Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - referat 14-10-2010

Mødedato
14-10-2010 kl. 12:30
 
Mødested
Mødeværelse 3
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Andrea Terp
 • Jytte Lauridsen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Etablering af sundhedsfaglig visitation i Region Syddanmark
  2. Ombygning af vagtcentral
  3. Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 10/191
  1. Etablering af sundhedsfaglig visitation i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 17. december 2009 vedtog Danske Regioners bestyrelse et oplæg til det fremtidige sammenhængende akutsystem, herunder etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald via konferencekald mellem regionernes AMK-vagtcentraler og 112-alarmcentralerne.

  På baggrund af beslutningen i Danske Regioners bestyrelse er der primo 2010 nedsat en fælles styregruppe for projektet med repræsentation fra Rigspolitiet, Danske Regioner og regionerne. Styregruppen har arbejdet siden og har august 2010 afleveret den endelige rapport. Heri fastlægger styregruppen en række principper for etableringen af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald:

  • regionerne forpligter sig ved etablering af samarbejde/overlevering af 112-opkald til at besvare alle opkald til 112, der har et sundhedsfagligt indhold
  • alle opkald skal besvares uden forsinkelse
  • ordningen skal træde i kraft i alle regioner samtidig

  I arbejdsgruppen har Danske Regioner, regionerne og Rigspolitiet aftalt, at der etableres en ensartet landsdækkende ordning, hvor alle regioner indgår.

  Der er mellem regionerne enighed om at arbejde frem mod at kunne varetage opgaven med sundhedsfaglig visitation på samme tidspunkt, forventelig pr. 1. april 2011. Den fremtidige døgnbemanding og oplæring til funktionen skal således være på plads pr. denne dato.

  På baggrund af den nuværende viden om sundhedsfaglig visitation af 112-opkald, statistiske beregninger sammenholdt med det antal opkald der skal besvares anbefales det, at det i forhold til bemandingen af den sundhedsfaglige visitationsfunktion sikres, at funktionen bemandes således, at opkald til 112 med 98 – 99% sandsynlighed kan besvares inden for 10 sekunder.

  Hvis alarmcentralen undtagelsesvis ikke kan få telefonisk kontakt til den regionale vagtcentral/sundhedsfaglig visitatorer sender alarmcentralen en ambulance som tidligere.

  Denne anbefaling medfører, at der til løsning af den sundhedsfaglige visitation af 112-opkald (24 timer i døgnet, 365 dage om året) skal ansættes ca. 19 sundhedsfaglige medarbejdere. Hertil følger en daglig leder af de sundhedsfaglige visitatorer samt en læge der kan yde lægelig back-up og supervision, og som desuden kan varetage andre præhospitale opgaver.

  Økonomi
  Den årlige driftsudgift til aflønning af sundhedsfagligt personale oog sundhedsfaglig ledelse vil være 9,480 mio. kr. Hertil følger engangsudgift på 0,480 mio. kr. til etablering af arbejdspladser, rekruttering og uddannelse.

  Udgiften til etablering af den tekniske løsning afholdes af Rigspolitiet, dog ikke linien fra 112 til vagtcentralen. Udgiften hertil er endnu ikke beregnet.

  Driftsudgifterne til vagtcentralen foreslås finansieret af prioriteringspuljen.

  Anlæg
  De anlægsmæssige udgifter til ombygning af den eksisterende vagtcentral beløber sig til ca. 1 mio. kr. (se særskilt på mødet).

  Tidsplan
  Med henblik på at sikre at funktionen kan etableres pr. 1. april 2011 vil en implementeringsplan indeholde følgende elementer:

  • ombygning af vagtcentralen 1. december 2010 – 1. februar 2011
  • ansættelse af den sundhedsfaglige leder med start 1. december 2010
  • ansættelse sundhedsfaglige medarbejdere samt læge back-up med start 1. februar 2011
  • uddannelse af personalet 1. februar – 30. marts 2011
  • start 1. april 2011
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Indstilling

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at sundhedsfaglig visitation indføres i overensstemmelse med den i notatet anbefalede model
  • at driftsudgifterne til vagtcentralen på 0,13 mio. kr. I 2010, 9,158 mio. kr. i 2011 og 9,480 mio. kr i 2012 finansieres af prioriteringspuljen.
  • at sundhedstelefonen som beskrevet i notatet oprettes umiddelbart efter at sundhedsfaglig visitation er implementeret – forventelig medio 2011 og at funktionen evalueres efter 1. år.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-10-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/191
  2. Ombygning af vagtcentral
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med indførelse af sundhedsfaglig visitation på regionens vagtcentral er der brug for en ombygning af nuværende vagtcentral.

  På den baggrund er der udarbejdet et ideoplæg til en ombygning af vagtcentralen i bygning 14 på OUH. De samlede anlægsudgifter er beregnet til 1 mio. kr. (indeks 121,4) og omfatter renovering af stueetagen i bygning 14, ombygning af 1. sal i bygning 14 til kontorer og inddragelse af lokale ved datacenteret. Det foreslås derfor, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i lighed med de øvrige regioner etableret en vagtcentral til disponering af ambulancer og håndtering af Akut medicinsk koordinations funktionen (AMK). Vagtcentralen er placeret i regionens lokaler i bygning 14 på OUH, og har været i skarp drift siden 1. september 2009. Vagtcentralen drives af Falck A/S. Det er endvidere Falcks disponeringssystem (EVA2000) der i en periode benyttes på vagtcentralen.

  Der har ikke tidligere i Region Syddanmark været foretaget en sundhedsfaglig visitation på vagtcentralen. Den visitation der foregår sker på politiets alarmcentral, hvor den politimand der svarer et sundhedsrelateret 112 opkald, benytter nogle simple visitationsretningslinier udarbejdet af regionen. Det er via denne visitation det afgøres om der er behov for en ambulance, hvor hurtigt den skal sendes og om der er brug for yderligere hjælp som en lægebil.

  På møde 17. december 2009 vedtog Danske Regioners bestyrelse et oplæg til det fremtidige sammenhængende akutsystem, herunder etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald via konferenceopkald mellem regionernes vagtcentraler og 112-alarmcentralerne.

  Bygning 14 på OUH har gennemgået en renovering og ombygning, som blev afsluttet medio december 2008. Bygningen er blevet indrettet til kontorer for Falck og AMK-funktionen.

  Ved indførelse af sundhedsfaglig visitation er de nuværende rammer for små. OUH er derfor blevet kontaktet og har stillet 1. salen til rådighed for vagtcentralen, endvidere har IT-afdelingen været beredvillig til at opdele et lokale i forlængelse af vagtcentralen, der i dag benyttes i forbindelse med datacenteret.

  På den baggrund er der udarbejdet et ideoplæg til en ombygning af vagtcentralen i bygning 14 på OUH. De samlede anlægsudgifter er beregnet til 1 mio. kr. (indeks 121,7) og omfatter renovering af stueetagen i bygning 14, ombygning af 1. sal i bygning 14 til kontorer og inddragelse af lokale ved datacenteret (jf. vedlagte idéoplæg). Det foreslås derfor, at der afsættes rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektet.

  Ifølge regionens byggeregulativ kan driftsområdet - i anlægssager under 5 mio. kr. - beslutte at reducere antallet af faser i projektforløbet. På den baggrund ansøges om en anlægsbevilling til vagtcentralen på baggrund af vedlagte idéoplæg.
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at ideoplægget for ombygningen af vagtcenralen godkendes
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2010 (indeks 121,7) og 0,7 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9) finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet
  • at der meddeles anlægsbevilling til ombygning af vagtcentralen på 1 mio.kr. (indeks 123,9)
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-10-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/161
  3. Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. september 2010 indkaldt ansøgninger til de 600 mio. kr., som er afsat til facilitering af løsninger i udkantsområder.

  Der er fastsat en meget, meget kort, generel frist 15. november 2010 for ansøgning om midler, især set i lyset af de mange kriterier og betingelser om bl.a. samarbejde med andre parter, koordinering med andre tilbud, indarbejdelse i planer og indgåelse af aftaler, der reelt skal være opfyldt, for at få del i midlerne. Dog er der yderligere en ansøgningsrunde med frist 25. februar 2011 for ansøgninger vedr. de 300 mio. kr. til lægehuse, sundheds- og akuthuse.

  Det vil være en endog meget stor udfordring for regioner (og kommuner) at nå ansøgningsfristen 15. november, hvorfor det vil være relevant at undersøge om fristen kan udsættes.

  Der er krav om fælles ansøgninger fra region og kommuner for de 100 mio. kr. til fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse og de 300 mio. kr. til lægehuse, sundheds- og akuthuse.

  Der lægges for alle puljer vægt på, at der er lokal medfinansiering (kommunal og/eller regional).

  Puljen er engangsbeløb. Der er ikke afsat penge til drift af igangsatte initiativer.

  Puljen på 100 mio. kr. til fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse
  Det vurderes der kun skal være to til fire fuldt udbyggede sundheds- og akutsygehuse i hele landet, og der er formentlig i vidt omfang sat navn på disse steder (Holstebro og Nakskov). Det må nærmere vurderes, om Region Syddanmark skal søge puljen. 

  Puljen på 300 mio. kr. til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse 
  Projekter kan vedrøre lokaler til forskellige formål. Især områder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse skal tilgodeses, og der bliver lagt vægt på, at lægehusene/sundheds- og akuthusene indtænkes i den regionale sundhedsplan og understøtter den samlede akutdækning og behovet for nære sundhedstilbud i området ved at huse f.eks. flerlægepraksis, vagtlægefunktion, praktiserende speciallæger, andre ydere inden for praksissektoren (som fx psykologer og fysioterapeuter) og kommunale funktioner.

  Puljen på 50 mio. kr. til udbygning af  præhospitale akutberedskaber
  Det er alene regionerne, der kan søge puljen, og der forudsættes regional medfinansiering.

  Formålet med puljen er at få udbygget de præhospitale beredskaber, således at regeringens målsætning om, at hjælpen under normale omstændigheder er fremme inden for 15 minutter, kan nås.

  Der kan søges til tilskud til etableringsudgifter eller tilskud til drift (engangsbeløb) i en begrænset periode, hvor det forudsættes at regionerne selv varetager den forsatte drift. I regionsrådets budgetforlig indgår, at der skal ske en styrkelse af den præhospitale indsats på Als. Der er afsat 5 mio. kr. mhp. en samlet løsning på det præhospitale område på Als.

  Behovet for udbygning af det præhospitale beredskab i områder med forholdsvis lang responstid har tidligere været drøftet i det præhospitale udvalg. Der vil på mødet blive givet en uddybende gennemgang heraf.

  Puljen på 100 mio. kr. til helikopterordninger mv.
  En del af puljen er reserveret til etablering af en forsøgsordning med lægehelikopter i Nordvestjylland. Resten af puljen er det ikke besluttet, hvornår og hvordan udmøntes.

  Puljen på 50 mio. kr. til kompetenceløft, heraf ca. 10 mio. kr. til uddannelse af særlige førstehjælpere
  På nuværende tidspunkt er det alene de ca. 10 mio. kr. til uddannelse af særlige førstehjælpere der kan ansøges om. 

  Formålet med puljen på ca. 10. mio. kr. er at få uddannet særlige førstehjælpere i udkantsområder, som kan yde livreddende førstehjælp indtil ambulancen når frem. Ud fra de tidligere drøftelser i Præhospitaludvalget kunne tænkes tiltag som:

  • tilskud til oprettelse af førstehjælperordninger ("First respondere") i udkantsområder, hvor den præhospitale indsats er lang tid om at komme frem
  • initiativer på hjertestarterområdet  f. eks. regional indsats for at få registreret hjertestartere særligt i udkantsområder 
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-10-2010
   

  Direktør Per Busk orienterede om proces og mulige løsningsforslag. Oplæg vedlægges. Endvidere udleveredes notat "Screening af mulige ansøgninger fra Region Syddanmark til 600 mio. kr. pulje - til facilitering af løsninger i udkantsområder". Notat vedlægges.

  Drøftedes. Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med den skitserede proces, herunder en mere optimal fordeling af nuværende præhospitale ressourcer (indgår i analysearbejdet jf. budgetforliget), et samarbejde med Varde Kommune om en regional/kommunal ordning, fx. Nr. Nebel, oprettelse af førstehjælpsordninger samt initiativer på hjertestarterområdet.

  Udvalget drøftede endvidere det kommende møde med Sønderborg Kommune den 15. oktober 2010 (opfølgning på udvalgets møde den 23. september 2010, pkt. 2). Mødet resulterer evt. i emner, som skal overvejes i forbindelse med ansøgning af puljemidler.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 18. marts 2010 og 19. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:

  2010

  18. november 2010 kl. 12.30

  15. december 2010 kl. 12.30

  2011

  27. januar 2011 kl. 15.00

  3. marts 2011 kl. 15.00

  31. marts 2011 kl. 15.00

  5. maj 2011 kl. 15.00

  26. maj 2011 kl. 15.00

  23. juni 2011 kl. 15.00

  18. august 2011 kl. 15.00

  22. september 2011 kl. 15.00

  27. oktober 2011 kl. 15.00

  17. november 2011 kl. 15.00

  15. december 2011 kl. 15.00
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 18. november 2010 kl. 12.30.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-10-2010
   

  Godkendt.

  Udvalget ønsker på kommende møder at besøge vagtcentralen og akutmodtagelsen på OUH samt besøg på en større Falck station.


  Sagsnr.  
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-10-2010
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring