Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatriudvalget - referat 21-09-2010

Mødedato
21-09-2010 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Almenpsyk. afd., J.B. Winsløwsvej, Odense
 
Deltagere
 
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)

 • Afbud
   
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Jens Møller (V)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning
  2. Orientering
  3. Høring om justering af fremtidens psykiatri
  4. Behandlingsgaranti - Status
  5. Status på udmøntningen af Danske Regioners "En psykiatri i verdensklasse" i Region Syddanmark
  6. Årsberetning for kvalitet og patientsikkerhed 2009
  7. Psykiatriens anlægsprojekter - status
  8. Rapport om klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning
  9. Mødekalender 2010
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1412
  1. Rundvisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rundvisning i almenpsykiatrisk afdeling i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalgsmødet indledes med rundvisning og orientering kl. 14.00-14.30 i almenpsykiatrisk afdeling, J.B. Winsløwsvej 20, indgang 220, Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Rundvisning og orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Der blev orienteret om almenpsykiatrisk afdeling i Odense ved afdelingsledelsen.


  Sagsnr. 10/1412
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Der blev orienteret fra møde i Danske Regioners social- og psykiatriudvalg om:

  1) Udvalg vedrørende retspsykiatri

  2) Studietur 2011 (3-4 dage i Norge og Sverige i marts/april)

  3) Psykiatritopmøde 2010

  4) Antistigmatiseringskampagne

  5) Høring af rapport "Behandling af PTSD hos veteraner - anbefalinger til fremtidig behandling"


  Sagsnr. 10/13557
  3. Høring om justering af fremtidens psykiatri
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog i 2007 psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri. Sundhedsstyrelsens specialeudmelding og ændrede planforudsætninger gør, at der er behov for justering af delelementer i psykiatriplanen. Forslag til ændringer blev sendt i høring af Regionsrådet den 28. juni 2010 i perioden 1. juli 2010 til 6. september 2010. Resultatet af høringen fremlægges hermed til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  "Fremtidens Psykiatri år 2010 - udkast til justering af psykiatriplanen" har været udsendt i en bred høring fra 1. juli til og med den 6. september i 2010, som vedtaget på Regionsrådets møde den 28. juni 2010. Der er indkommet i alt 37 høringssvar heraf 12 fra den regionale psykiatri, 4 fra regionale med-udvalg uden for psykiatrien, 16 fra kommunerne, 4 fra foreninger og brugerorganisationer og et fra Sundhedsstyrelsen.

  I det følgende er det forudsat, at afdelingerne i Kolding på sigt flytter til Vejle, og at afdelingerne i Augustenborg og Haderslev flytter til Aabenraa i 2013.

  Børne- og ungdomspsykiatrien
  For børne- og ungdomspsykiatrien har 3 modeller for den fremtidige struktur været sendt i høring:

  • Model 1 – Bevarelse af de nuværende afdelinger og funktioner i Odense, Kolding, Esbjerg og Augustenborg.
  • Model 2 – Afdelinger med døgnsenge i Kolding og Odense og ambulante funktioner i Kolding, Odense, Esbjerg og Augustenborg
  • Model 3 – Afdelinger med døgnsenge i Esbjerg, Odense og Kolding/Augustenborg og ambulante funktioner i Kolding, Odense, Esbjerg og Augustenborg.

  De 3 modeller bygger på følgende forudsætninger.

  Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. I henhold til specialeplanlægningen skal døgnsenge til børn placeres i Kolding (på sigt i Odense) og senge til unge med spiseforstyrrelser placeres i Kolding (på sigt i Vejle) og Odense. Ligeledes skal senge dedikeret øvrige regions- og højt specialiserede funktioner placeres i tilknytning til afdelingen i Odense. Denne ændring er indarbejdet i alle 3 modeller.

  Antal døgnsenge i børne- og ungdomspsykiatrien. I alle 3 modeller forudsættes det, at der er behov for i alt 47 døgnsenge i børne- og ungdomspsykiatrien.

  Aldersgrænsen. Unge til og med det fyldte 19. år behandles som udgangspunkt i børne- og ungdomspsykiatrien.

  Akutberedskab. Akutmodtagelse med fuld døgnberedskab placeres i forbindelse med afdeling med døgnsenge.

  Optageområde. I model 1 bevares psykiatriplanens optageområde. I model 2 har afdelingen i Kolding (på sigt i Vejle) den jyske del af regionen som optageområde og afdelingen i Odense den fynske del. I model tre har afdelingen i Odense Fyn som optageområde, afdelingen i Esbjerg får udvidet sit optageområde med den nordlige del af Tønder Kommune samt den vestlige del af Vejle og Kolding kommuner. Den tredje afdeling i modellen har resten af den jyske del af regionen som sit optageområde.

  Fysisk placering. Børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg flytter i 2013 til Aabenraa. Af psykiatriplanen fremgår det, at børne- og ungdomspsykiatrien i Kolding skal flyttes til Vejle. Endelig beslutning og tidsplan afventer udmelding fra regeringens ekspertudvalg.

  Høringssvar vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien fremgår af vedlagte bilag.

  Almenpsykiatrien

  For almenpsykiatrien har en sammenlægning af ledelserne i Augustenborg og Haderslev samt af ledelserne i Kolding og Vejle været sendt i høring. Begrundelserne herfor er at sikre drift og vagtdækning i perioden frem til fysisk samling af afdelingerne.

  Det fremgår endvidere af høringsmaterialet, at stillingtagen til ledelse for gerontopsykiatri og oligofrenipsykiatri tages på et senere tidspunkt.

  Høringssvar vedrørende almenpsykiatri fremgår af vedlagte bilag.

  Et samlet overbliksnotat over de indkomne høringssvar er vedlagt dagsordenen. Endvidere er samtlige høringssvar samlet i et bilag.

  Den videre proces er, at "Fremtidens Psykiatri år 2010 - udkast til justering af psykiatriplanen" forelægges for forretningsudvalget den 13. oktober og herefter regionsrådet den 25. oktober 2010 til endelig behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse og anbefalinger over for regionsrådet for følgende elementer:

  Børne- og ungdomspsykiatrien:

  • antal ambulatorier
  • antal sengeafdelinger og geografisk placering
  • antal akutfunktioner

  Almenpsykiatrien

  • Sammenlægning af ledelser i Augustenborg og Haderslev
  • Sammenlægning af ledelser i Kolding og Vejle
  • Sammenlægning af akutberedskaber mellem Augustenborg og Haderslev samt Kolding og Vejle, hvis den fremtidige driftssituation nødvendiggør det
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Udvalget anbefaler 4 ambulatorier.

  Et flertal i udvalget anbefaler model 3 med placering af døgnfunktion i Esbjerg, Aabenraa og Odense og med akutfunktion i Odense og Esbjerg.

  Et mindretal (Bent Bechmann og Claus Warming) anbefaler model 2 med døgnfunktioner i Odense og Kolding/Vejle og akutfunktioner i Odense og Kolding (Vejle).

  Udvalget anbefaler sammenlægning af ledelser i Kolding og Vejle.

  Udvalget anbefaler sammenlægning af ledelser i Augustenborg og Haderslev.

  Udvalget anbefaler sammenlægning af akutberedskaber mellem Augustenborg og Haderslev samt Kolding og Vejle, hvis den fremtidige driftssituation nødvendiggør det.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1412
  4. Behandlingsgaranti - Status
  fold dette punkt ind Resume
   

  I den seneste tid har der været stor fokus på ventetiderne indenfor børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Til orientering gives derfor en status på området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ventetiden på at komme i behandling inden for børne- og ungdomspsykiatrien varierer meget fra diagnosegruppe til diagnosegruppe. Der er ligeledes variationer i forhold til, om det drejer sig om afdelingen i Esbjerg, Kolding, Augustenborg eller Odense. Ventetiderne er p.t. mellem 2 og 40 uger. Det er Odense afdelingen, der har de markant længste ventetider.

  40 ugers ventetid er naturligvis ikke et ordentligt tilbud for dem, der oplever denne ventetid, men det vil være et meget lille antal, der vil opleve en så lang ventetid. Kun 3 ud af 1.160 patienter, der er taget i behandling i første 5 måneder af 2010 har oplevet en ventetid på mere end 6 måneder. Til sammenligning har mere end 1.000 patienter haft en ventetid på maks. 3 mdr. Samlet set er over 70 % af alle henviste til de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger påbegyndt udredning inden for 2 måneder. Afdelingen i Augustenborg har set 93 % af alle henviste inden for de første 2 måneder.

  Antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien har været stigende i mange år, men med indførslen af udvidet behandlingsret i 2. halvår 2008 blev stigningen endnu mere markant med en årlig vækst på mellem 5-10 %.

  Denne vækst giver et øget pres på børne- og ungdomspsykiatrien.

  For at sikre at flere får et behandlingstilbud inden for 2 måneder, arbejdes der på en lang række fronter. Det kan bl.a. fremhæves:

  • Implementeringen af meraktivitetsmodellen. Regionsrådet godkendte i december 2009, at der afsættes midler til løbende udbygning af den ambulante kapacitet i takt med stigende efterspørgsel i stil med meraktivitetsmodellen i somatikken. Den er under indfasning 
  • Pukkelafvikling. Siden 2009 er der tilført midler til afdelingerne mhp. at fjerne en oparbejdet pukkel af henviste patienter
  • Etablering af et internt henvisningssystem, der skal sikre, at patienter, der kan se frem til at skulle vente længe, flyttes til steder med kortere ventetid/ledig kapacitet på det sygdomsområde
  • Udarbejdelse af visitations- og inklusionskriterier – det skal i endnu højere grad sikre, at psykiatriens ressourcer bruges på den rette måde og på de rette patienter inden for målgruppen for den specialiserede børne- og ungdomspsykiatriske behandling
  • Særlig indsats på udvalgte sygdomsområder – i lyset af de meget stigende ventetider på f.eks. ADHD-behandling af unge, som status viste i juni er det aftalt, at der sættes særligt ind på en række sygdomsområder den kommende tid
  • Der er bevilget et ekstraordinært millionbeløb til nedbringelse af ventetiden på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Der blev orienteret om status på behandlingsgaranti. Status på behandlingsgaranti ønskes fulgt løbende i udvalget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/13572
  5. Status på udmøntningen af Danske Regioners "En psykiatri i verdensklasse" i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatridirektørkredsen i Danske Regioner har på det seneste møde drøftet den aktuelle status på udmøntningen af regionernes fælles psykiatriudspil herunder særligt "En Psykiatri i verdensklasse". Status for indsatsen i Region Syddanmark fremlægges hermed til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatridirektørkredsen i Danske Regioner har på det seneste møde drøftet den aktuelle status på udmøntningen af det samlede psykiatriudspil fra danske regioner "En psykiatri i verdensklasse", udgivet marts 2009. Psykiatriudspillet består af en række strategier, debatoplæg, udspil mv., som er oplistet i punktform nedenfor:

  • En psykiatri i verdensklasse - Regionernes visioner for fremtidens psykiatri, en national strategi  
  • En psykiatri i verdensklasse - På vej dertil 
  • Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet, udspil om retspsykiatri
  • En ny uddannelse i psykiatrien, om uddannelsen af specialpsykologer
  • Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet, debatoplæg 
  • Vidste du at ..., fakta om psykiatrien

  Statusdrøftelsen tog afsæt i fremsendte statusnotater fra de enkelte regioner.

  Vedlagt er Region Syddanmarks statusnotat. Notatet giver et overordnet overblik over status for regionens indsats i forhold til hvert af hvert af de initiativer, der indgår i det samlede psykiatriudspil fra Danske Regioner.

  Generelt viser statusnotatet, at Region Syddanmark er godt i gang i forhold til mange af initiativerne både på egen hånd og i fællesskab med de øvrige regioner. Men samtidig er der en indsats der skal gøres fremadrettet, for at regionen fortsat lever op til ambitionerne i psykiatriudspillet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Der blev orienteret.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1412
  6. Årsberetning for kvalitet og patientsikkerhed 2009
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kvalitet Årsberetning 2009 er den første samlede beskrivelse af arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i Psykiatrien i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kvalitet Årsberetning 2009 er den første samlede beskrivelse af arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i Psykiatrien i Region Syddanmark. På alle niveauer i kvalitetsorganisationen arbejdes der gennem lokalt engagement med at udvikle en kvalitetskultur og forankre kvalitetsindsatsen blandt medarbejdere og ledere på alle niveauer. Hensigten med rapporten er først og fremmest at give et samlet overblik til fagfolk i psykiatrisygehuset. Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen deltager i mødet og giver en orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Der blev orienteret om Årsberetning 2009.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14460
  7. Psykiatriens anlægsprojekter - status
  fold dette punkt ind Resume
   

  En lang række anlægsprojekter i psykiatrien er igangsat. I Middelfart er der antaget en rådgiver, i Aabenraa er der nedsat en projektorganisation, og i Esbjerg er der afholdt første møde i projektstyregruppen. De lokalpsykiatriske centre i Svendborg, Brørup, Fredericia og Tønder er enten færdigbygget eller bliver færdig inden for det kommende halvår. Herudover er der en række øvrige centre på vej.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er igangsat en lang række større og mindre anlægsprojekter på psykiatriens område. Samlet set bliver der investeret ca.1 mia. kr. frem til 2015 i psykiatriens fysiske rammer. Til den opgave er der etableret en projektorganisation for psykiatriens anlægsprojekter, der skal forestå proces- og projektledelsen af alle projekter.

  Den korte udgave af status her og nu på de større igangsatte anlægsprojekter er:

  • Middelfart - samlet og udbygget retspsykiatri: Der er den 7. september 2010 valgt en totalrådgiver på projektet. Det blev CREO-arkitekter, Odense. Den videre projektering iværksættes snarest i samarbejde med afdelingen i Middelfart. På udvalgsmødet vil vinderforslaget blive præsenteret
  • Aabenraa - ny psykiatrisk døgnfunktion: Efter udmeldingen medio juni om fremrykning af projektet er der udarbejdet en tids- og procesplan og etableret en projektorganisation. De første møder i styregruppe og projektgrupper har allerede været afholdt. På næste udvalgsmøde forventes forelagt et programoplæg til politisk behandling. Programoplæg skal danne grundlag for rådgiverudbud i januar 2011.
  • Esbjerg - samlet døgnfunktion i Hovedfunktion Vestjylland: Projektorganisationen er på plads, og første møde i styregruppen er afholdt primo september. Der udarbejdes i første omgang et ideoplæg, der forventes forelagt til politisk behandling på næste udvalgsmøde i november.
  • Lokalpsykiatrisk center i Tønder: Byggeriet forløber planmæssigt. Indflytning forventes i november.
  • Lokalpsykiatrisk center i Svendborg: Indflytningen er i gang, og lokalerne er så småt taget i brug. Der forventes snarest at blive inviteret til indvielse.
  • Lokalpsykiatrisk center i Brørup: Byggeriet forløber planmæssigt. Der forventes indflytning i februar 2011.
  • Lokalpsykiatrisk center i Fredericia: Ombygningen af det tidligere plejehjem iværksættes snarest. Indflytning forventes i første kvartal 2011.
  • Lokalpsykiatrisk center i Aabenraa: Psykiatrien arbejder på at flytte ind i et sundhedshus under opførelse i centrum af Aabenraa. Lejekontrakt forventes forelagt politisk inden for de næste 2 mdr. Indflytning forventes i 2. halvår af 2011. 

  Herudover foregår bl.a. sonderinger i hhv. Varde, Vejle, Middelfart og Odense vedr. fremtidige lokalpsykiatriske centre her.

  På mødet vil enkelte af projekterne blive uddybet yderligere.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Der blev orienteret. Overheads udsendes sammen med referatet.


  Sagsnr. 10/12790
  8. Rapport om klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kriminalforsorgen har lavet en rapport om samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Peter Kramp fra Kriminalforsorgen har udarbejdet en rapport "Klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning".

  Rapportens udtalte intention er at analysere og beskrive samarbejdet mellem Kriminalforsorgen i Frihed og psykiatrien. Ved læsning af rapporten viser det sig dog, at intentionen ikke er dækkende. Analysen baserer sig alene på data indsamlet blandt personale i Kriminalforsorgen, og psykiatrien har på ingen måde været inddraget i udarbejdelsen af rapporten. Resultatet er, at der gives en meget ensidig beskrivelse af samarbejdet. Samtidig drages der i rapporten konklusioner om sammenhængen mellem antal af sengepladser og kriminalitet begået af psykisk syge, der ikke er belæg for.

  Psykiatristaben har givet en vurdering af rapporten i vedlagte notat. I notatet problematiseres rapportens ensidighed, metodiske indfaldsvinkel og rapportens konklusioner. Herudover beskriver notatet opbygningen og initiativer taget af retspsykiatrien i Region Syddanmark

  På baggrund af rapporten afholdes der fredag den 10. september 2010 møde mellem Danske Regioners formandskab og Sundhedsministeren og Justitsministeren. 

  Rapporten er endnu ikke offentliggjort.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Der blev orienteret.


  Sagsnr. 10/1412
  9. Mødekalender 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri:

  Tirsdag den 16. november 2010, kl. 14.00, Gerontopsykiatrisk afdeling, Skallebækvej 5, Haderslev.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Der blev orienteret.


  Sagsnr. 10/1412
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21-09-2010
   

  Ingen meddelelser.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring