Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - referat 01-09-2010

 

Mødedato:

01-09-2010 Kl. 15:30 - Kl. 17:30

Mødested:

Mødelokale 5

Medlemmer:

Stephanie Lose, Sonny Berthold, Ingeborg Moritz Hansen, Jørgen Pless, John Lohff, Poul-Erik Svendsen, Andrea Terp, Willy Sahl, Pia Tørving, Finn T. Hansen, Jytte G. Lauridsen

Afbud:

Jørgen Pless, Andrea Terp, Pia Tørving

 

Dagsorden

1.      Dommerbetænkning omkring projektkonkurrencen vedr. udbygning af Kolding Sygehus

2.      Intensiv kapacitetsudvidelse Sydvestjysk Sygehus

3.      Projektenhed ved Sydvestjysk Sygehus

4.      Mødeplan

5.      Eventuelt

 

 

1.      Dommerbetænkning omkring projektkonkurrencen vedr. udbygning af Kolding Sygehus

Sagsnr: 10/1094

Resumé

Orientering om dommerkomiteens betænkning omkring projektkonkurrencen vedr. udbygning af Kolding Sygehus.

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om dommerkomiteens betænkning omkring projektkonkurrencen vedr. udbygning af Kolding Sygehus.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 01-09-2010

Orienteredes.

 

2.      Intensiv kapacitetsudvidelse Sydvestjysk Sygehus

Sagsnr: 10/12293

Resumé

Den intensive og intermediære kapacitet på Sydvestjysk Sygehus (SVS) har været under pres de seneste par år. Der var efter indvielsen af den midlertidige sengebygning "Næsen" indrettet ni intensive pladser og dette er senere blevet udvidet med to intermediære pladser. SVS er blevet bedt om hurtigst muligt, at opnormere de nuværende ni + to pladser således at kapaciteten kommer op på ni intensive og seks intermediære pladser.

Sagsfremstilling

Udvidelsen er en del af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, hvor det fremgår at sygehuset skal op på 15 intensive og 15 intermediære pladser i den fuldt udbyggede model. Den væsentligste forskel på de intensive og intermediære pladser er behandlingsniveauet. De intermediære pladser bruges både som ind- og udslusning fra intensiv. Den rokademæssige situation gør at man ikke før 2013 kan gennemføre resten af udvidelsen.

En væsentlig flaskehals i denne udvidelse har været at skaffe tilstrækkeligt uddannet plejepersonale. Sygehuset har derfor sikret, at det nødvendige plejepersonale har gennemført den intensive uddannelse til årsskiftet 2010/2011. Derfor skal de bygningsmæssige dele også på plads nu.

Sygehuset har fået udarbejdet to løsningsforslag til denne ombygning og sygehusledelsen har besluttet at arbejde videre med den mindste af de to modeller, dog således at stuerne bygningsmæssigt forberedes med gennemstikskabe.

Forslaget koster 7,8 mio kr. incl. 0,7 mio. kr. til løst inventar, men excl. medicoteknik. Arbejdet gennemføres primært i 2010, men modsvares af tidsforskydninger vedr. andre besluttede elementer i fase 1 af generalplanen, hvorfor tillæg til rådighedsbeløb først afsættes og frigives i 2011.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at byggeprogrammet godkendes
  • at der gives anlægsbevilling til udvidelsen af intensivområdet på Sydvestjysk Sygehus på 7,8 mio. kr. (indeks 123,9)
  • at der endvidere afsættes og frigives rådighedsbeløb på 7,8 mio kr. i 2011 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 1 fase af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. Beløbene er en forøgelse af den allerede meddelte anlægsbevilling til rådgivning og nuklearmedicin
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den afsatte ramme.

 

Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 01-09-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet

  • at byggeprogrammet godkendes
  • at der gives anlægsbevilling til udvidelsen af intensivområdet på Sydvestjysk Sygehus på 7,8 mio. kr. (indeks 123,9)
  • at der endvidere afsættes og frigives rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. i 2011 finaniseret af det afsatte rådighedsbeløb til 1 fase af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. Beløbene er en forøgelse af den allerede meddelte anlægsbevilling til rådgivning og nuklearmedicin.
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den afsatte ramme.

Bilag:

2 Resumé af byggeprogram for intensiv SVS

2 Tegning til byggeprogram.pdf

 

 

3.      Projektenhed ved Sydvestjysk Sygehus

Sagsnr: 10/12371

Resumé

I forbindelse med implementeringen af generalplanen for Esbjerg Sygehus, ønsker Sydvestjysk Sygehus at etablere en ny projektorganisation til at styre byggerierne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af generalplanen for Esbjerg Sygehus, søger Sydvestjysk Sygehus hermed om finansiering af nyetableret projektenhed. Enhedens opgave er at være det centrale omdrejningspunkt i forbindelse med udbygningen af sygehuset i Esbjerg, med udgangspunkt i generalplanen der blev godkendt af regionsrådet den 1. marts 2010. Det er nødvendigt at opmande området for at kunne løfte opgaven.

Projektenheden

Projektenheden skal varetage følgende opgaver (vilkårlig rækkefølge):

• Planlægningsopgaver og generel projekthåndtering herunder projektering og projektopfølgning

• Projektstyring: 

          - styregruppemøder, administration af byggesager

          - brugerinvolvering

          - koordinering med arbejdsmiljø, hygiejne og MED

          - myndigheder - dialog med kommunen om lokalplan/tilladelser

          - byggemøder – deltage som sygehusets bygherrerepræsentant

          - rådgiver – ledelse af og sparring samt dialog med ekstern rådgiver

• Kommunikation – intern og ekstern information, presse

• Optimering af arbejdsgange og logistik

• Dokumenthåndtering

• Styring af risici, kvalitet, tid

• Økonomi – budget, regnskab (i tæt samarbejde med økonomi)

• Kontrakt- og aftalestyring

• Håndtering af entreprisekontrakter, garantier, afleveringsdokumenter

• Tilpasning af standarder – materialer, farver, inventar, indretning m.m.

• Ad hoc opgaver.

Opgaverne skal løses i tæt samarbejde med Teknisk Afdeling og regionens bygningsafdeling, men enheden placeres sammen med sygehusets Afdeling for Planlægning og Udvikling for at sikre optimal fokus på sygehusplanlægningsdelen i byggeprojekterne.

Målet er at skabe en robust og kompetent enhed som kan matche interne og eksterne samarbejdspartnere, og som både på den korte og lange bane kan løfte opgaven med generalplanen for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Projektenheden indgår som en del af den samlede ramme for implementeringen af generalplanen i Esbjerg. Pengene finansieres af de allerede frigivne midler til rådgivning i fase 1

Stillingsbetegnelse

2010

2011

2012

2013

Projektchef

X

X

X

X

Ingeniør/arkitekt

X

X

X

X

AC fuldmægtig

 

X

X

X

Overhead

  56.450

   187.650

  187.650

  187.650

I alt kroner

531.660

2.142.200

2.142.200

2.142.200

Indstilling

Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

• at nedsættelsen af projektenheden for Sydvestjysk Sygehus godkendes.

Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 01-09-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet

  • at nedsættelsen af projektenheden for Sydvestjysk Sygehus godkendes.

 

4.      Mødeplan

Sagsnr:

Sagsfremstilling

På udvalgets møder henholdsvis den 29. april 2010 og 19. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:

 

23. september 2010 kl. 14.30 - Kolding Sygehus

14. oktober 2010 kl. 14.30

18. november 2010 kl. 14.30 - Innovationscentret

15. december 2010  kl. 14.30

10. januar 2011 kl. 14.30

  1. februar 2011 kl. 14.00

  1. marts 2011 kl. 14.00

22. marts 2011 kl. 14.00

28. april 2011 kl. 14.00

31. maj 2011 kl. 14.00

21. juni 2011 kl. 14.00

23. august 2011 kl. 14.00

20. september 2011 kl. 14.00

11. oktober 2011 kl. 14.00

  8. november 2011 kl. 14.00

  6. december 2011 kl. 14.00

 

Indstilling

Det indstilles,

  • næste møde afholdes den 23. september 2010 kl. 14.30 på Kolding Sygehus.

Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 01-09-2010

Udvalget godkendte indstillingen.

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 01-09-2010

Poul Bisgaard præsenterede et justeret program for studietur d. 12.-15. oktober 2010.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 08-10-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring