Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Socialudvalget - referat 08-11-2010

Mødedato
08-11-2010 kl. 11:30 - 13:30
 
Mødested
Syrenparken, Syrenvej 18 C, 7080 Børkop
 
Deltagere
 
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (F)

 • Afbud
   
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Carsten Abild (V)
 • Mette Valentin (F)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning
  2. Orientering
  3. Ny vision og strategi for socialområdet 2011-2013, herunder forslag om kommunedialogmøder
  4. Status vedrørende opførelsen af en sikret institution
  5. Revision af byggeprojektet på det tidligere Strandvænget
  6. Misbrugscenter Sønderjylland
  7. Orientering om taksterne for 2011
  8. Orientering om stop for udvidelse af Holtegården med 3 pladser
  9. Mødekalender
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 10/7877
  1. Rundvisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rundvisning og orientering i Syrenparken.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalgsmødet indledes med rundvisning og orientering kl. 11.30-12.00 i Syrenparken, Syrenvej 18 c, Børkop.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Rundvisning og orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Der blev givet en rundvisning og orientering i Syrenparken


  Sagsnr. 10/7877
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Orientering om sagen vedrørende Teglgårdshuset.

  Parken ved Strandvænget, henvendelse til Nyborg kommune

  .

  Status for rammeaftalerne.

  Forslag til indhold for studieturen for udvalget.

  - Studieturen flyttes til august 2011


  Sagsnr. 10/15648
  3. Ny vision og strategi for socialområdet 2011-2013, herunder forslag om kommunedialogmøder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet havde den 25. oktober 2011 en temadrøftelse om socialområdets fremtid.

  Temadrøftelsen er afsæt for påbegyndelse af arbejdet med at revidere strategien for det regionale socialområde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet havde den 25. oktober 2011 en temadrøftelse om socialområdets fremtid.

  Temadrøftelsen er afsæt for påbegyndelse af arbejdet med at revidere strategien for det regionale socialområde. Den nye strategi forventes vedtaget af Regionsrådet i juni 2011 og afløser den nuværende strategi, der udløber ultimo 2010.

  Den fremtidige strategi skal tage afsæt i de styrkepositioner og udfordringer, som det regionale socialområde står overfor i de kommende år. Det er tanken, at strategien skal udmøntes i et realistisk antal konkrete indsatser og resultatmål, der kan medvirke til at styrke socialområdet i de kommende år.

  Der er nedsat en arbejdsgruppe, som den 29. oktober 2010 afholder det indledende møde om udarbejdelse af den nye strategi for det regionale socialområde fra 2011 til 2013. Arbejdsgruppen består af forstandere, repræsentanter fra Kontaktforum for Handicap, medarbejderrepræsentanter fra med-udvalgssystemet samt fra det sociale driftsområde.

  Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om de indledende drøftelser af den fremadrettede strategi for det regionale socialområde.

  Det er meget afgørende, at regionen har en god dialog med kommunerne om ønskerne til Region Syddanmark rolle på det højt specialiserede socialområde i Syddanmark. På denne baggrund foreslås det, at udvalget for socialområdets fremtid, som led i processen om formulering af den fremadrettede strategi for socialområdet, i foråret 2011 afholder møder med socialudvalgene i kommunerne i Syddanmark.

  Det foreslås, at der planlægges 4 møder, jævnfør vedlagte bilag med forslag til mødedatoer. Det foreslås, at det overordnede formål med møderne bliver at drøfte Region Syddanmarks oplæg til strategi for 2011-2013 samt at drøfte de gensidige ønsker og forventninger til samarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   

  Det indstilles,

  at udvalget drøfter udfordringerne på det regionale socialområde samt input til den fremadrettede strategi for 2011-2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Der tages kontakt til kommunerne omkring deres deltagelse.

  Møderne tager udgangspunkt i de "gamle" amter.

  Der blev orienteret om arbejdet med strategien for socialområdet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15860
  4. Status vedrørende opførelsen af en sikret institution
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der planlægges opført en sikret institution med 10 pladser i Esbjerg området.

  Aktuelt forhandles med Esbjerg Kommune om et grundkøb.

  Institutionen bliver ledelsesmæssigt og organisatorisk en del af institutionen Egely.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sænkelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år vurderes at medføre en øget efterspørgsel på sikrede pladser til unge under 18 år. Region Syddanmark har fået til opgave at etablere 10 sikrede pladser.

  Ledelsesmæssigt og organisatorisk bliver den nye institution en del af Egely. Hermed opnås sikker ledelse og drift fra starten. Personalemæssigt er det endvidere en fordel, at det nyansatte personale kan modtage den fornødne undervisning, efteruddannelse og supervision fra Egely.

  Der forhandles pt. om et grundkøb med Esbjerg Kommune.

  Denne placering er valgt p.g.a. ønsket om at få geografisk spredning nationalt af de sikrede institutioner. Den af Esbjerg Kommune udpegede grund er endvidere meget tæt på motorvejen, hvilket har store fordele ved transport af de unge.

  Den udpegede grund har imidlertid gjort nogle borgere i Esbjerg utrygge. Der er påbegyndt en underskriftindsamling mod placeringen af den sikrede institution.

  Såfremt der opnås enighed med Esbjerg Kommune om grundkøb, foreslås det, at der optages en dialog med borgerne. Formålet hermed skal være at oplyse om den sikrede institution og målgruppen.

  Det er vigtig at skabe et godt forhold til naboer og borgere i Esbjerg. Trygheden skal sikres i en god dialog med borgerne. Der skal naturligvis oplyses om de meget store sikkerhedsforanstaltninger på den sikrede institution. Endvidere skal oplyses, at de unge ikke må forlade institutionen uden den lokale politimesters godkendelse. Der vil altid være tale om ledsaget udgang, oftest ved politiet.

  Institutionen forventes ibrugtaget foråret 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 10/8714
  5. Revision af byggeprojektet på det tidligere Strandvænget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om revision af byggeprojekt på det tidligere Strandvænget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med udmøntningen af helhedsplanen er der fra pårørende side stillet spørgsmål ved, om det er fornuftigt at renovere den nuværende bygningsmasse, eller om at man i stedet skulle fjerne bygningsmassen helt eller fjernes ned til soklen.

  På baggrund af denne debat blev et eksternt ingeniørfirma, Alectia A/S bedt om at lave en undersøgelse af 2 scenarier, et hvor der som forudsat i helhedsplanen sker renovering af den eksisterende bygningsmasse, og et hvor bygningsmassen fjernes ned til soklen, og der opføres nyt på soklen.

  Rapporten fra Alectia forelå den 27. september 2010, og blev behandlet på møde i styregruppen for gennemførelsen af større byggeprojekter på socialområdet 29. september 2010.

  Alectia konkluderer, at der vil være store problemer med at etablere den optimale løsning ved en renovering. Samtidig vurderer Alectia, at meromkostningerne ved at fjerne bygningerne ned til soklen vil være begrænsede – vurderet til en merpris på ca. 1.000 kr. pr. kvadratmeter. Men heller ikke denne løsning er dog efter Alectias vurdering uden problemer.

  På denne baggrund har bygningsafdelingen tilkendegivet, at bygningsafdelingen ikke kan anbefale den løsning, der ligger i helhedsplanen, altså løsningen hvor det eksisterende renoveres, og at bygningsafdelingen anbefaler en løsning, hvor hele bygningen inkl. sokler fjernes, og at der således bygges helt nyt.

  Forudsætningen for en sådan løsning er imidlertid, at plangrundlaget for en sådan løsning er til stede, eller kan tilvejebringes i samarbejde med Nyborg kommune. Der er derfor taget kontakt til Nyborg kommune, for at få afklaret plangrundlaget og løsningsmulighederne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7739
  6. Misbrugscenter Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på sit møde d. 28. juni 2010 besluttet, at Region Syddanmark, efter anmodning fra Tønder Kommune, overtager driften af Misbrugscenter Sønderjylland.

  Administrationen har herefter drøftet, hvorledes centeret kan placeres organisatorisk samt afklaret centerets ledelsesmæssige forhold.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er forslaget, at Misbrugscenter Sønderjylland og Flydedokken i Fredericia indgår i et integreret tilbud, der samlet set kan yde et målrettet tilbud de borgere der har dobbeltdiagnoser – en sindslidelse kombineret med et misbrug.

  Med et sådant integreret tilbud vil regionen kunne give et sammenhængende tilbud til de borgere der er brug for en højt kvalificeret indsats vedr. psykiatri, misbrugsbehandling og en socialpsykiatrisk tilgang.

  Flydedokken, der er etableret efter SEL § 108 (længerevarende døgntilbud) og Misbrugscenter Sønderjylland, der påtænkes konverteret fra SEL § 110 (forsorgstilbud) til SEL § 107 (midlertidig døgnophold), vil samlet set kunne danne et væsentligt fagligt tilbud på området.

  Der etableres således et nyt integreret tilbud – ledelsesmæssigt og administrativt - mellem Misbrugscenter Sønderjylland og Flydedokken, med Flydedokkens leder, som leder for begge enheder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 10/8424
  7. Orientering om taksterne for 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Taksterne for 2011 er nu beregnet. Samlet er der, i faste priser, tale om en gennemsnitlig takststigning på 0,0 %, eksklusiv taksterne for Center for Høretab og Nyborgskolen.

  Taksterne forelægges kommunerne til orientering i november via DAS, og forelægges Regionsrådet til godkendelse den 13. december 2010. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Taksterne for 2011 er nu beregnet. Samlet er der i faste priser tale om en gennemsnitlig takststigning på 0,0 %, eksklusiv taksterne for Center for Høretab og Nyborgskolen, som på grund af den markante nedgang i elevtallet er holdt udenfor opgørelsen. 

  For Center for Høretab og Nyborgskolen er stigningerne på henholdsvis 4,2 % og 21,5 %. Stigningerne skyldes tilpasningsproblemer i kølvandet på den markante og specielt for Nyborgskolen meget uventede nedgang i elevtallet. Der udarbejdes primo november en pressemeddelelse omkring den ekstraordinære høje takstudvikling på Nyborgskolen.

  For de øvrige tilbud, hvor taksterne gennemsnitligt er uændrede, er dette et resultat af en række fald og stigninger i de enkelte takster, samt den situation, at en række takster er uændrede.  

  De steder hvor taksterne er steget er årsagen generelt tekniske tilpasninger, og justeringer af lønbudgetter vedrørende særlige overenskomstmæssige forhold.

  De steder, hvor taksterne er faldet, er det generelt et udtryk for en budgetmæssig optimering af resurseanvendelsen. 

  Pris- og lønfremskrivningen fra 2010 til 2011 er i regionen ca. 0,4 % lavere end den gennemsnitlige fremskrivning i kommunerne. Sammenholdes dette med, at den anvendte rente i regionen er den samme i takstberegningerne for 2010 og 2011, hvorimod en stor del af kommunerne anvender en højere rente i 2011, viser beregninger at ovennævnte forhold tilsammen betyder, at udviklingen i regionernes takster i forhold til kommunernes takster vil være gennemsnitlig ca. 1,3 % mindre.

  Fremadrettet vil administrationen i et tæt samarbejde med de enkelte tilbud fortsat arbejde på, gennem effektivisering af ressourceanvendelsen at optimere omkostningerne, og derved sikre at taksterne afspejler det aftalte serviceniveau. 

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15972
  8. Orientering om stop for udvidelse af Holtegården med 3 pladser
  fold dette punkt ind Resume
   

  På grund af ledige pladser på Holtegården er den planlagte udvidelse med 3 pladser stillet i bero, men gennemførelserne af de generelle moderniseringsopgaver og ombygninger på den nuværende bygningsmasse fastholdes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Holtegården, Rødding tilbyder botilbud samt aktivitets- og samværstilbud til især midaldrende mennesker med en psykisk sygdom, og med behov for længerevarende døgnophold.

  Personer, der tilhører Holtegårdens målgruppe, lider af skizofreni, borderline problematikker og affektive psykoser, med et omfattende behov for hjælp i dagligdagen.

  Holtegården består af tre bogrupper samt et aktivitets- og samværstilbud. Der er plads til 18 beboere.

  Der er meddelt en anlægsbevilling på 5 mio. kr. Heraf ca. 3.7 mio. kr. til udvidelse med 3 ekstra udslusningspladser, som stilles i bero og ca. 1.3 mio. kr. til mindre genopretningsarbejder, ombygninger, tilbygninger og forbedringer i den nuværende bygningsmasse. De samlede udgifter bliver nu mindre og bevillingen korrigeres ved godkendelse af byggeregnskabet.

  Imidlertid har der i en periode været ledige pladser på Holtegården.

  Det skønnes derfor ikke aktuelt at udvide pladsantallet for nuværende. Såfremt der fremadrettet på ny skulle vise sig et behov for udvidelse af antallet af pladser/ udslusningsboliger, vil dette blive taget op til fornyet vurdering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 10/7877
  9. Mødekalender
  fold dette punkt ind Resume
   

  Mødekalender 2011 for Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender 2011 for Socialudvalget:

  3. februar 2011, kl. 14.00-16.00

  7. april 2011, kl. 14.00-16.00

  14. juni 2011, kl. 14.00-16.00

  25. august 2011, kl. 14.00-16.00

  3. oktober 2011, kl. 14.00-16.00

  1. december 2011, kl. 14.00-16.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Mødet den 3. februar 2011 flyttes til den 10. februar kl. 10.00 og holdes på Flydedokken

  Mødet den 7. april 2011 kl. 14.00 - 16.00 holdes på Strandvænget

  Mødet den 14. juni 2011 kl. 14.00 - 16.00 holdes på Holtegården

  Mødet den 25. august 2011 kl. 14.00 - 16.00 holdes på Østruplund

  Mødet den 3. oktober 2011 flyttes til den 11. oktober 2011 kl. 14.00 - 16-00 og holdes på Æblehaven

  Mødet den 1. december 2011 kl. 14.00 - 16.00 holdes på Kastaniely


  Sagsnr. 10/7877
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-11-2010
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring