Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat 23-08-2010

 

Mødedato:

23-08-2010 kl. 15:00

Mødested:

Regionsrådssalen

Medlemmer:

Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Afbud:

 

Iben Kromann, F – Ida Rosendal Damborg deltog som stedfortræder
Torben W. Smith, F – Flemming Kjær deltog som stedfortræder
Finn T. Hansen, F - Niels Ove Andersen deltog som stedfortræder

 

 

 

Dagsorden            

1.      Forslag til budget 2011-2014

2.      Fødeplan for Region Syddanmark

3.      Servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark

4.      Status på mammografiscreening i Region Syddanmark

5.      Etablering af hospice-pladser på Sydfyn - udmøntning af midler til etableringsfasen

6.      Accept af godkendelser og forudsætninger vedrørende specialet ortopædisk kirurgi

7.      Styringsmanualer og risikovurderinger i forbindelse med kvalitetsfondsprojekter vedr. udbygning af Kolding Sygehus og Nyt OUH

8.      Forslag til regionalt MTV-kompetencecenter

9.      Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2009

10.    Indstillinger fra Syddansk Vækstforum på Vækstforummøde 21. juni 2010

11.    Implementering af 1. etape af Sydtrafiks trafikplan

12.    Sønderborg Kommunes anmodning om at udtræde af Sydtrafik

13.    Ansøgning til Undervisningsministeriet fra EUC Syd om oprettelse af International Baccalaureate i Sønderborg

14.    EU-Kommissionens høring om fremtidens transportpolitik

15.    Godkendelse af rammeaftale 2011

16.    Brev til KKR Syddanmark vedr. reduktion af takster

17.    Helhedsplan vedr. det tidligere Strandvænget

18.    Strandvænget, pavillonby - anlægsbevilling

19.    Godkendelse af byggeprogram - Lokalpsykiatrisk Center i Fredericia

20.    Engbo - etablering af 32 pladser i Nyborg

21.    Østruplund - om- og nybygning

22.    Egely, etablering af aktiverings- og beskæftiglesestilbud

23.    Vedtagelse af tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev

24.    Samtykke til råstoftilladelse i Esbjerg kommune

25.    Samtykke til råstofansøgning - Sønderborg Kommune

26.    Psykiatrisk dialogforum. Revideret kommissorium

27.    Politisk involvering i byggeprojekter

28.    Studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling

29.    Deltagelse i generalforsamling for CPMR

30.    Udskiftning af medlemmer i udvalg

31.    Orientering om ansættelse af direktører, sygehusledelser og forstandere

32.    Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest

33.    LUKKET PUNKT - Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti

34.    LUKKET PUNKT - Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti

 

                

                                                                                                                        

1.      Forslag til budget 2011-2014

Sagsnr:

10/11601


Resumé

I henhold til overordnet proces for budget 2011 m.v. fremlægges forslag til budget 2011 til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2011-2013, jf. ajourført budget 2010, fremskrevet til 2011-pris- og lønniveau. Overslagsår 2014 er sat lig 2013.

Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/renter m.v. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementer i økonomiaftalen for 2011 og disses konsekvenser for regionen, udfordringer i relation til budget 2011, samt finansiering m.v.

I budgetforslaget er der endnu ikke indarbejdet konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi for 2011. Forslag til udmøntning heraf m.v. fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen af forslag til budget 2011, inkl. evt. tilpasninger med henblik på overholdelse af aftalens udgiftslofter. Her fremlægges tillige forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram m.v.

Kommunale grund- hhv. udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver på sundhedsområdet og vedr. regionale udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 1. september 2010 i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. Det indstilles, at der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2011, svarende til hhv. 1.214 kr. og 121 kr. pr. indbygger (2011-p/l), jf. økonomiaftalens forudsætninger.

Indstilling

Forretningsudvalgets indstilling eftersendes på baggrund af forretningsudvalgets møde den 18. august 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2011-2014 til 1. behandling i regionsrådet den 23. august.

Forretningsudvalget indstillede til regionsrådet

At der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2011

At regionsrådet fastsætter frist for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til udmøntning af økonomiaftalen mv. til torsdag den 2. september 2010 kl. 9.00.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Budgetforslag 2011-2014 blev oversendt til 2. behandling.

Med forbehold for den kommende drøftelse i Kommunekontaktudvalget fastsatte regionsrådet et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2011.

Fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til udmøntning af økonomiaftalen mv. blev fastsat til torsdag den 2. september 2010 kl. 9.00.

Se beslutningen på video:

1. Forslag til budget 2011-2014


Bilag:

Forslag til budget 2011 - budgethæfte til 1. behandling

Budget 2011 - Sundhed-sidepair til 1. behandling

Budget 2011 - Social og Specialundervisning-sidepapir til 1. behandling

Budget 2011 - Regional Udvikling - sidepapir til 1. behandling

Budget 2011 - Fælles formål og administration samt Renter-sidepapir til 1. behandling

Budget 2011 - fastsættelse af kommunale bidrag

 


 

2.      Fødeplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

08/17804


Resumé

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg af 2009, er der udarbejdet et forslag til Fødeplan for Region Syddanmark. Forslaget beskriver den regionale tilrettelæggelse af svangreomsorgen, samt forslag til harmonisering og kvalitetsudvikling af området. 

Sagsfremstilling

I efteråret 2009 påbegyndte en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe vedr. regional Fødeplan et arbejde mhp. udfærdigelse af forslag til en fælles regional og harmoniseret Fødeplan for Region Syddanmark. Fødeplanen er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen, der udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området. Den seneste specialevejledning fra Sundhedsstyrelsen er også indarbejdet i forslaget til Fødeplan. Fødeplanen er udformet dels som et redskab til planlægning og koordinering af regionens ydelser i forhold til svangreomsorg, dels som et opslagsværk for de involverede fagpersoner.

Sundhedsvæsnet har forskellige tilbud til de gravide, fødende og barslende kvinder organiseret som et forebyggende sundhedsprogram. Alle tilbydes sundhedsfremme og forebyggelsestilbud, og en mindre del af kvinderne får - på baggrund af specielle behov - endvidere tilbud om behandling. Svangreomsorgen er karakteriseret ved, at den tilbydes på tværs af  primærsektor og sygehusvæsenet. Derfor er der i Fødeplanen også fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Med Fødeplanen foreslås indført en lang række tiltag til harmonisering og forbedring af kvaliteten i regionen. Der er i følgenotatet lagt særligt vægt på vurdering af nedenstående områder:

 • Ambulante fødsler for såvel første- som flergangsfødende,
 • Harmonisering af visitationsretningslinjer - medfører reduktion af fødselstallet på Svendborg Sygehus,
 • Lukning af 13 jordemoderkonsultations steder,
 • Hjemmefødselsordning/tilbud

For bedre overblik over den samlede fødeplan anbefales det først at læse afsnit 1, samt afsnit 2- 4 i udkast til Fødeplanen. Dette er en opsummering af hovedområder, som berøres i Fødeplanen, og der er en kort beskrivelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger efterfulgt af forslag til tilrettelæggelse i Region Syddanmark. De efterfølgende kapitler er mere faglige beskrivelser af den konkrete tilrettelæggelse i regionen.

Der er et særligt notat omkring hjemmefødsler, idet der skal tages stilling til hvilken model der skal arbejdes med i den videre høringsproces.

Forslaget til visitation er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe og indeholder primært faglige retningslinjer.

Sundhedsudvalget har behandlet sagen på møde den 22/6-2010, og udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At udkastet til Fødeplan og Visitationsretningslinjer danner grundlag for en høring.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

2. Fødeplan for Region Syddanmark


Bilag:

Følgenotat til Fødeplanen

4 modeller for varetagelse af hjemmefødsler

3. udkast til Fødeplan

3. udgave til visitation - marts 2010

 


 

3.      Servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/14647


Resumé

Der er i dag forskellige ventetidssystemer og ventetidsmål for skadebehandlingen på sygehusene. Der er et politisk ønske om et ensartet servicetilbud med mindst mulig ventetid og en harmonisering af skadestuemonitoreringen. En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til servicemål for skadebehandlingen og monitorering af skadebehandlingen.

Sagsfremstilling

Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen har ønsket, at der udarbejdes et oplæg om servicemål i regionen ud fra et politisk ønske om:

 1. Ensartet servicetilbud med mindst mulig ventetid.
 2. Harmonisering af skadestuemonitoreringen, gerne med mulighed for at borgere kan orientere sig om aktuelle ventetider.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle sygehusenheder/skadestuer. Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport om servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark. Rapporten indeholder en beskrivelse af ventetid og ventetidssystemer i regionen. I rapporten anbefales servicemål for ventetid på skadeklinikker og skadestuer.

Servicemål for skadeklinikker

95 % af alle skadeklinikpatienter bliver sat i behandling indenfor én time.

Servicemål for skadestuer

75 % af alle skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for én time.

95 % af alle skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for tre timer.

Der er det samme servicemål for skadestuefunktionen som for skadeklinikkerne.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der fra og med januar 2011

 • sker en registrering af ventetid på skadebehandling ud fra de samme principper på alle skadestuer og skadeklinikker,
 • sker en løbende monitorering i SydLIS på månedsbasis,
 • sker en kvartalsvis tilbagemelding til det politiske niveau,
 • foretages en evaluering af servicemålene sidst i 2011.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at afdække, om der kan etableres et regionalt informationssystem om ventetid på skadebehandling.

Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen har behandlet sagen på møde den 22/6-2010. Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at rapport om servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark sendes i høring hos sygehusledelserne og sundhedsbrugerrådet.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At rapport om servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark sendes i intern høring hos sygehusenhederne og Sundhedsbrugerrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

3. Servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark


Bilag:

Høringsudkast rapport om servicemål for skadebehandlingen

 


 

4.      Status på mammografiscreening i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/2105


Resumé

Der er i 2010 igangsat en række tiltag, som har medført en øget screeningsaktivitet, hvilket betyder, at en del af forsinkelsen af den indeværende screeningsrunde er blevet indhentet. Det forventes at den igangværende screeningsrunde kan være afsluttet juli 2010.

Sagsfremstilling

Den igangværende mammografiscreeningsrunde har vist sig vanskelig at gennemføre i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan, hvor screeningsrunden skulle have været afsluttet ved udgangen af 2009.

Årsagen til forsinkelsen har bl.a. været strejken blandt sundhedspersonalet i 2008 og vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde specialiseret sundhedspersonale til at foretage screeningen samt efterfølgende vurdere billederne.

Der blev forelagt en redegørelse for forretningsudvalget og regionsrådet i februar/marts 2010, hvor der blev peget på en række initiativer, som skulle medvirke til en hurtigere afvikling af screeningsrunden. I det nedenstående gives der en kort status på screeningen siden den forelagte redegørelse.  

Kort om organisering af mammografiscreeningen

Mammografiscreeningen i Region Syddanmark foregår ved, at der dels screenes fra mammograficentret på Odense Universitetshospital (OUH) og via mobile enheder, der parkeres på strategiske steder rundt om i regionen. De mobile enheder sender screeningsbilleder til granskning til de regionale brystkræftenheder, der vurderer billederne første gang og herefter til mammograficentret på OUH, der vurderer billederne anden gang.

Organisatorisk er screeningen i Jylland dels koblet op på screeningsenheden på OUH, som har ansvar for at planlægge screeningen og indkalde kvinderne til screening, og dels på de lokale tre brystkræftenheder i Jylland, som har personaleansvaret for personalet i de mobile enheder. På Fyn har screeningsenheden på OUH det samlede ansvar for screeningen.

Iværksatte tiltag

Der er i første halvår af 2010 iværksat en række tiltag, som har haft som formål at forsøge at indhente en del af den konstaterede forsinkelse og således afslutte den nuværende screeningsrunde så hurtigt som muligt.

Det drejer sig i hovedpunkter om:

 • Aftaler om øget aktivitet i de mobile screeningsenheder via udvidet åbningstid/overarbejde hos eksisterende personale, således at der i gennemsnit kan indkaldes ca. 400 kvinder pr. uge i hver screeningsenhed mod en tidligere norm på ca. 330 indkaldelser pr. uge.
 • Som supplement til screeningsaktiviteten i de mobile enheder, er aktiviteten også øget ved, at nogle kvinder har fået tilbudt screening på sygehusenes radiologiske afdelinger i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense, hvor personale på afdelingerne har deltaget i screeningsaktiviteten.
 • Der er herudover indgået aftale om, at den fynske mobile enhed og personalet tilknyttet denne enhed indgår i screeningen af jyske kvinder i regionen, idet der har manglet flest indkaldelser fra dette område. Screeningsenheden har således fra medio april til ultimo maj været placeret i Middelfart og er herefter placeret i Kolding.

Inddragelse af den fynske mobile enhed i screeningen af kvinder fra den jyske del af regionen betyder, at der i en periode i april/maj 2010 har været kvinder fra Kolding-området, som er blevet indkaldt til screening i Middelfart.

Fra ultimo maj er der kvinder fra Haderslev-området og det nordlige Aabenraa, der har fået tilbudt screening i Kolding, hvor der fra dette tidspunkt har været placeret to screeningsenheder. Det betyder at der har været nogle kvinder, som midlertidigt har fået længere til screeningsstedet, også fordi der indkaldes til de radiologiske afdelinger.

Aktivitet og deltagerprocent

Deltagerprocenten i screeningen er dog samlet set fortsat relativt høj, og har således i perioden fra februar 2010 til maj 2010 ligget på totalt ca. 85 % af de indkaldte kvinder, dog med en mindre variation i de forskellige mobile enheder, således at deltagerprocenten er mindre for de screeningsenheder, hvortil der er indkaldt kvinder fra lidt længere afstande. I den periode, hvor kvinder fra Kolding-området har fået tilbud om screening i den mobile enhed i Middelfart, har der eksempelvis her været en deltagelsesprocent på knap 80 %. 

Målgruppen for screening, som er kvinder i alderen 50-69 år, udgør ca. 146.000 kvinder i Region Syddanmark. Primo 2010 manglede der at blive indkaldt samlet ca. 38.000 kvinder til screening i den nuværende screeningsrunde.

Siden ovenstående tiltag er blevet iværksat, er der samlet indkaldt ca. 35.000 kvinder til screening, således at der ultimo juni 2010 resterer at blive indkaldt ca. 3.000 kvinder til screening. Med den nuværende indkaldelsestakt forventes det derfor at screeningsrunden kan være afsluttet medio juli 2010.

Det kan afslutningsvist bemærkes, at der pågår overvejelser, om det er muligt at gøre organiseringen af screeningen mere robust i de fremadrettede screeningsrunder, således at risiko for forsinkelser kan reduceres.

 

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Til orientering.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Orienteringen blev taget til efterretning.

Se beslutningen på video:

4. Status på mammografiscreening i Region Syddanmark


 


 

5.      Etablering af hospice-pladser på Sydfyn - udmøntning af midler til etableringsfasen

Sagsnr:

09/14656


Resumé

Regionsrådet har i forbindelse med budget 2010 besluttet at afsætte midler til etablering af hospicepladser på Sydfyn. Der forelægges en orientering om status på etableringen samt forslag til udmøntning af de reserverede midler i 2010 som tilskud til anvendelse i etableringsfasen af hospice-pladserne.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er i dag efter Sundhedsloven § 75 stk. 4 og Bekendtgørelse nr. 846 af 26. juli 2006 forpligtet til at indgå overenskomst om drift af 40 hospicesengepladser. På nuværende tidspunkt har regionen overenskomst om drift af 48 sengepladser fordelt på fire hospices.

Regionsrådet har i forbindelse med budget 2010 besluttet at afsætte midler til etablering af hospicepladser på Sydfyn, således at der ”som tilskud til drift af nyt hospice med 12 pladser på Sydfyn afsættes en mio. kr. i 2010 og herefter 14 mio. kr. årligt. Sag forelægges regionsrådet, når der efter drøftelse med Hospice Sydfyn og de sydfynske kommuner foreligger et konkret grundlag herfor.”

Der forelægges på nuværende tidspunkt en orientering om status på etableringen samt forslag til udmøntning af de reserverede midler i 2010 som tilskud til anvendelse i etableringsfasen af hospice-pladserne.

Status på etableringen

Initiativtagerne til hospice på Sydfyn har i januar 2010 dannet en selvejende institution, Hospice Sydfyn. Bestyrelsen for den selvejende institution er nu i de indledende forberedelser med at tilvejebringe et grundlag for etablering af hospice-pladser på Sydfyn.

Det drejer sig om afklaring af placering af hospice, hvor der er tre til fem placeringer i Svendborg-området i spil. Disse placeringer indebærer alle, at hospice etableres som nybyggeri.

Herudover er bestyrelsen i gang med at få klarhed om den organisatoriske konstruktion for hospice og arbejder desuden med etablering af ide- og værdigrundlag for hospice. Bestyrelsen for Hospice Sydfyn har indgået aftale med bygningsafdelingen Region Syddanmark om varetagelse af funktionen som bygherrerådgiver.

Som det ser ud nu, forventer bestyrelsen at der kan igangsættes byggeri i foråret 2011, og hospice kan sættes i drift i 1. halvår af 2012.

Det forventes, at der i andet halvår af 2010 kan forelægges en mere detaljeret sag for regionsrådet med henblik på stillingtagen til indgåelse af driftsoverenskomst med Hospice Sydfyn, som også vil indeholde en nærmere angivelse af placering af hospice, en fastlæggelse af den forventede byggeøkonomi, og en takstfastsættelse for driften.

Udmøntning af midler til anvendelse i etableringsfasen

Der er imidlertid knyttet en række udgifter til opstarts- og etableringsfasen af hospice, hvorfor det foreslås, at nogle af midlerne fra de afsatte 1 mio. kr. i 2010 finder anvendelse og udmøntes hertil. I 2010 drejer det sig primært om udgifter til bygherrerådgivning, juridisk rådgivning, administrationsudgifter mv. Det vurderes herudover, at det vil være hensigtsmæssigt, at noget af personalet, herunder en hospicechef, ansættes i en vis periode, før hospice går i drift. Dette vil således forventeligt skulle ske i løbet af 2011/12.

På den baggrund foreslås, at der af de reserverede midler afsat i 2010, allokeres følgende til disposition for bestyrelsen for Hospice Sydfyn:

 

2010

2011/12

Bygherrerådgivning

300.000

 

Anden rådgivning

100.000

 

Administration/sekretærhjælp

65.000

 

Ansættelse af personale før driftsstart

 

535.000

I alt

465.000

535.000


Det forudsættes, at bestyrelsen for Hospice Sydfyn en gang i kvartalet fremlægger dokumentation for de afholdte udgifter i form af attesterede fakturaer og kopi af kontoudtog. Det forudsættes endvidere, at bestyrelsen for Hospice Sydfyn opretter en separat bankkonto til administration af tilskuddet.

Sundhedsudvalget har behandlet sagen på møde den 22/6-2010, og udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der i 2010 udmøntes 465.000 kr. til den selvejende institution Hospice Sydfyn med henblik på anvendelse i opstartsfasen af etableringen af hospicepladser.
 • At der i 2011 udmøntes 535.000 kr. med henblik på ansættelse af personale i en periode før forventet driftsstart.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

5. Etablering af hospice-pladser på Sydfyn - udmøntning af midler til etableringsfasen


 


 

6.      Accept af godkendelser og forudsætninger vedrørende specialet ortopædisk kirurgi

Sagsnr:

10/10256


Resumé

Sundhedsstyrelsen har den 22.juni 2010 udmeldt placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi. Region Syddanmark har indtil den 27. august 2010 frist til at tilkendegive, om regionen ønsker og kan varetage de enkelte specialfunktioner på det grundlag, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt ved tildeling af funktionerne. I lighed med de øvrige specialfunktioner har regionerne indgivet ansøgning om regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner den 1. juni 2009. Imidlertid fandt Sundhedsstyrelsen, at der var behov for en nærmere vurdering af grundlaget for at varetage ortopædkirurgiske specialfunktioner. Denne proces omkring tilkendegivelse og bemærkninger til placering af specialfunktioner blev for de andre specialeansøgningers vedkommende afsluttet i april 2010.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi betyder, at Region Syddanmark har fået tildelt en række vigtige regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for ortopædkirurgi. Imidlertid er der nogle højt specialiserede funktioner, som ikke er godkendt på Odense Universitets Hospital.

Udmeldingen er blevet drøftet i kredsen af lægelige direktører. På baggrund heraf er der udformet et forslag brev til Sundhedsstyrelsen. Brevet består af en tilkendegivelse af, at Region Syddanmark kan varetage de godkendte specialfunktioner, samt indsigelse og argumentation for hvorfor nogle af afslagene på funktioner bør revurderes.

På grund af den korte høringsfrist forelægges sagen først forretningsudvalget 18-08-2010 og dernæst udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 19-08-2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udkast til brev til Sundhedsstyrelsen vedrørende specialevejledningen for ortopædisk kirurgi godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt dog med den ændring, at DAMP ændres til Privatsygehus Danmark i svaret til Sundhedsstyrelsen som følge af, at DAMP netop har skiftet navn til Privatsygehus Danmark.

Se beslutningen på video:

6. Accept af godkendelser og forudsætninger vedrørende specialet ortopædisk kirurgi


Bilag:

Ortopædkirurgi, oversigt

Eftersendt bilag - tilkendegivelsesbrev, ortopædkirurgi

 


 

7.      Styringsmanualer og risikovurderinger i forbindelse med kvalitetsfondsprojekter vedr. udbygning af Kolding Sygehus og Nyt OUH

Sagsnr:

10/10903


Resumé

Som oplyst i forbindelse med regionsrådets godkendelse af ansøgning om endeligt tilsagn for kvaltetsfondsprojekterne vedr. udbygning af Kolding Sygehus og Nyt OUH fremlægges hermed styringsmanualer og risikovurderinger til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på sit møde den 28. juni 2010 de foreliggende ansøgninger om Ekspertpanelets endelige tilsagn til kvalitetsfondsprojekterne vedr. udbygning af Kolding Sygehus og vedr. Nyt OUH. På dette tidspunkt var styringsmanualer og risikovurderinger vedr. de to projekter ikke færdiggjort, da der har været en fortsat dialog med den eksterne revision (Deloitte A/S) om den præcise udformning heraf.

Der er udformet separate styringsmanualer for de to projekter som i overensstemmelse med anbefalingerne fra Danske Regioner beskriver

 1. Hvornår og hvordan den politiske inddragelse vil ske i forhold til projektets fremdrift – i form af redegørelser/beslutninger i strategisk afgørende faser under projektets forløb
 2.  Hvordan projektorganisationen om det enkelte projekt vil blive tilrettelagt og udviklet i løbet af gennemførelsesperioden
 3. Hvordan der opbygges en systematisk risikostyring om væsentlige dele af projektet
 4. Hvordan rapporteringen om det enkelte projekt tilrettelægges, herunder hvordan der sikres en projektcontrolling, som er uafhængig af den etablerede projektorganisation

Den konkrete udformning er løbende drøftet med den eksterne revision for både at sikre en tilstrækkelig præcis beskrivelse af de definerede rammer og ligeledes at sikre at rammerne udvikles i takt med projekternes fremdrift. På baggrund af drøftelserne med den eksterne revision har der især været arbejdet med

 • beskrivelse af projektorganisationernes interne organisering og relationer til samarbejdsparter
 • tydeliggørelse af krav til dokumentationssystemer (arkiveringssystemer) og økonomistyringssystemer
 • tilrettelæggelse af den fremtidige risikostyring og -rapportering

Styringsmanualernes præcise indhold fremgår af vedlagte bilag. Det er aftalt med den eksterne revision, at videreudviklingen af metoder og redskaber vil indgå i det review af projektstyringen af kvalitetsfondsprojekterne, som vil blive forelagt for regionsrådet i forbindelse med de 3 årlige rapporteringer om økonomi- og aktivitetsrapportering.

På tilsvarende måde har Sundhedsstaben uafhængigt af de to etablerede projektorganisationer udarbejdet risikovurderinger for hver af de to projekter, idet sådanne risikovurderinger var krævet som et obligatorisk element i de ansøgninger, der er fremsendt for at opnå ekspertudvalgets endelige tilsagn.De udarbejdede risikovurderinger fremgår ligeledes af bilag.

Regionsrådet stillingtagen vedr. styringsmanualer og risikovurderinger vil blive fremsendt til Ekspertpanelet, som forventes at behandle de fremsendte ansøgninger på sit planlagte møde den 2. september 2010.

For at overholde fristen i forhold til Ekspertudvalget forelægges sagen først forretningsudvalget 18-08-2010 og dernæst udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 19-08-2010.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte styringsmanualer og risikovurderinger fremsendes til Ekspertpanelet med meddelelse om regionsrådets endelige godkendelse

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

7. Styringsmanualer og risikovurderinger i forbindelse med kvalitetsfondsprojekter vedr. udbygning af Kolding Sygehus og Nyt OUH 
 


Bilag:

Bilag 7. Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 8. Styringsmanual for projekt Nyt OUH

Risikovurdering vedr udbygning af Kolding Sygehus

Styringsmanual Kolding Sygehus

 


 

8.      Forslag til regionalt MTV-kompetencecenter

Sagsnr:

09/10478


Resumé

Region Syddanmark har etableret en ledelsesmæssig forankring af MTV-området i det regionale MTV-udvalg, hvor sygehusledelser, MTV-producenter og sundhedsdirektion koordinerer regionale tiltag på området. Region Syddanmark stiller desuden finansiering til rådighed, idet der er oprettet en regional MTV-pulje på 700.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

MTV (Medicinsk Teknologi Vurdering) er et beslutningsunderstøttende værktøj, der analyserer en ny behandling, ny teknologi eller ny organisering ud fra fire parametre:

 1. Teknologien
 2. Patienten
 3. Organisationen
 4. Økonomien

Nationalt har indsatsen vedrørende anvendelse af MTV været koordineret af Sundhedsstyrelsen, men denne koordination vil formentlig bortfalde pga. besparelser.

MTV skal bidrage til bedre planlægning og prioritering på sundhedsområdet. MTV leverer solid forskningsbaseret beslutningsunderstøttelse. Der er i Region Syddanmark behov for at opbygge et kompetencecenter, der kan styrke brugen af medicinsk teknologivurdering (MTV) ved alle regionens institutioner. Følgende faktorer forstærker behovet for en styrket indsats vedrørende brug af MTV:

 • Implementeringen af planen for Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark indebærer et øget behov for MTV.
 • Beslutningstagere og forskere har ved kortlægning af behov for støttefunktioner efterspurgt bistand til udarbejdelse og anvendelse af MTV.
 • Sundhedsstyrelsen stiller i stigende grad krav om anvendelse af MTV.
 • Den statslige organisering og finansiering af MTV er svækket.

På baggrund af ovenstående har Region Syddanmarks MTV-udvalg udarbejdet et forslag til et MTV-kompetencecenter. Kompetencecenterets formål er styrke anvendelsen af MTV-redskabet på alle Region Syddanmarks institutioner. Dette skal primært ske ved at opbygge lokale kompetencer til at udarbejde og anvende MTV-analyser samt at bidrage med uddannelse, rådgivning og sparring.

Kompetencecenteret skal organisatorisk set forankres i Forsknings- og MTV-afdelingen på OUH. I forhold til de fire regionale sygehuse tildeles infrastrukturen minimum en kompetence- og kontaktperson i hvert enkelt sygehus. Kontaktpersonen fungerer som bindeled og formidler mellem kompetencecenteret og det enkelte sygehus.

Kompetencecenteret oprettes ved, at der indgås aftale mellem OUH, Forsknings- og MTV-afdelingen og sygehusenhederne udenfor OUH. Aftalen omfatter at Forsknings- og MTV-afdelingen tilføres foreløbigt ét akademisk årsværk mod at påtage sig opgaven som MTV-kompetencecenter for alle regionens sygehuse. Årsværket finansieres af sygehusenhederne udenfor OUH.

Indstilling

Det indstilles:

 • At ovenstående forslag godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

8. Forslag til regionalt MTV-kompetencecenter


Bilag:

Notat - Forslag til MTV kompetencecenter

 


 

9.      Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2009

Sagsnr:

10/7248


Resumé

Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. Regionsrådet behandlede 28. juni 2010 en udarbejdet redegørelse for området og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning. Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har ikke fundet anledning til afgivelse af bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

I henhold til § 14 i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådet senest 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen anbefaler dog,

 • at der sker en opstramning af brugeradministrationen i de enkelte patientadministrationssystemer - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder
 • at der fortsat bevares stort fokus på vigtigheden af korrekte registreringer og sikres implementering af og kendskab til de retningslinjer, som er vedtaget fra centralt hold.

 

Konklusionen i revisionsberetningen er,

 • at de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
 • at bestemmelserne i cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er overholdt,
 • at de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,
 • at regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.

Ud over ovennævnte anfører revisionen, at regionen har valgt ikke at indhente en særlig revisionserklæring (3411 type B-erklæring) fra leverandørerne af patientadministrationssystemerne "Det Grønne System Classic", "GS!Open" og "RPAS". Revisionen kan derfor ikke udtale sig om de kontroller, som regionen har outsourcet til leverandørerne i relation til disse systemer.

Revisionens anbefalinger vil føre til følgende initiativer:

 • opstramning af brugeradministrationen i patientadministrationssystemerne - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder - vil blive behandlet i den nedsatte Registreringsgruppe, som har repræsentation fra både alle sygehuse og regionens it-afdeling
 • fortsat bevarelse af stort fokus på vigtigheden af korrekte registreringer samt implementering og udbredelse af kendskab til de udarbejdede retningslinjer vil blive behandlet dels ved kvartalsvise journalgennemgange i 2010 på de 20 afdelinger, som havde flest fejl ved den årlige journalgennemgang for 2009 (besluttet på sygehusledelsesmøde 29. september 2009), og dels ved i Registreringsgruppen at opfordre sygehusrepræsentanterne til at sørge for implementering og udbredelse af kendskabet til de udarbejdede retningslinjer.

Indstilling

Det indstilles:

 • At revisionsberetningen tages til efterretning.
 • At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer som beskrevet i dagsordensteksten.
 • At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens anbefalinger sendes til ministeren for sundhed og forebyggelse, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

9. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2009


Bilag:

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009

Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2009

 


 

10.    Indstillinger fra Syddansk Vækstforum på Vækstforummøde 21. juni 2010

Sagsnr:

10/603


Resumé

Region Syddanmarks Vækstforum har på mødet den 21. juni 2010 behandlet en række ansøgninger, som indstilles til bevilling i regionsrådet.

Det drejer sig om en bevilling af medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til et laboratorium for offentlig-privat innovation indenfor Velfærdsteknologi- og service, der forankres i regionen, et projekt, som skal skabe bedre vækstbetingelser i yderområderne og endelig et klyngeudviklingsprojekt.

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 21. juni 2010 tre projekter, som Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der ydes tilskud til fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Udviklingen af et laboratorium for offentlig-privat innovation, er en central del af den syddanske satsning indenfor Velfærdsteknologier- og Services. Formålet med projektet er at oparbejde og formidle viden om offentlig-private innovationssamarbejder med fokus på at udvikle velfærdsteknologier og –service, som kan frigøre ressourcer, skabe bedre velfærd for borgerne samt skabe nye vækst- og eksportmuligheder. Projektet, der forankres i Syddanmark, er et samarbejde mellem alle fem danske regioner, hvor Region Syddanmark har stået for den samlede koordinering og sikret, at projektet hænger sammen med den øvrige Velfærdsteknologiske satsning. Udviklingen af laboratoriet for offentlig-privat innovation er en del af partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen for 2009.

Projektet forventes af få et samlet budget i størrelsesordenen 50 mio. kr. Hovedparten søges finansieret via de konkurrenceudsatte midler. De konkurrenceudsatte midler er en pulje, som Danmarks Vækstråd fastsætter temaerne for, og Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelserne efter høring i Danmarks Vækstråd. Vækstforum indstiller, at regionsrådet bevilger 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, der reserveres til medfinansiering af projektet, og som udmøntes i det tilfælde, at projektet opnår støtte fra den konkurrenceudsatte pulje.

Fremtidsfabrikken Sydfyn er et projekt under Vækstforums særlige indsats for kompetenceudvikling i regionens yderområder. Projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn skal skabe bedre vækstbetingelser for kreative entreprenører på Sydfyn, og gøre Sydfyn til en attraktiv placering for kreative entreprenører. Det skal bl.a. ske gennem etablering af Iværksætterhus Fremtidsfabrikken og uddannelse af kreative entreprenører.

Projektet er et samarbejde mellem de fire sydfynske yderområdekommuner – Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø - og vil være en vigtig del af den fremtidige erhvervsudvikling på Sydfyn, Ærø, Langeland og småøerne. Vækstforum har indstillet projektet til en støtte på 4.905.185 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Væksthus Syddanmark blev på Vækstforums møde den 31. marts 2009 tildelt opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af spirende klynger inden for fødevare- og transport & logistikområdet. Til dette formål fik Væksthus Syddanmark, af regionsrådet bevilget 500.000 kr. fra mikrofinansieringspuljen til spirende klynger. I tilknytning til denne indsats har Væksthus Syddanmark af regionsrådet fået yderligere en bevilling på 250.000 kr. ligeledes fra mikrofinansieringspuljen primært til aflønning af såkaldte ildsjæle fra erhvervene. Tidligere er der således blevet bevilget i alt 750.000 kr. af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum.

Væksthus Syddanmark søger nu om yderligere 365.802 kr. fra mikrofinansieringspuljen til at afslutte arbejdet med udviklingen af de spirende klynger. Det er efterfølgende hensigten at ansøge Syddansk Vækstforum om midler til at etablere klyngen.

Af de 250.000 kr. som regionsrådet tidligere bevilgede til Væksthus Syddanmark er der 100.000 kr. af uforbrugte midler, som Væksthuset anmoder om at anvende de 100.000 kr. til de nye aktiviteter.

VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER:

Oversigten er opgjort på baggrund af indstillinger fra Vækstforums møde den 21. juni 2010.

 

Indstillinger i regionsrådet 23/8 2010

Indstillinger i alt i 2010

Budget 2010

Rest til disposition i 2010

Regionale erhvervsudviklingsmidler

9.905.185

13.105.185

99.686.115

86.479.336

Restbeløbet til disposition i 2010 indeholder udover budgetbeløbet for 2010  en række overførsler og tilbageløb fra tidligere år.   

Udvalget for Regional Udvikling blev på mødet den 9. august 2010 orienteret om indstillingerne.

 

Indstilling

Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:
 

Vedr. projektet ”laboratorium for offentlig-privat innovation” indstilles det:

At der af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 bevilges 5 mio. kr., der reserveres til medfinansiering af projektet.

At de reserverede midler udmøntes i det tilfælde, hvor projektet opnår støtte fra de konkurrenceudsatte midler.

At den regionale medfinansiering gives under forudsætning af, at projektet forankres i Region Syddanmark.

 

Vedr. projektet ”Fremtidsfabrikken” indstilles det:

At projektet bevilges tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 på 4.905.185 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 21 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Vedr. udvikling af de spirende klynger indstilles det:

At projektet bevilges tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 365.802 kr. fra mikrofinansieringspuljen til klyngeudvikling.

At uforbrugte midler på 100.000 kr. fra tidligere indstilling af 2. december 2009 kan indgå i finansieringen af aktiviteterne som beskrevet i ansøgningen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen fra Vækstforum anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

10. Indstillinger fra Syddansk Vækstforum på Vækstforummøde 21. juni 2010


 


 

11.    Implementering af 1. etape af Sydtrafiks trafikplan

Sagsnr:

09/4658


Resumé

Sydtrafik er i gang med den konkrete køreplanlægning af ændringerne i trafikplan 2011. I den forbindelse skal regionsrådet tage stilling til forskellige forhold i forbindelse med planlægning af ruter, herunder hvordan  planlægning af ruter harmonerer med regionens principper for kollektiv trafik. 

 

Sagsfremstilling

Sydtrafiks første trafikplan for perioden 2009-2012 blev tiltrådt af regionsrådet på mødet den 21. december 2009. Det indebar, at ”implementeringen af trafikplanens regionale ruter sker i køreplanårene 2011-2014 i overensstemmelse med regionens principper og inden for regionens budgetramme” (fra regionsrådets beslutning).

Sydtrafik er i gang med den konkrete køreplanlægning af ændringerne i 2011, og har i den forbindelse afholdt møder med de implicerede kommuner. I nogle tilfælde har regionen deltaget i disse møder.

Langt hovedparten af de nye ruter er i overensstemmelse med regionens principper, men for enkelte ruter kan der ud fra en snæver fortolkning næppe siges at være overensstemmelse.

I forhold til ruter, der passerer regionsgrænsen, er der en ny situation, idet Midttrafik og Region Midtjylland har revurderet deres tidligere opfattelse, således at der nu videreføres en række ruter, der tidligere var planlagt nedlagt som regionale ruter. Det kan give anledning til, at Region Syddanmark også revurderer de pågældende ruter.

Ændringer til Sydtrafiks køreplanlægning skal meddeles senest 17. september 2010. Når bestillingen er afgivet, foretager Sydtrafik en beregning af, hvorledes kørselsomfanget balancerer med den økonomiske ramme, der er udmeldt fra regionen. Er rammen overskredet, revurderer regionen sin bestilling.

De regionsgrænseoverskridende ruter.

Region Midtjylland har udsendt en pressemeddelelse (vedlagt som bilag) hvoraf det fremgår, at der på en række ruter, der bringer uddannelsessøgende til gymnasier og tekniske skoler, opretholdes en grundbetjening, som oftest bestående af en morgenafgang og to eftermiddagsafgange. Kommunerne kan vælge at tilkøbe yderligere afgange mod at finansiere udgifter til yderligere køreplantimer.

Konkret har det i Syddanmark betydning for rute 69 (Nørre Nebel-Skjern) som bl.a. bringer elever til teknisk skole i Skjern. Turen med bus til Skjern tager ca. 45 min., mens tog og bus til teknisk skole i Esbjerg tager ca. 1 time.

Videre har det betydning for ruterne 506 Tørring-Jelling samt 508 Thyregod-Tørring. Her overvejer Region Midtjylland at finansiere uddannelseskørsel i en overgangsperiode, så de elever, der bruger disse busser til gymnasiet i Tørring, kan gøre deres uddannelse færdig.

Videreføres disse tre ruter som uddannelsesruter, forventes det at betyde en samlet ekstra udgift på lidt under ½ mio. kr.

Foruden uddannelsesruterne er der rute 205 Vejle-Juelsminde. Juelsminde er på ca. 4.500 indbyggere, og er således ikke et regionalt rejsemål i henhold til Region Syddanmarks principper. I Region Midtjylland er kravet til regionalt rejsemål 3000 indbyggere. Byer mellem 3000 og 5000 indbyggere sikres i Region Syddanmarks principper adgang til nærmeste rejsemål, som for Juelsmindes vedkommende er Horsens. Hertil kommer, at selvfinansieringsgraden er på 47 %, og ruten bringer mange uddannelsessøgende fra Hedensted kommune til Vejle. Disse vil få det meget mere besværligt, hvis de skulle rejse til f.eks. Horsens eller Tørring. Der er således en konflikt mellem de to regioners principper, hvad angår denne rute. Sydtrafik er i en foreløbig beregning nået frem til, at rutens tilskudbehov i 2011 vil være ca. 950.000 kr.

Endelig er der et spørgsmål, om den nuværende X-bus Vejle-Viborg-Thisted skal videreføres som hurtigrute. I trafikplanen er den planlagt som regionalrute, det vil sige med bl.a. en minimal gennemsnitshastighed på 35 km/t, og ruten er derfor også indregnet i trafikplanens samlede økonomi.

Regionale ruter inden for regionens grænser.

I forbindelse med planlægning af regionale ruter inden for regionens grænser skal regionsrådet vurdere, om kørslen kan rummes inden for principperne om hurtig og direkte kørsel. Det drejer sig om de hidtidige ruter 204 Vejle-Fredericia samt 98 Varde-Grindsted.

Vejle-Fredericia får nyt nummer (regionalrute 104) og får også en mere direkte linjeføring end den hidtidige rute. Ruten vil dog stadig køre via Brejning, Børkop og Gårslev, men alle steder med en afkortet linjeføring i forhold til den tidligere. Hidtil er ruten også gået omkring sommerhusområdet i Hvidbjerg, men det bliver ikke længere tilfældet, idet der ikke er ”plads” i busomløbet til mere betjening end det, der allerede er lagt ind.

Brejning er på knap 3000 indbyggere og er betjent med regionaltog. Børkop har ca. 4500 indbyggere og er også betjent med regionaltog. Gårslev har lidt over 1000 indbyggere og er ikke togbetjent. Regionalruten passerer gennem store erhvervsområder i udkanten af såvel Vejle som Fredericia. Den af Sydtrafik foreslåede linjeføring kan ikke karakteriseres som en direkte rute, men harmonerer med Sydtrafiks krav i trafikplanen til regionalruter, som tillades en vis omvejskørsel for at samle passagerer op. Der er ingen hurtigrute (med bus) på strækningen, men toget kan i stedet for benyttes.

Varde-Grindsted får også nyt nummer (regionalrute 198). Inden for en times busomløb kan kun de tre største byer på ruten (Ansager, Nordenskov og Næsbjerg) betjenes, dog uden at bussen kører ind til to af disse byer. Endnu en by, Skovlund (godt 500 indbyggere), som betjenes med den nuværende bus, og hvor ca. 20 % af rutens passagerer (herimellem mange uddannelsessøgende til Grindsted) står af eller på, kan derimod ikke indgå i den fremtidige betjening. Der vil være mulighed for på enkelte afgange (f.eks. de uddannelsesrelevante) at få plads i køreplanen til at køre omkring Skovlund. I så fald bør de ekstra køreplanminutter principielt betales af Varde Kommune. Det er dog stadigvæk en omvejskørsel, som næppe kan siges at harmonere med de regionale principper.

I disse to tilfælde er der kun marginale økonomiske konsekvenser.

Sagen har været drøftet i udvalget vedr. regional udvikling den 9. august 2010.

Udvalget anbefaler følgende overfor regionsrådet:

Udvalget foreslår, at Region Syddanmark følger Region Midtjyllands ønske om at fastholde uddannelseskørsel på ruterne 69, 506 og 508 under forudsætning af, at finansieringen kan holdes inden for den samlede, økonomiske ramme til Sydtrafik. Endvidere skal der være et rimeligt antal elever.

Udvalget foreslår, at rute 205 (Vejle - Juelsminde) fastholdes som pendlerrute.

Udvalget foreslår, at Region Syddanmark principielt ser strækningen Vejle-Viborg (rute 926X) som hurtigrute, men er indstillet på at følge Sydtrafiks anbefaling af, om betjening af ruten bør ske med regionalrute eller hurtigrute.

Udvalget foreslår vedr. regionalrute 104 (tidligere 204), at Region Syddanmark lægger vægt på en løsning, der ikke vil nødvendiggøre yderligere driftsbusser, og kan acceptere at rutens linjeføring tilgodeser både lokale og regionale behov.

Udvalget foreslår vedr. regionalrute 198 (tidligere 98), at Region Syddanmark lægger vægt på en løsning, der ikke vil nødvendiggøre yderligere driftsbusser, og kan acceptere at rutens linjeføring tilgodeser både lokale og regionale behov – under forudsætning af, at Skovlund betjenes i forhold til uddannelsesinstitutioner.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At anbefalingerne fra udvalget vedr. regional udvikling tiltrædes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

11. Implementering af 1. etape af Sydtrafiks trafikplan


Bilag:

Pressemeddelelse fra Region Midt om busruter

 


 

12.    Sønderborg Kommunes anmodning om at udtræde af Sydtrafik

Sagsnr:

10/10939


Resumé

Sønderborg Kommune anmoder Region Syddanmark og Sydtrafik om i fællesskab at anmode Transportministeren om, at Sønderborg Kommune kan udtræde af Sydtrafik og etablere eget trafikselskab.

Sagsfremstilling

I forbindelse med strukturreformen var det regionernes opgave at oprette trafikselskaber. Af Lov om Trafikselskaber §1, stk. 3 fremgår:

"Efter fælles anmodning fra de berørte regionsråd samt berørte trafikselskabers bestyrelser og repræsentantskaber, kan Transport- og Energiministeren efter forhandling med Indenrigs- og Sundhedsministeren godkende forslag om at ændre et trafikselskabs geografiske område eller forslag om at oprette et nyt trafikselskab".

Sønderborg Kommune angiver utilfredshed med deltagelse i Sydtrafik som årsag til anmodningen. Konkret peges på, at kommunen finder administrationsudgiften for høj samt, at byrdefordelingsmodellen er uigennemskuelig, og indtægterne ukorrekt fordelt.

Sydtrafiks bestyrelse har behandlet anmodningen, og har i sit svar til Sønderborg Kommune bl.a. skrevet: ”….oprettelsen af et tredje trafikselskab i Syddanmark ville [ikke] blive til gavn for borgerne eller for den kollektive trafik i landsdelen. Bestyrelsen har på denne baggrund ikke til hensigt at foretage sig yderligere desangående”.

I Sydtrafiks svar bedes Sønderborg Kommune endvidere om en uddybning af kommunens synspunkter vedr. byrdefordelingsmodellen, ligesom det understreges, at der arbejdes på at opnå de lavest mulige administrationsomkostninger.

Lovgivningen præciserer ikke, hvor få kommuner et trafikselskab må omfatte. Der er dog næppe tvivl om, at man ikke havde forestillet sig trafikselskaber, der var mindre end de tidligere trafikselskaber i amterne. Lovgivningens bestemmelser vedr. repræsentantskab og bestyrelse indikerer, at antallet af kommuner i et trafikselskab er højere end 7, idet repræsentantskabet vælger 7 kommunale bestyrelsesmedlemmer.

Hvis man i sin yderste konsekvens tænkte sig 22 trafikselskaber i Syddanmark, ville det både organisatorisk og med hensyn til at skabe sammenhæng i den kollektive trafik være helt uoverskueligt.

Der er således næppe noget reelt grundlag for at videresende Sønderborg Kommunes anmodning til ministeren. På den anden side bør kommunens utilfredshed tages alvorligt, hvorfor et afklarende møde mellem Sydtrafik, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark kan overvejes.

Sagen har været behandlet i udvalget vedr. regional udvilking på møde den 9. august 2010. Udvalget anbefaler regionsrådet at bakke op om Sydtrafiks bestyrelses beslutning om ikke at foretage sig yderligere.

Udvalget finder i lighed med Sydtrafiks bestyrelse, at der bør opretholdes ét trafikselskab samt at et effektivt omkostningsniveau drøftes. Kollektiv trafik indgår i arbejdet med udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan, herunder på kommunemøderne.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Sønderborg Kommune fortsat er medlem af Sytrafik med henblik på at sikre koordination.
 • At Region Syddanmark anmoder Sydtrafik om arbejde videre med at sikre et effektivt omkostningsniveau.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

12. Sønderborg Kommunes anmodning om at udtræde af Sydtrafik


Bilag:

Sønderborg Kommune anmoder om udtræden af Sydtrafik

Sydtrafiks svar til Sønderborg Kommune

 


 

13.    Ansøgning til Undervisningsministeriet fra EUC Syd om oprettelse af International Baccalaureate i Sønderborg

Sagsnr:

10/8053


Resumé

EUC Syd ansøger Undervisningsministeriet om at oprette den internationale gymnasieuddannelse International Baccalaureate (IB) i Sønderborg. Det indstilles, at udvalget anbefaler, at regionsrådet bakker op om EUC Syds ansøgning.

Sagsfremstilling

EUC Syds tekniske gymnasium i Sønderborg ønsker at oprette den internationale gymnasie­uddannelse International Baccalaureate (IB). Da der er tale om oprettelse af en ny ungdomsuddannelse, skal regionsrådet høres i sagen. EUC Syd har desuden bedt om opbakning til deres ansøgning til Undervisningsministeriet om udbudsret.

IB er en international anerkendt almen gymnasial uddannelse, der kan tages i over 100 lande, herunder Danmark. Der findes i dag to udbydere af IB i Syddanmark. Det er Nyborg Gymnasium og Kolding Gymnasium.

Regeringen ønsker at hæve antallet af offentlige IB-gymnasier fra 7 til 10. Undervisningsministeriet udbyder derfor i efteråret udbudsret til 3 skoler. Ud over EUC Syd i Sønderborg, er der fire andre ansøgere til Undervisningsministeriet. Ingen af disse er placeret i Syddanmark. EUC Syd er allerede blevet godkendt af International Baccalaureate Organization til at udbyde IB.

EUC Syd har stor opbakning i Sønderborg-området til deres ansøgning. Syddansk Universitet og Sønderborg Kommune har tilkendegivet deres opbakning. Desuden er der indsendt støtteerklæringer fra 19 private virksomheder, herunder f.eks. Danfoss, Sauer-Danfoss og Ecco.

EUC Syd har bedt Det Forpligtende Samarbejde mellem de almene gymnasier i Sønderjylland om en udtalelse vedrørende ansøgningen til Undervisningsministeriet. Skolerne i Det Forpligtende Samarbejde har valgt at forholde sig neutrale.

Administrationen vurderer, at tiltaget vil understøtte realiseringen af de regionale strategier. I Region Syddanmarks uddannelsesstrategi er udviklingen af internationale kompetencer et særligt indsatsområde. I den Regionale UdviklingsPlan understreges ligeledes det internationale udsyn som væsentligt for udvikling og velstand. Det er desuden administrationens vurdering, at en IB-skole i Sønderborg vil være et supplement til de eksisterende IB-skoler. Ved oprettelsen af en IB-skole i Sønderborg vil det være muligt at tage et samlet internationalt uddannelsesforløb fra grundskole til videregående uddannelse.

Udvalget for Regional Udvikling har behandlet sagen på møde den 9/8 2010. Udvalget anbefaler, at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender udkastet til svar til EUC Syd, jf.bilag 2.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender udkastet til svar til EUC Syd.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

13. Ansøgning til Undervisningsministeriet fra EUC Syd om oprettelse af International Baccalaureate i Sønderborg 
 


Bilag:

Brev fra EUC Syd om IB

Udkast til svar til EUC Syd

 


 

14.    EU-Kommissionens høring om fremtidens transportpolitik

Sagsnr:

09/2449


Resumé

EU-Kommissionen er i gang med en revision af det såkaldte TEN-T, det transeuropæiske transportnet. Indtil 15. september 2010 er et arbejdsdokument i høring. Nordsøkommissionen, hvor Region Syddanmark er medlem, vil via tilkendegivelser fra medlemmerne afgive et høringssvar.

Sagsfremstilling

I sit arbejdsdokument lægger Kommissionen op til, at der opretholdes et infrastruktur-”basislag” som et fintmasket forbindelsesnet af jernbaner, veje, indre vandveje, havne og lufthavne. Dette net udgør det samlede transportnet. Arbejdsdokumentet er vedlagt.

Det samlede transportnet overlejres af et ”hovednet”, der har til formål at forbedre transportsystemets ressourceudnyttelse samt opnå en betydelig nedbringelse af transportens drivhusgasemissioner.

"Hovednettet" omfatter akser og knudepunkter af afgørende betydning for transportstrømme inden for EU samt mellem EU og nabolande og andre verdensdele. Det støtter EU´s økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Det vil på tværs af transportformer tilvejebringe det infrastrukturgrundlag, som er en forudsætning for at leve op til "Europa 2020"- samt "CO2"-dagsordenerne. "Hovednettet" vil være den del af TEN-T, hvor de forskellige finansielle og ikke-finansielle instrumenter vil blive anvendt.

Den konkrete planlægning af hovednettet sker i fire etaper, hvor de to første består af dels en udpegning af de vigtigste knudepunkter (hovedstæder, byområder af overregional betydning, interkontinentale havne og lufthavne o. lign.) og dels forbindelse mellem de vigtigste knudepunkter samt udvælgelse af mellemliggende knudepunkter, der optages i nettet. På de årlige TEN-T Days, der i år fandt sted i Zaragoza i starten af juni, kom det frem, at byområder som udgangspunkt skal være på mindst 1 mio. indbyggere for at indgå i de ”vigtigste knudepunkter”.

Der vil i Nordsøkommissionens Transportgruppe blive forberedt et samlet svar. Med et kriterium på minimum 1 mio. indbyggere, vil det i store dele af Nordsøkommissionens område stort set kun være hovedstæderne, der lever op til minimumsgrænsen, og det vil formentlig få ganske stor indflydelse på Nordsøkommissionens svar.

Set fra Syddanmark er de nærmeste knudepunkter som med sikkerhed vil blive udpeget, København (Ørestadsområdet) og Hamburg. Men ”Det Østjyske Bybånd” har med sine mindst 1,1 mio. indbyggere også potentiale til at blive udpeget som ”vigtigt knudepunkt”. Det vil have som konsekvens, at der skal fastlægges forbindelser i det mindste mod Hamburg, men evt. også mod nord gennem Jylland i retning mod Oslo samt evt. mod vest via MOS-forbindelser (Motorways of the Sea). Der vil altså ske en formel opprioritering af en række vigtige forbindelser for Østjylland og dermed for Syddanmark.

Udvalget vedr. regional udvilking har drøftet sagen på møde den 9. august 2010 og anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark via Nordsøkommissionen og via sin repræsentant heri søger at få Det Østjyske Bybånd optaget som højtprioriteret/vigtigt knudepunkt i TEN-T-processen.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

14. EU-Kommissionens høring om fremtidens transportpolitik 
 


Bilag:

Kommissionens dokument - Høring om fremtidens politik for TEN-T

 


 

15.    Godkendelse af rammeaftale 2011

Sagsnr:

09/16988


Resumé

Der er udarbejdet et revideret udkastet til rammeaftalen 2011. Udkastet behandles i Regionsrådet den 23. august og i Kommunekontaktudvalget den 1. september, hvorefter de enkelte kommunalbestyrelser skal godkende rammeaftalen senest den 15 oktober. 

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er en årlig lovpligtig aftale, der indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen. Hovedformålet med aftalen er at sikre det rette udbud af pladser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde til borgerne i Syddanmark.

Det er regionsrådet, der ifølge lovgivningen udarbejder forslag til rammeaftalen og dermed er ansvarlig for koordineringen på det specialiserede socialområde.

Udkast til Rammeaftale 2011 er drøftet på administrativt plan med kommunerne i juni og august måned i Det Administrative Samarbejdsforum (DAS). 

Forslag til Rammeaftale 2011 behandles i regionsrådet den 23. august, i Kommunekontaktrådet den 25. august samt i Kommunekontaktudvalget den 1. september. Herefter udsendes forslaget til de 22 kommuner til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Rammeaftalen skal være godkendt i regionsråd og kommunalbestyrelser senest den 15. oktober.

De væsentlige tendenser der er beskrevet i rammeaftalen 2011 er:

 • Forstærket behov for at følge udvikling i kapacitet af pladser idet flere kommuner planlægger at oprette flere tilbud/ udvide antal pladser på eksisterende tilbud
 • Kommunerne ønsker at videreførere strategier om høj grad af selvforsyning
 • Flere kommuner forventer fortsat at købe specialiserede pladser hos andre udbydere
 • Kommunerne giver udtryk for øget efterspørgsel efter pladser, bl.a. til borgere med autisme, sindslidelser, senhjerneskadede og visse udviklingshæmmede
 • Kommunerne beskriver en række beslutninger eller planer om at oprette tilbud lokalt. Heraf en del dagtilbud samt øget brug af §85-støtte i eget hjem som alternativ til døgntilbud.
 • Kommunerne ønsker, at der fortsat skal være fokus på udviklingen af særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter samt særligt høje takster.

I forhold til rammeaftalen for 2010 er rammeaftalen for 2011 karakteriseret ved, at den er blevet kortere i sit omfang, idet flere oplysninger er flyttet til bilagsmaterialet bl.a. kommunernes beskrivelse af deres forventninger til forbrug og udbud af pladser. Derudover har DAS besluttet, at der ikke skal beskrives fokusområder i rammeaftalen 2011. Siden 2007 har arbejdsgrupper nedsat af DAS arbejdet videre med fokusområderne og udarbejdet rapporter, som er blevet forelagt DAS. Derimod er der i rammeaftalen 2011 beskrevet en række temaer, som DAS vil drøfte på deres møder.

Der gøres opmærksom på, at det af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi i 2011 fremgår, at regeringen vil fremsætte lovforslag om forenkling af de sociale rammeaftaler samt om at koordineringen af det specialiserede socialområde overgår til kommunerne.

Udvalget for socialområdets fremtidige profil er på møde den 14. juni 2010 blevet orienteret om udkast til rammeaftale 2011 og vil ligeledes blive orienteret om det reviderede forslag til rammeaftalen på udvalgets møde den 16. august 2010.

Det samlede bilagsmateriale til rammeaftale 2011 kan ses på følgende link: http://www.socialportalsyd.dk

Indstilling

Det indstilles:

 • At Rammeaftale 2011 på det sociale område i Syddanmark godkendes, under forudsætning af, at forslaget godkendes i Kontaktudvalget den 1. september 2010.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Regionsrådet godkendte indstillingen med en tilføjelse af et tema om forsyningssikkerhed samt enkelte justeringer i takstprincipperne vedr. forrentning samt procedurer for nedlæggelse af pladser, under forudsætning af, at Kommunekontaktrådet tilslutter sig disse tilføjelser.

Se beslutningen på video:

15. Godkendelse af rammeaftale 2011 
 


Bilag:

Rammeaftale - Udkast pr. 9. august 2010

 


 

16.    Brev til KKR Syddanmark vedr. reduktion af takster

Sagsnr:

10/8731


Resumé

Kommunekontaktrådet i Syddanmark anbefalet alle udbydere på det specialiserede socialområde at reducere de samlede omkostninger og hermed taksterne på det specialiserede socialområde med 2 % i 2011 og 3 % i 2012. Udkast til svar fra Region Syddanmark skal godkendes.

Sagsfremstilling

I brev af 7. juni 2010 har Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark anbefalet alle udbydere på det specialiserede socialområde at reducere de samlede omkostninger og hermed taksterne på det specialiserede socialområde med 2 % i 2011 og 3 % i 2012. Baggrunden for denne henvendelse er, at kommunerne i de senere år har oplevet ganske betydelige stigninger i udgifterne til det specialiserede socialområde.

Med udgangspunkt i henvendelsen fra KKR er der gennemført en nærmere analyse af takstudviklingen for de regionale institutioner. Analysen dokumenterer ikke ekstraordinære stigninger i taksterne i de seneste år på den del af det specialiserede socialområde, der er omfattet af rammeaftalen. Herudover viser bl.a. KL’s egne analyser, at de væsentligste årsager til væksten i kommunernes udgifter på det specialiserede socialområde skal findes inden for specialundervisningen på børn og unge området. Der er her tale om områder, der med enkelte undtagelser, alene drives af kommunerne.

Med de besparelser, regionsrådet på opfordring fra KKR Syddanmark har gennemført i 2009, er der meget begrænset omfang mulighed for at finde yderligere besparelser, der ikke medfører serviceforringelser for brugerne. Samtidig er der dog altid fokus på at effektivisere tilbuddene. Med udgangspunkt i den nu ændrede lov om retssikkerhed (ændringen omkring handle- og betalingskommuner) vil regionen løbende sammen med handlekommunerne vurdere serviceniveauet i forhold til den enkelte borger. I den forbindelse vil regionen også sammen med kommunerne vurdere mulighederne for effektivisering af den støtte, der ydes den enkelte borger.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udkast til svar til KKR Syddanmark godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Ole Finnerup Larsen og Pierre Topaz kunne ikke tiltræde indstillingen med begrundelsen;  Region Syddanmarks svar er ikke tilstrækkelig ordentligt. Regionen bør anerkende – frem for afvise, at der er dokumentation for stigningen på det specialiserede sociale område.

Se beslutningen på video:

16. Brev til KKR Syddanmark vedr. reduktion af takster


Bilag:

Brev fra KKR om reduktion af takster

Udkast til brev til KKR Syddanmark

 


 

17.    Helhedsplan vedr. det tidligere Strandvænget

Sagsnr:

10/8714


Resumé

Udkast til Helhedsplan for modernisering og udflytning fra Strandvænget forelægges til godkendelse. Helhedsplanen er en rammeplan, således at hver enkelt af de faser, som fremgår af rokadeplanen, vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse og meddelelse af anlægsbevilling. Der vil således være mulighed for løbende at revurdere det samlede pladsantal og dermed den resterende del af planen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog d. 22. juni 2009 et forslag om nyorganisering af Strandvænget og Østerhuse, og d. 23. november 2009 godkendte regionsrådet navnene for de nye organisationer. Af praktiske årsager er betegnelsen Strandvænget anvendt i dette dagsordenspunkt og de vedhæftede bilag.

I forbindelse med behandlingen af en plan for modernisering af Strandvængets botilbud mv. besluttede regionsrådet d. 27. oktober 2008, at  igangsætte et arbejde med en langsigtet strategi for fornyelse og modernisering af regionens botilbud og øvrige sociale tilbud.

Der er på baggrund heraf udarbejdet en boligplan, som regionsrådet godkendte d. 23. november 2009, hvor renovering af Strandvænget er prioriteret til gennemførelse i fase 1. Den 21. december 2009 godkendte regionsrådet, at der indgås handel med Nyborg Kommune om køb af grund til udflytning af ca. 30 boliger fra Strandvænget. Endvidere har regionsrådet godkendt, at der afgives bud vedr. køb af grund i Kerteminde med henblik på udflytning af ca. 20 pladser.

Under arbejdet med opfølgning på regionsrådets beslutninger har der vist sig at være behov for en samlet plan for moderniseringen af Strandvænget. Endvidere er der med de efterfølgende beslutninger i regionsrådet sket nogle indsnævringer og præciseringer af den fysiske plan for modernisering af Strandvængets tilbud, i forhold til moderniseringsplanen fra 2008.

Der er derfor udarbejdet forslag til helhedsplan for modernisering og udflytning fra Strandvænget.

I Helhedsplanens afsnit resumeres følgende anbefalinger:

 • at det samlede pladsantal reduceres over en periode fra 165 til 146
 • at der gennemføres nybyggeri af ialt 52 pladser på ovennævnte grunde i Nyborg og Kerteminde
 • at størstedelen af de nuværende boafdelinger renoveres i et antal faser, således at der etableres ca. 79 nye to-rums boliger (16 eksisterende to-rumsboliger bevares)
 • at renoveringen gennemføres i den rækkefølge, som fremgår af rokadeplanalternativ 4 (vedlagte bilag 1) - de øvrige undersøgte alternativer er refereret i bilag 2
 • at en mere effektiv udnyttelse af bygningsarealerne vil medføre at nogle af de bygninger, som ikke renoveres, kan forventes fraflyttet og stillet til rådighed for andre formål
 • at den fremtidige funktion, organisering og placering af ejendommens nuværende fælles- og serviceenheder drøftesl i en dialog mellem parterne, således at der bliver taget stilling hen over efteråret 2010.

Helhedsplanen beskriver endvidere en procedure, der skal følges ved valg af fremtidig bolig, herunder de pårørendes inddragelse i valget.

Det bemærkes, at det i det anbefalede rokadeplanalternativ er forudsat, at Børnehusenes pladsantal i Nyborg reduceres i forbindelse med etablering af nyt børnetilbud i Odense (se bilag 3). De sidste faser i alternativet vil skulle revideres, såfremt sådant forslag ikke bliver vedtaget.

Helhedsplanen indebærer, at der bevares et større antal pladser på Strandvænget end forudsat i moderniseringsplanen fra 2008. Dermed vil det ikke være muligt at etablere så mange forskellige boligmiljøer som nævnt i moderniseringsplanen.

Det forventes, at helhedsplanen vil kunne gennemføres indenfor de ca. 245 mio. kr., der samlet er afsat i investeringsbudget 2010 til større ombygning af Strandvænget samt Børnehusene Nyborg og Strandhøjskolen (nu Specialskolen Storebælt).

Udkast til Helhedsplan har været forelagt formændene for de tre pårørenderåd for Engbo, Lilleskov og Skovhuse. De bemærkninger dette gav anledning til, er indarbejdet i det vedlagte udkast til helhedsplan.

Udkast til helhedsplan bliver d. 16. august behandlet af udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil. Anbefaling fra udvalget vil foreligge til regionsrådsmødet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udkast til Helhedsplan for Strandvænget godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

17. Helhedsplan vedr. det tidligere Strandvænget


Bilag:

Helhedsplan for Strandvænget

Bilag 1 - Helhedsplan

Bilag 2 til Helhedsplan vedr. Strandvænget

Bilag 3 til Helhedsplan vedr. Strandvænget

 


 

18.    Strandvænget, pavillonby - anlægsbevilling

Sagsnr:

09/12676


Resumé

Det er en forudsætning for gennemførelse af renovering af Strandvænget, at der frigøres en bygning til ombygning. Frigørelse kan praktisk og økonomisk bedst ske ved at der på Strandvængets grund etableres en pavillonby til midlertidig udflytning. Under forudsætning af at Helhedsplan vedr. Strandvænget godkendes (se andet punkt på dagsordenen), søges der om anlægsbevilling til etablering af pavillonby.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 23. november 2009 den langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet i Region Syddanmark (boligplanen). Ifølge planen skal Strandvænget ombygges. Strandvængets bygninger er i dag tæt på at være fuldt udnyttede. En renovering, som skal kunne afsluttes inden for et kortere åremål, vil kræve, at der arbejdes i flere afdelinger af gangen. For at få frigjort afdelinger til renovering er det dels nødvendigt at etablere nybyggeri udenfor ejendommen og dels at der midlertidigt skaffes genhusningsmulighed for ca. 14 beboere i hele byggeperioden.

Den praktisk og økonomisk bedste løsning af genhusningsbehovet vil være at etablere en pavillonby på Strandvængets grund. Det er økonomisk mest fordelagtigt at købe pavillonerne frem for at leje dem. Pavillonerne har en anslået anskaffelsespris på ca.5,9 mio. kr. Hertil kommer udgifter til midlertidige veje, stier, belægninger og p-pladser samt etablering af forsyningsledninger (el, vand, varme, telefon, kloak) mv., til anslået ialt ca. 1,1 mio. kr. Den samlede udgift er anslået til 6,950 mio. kr. Udgiften afskrives over 10 år. Da pavillonerne er en forudsætning for hele rokadeplanen, fordeles afskrivningen (mens pavillonerne bruges til midlertidig genhusning) på samme måde som anlægsopgaver hidtil er fordelt på Strandvænget, således at den belaster taksten for samtlige institutioner på det hidtidige Strandvænget. Efter brug fordeles restafskrivning fratrukket salgsindtægt på samme måde.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det midlertidige genhusningsbehov løses ved køb af pavilloner til opstilling på Strandvængets grund.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 6,950 mio. kr. (indeks 123,4).
 • At der frigives rådighedsbeløb på 6,950 mio. kr. i 2010 finansieret af den afsatte ramme til ombygning på Strandvænget.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til inden for den godkendte anlægsbevilling at godkende resultatet af prisindhentningen.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

18. Strandvænget, pavillonby - anlægsbevilling 
 


 


 

19.    Godkendelse af byggeprogram - Lokalpsykiatrisk Center i Fredericia.

Sagsnr:

10/16


Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet, at der indgåes lejeaftale mellem Fredericia Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark om placering af det regionale lokalpsykiatriske center i samme bygningskompleks som Fredericia Kommunes socialpsykiatri, og at der blev afsat rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til ombygninger. Byggeprogram for ombygningen forelægges til godkendelse og samtidig en frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 25. januar 2010, at der indgåes lejeaftale mellem Fredericia Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark om placering af det regionale lokalpsykiatriske center i samme bygningskompleks som Fredericia Kommunes socialpsykiatri samt andre kommunale aktiviteter i midtbyen i Fredericia. Der er tale om det tidligere plejehjem Sct. Josephs i Fredericia. Idet Fredericia Kommune ikke ønsker at forestå de nødvendige ombygninger til brug for det lokalpsykiatriske center, afsatte Regionsrådet ved samme lejlighed et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til gennemførelse af ombygningerne.

Med vedlagte byggeprogram foreligger der nu et projekt for de nødvendige ombygninger i Fredericia.  

Med hensyn til det specificerede driftsbudget for det fremtidigt større lejemål i Fredericia, vil dette blive forelagt ved en senere budgetregulering i efteråret 2010, idet der er afsat driftsramme til udvidelsen inden for psykiatriens budgetområde. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet for ombygningen af Sct. Josephs til lokalpsykiatrisk center godkendes.
 • At rådighedsbeløbet på 4,1 mio. kr. frigives. 
 • At psykiatri-og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for byggeriet under forudsætning af, at dette holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget indstillede desuden:

At der meddeles anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. (indeks 123,4) til ombygning af Lokalpsykiatrisk Center, og at det afsatte rådighedsbeløb i 2010 til formålet frigives.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Se beslutningen på video:

19. Godkendelse af byggeprogram - Lokalpsykiatrisk Center i Fredericia.


Bilag:

Byggeprogram - Lokalpsykiatrisk Center, Fredericia

 


 

20.    Engbo - etablering af 32 pladser i Nyborg

Sagsnr:

09/12679


Resumé

Regionsrådet godkendte i december 2009 køb af grund på Skaboeshusevej i Nyborg med henblik på etablering af ca. 30 boliger som udflytning fra Strandvænget. Der er nu udarbejdet byggeprogram vedr. etablering af 32 boliger, hvortil der søges anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 27. oktober 2008, at der kunne igangsættes mindre, nye botilbud uden for Strandvængets bygningsmasse med henblik på at aflaste de nuværende bygninger. På denne baggrund blev det planlagt at udflytte ca. 30 beboere til et nybyggeri i Nyborg. Byggeriet vil blive hovedsæde for botilbuddet Engbo.

En nedsat arbejdsgruppe bl.a. med repræsentanter fra Engbo´s pårørenderåd har nu udarbejdet byggeprogram, som anbefaler etablering af 32 boliger på grunden. Ifølge rumprogram i byggeprogrammet vil der være behov for opførelse af ca. 2750 m2 til 32 to-rumsboliger med tilhørende fællleslokaler, personalefaciliteter og administrationslokaler for Engbo. Det forudsættes, at projektet opføres efter serviceloven.

Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 49,1 mio. kr. Heraf er der tidligere til grundkøb bevilget 2,5 mio. kr. Det resterende beløb på 46,6 mio. kr. foreslås finansieret af den i investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år, svarende til ca. 133 kr. pr. beboer pr. døgn.

Indstilling

Det indstilles:

 • At resumé af byggeprogram godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 46,6 mio. kr. (indeks 123,4) til etablering af 32 pladser til Engbo som tillæg til den tidligere bevilling til grundkøb og omkostninger.
 • At der afsættes rådighedsbeløb på 46,6 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2010, 23 mio. kr. i 2011 og 23,1 mio. kr. i 2012, og at beløbene frigives.
 • At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, hvor der pt. er afsat ca. 195 mio. kr., heraf ca. 55 mio i 2010 (før bevilling til pavillonby) og 40 mio. kr. i hver af årene 2011-2012.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

20. Engbo - etablering af 32 pladser i Nyborg


Bilag:

Engbo, 32 pladser - resumé af byggeprogram

 


 

21.    Østruplund - om- og nybygning

Sagsnr:

09/14286


Resumé

På investeringsbudgettet er der afsat 45 mio. kr. til etablering af nutidige rammer for det sociale tilbud Østruplund. Der søges om anlægsbevilling til nybyggeri og ombygning af den eksisterende hovedbygning.

Sagsfremstilling

Østruplund er et bo- og beskæftigelsestilbud til 32 psykisk og fysisk udviklingshæmmede, herunder udadreagerende og domfældte voksne beboere. Tilbudet er beliggende på to adresser: 6 pladser i Otterup og 26 pladser i Østrup. Begge bygninger er ikke hensigtsmæssigt indrettet i forhold til nutidige krav. Især er der på adressen i Østrup tale om lange, smalle gange, stejle trapper og værelser uden eget bad og toilet.

I henhold til den boligplan, som regionsrådet godkendte den 23. november 2009 foreslås det at nyopføre egnede, fremtidssikrede boliger i parken eller ved tilkøb af nabogrund. Endvidere blev det foreslået at hovedbygningen ombygges til administration, beskæftigelse samt nogle få boliger. I forbindelse med nybyggeriet skal ejendommen i Otterup afhændes.

Under arbejdet med opfølgning på boligplanen har der være undersøgt en række alternativer mht. fordelingen af antallet af nybyggede og renoverede boliger samt placering af nybyggeriet. Ud fra parametre om gruppestørrelse, anlægsøkonomi og hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende ejendom samt efter drøftelse med planmyndigheden i Nordfyns Kommune peger den nedsatte projektgruppe blandt disse alternativer på følgende løsning: Der erhverves en nabogrund, hvor der etableres to nybyggede klynger hver med 12 to-rums boliger á ca. 70 m2 incl. tilhørende fælles- og personalefaciliteter. Hovedbygningen ombygges til administration, beskæftigelse samt 8 to-rums boliger.

På grund af håndværkeropgavernes fuldstændig forskelligartede karrakter opdeles opgaven i to projekter: nybyggeriet og renoveringen. For at undgå genhusning andetsteds gennemføres de to projekter i to etaper: nybyggeriet udføres juni 2011 - juni 2012 og renoveringen august 2012 - juni 2013. Den samlede anlægsperiode bliver derfor længere end forudsat i investeringsbudget 2010, hvorfor rådighedsbeløbene foreslås ændret således:

 

Investeringsbudget mio. kr.

Forslag mio. kr.

2010

10,000

01,000

2011

20,000

14,000

2012

15,000

15,000

2013

 

15,000

ialt

45,000

45,000

Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter for nybyggeriet vil andrage 31,4 mio. kr. og for ombygningen 13,6 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af kassen. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år, svarende til 128 kr. pr. beboer pr. døgn.

Indstilling

Det indstilles:

 • At resumé af byggeprogram godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 45,000 mio. kr. (indeks 123,4) til køb af grund, nybyggeri af 24 to-rums boliger samt renovering af Østruplunds hovedbygning.
 • At de afsatte rådighedsbeløb i 2010-2012 ændres som foreslået i sagsfremstillingen og frigives. 
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at gennemføre køb af naboejendom samt til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

21. Østruplund - om- og nybygning 
 


Bilag:

Østruplund, om- og tilbygning - resumé af byggeprogram

 


 

22.    Egely, etablering af aktiverings- og beskæftiglesestilbud

Sagsnr:

10/2362


Resumé

På investeringsbudgettet for 2010 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2010 til etablering af forbedrede aktiverings- og beskæftigelsestilbud på Egelys sikrede afdelinger. Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Ungdomsinstitutionen Egely har forskellige målgrupper/afdelinger, herunder to sikrede afdelinger i Nr. Åby (på samme adresse) - en særlig sikret afdeling med 5 pladser og en "almindelig" sikret afdeling med 15 pladser. De to afdelinger modtager unge i varetægtssourrogat eller som led i en ungdomssanktion. At blive anbragt på en sikret afdeling betyder således at man bliver frataget sin frihed i den periode opholdet varer.

De éksisterende rammer for beskæftigelsestilbud i de sikrede afdelinger er små og spredt i byggeriet. Der er et stort ønske om at samle og styrke aktiverings- og beskæftigelsesmulighederne - især i forhold til arbejdsmarkedrelaterede kompetancer. Nybyggeriet vil give de unge mulighed for en hverdagsstruktur og et indhold, der trods de sikrede rammer nærmer sig det som andre unge med tilsvarende forudsætninger kan deltage i. Tilbudet kan give de unge mulighed for erhvervsgrundtræning, lære at begå sig i en arbejdssituation og give grundviden om værktøj, sikkerhedsforhold osv.

Værkstederne indrettes, så de giver mulighed for at få kendskab til elementer af bygnings- og træhåndværk, mekanik- og metalområdet samt kreative fagområder. Værkstederne suppleres med de allerede eksisterende strukturerede læringsprogrammer, herunder skole, sociale træningsprogrammer og deltagelse i madlavning og rengøring.

Der nybygges ca. 400 m2 fordelt på to etager. Byggeriet påregnes udført september - december 2010. Beløbet på 4,5 mio kr. vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år, svarende til 21 kr. pr. beboer pr. døgn.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 4,5 mio kr. (indeks 123,4).
 • At det afsatte rådighedsbeløb i 2010 på 4,5 mio. kr. frigives.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

22. Egely, etablering af aktiverings- og beskæftiglesestilbud 
 


Bilag:

Egely, værksteder - resumé af byggeprogram

 


 

23.    Vedtagelse af tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev

Sagsnr:

10/2165


Resumé

Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev, Vejle Kommune, fremsendes til vedtagelse i regionsrådet. Der er ingen ændringer i forhold til den råstofplan, som regionsrådet vedtog den 23. februar 2009, hvor graveområdet ved Jerlev var en del af planen. Tillægget er udarbejdet på baggrund af en afgørelse i naturklagenævnet vedrørende partshøring af råstofplanen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perioden 2008 til 2020. Udlæg af et nyt graveområde ved Jerlev var en del af planen, og området har en væsentlig betydning for forsyningen med råstoffer i Trekantområdet i de nærmeste 12 år.

Den vedtagne råstofplan blev påklaget til Naturklagenævnet med opsættende virkning.  Naturklagenævnet meddelte den 7. september 2009, at råstofplanen kunne opretholdes som gyldig vedtaget, bortset fra udlæg af graveområdet ved Jerlev i Vejle Kommune. Denne del af planen blev hjemvist med henblik på partshøring og fornyet realitetsbehandling. Naturklagenævnet tager således ikke stilling til råstofplanens indhold, men alene klager over retlige forhold.

I dette tillæg til råstofplan genfremsættes forslaget til udlæg af et graveområde ved Jerlev, Vejle Kommune, som et tillæg nr.1 til Råstofplan 2008 – 12  for Region Syddanmark. Der er ingen ændringer i det fremsendte forslag i forhold til den af regionsrådet vedtagne råstofplan. Tillægget indeholder desuden en miljørapport med en miljøvurdering af tillægget i.h.t. Lov om Miljøvurdering.

Forslaget har været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til §6a, stk. 3. i Råstofloven. Samtidig med fremsættelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

Regionen har modtaget 5 indsigelser fra beboere i området samt indsigelse fra Vejle Kommune. Indsigelserne, der er resumeret i bilag 2, giver ikke anledning til ændringer i planen ud over en mindre redaktionel rettelse.

Sagen har været drøftet i udvalget vedr. regional udvikling på møde den 9. august 2010. Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles: 

 • At tillæg nr.1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev, Vejle Kommune vedtages.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

SF tog forbehold overfor indstillingen.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Socialistisk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.

Mindretalsudtalelse fra SF:

SF kan ikke støtte grusgraven ved landsbyen Jerlev. Selvom der efter høringer er udtaget områder fra udgravningsområdet tæt på landsbyen, så finder SF ikke, at der er taget hensyn nok til lokalbefolkningen i landsbyen. De vil blive meget påvirket af gener såsom støj, rystelser, kørsel og sandflugt. Desuden omgiver sandgraven også et større naturområde, som derved forstyrres meget. Der ligger desuden heller ikke information nok i bilagsmaterialet omkring kompensation for de gener lokalbefolkningen udsættes for og omkring genopretningen af området efter endt udgravning. SF anerkender behovet for sandgravning til forskellige formål, ligeledes at dette sand ikke skal transporteres længere end højest nødvendigt. Men i tilfældet med grusgraven ved Jerlev er der ikke taget hensyn nok til lokalbefolkningen. SF efterlyser mere information om andre muligheder for sandgravningslokaliteter, hvor generne for mennesker eller natur er minimale.

Se beslutningen på video:

23. Vedtagelse af tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev

 


Bilag:

Resume af indsigelser til forslaget og svar

Tillæg nr. 1

 


 

24.    Samtykke til råstoftilladelse i Esbjerg kommune

Sagsnr:

10/9083


Resumé

Esbjerg Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om Regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger udenfor graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse.

Sagsfremstilling

Esbjerg kommune har fremsendt ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 3m Skads, Esbjerg. Det drejer sig om et areal på 11 ha tæt på Esbjerg Flyveplads. Ribe Amt har tidligere den 19. juni 2006 meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer på denne ejendom til Søhale Sten & Grus, men tilladelsen er bortfaldet, da indvindingen ikke var startet op inden 3 år fra tilladelsens udstedelse. Ejendommen ejes af Billum Vognmandsforretning ApS, Vesterhavsvej 30, 6852 Billum, der nu søger om tilladelse på samme areal. Esbjerg kommune anbefaler, at der meddeles tilladelse på arealet på samme vilkår som den tidligere tilladelse.

I henhold til Råstofplan 2008 og ”Vejledning i administration af råstofloven” kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde med Regionsrådets samtykke. Sagen er fuldt oplyst gennem den tidligere sagsbehandling, og der er ikke indtruffet ændrede forudsætninger  for ansøgningen. Det ansøgte anses derfor omfattet af råstofplanens undtagelsesbestemmelser, j.f. retningslinie pkt. 4.3.3.

Udvalget vedr. regional udvikling har behandlet sagen på møde den 9. august 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

At der meddeles samtykke til det ansøgte.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

SF tog forbehold overfor indstillingen.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

24. Samtykke til råstoftilladelse i Esbjerg kommune


Bilag:

Kort over ansøgt indvindingsområde - Esbjerg

 


 

25.    Samtykke til råstofansøgning - Sønderborg Kommune

Sagsnr:

10/3539


Resumé

Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om Regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger udenfor graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse.

Sagsfremstilling

Sønderborg kommune har fremsendt ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 961 Egernsund, Egernsund. Arealet har tidligere været udgravet og ligger i tilknytning til eksisterende lergrav umiddelbart øst for Matzens teglværk i Egernsund. Der er tale om udgravning af restforekomster på arealer, der er omfattet af anmeldte rettigheder i henhold til råstofloven af 1972. Det betyder, at der ikke kan meddeles afslag på indvinding i henhold til råstofloven, men at anden lovgivning kan være til hinder for indvinding.

I henhold til Råstofplan 2008 og ”Vejledning i administration af råstofloven” kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde med regionsrådets samtykke.

Sønderborg Kommune anbefaler det ansøgte og har ikke konstateret andre interesser der er til hinder for indvinding.

Udvalget vedr. regional udvikling har behandlet sagen på møde den 9. august 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet meddeler samtykke til det ansøgte.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

SF tog forbehold overfor indstillingen.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

25. Samtykke til råstofansøgning - Sønderborg Kommune


Bilag:

Kort over ansøgt indvindingsområde - Sønderborg

 


 

26.    Psykiatrisk dialogforum. Revideret kommissorium

Sagsnr:

10/565


Resumé

På baggrund af drøftelse i psykiatrisk dialogforum anbefales revideret kommissorium der muliggør optagelse af nye foreningsmedlemmer i dialogforums funktionsperiode.

Sagsfremstilling

Psykiatrien modtager fra tid til anden i forskellige sammenhænge henvendelse fra foreninger og organisationer, der er aktive i Region Syddanmark, men ikke repræsenteret i psykiatrisk dialogforum. Eksempelvis har psykiatrien siden april 2010 været i dialog med Borderline-foreningen om muligt medlemskab af dialogforum.

Derudover har PS Landsforeningen (pårørende og spiseforstyrrede) og OCD-foreningen tidligere vist interesse for deltagelse i dialogforum.

Som kommissoriet for psykiatrisk dialogforum er udformet, gives der ikke mulighed for at inddrage nye foreninger som medlemmer af dialogforum.

Spørgsmålet blev drøftet på møde i psykiatrisk dialogforum d. 21. juni 2010. Konklusionen på drøftelsen blev, at psykiatrisk dialogforum anbefaler, at regionsrådet vedtager en revision af kommissoriet. Revisionen betyder, at regionsrådet fremadrettet kan beslutte optagelse af nye medlemmer i psykiatrisk dialogforum. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At revideret kommissorium godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

26. Psykiatrisk dialogforum. Revideret kommissorium 
 


Bilag:

Kommissorium for dialogforum 2010-13

 


 

27.    Politisk involvering i byggeprojekter

Sagsnr:

08/15058


Resumé

Der lægges op til politisk deltagelse i dommerkomiteerne i forbindelse med valg af konkurrenceforslag vedrørende Nyt OUH og fase 2 i Aabenraa.

 

Sagsfremstilling

I regionsrådets regler for byggeri i Region Syddanmark er det i byggeregulativet fastlagt i hvilket omfang regionsrådet er involveret i byggeprojekter. Disse regler er en standard der kan fraviges i de konkrete byggeprojekter, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt, enten fordi de er større eller mindre end den type projekter, som byggeregulativet er udformet efter, eller der foreligger andre særlige forhold.

En række byggesager behandles i udvalg før forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet:


Udvalget vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur på det somatiske område behandler byggesager, der er knyttet til gennemførelsesplanen.

Sundhedsudvalget behandler byggesager, idet udvalget skal følge udviklingen og rådgive regionsrådet i spørgsmål vedrørende sundhedsområdet. Det omfatter også byggesager, der ikke er led i gennemførelsen af den nye sygehusstruktur.

Psykiatriudvalget behandler byggesager vedrørende psykiatriområdet.

Endelig er der i mindre omfang sager vedrørende etablering af faciliteter for lægepraksis.

På regionsrådsformandens initiativ har udvalgsformændene været indbudt til et møde den 29. juni 2010 med henblik på drøftelse af muligheder for yderligere politisk involvering i byggeprojekter. På dette møde blev anbefalingen, at regionsrådet beslutter politisk deltagelse i dommerkomiteer i forbindelse med projektkonkurrencer.

På mødet blev det derudover drøftet, at udvalgene i forbindelse med udvalgsmøderne kunne  tematisere udvalgsmøderne med udvalgte emner, f.eks. anvendelse af standardrum eller anvendelse af Innovationscenteret – center for brugerdreven innovation i Odense – til at illustrere fysiske modeller eller beskrive arbejdsprocesser.

Dommerkomiteer
Projektkonkurrencen for Nyt OUH er i gang og konkurrenceprogrammet er udsendt til de prækvalificerede rådgiverkonsortier. Der nedsættes en dommerkomite med 9 medlemmer, hvoraf 3 er fagdommere, Syddansk Universitet har 2 pladser, hvilket giver mulighed for at udpege op til 4 regionsrådsmedlemmer til dommerkomiteen.

I Aabenraa er fase 1 af den somatiske udbygning i gang. Når fase 2 skal igangsættes, kan der nedsættes en dommerkomite med 9 medlemmer, heraf 3 fagdommere. Det giver mulighed for at udpege op til 6 regionsrådsmedlemmer til dommerkomiteen. Dette vil forelægges på et senere tidspunkt.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der udpeges op til 4 regionsrådsmedlemmer til at deltage i dommerkomiteen vedrørende Nyt OUH.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet udpegede følgende til dommerkomiteen til Nyt OUH:

 • Poul-Erik Svendsen
 • Mette Valentin
 • Carl Holst
 • Stephanie Lose

 

Regionsrådet udpegede følgende til dommerkomiteen til fase 2 i Aabenraa:

 • Andrea Terp Christensen
 • Pia Tørving
 • Henrik J. Møller
 • Carl Holst
 • Stephanie Lose
 • Jytte G. Lauridsen

Se beslutningen på video:

27. Politisk involvering i byggeprojekter


 


 

28.    Studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling

Sagsnr:

10/9778


Resumé

Det foreslås, at der arrangeres et 2-dages studiebesøg til Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling fra søndag aften den 7. til tirsdag aften den 9. november 2010. Formålet med besøget er at belyse udvalgets arbejdsområder i et europæisk perspektiv.

Sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling har som en del af sit kommissorium til opgave at følge udviklingen og rådgive regionsrådet i spørgsmål vedr. bl.a. regionens internationale samarbejde.

Formålet med et studiebesøg til Bruxelles er på et tidligt tidspunkt i regionsrådsperioden at belyse udvalgets arbejdsområder i et europæisk perspektiv gennem besøg på det Syddanske Bruxelleskontor og møder med relevante partnere i Danske Regioner, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Regionsudvalget.

Besøget skal give udvalgets medlemmer opdateret baggrundsviden og dermed bedre forudsætninger for at kvalificere Region Syddanmarks internationale engagement med udgangspunkt i den internationale strategi.

Studiebesøget vil blive afholdt fra søndag aften den 7. til tirsdag aften den 9. november 2010.

Udvalget for Regional Udvikling blev på mødet den 9. august 2010 orienteret om forslag til Bruxellestur.

Indstilling

Det indstilles:

 • At budget, program samt antal deltagende udvalgsmedlemmer til studiebesøget i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling fra den 7. til den 9. november 2010 godkendes.
 • At regionsrådet anmoder udvalgets medlemmer om at deltage i studiebesøget, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk 5.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet dog med den ændring, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at regionsrådet medlemmer har mulighed for at tilslutte sig studiebesøget.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Se beslutningen på video:

28. Studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling 
 


Bilag:

Studiebesøg Bruxelles 2010 - Foreløbigt program

Studiebesøg Bruxelles 2010 - Deltagerliste og budget

 


 

29.    Deltagelse i generalforsamling for CPMR

Sagsnr:

10/624


Resumé

Preben Friis-Hauge er tidligere udpeget til Nordsøkommssionen. I dette regi skal han også deltage i Conference of Peripheral Maritime Regions´ (CPMR)generalforsamlinger.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 25. januar 2010 blev regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge udpeget som Region Syddanmarks repræsentant til Nordsøkommissionen, herunder som medlem af Nordsøkommissionens Transportgruppe.

Preben Friis-Hauge er af Nordsøkommissionens bestyrelse blevet udpeget som næstformand i Transportgruppen.

Qua dette hverv er Preben Friis-Hauge herefter også medlem af Nordsøkommissionens bestyrelse, dog uden stemmeret.

Nordsøkommissionen er en underorganisation i forhold til CPMR, som er en paraplyorganisation for seks kommissioner, der arbejder for større indflydelse i EU for regioner i Europas "udkantsområder", herunder bl.a. regionerne omkring Nordsøen og Østersøen.

Som næstformand i Transportgruppen og medlem af bestyrelsen for Nordsøkommissionen vil Preben Friis-Hauge skulle deltage i CPMR´s årlige generalforsamlinger,  næste gang den 29. september til den 1. oktober 2010.

Det foreslås, at regionsrådet anmoder Preben Friis-Hauge om at deltage i CPMRs generalforsamlinger, jfr. bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f , jfr. stk. 5. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet anmoder regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge om at deltage i CPMR´s generalforsamlinger.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

29. Deltagelse i generalforsamling for CPMR


 


 

30.    Udskiftning af medlemmer i udvalg

Sagsnr:

10/10258


Resumé

Regionsrådsmedlemmerne Mette Valentin og John Hyrup Jensen ønsker at bytte medlemskab i to udvalg. Derudover ønsker regionsrådsmedlemmerne Thies Mathiasen og Jytte G. Lauridsen at bytte medlemskab i fire udvalg.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmerne Mette Valentin og John Hyrup Jensen, begge SF, har meddelt, at de ønsker at bytte medlemsskab af to af de særlige udvalg som følger:

John Hyrup Jensen overtager Mette Valentins plads i udvalget vedr. den præhospitale indsats. Mette Valentin overtager John Hyrup Jensens plads i udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil. 

Derudover har regionsrådsmedlemmerne Thies Mathiasen og Jytte G. Lauridsen, begge Dansk Folkeparti, har meddelt, at de ønsker at bytte medlemsskab af fire af de særlige udvalg som følger:

Thies Mathiasen overtager Jytte G. Lauridsens pladser i udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde og udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

Jytte G. Lauridsen overtager Thies Mathiasens pladser i udvalget vedr. den præhospitale indsats og udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur.

Valg til et udvalg gælder som udgangspunkt for udvalgets funktionsperiode. Dog kan regionsrådet, på begæring fra et medlem, fritage dette for hvervet for resten af perioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads i udvalget. Medlemsskiftet i udvalgene kan således foretages på denne måde.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet efter begæring fritager Mette Valentin fra sit hverv som medlem af udvalget vedr. den præhospitale indsats. SFs gruppe har meddelt, at John Hyrup Jensen overtager pladsen i udvalget.
 • At regionsrådet efter begæring fritager John Hyrup Jensens fra sit hverv som medlem af udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil. SFs gruppe har meddelt, at Mette Valentin overtager pladsen i udvalget.
 • At regionsrådet efter begæring fritager Jytte G. Lauridsen fra hendes hverv som medlem af udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde og udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Dansk Folkepartis gruppe har meddelt, at Thies Mathiasen overtager pladserne i udvalgene.
 • At regionsrådet efter begæring fritager Thies Mathiasen fra hans hverv som medlem af udvalget vedr. den præhospitale indsats og udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur.Dansk Folkepartis gruppe har meddelt, at Jytte G. Lauridsen overtager pladserne i udvalgene.

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

30. Udskiftning af medlemmer i udvalg 
 


 


 

31.    Orientering om ansættelse af direktører, sygehusledelser og forstandere

Sagsnr:

10/6950


Resumé

Regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehuseledelsen i juli måned 2010, jf. tidligere beslutning herom.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at det skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

I juli måned 2010 er sket følgende ansættelse:

 • Steen Friis er fra den 1. august 2010 ansat som forstander på Center for Høretab og Nyborgskolen. De to institutioner er fusioneret pr. 1. august 2010. Center for Høretab varetager undervisning af børn i henhold til folkeskoleloven, samt specialrådgivning for småbørn og skolebørn, mens Nyborgskolen varetager undervisning af unge voksne.

 

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Til orientering.

Se beslutningen på video:

31. Orientering om ansættelse af direktører, sygehusledelser og forstandere


 


 

32.    Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest

Sagsnr:

09/13397


Resumé

Regionsrådsmedlem Stephanie Lose ønsker at udtræde af bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest. Der skal derfor udpeges et nyt medlem hertil.

Sagsfremstilling

Regionsrådet udpegede på mødet den 25. januar 2010 regionsrådsmedlem Stephanie Lose til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest.

Stephanie Lose har i mail af 10. august 2010 meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ønsket er begrundet med, at hun er blevet ansat på skolen, og vil undgå interessekonflikt.

Udpegningen er gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage Stephanie Lose for hvervet. Gruppen kan herefter besætte pladsen med et nyt medlem.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet fritager regionsrådsmedlem Stephanie Lose fra hvervet som medlem af bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest.
 • At gruppen herefter meddeler, hvem der udpeges som nyt medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest, gældende for resten af valgperioden.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet udpegede Thyge Nielsen.

Se beslutningen på video:

32. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest

 


 


 

33. Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti - Kirsten Andreasen, Tønder

Sagsnr:

08/19204


Resumé

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Kirsten Andreasen (KA), som fremlægges til godkendelse. Fastholdelsesaftalen indebærer, at Kirsten Andreasen får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes hende at sælge sin praksisandel inden fastholdelsesaftalen udløber.

Sagsfremstilling

I medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet den 31. marts 2008, kan der indgås en aftale med en læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

§ 2-aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger er revideret og godkendt af regionsrådet den 25. januar 2010. Det bemærkes, at denne ansøgning behandles efter den aftale, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde d. 27. oktober 2009 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med Kirsten Andreasen.

Baggrunden for indgåelse af aftalen er dels, at det er vurderet, at Tønder er et område med rekrutterings-vanskeligheder og dels som betingelse, at Kirsten Andreasen indgår i et større projekt, hvor 4 af byens praksis etablerer sig i et fælles lægehus, Lægehus Nord, på Tønder Sygehus. Sammenflytningen af praksis vurderes at øge rekrutteringsmulighederne set i lyset af, at de nu indgår i en ny og fremtidssikret praksis med faglig fællesskab, plads til yderligere hjælpepersonale mv.

Praksis er en solopraksis som ved flytning til det nye lægehus drives som samarbejdspraksis.

KA er 65 år og aftalen indebærer, at hun fortsætter i praksis til hun er 68 år, hvis det ikke lykkes at sælge forinden.

Goodwill-garantien beløber sig til xx kr. samt afkøb af inventar på 25.000 kr. KA bliver til gengæld i praksis indtil 1. juni 2013 (køb af lægeår). Garantibeløbet er aftalt på baggrund af regnskabsoplysninger om goodwillværdien af praksis.

Udover fastholdelsesaftalen støttes Kirsten Andreasen med tilskud til flytteudgifter med 50% af udgiften, max. 200.000 kr. jf. § 2-aftalen.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Der afsættes midler inden for rammen.

Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 18. august 2010. Indstillingen herfra vil forelægge til regionsrådsmødet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Kirsten Andreasen i form af goodwillgaranti på de sædvanlige vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.


 


 

34. Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti - Nis Jepsen, Tønder

Sagsnr:

09/12264


Resumé

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Nis Jepsen (NJ), som fremlægges til godkendelse. Fastholdelsesaftalen indebærer, at Nis Jepsen får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel inden fastholdelsesaftalen udløber.

Sagsfremstilling

I medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet den 31. marts 2008, kan der indgås en aftale med en læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

§ 2-aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger er revideret og godkendt af regionsrådet den 25. januar 2010. Det bemærkes, at denne ansøgning behandles efter den aftale, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde den 27. oktober 2009 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med Nis Jepsen.

Baggrunden for indgåelse af aftalen er dels, at det er vurderet, at Tønder er et område med rekrutterings-vanskeligheder og dels som betingelse, at Nis Jepsen indgår i et større projekt, hvor 4 af byens praksis etablerer sig i et fælles lægehus, Lægehus Nord, på Tønder Sygehus. Sammenflytningen af praksis vurderes at øge rekrutteringsmulighederne set i lyset af, at de nu indgår i en ny og fremtidssikret praksis med faglig fællesskab, plads til yderligere hjælpepersonale mv.

Praksis er en solopraksis som ved flytning til det nye lægehus drives som samarbejdspraksis.

NJ er 63 år og aftalen indebærer, at han fortsætter i praksis til han er 65 år, hvis det ikke lykkes at sælge forinden.

Goodwill-garantien beløber sig til xx kr. samt afkøb af inventar på 25.000 kr. NJ bliver til gengæld i praksis indtil 1. juni 2012 (køb af lægeår). Garantibeløbet er aftalt på baggrund af regnskabsoplysninger om goodwillværdien af praksis

Udover fastholdelsesaftalen støttes Nis Jepsen med tilskud til flytteudgifter med 50% af udgiften, max. 200.000 kr. jf. § 2-aftalen.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Der afsættes midler inden for rammen.

Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 18. august 2010. Indstillingen herfra vil forelægge til regionsrådsmødet.

Indstilling

Det indstilles: 

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Nis Jepsen i form af goodwillgaranti på de sædvanlige vilkår.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2010

Indstillingen tiltrådt.

 

 


Siden er sidst opdateret 29-09-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring