Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - referat 23-09-2010

 

Mødedato
23-09-2010 kl. 14:30
 
Mødested
Kolding Sygehus, Auditoriet, Skovvangen 2-8, 6000
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Willy Sahl
 • Jytte Lauridsen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Projektkonkurrence Kolding Sygehus
  2. Fremtidig organisering af hjerteområdet - vurdering af samarbejdsmuligheder med Hjertecenter Varde
  3. Godkendelse af rapport om fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)
  4. Afslag på akutfunktion på Svendborg Sygehus
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/13169
  1. Projektkonkurrence Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På mødet gennemgås de seks projektforslag til udbygning af Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Plancher med de seks forslag til udbygning af Kolding Sygehus er opstillet på sygehuset. Plancherne vil blive gennemgået på mødet med angivelse af, hvilke elementer dommerkomiteen har lagt vægt på. Særligt vil det indstillede vinderprojekt blive gennemgået. Det giver grundlag for at vurdere, hvilke elementer i forslaget der adskiller det fra de fem andre.

  Indstillingen fra dommerkomiteen behandles på regionsrådsmødet 27. september 2010.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 23-09-2010
   

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om dommerkomiteens arbejde. Oplæg vedlægges.

  Edith Høybye og Jørgen Duelund, Projektorganisationen for Kolding Sygehus, præsenterede plancher for udbygning af Kolding Sygehus.

  Orienteredes. 


  Sagsnr. 10/747
  2. Fremtidig organisering af hjerteområdet - vurdering af samarbejdsmuligheder med Hjertecenter Varde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 31. maj 2010 at implementere tiltag anbefalet i "Rapport om fremtidig organisering af hjerteområdet". Samtidig vedtog et flertal i regionsrådet et forslag om at bede Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur vurdere samarbejdsmulighederne med Hjertecenter Varde indenfor rammerne, der er udmeldt fra Sundhedsstyrelsen.

  Der er derfor - i samarbejde med faglige repræsentanter fra Odense Universitetshospital og Hjertecenter Varde - udarbejdet et notat der indeholder en gennemgang af Sundhedsstyrelsens faglige krav set i forhold til det nuværende aktivitetsniveau og set-up for patientbehandling på Hjertecenter Varde samt i forhold til et muligt og realistisk fremtidigt set-up på Hjertecenter Varde og samarbejde med Odense Universitetshospital.

  Denne fælles redegørelse er sendt til Sundhedsstyrelsen med anmodning om faglig vurdering af mulighederne for efterfølgende at kunne opnå godkendelse af et formaliseret samarbejde mellem Odense Universitetshospital og Hjertecenter Varde i forhold til specialeplanlægning på hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi).

  Sundhedsstyrelsens svar forventes at kunne eftersendes før udvalgsmødet.

  Der ses umiddelbart to scenarier for et fremtidigt samarbejde med Hjertecenter Varde:

  1. Formaliseret samarbejde

  Hjertekirurgi

  En egentlig formaliseret samarbejdsaftale vedr. hjertekirurgi mellem Odense Universitetshospital og Hjertecenter Varde er en forudsætning for at kunne behandle offentlige hjertekirurgiske patienter. I forhold til offentlige patienter fra Region Syddanmark er der imidlertid intet der tyder på, at regionen vil kunne "afse" hjertepatienter til Hjertecenter Varde, idet hovedparten af regionens hjertekirurgiske patienter vil kunne behandles på Odense Universitetshospital. Herved sikres samtidig tilstrækkelig volumen og opretholdelse af faglige kompetencer i den højtspecialiserede hjertekirurgiske behandling på Odense Universitetshospital. En egentlig formaliseret samarbejdsaftale vurderes således kun at omfatte enkelte offentlige patienter fra Region Syddanmark. Øvrig patientvolumen forventes hentet primært fra danske forsikringspatienter og patienter fra udlandet.

  PCI

  En egentlig formaliseret samarbejdsaftale vedr. PCI (ballonudvidelse) mellem Odense Universitetshospital og Hjertecenter Varde er ligeledes en forudsætning for at kunne behandle offentlige hjertepatienter til PCI. I forhold til offentlige patienter fra Region Syddanmark vil Odense Universitetshospital relativt nemt kunne opbygge en tilstrækkelig kapacitet til at varetage kapaciteten fra Hjertecenter Varde, men volumenbehovet og behovet for at opretholde faglige kompetencer er ikke betinget af, at aktiviteten "hjemtages" fra Hjertecenter Varde. En egentlig formaliseret samarbejdsaftale vil således kunne omfatte et vist volumen af offentlige patienter fra Region Syddanmark. Hertil kommer danske forsikringspatienter og patienter fra udlandet. 

  2. Faglig understøttelse

  En faglig understøttelse af Hjertecenter Varde fra Odense Universitetshospital, sådan at relevante afdelinger kan bistå Hjertecenter Varde, og Hjertecenter Varde fortsat kan behandle udenlandske patienter og private betalingspatienter for henholdsvis hjertekirurgi og/eller PCI. Dette scenarie kræver ikke Sundhedsstyrelsens godkendelse af formaliseret samarbejde.

  I forhold til de videre overvejelser om at indgå en formaliseret samarbejdsaftale med Hjertecenter Varde anbefales det, at disse overvejelser ses i tæt sammenhæng med, om Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning indeholder en tydelig indikation af, hvorvidt Sundhedsstyrelsen forventer at kunne godkende en formaliseret samarbejdsaftale med Hjertecenter Varde. Dette set i lyset af den relative ressourcekrævende opgave det vil være at udarbejde en formaliseret samarbejdsaftale. En sådan aftale vil skulle forelægges regionsrådet forud for indhentning af Sundhedsstyrelsens godkendelse.

  I forhold til de videre overvejelser om fagligt at understøtte et fremtidigt Hjertecenter Varde vil en videre konkretisering heraf kunne ske umiddelbart.

  I forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialeudmelding den 22. juni 2010 er Hjertecenter Varde godkendt til invasiv elektrofysiologi og radiofrekvensablation. Herudover er Hjertecenter Varde også godkendt til 1 og 2 kammer pacemaker samt komplicerede pacemakersystemer herunder ICD (pacemaker) implatation og kontrol.

  Hjertecenter Varde har ikke af specialeudmeldingen af 22. juni 2010 opnået godkendelse til hjerteklapkirurgi, CABG (bypass), PCI (ballonudvidelse) og KAG (undersøgelse af hjertets kranspulsårer).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget drøfter art og omfang (PCI/kirurgi) af et muligt formaliseret samarbejde med Hjertecenter Varde samt art og omfang (PCI/kirurgi) af en faglig understøttelse af Hjertecenter Varde.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 23-09-2010
   

  Bilag: Brev af  22. september 2010 fra Sundhedsstyrelsen angående faglig rådgivning vedr. samarbejdsmuligheder med Hjertecenter Varde var eftersendt i mail af 22. september 2010.

  Drøftedes. Udvalget anmoder administrationen om et oplæg om mulighederne for et videre samarbejde med Hjertecenter Varde angående faglig understøttelse.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8860
  3. Godkendelse af rapport om fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for det onkologiske og plastikirurgiske område, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering. Regionsrådet drøftede den 28. juni 2010 rapporten. Forud for endelig stillingtagen til rapportens forslag er der gennemført en offentlig høring af rapporten i perioden fra 5. juli 2010 til  31. august 2010. Rapporten er sendt til en bred vifte af samarbejdspartnere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporten indeholder forslag om følgende i forhold til klinisk onkologi at :

  1. Der igangsættes en vurdering af behandlingsbehov og strålekapacitet i Region Syddanmark
    • Samarbejdsrelationer og arbejdsdeling mellem Odense og Vejle gennemgås med baggrund i Sundhedsstyrelsens godkendelse af placeringen af de specialiserede funktioner.
    • I efteråret 2010 tages der stilling til, hvem der skal varetage visitationen til strålebehandlingen.
  2. Der laves en kommunikationsstrategi for at tiltrække nogle af de brystkræftpatienter, som i dag vælger at få strålebehandling i Flensborg. Patienterne har dog stadig mulighed for at benytte tilbuddet i Flensborg, hvis de ønsker det.
  3. Sygehusledelsen på OUH tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser samt udarbejde en tidsplan.

  Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til plastikkirurgi at:

  1. OUH og Sygehus Lillebælt, Vejles plastikkirurgiske afdelinger bliver til én plastikkirurgisk afdeling- en fælles enhed med distribueret service to steder- hvor den ledende overlæge ved plastikkirurgisk afdeling ved OUH får ansvaret for den faglige ledelse på afdelingen.
  2. Sygehusledelsen på OUH tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.
  3. Sydvestjysk Sygehus varetager plastikkirurgi i Åbenrå i form af en udefunktion.
  4. Sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på en konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.
  5. De to plastikkirurgiske afdelinger i fællesskab tager initiativ til at udarbejde ensartede retningslinier for information og informationsmateriale, så kvinder med brystkræft i regionen får et ensartet grundlag, hvorpå der kan tages stilling til plastikkirurgiske indgreb.
  6. De to plastikkirurgiske afdelinger tager initiativ til at udarbejde fælles retningslinier for registreringspraksis, så der etableres bedre mulighed for at monitore aktivitet og udviklingen inden for området.

  Frist for gennemførelse af overnævnte anbefalinger er 1. januar 2011.

  Der er afgivet 12 høringsvar til rapporten, og der er generelt opbakning til rapportens forslag.

  Hovedsynspunkterne ved rapporten er :

  • Rapporten er et godt grundlag at arbejde videre på
  • Det bliver bifaldet, at der bliver sat fokus på kapacitet og kvalitets i strålebehandlingen,
  • Det bliver fremhævet som positivt, at der bliver tænkt i ensartede standarder på tværs af de involverede sygehusenheder i regionen.
  • Videre hilses bedre information til brystkræftpatienterne velkommen.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at rapport om fremtidig organisering af kræftbehandlingen (onkologi og plastikkirurgi) i Region Syddanmark godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 23-09-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/12591
  4. Afslag på akutfunktion på Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vedlagt er brev fra Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer omhandlende ansøgning om endeligt tilsagn til nyt OUH samt afslag på etablering af fælles akutmodtagelse i Svendborg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 23-09-2010
   

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede.

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 29. april 2010 og 19. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:
   

  14. oktober 2010 kl. 14.30

  18. november 2010 kl. 14.30 - Innovationscentret

  15. december 2010  kl. 14.30

  10. januar 2011 kl. 14.30

    1. februar 2011 kl. 14.00

    1. marts 2011 kl. 14.00

  22. marts 2011 kl. 14.00

  28. april 2011 kl. 14.00

  31. maj 2011 kl. 14.00

  21. juni 2011 kl. 14.00

  23. august 2011 kl. 14.00

  20. september 2011 kl. 14.00

  11. oktober 2011 kl. 14.00

    8. november 2011 kl. 14.00

    6. december 2011 kl. 14.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 14. oktober 2010 kl. 14.30
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 23-09-2010
   

  Indstillingen blev godkendt.


  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 23-09-2010
   

  Finn T. Hansen anmoder om en redegørelse for parkeringsforhold på Kolding Sygehus med henblik på drøftelse i udvalget.

   


  Siden er sidst opdateret 23-09-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring