Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 13-10-2010

Mødedato
13-10-2010 Kl. 15:00 - 15:45

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Stephanie Lose, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Freddie H. Madsen, O

Afbud
Poul-Erik Svendsen, A, Karsten Uno Petersen, A, John Lohff, C, Stephanie Lose, V, Sonny Berthold, V, Freddie H. Madsen, O, Willy Sahl, A

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af rapport om fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)
 2. Rokadeplan på OUH og heraf afledte byggeprojekter
 3. Godkendelse af rapport om servicemål for skadebehandlingen
 4. Etablering af centralt frysehus på Odense Universitetshospital, OUH
 5. Forslag til praksisplan på øreområdet
 6. Forslag til praksisplan på øjenområdet
 7. Forslag til praksisplan for kiropraktorer
 8. Høring af praksisplan for fysioterapi
 9. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patientbefordring
 10. Udvidelse af det sundhedsfaglige tilsyn i sundhedslovens § 219
 11. Godkendelse af budget og takster 2011 for Center for sundhed og træning i Middelfart
 12. Høring om justering af fremtidens psykiatri
 13. Forslag om lukning af Specialbørnehaven Jagtvej
 14. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Håre Bjerge, Middelfart kommune
 15. Besigtigelser - Udvalget for Regional Udvikling
 16. Deltagelse i Ad Hoc arbejdsgruppe under Nordsøkommissionen
 17. Meddelelser
 18. LUKKET PUNKT: Nyt IT system til AMK vagtcentralen og de præhospitale enheder
 19. LUKKET PUNKT: Salg af tidligere lægebolig i Give
 20. LUKKET PUNKT: Køb af Roesskovvej 127 samt Platanvej 15B i Odense
 21. LUKKET PUNKT: Tilsyn med tilførsel af jord

 

 

 

1.      Godkendelse af rapport om fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)

Sagsnr:

10/8860

Resumé

Der har været nedsat en arbejdsgruppe for det onkologiske og plastikkirurgiske område, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering. Forud for endelig stillingtagen til rapportens forslag er der gennemført en offentlig høring af rapporten.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for det onkologiske og plastikkirurgiske område, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering.

Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til klinisk onkologi at:

1. Der igangsættes en vurdering af behandlingsbehov og strålekapacitet i Region Syddanmark.

 • Samarbejdsrelationer og arbejdsdeling mellem Odense og Vejle gennemgås med baggrund i Sundhedsstyrelsens godkendelse af placeringen af de specialiserede funktioner.
 • I efteråret 2010 tages der stilling til, hvem der skal varetage visitationen til strålebehandlingen.

2. Der laves en kommunikationsstrategi for at tiltrække nogle af de brystkræftpatienter, som i dag vælger at få strålebehandling i Flensborg. Patienterne har dog stadig mulighed for at benytte tilbuddet i Flensborg, hvis de ønsker det.

3. Sygehusledelsen på Odense Universitetshospital (OUH) tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser samt udarbejde en tidsplan.

Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til plastikkirurgi at:

1. OUH og Sygehus Lillebælt, Vejles plastikkirurgiske afdelinger bliver til én plastikkirurgisk afdeling. Det bliver en fælles enhed med distribueret service to steder, hvor den ledende overlæge ved plastikkirurgisk afdeling ved OUH får ansvaret for den faglige ledelse på afdelingen.

2. Sygehusledelsen på OUH tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.

3. Sydvestjysk Sygehus varetager plastikkirurgi i Aabenraa i form af en udefunktion.

4. Sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på en konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.

5. De to plastikkirurgiske afdelinger i fællesskab tager initiativ til at udarbejde ensartede retningslinjer for information og informationsmateriale, så kvinder med brystkræft i regionen får et ensartet grundlag, hvorpå der kan tages stilling til plastikkirurgiske indgreb.

6. De to plastikkirurgiske afdelinger tager initiativ til at udarbejde fælles retningslinjer for registreringspraksis, så der etableres bedre mulighed for at monitorere aktivitet og udvikling inden for området.

Frist for gennemførelse af overnævnte anbefalinger er 1. januar 2011.

Forud for endelig stillingtagen til rapportens forslag er der gennemført en offentlig høring af rapporten i perioden fra 5. juli 2010 til  31. august 2010. Rapporten er sendt til en bred vifte af samarbejdspartnere.

Der er afgivet 12 høringssvar til rapporten, og der er generelt opbakning til rapportens forslag.

Hovedsynspunkterne er, at rapporten er et godt grundlag at arbejde videre på og det bliver bifaldet, at der bliver sat fokus på kapacitet og kvalitet i strålebehandlingen. Det bliver fremhævet som positivt, at der bliver tænkt i ensartede standarder på tværs af de involverede sygehusenheder i regionen. Desuden er det tilkendegivet, at det er meget positivt, at der arbejdes på bedre information til brystkræftpatienter.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rapport om fremtidig organisering af kræftbehandlingen (onkologi og plastikkirurgi) i Region Syddanmark godkendes.

 

Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 23-09-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

2.      Rokadeplan på OUH og heraf afledte byggeprojekter

Sagsnr:

09/18138

Resumé

Sygehusledelsen på Odense Universitetshospital (OUH) har fremsendt en rokade- og strukturplan for påtænkte ændringer af  bygninger og andre systemindretninger på matriklen på Søndre Boulevard i Odense. Der ønskes igangsat seks små og mellemstore projekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af gennemførelsesplanen for den vedtagne Akutplan blev der til dette formål på OUH afsat et rammebeløb på 66 mio. kr. til finansiering heraf. Der er indtil nu igangsat projekter for ca. 16 mio. kr.

Det må overordnet bemærkes, at den udarbejdede rokade- og strukturplan har hovedvægt på en rokadeplan, idet de indeholdte projekter væsentligt tilsigter at løse akutte og semiakutte tiltag, som skal understøtte driften frem mod ibrugtagning af Nyt OUH. Den mere langsigtede strukturering af sygehusets interne sammenhæng vil derimod være et hovedfokus ved etableringen af Nyt OUH. Der foreligger en detaljeret beskrivelse af de enkelte projekter på sagen. For en uddybning af nedenstående beskrivelse henvises i første omgang til den vedlagte "Rokade- og Strukturplan for OUH".

Den udarbejdede plan opdeler de planlagte tiltag efter, hvornår projekterne hensigtsmæssigt skal igangsættes:

A. Projekter i tilknytning til påtrængende afdelingsrokader og det næsten færdige patienthotel.
Heraf udgør udgiftsbehovet ved indretninger i forbindelse med ibrugtagning af Patienthotellet i alt 3,950 mio. kr. Udgiftsbehovet for rokaderne vedr. pavillon 41 for Bruger Service, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Centraldepotet og Bygningsafdelingen og endelig for indflytning af Arbejdsmiljø fra den nedlagte afdeling i Vejle udgør i alt 1,400 mio. kr. Der er udarbejdet et notat som udgør et byggeprogram for indretninger i Patienthotellet.

Det bemærkes, at byggearbejderne under A er igangsat, uden der forinden er meddelt anlægsbevilling. Dette begrundes med, at arbejderne har skullet koordineres med allerede igangværende arbejder. Det er indskærpet overfor OUHs ledelse, at der altid skal foreligge en bevilling inden et arbejde igangsættes.

B. Større projekter som umiddelbart kan igangsættes.
Omfatter dels et ombygningsprojekt af forhallen i centralkomplekset og dels udbygning af dokumentations- og sporbarhedssystemet i tilknytning til en foreslået samling af sterilfunktioner for en række afdelinger. For begge disse projektforslag er vedlagt et notat, som indstilles godkendt som byggeprogram for iværksættelse af byggesager.

Ombygningsprojektet for forhallen - som gennemføres i løbet af 2011 - har som overordnet formål:

 • at skaffe erstatningslokaler bl.a. til Taxa´s kørselsterminal i de lokaler der blev inddraget i forbindelse med tilbygning af patienthotellet og
 • at underkaste forhallen en tiltrængt opfriskning og herunder skabe moderne og mere publikumsvenlige faciliteter i vente- og cafeteriaområder mv.

Udbygningen af dokumentations- og sporbarhedssystemet tilsigter at udbygge det eksisterende dokumentations- og sporbarhedssystem, fra i dag at dække 3 afdelinger til fremover at dække alle 8 genbehandlingsenheder på OUH. Denne udbygning skal sikre, at OUH kan opfylde de opstillede krav til akkreditering gældende for genbehandling af flergangkirurgisk udstyr i henhold til bl.a. Den Danske Kvalitetsmodel. Projektet gennemføres i løbet af 2010.

De samlede udgifter til ombygningen af forhallen er anslået til 7,006 mio. kr.(indeks 123,9), mens udgifter til udbygningen af dokumentations- og sporbarhedssystemet anslås til 4,105 mio. kr. (indeks 121,7).

C. Indretning af ekstra lokaler til Medicoteknisk afdeling og lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken.
Mindre ombygningsprojekter som samlet beløber sig til 1,515 mio. kr. og for hvilke der i henhold til byggestyringsreglerne ikke skal udarbejdes byggeprogram, da udgiften er under 2,0 mio. kr. Projekterne er beskrevet i rokade- og strukturplanen.

Andre rokader som er under planlægning. Samlet anslået til godt 12 mio. kr. Herunder

 • rokader i forlængelse af ibrugtagning af Vestfløjen - anslås til kr. 7,8 mio.
 • renovering af Medicinsk Gastroenterologisk afdelings endoskopifunktion i kælder i bygn. 4 - anslås til 1 mio. kr.
 • indretning af tidligere blodtagningsområde i centralkomplekset - anslås foreløbigt til ca. 2 mio. kr.
 • indretning af lokale til trykkammerbehandling - anslås til 1,3 mio. kr.

Det forventes, at der allerede i løbet af 2010 vil blive fremsendt ansøgning om anlægsbevillinger for ovennævnte konkrete projekter.

Reserve til ombygningsbehov som kan forventes i den kommende 5 års periode.
Gennemførelse af de ovennævnte projekter anslås at koste i alt ca. 30 mio. kr. Af den oprindeligt  afsatte ramme på 66 mio. kr. resterer pt. ca. 50 mio. kr., således at der ved starten af 2011 forventes at være en reserve på ca. 20 mio. kr. til imødekommelse af nye anlægsbehov for de kommende år. Hertil skal lægges yderligere 20 mio. kr., som er afsat til ombygningsbehov som kan opstå som følge af ibrugtagning af den kommende midlertidige akutmodtagelse på OUH’s matrikel - nu benævnt FAM Odense. Samlet er der således på investeringsbudgettet afsat en reserve på i alt 40 mio. kr. til ombygningsbehov.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de fremsendte projektplaner for 1) Indretning af Patienthotellet, 2) Ombygning af Forhallen i Centralkomplekset og 3) Udbygningen af Dokumentations- og Sporbarhedssystemet godkendes som byggeprogrammer for gennemførelsen af de nævnte projekter.
 • At der meddeles anlægsbevilling og afsættes og frigives rådighedsbeløb til nedenstående projekter med de anførte beløb, og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for "Pulje til indretning af ændrede funktioner":

Rådighedsbeløb og anlægsbevilling i mio. kr.

år 2010

år 2011

 2010 og 2011

indeks

121,7

123,9

121,7

A1 Renovering og indretning af Patienthotellet

3,950

 

3,950

A2 Rokader vedr. Pavillon 41 mv.

1,400

 

1,400

B1 Forhalsprojekt

 

7,006

6,881

B2 Dokumentation- og Sporbarhedssystem til Sterilfunktionen

4,105

 

4,105

C1 Ombygning af lokaler til Medicoteknik

0,315

 

0,315

C2 Lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinik

1,180

 

1,180

I alt

10,950

7,006

17,841

 

 • At Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne indenfor de godkendte anlægsbevillinger

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

3.      Godkendelse af rapport om servicemål for skadebehandlingen

Sagsnr:

10/4282

Resumé

"Rapport om servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark" har været sendt i høring hos FællesMED-udvalgene på de somatiske sygehuse og Sundhedsbrugerrådet og rapporten forelægges nu til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i dag forskellige ventetidssystemer og ventetidsmål for skadebehandlingen på sygehusene, og der er en oplevelse af, at borgere i nogle tilfælde venter lang tid på at få foretaget skadebehandling.

Der er derfor et politisk ønske om:

1. Ensartet servicetilbud med mindst mulig ventetid.

2. Harmonisering af skadestuemonitoreringen, gerne med mulighed for at borgere kan orientere sig om aktuelle ventetider.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle sygehusenheder/skadestuer, der har udarbejdet en rapport med forslag til servicemål og forslag til opfølgning på servicemålene.

Arbejdsgruppen anbefaler en overordnet målsætning om, at alle borgere i Region Syddanmark skal kunne sættes i behandling for deres småskader indenfor en time. Servicemålet om ventetid foreslås udmøntet i særskilte servicemål for skadestuer og skadeklinikker.

Servicemålet for skadeklinikker er, at 95 % af skadeklinikpatienter bliver sat i behandling indenfor en time.

Servicemålet for skadestuer er, at 75 % af skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for en time, og at 95 % bliver sat i behandling indenfor 3 timer.

Foruden en kommende monitorering af ventetider, er der desuden nedsat en arbejdsgruppe, der ser på, hvordan information om aktuelle ventetider kan realiseres.

Høringssvar

Høringssvarene fra FællesMED-udvalgene på de somatiske sygehuse og Sundhedsbrugerrådet er vedlagt som bilag sammen med et resume med bemærkninger.

Der er generelt opbakning til servicemålene i høringssvarene. Det påpeges, at det er vigtigt med bred information om ventetider på skadebehandling.

Sygehusenhederne er i gang med at lave lokale handleplaner for, hvordan servicemålene kan realiseres gennem lokale initiativer.

Regional akuttelefon

Som regionalt initiativ i forhold til forbedring af servicen for skadebehandlingen foreslås det, at der i tilknytning til ansættelse af sundhedsfaglige visitatorer i vagtcentralen etableres en akuttelefon. En regional akuttelefon kan ses som et ekstra servicetilbud til regionens borgere - en mulighed for at få råd og vejledning om indgang til sundhedsvæsnets ydelser.

Personalet på skadestuerne oplever i dag i varierende omfang, at borgere henvender sig telefonisk til skadestuerne. Oprettelsen af en regional akuttelefon vil således kunne reducere skadestuepersonalets tidsforbrug til telefonrådgivning og dermed frigøre tid til behandling. Det er desuden intentionen, at borgere ved at ringe til akuttelefonen skal kunne få oplysninger om aktuelle ventetider på regionens skadestuer, idet der også arbejdes på en webbaseret løsning for information om aktuelle ventetider.

Når akuttelefonen foreslås tænkt sammen med en kommende sundhedsfaglig visitationsfunktion på vagtcentralen, hænger det sammen med, at de sundhedsfaglige visitatorer - hvis primære opgave vil være at modtage 1-1-2-opkald med sundhedsfagligt indhold - ikke vil være fuldt beskæftigede med denne opgave. Beregninger har vist, at de sundhedsfaglige visitatorer i gennemsnit vil være optaget af visitation og rådgivning af borgere, der ringer 1-1-2 i ca. 20 % af arbejdstiden. Det betyder, at der vil være mulighed for varetagelse af andre lignende opgaver, eksempelvis rådgivning til borgere med mindre skader og ikke akut sygdom. Etablering af sundhedsfaglig visitation forventes behandlet i regionsrådet sidste halvår af 2010.

Servicemålene og monitoreringen af dem (opfølgning på servicemålene) foreslås iværksat fra 1. januar 2011.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At servicemålene for skadebehandling vedtages med henblik på monitorering.
 • At der arbejdes videre med at oprette en akuttelefon i forbindelse med indførelsen af sundhedsfaglig visitation på vagtcentralen.

Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet med tilføjelse om,

 • at adgang til skadeklinikken i Grindsted bliver uvisiteret, og
 • at børn har forrang til kapacitet, - alt andet lige.

Udvalget drøftede servicemålet om, at 95% bliver sat i behandling inden for tre timer. Udvalget anbefaler, at målet på 95% fastholdes indtil videre, idet udvalget gerne ser en positiv udvikling og en højere målopfyldelse på sigt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med en tilføjelse om:

At adgangen til skadeklinikken i Grindsted bliver uvisiteret og

At det i det videre arbejde sikres, at der indenfor rammerne af en sundhedsfaglig vurdering arbejdes videre på at sikre, at der i situationer med lang ventetid tages hensyn til børn.

Bilag:

 

 

 

4.      Etablering af centralt frysehus på Odense Universitetshospital, OUH

Sagsnr:

10/12135

Resumé

Det ønskes at samle alle nedfrosne vævsprøver i et centralt frysehus, samtidig med at der er behov for at udvide frysekapaciteten. OUH har fremsendt byggeprogram for etablering af frysehuset til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det er hensigten  med det fremsendte projektforslag at samle alle nedfrosne vævsprøver i et centralt frysehus, som placeres som en tilbygning til den eksisterende bygning 47 (Affaldsterminalen). Vævsprøver opbevares i dag i decentralt placerede frysere, som er placeret rundt på sygehusets afdelinger. OUH råder i dag over ca. 80 decentralt placerede frysere, og der forventes at være behov for at udvide frysekapaciteten til 165 stk. indenfor en  femårig periode. Ved etablering af et centralt frysehus vil der være væsentlige besparelser i energiforbruget til både nedfrysning og ventilation. Energibesparelsen ved etablering af centralt frysehus er beregnet til ca. 2 mio. kr. pr. år.

Der er udført en energi- og omkostningsberegning for etablering af et centralt frysehus i sammenligning med decentralt placerede kummefrysere, som viser, at investeringen i centralt frysehus er mest fordelagtig når investeringshorisonten bliver længere end syv år. I den forbindelse har OUH gjort opmærksom på, at man ved ibrugtagning af Nyt OUH kan vælge enten at flytte frysehuset til den nye matrikel, da størstedelen af frysehuset med fornuft kan flyttes, eller at man kan betjene Nyt OUH fra den bygning, som nu foreslås etableret. Det udstyr der indsættes i bygningen har således en levetid på op til 30 år.

Det planlagte frysehus er dimensioneret med plads til ca. 200 containere a 700 liter til nedfrysning til -80 gr. C og 35 containere til nedfrysning til -135 gr. C. Der er forudsat etableret en råhusbygning med et bruttoareal på ca. 500 kvm. som opføres i to etager.  I byggeprogrammet er den samlede udgift opgjort til 27,0 mio. kr. (indeks 123,4) med en fordeling på 2,5 mio. kr. i 2010 og 24,5 mio. kr. i 2011. Der henvises til vedlagte byggeprogram.

Projektet for etablering af centralt frysehus er optaget i investeringsbudgettet for 2010 til 24,13 mio. kr. (indeks 123,4). Merudgiften ved den opgjorte anskaffelsespris på 27,0 mio. kr. (indeks 123,4) kan finansieres inden for OUHs decentrale investeringsramme jf. nedenstående oversigt. Det foreslås endvidere, at OUHs driftsramme reduceres med i alt 2,5 mio. kr. pr. år efter ibrugtagning af frysehuset med baggrund i de sparede energiudgifter og de sparede udgifter til udskiftning af decentrale frysere.

 

mio. kr.

2010

(indeks 121,7)

2011

(indeks 123,9)

I alt

 

Anlægsudgift i alt

2,466

24,599

27,065

Finansieres af afsat rådighedsbeløb

2,466

21,718

24,184

Finansieres af OUHs investeringsramme

0

2,881

2,881

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At det forelagte byggeprogram godkendes som grundlag for detailprojektering og afholdelse af licitation.
 • At der meddeles anlægsbevilling på i alt 27,065 mio. kr.(indeks 123,9) til etablering af centralt frysehus på OUH, og at rådighedsbeløbet frigives som angivet i ovenstående tabel.
 • At den forudsatte driftsbesparelse indregnes i OUHs driftsbudget med virkning fra 2012.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

5.      Forslag til praksisplan på øreområdet

Sagsnr:

10/4012

Resumé

Regionen skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan. En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til praksisplan for øreområdet (otologi) med anbefalinger, som nu forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til speciallægeoverenskomstens § 13 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

Regionens udkast til en praksisplan forelægges samarbejdsudvalget for speciallæger, og udvalget kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte bemærkninger til udkastet til praksisplan. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkast til praksisplanen.

Arbejdsgruppe – udkast til praksisplan

Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har der i foråret og sommeren 2010 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra speciallægepraksis, fra regionens øreafdelinger, fra almen praksis samt regionens sundhedsstab.

Praksisplanudkastet består dels af en del, som vedrører kapaciteten og som beskriver en række forskellige forhold der indvirker på kapaciteten. Dels vurderes den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

Derudover beskrives den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og udfordringer, med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

Slutteligt beskrives arbejdsgruppens samlede anbefalinger for speciallægepraksis.

Arbejdsgruppens anbefalinger

Blandt anbefalinger kan nævnes, at arbejdsgruppen ikke finder, der er grundlag for en kapacitetsudvidelse, men at der i planperioden foretages en midtvejsvurdering af kapaciteten.

Endvidere anbefales det, at der aktuelt ikke foretages ændringer i arbejdsdelingen mellem praksis og sygehusafdelinger.

Herudover har arbejdsgruppen fremsat forslag, som i planperioden vil sætte fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for praksisområdet samt forslag til, at der udarbejdes patientforløbsbeskrivelser på tværs af sektorerne.

Endelig anbefales det, at der i planperioden er skærpet fokus på det relativt store generationsskifte, der dog stort set svarer til det antal læger, der uddannes i samme periode.

Høring og politisk behandling

Udkastet til praksisplanen har været forelagt Samarbejdsudvalget for speciallæger den 14. september 2010. Udvalget havde ingen bemærkninger til planen.

Praksisplanen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde for regionsrådet til endelig godkendelse.

Praksisplanen forventes som udgangspunkt ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At høringsudkast til praksisplan for specialet otologi godkendes.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet,

 • at høringsudkast til praksisplan for specialet otologi godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

6.      Forslag til praksisplan på øjenområdet

Sagsnr:

10/4011

Resumé

Regionen skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan. En af regionen nedsat arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til praksisplan for øjenområdet (oftalmologi) med anbefalinger, som nu forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til speciallægeoverenskomstens § 13 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

Regionens udkast til en praksisplan forelægges Samarbejdsudvalget for speciallæger, og udvalget kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte bemærkninger til udkastet til praksisplan. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplanen.

Arbejdsgruppe – udkast til praksisplan

Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har der i foråret og sommeren 2010 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra speciallægepraksis, fra regionens øjenafdelinger; fra almen praksis samt regionens sundhedsstab.

Praksisplanudkast består dels af en del som vedrører kapaciteten, og som beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten. Dels vurderes den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

Derudover beskrives den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger herunder aldersprofil og udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

Slutteligt beskrives arbejdsgruppens samlede anbefalinger for speciallægepraksis.

Arbejdsgruppens anbefalinger

Blandt anbefalinger kan nævnes, at arbejdsgruppen ikke finder, der er grundlag for en kapacitetsudvidelse, men at der i planperioden foretages en midtvejsvurdering af kapaciteten.

Det anbefales endvidere, at der i planperioden er fokus på, at der sker generationsskifte i udkantsområderne.

Derudover anbefales, at der ikke i planperioden sker udlægning af flere grå stær operationer til praksissektoren, da udførelse af et tilstrækkeligt antal grå stær operationer vurderes at have væsentlig betydning for opretholdelse af regionsrådets beslutning om tre sygehusafdelinger.

Desuden anbefaler arbejdsgruppen, at der åbnes for muligheden for anvendelse af OCT-scanning i praksis, da arbejdsgruppen vurderer, at der er tale om en undersøgelse, som er særdeles praksisrelevant og vil betyde et væsentligt kvalitetsløft i diagnosticering i øjenlægepraksis. OCT-scanning er et tredimensionelt billede af nethinden, som kan være med til at afgøre, om patienten kan behandles eller ej.

Høring og politisk behandling

Udkastet til praksisplanen har været forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger den 14. september 2010. Udvalget havde ingen bemærkninger til planen.

Praksisplanen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet for endelig godkendelse.

Praksisplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området. I praksisplanen anbefales det dog, at der åbnes op for anvendelse af OCT-scanning i praksis. Indgåelse af en aftale herom forventes at betyde en merudgift. En eventuel stillingtagen hertil vil blive forelagt efterfølgende.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At høringsudkast til praksisplan for specialet oftalmologi godkendes.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet,

 • at høringsudkast til praksisplan for specialet oftalmologi godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

7.      Forslag til praksisplan for kiropraktorer

Sagsnr:

08/4014

Resumé

Der er nu udarbejdet et forslag til praksisplan på kiropraktorområdet, som forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til Landsoverenskomsten om kiropraktisk behandlings § 4 udarbejder samarbejdsudvalget til regionens godkendelse en samlet planlægning af den kiropraktiske behandling i regionen, således at det kiropraktiske behandlingstilbud kan indgå i den øvrige sundhedsplanlægning i regionen.

På baggrund heraf drøftede Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik på sit møde den 13. marts 2008 et fremtidigt planlægningsarbejde, og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der har haft til formål at iværksætte og udføre arbejdet med den første praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark.

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i de politiske målsætninger på sundhedsområdet, der overordnet set omhandler sammenhængende patientforløb samt et tidssvarende, kvalitetsbevidst og effektivt sundhedsvæsen. Disse målsætninger er i praksisplanen konkretiseret i form af følgende overordnede mål for den kommende praksisplan på kiropraktorområdet:

Der skal sikres borgerne i Region Syddanmark en nem adgang til kiropraktisk behandling. Det vil sige, at der skal være begrænset ventetid og en vis nærhed.

Det skal sikres, at patienterne får en effektiv behandling med god faglig kvalitet og med en god service.

Det skal sikres, at patienterne får en kiropraktisk behandling, der er samordnet med øvrige tilbud i sundhedsvæsenet, således at der opnås et sammenhængende sundhedsvæsen.

Med udgangspunkt i disse overordnede målsætninger er der nu udarbejdet et høringsudkast til en praksisplan på kiropraktorområdet gældende i perioden 2011 til 2014, som indeholder en række anbefalinger.

Høringsudkastet blev godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik den 2. september 2010, og på baggrund heraf forelægges høringsudkastet til godkendelse i regionsrådet.

Anbefalinger

Af anbefalinger kan nævnes, at der fortsat arbejdes med kvalitetsudvikling på kiropraktorområdet, herunder bl.a. det kontinuerlige arbejde med it og kommunikation, udbygget elektronisk kommunikation på tværs af behandlere i praksissektoren samt et fortsat arbejde med beskrivelse og tilrettelæggelse af patientforløb indenfor udvalgte sygdomsområder på tværs af sektorerne.

I høringsudkastet anbefales det, for at sikre nærhed i behandlingstilbuddet også, at der i planperioden etableres frie områder i regionen, indenfor hvilke der er fri nedsættelsesret under forudsætning af, at en række kriterier herfor er opfyldt. Disse frie områder er kommuner udvalgt på baggrund af en række beregninger vedr. regionens gennemsnitlige niveau af kiropraktisk betjening. Det omhandler således de kommuner, der ligger markant lavere end regionsgennemsnittet, og som endvidere betragtes som et af regionens yderkantsområder.

Der kan ikke laves en egentlig konsekvensberegning af anbefalingen om at etablere disse frie områder i planperioden, men erfaringen viser dog, at det i de udkantsområder, som det foreslås at gøre til frie områder kan være vanskeligt at skabe et egentligt markedsgrundlag for etablering af kiropraktorpraksis.

Endeligt anbefales det, at der for at sikre en fortsat tilgængelighed til kiropraktisk betjening i planperioden, afsættes en ramme på fire ydernumre, som kan udmøntes af samarbejdsudvalget med ét ydernummer om året. Disse ydernumre kan således enten tildeles en kiropraktor, som ønsker nynedsættelse i et område som samarbejdsudvalget vurderer hensigtsmæssigt for kiropraktorbetjeningen i det pågældende område, eller alternativt til en kiropraktor, som på tidspunktet for ansøgningen praktiserer uden overenskomst. Med tildelingen af et ydernummer til en sådan kiropraktor vil denne blive underlagt regionens kvalitetskrav og patientforløbsprogrammer, og patienter hos denne kiropraktor vil blive berettiget til regionens tilskud.

Idet regionens udgift til en kiropraktor med overenskomst gennemsnitligt beløber sig til ca. 527.000 kr. årligt, vurderes det, at den samlede merudgift til kiropraktisk betjening ved udgangen af praksisplanens planperiode i 2014 maksimalt vil være på 2.108.000 kr. årligt.

Høring og politisk behandling

Praksisplanen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt til høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At høringsudkast til praksisplan på kiropraktorområdet godkendes, idet anbefalingerne fra Praksis- og kommuneudvalget indarbejdes i forslaget til praksisplan.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet, at det i udmøntningen af nye ydernumre prioriteres, at disse kun udløses, når det bidrager til en mere hensigtsmæssig praksisstruktur på området. Udvalget peger i den forbindelse på følgende principper:

 • kapacitet i regionens udkantsområder (de såkaldte "frie områder")
 • nærhed af tilbud i alle dele af regionen
 • at det indgår i etablering af tværfaglige behandlerhuse
 • sikring af, at befolkningen om muligt har valgmulighed mellem flere praksis
 • at det bidrager til praksis af passende størrelse
 • at ydere uden ydernummer efter nærmere fastlagte principper kan tildeles et ydernummer.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

8.      Høring af praksisplan for fysioterapi

Sagsnr:

07/17608

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til praksisplan for fysioterapi, som forelægges til høring hos bl.a. regionsrådet.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for fysioterapi har haft nedsat en arbejdsgruppe vedrørende praksisplanlægning for fysioterapien. Arbejdsgruppen er nu færdig med et forslag, som samarbejdsudvalget sender i høring.

Vedlagte udkast til praksisplan giver udover overenskomstens krav til opgørelse af kapaciteter og beskrivelse af de kommunale tilbud også en række bud på ønskværdige udviklingsområder.

Forslag til praksisplan
En af ambitionerne ved praksisplanen er at tilvejebringe rammer, som befordrer en udvikling af kvalitet og service i praksissektoren. Med fokus på at sikre den udvikling defineres den bæredygtige klinik. Den bæredygtige klinik er den klinik, som efterspørges af patienterne og er i stand til at honorere fremtidens krav. Klinikkens faciliteter har betydning for, om man bliver efterspurgt som klinik, ligesom faglige kompetencer hos behandleren vil være et tiltagende konkurrenceparameter. Evidensbaserede behandlingsformer skal sikres og via klinikkens deklaration og personalets formidlingsevner vil den bæredygtige klinik kunne imødekomme patienter, som er stadig mere velinformerede om deres sygdomsforløb. Praksisplanen anser en bæredygtig klinik for at have minimum tre til fire fysioterapeuter tilknyttet.

Der lægges i praksisplanen op til udmøntning af i alt otte nynedsættelser af fysioterapeuter i planperioden efter en model, hvor der over fire år årligt oprettes to nynedsættelser. Halvdelen af de otte ydernumre udbydes efter en prioriteret rækkefølge. Den resterende halvdel af ydernumrene udmøntes ligeledes med et om året og kan udmøntes som led i en konkret kommunal planlægning efter enighed mellem samarbejdsudvalget og kommunen. Prioriteringslisten udarbejdes ud fra en vurdering af antal indbyggere pr. kapacitet og udgiften pr. sikret sammenholdt. På baggrund heraf anbefaler praksisplanen, at der i prioriteret rækkefølge tildeles nye ydernumre i Faaborg-Midtfyn, Vejle, Fredericia, Kolding,  Middelfart, Aabenraa og Esbjerg kommuner.

Udmøntningen af nynedsættelser beror på de økonomiske rammer i regionen og kommunerne, idet der er indgået en aftale om genopretning af den danske økonomi, som forudsætter nulvækst i den offentlige sektor i 2010-2013. Det foreslås, at forslaget til udvidelse hvert år forelægges regionsrådet og den pågældende kommune i forbindelse med budgetlægningen.

De praktiserende fysioterapeuter har i dag et bredt samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner og sundhedsfaglige aktører. Kortlægningen viser at der er behov for at sætte samarbejdet mere på dagsorden, i forhold til at de praktiserende fysioterapeuter er en integreret brik i samspillet omkring at skabe det sammenhængende sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Ved overdragelse af den vederlagsfri fysioterapi fra Region Syddanmark til kommunerne i regionen kom det første kommunale praksisområde. Det har affødt nogle strukturelle og organisatoriske udfordringer for alle parterne omkring fysioterapiområdet som f.eks. en manglende koordinering og revidering mellem overenskomst, Sundhedsloven og Lov om social service og dertil hørende vejledninger m.m., ligesom fora for koordinering og dialog mellem parterne ikke er bredt forankret.

Praksisplanen anbefaler, at der sættes fokus på samarbejdsrelationerne på tværs af sektorer med henblik på at øge dialogen og det tværsektorielle arbejde.

Vedrørende ridefysioterapien anbefales det, at man fra kommunal side i planperioden får udfærdiget modeller og løsningsforslag til at imødekomme udfordringerne med relevante timer på rideskolerne og relevante rammebetingelser for de enkelte ridefysioterapeuter.

Høringsproces
Praksisplanen sendes i høring hos kommunerne og fysioterapiens samarbejdspartnere og interessenter. Følgende parter indgår i høringsrunden:

 • Regionsrådet for Region Syddanmark
 • Byråd for de 22 kommuner i Region Syddanmark
 • Sundhedsstyrelsen
 • Danske Fysioterapeuter
 • Danske Regioner
 • Praksisudvalget for almen lægegerning
 • Sygehusene i Region Syddanmark
 • Kiropraktorkredsforeningen i Region Syddanmark
 • Danske Patienter
 • Samtlige fysioterapeuter med ydernummer i Region Syddanmark

Efter høringsrunden vil høringssvarene til praksisplanen forelægges samarbejdsudvalget med henblik på efterfølgende iværksættelse af en beslutningsproces i for regionen og kommunerne.

Indstillingen til forretningsudvalg og regionsråd er udarbejdet med afsæt i drøftelserne i praksis- og kommuneudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At regionsrådet som led i høringsprocessen svarer Samarbejdsudvalget for fysioterapi, at det i udmøntningen af nye ydernumre prioriteres, at disse kun udløses, når det bidrager til en mere hensigtsmæssig praksisstruktur på området. Regionsrådet peger i den forbindelse på følgende principper:

 • harmonisering af kapaciteten i regionen
 • nærhed af tilbud i alle dele af regionen
 • at det indgår i etablering af tværfaglige behandlerhuse
 • sikring af, at befolkningen om muligt har valgmulighed mellem flere praksis
 • at det bidrager til praksis af passende størrelse
 • at ydere uden ydernummer efter nærmere fastlagte principper kan tildeles et ydernummer.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet, at det i udmøntningen af nye ydernumre prioriteres, at disse kun udløses, når det bidrager til en mere hensigtsmæssig praksisstruktur på området. Udvalget peger i den forbindelse på følgende principper:

 • harmonisering af kapaciteten i regionen
 • nærhed af tilbud i alle dele af regionen
 • at det indgår i etablering af tværfaglige behandlerhuse
 • sikring af, at befolkningen om muligt har valgmulighed mellem flere praksis
 • at det bidrager til praksis af passende størrelse
 • at ydere uden ydernummer efter nærmere fastlagte principper kan tildeles et ydernummer.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

9.      Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patientbefordring

Sagsnr:

10/9578

Resumé

Der er gennemført en tværregional sammenligning af udgifter til og organisering af den siddende patienttransport. Med baggrund i analysens resultater anbefales det, at der igangsættes et nærmere udredningsarbejde, hvor det søges belyst og endeligt afklaret, om opgavevaretagelsen af den siddende patienttransport med fordel kan varetages i samarbejde med et regionalt trafikselskab.

Sagsfremstilling

I 2008 blev der gennemført et EU-udbud af den siddende patienttransport i Region Syddanmark, som, formentlig på grund af en begrænset konkurrencesituation på markedet, resulterede i en ikke ubetydelig prisstigning i forhold til det tidligere prisniveau. Varetagelsen af opgaven blev tildelt de på daværende tidspunkt eneste bydende; Sydjysk Patientbefordring for den jyske del af regionen, og Odense Taxa for det fynske område.

I forbindelse med regionsrådets tildeling af kontrakter blev det besluttet, at der skulle gennemføres en komparativ analyse af regionernes organisering og udgifter til den siddende patientbefordring, bl.a. med henblik på en vurdering af om der findes alternative og mere omkostningseffektive måder at tilrettelægge patientbefordringen på.

I vedlagte notat foretages der således en beskrivelse af regionernes organisering af patienttransporten og den forbundne økonomi, og der gøres overvejelser om muligheder i forbindelse med at de eksisterende kontrakter udløber 1. juli 2011 med mulighed for et års forlængelse.

Sammenligningen af den siddende patienttransport i regionerne viser en relativt markant forskel mellem den billigste og dyreste region, hvor Region Syddanmark tilsyneladdende ligger i den mest udgiftskrævende ende af skalaen. Region Syddanmark har en udgift på 132 kr. pr. indbygger, mens Region Midtjylland, som vurderes at være en sammenlignelig region, har en udgift på 87 kr. pr. indbygger. Antallet af kørsler pr. indbygger ligger til gengæld på et relativt ens niveau de to regioner imellem.

Med til billedet hører dog også, at Region Syddanmark ser ud til at have et af de bedre serviceniveauer målt i forhold til krav til ventetid samt adgang til transport ved anvendelse af det frie sygehusvalg.

Der kan ud fra analysen derfor ikke endegyldigt peges på, hvilken organisering og udbudsform af den siddende patienttransport, der vil være den mest omkostningseffektive. Dog kan analysen indikere, at nogle af de regioner, som har valgt at organisere den siddende patienttransport under de regionale trafikselskaber har en relativ omkostningseffektiv ordning. Dette skal muligvis ses i sammenhæng med, at det denne vej har været muligt at udbyde kørselsopgaven på en sådan måde, at der tilvejebringes en større priskonkurrence blandt aktørerne på markedet. Samtidig kan der også peges på en mulig økonomisk gevinst ved, at kørslerne bliver koordineret med andre former for offentlig (kommunal) kørsel. 

Det anbefales på den baggrund, at der igangsættes en nøjere analyse af fordele og ulemper ved en konstruktion, hvor patienttransporten sker i samarbejde med et regionalt trafikselskab, herunder også at der sker en vurdering af de afledte organisatoriske konsekvenser, hvis en sådan omlægning iværksættes. Sammenholdt med tidshorisonten for et nyt udbud betyder det, at en eventuel organiseringsændring i denne retning ikke vurderes at kunne træde i kraft med virkning fra udløbet af de nuværende kontrakter, hvorfor der lægges op til en forlængelse af de eksisterende kontrakter.

I tilfælde af at ovenstående omlægning effektueres, vil det være hensigtsmæssigt at kontrakterne forlænges med 8-9 måneder i stedet for 1 år, således at en evt. omlægning ikke skal implementeres midt i en sommerferieperiode, men kan ske i 1. halvår af 2012. Dette vil dog kræve en forhandling med de eksisterende leverandører. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der igangsættes et nærmere udredningsarbejde, hvor det søges belyst og endeligt afklaret om opgavevaretagelsen af den siddende patienttransport i regionen med fordel kan varetages i samarbejde med et regionalt trafikselskab. Dette vil også indeholde overvejelser om omlægning af den eksisterende organisation for visitation og booking af transporten.
 • At de eksisterende kontrakter med Odense Taxa og Sydjysk Patientbefordring aftales forlænget.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Socialistisk Folkepartis gruppe kan ikke følge indstillingen, idet Socialistisk Folkepartis gruppe mener, at en nøjere analyse ikke bør tage længere tid, end at det burde kunne nås indenfor tidshorisonten, således at de nuværende kontrakter ikke forlænges i det tilfælde, at analysen viser, at det er mere omkostningseffektivt at ændre praksis.

Bilag:

 

 

 

10.    Udvidelse af det sundhedsfaglige tilsyn i sundhedslovens § 219

Sagsnr:

10/11518

Resumé

Kommunale plejehjem og plejecentre er undergivet et lovpligtigt tilsyn i henhold til sundhedslovens § 219. Socialudvalget anbefaler, at regionsrådet retter henvendelse til Danske Regioner med en anbefaling om, at tilsvarende kommer til at gælde for de specialiserede botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Sagsfremstilling

Socialudvalget i Region Syddanmark har på sit møde den 16. august 2010 drøftet muligheden for, at det lovpligtige tilsyn i sundhedslovens § 219 udvides til også at omfatte de specialiserede botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Siden 1. januar 2002 har Sundhedsstyrelsen ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på de kommunale plejehjem og lignende boliger. Tilsynet bliver udført af de regionale embedslægeinstitutioner i form af et årligt uanmeldt tilsyn. Lovgrundlaget herfor findes i sundhedslovens § 219, der alene omhandler plejehjem og plejecentre for ældre. De specialiserede botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 falder således uden for bestemmelsen og uden for tilsynet. Dette er beskrevet i notat af 4. august 2010.

Socialudvalget finder imidlertid, at beboerne på de specialiserede botilbud i henseende til behovet for hjælp i høj grad kan sidestilles med beboerne på plejehjemsområdet. Socialudvalget finder derfor, at behovet for kvalitetssikring af de sundhedsmæssige forhold på specialiserede tilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 er det samme som for plejehjemsområdet, og at der ikke er nogen saglige grunde til at forskelsbehandle de to områder.

Som på plejehjemsområdet bør kvalitetssikringen ske ved en styrkelse af det sundhedsfaglige tilsyn. Dels fordi tilsynet styrkes ved, at det udføres af sundhedsfagligt personale, og dels fordi de sundhedsmæssige forhold efter Socialudvalgets opfattelse sikres bedre og mere kontinuerlig ved lovbundne uanmeldte regelmæssige tilsyn frem for alene råd og vejledning efter anmodning. Sundhedsstyrelsen, dvs. embedslægeinstitutionen, kan allerede i dag yde råd og vejledning til de specialiserede tilbud.

Det bemærkes i øvrigt, at det almindelige tilsyn på socialområdet ikke dækker alle de forhold, der er omfattet af det sundhedsmæssige tilsyn i sundhedslovens § 219.

Socialudvalget ønsker, at regionsrådet retter henvendelse til Danske Regioner for at anbefale, at tilsynet i sundhedslovens § 219 også kommer til at gælde for de specialiserede botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Der er udarbejdet udkast til brev herom.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet sender det udarbejdede brev til Danske Regioner.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

11.    Godkendelse af budget og takster 2011 for Center for sundhed og træning i Middelfart

Sagsnr:

07/7307

Resumé

Region Syddanmark har overenskomst med Center for Sundhed og træning i Middelfart. Centeret har fremsendt budget og takst til godkendelse hos regionen.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark indgår jf. Sundhedslovens §75, stk. 3 overenskomst med Center for sundhed og træning i Middelfart. Centret har fremsendt budgetforslag og herunder forslag til ny sengedagstakst for 2011.

Centeret er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne om frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme. Den samlede fritvalgsramme er i budgettet fremskrevet med vægtet fremskrivningsprocent på 0,8% til 12,444 mio. kr. Hertil kommer forventede indtægter på 0,916 mio. kr. for ophold, hvortil regionen giver kaution. Dermed udgør de samlede forventede indtægter for ophold 13,360 mio. kr. i 2011.

Det fremlagte budgetforslag viser balance mellem udgifter og indtægter og bygger på en aktivitet svarende til 8.207 sengedage.

Den foreslåede takst for 2011 er beregnet til at stige fra 1.615 kroner til 1.628 kroner, hvilket svarer til en stigning på 0,8 % i forhold til taksten i 2010.

Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2011 på 14,711 mio. kr., som udover regionernes betaling for ophold dækkes af forventede driftsindtægter fra selvbetalere, bassinleje mv. på 1,349 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At budgettet for Center for sundhed og træning i Middelfart på 14,711 mio. kr. godkendes.
 • At sengedagstaksten på 1.628 kr. godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

12.    Høring om justering af fremtidens psykiatri

Sagsnr:

10/13557

Resumé

Regionsrådet vedtog i 2007 psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri. Sundhedsstyrelsens specialeudmelding og ændrede planforudsætninger gør, at der er behov for justering af delelementer i psykiatriplanen. Forslag til ændringer blev sendt i høring i perioden 1. juli 2010 til 6. september 2010. Resultatet af høringen fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

"Fremtidens Psykiatri år 2010 - udkast til justering af psykiatriplanen" har været udsendt i en bred høring fra 1. juli til 6. september 2010, som vedtaget på regionsrådets møde den 28. juni 2010. Der er indkommet i alt 41 høringssvar. Heraf 13 fra den regionale psykiatri, 3 fra regionale MED-udvalg uden for psykiatrien, 17 fra kommunerne, 7 fra foreninger og brugerorganisationer og et fra Sundhedsstyrelsen.

Børne- og ungdomspsykiatrien
For børne- og ungdomspsykiatrien har tre modeller for den fremtidige struktur været sendt i høring:

 • Model 1 – Bevarelse af de nuværende afdelinger og funktioner (døgnsenge og ambulatorier) i Odense, Kolding (Vejle), Esbjerg og Augustenborg (Aabenraa).
 • Model 2 – Afdelinger med døgnsenge i Kolding (Vejle) og Odense og ambulante funktioner i Kolding (Vejle), Odense, Esbjerg og Augustenborg (Aabenraa)
 • Model 3 – Afdelinger med døgnsenge i Esbjerg, Odense og Kolding (Vejle) eller Augustenborg (Aabenraa) og ambulante funktioner i Kolding (Vejle), Odense, Esbjerg og Augustenborg (Aabenraa).

De tre modeller bygger på følgende forudsætninger, der er beskrevet i høringsmaterialet:

 • Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.
 • 47 døgnsenge i børne- og ungdomspsykiatrien.
 • Aldersgrænsen til og med det fyldte 19. år.
 • Akutberedskab skal placeres i forbindelse med døgnsenge.
 • Optageområde.

For alle modeller gælder, at

 • Børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg flytter til Aabenraa i 2013.
 • Børne- og ungdomspsykiatrien i Kolding i henhold til psykiatriplanen skal flyttes til Vejle. Endelig beslutning og tidsplan afventer udmelding fra regeringens ekspertudvalg.
 • Der fortsat er ambulante funktioner i Odense, Esbjerg, Augustenborg (Aabenraa) og Kolding (Vejle). 96-97% af samtlige patienter behandles ambulant. 3-4% (ca. 400 børn og unge på årsplan) behandles under indlæggelse.

De tre modeller beskrives i kort form i bilaget "supplerende notat".

Almenpsykiatrien

For almenpsykiatrien har en sammenlægning af ledelserne i Augustenborg og Haderslev samt af ledelserne i Kolding og Vejle været sendt i høring. Begrundelserne herfor er dels at sikre drift og vagtdækning og dels at sikre fremdrift i den forestående fusion frem til den fysiske samling af afdelingerne.

Det fremgår endvidere af høringsmaterialet, at stillingtagen til ledelse for gerontopsykiatri og oligofrenipsykiatri tages på et senere tidspunkt.

Høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning i udvalget vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri

Udvalget vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri behandlede punktet på sit møde d. 21. september 2010.

Et flertal i udvalget (Bente Gertz, A, Pia Tørving, A og Finn T. Hansen, F) anbefaler model 3 med placering af børne- og ungdomspsykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg, Aabenraa og Odense og med akut-funktion i Odense og Esbjerg.

Et mindretal (Bent Bechmann, C og Claus Warming, V) anbefaler model 2 med døgnfunktioner i Odense og Kolding (Vejle) og akutfunktioner i Odense og Kolding (Vejle).

Jytte G. Lauridsen (O) og Jens Møller (V) havde afbud til mødet.

Udvalget anbefaler sammenlægning af ledelser for almenpsykiatrien i Kolding og Vejle.

Udvalget anbefaler sammenlægning af ledelser for almenpsykiatrien i Haderslev og Augustenborg.

Udvalget anbefaler sammenlægning af akutberedskaber mellem Augustenborg og Haderslev samt mellem Kolding og Vejle, hvis den fremtidige driftssituation nødvendiggør det.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget med henblik på anbefaling overfor regionsrådet drøfter:

Hvilken af de nævnte modeller for den fremtidige struktur for børne- og ungdomspsykiatrien, der skal vedtages.

Herudover indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At ledelserne for almenpsykiatrien i Kolding og Vejle sammenlægges.
 • At ledelserne for almenpsykiatrien i Haderslev og Augustenborg sammenlægges.
 • At der sker en sammenlægning af akutberedskaber mellem Augustenborg og Haderslev samt mellem Kolding og Vejle, hvis den fremtidige driftssituation nødvendiggør det.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Sagen oversendes til endelig beslutning i regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

13.    Forslag om lukning af Specialbørnehaven Jagtvej

Sagsnr:

10/15248

Resumé

På grund af vigende børnetal i specialbørnehaven Jagtvej, Odense anbefales Børnehaven lukket medio 2011.

Sagsfremstilling

Børnetallet ved Specialbørnehaven Jagtvej har det sidste år været dalende. Specialbørnehaven er et tilbud til førskolebørn med autisme. Børnehaven har været brugt af alle kommuner på Fyn.

På nuværende tidspunkt er 12 ud af 20 pladser besat. Fra juli 2011 tegner det til, at kun 2 -4 ud af 20 pladser vil være besat.

Udviklingen går generelt i retning af, at kommunerne løser flere sociale opgaver i eget regi, hvilket også betyder færre henvendelser fra kommuner hvad angår børn til Specialbørnehaven Jagtvej.

Set i det perspektiv vil der ikke være økonomisk grundlag for at videreføre børnehaven. Udgifter til løn, husleje og drift vil på sigt overstige indtægterne.

Det betyder beklageligvis, at Specialbørnehaven Jagtvej fra den 31.juli 2011 foreslås nedlagt som tilbud under Region Syddanmark. De børn som er indskrevet juli 2011, vil der blive sørget for på anden vis. Dette vil ske i samråd med forældre og sagsbehandlere fra de anbringende kommuner.

I forhold til personalet vil der blive iværksat en opsigelsesprocedure efter reglerne om uansøgt afsked. Der er lagt op til en åben og dialogbaseret proces med alle implicerede parter.

Børnehavens bestyrelse, MED-udvalg og personalet er involveret i processen.

Det Administrative Samarbejdsforum har drøftet sagen den 20. september 2010.

Fælles MEDudvalget for det sociale område er blevet orienteret den 23.september 2010. Hovedudvalget vil blive orienteret den 26.oktober 2010.

Børnehaven har til huse i lejede bygninger. Disse vil blive opsagt som led i lukningen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At godkende lukningen af Specialbørnehaven Jagtvej, Odense pr. 31.juli 2011.
 • At lejemålet på bygninger opsiges.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

14.    Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Håre Bjerge, Middelfart kommune

Sagen udgik af dagsordenen.

 

 

 

15.    Besigtigelser - Udvalget for Regional Udvikling

Sagsnr:

09/18069

Resumé

I forbindelse med ansøgninger indenfor råstofområdet kan det være hensigtsmæssigt at Udvalget for Regional Udvikling kender til de faktiske forhold på stedet. Dette kan bl.a.foregå ved besigtigelser.

Sagsfremstilling

Den gældende råstofplan indeholder bestemmelser om at Region Syddanmark

 • på Fyn samt indenfor Varde, Esbjerg og Vejen kommuner vil være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen efter nærmere vurdering (retningslinje 4.5.2)
 • kan meddele tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser både i graveområder og ved enkeltgrave hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig nabogene  (retningslinje 4.3.3).

Disse ansøgninger kommer løbende til regionen og behandles i udvalget for Regional Udvikling, som rådgiver regionsrådet i sagerne i form af anbefalinger fra udvalget.

Det vil i en del af sagerne være hensigtsmæssigt for den politiske stillingtagen til sagen at kende de faktiske forhold på stedet nærmere.

Det vil derfor være relevant i disse tilfælde at udvalget foretager en besigtigelse på stedet før sagen behandles – enten i forbindelse med et udvalgsmøde, eller hvis det ikke er muligt, ved en særskilt besigtigelse.

De sager, hvor det vil være relevant at foretage en besigtigelse, vil være kendetegnet ved potentielt stærke modsatsrettede interesser mellem sagens eksterne parter, herunder ansøgeren, den pågældende kommune, naturinteresser eller beboerinteresser i nærområdet.

Hvis en besigtigelse for et udvalg som helhed skal berettige til tabt arbejdsfortjeneste for de medlemmer af regionsrådet, der har valgt denne aflønningsform, skal deltagelsen ske efter anmodning fra regionsrådet.

Det foreslås derfor, at regionsrådet anmoder udvalget for regional udvikling om at foretage besigtigelse i de nævnte sagstyper på råstofområdet, hvis følgende kriterier er opfyldt:

Ansøgninger hvor der utvivlsomt er potentielt stærke modsatrettede interesser mellem sagens eksterne parter, herunder

 • ansøgeren
 • den pågældende kommune
 • naturinteresser 
 • beboerinteresser i nærområdet
 • øvrige parter

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet anmoder udvalget for regional udvikling om at foretage besigtigelse i de i sagsfremstillingen nævnte sagstyper på råstofområdet, hvis de i sagsfremstillingen nævnte kriterier er opfyldt, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk1, litra f.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

16.    Deltagelse i Ad Hoc arbejdsgruppe under Nordsøkommissionen

Sagsnr:

10/624

Resumé

Preben Friis-Hauge er tidligere udpeget som Region Syddanmarks repræsentant i Nordsøkommissionen, og er af Nordsøkommissionen udpeget som næstformand i Transportgruppen.

Efterfølgende er han anmodet om som repræsentant for Transportgruppens formandskab at indtræde i en intern ad hoc arbejdsgruppe.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 25. januar 2010 blev regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge udpeget som Region Syddanmarks repræsentant til Nordsøkommissionen, herunder som medlem af Nordsøkommissionens Transportgruppe.

Preben Friis-Hauge er af Nordsøkommissionens bestyrelse (ExCom) blevet udpeget som næstformand i Transportgruppen.

Som næstformand i Transportgruppen er Preben Friis-Hauge nu anmodet om at indtræde i en intern ad-hoc arbejdsgruppe i Nordsøkommissionen. Ad hoc arbejdsgruppen skal sikre, at North Sea Region 2020 (en ny Nordsøstrategi) ligger færdig i starten af 2012. Denne strategi vil være af afgørende betydning for omfang og prioritering af kommende Interreg B-midler inden for Nordsøprogrammet. Projektmidlerne i Nordsøprogrammet udgør i indeværende periode ca. 1,1 mia. kr.

Det foreslås, at regionsrådet anmoder Preben Friis-Hauge om at deltage i Nordsøkommissionens interne ad hoc arbejdsgruppe, jfr. bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f , jfr. stk. 5. idet der herefter vil være mulighed for at udbetale tabt arbejdsfortjeneste for deltagelsen i arbejdet. 

Det foreslås endvidere at regionsrådet, efter samme bestemmelse, anmoder Preben Friis-Hauge om at varetage evt. øvrige opgaver inden for Nordsøkommissionen, som er affødt af hans næstformandsskab i Transportgruppen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet anmoder regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge om at deltage i Nordsøkommissionens ad hoc arbejdsgruppe vedr. North Sea Region 2020 samt varetage evt. øvrige opgaver inden for Nordsøkommissionen, som er affødt af hans næstformandsskab i Transportgruppen, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

17.    Meddelelser

Sagsnr:

10/6

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-10-2010

Under punktet blev orienteret om:

 • Evaluering af budgetprocessen dagsordensættes på regionsrådsmødet i januar frem for på budgetseminaret i marts.
 • Møde med Sønderborg Kommune om Sønderborg som europæisk kulturhovedstad.
 • Der dagsordensættes en temadrøftelse om ligestillingspolitik (køn, handicap, etnicitet mv og både i forhold til personaleområdet og sygdomsbehandlingen) på et kommende møde i regionsrådet. Administrationen udarbejder et oplæg som grundlag for temadrøftelsen.
 • Regionens lovgivningsmæssige muligheder for at betale for hjemtransport af afdøde patienter.
 • Status vedr. sociale institutioner
 • Nationalpark Vadehavet åbner lørdag den 16. oktober.

 

 

18.    LUKKET PUNKT: Nyt IT system til AMK vagtcentralen og de præhospitale enheder

Sagsnr:

 

 

 

19.    LUKKET PUNKT: Salg af tidligere lægebolig i Give

Sagsnr:

 

 

 

20.    LUKKET PUNKT: Køb af Roesskovvej 127 samt Platanvej 15B i Odense

Sagsnr:

 

 

Lukket tillægsdagsorden

 

21.  Tilsyn med tilførsel af jord

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 14-10-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring