Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis- og kommuneudvalget - referat 30-08-2010

 

 

Mødedato:

30-08-2010 Kl. 15:00 - Kl. 17:00

 

Mødested:

Dermatologi Praksis og Hotel Ærø

Dermatologiskpraksis ved Bo Lasthein Andersen, Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg.

Efterfølgende møde på Hotel Ærø, Brogade 1, 5700 Svendborg

 

Medlemmer:

Bo Libergren, Poul Sækmose, Thies Mathiasen, Ole Finnerup Larsen, Margot Torp, Frede Skaaning, Iben Kromann Madsen

 

Afbud:

Thies Mathiasen

 

 

Dagsorden:

 

1.      Besøg hos praktiserende dermatolog

2.      Praksisplan for dermato-venerologi

3.      Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel

         førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler

4.      Udbud kontra indgåelse af § 3 aftaler

5.      Sundhedsaftaler 2011-14. Den politiske møderunde

6.      Opfølgning på høring vedr. grundaftale og Fælles Sundhed

7.      Orientering om nordisk konference for fysisk aktivitet og kost

8.      Status på arbejdet med indsatsen for kronisk sygdom

9.      Udviklingen i antal genoptræningsplaner

10.    Forslag til mødeplan for 2011

11.    Mødeplan 2010

12.    Eventuelt

 

 

 

1.      Besøg hos praktiserende dermatolog

Sagsnr: 10/1090

 

Sagsfremstilling

Mødet i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde afholdes indledningsvis hos praktiserende dermatolog Bo Lasthein Andersen. Besøget vil blive indledt med en rundvisning af Bo Lasthein Andersen samt efterfølgende orientering om klinikken og specialet dermatologi.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Til efterretning.

 

 

2.      Praksisplan for dermato-venerologi

Sagsnr: 10/11590

 

Resumé

I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder regionen i hver valgperiode en praksisplan med henblik på bandt andet at etablere en systematisk gensidig tilpasning af funktioner og kapacitet mellem sygehuse og praksissektoren.

En af regionen nedsat arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til praksisplan for specialet dermato-venerologi med anbefalinger omkring fremtidige udviklingsområder indenfor specialet.

Praksisplanen er den første af flere speciallægepraksisplaner og en kapacitetsplan, som er under udarbejdelse og som forventes forelagt regionsrådet i løbet af efteråret.

 

Sagsfremstilling

I henhold til speciallægeoverenskomstens § 13 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

Regionens udkast til praksisplan forelægges samarbejdsudvalget, og udvalget kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte bemærkninger til udkastet til praksisplan, og disse forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplan.

Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra dermatologisk speciallægepraksis, fra dermatologisk afdeling på OUH, fra almen praksis samt regionens sundhedsstab.

Planudkastet er bygget op med en beskrivelse af specialet og en beskrivelse af den ambulante speciallægebetjening i henholdsvis speciallægepraksis og på ambulatoriet.

Dernæst beskrives de udfordringer, som specialet forventes at stå overfor i planperioden, og udkastet afsluttes med nogle konkrete anbefalinger.

Blandt disse anbefalinger skal nævnes forslag om, at der i løbet af planperioden oprettes "kombinationsstillinger", hvor en hospitalsansat speciallæge får mulighed for på aftalte vilkår, at arbejde i speciallægepraksis samtidig med at vedkommende bevarer sin ansættelse på sygehuset.

Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at den nuværende kapacitet på området (antallet af praktiserende dermatologer) er tilstrækkelig. Såfremt der i planperioden opstår et øget behov for dermatologisk kapacitet, vil en indførelse af kombinationsstillinger i et vist omfang kunne kompensere herfor.

Desuden anbefales, at der i begrænset omfang som hjemtagningsprojekt indføres mulighed for badebehandling til erstatning for badebehandling i sygehusregi, og at den eksisterende rammeaftale omkring PDT-behandling gøres ubegrænset. En ophævelse af rammen vil sikre en mere fleksibel anvendelse af PDT-ydelserne, og det vurderes ikke, at en fjernelse heraf vil medføre væsentligt øgede udgifter, idet behovet for behandling for nærværende skønnes at have fundet sit leje.

Praksisplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

Praksisplanudkastet har været forelagt samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp den 15. juni 2010, og udvalgets bemærkninger er indarbejdet i vedlagte udkast.

Efter regionsrådets godkendelse af praksisplanudkastet skal dette sendes i høring hos relevante parter, herunder Sundhedsstyrelsen, kommunerne, Foreningen af Speciallæger mv. Herefter vil udkastet blive tilrettet med baggrund i de tilbagemeldinger, som høringen har givet, hvorefter det færdige planudkast vil blive forelagt for regionsrådet til endelig godkendelse.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at høringsudkast til praksisplan for specialet dermato-venerologi godkendes.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet

  • at høringsudkast til praksisplan for specialet dermato-venerolog godkendes.

 

Bilag:

2 Udkast til praksisplan af 5. august 2010 med bilag

 

 

3.      Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler

Sagsnr: 08/2131

 

Resumé

Som en del af den fremtidige indsats på rygområdet i sygehusregi er der etableret et rygcenter i Middelfart (Rygcenter Syddanmark), hvor rygbehandlingen i Region Syddanmark samles. I den forbindelse har det været drøftelser mellem repræsentanter fra praksisområdet, rygcentret og sundhedsstaben vedrørende tilrettelæggelse og samarbejde mellem praksissektoren og rygcentret.

Udfaldet af disse drøftelser er programmet Patientforløb - nyopståede lændesmerter, såvel førstegangs- som recidivsmerter, der er udformet på baggrund af enighed blandt alle involverede parter, herunder praktiserende kiropraktorer, fysioterapeuter og læger samt repræsentanter fra Rygcenter Syddanmark. Patientforløbet indeholder en detaljeret beskrivelse af det forløb en patient med nyopståede lændesmerter skal gennemgå i de otte uger, hvor patienten befinder sig i praksissektoren samt hvorledes de efterfølgende fire uger af det tilrettelagte tremånedersforløb skal foregå i sekundærsektoren (Rygcenter Syddanmark).

Til at understøtte dette tremåneders patientforløbsprogram for lænderygpatienter, er det ønsket, at der indgås § 2-aftaler med henholdsvis de specialuddannede fysioterapeuter samt de kiropraktorer, som skulle ønske at tiltræde aftalen.

 

Sagsfremstilling

Som en del af den fremtidige indsats på rygområdet i sygehusregi er der etableret et rygcenter i Middelfart (Rygcenter Syddanmark), hvor rygbehandlingen i Region Syddanmark samles. I den forbindelse har det været drøftelser mellem repræsentanter fra praksisområdet, rygcentret og sundhedsstaben vedrørende tilrettelæggelse og samarbejde mellem praksissektoren og rygcentret.

Udfaldet af disse drøftelser er programmet Patientforløb - nyopståede lændesmerter, såvel førstegangs- som recidivsmerter, der er udformet på baggrund af enighed blandt alle involverede parter, herunder praktiserende kiropraktorer, fysioterapeuter og læger samt repræsentanter fra Rygcenter Syddanmark. Patientforløbet indeholder en detaljeret beskrivelse af det forløb en patient med nyopståede lændesmerter skal gennemgå i de otte uger, hvor patienten befinder sig i praksissektoren, samt hvorledes de efterfølgende fire uger af det tilrettelagte tremånedersforløb skal foregå i sekundærsektoren (Rygcenter Syddanmark).

De principper og retningslinjer, som man er nået til enighed om i ovennævnte patientforløbsprogram, indgår også som en del af det patientforløbsprogram for kroniske rygpatienter, der er udarbejdet i et samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksisområdet. Patientforløbsprogrammet for kronisk syge rygpatienter er udarbejdet med baggrund i en beslutning i sundhedsaftalerne indgået mellem kommunerne og regionen i 2008, hvor det blev vedtaget, at der skulle udarbejdes ensartede regionale retningslinjer for initiativer vedr. kronisk syge borger for hvert af de udvalgte områder, herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, diabetes, kroniske hjertesygdomme samt rygområdet.

Det faglige indhold i patientforløbsprogrammet

For den del af patientforløbsprogrammet, der foregår i praksissektoren, indbefatter programmet blandt andet, at der i forbindelse med patientens første kontakt til enten praktiserende læge eller kiropraktor udfyldes et skema, The STarT Back Screening Tool (STarT-skemaet), med udgangspunkt i hvilket det vurderes, om patienten er i lav, moderat eller høj risiko for at udvikle kronicitet. STarT-skemaet er i øjeblikket i en udviklings- og aftestningsfase, men vil blive implementeret, så snart det er klar til brug.

Patientforløbsprogrammet skaber også mulighed for, at den praktiserende læge som en støtte til udredning af lænderygpatienten kan henvise til en udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) hos kiropraktorer eller specialuddannede fysioterapeuter, hvis lægen vurderer, at der er et behov herfor. Den udvidede lænderygundersøgelse omfatter en systematisk undersøgelsesprotokol (ULRUS), fastsatte tidsfrister for udførelse af undersøgelsen samt for tilbagemelding til den enkelte patients praktiserende læge.

Derudover giver patientforløbsprogrammet involverede praktiserende læger og kiropraktorer en formel adgang til at henvise lænderygpatienter til en MR-scanning på Rygcenter Syddanmark efter fastsatte tidsangivelser, som er opnået i enighed med repræsentanter fra rygcentret.

Hvis patienten efter 8 uger i praksissektoren ikke er i klar bedring, kan enten den praktiserende læge eller kiropraktor henvise patienten til yderligere udredning hos Rygcenter Syddanmark.

§ 2-aftaler vedrørende udførelse af udvidet lænderygundersøgelse hos kiropraktorer og specialuddannede fysioterapeuter

Til at understøtte dette tremåneders patientforløbsprogram for lænderygpatienter, er det ønsket, at der indgås § 2-aftaler med henholdsvis de specialuddannede fysioterapeuter samt de kiropraktorer, som skulle ønske at tiltræde aftalen.

Den § 2-aftale, der omhandler de specialuddannede fysioterapeuter, giver mulighed for, at disse specialuddannede fysioterapeuter efter henvisning fra patientens egen læge udfører en Udvidet Lænderygundersøgelse (ULRUS), at de overholder de i patientforløbsbeskrivelsen angivne tidsfrister, at de indberetter og opsamler data om lænderygpatienterne samt at de udførligt underretter patientens egen læge. Til disse ydelser hører nogle specifikke honorarer, som også fremgår af vedlagte § 2-aftale vedr. udvidet lænderygundersøgelse for specialuddannede fysioterapeuter.

§ 2-aftalen vedr. kiropraktorerne giver disse mulighed for at udfylde et STarT-skema i forbindelse med første kontakt med en lænderygpatient eller modtage lænderygpatienter henvist fra alment praktiserende læge til en Udvidet Lænderygundersøgelse. For at kunne udføre undersøgelsen skal de praktiserende kiropraktorer have gennemgået et uddannelsesforløb, og kvaliteten monitoreres af praksiskonsulenten. Også for kiropraktorerne hører det med til udførelsen af den Udvidede Lænderygundersøgelse, at de overholder de i patientforløbsbeskrivelsen angivne tidsfrister, at de indberetter og opsamler data om lænderygpatienterne samt at de udførligt underretter patientens egen læge Til disse ydelser hører nogle specifikke honorarer, som også fremgår af vedlagte § 2-aftale om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter.

Det er hensigten, at der, når STarT-skemaet er klar til anvendelse i almen praksis, vil blive udarbejdet og indgået en § 2-aftale med de praktiserende læger om at anvende STarT-skemaet i forbindelse med lænderygpatienter.

Økonomi

Med udgangspunkt i erfaringerne fra forsøgsordninger vedrørende udvidet længerygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i både Region Midt, Region Nordjylland og i det tidligere Vejle Amt, vurderes antallet af udvidede lænderygundersøgelser hos kiropraktorer og fysioterapeuter i Region Syddanmark at blive i størrelsesordenen 800 til 1.000 undersøgelser om året. Disse forventes at fordele sig med ca. 800 undersøgelser hos de specialuddannede fysioterapeuter og ca. 200 hos kiropraktorerne årligt, hvilket bevirker, at de samlede udgifter til udvidede lænderygundersøgelser vil blive ca. kr. 750.000 om året.

Allerede i dag behandles rygpatienter hos både fysioterapeuter og kiropraktorer, og det forventes, at en stor del af disse patienter vil blive omfattet af Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter, og det vurderes ikke, at denne væsentlige styrkelse af kvaliteten i behandlingen af rygpatienter samt af effektiviteten i patientforløbene vil påføre regionen ekstraudgifter i noget væsentligt omfang.

Idet tilskudsprocenten til undersøgelse og behandling hos praktiserende kiropraktorer er markant lavere end hos praktiserende fysioterapeuter, vil patientens egenbetaling for undersøgelse hos kiropraktor blive fastsat til det samme beløb, som ville være gældende for en lignende undersøgelse hos en fysioterapeut. Idet der således vil være tale om en fravigelse af bekendtgørelsen omkring tilskud til kiropraktisk behandling, vil kiropraktorernes medvirken på ovennævnte præmisser kræve godkendelse af Indenrigs- og sundhedsministeriet jf. Sundhedslovens § 233 om forsøgsordninger. Når nærværende aftaler er endeligt godkendt af regionsrådet i Region Syddanmark, vil Indenrigs- og sundhedsministeriet blive ansøgt herom.

Implementering og monitorering

Der er i forbindelse med implementeringen af patientforløbsprogrammet planlagt en massiv formidlingsindsats i løbet af 2011 for de implicerede faggrupper, således at indholdet udbredes og retningslinjerne dermed overholdes til gavn for lænderygpatienterne i Region Syddanmark.

Dertil kommer, at der løbende vil finde en monitorering af dataindberetningen sted.

 

Indstilling

Det indstilles,

 

  • At Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde anbefaler regionsrådet at godkende Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt de to understøttende § 2-aftaler for henholdsvis specialuddannede fysioterapeuter samt kiropraktorer.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet at Patinesforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt de to understøttende § 2-aftaler for henholdsvis specialuddannede fysioterapauter samt kiropraktorer godkendes. 

 

 

Bilag:

 

3a Endelig version af patientforløbsprogrammet d. 14. juni 2010

3b udkast til regionsrådet af § 2-aftale vedr. kiropraktorer og lænderyg

3c Udkast til §2-aftale med fysioterapeuter vedr. lænderyg

 

 

4.      Udbud kontra indgåelse af § 3 aftaler

Sagsnr: 10/12136

 

Resumé

Der er fra udvalgsformandens side rejst ønske om en drøftelse omkring udbud kontra indgåelse af § 3 og 4 aftaler i speciallægepraksis.

Baggrunden herfor er, at Praksisafdelingen jævnligt modtager henvendelser fra de praktiserende speciallæger, der ønsker at indgå særaftale med regionen.

 

Sagsfremstilling

Der er fra udvalgsformandens side rejst ønske om en drøftelse omkring udbud kontra indgåelse af § 3 og 4 aftaler i speciallægepraksis.

Baggrunden herfor er, at Praksisafdelingen jævnligt modtager henvendelser fra de praktiserende speciallæger, der ønsker at indgå særaftale med regionen.

Der er typisk tale om ansøgninger foranlediget af nye medicinske eller behandlingsmæssige muligheder, som man i større eller mindre omfang ønsker taget i brug i speciallægepraksis eller ansøgninger foranlediget af kapacitetsproblemer i sygehusregi.

I henhold til Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Danske Regioners Lønnings- og Takstudvalg og Foreningen af Speciallæger kan der indgås lokale aftaler (§ 3og 4 aftaler) mellem regionen og de praktiserende speciallæger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

Ifølge regionsrådsbeslutning af 20. december 2007 (del af planen "Fremtidens sygehuse"), er strategien i regionen, at kapacitetsproblemer indenfor en bestemt behandlingstype løses ved gennemførelse af udbud. Derved sikres det, at regionen får den optimale pris, og det sikres at alle får mulighed for på lige fod at afgive tilbud.

Udbud vedrørende sundhedsydelser sker i henhold til Tilbudslovens afsnit II. I henhold til loven skal udbuddet blandt andet indeholde en beskrivelse af opgaven, kontraktoplysninger samt kriterier for tildeling af opgaven.

Af samme lovgivning fremgår det endvidere, at udbyderen (regionen) skal sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.

I sager hvor der har været afholdt udbud, og hvor der er indgået aftale vurderes det ikke at være juridisk holdbart efterfølgende at indgå overenskomstmæssige aftaler (§ 3 og 4). Det vurderes at være i strid med udbudsreglerne, at indgå aftaler med andre tilbudsgivere eller anden leverandør, da dette vil tilsidesætte den konkurrenceudsættelse, regionen har gennemført på området.

En løsning hvor man på forhånd tilkendegiver, at man ønsker en kombination af udbud og indgåelse af § 3 og 4 aftaler kan være en mulighed. Det er dog en forudsætning, at der er en saglig grund hertil som f.eks. sikre dækning i yderområder, fastholdelse mv., hvor man ved, at regionens behov ikke vil blive dækket ved et udbud. Hvis en sådan løsning vælges skal man være opmærksom på, at alle tilfælde skal behandles lige (dvs. alle sammenlignelige udkantsområder, og alle sammenlignelige fastholdelser sager osv.) ellers kan denne fremgangsmåde let afføde mistanke om forskelsbehandling eller begunstigelse af enkelte personer.

En kombination af udbud og § 3 og 4 aftaler kan endvidere være problematisk og konkurrenceforvridende, da det vil betyde, at speciallægepraksis ikke behøver at byde på opgaven eller kan fremsende bud uden risiko, da speciallægen efterfølgende kan forvente en aftale.

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Der var enighed om at henholde sig til regionsrådets fastlagte politik.

 

 

5.      Sundhedsaftaler 2011-14. Den politiske møderunde.

Sagsnr: 10/12133

 

Resumé

Der forelægges tidsplan og forslag til dagsorden for den politiske møderunde om sundhedsaftalerne 2011-14, som afholdes fra starten af oktober til starten af december 2010.

 

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte tidsplan for arbejdet med sundhedsaftalerne 2011-14 afholdes der i efteråret 2010 politisk møde med hver enkelt kommune om aftalegrundlaget.

Der vedlægges tidsplan for afviklingen af møderne, som finder sted i perioden 7. oktober – 6. december 2010. Der udestår endnu fastlæggelse af (nye) datoer for to kommuner. Møderne afholdes i kommunerne og der gennemføres som hovedregel to møder pr. dag.

Der vedlægges udkast til standarddagsorden for møderne, her eksemplificeret for en konkret kommune. Udover drøftelse af Sundhedskoordinationsudvalgets vision Fælles Sundhed og grundaftalen for 2011-14 samt de specifikke aftaler, ønskes fra regionens side specielt drøftet indsatsen for personer med kronisk sygdom, herunder kommunens og sygehusets forebyggende tilbud.

Herudover er der mulighed for drøftelse af særlige temaer, som kommunen eller sygehusene måtte ønske. Der vil til møderne foreligge et overskueligt materiale om hver kommune vedrørende. udskrivninger, kronisk sygdom og eksisterende forebyggende tilbud.

 

Indstilling

Det indstilles,

  • at udvalget overfor regionsrådet anbefaler, at det forelagte forslag til standarddagsorden godkendes.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet at det forelagte forslag til standarddagsorden godkendes.

 

 

Bilag:

 

5a Udkast til dagsorden for møde mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark

5b Politiske møder mellem kommuner og Region Syddanmark i efteråret 2010

 

 

6.      Opfølgning på høring vedr. grundaftale og Fælles Sundhed

Sagsnr: 10/6189

 

Resumé

Sundhedskoordinationsudvalget udsendte ultimo april 2010 udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14, herunder visionen Fælles Sundhed i høring.

Der forelægges oversigt over indkomne høringssvar samt indstillingsnotat til behandling i Det Administrative Kontaktforum (DAK) under Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget udsendte ultimo april 2010 udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14, herunder visionen Fælles Sundhed i høring med frist for indsendelse af høringssvar den 30. juni 2010. Der er i alt indkommet 28 høringssvar fra kommuner, regionen (herunder Praksisudvalget), det lokale samordningsforum for Sygehus Lillebælt og en privatperson.

Der er i alle høringssvar generelt en udbredt tilfredshed med Sundhedskoordinationsudvalgets udkast til grundaftale, herunder visionen Fælles Sundhed. Herudover har udkastet givet anledning til en række bemærkninger.

Alle høringssvar er tilgængelige på http://regionsyddanmark.dk/wm317536. En oversigt over høringssvarenes bemærkninger til grundaftalen opdelt på grundaftale og, hvor det har været relevant, i temaer er vedlagt.

På baggrund af de indkomne bemærkninger i høringssvarene har den tværsektorielle redaktionsgruppe udarbejdet vedlagte indstillingsnotat, der behandler høringssvarenes store temaer. Notatet forelægges DAK 26. august 2010 med henblik på behandlingen i Sundhedskoordinationsudvalget 8. september 2010.

Herudover har redaktionsgruppen ud fra høringssvarenes forslag af mere teknisk og redaktionel karakter udarbejdet et revideret udkast til grundaftale som ligeledes forelægges DAK 26. august 2010. Derefter udsendes et samlet udkast til revideret grundaftale til Sundhedskoordinationsudvalgets behandling.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Taget til orientering.

 

 

Bilag:

 

6a BILAG 2 TIL INDSTILLINGSNOTAT Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

6b Grundaftale Økonomi og kapacitet - 13 august 2010 B

6c INDSTILLINGSNOTAT v 13-08-2010b

6d Indkomne høringssvar og bemærkninger til SKUs udkast til grundaftale 2011-2014

 

 

7.      Orientering om nordisk konference for fysisk aktivitet og kost

Sagsnr: 09/16273

 

Sagsfremstilling

Nordisk netværk for fysisk aktivitet, mad og sundhed afholder konference om forskning i forebyggende indsatser inden for fysisk aktivitet og kost den 1.-2. december 2010.

Konferencen har fokus på at fremme nordisk samarbejde på området. Konferencens målgruppe er beslutningstagere og planlæggere inden for folkesundhedsområdet, som arbejder med fysisk aktivitet og kost.

På konferencen vil erfaringer fra de nordiske lande blive fremlagt og diskuteret, og der vil desuden være oplæg om aktuelle eksempler på samarbejde mellem forskning og praksis, herunder to projekter som Afdelingen for Kommunesamarbejde arbejder med.

Region Syddanmark og Sundhedsstyrelsen er værter for konferencen, der åbnes af direktør Per Busk, Region Syddanmark.

Konferencen afholdes i Odense, og der er tilmeldingsfrist den 10. september.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Taget til orientering.

 

 

Bilag:

 

7 Invitation og program

 

 

8.      Status på arbejdet med indsatsen for kronisk sygdom

Sagsnr: 10/1250

 

Resumé

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for 2010-2012 afsat midler til at udvikle og gennemføre forløbsprogrammer samt patientundervisning og egenbehandling for personer med kronisk sygdom. Region Syddanmark har fået bevilget godt 80 mio. kr. fordelt på 30 projekter. Der gives på mødet en status på arbejdet med projekterne. 

 

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 og 2010 blev der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for personer med kronisk sygdom. Region Syddanmark har modtaget godt 80 mio. kr. og igangsat 30 projekter.

Udgangspunktet for projekterne er regionens tværsektorielle strategi for "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark" samt patientforløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungelidelse, kronisk hjertesygdom, diabetes type 2 samt rygområdet (sidstnævnte er fortsat under udarbejdelse).

Region Syddanmark har valgt at prioritere større modelprojekter, hvor sygehus, almen praksis og kommunerne kan deltage. Det drejer sig bl.a. om kompetenceudvikling på tværs af sektorer, udvikling af modeller for forløbskoordination, organisationsudvikling i almen praksis, it-understøttelse m.v.

Størstedelen af projekterne blev sat i gang i starten af 2010 og har dermed været i en opstartsfase i foråret.

Der bliver på mødet givet en status på projekternes fremdrift samt koordinering med arbejdet i de øvrige regioner og Sundhedsstyrelsen.

Udvalget er tidligere blevet orienteret om arbejdet på kronikerområdet og projektansøgningerne. Det er sket på mødet den 2. marts 2010.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Taget til orientering.

 

 

9.      Udviklingen i antal genoptræningsplaner

Sagsnr: 08/11042

 

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har valgt at følge genoptræningsområdet tæt. Dette sker som led i økonomiaftalen for 2009, hvor der fra central side er lagt stor vægt på en fortsat monitorering af genoptræningsområdet, herunder med fokus på andelen af den specialiserede ambulante genoptræning.

Formålet med opfølgningen er at sikre en målsætning om harmonisering og koordinering af genoptræningsindsatsen i samarbejdet mellem kommuner og sygehuse.

Opgørelsen over udarbejdede genoptræningsplaner for perioden april 2008 til maj 2010 viser en stagnation i antal registrerede genoptræningsplaner samt en harmonisering af fordelingen mellem almen og specialiserede planer med omkring 20 pct. specialiserede planer.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Taget til orientering.

 

 

Bilag:

 

9 Status på antal GOP juni 2010

 

 

10.    Forslag til mødeplan for 2011

Sagsnr: 10/1090

 

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende mødeplan for Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde for 2011:

 

17. januar

 7. februar

14. marts

11. april

  9. maj

  6. juni

15. august

12. september

10. oktober

14. november

  5. december

 

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00.

 

Indstilling

Det indstilles, at

  • mødeplan for 2011 godkendes.

 

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

15. august flyttes til 29. august.

11. april skal ligge i Vejle.

Med disse bemærkninger godkendt.

 

 

 

 

 

 

11.    Mødeplan 2010

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på møde den 2. marts:

 

04. oktober kl. 15-17

29. oktober kl. 13.30-15.30 - Lægevagt

26. november kl. 13.30-15.30 - Fredericia Kommune

15. december kl. 16.30-18.30 - Regionshuset

 

Indstilling

Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 4. oktober 2010 kl. 15.00-17.00

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Godkendt.

 

 

12.    Eventuelt

Sagsnr:

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Intet.

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 12-06-2015
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring