7)

Andel der forventes at gennemføre en videregående uddannelse

46,8 %

42,6 %

45,2 %

36,8 %

54,1 %

Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel. Note: Tallet i parentes angiver andelen der gennemfører en ungdomsuddannelse incl. dem, der har gennemført en videregående uddannelse uden at have ungdomsuddannelse.

Undervisningsministeriets seneste model viser ligeledes, at 45,2 % af en ungdomsårgang 25 år efter afslutning af grundskolen forventes at have gennemført en videregående uddannelse, hvilket er en stigning i forhold til prognosen for 2007 årgangen men et fald ift. den tilsvarende 2006 årgang.

For piger forventes det i den seneste prognose, at 54,1 % gennemfører en videregående uddannelse mod 36,8 % af drengene.

Den samlede målsætning er, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse – et mål som altså kun pigerne indfrier. Der er stadig for få drenge i Syddanmark der tager en videregående uddannelse. 

Optaget på de videregående uddannelser 2008-2010

Uddannelsesinstitution

Optag 2008

Optag 2009

Optag 2010

Syddansk Universitet

2368

3117

3708

Aalborg Universitet Esbjerg

171

194

209

UC Lillebælt

1551

1746

1902

UC Syddanmark

1247

1476

1581

Erhvervsakademi Sydvest

299*

456

570

Erhvervsakademi Kolding

278

448

475

Erhvervsakademi Lillebælt

960

1176

1211

Kilde: SDU, Erhvervsakademi Kolding, UC Lillebælt og KOT 2008-2010. *KOT tal opgjort pr. 30/7-2008

Søgningen til de videregående uddannelser var i 2010 rekordstort, og der er optaget flere studerende på regionens videregående uddannelser end nogensinde. Blandt andet har SDU optaget ca. 24 % flere studerende i 2010 sammenlignet med 2009. Sammenligner man med 2008 er der tale om en endnu større fremgang. Dog var 2008 et år med et meget lavt antal optagne, men udviklingen fra 2009 er fortsat ind i 2010.

Humanistisk Fakultet og Samfundsvidenskabeligt Fakultet er stadig de største, men der er fremgang på alle fakulteter. Bilaget indeholder en oversigt over optaget på uddannelser af relevans for Vækstforum, hvor der blandt andet er nye uddannelser indenfor Velfærdsteknologi og Lærings- og Oplevelsesteknologi.

Syddansk Universitet har stadig flest studerende fra regionen, sammenlignet med Aarhus og København Universitet.

Optaget på regionens to University Colleges har budt på en fremgang i antallet af studerende og særligt lærer- og pædagoguddannelserne har oplevet fremgang. Erhvervsakademierne har ligeledes oplevet en fremgang i antallet af studerende, og bl.a. har Erhvervsakademi Sydvest (Esbjerg og Sønderborg) optaget 20 % flere end i 2009 og 71 % flere end i 2008.

Indstilling

Det indstilles,

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

  

22. Konference vedr. Alliancen for Grøn Offshore

 

Sagsfremstilling

Konferencen ”Fra Samling til Handling: Fremtidens danske investeringsbehov og offshore kompetencer” blev afholdt fredag den 29. oktober på Copenhagen Business School i Frederiksberg

Alliancen for Grøn Offshore Energi afholdte konferencen i samarbejde med Vindmølleindustrien. På konferencen blev Megavind-strategien fremlagt, Alliancens nationale investeringsstrategi – med bud på de fremtidige investeringsbehov, hvis Danmark skal bevare sin førerposition - og Alliancens fundraisingstrategi. Strategierne skal sætte rammerne for, at virksomheder og forskningsinstitutioner kan danne konsortier og nye netværk, der skal være med til at sikre, at Danmark bevarer sin førerposition indenfor grøn offshore. Danmark sidder i dag på 90% af verdensmarkedet for havvindmøller og den globale vækst er 40% om året. 

Konferencen var opdelt i to dele: På den første del fokuserede konferencen på den nuværende og fremtidige danske position inden for offshore energi samt det fremtidige investeringsbehov. Blandt formiddagens talere var Vindmølleindustriens formand, Peter C. Brun, Alliancens formand, Poul Nyrup Rasmussen, repræsentanter fra ATP og Energistyrelsen. Endvidere var der en paneldebat blandt andre med deltagelse af næstformændene i Alliancen: Carl Holst, Niels Aage Giversen samt adm. Direktør i Semco Maritime Steen Brødbæk.

På den anden del blev eftermiddagens program præsenterede Alliancen for Grøn Offshore Energi en strategi for, hvordan man kan tiltrække flere EU-midler til danske projekter inden for offshore energi. Eftermiddagen gav også virksomheder og universiteter mulighed for at mødes i forskellige workshops for at høre udvalgte faglige præsentationer og diskutere mulighederne for fremtidige projektsamarbejder, inspireret af de fremlagte strategier.

Indstilling

Det indstilles, 

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.


23. Regeringens strategi for styrket innovation i virksomhederne samt aftalte om globaliseringsreserven til forskning og udvikling

 

Sagsfremstilling

Regeringens strategi for styrket innovation i virksomhederne

Det er regeringens mål, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden i 2020. For at nå dette mål har regeringen og parterne bag globaliseringsaftalen afsat 39 mia. kr. frem til 2012 til investeringer i uddannelse, forskning, innovation, iværksætteri og efteruddannelse.

Regeringen ønsker at øge overskueligheden i det eksisterende innovationssystem og vil i løbet af efteråret 2010 indbyde til dialogmøder om, hvordan virksomhedernes innovationsstyrke kan øges og hvordan de offentlige midler anvendes optimalt. For at styrke virksomhedernes muligheder for at udnytte innovationssystemet etablerer staten en webportal og et call-center i regi af væksthusene, som kan vejlede om ydelser, programmer og netværk.

Der er fire overordnede ledetråde for regeringens arbejde:

 1. Det skal være nemt for virksomhederne at finde og anvende offentlige ordninger.
 2. Rammerne for små og mellemstore virksomheders innovationsaktiviteter skal styrkes.
 3. Virksomhedernes adgang til international viden og teknologi skal styrkes.
 4. Innovations- og vækstpotentialet indenfor det grønne område og inden for velfærdsløsninger skal styrkes.

 

Der lægges op til en styrkelse af GTS-institutterne og af væksthusene, som er virksomhedernes primære indgang til innovationssystemet. Der lægges desuden op til at undersøge mulighederne for et mere bevidst brug af efterspørgselsdreven innovation og en strategisk anvendelse af offentlig efterspørgsel. Endelig skal virksomhedernes anvendelse af design styrkes.

Vækstforumsekretariatet afsøger muligheden for at indgå i en aktiv dialog med staten om, hvordan der bedst skabes synergi mellem Vækstforums initiativer og statens virksomhedsrettede innovationsstrategi.

I Syddanmark arbejdes der allerede med en række tiltag inden for forretningsområderne energi samt velfærdsteknologier og -services, som spiller sammen med regeringens strategi.

Region Syddanmarks Enhed for velfærdsinnovation og Innovationspanelet arbejder med efterspørgsels- eller behovsdrevet offentlig innovation og udvikling af nye teknologier og services samt OPI-Lab. Omkring internationalisering er der i Syddanmark iværksat et pilotprojekt om mobilisering af syddanske virksomheder i forhold til internationale forsknings- og udviklingssamarbejder i samarbejde med det Syddanske Bruxelleskontor.

Inden for Energi vil udviklingen af erhvervet inden for Lean Energy Cluster kunne spille sammen med regeringens strategi. Ligeledes vil offshore branchen, bl.a. ved Alliancen for Grøn Offshore Energi, Offshore Center Denmark og LORC kunne spille sammen med innovationsstrategien.

De syddanske innovationsnetværk og klynger vil desuden være gode udgangspunkter for skabelse af internationale kontakter og for matchmaking mellem danske og udenlandske parter. Der arbejdes desuden i regi af såvel Lean Energy Cluster som i Welfare Tech Region med at vejlede om og lette virksomhedernes adgang til det offentlige innovationssystem.

Aftale om Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 28. oktober 2010 indgået en aftale om udmøntning af i alt 1,4 mia. kr. af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011 og 263 mio. kr. i 2012.

Midlerne fordeles overordnet set på:

·         basismidler til universiteterne,

·         en ny matchfond som skal styrke universiteternes incitament til at tiltrække eksterne midler,

·         strategisk forskning, hvor områderne energi og miljø, sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt bære- og konkurrencedygtig landbrugsproduktion prioriteres,

·         et initiativ, der har til formål at tiltrække unge forskertalenter til Danmark,

·         samt en styrkelse af en række initiativer, der har til formål at styrke innovation og videnoverførsel.

Af særlig interesse for Vækstforum er, at der under Det Strategiske Forskningsråd afsættes 171 mio. kr. til forskning inden for effektive energiteknologier og –systemer og 105 mio. kr. til den basale sygdomsbiologiske forskning, hvoraf en del af bevillingen vil kunne anvendes til forskning i velfærdsteknologi. Der afsættes endvidere 348. mio. kr. til Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Af de i alt 767 mio. kr. der afsættes til strategisk forskning falder hovedparten inden for områder, der understøtter Vækstforums indsatsområder. Derudover afsættes 115 mio. kr. til forskning i bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion, for eksempel ved øget brug robotteknologi, som generelt er en syddansk styrkeposition.

Der er således en stor grad af overensstemmelse mellem prioriteringerne inden for den strategiske forskningsindsats og vækstforums innovationsindsats – og dermed er der god mulighed for at skabe synergi i indsatsen.

Indstilling

Det indstilles,
 

·         at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

På Vækstforums møde gives et kort indlæg om, hvilken betydning regeringens strategi for styrket
innovation i virksomhederne samt aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-12 har for, hvordan Syddansk Universitet og regionens university colleges kan understøtte Vækstforums indsats.


24. Implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-10

Sagsfremstilling

Implementeringsplanen beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – eller planlægges – igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Siden det seneste møde i Vækstforum kan følgende fremhæves inden for de 4 forretningsområder og de to særlige indsatser:

Velfærdsteknologier- og service

Siden sidst er der blevet arbejdet med projektansøgning vedrørende et nationalt OPI-laboratorium og ansøgningen er imødekommet (konkurrenceudsatte midler). Der har i september været afholdt en velbesøgt international AAL konference. Endelig er der blevet gennemført en afdækning af kompetencebehov i social og sundhedssektoren og i forlængelse af denne afdækning har der været afholdt en konference.

Energi

På energiområdet er der iværksat en kortlægning og analyse af relevante forsknings- og uddannelsesaktiviteter, samt afdækning af hvilke behov branchen har inden for Lean Energy Clusters arbejdsområde. Resultatet af analysen vil desuden være en række anbefalinger, som i samarbejde med relevante parter skal munde ud i en handlingsplan for den videre proces med at styrke forsknings- og uddannelsesområdet.

Oplevelseserhverv og yderområder

Inden for forretningsområdet oplevelseserhverv er der faciliteret en designsatsning med etablering af en selvstændig enhed som samlende platform for videnudvikling, formidling og netværksdannelse.