Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - referat 28-09-2010

Mødedato
28-09-2010 kl. 15:00
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Etablering af centralt frysehus på Odense Universitetshospital, OUH
  2. Rokadeplan på OUH og heraf afledte byggeprojeter
  3. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patientbefordring
  4. Sundhedsforskning i Region Syddanmark – status og overvejelser om justering af Politik for Sundhedsforskning
  5. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  6. Styr på regionerne - regionernes økonomi i 2010
  7. Forslag til mødeplan for 2011
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 10/12135
  1. Etablering af centralt frysehus på Odense Universitetshospital, OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der har på OUH kunnet konstateres et stigende behov for frysekapacitet til nedfrysning af vævsprøver mv. til temperaturer på hhv. -80 og -130 gr. celsius til brug for vævsprøver fra både OUH og andre af regionens sygehuse. Et projekt for etablering af frysehus på OUH til dette formål blev oprindeligt optaget i investeringsbudgettet for 2009. Projektet vil som en sidegevinst medføre en væsentlig besparelse i energiforbruget.

  OUH har fremsendt et udarbejdet byggeprogram for etablering af frysehuset til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er hensigten  med det fremsendte projektforslag at samle alle nedfrosne vævsprøver i et centralt frysehus, som placeres som en tilbygning til den eksisterende bygning 47(Adffaldsterminalen). Vævsprøver opbevares i dag i decentralt placerede frysere, som er placeret rundt på sygehusets afdelinger. OUH råder i dag over ca. 80 decentralt placerede frysere, og der forventes at være behov for at udvide frysekapaciteten til 165 stk. indenfor en  femårig periode. Ved etablering af et centralt frysehus vil der være væsentlige besparelser i energiforbruget til både nedfrysning og ventilation (som følge af varmeafgivelse fra de decentralt placerede frysere).Energibesparelsen ved etablering af centralt frysehus er beregnet til ca. to mio. kr. pr. år.

  Der er udført en energi- og omkostningsberegning for etablering af et centralt frysehus i sammenligning med decentralt placerede kummefrysere som viser, at investeringen i centralt frysehus er mest fordelagtig når investeringshorisonten bliver længere end syv år. I den forbindelse har OUH gjort opmærksom på, at man ved ibrugtagning af Nyt OUH kan vælge enten at flytte frysehuset til den nye matrikel, da størstedelen af frysehuset med fornuft kan flyttes, eller at man kan betjene Nyt OUH fra den bygning, som nu foreslås etableret. Det udstyr der indsættes i bygningen har således en levetid på op til 30 år.

  Det planlagte frysehus er dimensioneret med plads til ca. 200 containere a 700 liter til nedfrysning til -80 gr. C og 35 containere til nedfrysning til -135 gr. C. Der er forudsat etableret en råhusbygning med et bruttoareal på ca. 500 kvm.som opføres i to etager.  I byggeprogrammet er den samlede udgift opgjort til 27,0 mio. kr.(indeks 123,4) med en fordeling på 2,5 mio. kr. i 2010 og 24,5 mio. kr. i 2011.Der henvises til vedhæftede byggeprogram.

  Projektet for etablering af centralt frysehus er optaget i investeringsbudgettet for 2010 til 24,13 mio. kr. (indeks 123,4). Merudgiften ved den opgjorte anskaffelsespris på 27,0 mio. kr. (indeks 123,4) kan finansieres inden for OUHs decentrale investeringsramme jf. nedenstående oversigt. Det foreslås endvidere, at OUHs driftsramme reduceres med ialt 2,5 mio. kr. pr. år efter ibrugtagning af frysehuset med baggrund i de sparede energiudgifter og de sparede udgifter til udskiftning af decentrale frysere.

  mio. kr.

  2010

  (indeks 121,7)

  2011

  (indeks 123,9)

  I alt

  Anlægsudgift i alt

  2,466

  24,599

  27,065

  Finansieres af afsat rådighedsbeløb

  2,466

  21,718

  24,184

  Finansieres af OUHs investeringsramme

  0

  2,881

  2,881

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at det forelagte byggeprogram godkendes som grundlag for detailprojektering og afholdelse af licitation
  • at der meddeles anlægsbevilling på i alt 27,065 mio. kr.(indeks 123,9) til etablering af centralt frysehus på OUH, og at rådighedsbeløbet frigives som angivet i ovenstående tabel
  • at den forudsatte driftsbesparelse indregnes i OUHs driftsbudget med virkning fra 2012
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/18138
  2. Rokadeplan på OUH og heraf afledte byggeprojeter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehusledelsen på Odense Universitetshospital har fremsendt en rokade- og strukturplan for påtænkte ændringer af  bygninger og andre systemindretninger på matriklen på Søndre Boulevard i Odense. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af gennemførelsesplanen for den vedtagne Akutplan blev der til dette formål  på OUH afsat et rammebeløb på 66 mio. kr. til finansiering heraf.

  Der er indtil nu igangsat projekter for ca. 16 mio. kr. Med rokade- og strukturplanen fremsendes konkrete ønsker om igangsætning af yderliger seks små og mellemstore projekter som beløber sig til ialt 17,8 mio. kr. Af den afsatte ramme resterer herefter ca. 32 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det må overordnet bemærkes, at den udarbejdede rokade- og strukturplan har hovedvægt på en rokadeplan, idet de indeholdte projekter væsentligt tilsigter at løse akutte og semiakutte tiltag, som skal understøtte driften frem mod ibrugtagning af Nyt OUH. Den mere langsigtede strukturering af sygehusets interne sammenhæng vil derimod være et hovedfokus ved etableringen af Nyt OUH. Der foreligger en detaljeret beskrivelse af de enkelte projekter på sagen. For en uddybning af nedenstående beskrivelse henvises i første omgang til den vedhæftede "Rokade- og Strukturplan for OUH".

  Den udarbejde plan opdeler de planlagte tiltag efter hvornår projekterne hensigtsmæssigt skal igangsættes:

  A. Projekter i tilknytning til påtrængende afdelingsrokader og det næsten færdige patienthotel.
  Heraf udgør udgiftsbehovet ved indretninger i forbindelse med ibrugtagning af Patienthotellet ialt 3,950 mio. kr. og for rokaderne vedr. pavillon 41 for Bruger Service, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Centraldepotet og Bygningsafdelingen og endelig for indflytning af Arbejdsmiljø fra den nedlagte afdeling i Vejle ialt 1,400 mio. kr. Der er udarbejdet et notat som udgør et byggeprogram for indretninger i Patienthotellet.

  NB: Det bemærkes at byggearbejderne under A er igangsat uden, at der er meddelt anlægsbevilling. Dette begrundes med, at arbejderne har skullet koordineres med allerede igangværende arbejder. Det er indskærpet overfor OUHs ledelse, at der altid skal foreligge en bevilling inden et arbejde igangsættes..

  B. Større projekter som umiddelbart kan igangsættes.
  Omfatter dels et ombygningsprojekt af forhallen i centralkomplekset og dels udbygning af dokumentations- og sporbarhedssystemet i tilknytning til en foreslået samling af sterilfunktioner for en række afdelinger. For begge disse projektforslag er vedlagt et notat, som indstilles godkendt som byggeprogram for iværksættelse af  byggesager.

  Ombygningsprojektet for forhallen - som gennemføres i løbet af 2011 - har som overordnet formål

  • at skaffe erstatningslokaler bla. til Taxa´s kørselsterminal i de lokaler der blev inddraget i forbindelse med tilbygning af patienthotellet og
  • at underkaste forhallen en tiltrængt opfriskning og herunder skabe moderne og mere publikumsvenlige faciliteter i vente- og cafeteriaområder mv.

  Udbygningen af dokumentations- og sporbarhedssystemet tilsigter at udbygge det eksisterende dokumentations- og sporbarhedssystem, fra idag at dække 3 afdelinger til fremover at dække alle 8 genbehandlingsenheder på OUH. Denne udbygning skal sikre, at OUH kan opfylde de opstillede krav til akkreditering  gældende for genbehandling af flergangkirurgisk udstyr i henhold til bla. Den Danske Kvalitetsmodel. Projektet gennemføres i løbet af 2010.

  De samlede udgifter til ombygningen af forhallen er anslået til 7,006 mio. kr.(indeks 123,9), mens udgifter til udbygningen af dokumentations- og sporbarhedssystemet anslås til 4,105 mio. kr. (indeks 121,7).

  C. Indretning af ekstra lokaler til Medicoteknisk afdeling og lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken.
  Mindre ombygningsprojekter som samlet beløber sig til 1,515 mio. kr. og for hvilke der i henhold til byggestyringsreglerne ikke skal udarbejdes byggeprogram, da udgiften er under 2,0 mio. kr. Projekterne er beskrevet i rokade- og strukturplanen.

  Andre rokader som er under planlægning.Samlet anslået til godt 12 mio. kr. Herunder

  • rokader i forlængelse af ibrugtagning af Vestfløjen - anslås til kr. 7,8 mio
  • renovering af Medicinsk Gatroenterologisk afdelings endoskopifunktion i kælder i bygn. 4 - anslås til 1 mio. kr.
  • indretning af tidlligere blodtagningsområde i centralkomplekset , anslås foreløbigt til ca. 2 mio. kr.
  • indretning af lokale til trykkkammerbehandling, anslås til 1,3 mio,. kr.

  Det forventes, at der allerede i løbet af 2010 vil blive fremsendt ansøgning om anlægsbevillinger for ovennævnte konkrete projekter.

  Reserve til ombygningsbehov som kan forventes i den kommende 5 års periode.
  Gennemførelse af de ovennævnte projekter anslås at koste ialt ca. 30 mio. kr. Af den oprindeligt  afsatte ramme på 66 mio. kr. resterer pt. ca. 50 mio. kr., således at der ved starten af 2011 forventes at være en reserve på ca. 20 mio. kr. til imødekommelse af nye anlægsbehov for de kommende år. Hertil skal lægges yderligere 20 mio. kr., som er afsat til ombygningsbehov som kan opstå som følge af ibrugtagning af den kommende midlertidige akutmodtagelse på OUHs matrikel - nu benævnt FAM Odense. Samlet er der således på investeringsbudgettet afsat en reserve på ialt 40 mio. kr. til ombygningsbehov.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de fremsendte projektplaner for 1) Indretning af Patienthotellet, 2) Ombygning af Forhallen i Centralkomplekset og 3) Udbygningen af Dokumentations- og Sporbarhedssystemet godkendes som byggeprogrammer for gennemførelsen af de nævnte projekter
  • at der meddeles anlægsbevilling og afsættes og frigives rådighedsbeløb til nedenstående projekter med de anførte beløb, og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for "Pulje til indretning af ændrede funktioner":

   

  Rådighedsbeløb og anlægsbevilling i mio. kr

  år 2010 år 2011

   2010 og 2011

  indeks

  121,7 123,9 121,7

  A1 Renovering og indretning af Patienthotellet

  3,950

   

  3,950

  A2 Rokader vedr. Pavillon 41 mv.

  1,400

   

  1,400

  B1 Forhalsprojekt

   

  7,006

  6,881

  B2 Dokumentation- og Sporbarhedssystem til Sterilfunktionen

  4,105

   

  4,105

  C1 Ombygning af lokaler til Medicoteknik

  0,315

   

  0,315

  C2 Lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinik

  1,180

   

  1,180

  Ialt

  10,950

  7,006

  17,841

  • at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresulteterne indenfor de godkendte anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/9578
  3. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er gennemført en tværregional sammenligning af udgifter til og organisering af den siddende patienttransport. Med baggrund i analysens resultater anbefales det, at der igangsættes et nærmere udredningsarbejde, hvor det søges belyst og endeligt afklaret om opgavevaretagelsen af den siddende patienttransport med fordel kan varetages i samarbejde med et regionalt trafikselskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  I 2008 blev der gennemført et EU-udbud af den siddende patienttransport i Region Syddanmark, som formentlig på grund af en begrænset konkurrencesituation på markedet, resulterede i en ikke ubetydelig prisstigning i forhold til det tidligere prisniveau. Varetagelsen af opgaven blev tildelt til de på daværende tidspunkt eneste bydende; Sydjysk Patientbefordring for den jyske del af regionen, og Odense Taxa for det fynske område.

  I forbindelse med regionsrådets tildeling af kontrakter blev det besluttet, at der skulle gennemføres en komparativ analyse af regionernes organisering og udgifter til den siddende patientbefordring, bl.a. med henblik på en vurdering af om der findes alternative og mere omkostningseffektive måder at tilrettelægge patientbefordringen på.

  I vedlagte notat foretages der således en beskrivelse af regionernes organisering af patienttransporten og den forbundne økonomi, og der gøres overvejelser om muligheder i forbindelse med at de eksisterende kontrakter udløber 1. juli 2011 med mulighed for et års forlængelse.

  Sammenligningen af den siddende patienttransport i regionerne, viser en relativt markant forskel mellem den billigste og dyreste region, hvor Region Syddanmark synes at ligge i den mest udgiftskrævende ende af skalaen. Region Syddanmark har en udgift på 132 kr. pr. indbygger, mens Region Midtjylland, som vurderes at være en sammenlignelig region, har en udgift på 87 kr. pr. indbygger. Antallet af kørsler pr. indbygger ligger til gengæld på et relativt ens niveau de to regioner imellem.

  Med til billedet hører dog også, at Region Syddanmark ser ud til at have et af de bedre serviceniveauer målt i forhold til krav til ventetid samt adgang til transport ved anvendelse af det frie sygehusvalg.

  Der kan ud fra analysen derfor ikke endegyldigt peges på hvilken organisering og udbudsform af den siddende patienttransport, der vil være den mest omkostningseffektive. Dog kan analysen indikere at nogle af de regioner, som har valgt at organisere den siddende patienttransport under de regionale trafikselskaber har en relativ omkostningseffektiv ordning.

  Dette skal muligvis ses i sammenhæng med, at det denne vej har været muligt at udbyde kørselsopgaven på en sådan måde, at der tilvejebringes en større priskonkurrence blandt aktørerne på markedet. Samtidig kan der også peges på en mulig økonomisk gevinst ved at kørslerne bliver koordineret med andre former for offentlig (kommunal) kørsel. 

  Det anbefales på den baggrund, at der igangsættes en nøjere analyse af fordele og ulemper ved en konstruktion, hvor patienttransporten sker i samarbejde med et regionalt trafikselskab, herunder også at der sker en vurdering af de afledte organisatoriske konsekvenser, hvis en sådan omlægning iværksættes. Dette, sammenholdt med tidshorisonten for et nyt udbud, betyder at en eventuel organiseringsændring i denne retning, ikke vurderes at kunne træde i kraft med virkning fra udløb af de nuværende kontrakter, hvorfor der lægges op til en forlængelse af de eksisterende kontrakter.

  I tilfælde af, at ovenstående omlægning effektueres vil det være hensigtsmæssigt at kontrakterne forlænges med 8-9 måneder i stedet for 1 år., således at en evt. omlægning ikke skal implementeres midt i en sommerferieperiode, men kan ske i 1. halvår af 2012. Dette vil dog kræve en forhandling med de eksisterende leverandører. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der igangsættes et nærmere udredningsarbejde, hvor det søges belyst og endeligt afklaret om opgavevaretagelsen af den siddende patienttransport i regionen med fordel kan varetagesi samarbejde med et regionalt trafikselskab. Dette vil også indeholde overvejelser om omlægning af den eksisterende organisation for visitations- og booking af transporten
  •  at de eksisterende kontrakter med Odense Taxa og Sydjysk Patientbefordring aftales forlænget.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14203
  4. Sundhedsforskning i Region Syddanmark – status og overvejelser om justering af Politik for Sundhedsforskning
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af udmøntningen af "Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark" fra 2007 er der sat mange nye initiativer i gang , og der ses en positiv udvikling på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark. Der er således et momentum på området, som evt. kan understøttes af en ny revideret "Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark". Desuden er der i mellemtiden sket en del på sundhedsområdet, som med fordel kan adresseres, hvis sundhedsforskningen i Region Syddanmark forsat skal udvikle sig positivt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der var allerede ved Region Syddanmarks opståen politisk vilje til at sikre bedre vilkår for sundhedsforskningen.

  Region Syddanmark ville et sundhedsvæsen, der kunne tilbyde patienterne de bedste behandlingstilbud. Der var derfor fra starten en stor bevidsthed om, at forskningen måtte fremmes, hvis denne vision skulle følges.

  Desuden viste data over midler anvendt til forskning og udvikling, at Region Syddanmark ved regionernes dannelse anvendte færre midler til forskning og udvikling end andre regioner med universitetssygehuse. Region Syddanmark havde særligt svært ved at følge med, når det gjaldt indhentning af forskningsmidler fra eksterne kilder (private og statslige midler). Da flere og flere forskningsmidler udbydes i konkurrence, måtte indsatsen her styrkes. Region Syddanmarks tilsyneladende mindre forskningsaktivitet end regioner med universitetssyge-huse var også et minus i den øgede konkurrence om at rekruttere og fastholde kvalificeret fagfolk indenfor sundhedsvæsnet.

  Da det desuden med sundhedsloven blev pålagt regionerne, at udføre forskning med henblik på udvikling af patientbehandlingen var der mange incitamenter for at styrke forskningsindsatsen i sundhedsvæsnet.

  På denne baggrund udarbejdede regionsrådet i 2007 "Politik for sundhedsforskning", som skulle understøtte en styrkelse af og fortsat vækst i sundhedsforskningen i Region Syddanmark. 

  På baggrund af udmøntningen af "Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark" er der sat mange nye initiativer i gang. Initiativer der for de flestes vedkommende først vil udøve effekter på sundhedsforskningsindsatsen i årerne der kommer. Men der er sat en positiv udvikling i gang på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark. Der er således et momentum på området, som må udnyttes, og som evt. kan understøttes af en ny revideret "Politik for SSundhedsforskning i Region Syddanmark", der afspejler status og politiske visioner for sundhedsforskningen nu og i fremtiden.

  Desuden er der i mellemtiden sket en del på sundhedsområdet, som udfordrer sundhedsforskningen på nye områder.

  Hvis man samler de initiativer, der allerede er sat i gang, de forhold i henhold til målsætningerne i "Politik for Sundhedsforskning" som kræver yderligere opmærksomhed samt de nye udfordringer, der kommer for sundhedsforskningen, kan der opstilles en række temaområder, som kan danne baggrund for en drøftelse af, om "Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark" skal revideres.

  Temaer
  • Sundhedsforskning er til gavn for borgere og samfund
  • Tiltrækning af de bedste klinikere og forskere
  • Universitetshospitalet
  • Den regionale sundhedsforskning
  • Fremtidens Sygehuse
  • Elite og bredde i forskningen
  • Effekter af sundhedsforskningen

  Disse temaer kan med fordel adresseres, hvis sundhedsforskningen i Region Syddanmark forsat skal udvikle sig i den positive retning som ses nu.  Herved kan regionen fortsat reducere efterslæbet i forhold til de regioner vi gerne vil sammenlignes med. Dette kan yde et betydeligt bidrag til, at patienter og borgere også fremover modtager behandling og pleje af højeste standard på sygehusene i Region Syddanmark.

  Desuden vil en fortsat målrettet indsats på sundhedsforskningsområdet sikre udvikling af attraktive kliniske enheder, hvor de mest kvalificerede medarbejdere vil søge ansættelse.

  Med henblik på drøftelse i sundhedsudvalget gives på mødet en status for sundhedsforskningen i Region Syddanmark, status for målsætningerne i "Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark" samt en præsentation af temaområder, der kan inddrages i overvejelserne omkring en evt. revision af "Politik for sundhedsforskning".

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.
  Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med revision af politik for sundhedsforskning.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14027
  5. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsudvalget orienteres om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilke er godkendt af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

  Afdelingen for Kvalitet og Forskning har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres:

  • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b)
  • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5)
  • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6)
  • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12)
  • Apopleksi: All or none, dvs. andelen af patienter, der modtager den fulde pakke af relevante behandlingstilbud og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
  • Mave-tarm kirurgi: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
  • Hjertesvigt: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)

  All or none er et sammensat resultat, som udtrykker, hvor stor en andel af patienterne, der overholder standarderne på alle punkter. For hjertesvigt ligger resultatet for all or none relativt lavt - typisk under 10%. Den primære årsag hertil er, at forholdsvis få patienter får fysisk træning. For det første fordi ikke alle patienter forventes at have behov for fysisk træning, og for det andet fordi kun ca. halvdelen af det forventede antal patienter faktisk modtager fysisk træning.

  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode og om muligt landsresultat for den seneste periode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/13990
  6. Styr på regionerne - regionernes økonomi i 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark´s  bemærkninger til rapporten "Styr på regioner - regionernes økonomi i 2010" er indeholdt i vedhæftet notat til sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner har i sommeren 2010 udgivet rapporten ”Styr på regionerne – regionernes økonomi i 2010”. I rapporten belyses hvordan regionerne bruger pengene på sundhedsområdet i 2010. Rapporten sætter tal og ord på nogle af de udfordringer, som sundhedsområdet står overfor i disse år.  Kun i mindre udstrækning indeholder rapporten anvisninger på mulige håndteringer af udfordringerne, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere omfanget af udfordringerne. Det kan derfor også være vanskeligt at vurdere mulighederne, herunder de økonomiske, for håndtering af udfordringerne.

  Notatet vedlagt denne sagsfremstilling indeholder en kortfattet gennemgang af udvalgte konklusioner fra rapporten med fokus på en perspektivering og nuancering af udfordringer for sundhedsvæsenet set fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.

  Udvalget anmodede om en redegørelse vedr. udvikling i medicinforbrug og -økonomi.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8576
  7. Forslag til mødeplan for 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgsmødet den 31. august 2010 blev mødeplanen for 2011 godkendt med bemærkning om, at møderne som udgangspunkt starter kl. 16, og at det undersøges, om der kan findes en alternativ dato for den 27. september 2011. På baggrund heraf forslås det nu, at mødet tirsdag den 27. september 2011 flyttes til mandag den 3. oktober 2011. Mødeplanen for 2011 vil herefter være følgende:

  18. januar

   8. februar 

   8. marts

  29. marts 

   3. maj 

   7. juni kl. 16

  30. august 

   3. oktober - NB: mandag

  25. oktober

  15. november

  13. december

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at mødet den 27. september 2011 flyttes til 3. oktober 2011. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 22. juni 2010 og 31. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

   

  2010

  26. oktober kl. 15.00 - OUH/Svendborg

  23. november kl. 15.00

  14. december kl. 15.00 - Sygehus Sønderjylland

  2011

  18. januar

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

  27. september

  25. oktober

  15. november

  13. december

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 26. oktober 2010 kl. 15.00
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-09-2010
   

  Udvalget anmoder om en redegørelse vedr. kræft og udstyr.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring