Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - referat 14-10-2010

Mødedato
14-10-2010 kl. 14:30
 
Mødested
London
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Jytte Lauridsen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Redegørelse for parkering ved Kolding Sygehus
  2. Projektstatus på sygehusbyggerier
  3. Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.
  4. Orientering om tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen vedr. implementering af specialeplan 2010
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/14310
  1. Redegørelse for parkering ved Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehustrukturudvalget har den 23. september 2010 bedt om en redegørelse for parkeringsforhold på Kolding Sygehus. Udbygningen af Kolding sygehus betyder, at nogle af de eksisterende parkeringspladser inddrages samt at der bliver behov for yderligere parkeringspladser. Disse kan imødekommes enten ved et parkeringshus eller parkering i terræn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kolding sygehus har i dag cirka 1.200 parkeringspladser og det samlede behov forventes at stige til min. 1.700 pladser. I den forbindelse har kolonihaven nord for sygehuset ikke fået deres aftale forlænget, hvorfor grunden kan benyttes fra den 1. januar 2012.

  Når udbygningen af Kolding Sygehus står færdigt vil hovedparten af de besøgende have kortest afstand fra parkeringspladsen mod vest med ca. 300 pladser.

  I forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus bliver der inddraget ca. 200 pladser. Der skal derfor i alt etableres ca. 700 nye pladser. Disse pladser skal anlægges indenfor den samlede anlægsbevilling på 900 mio. kr., hvori der indgår et prisoverslag på 22,5 mio. til parkering.

  De nye parkeringspladser kan anlægges ved:

  1. Opførelse af nyt parkeringshus vest for Kolding Sygehus mellem de eksisterende parkeringspladser og Skovvangen. Afstanden fra Parkeringshuset til hovedindgangen vil være cirka 150-200 meter. Erfaringer fra Parkeringshus i Vejle og Esbjerg viser at prisen er cirka 60.000 kr. pr. stk., hvilket betyder en samlet pris på 42 mio. kr. 
  2. Opførelse af medarbejderpladser på kolonihaveområdet nord for Kolding Sygehus i åbent terræn. Afstanden fra parkeringsarealet til hovedindgangen vil være cirka 300 m for pladserne tættest på og 500 for pladserne længst væk. Disse pladser kan anlægges med en pris på cirka 25.000 kr. pr. stk., hvilket giver en samlet pris på 17,5 mio. kr.


  For at sikre, at patienter og besøgende får kortest mulig afstand, kan det besluttes at parkeringspladsen vest for sygehuset ikke må anvendes af medarbejdere.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 14-10-2010
   

  Drøftedes, idet et forslag til løsning af parkeringsbehovet fremlægges efter den endelige frigivelse af kvalitetsfondsmidlerne.


  Sagsnr. 10/15339
  2. Projektstatus på sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet gives en orientering omkring status på de større sygehusbyggerier i regionen.

  Denne status vil give input til udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 14-10-2010
   

  Orientering givet.


  Sagsnr. 10/161
  3. Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. september 2010 indkaldt ansøgninger til de 600 mio. kr., som er afsat til facilitering af løsninger i udkantsområder.

  Der er fastsat en meget, meget kort, generel frist 15. november 2010 for ansøgning om midler, især set i lyset af de mange kriterier og betingelser om bl.a. samarbejde med andre parter, koordinering med andre tilbud, indarbejdelse i planer og indgåelse af aftaler, der reelt skal være opfyldt, for at få del i midlerne. Dog er der yderligere en ansøgningsrunde med frist 25. februar 2011 for ansøgninger vedr. de 300 mio. kr. til lægehuse, sundheds- og akuthuse.

  Det vil være en endog meget stor udfordring for regioner (og kommuner) at nå ansøgningsfristen 15. november, hvorfor det vil være relevant at undersøge om fristen kan udsættes.

  Der er krav om fælles ansøgninger fra region og kommuner for de 100 mio. kr. til fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse og de 300 mio. kr. til lægehuse, sundheds- og akuthuse.

  Der lægges for alle puljer vægt på, at der er lokal medfinansiering (kommunal og/eller regional).

  Puljen er engangsbeløb. Der er ikke afsat penge til drift af igangsatte initiativer.

  Puljen på 100 mio. kr. til fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse
  Det vurderes der kun skal være to til fire fuldt udbyggede sundheds- og akutsygehuse i hele landet, og der er formentlig i vidt omfang sat navn på disse steder (Holstebro og Nakskov). Det må nærmere vurderes, om Region Syddanmark skal søge puljen. 

  Puljen på 300 mio. kr. til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse 
  Projekter kan vedrøre lokaler til forskellige formål. Især områder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse skal tilgodeses, og der bliver lagt vægt på, at lægehusene/sundheds- og akuthusene indtænkes i den regionale sundhedsplan og understøtter den samlede akutdækning og behovet for nære sundhedstilbud i området ved at huse f.eks. flerlægepraksis, vagtlægefunktion, praktiserende speciallæger, andre ydere inden for praksissektoren (som fx psykologer og fysioterapeuter) og kommunale funktioner.

  Puljen på 50 mio. kr. til udbygning af  præhospitale akutberedskaber
  Det er alene regionerne, der kan søge puljen, og der forudsættes regional medfinansiering.

  Formålet med puljen er at få udbygget de præhospitale beredskaber, således at regeringens målsætning om, at hjælpen under normale omstændigheder er fremme inden for 15 minutter, kan nås.

  Der kan søges til tilskud til etableringsudgifter eller tilskud til drift (engangsbeløb) i en begrænset periode, hvor det forudsættes at regionerne selv varetager den forsatte drift. I regionsrådets budgetforlig indgår, at der skal ske en styrkelse af den præhospitale indsats på Als. Der er afsat 5 mio. kr. mhp. en samlet løsning på det præhospitale område på Als.

  Behovet for udbygning af det præhospitale beredskab i områder med forholdsvis lang responstid har tidligere været drøftet i det præhospitale udvalg. Der vil på mødet blive givet en uddybende gennemgang heraf.

  Puljen på 100 mio. kr. til helikopterordninger mv.
  En del af puljen er reserveret til etablering af en forsøgsordning med lægehelikopter i Nordvestjylland. Resten af puljen er det ikke besluttet, hvornår og hvordan udmøntes.

  Puljen på 50 mio. kr. til kompetenceløft, heraf ca. 10 mio. kr. til uddannelse af særlige førstehjælpere
  På nuværende tidspunkt er det alene de ca. 10 mio. kr. til uddannelse af særlige førstehjælpere der kan ansøges om. 

  Formålet med puljen på ca. 10. mio. kr. er at få uddannet særlige førstehjælpere i udkantsområder, som kan yde livreddende førstehjælp indtil ambulancen når frem. Ud fra de tidligere drøftelser i Præhospitaludvalget kunne tænkes tiltag som:

  • tilskud til oprettelse af førstehjælperordninger ("First respondere") i udkantsområder, hvor den præhospitale indsats er lang tid om at komme frem
  • initiativer på hjertestarterområdet  f. eks. regional indsats for at få registreret hjertestartere særligt i udkantsområder 
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 14-10-2010
   

  Taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14849
  4. Orientering om tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen vedr. implementering af specialeplan 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med § 207-209 i Sundhedsloven har Sundhedsstyrelsen fået den endelige beslutningskompetence når regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner skal placeres. Regionerne søger Sundhedsstyrelsen om godkendelse af placeringen af specialiserede undersøgelser og behandlinger. Denne proces, med ansøgning og godkendelse, er gennemført for første gang i perioden 1. juni 2009 til 22. juni 2010.

  Region Syddanmark er godt i gang med at forberede implementeringen af godkendte funktioner samt planlægning af hvor patienter skal henvises til, hvis der er tale om flytning eller nedlæggelse af funktioner på en sygehusmatrikel. Generelt forventes specialevejledningerne at være implementeret den 1. januar 2011. Der er dog enkelte funktioner, som ikke kan implementeres den 1. januar 2011. Derfor forbereder Region Syddanmark tilbagemelding den 1. november 2010 til Sundhedsstyrelsen. Dette med henblik på ansøgning om udsættelse af implementeringsfristen den 1. januar 2011.

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har i brev af 22. juni 2010 givet et samlet svar på ansøgning, indsigelse og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner (regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner). I brevet beder Sundhedsstyrelsen om at få tilsendt en plan for implementeringen af godkendte funktioner, som ikke forventes at kunne implementeres pr. 1. januar 2011 og for funktioner, som ikke forventes at kunne afvikles pr. 1. januar 2011. Brevet er sendt ud samtidig med at specialvejledningerne med oplysningerne om placering af regionsfunktioner og højtplacerede funktioner blev sendt til Region Syddanmark.

  På den baggrund er der iværksat en proces i samarbejde med sygehusenhederne som skal klarlægge om der er  specifikke funktioner inden for specialerne, som ikke kan implementeres eller afvikles inden den 1. januar 2011. Sygehusenhederne har frist til den 8. oktober 2010 til at redegøre for eventuelle funktioner, hvor der kan være behov for at søge udsættelse. Endeligt svar skal tilgå Sundhedsstyrelsen den 1. november 2010.

  Ud af de i alt 34 specialer inden for det somatiske område er der 14 specialer, hvor der har været behov for nærmere drøftelser. Det drejer sig typisk om specialer hvor flere funktioner skal samles på en eller to matrikler eller hvor der er behov for afklaring i forhold til visitation mv.

  Specialerådene er i den forbindelse inddraget med henblik på at yde faglig rådgivning i forhold til visitationskriterier og dermed afgrænsning af patientmålgruppe for den pågældende funktion. Drøftelserne er afholdt i august og september.

  Der er i skrivende stund ikke indkommet skriftlige besvarelser fra sygehusenhederne vedr. implementeringen af Sundhedsstyrelsens godkendelse og afslag på ansøgte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner. Det er imidlertid indtrykket fra de afholdte møder og mundtlige tilkendegivelser, at sygehusenhederne er godt i gang med at implementere de udmeldte specialevejledninger.

  Konklusionen fra møderne med de 14 specialer er, at de fleste funktioner kan implementeres rettidigt. Der er dog enkelte funktioner, hvor der er tale om opbygning af nye funktioner f.eks. inden for fedmekirurgi, hvor der er behov for en længere implementeringshorisont. Videre er der enkelte funktioner, eksempelvis inden for lungesygdomme, hvor der er et stort volumen som bliver samlet på få matrikler. Her er det også nødvendigt at søge Sundhedsstyrelsen om at få frist for implementering udskudt.Videre er der også områder, hvor det er mest hensigtsmæssigt for patienterne, at kontroller færdiggøres de steder, hvor behandlingen er påbegyndt. Dvs. der er behov for at udsætte afviklingen af en funktion for patienter i behandling mens implementering af godkendt funktion kan ske for nyhenviste patienter.

  Når tilbagemeldingerne fra sygehusenhederne er indgået den 8. oktober 2010, bliver der udformet tilbagemeldinger på hvert enkelt speciale, som sendes til Sundhedsstyrelsen med frist 1. november 2011. Tilbagemeldingerne vil udover enkelte ansøgninger om udsættelse af implementeringsfrist også være vedlagt kopi af de formaliserede samarbejdsaftaler, som Sundhedsstyrelsen har stillet krav om at godkende inden den 1. januar 2011.

  Det bemærks, at Sundhedsstyrelsen inden for enkelte specialer har meddelt at en funktion afventer nærmere vurdering. Ligeledes mangler der en endelig udmelding vedr. det ortopædiske speciale.

  På udvalgsmødet den 14. oktober 2010 bliver der omdelt en oversigt over de funktioner hvor der søges om udsættelse af frist for implementering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 14-10-2010
   

  Orientering givet.


  Sagsnr.  
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 29. april 2010 og 19. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:

  2010

  18. november 2010 kl. 14.30 - Innovationscentret

  15. december 2010  kl. 14.30

  2011

  10. januar 2011 kl. 14.30

    1. februar 2011 kl. 14.00

    1. marts 2011 kl. 14.00

  22. marts 2011 kl. 14.00

  28. april 2011 kl. 14.00

  31. maj 2011 kl. 14.00

  21. juni 2011 kl. 14.00

  23. august 2011 kl. 14.00

  20. september 2011 kl. 14.00

  11. oktober 2011 kl. 14.00

    8. november 2011 kl. 14.00

    6. december 2011 kl. 14.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 18. november 2010 kl. 14.30 på Innovationscentret.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 14-10-2010
   

  Mødet den 18. november 2010 holdes i Vejle.


  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 14-10-2010
   

  Regional Udvikling anmodes om en oversigt over ansøgninger til ABT-fonden.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring