Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - referat 11-10-2010

Mødedato
11-10-2010 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Alsion, Sønderborg
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat 11-10-2010
   

  1. Sønderborg Kommunes ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017
  2. Indstillinger fra Vækstforum
  3. Orientering om analyser af Velfærdsteknologi- og service og resultater fra Region Syddanmarks vækstbarometer
  4. Orientering om Vækstforum og andre samarbejdsfora inden for Regional Udviklings område
  5. Orientering om den internationale handlingsplan
  6. Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding - Udpegning af repræsentanter til foretræde for Folketingets Kulturudvalg
  7. Orientering om regionens opgaver indenfor jordforurening
  8. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Håre Bjerge, Middelfart kommune
  9. Eventuelt
  10. Meddelelser
  11. Næste møde
  12. LUKKET PUNKT: Tilsyn med tilførsel af jord


  Sagsnr. 10/8027
  1. Sønderborg Kommunes ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt, Sønderborg kommune, vil præsentere Sønderborg Kommunes ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt fra Sønderborg Kommune gav en præsentation af Sønderborg Kommunes ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Plancherne er vedlagt.

  Udvalget tog præsentationen til orientering.


  Sagsnr. 10/603
  2. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på mødet den 9. september 2010 første udkast til Handlingsplan 2011. Forslag til handlingsplan forelægges til endelig godkendelse i Vækstforum den 29. november 2010.

  Vækstforum indgik den 24. september 2010 en ny partnerskabsaftale med regeringen med fokus på velfærdsteknologi, energi og grænseoverskridende samarbejde.

  Vækstforum har desuden på mødet den 9. september 2010 behandlet to ansøgninger, som indstilles til bevilling i regionsrådet på i alt 31.979.235 kr.

  Det drejer sig om en ansøgning indenfor forretningsområdet Energi, der er en del af en stor satsning indenfor energieffektivisering, hvor der søges om tilskud til etablering af et klyngesamarbejde – Lean Energy Cluster, med deltagelse af blandt andet syddanske virksomheder samt forsknings- og videninstitutioner.

  Det andet projekt er et projekt under forretningsområdet klynger, hvor der søges om tilskud til at etablere en spirende fødevareklynge i Syddanmark. Fødevareklyngen skal blandt andet udvikle nye forretningsplaner og koncepter indenfor fødevareområdet, hvor et af formålene er at øge turisters døgnforbrug i Syddanmark.

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i Vækstforum den 9. september 2010, drøftede Vækstforum udkast til Handlingsplan 2011. Der er lagt op til, at den nuværende handlingsplan videreføres med tilføjelse af, at klynger fastholdes som forretningsområde, men at området indsnævres til alene at omfatte spirende klynger med dokumenteret potentiale til at blive modne klynger.

  Derudover vil klynger være at betragte som et redskab inden for de andre tre forretningsområder: Velfærdsteknologier- og service, Energi og Oplevelseserhverv.

  Vækstforum anmodede desuden vækstforumsekretariatet om, at foretage en screening af regionens yderområder, med særligt fokus på at afdække ressourcer i yderområderne som kan bringes i spil, herunder uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv. Forslag til Handlingsplan 2011 forelægges til endelig godkendelse i Vækstforum den 29. november 2010.

  På mødet den 9. september 2010 drøftede Vækstforum desuden indspil til partnerskabsaftale med regeringen, og den 24. september 2010 blev der indgået en partnerskabsaftale indeholdende følgende fire hovedpunkter:

  • Satsning på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation.
  • Styrket adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark.
  • Grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde.
  • Styrkelse af grøn offshore energi.

  Syddansk Vækstforum behandlede desuden på mødet den 9. september 2010 to projekter, som Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der ydes tilskud til fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Lean Energy Cluster (LEC) har det overordnede formål, at skabe fornyet vækst og beskæftigelse indenfor energibranchen gennem udvikling, produktion og implementering af energieffektive teknologier. Den primære målgruppe for projektet er små og mellemstore virksomheder (SMV), som arbejder med energieffektive teknologier.

  Målet med Lean Energy Cluster er, at skabe vækst i beskæftigelse og omsætning inden for brancher, der arbejder med energieffektive løsninger. Lean Energy Cluster vil muliggøre visionen om Syddanmark som nationalt og internationalt fyrtårn for energieffektive løsninger.

  Lean Energy Cluster søger at styrke og udvikle energieffektiviserings-branchen gennem flere målrettede aktiviteter i form af blandt andet gennemførelse af projekter til udvikling af ny teknologi, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, styrkelse af offentlig-privat innovationssamarbejde m.m.

  Projektet indeholder tre hovedaktiviteter:

  1) Etablering af Lean Energy Cluster, som skal være drivkraft og tilbyde service mv. i forbindelse med udvikling, produktion og implementering af energieffektive teknologier, i et samarbejde mellem kunder, leverandører og videncentre, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og udvikling af metoder til øget offentlig-privat innovationssamarbejde.

  2) Gennemførelse af projekt "Nye energiteknologier og testcenter til væksthuserhvervet".

  3) Gennemførelse af projektet "Elektrisk renovationskøretøj og city recycler".

  Satsningen skal understøtte ambitionen om, at øge indkomstvæksten i Syddanmark til 4% og værditilvæksten fra 1,2% til 2%. Satsningen skal samtidig understøtte regionens og Danmarks ønske om, at fastholde den internationale anerkendelse som førende i forhold til udvikling, anvendelse og eksport af energieffektive løsninger. Der er både et vækstperspektiv og et miljøperspektiv i projektet.

  Lean Energy Cluster bygges op omkring stærke spidskompetencer indenfor energieffektive teknologier, som er en stor styrke i Syddanmark. Bag etablering af Lean Energy Cluster er et betydeligt antal private virksomheder, heraf er ca. 100 virksomheder repræsenteret via Mechatronics Cluster Denmark og KøleVirksomhedsCenterAlsion-DK, SydEnergi samt offentlige parter.

  Gennemføres projektet med succes, vil resultatet være, at virksomhederne udvikler nye teknologier og energieffektive løsninger og dermed øger produktiviteten og væksten.

  Projektet har et samlet budget på 58,7 mio. kr.

  Det andet projekt der indstilles til støtte, søger at udnytte, at der i den syddanske region findes mange dygtige og specialiserede fødevareproducenter.

  Projektet "Satsning på en Fødevareklynge i den syddanske region" er et resultat af det arbejde, som Vækstforum i juni 2009 bad Væksthus Syddanmark om at understøtte, med henblik på at udvikle en spirende klynge på fødevareområdet.

  Der er tale om et projekt som via, i første omgang fælles forretningsudvikling, sigter mod at skabe vækst i de deltagende fødevarevirksomheder. Sideløbende etableres en platform for yderligere forretningsudvikling og udvikling af strategisk samarbejde. 12 større og mindre fødevarevirksomheder deltager fra starten. Det forventes, at dette tal vil stige til 50 i løbet af projektperioden, hvoraf en væsentlig del vil være lokaliseret i regionens yderområder.

  Der arbejdes på at styrke væksten i fødevarevirksomhederne på tre måder:

  1. Nye måltidskoncepter- og produkter, hvor formålet er at udvikle og tilbyde måltidskoncepter sammensat af produkter fra fødevarevirksomheder i den syddanske region til private kantiner i regionen.

  2. Forretningsplan på foodservice og cateringområdet, hvor formålet er, at udvikle en forretningsmodel indenfor foodservice/catering-området. I første omgang udvikles der en velkomstpakke til turister i sommerhuse, med et udvalg af produkter og madoplevelser fra regionens små og mellemstore fødevarevirksomheder.

  3. En fælles platform, hvor formålet er at opbygge en fælles platform og et forbedret samarbejde mellem fødevareaktører på tværs af regionen. Der vil være fokus på netværksopbygning mellem aktører i regionen, hvor der bygges videre på de lokale kendetegn og brands.

  Projektet har et samlet budget på 11,7 mio. kr.

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. projektet "Lean Energy Cluster" indstilles det:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 på 29.042.230 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 49,43% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger kan dokumentere, at de har et tilstrækkeligt økonomisk fundament til at kunne gennemføre projektet,
  • at det forudsættes, at der i mindst 1/3 af de igangsatte udviklingsprojekter, deltager partnere fra yderområderne,
  • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden og
  • at det tilkendegives, at Vækstforum med denne beslutning ikke har taget stilling til eventuel medfinansiering af yderligere delprojekter.

  Vedr. projektets gennemførelse indstilles det endvidere:

  • At bestyrelsen for Lean Energy Cluster bør sammensættes, så den har en høj grad af virksomhedsrepræsentation, deltagelse fra forsknings- og videninstitutioner samt offentlige myndigheder. Bestyrelsen kan med fordel suppleres med repræsentanter fra det private erhvervsliv som repræsenterer efterspørgselssiden, herunder gartneri og byggeri.

  Vedr. projektet "Satsning på en fødevareklynge i den syddansk region" indstilles det:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 på 2.937.005 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
  • at 20% af den skitserede private medfinansiering skal være dokumenteret inden 1. rate af tilskud fra regionalfonden kan udbetales,
  • at der i projektperioden udvikles en forretningsmodel for, hvordan samarbejdet bliver selvbærende økonomisk mv. efter projektperioden,
  • at der etableres en styregruppe eller lignende for projektet med overvægt af virksomhedsrepræsentanter,
  • at der etableres en følgegruppe for projektet med deltagelse fra vækstforums sekretariatsgruppe og,
  • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 09/16545
  3. Orientering om analyser af Velfærdsteknologi- og service og resultater fra Region Syddanmarks vækstbarometer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Odense Kommune har til analysebrug fået udarbejdet data til ressourceområdet Velfærdsteknologi- og service (VTS). En analyse af data viser, at det er et vigtigt erhvervsområde, der beskæftiger 25.000 personer, omsætter 41 mia. kr. og eksporterer for 18 mia. kr.

  Region Syddanmarks Vækstbarometer viser, at en vis vækstoptimisme har bidt sig fast i alle brancher.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hovedkonklusioner i VTS analyse:

  • Velfærdsteknologi- og service (VTS) er et betydningsfuldt erhvervsområde, der beskæftiger 25.000 personer, omsætter 41 mia. kr. og eksporterer for 18 mia. kr.
  • VTS brancherne har en højere produktivitet end det øvrige private erhvervsliv.
  • I dag er det i høj grad fremstillingsvirksomheder, der producerer VTS, men det er IT virksomhederne, der ser størst markedspotentiale i VTS.
  • Virksomheder der producerer VTS, anser offentlig efterspørgsel som den vigtigste kilde til at øge markedspotentialet.
  • Med analysen er der udviklet et nyt statistisk ressourceområde for VTS, således at vi løbende kan følge udviklingen i beskæftigelse, omsætning, produktivitet og eksport.

  Hele analysen findes på hjemmesiden: http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/component/zoo/item/temapublikation-velfaerdsteknologi-rapport

  Region Syddanmark og Odense Kommune har til analysebrug fået udarbejdet data til ressourceområdet Velfærdsteknologi og lavet en aftale med Danmarks Statistik om, at dette fremover kommer til at ligge på Region Syddanmarks hjemmeside og opdateres der som en statistikbank-filial af Danmarks Statistik.

  Hovedkonklusion i Vækstbarometeret 3. kvartal 2010:

  Vækstbarometeret viser, at en vis vækstoptimisme har bidt sig fast i alle brancher, og planer om ansættelser følger efter i samme opsvingskurve. Da ledigheden er på et relativt højt niveau, kan de fleste virksomheder stadig finde den arbejdskraft de har brug for.

  Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Barometeret måles hvert kvartal.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  4. Orientering om Vækstforum og andre samarbejdsfora inden for Regional Udviklings område
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen vil orientere om Vækstforum og andre samarbejdsfora inden for Regional Udviklings område.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Punktet blev udsat til næste udvalgsmøde den 2. november 2010.


  Sagsnr. 10/551
  5. Orientering om den internationale handlingsplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen vil orientere om den internationale handlingsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om den internationale handlingsplan. Plancherne er vedlagt.

  Udvalget godkendte den internationale handlingsplan.

  Det blev aftalt, at administrationen til næste udvalgsmøde udarbejder en oversigt over Region Syddanmarks deltagelse i igangværende internationale projekter.

  Endvidere blev det aftalt, at udvalget løbende bliver orienteret om udvalgsmedlemmernes deltagelse i internationale netværk og kommittere.


  Sagsnr. 10/8094
  6. Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding - Udpegning af repræsentanter til foretræde for Folketingets Kulturudvalg
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget drøftede på mødet den 6. september 2010, sag nr. 10, benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding. Udvalget anbefalede regionsrådet, at det drøftede notat skulle sendes til Folketingets kulturudvalg m.fl. samt, at der blev anmodet om foretræde for udvalget.

  Regionsrådet besluttede på mødet den 27. september 2010, at brev og notat fremsendes til Folketingets Kulturudvalg, Kulturministeriet og kommunerne i Trekantsområdet samt, at Udvalget for Regional Udvikling repræsenterer regionsrådet ved foretræde for Folketingets Kulturudvalg.

  Foretræde for Folketingets Kulturudvalg finder sted 3. november 2010 kl. 10.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget udpeger 3 repræsentanter til foretræde for Folketingets Kulturudvalg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Udvalget udpegede Lasse Krull, Preben Jensen og Margot Torp til foretræde for Folketingets Kulturudvalg. Mødet er rykket frem til den 13. oktober kl. 8.30-8.45. 


  Sagsnr. 10/13965
  7. Orientering om regionens opgaver indenfor jordforurening
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet vil afdelingschef Jakob Sønderskov Weber give en orientering om regionens opgaver indenfor jordforurening.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber gav en orientering om Region Syddanmarks opgaver indenfor jordforurening. Plancherne er vedlagt.

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.


  Sagsnr. 10/7663
  8. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Håre Bjerge, Middelfart kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  NCC Roads A/S  har fremsendt ansøgning om nyt råstofindvindingsområde i Middelfart kommune. Regionsrådet har tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye graveområder på Fyn, hvor der mangler råstofgraveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  NCC Roads A/S  har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde ved Håre på Vestfyn. Der stilles forslag om et råstofområde på 23 ha. Råstofområdet indeholder mængder og kvaliteter, der bl.a. er velegnet til levering til udvidelse fra 4 til 6 spor af motorvejen mellem Middelfart og Odense.

  Området på 23 ha er en mindre del af et samlet forslag til indvindingsområde ved Håre – Lunge Bjerge på 170 ha, som blev fremsat i regionens forslag til Råstofplan 2008. På baggrund af indsigelse fra Miljøcenteret, måtte arealet udgå som graveområde. Miljøcenteret bemærkede, at forslaget ikke forholdt sig til de meget betydelige øvrige sektorinteresser, der var i området, men at det dog ikke kunne udelukkes, at der kunne indvindes råstoffer i en del af området på en sådan måde, at andre interesser også tilgodeses. Regionsrådet vedtog imidlertid at tage områderne helt ud af den vedtagne Råstofplan 2008 på baggrund af de modstridende interesser i området og indsigelser.

  NCC har i vedlagte bilag ”Forslag til råstofplantillæg ved Håre på Vestfyn – august 2010, Region Syddanmark” redegjort for den samfundsmæssige betydning af råstofindvindingen og forholdet til andre interesser. Dette kan ses som firmaets indlæg i en strategisk miljøvurdering af området.  Firmaets bemærkninger om forsyningssituationen og afvejning med andre interesser, vil blive belyst i en samlet miljøvurdering af forslaget, som regionen er forpligtet til at udarbejde i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt forslag til tillæg eller ved en afvisning af forslaget.

  Det ansøgte areal på 23 ha, vurderer administrationen umiddelbart, er et område, hvor der er færre konflikter med andre interesser i forhold til forslaget fra NCC i forbindelse med Råstofplan 2008. Arealet ligger i umiddelbar forlængelse af tidligere råstofgraveområder ved Håre.

  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perioden 2008 til 2020. I råstofplanen vedtog regionsrådet bl.a. en forsyningsstrategi, der indebærer, at det tilstræbes at delområderne Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland bliver selv­forsynen­de med kvalitetsmaterialer for sand, grus og sten. Det forudses, at der først bliver mangel på kvalitetsmaterialer af sand, grus og sten på Fyn og i Sydvestjylland. På den baggrund tilkendegav regionsrådet  (råstofplanens pkt. 4.5.2), at Region Syddanmark vil være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen for nye graveområder på Fyn i planperioden.  

  Før udarbejdelse af et eventuelt forslag til tillæg, skal regionsrådet indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. §6a stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfase). Herefter kan regionsrådet tage stilling til, om der skal udarbejdes et tillæg bl.a. på baggrund af en samlet miljøvurdering af det ansøgte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet at sætte foroffentlighedsfasen i gang for det ansøgte område.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Udvalget drøftede sagen og anbefaler, at sagen udsættes til næste udvalgsmøde den 2. november 2010.

  Det blev aftalt, at administrationen tager kontakt til NCC Roads A/S og grundejere med henblik på at få afholdt et dialogmøde mellem NCC Roads A/S, grundejere og udvalgets medlemmer.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Vicedirektør Anita Bisgaard oplyste, at trafikministeren har indkaldt trafikselskaberne til møde den 11. oktober 2010, da rejsekortet bliver væsentligt dyrere at implementere end antaget.

  Udvalgsformand Lasse Krull informerede om, at forretningsudvalget på mødet den 13. oktober 2010 behandler en sag om besigtigelser for Udvalget for Regional Udvikling og tabt arbejdsfortjeneste.

  Anita Bisgaard orienterede om, at ændringer i skolestrukturen i kommunerne kan få konsekvenser for udgifterne til regional buskørsel. Der er i øjeblikket ikke kendskab til, hvor stort et omfang dette kan have.


  Sagsnr. 10/8027
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Udvalgsformand Lasse Krull meddelte, at der har været afholdt en konference i regi af Nordisk Transport Netværk (NTN) i Ribe. Temaet for konferencen var udarbejdelsen af en samlet handleplan for transportkorridoren ned gennem Jylland, herunder behovet for en fælles og koordineret indsats.

  Næstformand Karsten Uno Petersen orienterede om processen for den næste strukturfondsperiode 2014-2020.


  Sagsnr. 10/8027
  11. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde er planlagt til 8. november 2010 i Bruxelles, hvor udvalget er på studietur. Det foreslås, at der i stedet for afholdes møde tirsdag den 2. november 2010 kl. 15.30 på Jelling Seminarium i Jelling. Der gives en orientering om projektet "Formidling af kulturarven - Jelling som regionalt formidlingscenter".

  Årets sidste møde er mandag den 6. december 2010 kl. 15.00. Samme dag er der trafikkonference i Odense kl. 13.00-16.00. Det foreslås, at udvalgsmødet starter kl. 16.00 samme sted som konferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at det planlagte møde den 8. november 2010 aflyses,

  at der afholdes møde tirsdag den 2. november 2010 kl. 15.30 i Jelling,

  at mødet den 6. december 2010 starter kl. 16.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Det blev aftalt,

  at det planlagte møde den 8. november 2010 aflyses,

  at der afholdes møde tirsdag den 2. november 2010 kl. 18.00 i Jelling,

  at mødet den 6. december 2010 starter kl. 16.00.


  Sagsnr.  
  12. LUKKET PUNKT: Tilsyn med tilførsel af jord
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-10-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring