Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - referat - 28. september 2010

Mødedato
28-09-2010 kl. 14:00
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Thies Mathiasen
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen

 • Afbud
   
 • Kristian Grønbæk Andersen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Procesplan
  2. Udkast til diskussionsoplæg
  3. Status på processen med ny kvalitetsstrategi.
  4. Godkendelse af rapport om servicemål for skadebehandlingen
  5. Status for Rygcenter Syddanmark
  6. Forslag til mødeplan for 2011
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Procesplanen vedlægges til orientering. Udvalget nærmer sig nu en milepæl, idet udvalget på møde den 28. september 2010 skal godkende udkast til diskussionsoplæg med henblik på, at det sendes i høring den 6. oktober 2010.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010
   

  Søren Braun præsenterede oplæg om visionsuge og sundhedskaravane. Oplægget blev udleveret på mødet.

  Drøftedes. Der arbejdes videre med 4 sundhedskaravaner i 4 byer og 1 opsamlende sundhedsforum i løbet af en uge.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12489
  2. Udkast til diskussionsoplæg
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmøde den 26. april 2010 blev det besluttet, at Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen forestår den videre proces med at udarbejde forslag til ny vision til senere forelæggelse for regionsrådet. På den baggrund - og som et led i processen - foreslås det, at udvalget nu sender diskussionsoplæg til høring med henblik på at få input til et udkast til vision, der forelægges for regionsrådet senere, jf. i øvrigt procesplanen.

  I forlængelse af drøftelserne på sidste udvalgsmøde den 31. august 2010 er der udarbejdet et udkast til diskussionsoplæg (se bilag), som forelægges for udvalget med henblik på godkendelse. Såfremt udvalget godkender diskussionsoplægget, vil det blive sendt i høring, jf. vedlagte høringsbrev og liste over høringsparter. Høringen vil ske parallelt med høring af udkast til ny kvalitetsstrategi, jf. punkt på dagsordenen om kvalitetsstrategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  •  at udvalget godkender diskussionsoplægget med henblik på, at det udsendes til høring. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010
   

  Drøftedes. Oplægget tilrettes jf. drøftelse. Formanden bemyndiges til på udvalgets vegne at godkende den endelige udgave af diskussionsoplæg, som skal sendes i høring.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4687
  3. Status på processen med ny kvalitetsstrategi.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en status på arbejdet med den nye kvalitetsstrategi og en skitsering af de centrale temaer i strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdet med en ny kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er tidligere blevet behandlet i forskellige udvalg, råd og møder, blandt andet Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vison for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.Der har også været afholdt en række fokusgruppeinterview. Processen fremgår af bilaget.

  Der har netop været afholdt en kvalitetscamp, hvor deltagere fra sygehusene har bidraget til at tegne retningen for den kommende strategi. Efter kvalitetscampen skal alle bidrag sammenskrives i et udkast til kvalitetsstrategi

  Der vil på mødet blive givet er mundtligt oplæg, der skitserer, hvad der bliver de centrale temaer i kvalitetsstrategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget tager stilling til hovedelementerne i kvalitetsstrategien med henblik på, at det danner grundlaget for den fortsatte proces.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010
   

  Afdelingschef Mads Haugaard orienterede om arbejdet med den nye kvalitetsstrategi og skitserede de centrale temaer i strategien.

  Udvalget anbefalede, at der arbejdes videre.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4282
  4. Godkendelse af rapport om servicemål for skadebehandlingen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 23. august 2010 at sende "Rapport om servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark" i høring hos FællesMED-udvalgene på de somatiske sygehuse og Sundhedsbrugerrådet forud for endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i dag forskellige ventetidssystemer og ventetidsmål for skadebehandlingen på sygehusene, og der er en oplevelse af, at borgere i nogle tilfælde venter lang tid på at få foretaget skadebehandling.

  Der er derfor et politisk ønske om:

  1. Ensartet servicetilbud med mindst mulig ventetid

  2. Harmonisering af skadestuemonitoreringen, gerne med mulighed for at borgere kan orientere sig om aktuelle ventetider

  Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle sygehusenheder/skadestuer, der har udarbejdet en rapport med forslag til servicemål og forslag til opfølgning på servicemålene.

  Arbejdsgruppen anbefaler en overordnet målsætning om, at alle borgere i Region Syddanmark skal kunne sættes i behandling for deres småskader indenfor en time. Servicemålet om ventetid foreslås udmøntet i særskilte servicemål for skadestuer og skadeklinikker.

  Servicemålet for skadeklinikker er, at 95 % af skadeklinikpatienter bliver sat i behandling indenfor en time.

  Servicemålet for skadestuer er, at 75 % af skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for en time, og at 95 % bliver sat i behandling indenfor 3 timer.

  Foruden en kommende monitorering af ventetider, er der desuden nedsat en arbejdsgruppe, der ser på, hvordan information om aktuelle ventetider kan realiseres.

  Høringssvar

  Høringssvarene fra FællesMED-udvalgene på de somatiske sygehus og Sundhedsbrugerrådet er vedlagt som bilag sammen med et resume med bemærkninger.

  Der er generelt opbakning til servicemålene i høringssvarene. Det påpeges, at det er vigtigt med bred information om ventetider på skadebehandling.

  Sygehusenhederne er i gang med at lave  lokale handleplaner for, hvordan servicemålene kan realiseres gennem lokale initiativer.

  Regional akuttelefon

  Som regionalt initiativ i forhold til forbedring af servicen for skadebehandlingen foreslås det, at der i tilknytning til ansættelse af sundhedsfaglige visitatorer i vagtcentralen etableres en akuttelefon. En regional akuttelefon kan ses som et ekstra servicetilbud til regionens borgere - en mulighed for at få råd og vejledning om indgang til sundhedsvæsnets ydelser. Personalet på skadestuerne oplever i dag i varierende omfang, at borgere henvender sig telefonisk til skadestuerne. Oprettelsen af en regional akuttelefon vil således kunne reducere skadestuepersonalets tidsforbrug til telefonrådgivning og dermed frigøre tid til behandling. Det er desuden intentionen, at borgere ved at ringe til akuttelefonen skal kunne få oplysninger om aktuelle ventetider på regionens skadestuer, idet der også arbejdes på en webbaseret løsning for information om aktuelle ventetider.

  Når akuttelefonen foreslås tænkt sammen med en kommende sundhedsfaglig visitationsfunktion på vagtcentralen, hænger det sammen med, at de sundhedsfaglige visitatorer - hvis primære opgave vil være at modtage 1-1-2-opkald med sundhedsfagligt indhold - ikke vil være fuldt beskæftigede med denne opgave. Beregninger har vist, at de sundhedsfaglige visitatorer i gennemsnit vil være optaget af visitation og rådgivning af borgere, der ringer 1-1-2 i ca. 20 % af arbejdstiden. Dette betyder, at der vil være mulighed for varetagelse af andre lignende opgaver, eksempelvis rådgivning til borgere med mindre skader og ikke akut sygdom. Etablering af sundhedsfaglig visitation forventes behandlet i regionsrådet i efteråret 2010.

   Servicemålene og monitoreringen af dem foreslås iværksat fra 1. januar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet

  •  at servicemålene for skadebehandling vedtages med henblik på monitorering
  • at der arbejdes videre med at oprette en akuttelefon i forbindelse med indførelsen af sundhedsfaglig visitation på vagtcentralen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet med tilføjelse om,

  • at adgang til skadeklinikken i Grindsted bliver uvisiteret, og
  • at børn har forrang til kapacitet, - alt andet lige.

  Udvalget drøftede servicemålet om, at 95% bliver sat i behandling inden for tre timer. Udvalget anbefaler, at målet på 95% fastholdes indtil videre, idet udvalget gerne ser en positiv udvikling og en højere målopfyldelse på sigt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14172
  5. Status for Rygcenter Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med regionsrådets vedtagelse af akutplanen den 20. december 2007 besluttedes det, at den regionale kirurgiske og ikke-kirurgiske rygbehandling på regionalt niveau skal samles på Middelfart Sygehus.

  Formanden for udvalget har bedt om status for rygområdet i Region Syddanmark, hvilket der redegøres for i vedlagte notat. Notatet beskriver kort baggrunden for oprettelsen af Rygcenter Syddanmark og organiseringen af rygbehandling i primær og sekundær sektor. Notatet oplyser endvidere om aktivitetsniveau og ventetider for rygbehandling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1091
  6. Forslag til mødeplan for 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgsmødet den 31. august 2010 blev mødeplanen for 2011 godkendt med bemærkning om, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00, og at det undersøges, om der kan findes en alternativ dato for den 27. september 2011.

  På baggrund heraf foreslås det nu, at mødet tirsdag den 27. september 2011 flyttes til mandag den 3. oktober 2011. Mødeplanen for 2011 vil herefter være som følger:

  18. januar kl. 14.00

  8. februar kl. 14.00

  8. marts kl. 14.00

  29. marts kl. 14.00

  3. maj kl. 14.00

  7. juni kl. 14.00

  30. august kl. 14.00

  3. oktober kl. 14.00 - NB: mandag

  25. oktober kl. 14.00

  15. november kl.14.00

  13. december kl. 14.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget godkender, at mødet den 27. september 2011 flyttes til den 3. oktober 2011. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 2. marts 2010 og 31. august 2010 er følgende mødeplan godkendt:

  26. oktober kl. 14.00 - OUH/Svendborg

  23. november kl. 14.00

  14. december. kl. 14.00 - Sygehus Sønderjylland

  18. januar

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

  27. september

  25. oktober

  15. november

  13. december
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 26. oktober 2010 kl. 14.00 på OUH/Svendborg
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 28-09-2010
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 16-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring