Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat 27-09-2010

 


Mødedato
27-09-2010 Kl. 15:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Afbud
Susanne Linnet, V

 

Dagsorden

 1. 2. behandling af forslag til budget 2011-2014
 2. 2. økonomi og aktivitetsrapportering
 3. Budgettilpasning på sundhedsområdet
 4. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2010
 5. Pris- og lønregulering af budget 2010
 6. Energi- og miljøredegørelse 2009
 7. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2009 og endelig godkendelse af årsrapport for 2009
 8. Projektenhed ved Sydvestjysk Sygehus
 9. Intensiv kapacitetsudvidelse Sydvestjysk Sygehus
 10. Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler
 11. Praksisplan for hudlæger
 12. Sundhedsområdet, gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen
 13. Sundhedsaftaler 2011-14. Den politiske møderunde
 14. Udtalelse til Rigsrevisionens beretning om styring af aktivitet på sygehusene
 15. Orientering om status for pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer samt status for ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)
 16. Optaget på uddannelser i Syddanmark 2010
 17. Orientering om indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje
 18. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Anvendelsesorienteret Undervisning"
 19. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet"
 20. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Cafe Godt på vej"
 21. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Ung til ung coaching i netværk"
 22. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Følgeforskning til satspuljeprojekt"
 23. Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding
 24. Anmodning fra Region Midtjylland om nedlæggelse af fælles jule-natbusser
 25. Forslag til revision af råstofplanen for Region Syddanmark
 26. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark
 27. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, renovering og udbygning
 28. Studietur til Sydkorea for repræsentanter for Region Syddanmark
 29. Studietur for regionsrådsmedlemmer om sygehusbyggeri
 30. Navneændring for udvalg nedsat under regionsrådet
 31. Underskriftsbemyndigelse
 32. Valg til AER´s komiteer
 33. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedr. fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus
 34. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Hospice Fyn
 35. Beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer 2010 - 2014
 36. Indstilling af medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet
 37. LUKKET PUNKT - Anskaffelse af nyt Laboratorie Informations System til regionens sygehuse
 38. LUKKET PUNKT - Projektkonkurrence Kolding Sygehus
 39. LUKKET PUNKT - Orientering om fratrædelse af direktører, sygehusledelser og forstandere
 40. Sag efter anmodning fra SFs gruppe i regionsrådet - drøftelse af retningslinjerne for regionsrådsformandens muligheder for at udtale sig/forhandle på "et enigt regionsråds vegne"

 

 

1.      2. behandling af forslag til budget 2011-2014

Sagsnr:

10/11601


Resumé

I henhold til overordnet proces for budget 2011 m.v. fremlægges forslag til budget 2011-2014 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet oversendte den 23. august 2010 forslag til budget 2011-2014 til 2. behandling.

Fastsættelse af kommunale grund- og udviklingsbidrag for 2011 er drøftet på møde i kontaktudvalget med kommunerne i regionen den 1. september 2010. Der budgetteres med uændret niveau herfor, fremskrevet til 2011-niveau, jf. aftalerne om regionerne og kommunernes økonomi for 2011.

Til brug for 2. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter m.v. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget.

I forhold til 1. behandlingen er i budgetforslaget bl.a. indarbejdet udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), jf. anden sag på dagsordenen. Endvidere er for Sundhed indarbejdet forslag til udmøntning af økonomiaftalen for 2011 op til det aftalte udgiftsloft, mens der for Regional Udvikling er indarbejdet pulje vedr. midlertidigt råderum til prioritering i forbindelse med 2. behandlingen. Endelig er indarbejdet forslag til investeringsbudget 2011-2014.

Forretningsudvalgets indstilling:

Forretningsudvalget anbefaler følgende ændringsforslag til det fremlagte budget 2011-2014:

Generelle økonomiske rammebetingelser:
Det er givet, at der vil være en lavere vækstramme i 2012 og 2013. Fortsat sund økonomi i Region Syddanmark skal derfor sikres gennem stabilitet i de økonomiske styringsmodeller samt konsolidering af økonomien på sundhedsområdet med minimum 50 mio. kr. i 2011. Det er af afgørende betydning, at der sikres budgetoverholdelse på sygehusene, således, at ubalancer ikke kommer til at true regionens drift. Det har været en stabiliserende faktor, at Region Syddanmark har udmeldt jobgaranti i forbindelse med sygehusreformerne, og denne garanti ønskes opretholdt. Forudsætningen er imidlertid, at de enkelte institutioner hver især overholder budgetrammerne. I modsat fald vil der blive behov for målrettede tilpasninger, for at sikre den økonomiske stabilitet. Regionsrådet lægger derfor afgørende vægt på at medarbejderne overalt i organisationen medinddrages aktivt i opgaven med at sikre såvel budgetoverholdelse som de forudsatte produktivitetsforbedringer. Et væsentligt effektiviseringsområde vil ligeledes være at arbejde med initiativer for at nedbringe sygefraværet.

Tilsvarende vil der være økonomiske stramninger på Regional Udvikling. Der iværksættes alene tidsbegrænsede initiativer indenfor det midlertidige råderum i 2011. Frem til 2014 frigøres Region Syddanmarks andel af besparelsen på 50 mio. kr., jfr. økonomiaftalen, ved omprioritering fra administrative udgifter.

Sundhed:

Sundhedsforskning

Der er i forlængelse af regionsrådets målsætningsseminar og  en efterfølgende drøftelse i regionsrådet enighed om at indarbejde en ramme til yderligere styrkelse af sundhedsforskningen på 25,0 mio. kr. årligt. Forskningsinitiativerne vedrører såvel det somatiske som det psykiatriske område. Finansieringen sker indenfor balance- og konsolideringsforudsætningerne.

Analyse af præhospital dækning i Region Syddanmark

Der skal udarbejdes en faglig udredning, hvor der indgår en økonomisk og operationel konsekvensvurdering af et fuldt beredskab, hvor alle områder i Region Syddanmark kan nås indenfor 15 minutter.

Præhospital dækning på Als

I konstitueringsaftalen står der ”At den præhospitale indsats i Alssundområdet styrkes yderligere, når mulighederne for dette er tilvejebragt”. Der er på den baggrund enighed om at afsætte 5,0 mio. kr.  til styrkelse af den præhospitale indsats på Als. Dels i form af en lægebil i Sønderborg dels til i samarbejde med Sønderborg Kommune at dække den præhospitale indsats på Nordals.

Test af alternative behandlingsformer

Der er enighed om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2011 til forskningbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer i forhold til konventionelle.

Produktivitet og effektivisering

Region Syddanmark skal hvert år levere produktivitetsforbedringer, og økonomien bliver strammere i de kommende år. Produktivitetskravet i 2011 svarer til godt en kvart milliard. Dette er et ledelsesmæssigt ansvar, men der er behov for at alle medarbejdere bidrager, når regionen skal effektivisere arbejdsgangene og skære unødige omkostninger væk. For at understøtte de løbende effektiviseringsbestræbelser opfordrer regionsrådet alle regionens medarbejdere til at komme med gode effektiviseringforslag, som tilgodeser optimal patientbehandling indenfor de givne økonomiske rammer.

Effektiviserings­initiativerne skal bl.a. ses i sammenhæng med mulighederne via:

 • Initiativer vedrørende trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at minimere sygefravær
 • eksisterende apparaturpuljer og programmet vedrørende arbejdskraftbesparende teknologi og bruger- og medarbejderdreven innovation
 • regeringens afbureaukratiseringsplan og udfordringsretten
 • innovationscentret, hvor ideer kan afprøves i praksis.

 

Ventelisteafvikling i behandlingspsykiatrien

På psykiatriområdet er der i basisbudgettet fra 2010 til 2011/2012 indarbejdet følgende realvækst i puljemidlerne til køb af meraktivitet og afvikling af ventelister:

Puljer til meraktivitet/ventelisteafvikling

2010 (2010 p/l)

2011 (2011 p/l)

2012 (2011 p/l)

Pulje til meraktivitet

15.987

23.139

30.184

B&U, udrednings- og behandlingsret

30.227

40.402

49.682

Voksen, udrednings- og behandlingsret

9.840

38.432

65.069

I alt meraktivitetsmidler

56.054

101.973

144.935

 

Disse midler skal – via aktivitetsafregning - udmøntes til ekstra aktivitet med henblik på at nedbringe ventetiderne til garantiniveauet. Aktivitetspuljerne vedrører såvel voksenpsykiatrien som børne- og ungepsykiatrien.

Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien

Nøgletallene for Region Syddanmark viser, at der samlet set er en høj produktivitet i den psykiatriske behandling. Dette viser sig bl.a. ved relativt lavere udgifter og færre ansatte end i andre regioner. Samtidig er der dog i Region Syddanmark stor forskel på produktiviteten i de enkelte enheder. På den baggrund ønskes en analyse af, hvordan Region Syddanmark placerer sig i forhold til ydelsernes kvalitet og økonomi. Dette kan bl.a. belyses via det nationale indikatorprojekt (NIP), efterlevelse af servicemål, patienttilfredshedsundersøgelser, tilfredshed hos pårørende, brugen af løbende faglige evalueringer osv. Endvidere vurderes om særlige geografiske og demografiske forhold, herunder storbyforhold, har betydning for sygehusenes behandlingsopgave. Administrationen udarbejder udkast til kommissorium for analysen.

Regionsdækkende Psyk-Info

Psykiatrisk Informationscenter skal være regionsdækkende, også på det lokalpsykiatriske område. Der er enighed om, at der etableres en satelitfunktion i alle nuværende og kommende lokalpsykiatriske centre. Satellitterne skal fungere som en integreret del af behandlingstilbuddene. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. i overslagsårene.

Målsætninger for mindre tvang i psykiatrien

For at sikre kontinuerligt fokus på de etiske aspekter i behandlingen af psykisk syge er der etableret en Klinisk Etisk Komité efter nordisk forbillede. I forlængelse heraf ønsker partierne formuleret målsætninger vedrørende mindre tvang i psykiatrien.

Socialområdet:

Fastlæggelse af intern rente

Socialområdet betaler renter af værdien af de bygninger mv. , som man benytter. Der er enighed om, at renten fastlægges til diskontoen pr. 1. maj + 1%.

 

Regional udvikling:

Omprioritering

Frem til 2014 frigøres Region Syddanmarks andel af besparelsen på 50 mio. kr., jfr. økonomiaftalen, ved omprioritering fra administrative udgifter.

Kollektiv trafik – modeller for tilskudsfordeling

Der har været diskussion om fordelingen af regionens tilskudsramme vedrørende kollektiv trafik. Med baggrund i de regionale principper for offentlig servicetrafik udarbejder administrationen forslag

til alternative tilskudsmodeller til trafikselskaberne, som kan fordele tilskudsrammen ud fra bl.a.

-       Regionale principper for servicetrafik

-       Geografi og demografi

-       Omløbstider

-       Grad af selvfinansiering mv.

Fusion af trafikselskaberne

Partierne ønsker en fornyet drøftelse med de syddanske kommuner med henblik på en fusion af de to trafikselskaber.

Udmøntning af midlertidigt råderum

Der er enighed om at udmønte det midlertidige råderum på 10 mio. kr. i 2011 indenfor følgende fokusområder: Udvalget for regional udvikling anmodes om konkret udmøntningplan:

-          Gang i Væksten

o   Velfærdsteknologi startpakke med henblik på støtte til medarbejdere der vil afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Løsningen skal være til gavn for Region Syddanmark

o   Udkantslånepakke til opstartsvirksomheder i udkantområder i form af lånefond, hvor iværksættere kan låne 200.000 kr. som risikovillig kapital til opstart af vidensvirksomhed. Det forventes, at finansieringen suppleres via Vækstforum

-          Trafik

o   Analyse af mulighederne for en fast forbindelse forbindelse mellem Als og Fyn. Der afsættes midler til ekstern undersøgelse, idet mulighederne for Interreg-medfinansiering undersøges. Endvidere er der enighed om en forundersøgelse vedrørende strategiske infrastrukturprojekter, herunder kollektiv trafik, omkring Billund Lufthavn.

o   Kollektiv trafik - Flere med bussen. Markedsføringskampagne på relevante arbejdspladser af den kollektive trafik med fokus på pendlere og etablering af ordninger, der gør det attraktivt eller gratis for ældre/særlige grupper at tage med kollektiv transport. Initiativerne forudsættes samfinansieret med den statslige pulje til fremme af kollektiv trafik, afsat ved trafikforliget.

-          Styrkelse af den syddanske kulturarv

o   Grænselandet som Europæisk Kulturregion – Sønderborg som Europæisk kulturhovedstad Støtte til udvælgelsen af Sønderborg som Kulturhovedstad i Grænselandet. Markedsføring, analyser der viser områdets særegenhed og afholdelse af konferencer og andre kulturarrangementer. Projektet koordineres med de fire Sønderjyske kommuner og Slesvig-Holstein.

o   Formidling af kulturarven – Jelling som regionalt formidlingscenter. Digital formidling af undervisningsmateriale til folkeskolen om Jelling og etablering af rejsekorps, der kan besøge skoler og fortælle om Kulturarven i Jelling. Projektet skal styrke elevers viden om ”Danmarks dåbsattest” og dermed deres historiske forståelse.

-          Syddanmark som Science region

o   Få gjort flere interesserede i at læse naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige fag for at styrke udbuddet til de syddanske virksomheder – Der skal især være fokus på at få flere drenge gjort interesserede, da det er her det store problem er.  Initiativet koordineres med folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

 

Generelle initiativer

Sociale klausuler

For at skabe job- og uddannelsesmuligheder for unge skal der formuleres sociale klausuler, som indarbejdes i Region Syddanmarks byggeregler.

Der er enighed om, at det generelt for alle byggeprojekter skal kræves, at tilbudsgiver skal beskæftige lærlinge og praktikanter i sædvanligt omfang for branchen. Særligt for de store og længerevarende kvalitetsfondsbyggerier skal der stilles specifikke krav om antallet af lærlinge/praktikpladser i forhold til det konkrete projekt.

Afbureaukratisering

Regeringen har fokus på statslig afbureaukratisering og har forlænget udfordringsretten. Der ønskes i Region Syddanmark en screening af mulighederne for at afvikle unødig bureaukrati.

Balance mellem arbejdsliv og fritidsliv

Der er enighed om, at der på alle områder i regionen skal afsættes 50 kr. pr. medarbejder til finansiering af initiativer, der forbedrer balancen mellem arbejdsliv og fritidsliv og dermed bidrage til regionen som attraktiv arbejdsplads.

Investeringer

Fremrykning af investeringer – Den Syddanske Vækstpakke

Der er enighed om, at der i investeringsbudgettet skal indarbejdes en fremrykning af en række investeringer vedrørende psykiatri, energiforbedringer, IT, bedre fysiske rammer mv. Der er tale om ca. 1,0 mia. kr. i perioden 2011 – 2014. Finansieringen sker via de likvide aktiver. Denne vækstpakke er på én gang en økonomi-indsprøjtning til byggesektoren og en sund investering mht. omkostningseffektiv drift vedrørende såvel somatik som psykiatri.

Herudover er der enighed om at indarbejde en forøget ramme til anskaffelse af medicoteknisk udstyr, specielt i forbindelse med etableringen af de fælles akutmodtagelser. Rammen øges i 2011 med 120 mio. kr. og herefter 80 mio. kr. årligt. Initiativet kan finansieres indenfor det forudsatte anlægsniveau i perioden.

Lægeklinikker og sundhedshuse

Der er med succes etableret lægefællesskaber i både Tønder, Brørup og Ærøskøbing. Ølgod er på vej. Klinikfællesskaberne er nøglen til at fastholde praksisbetjeningen i udkantområderne. Af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra juni måned 2010 følger, at der kommer en ansøgningspulje til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantområder samt midler til kompetenceløft på i alt 350 mio. kr. Partierne ønsker derfor en screening af behovet for etablering af yderligere klinikfællesskaber og egentlige sundhedsklinikker med autoriserede sundhedstilbud i Region Syddanmark.

Sikring af fysiske rammer, retspsykiatrien

Den retspsykiatriske specialfunktion med døgnpladser samles i Middelfart fra 2013. Indtil da er der brug for yderligere sikring af de nuværende bygninger mod rømning af de mange retspsykiatriske patienter på de almenpsykiatriske afdelinger. Midlerne afsættes allerede fra 2010.

Tekniske præmisser

Herudover indarbejdes følgende ændringsforslag af teknisk karakter:

 • Omkostninger vedr. Fælles formål og administration fordeles, så Social og Specialundervisning bidrager i forhold til det budgetterede overhead i taksterne. De 5 pct. af takstindtægterne fordeles med hhv. 40 pct. til central administration og 60 pct. som bidrag til Fælles formål og administration. Den resterende finansiering deles mellem Sundhed og Regional Udvikling med hhv. 94,4 pct. og 5,6 pct.
 • Renteudgifter fordeles med 99,99 pct. til Sundhed og 0,01 pct. til Regional Udvikling.
 • Der budgetteres med afdrag på lån i 2011 på 190,2 mio. kr.
 • Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2011. Der søges ikke om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2011.

 

Investeringer, Sundhed

 • Der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2010 på 2,0 mio. kr. (indeks 121,7) og i 2011 på 9,944 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. pulje til afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik
 • Der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 på 49,435 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. sygehusenes investeringsrammer til apparaturanskaffelser m.v.
 • Der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2,914 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. MAS, OUH Svendborg, til løst inventar og it
 • Udgifter til løst inventar og it afholdes som følge af fordelagtigt licitationsresultat inden for den allerede meddelte anlægsbevilling vedr. MIFAM, Odense Universitetshospital
 • Der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011-12 på 2,2 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. projektorganisation for psykiatri
 • Der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 på 8,138 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. konsolideringsprojekter, psykiatri
 • Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer for projekter, finansieret af puljen til afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik.

 

Investeringer, Social og Specialundervisning

 • Der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 på 10,0 mio. kr. vedr. ramme til mindre anlæg og 6,0 mio. kr. vedr. ramme til større anskaffelser (indeks 123,9).

 

Investeringer, Fælles formål og administration

 • Der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 på 10,041 mio. kr. vedr. investeringsrammen og 10,241 mio. kr. vedr. it-rammerne (indeks 123,9).

 

 

Beslutning:

Forretningsudvalgets ændringsforslag blev tiltrådt.

Se beslutningen på video:

1. 2. behandling af forslag til budget 2011-2014


Bilag:

Forslag til budget 2011.

Budget 2011-2014 - Sundhed-sidepapir til 2. behandlingen

Budget 2011 - Social og Specialundervisning-sidepapir til 2. behandlingen

Budget 2011 - Regional Udvikling-sidepapir til 2. behandlingen

Budget 2011-2014 - Fælles formål/Renter-sidepapir til 2. behandlingen


 

2.      2. økonomi og aktivitetsrapportering

Sagsnr:

10/6565


Resumé

I løbet af året fremlægges tre afrapporteringer vedr. den løbende udvikling i aktivitet, økonomi samt kvalitets- og servicemål m.v. Dette er den anden rapportering i 2010. 

Sagsfremstilling

Nedenfor er sammenfattende overordnede forventninger til udviklingen i aktivitet og økonomi i 2010. En mere uddybende gennemgang findes dels i sammenfatningsnotat, dels i notater vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling.

Område

Aktivitet

Økonomi

Sundhed

Sygehusenes egne prognoser viser en samlet meraktivitetsudmøntning på 130 mio. kr. inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin.

 

Forventes balance

Samlet forventes balance mellem budget og forbrug  samt aftaleoverholdelse.

Somatik: Balance samlet set. På sygehusene forventes et samlet merforbrug på 170 mio. kr., hvilket på kort forventes dækket af et tilsvarende mindreforbrug på de øvrige bevillinger.

Psykiatri: Forventes balance.

Sygesikring: Forventes balance.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2011

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Social og Specialundervisning

Mindreaktivitet

For sidste halvår forventes en lavere belægning end for første halvår. Årets samlede belægning forventes at blive lavere end det budgetterede.

Forventes underskud

Samlet forventes et underskud på ca. 36 mio. kr., inkl. indregnede underskud fra tidligere år på 13 mio. kr.

Der forventes markante underskud på flere tilbud. For de tilbud, hvor løsningen ikke allerede er sat i værk, foregår økonomiopfølgningen månedsvis, indtil økonomien er forbedret.

 

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Regional Udvikling

Evt. forskydninger i planlagt aktivitet.

Forventes balance

Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbruget i et vist omfang først sker i 2011.

Uforbrugte midler overføres til 2011 til samme formål

Fælles formål og administration

 

Forventes balance

Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3

Renter mv.

 

Forventes mindreforbrug

i størrelsesordenen 10. mio. kr.

Afvigelser fordeles på hovedkonto 1 og 3

 

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At den anden økonomi og aktivitetsrapportering 2010 tages til efterretning.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

2. 2. økonomi og aktivitetsrapportering


Bilag:

2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010 - Sammenfatning

2. økonomi og aktivitetsrapportering Sundhed 2010

2. økonomi og aktivitetsrapportering Social 2010

2. økonomi og aktivitetsrapportering Regional Udvikling

 


 

3.      Budgettilpasning på sundhedsområdet

Sagsnr:

10/11522


Resumé

Budgettilpasningen omfatter udmøntning af økologipulje, styrkelse af intensiv kapacitet i Kolding, styrkelse af medicoteknisk funktion og fordeling af pulje til implementering af Den danske Kvalitetsmodel. Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

Samtlige bevillingsændringer i budgettilpasningen finansieres af afsatte midler i budgettet for 2010.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den 2. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010, som forelægges i et andet dagsordenspunkt, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne af sagerne er indregnet i prognosen for 2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

Sygehusene bliver i denne budgettilpasning tilført 1,534 mio. kr. i 2010 og 2,158 mio. kr. i 2011 og frem til indkøb af økologiske fødevarer og 23,299 mio.kr. i 2011 og 2012 til implementering af Den danske Kvalitetsmodel.

Den medicotekniske funktion styrkes med 2,638 mio. kr. i 2010 og 2,651 mio. kr. i 2011 og frem til servicering af den kraftigt udvidede scannerkapacitet og endvidere med 0,226 mio. kr. i 2010 og 0,546 mio. kr. i 2011 og frem til medicoteknisk support primært til Radiologisk Afdeling i Svendborg. 

Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

 • Justering af investeringsrammer på OUH og Sygehusvaskeriet
 • Feriepenge til lægebilslæger
 • Konvertering af driftsmidler til indkøb af nyt hjælpemiddelsystem
 • Styrkelse af intensiv kapacitet i Kolding
 • Konvertering af driftsmidler til indkøb af storskærmsløsning til FAM-afdelinger
 • Budgetjusteringer vedrørende Rygcenter
 • Udvidelse af lov om patientsikkerhed
 • Transaktionsomkostninger i forbindelse med flytning af Middelfart Sygehus
 • Afregningssystem til praksissektoren
 • Vederlagsfri medicin til skizofrene patienter
 • En række mindre budgetneutrale omflytninger inden for sundhedsområdet

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles en anlægsbevilling på 6,273 mio. kr. (indeks 121,7) til justering af investeringsrammerne på Odense Universitetshospital og Sygehusvaskeriet. Bevillingen finansieres af OUH’s og Sygehusvaskeriets driftsmidler.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,273 mio. kr. i 2010 til justering af OUH’s og Sygehusvaskeriets investeringsrammer.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 1,600 mio. kr. (indeks 123,9) til nyt anlægsprojekt Hjælpemiddelsystem. Bevillingen finansieres af de somatiske sygehuses driftsmidler.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på  0,4 mio. kr. i 2010, 0,8 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 til indkøb af hjælpemiddelsystem.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 4,876 mio. kr. (indeks 121,7) til nyt anlægsprojekt Ny IT-understøttelse af FAM-projekt. Bevillingen finansieres af driftspuljen ArbejdskraftsBesparende Teknologier.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,876 mio. kr. i 2010 til  It-understøttelse af FAM-projekt.
 • At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

3. Budgettilpasning på sundhedsområdet


Bilag:

Budgettilpasning på sundhedsområdet

 


 

4.      Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2010

Sagsnr:

10/13178


Resumé

Regionens bloktilskud for 2010 opreguleres med henvisning til merudgifter som følge af nye/ændrede love og bekendtgørelser (DUT) samt andre, særlige reguleringer.

Sagen forelægges med henblik på bevillingsmæssig udmøntning heraf.

Sagsfremstilling

Folketingets finansudvalg tiltrådte den 24. juni 2010 aktstykke, indeholdende bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2010 og fastsættelse af bloktilskuddet for 2011.

Midtvejsreguleringen for 2010 følger af dels særlige reguleringer, dels Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Dette indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver o.lign.

Vedr. Sundhed opreguleres bloktilskuddet i 2010 med 76,3 mio. kr., mens driftsbudgettet forøges med 54,2 mio. kr. Forskellen skyldes, at efterreguleringen vedr. 2009-medicingarantien ikke har udgiftsmæssige konsekvenser, ligesom ændringen vedr. mere personale i retspsykiatrien allerede er indarbejdet i budgettet.

Vedr. Regional Udvikling opreguleres bloktilskuddet i 2010 med 0,017 mio. kr. Driftsbudgettet i 2010 forøges tilsvarende.

Bloktilskuddene for 2011-2014 er indarbejdet i forslag til budget 2011. Udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) m.v. er indarbejdet som ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af forslag til budget 2011.

Indstilling

Det indstilles:

 • At bloktilskuddet i 2010 vedr. Sundhed opreguleres med 76,321 mio. kr.
 • At der vedr. Sundhed meddeles tillægsbevilling i 2010 vedr. driften på 54,191 mio. kr. Fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet.
 • At differencen tilgår kassen.
 • At bloktilskuddet i 2010 vedr. Regional Udvikling opreguleres med 17 tkr.
 • At der vedr. Regional Udvikling meddeles tillægsbevilling i 2010 vedr. Miljø og jordforurening med 17 tkr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

4. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2010


Bilag:

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2010

 


 

5.      Pris- og lønregulering af budget 2010

Sagsnr:

10/13177


Resumé

For at fastholde uændret købekraft i budgetterne foretages en regulering for 2010 på baggrund af nyt skøn for den faktiske og forventede udvikling i priser og lønninger i 2009 og 2010.

Sagsfremstilling

Fremskrivningen af priser og lønninger i oprindeligt budget 2010 bygger på skøn fra juni 2009 vedr. den forventede udvikling i dels 2009, dels 2010.

Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2009 samt nye skøn vedr. udviklingen i 2010.

For at fastholde uændret købekraft i budgetterne foretages på den baggrund en pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb i 2010 vedr. anlæg.

I fremskrivningen af budget 2011 er taget højde for de reviderede pris- og lønskøn vedr. 2009 og 2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At sygehusenes m.fl. driftsbudgetter i 2010 reduceres med 27,063 mio. kr., idet centrale rammer m.v. opskrives tilsvarende. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af notatet.
 • At rådighedsbeløb i 2010 vedr. Sundhed reduceres med 20,123 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 1,289 mio. kr. og vedr. Fælles formål og administration med 0,654 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

5. Pris- og lønregulering af budget 2010


Bilag:

Pris- og lønregulering af budget 2010

  

6.      Energi- og miljøredegørelse 2009

Sagsnr:

09/14142


Resumé

Energi- og miljøredegørelse 2009 forelægges til godkendelse. Redegørelsen indeholder bl. a. en opgørelse over regionens forbrug af el, vand og varme samt redegørelse for særlige indsatser og initiativer i 2009, der skal begrænse forbruget og et afsnit om særlige udfordringer, der følger af regionsrådets energipolitiske målsætninger.

Redegørelsen er udarbejdet i henhold til Regler for byggeri i Region Syddanmark og er regionens tredje energi- og miljøredegørelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Regler for byggeri i Region Syddanmark skal der hvert år udarbejdes en samlet energi- og miljøredegørelse for regionen. Redegørelsen er et centralt element i Region Syddanmarks energi- og miljøstyring, der bl.a. sætter regionsrådet i stand til at følge udviklingen på området.

Energi- og miljøredegørelsen for 2009 er regionens tredje redegørelse af denne art.

Redegørelsen indeholder en opgørelse over forbruget af el, vand og varme og beskriver overordnet de påvirkninger på klimaet og det ydre miljø, der følger af regionens aktiviteter. Der redegøres for særlige indsatser og initiativer i 2009, som har medvirket til at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af omgivelserne.

Energi- og miljøredegørelse 2009 er i forhold til tidligere redegørelser udbygget med forbrugsdata for sociale og socialpsykiatriske institutioner.

Energi- og miljøredegørelsen indeholder forslag til specifikke, fremtidige indsatsområder, herunder energimærkning, certificering af bygninger, miljøbevidste investeringer som byggeri, CO2-neutrale hospitaler og indkøb, energi- og miljøledelse på sygehuse og institutioner, elektronisk registrering af forbrug samt et særligt fokus på EDB-driftscentrenes energiforbrug.

Energi- og miljøredegørelse 2009 er udarbejdet i tæt samarbejde med sygehusenes fælles miljøstyringsgruppe. Statusdelen indeholder en liste over igangværende energispareaktiviteter samt et særskilt afsnit om de somatiske sygehusenheders forbrugsdata, der er suppleret med nøgletal for forbrug pr. sengedag, pr. ambulante besøg, pr. medarbejder og pr. m2
.

Der er desuden udarbejdet afsnit om særlige udfordringer, der følger af regionsrådets energipolitiske målsætninger. Udfordringerne omfatter inddragelse af alle sygehusenes afdelinger og medarbejdere i energispareindsatsen, fremskaffelse af relevante ledelsesinformationer, vægtning af miljømæssige gevinster i forbindelse med investeringer og motivationsfremmende finansiering af energibesparelser.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Energi- og miljøredegørelse 2009 godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

6. Energi- og miljøredegørelse 2009


Bilag:

Energi- og miljøredegørelse 2009

 


 

7.      Revisionsberetninger for regnskabsåret 2009 og endelig godkendelse af årsrapport for 2009

Sagsnr:

10/9006


Resumé

Revisionens beretning om revision af årsregnskabet for 2009 og revisionsberetning for 2009 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrevision fremlægges til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Revisionen har sendt beretning af 13. august 2010 om revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende) og revisionsberetning for 2009 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne.

Beretning af 13. august 2010 om revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende)

Beretningen indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for observationer og anbefalinger.

Revisionsberetning for 2009 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Beretningen indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for en enkelt generel observation.

Administrationens besvarelse:

Revisionens beretninger tages til efterretning.

Uddybende bemærkninger findes i vedlagte bilag.

Endelig godkendelse af årsrapport samt bilagssamlingen for 2009

Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilag og afgivet den til revisionen.

Regionsrådet kan efter godkendelse af ovenstående revisionsberetninger meddele Statsforvaltningen Syddanmark, at regnskabet for 2009 betragtes som endeligt godkendt.

Indstilling

Det indstilles:

 • At revisionsberetningerne med administrationens besvarelser af observationer og anbefalinger godkendes.
 • At beretninger med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.
 • At årsrapport samt bilagssamlingen for 2009 endeligt godkendes.
 • At årsrapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 • At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

7. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2009 og endelig godkendelse af årsrapport for 2009


Bilag:

Notat - Revisionsberetninger for regnskabsåret 2009

Beretning af 13. august 2010 om revision af årsregnskabet for 2009

Revisionsberetning for 2009 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Den uafhængige revisors påtegning af årsregnskabet for 2009

 


 

8.      Projektenhed ved Sydvestjysk Sygehus

Sagsnr:

10/12371


Resumé

I forbindelse med implementeringen af generalplanen for Esbjerg Sygehus, ønsker Sydvestjysk Sygehus at etablere en ny projektorganisation til at styre byggerierne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af generalplanen for Esbjerg Sygehus, søger Sydvestjysk Sygehus hermed om finansiering af nyetableret projektenhed. Enhedens opgave er at være det centrale omdrejningspunkt i forbindelse med udbygningen af sygehuset i Esbjerg, med udgangspunkt i generalplanen der blev godkendt af regionsrådet den 1. marts 2010. Det er nødvendigt at opprioritere området for at kunne løfte opgaven.

Projektenheden
Projektenheden skal varetage følgende opgaver (vilkårlig rækkefølge):

• Planlægningsopgaver og generel projekthåndtering herunder projektering og projektopfølgning
• Projektstyring: 
          - styregruppemøder, administration af byggesager
          - brugerinvolvering
          - koordinering med arbejdsmiljø, hygiejne og MED
          - myndigheder - dialog med kommunen om lokalplan/tilladelser
          - byggemøder – deltage som sygehusets bygherrerepræsentant
          - rådgiver – ledelse af og sparring samt dialog med ekstern rådgiver
• Kommunikation – intern og ekstern information, presse
• Optimering af arbejdsgange og logistik
• Dokumenthåndtering
• Styring af risici, kvalitet, tid
• Økonomi – budget, regnskab (i tæt samarbejde med økonomi)
• Kontrakt- og aftalestyring
• Håndtering af entreprisekontrakter, garantier, afleveringsdokumenter
• Tilpasning af standarder – materialer, farver, inventar, indretning m.m.
• Ad hoc opgaver.

Opgaverne skal løses i tæt samarbejde med Teknisk Afdeling på sygehuset og regionens bygningsafdeling, men enheden placeres sammen med sygehusets Afdeling for Planlægning og Udvikling for at sikre optimal fokus på sygehusplanlægningsdelen i byggeprojekterne.

Målet er at skabe en robust og kompetent enhed som kan matche interne og eksterne samarbejdspartnere, og som både på den korte og lange bane kan løfte opgaven med generalplanen for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Projektenheden indgår som en del af den samlede ramme for implementeringen af generalplanen i Esbjerg. Pengene finansieres af de allerede frigivne midler til rådgivning i fase 1.

Stillingsbetegnelse

2010

2011

2012

2013

Projektchef

X

X

X

X

Ingeniør/arkitekt

X

X

X

X

AC fuldmægtig

 

X

X

X

Overhead

  56.450

   187.650

  187.650

  187.650

I alt kroner

531.660

2.142.200

2.142.200

2.142.200

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At nedsættelsen af projektenheden for Sydvestjysk Sygehus godkendes.

Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 01-09-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at nedsættelsen af projektenheden for Sydvestjysk Sygehus godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

8. Projektenhed ved Sydvestjysk Sygehus


 


 

9.      Intensiv kapacitetsudvidelse Sydvestjysk Sygehus

Sagsnr:

10/12293


Resumé

Intensivkapaciteten på Sydvestjysk Sygehus har været under pres de seneste år.

Med denne sag udvides intensivkapaciteten, således at kapaciteten kommer op på 9 intensivpladser og 6 intermediære pladser. Udvidelsen er en del af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus.

Sagsfremstilling

Den intensive og intermediære kapacitet på Sydvestjysk Sygehus (SVS) har været under pres de seneste par år. Den væsentligste forskel på de intensive og intermediære pladser er behandlingsniveauet. Intermediære pladser bruges både som ind- og udslusning fra intensiv.

Der var efter indvielsen af den midlertidige sengebygning "Næsen" indrettet ni intensive pladser og dette er senere blevet udvidet med to intermediære pladser. SVS er blevet bedt om hurtigst muligt, at opnormere de nuværende ni + to pladser således at kapaciteten kommer op på ni intensive og seks intermediære pladser.

Udvidelsen er en del af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, hvor det fremgår at sygehuset skal op på 15 intensive og 15 intermediære pladser i den fuldt udbyggede model. Den rokademæssige situation gør, at man ikke før 2013 kan gennemføre resten af udvidelsen.

En væsentlig flaskehals i denne udvidelse har været at skaffe tilstrækkeligt plejepersonale. Sygehuset har nu sikret, at det nødvendige plejepersonale er ansat til årsskiftet 2010/2011. Derfor skal de bygningsmæssige dele også på plads nu.

Sygehuset har fået udarbejdet to løsningsforslag til denne ombygning og sygehusledelsen har besluttet at arbejde videre med den mindste af de to modeller, dog således at stuerne bygningsmæssigt forberedes med gennemstikskabe.

Forslaget koster 7,8 mio. kr. inkl. 0,7 mio. kr. til løst inventar, men ekskl. medicoteknik. Arbejdet gennemføres primært i 2010, men modsvares af tidsforskydninger vedr. andre besluttede elementer i fase 1 af generalplanen, hvorfor tillæg til rådighedsbeløb først afsættes og frigives i 2011.

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet godkendes.
 • At der gives anlægsbevilling til udvidelsen af intensivområdet på Sydvestjysk Sygehus på 7,8 mio. kr. (indeks 123,9).
 • At der endvidere afsættes og frigives rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. i 2011 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 1. fase af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. Beløbene er en forøgelse af den allerede meddelte anlægsbevilling til rådgivning og nuklearmedicin.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den afsatte ramme.

 

Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur 2010 den 01-09-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet:

At byggeprogrammet godkendes.

At der gives anlægsbevilling til udvidelsen af intensivområdet på Sydvestjysk Sygehus på 7,8 mio. kr. (indeks 123,9).

At der endvidere afsættes og frigives rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. i 2011 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 1. fase af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. Beløbene er en forøgelse af den allerede meddelte anlægsbevilling til rådgivning og nuklearmedicin.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den afsatte ramme.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

9. Intensiv kapacitetsudvidelse Sydvestjysk Sygehus


Bilag:

Resumé af byggeprogram for intensiv SVS

Tegning til byggeprogram

 


 

10.    Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler

Sagsnr:

08/2131


Resumé

Der er udarbejdet et patientforløbsprogram, som indeholder en detaljeret beskrivelse af det forløb en patient med nyopståede lændesmerter skal gennemgå i sygdomsforløbets første  tre måneder. Til at understøtte dette patientforløbsprogram for lænderygpatienter er det ønsket, at der indgås § 2-aftaler med henholdsvis specialuddannede fysioterapeuter og de kiropraktorer, som skulle ønske at tiltræde aftalen.

Sagsfremstilling

Som en del af den fremtidige indsats på rygområdet i sygehusregi er der etableret et rygcenter i Middelfart (Rygcenter Syddanmark), hvor rygbehandlingen i Region Syddanmark samles. I den forbindelse har det været drøftelser mellem repræsentanter fra praksisområdet, rygcentret og sundhedsstaben vedrørende tilrettelæggelse og samarbejde mellem praksissektoren og rygcentret.

Udfaldet af disse drøftelser er programmet "Patientforløb - nyopståede lændesmerter, såvel førstegangs- som recidivsmerter", der er udformet på baggrund af enighed blandt alle involverede parter, herunder praktiserende kiropraktorer, fysioterapeuter og læger samt repræsentanter fra Rygcenter Syddanmark. Patientforløbet indeholder en detaljeret beskrivelse af det forløb en patient med nyopståede lændesmerter skal gennemgå i de otte uger, hvor patienten befinder sig i praksissektoren, samt hvorledes de efterfølgende fire uger af det tilrettelagte tremånedersforløb skal foregå i sekundærsektoren (Rygcenter Syddanmark).

De principper og retningslinjer, som man er nået til enighed om i ovennævnte patientforløbsprogram, indgår også som en del af det patientforløbsprogram for kroniske rygpatienter, der er udarbejdet i et samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksisområdet. Patientforløbsprogrammet for kronisk syge rygpatienter er udarbejdet med baggrund i en beslutning i sundhedsaftalerne indgået mellem kommunerne og regionen i 2008, hvor det blev vedtaget, at der skulle udarbejdes ensartede regionale retningslinjer for initiativer vedr. kronisk syge borgere for hvert af de udvalgte områder, herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, diabetes, kroniske hjertesygdomme samt rygområdet.

Det faglige indhold i patientforløbsprogrammet

For den del af patientforløbsprogrammet, der foregår i praksissektoren, indbefatter programmet blandt andet, at der i forbindelse med patientens første kontakt til enten praktiserende læge eller kiropraktor udfyldes et skema, The STarT Back Screening Tool (STarT-skemaet), med udgangspunkt i hvilket det vurderes, om patienten er i lav, moderat eller høj risiko for at udvikle kronicitet. STarT-skemaet er i øjeblikket i en udviklings- og testfase, men vil blive implementeret, så snart det er klar til brug.

Patientforløbsprogrammet skaber også mulighed for, at den praktiserende læge som en støtte til udredning af lænderygpatienten kan henvise til Udvidet Lænderygundersøgelse (ULRUS) hos kiropraktorer eller specialuddannede fysioterapeuter, hvis lægen vurderer, at der er et behov herfor.

Derudover giver patientforløbsprogrammet involverede praktiserende læger og kiropraktorer en formel adgang til at henvise lænderygpatienter til en MR-scanning på Rygcenter Syddanmark efter fastsatte tidsangivelser, som er opnået i enighed med repræsentanter fra rygcentret.

Hvis patienten efter 8 uger i praksissektoren ikke er i klar bedring, kan enten den praktiserende læge eller kiropraktor henvise patienten til yderligere udredning hos Rygcenter Syddanmark.

§ 2-aftaler vedrørende udførelse af udvidet lænderygundersøgelse hos kiropraktorer og specialuddannede fysioterapeuter

Til at understøtte dette tremåneders patientforløbsprogram for lænderygpatienter, er det ønsket, at der indgås § 2-aftaler med henholdsvis de specialuddannede fysioterapeuter samt de kiropraktorer, som skulle ønske at tiltræde aftalen vedr. ULRUS og anvendelsen af STarT-skemaet. For uddybelse henvises til bilagene "§2-aftaler om patientforløb" og "§2-aftaler om udvidet lænderygundersøgelse".

Det er hensigten, at der, når STarT-skemaet er klar til anvendelse i almen praksis, vil blive udarbejdet og indgået en § 2-aftale med de praktiserende læger om at anvende STarT-skemaet i forbindelse med lænderygpatienter.

Økonomi

Med udgangspunkt i erfaringerne fra forsøgsordninger vedrørende udvidet længerygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i både Region Midt, Region Nordjylland og i det tidligere Vejle Amt, vurderes antallet af udvidede lænderygundersøgelser hos kiropraktorer og fysioterapeuter i Region Syddanmark at blive i størrelsesordenen 800 til 1.000 undersøgelser om året, hvoraf ca. 800 undersøgelser forventes at finde sted hos de specialuddannede fysioterapeuter og ca. 200 hos kiropraktorerne. Dette bevirker, at de samlede udgifter til udvidede lænderygundersøgelser vil blive ca. kr. 750.000 om året.

Allerede i dag behandles rygpatienter hos både fysioterapeuter og kiropraktorer, og det forventes, at en stor del af disse patienter vil blive omfattet af "Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter". Det vurderes derfor ikke, at denne væsentlige styrkelse af kvaliteten i behandlingen af rygpatienter samt af effektiviteten i patientforløbene vil påføre regionen ekstraudgifter i noget væsentligt omfang.

Det er intentionen, at Indenrigs- og sundhedsministeriet efter endelig godkendelse af § 2-aftalerne vil blive ansøgt om godkendelse til, at patientens egenbetaling for ULRUS hos henholdsvis fysioterapeut og kiropraktor bliver fastsat til det samme beløb, idet egenbetalingsandelen hos kiropraktor normalt er højere end hos fysioterapeuten. Der vil således være tale om en fravigelse af bekendtgørelsen omkring tilskud til kiropraktisk behandling, hvilket kræver godkendelse af Indenrigs- og sundhedsministeriet jf. Sundhedslovens § 233 om forsøgsordninger.

Implementering og monitorering

Der er i forbindelse med implementeringen af patientforløbsprogrammet planlagt en massiv formidlingsindsats i løbet af 2011 for de implicerede faggrupper, således at indholdet udbredes til gavn for lænderygpatienterne i Region Syddanmark. Dertil kommer, at der løbende vil finde en monitorering af dataindberetningen sted.

 

Indstilling

Det indstilles: 

 • At "Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter" samt de to understøttende § 2-aftaler for henholdsvis specialuddannede fysioterapeuter samt kiropraktorer godkendes.

 

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet at "Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter" samt de to understøttende § 2-aftaler for henholdsvis specialuddannede fysioterapauter samt kiropraktorer godkendes. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

10. Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler


Bilag:

Patientforløb - d. 14. juni 2010

§ 2-aftale om patientforløb

§2-aftale om udvidet lænderygundersøgelse

  

11.    Praksisplan for hudlæger

Sagsnr:

10/11590


Resumé

Regionen skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan.

En af regionen nedsat arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til praksisplan for hudlæger med anbefalinger omkring fremtidige udviklingsområder indenfor specialet.

Sagsfremstilling

I henhold til speciallægeoverenskomstens § 13 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen med henblik på blandt andet at etablere en systematisk gensidig tilpasning af funktioner og kapacitet mellem sygehuse og praksissektoren.

Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast for hudlæger (dermato-venerologi) har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra dermatologisk speciallægepraksis (hudlæger), fra dermatologisk afdeling på OUH, fra almen praksis samt regionens sundhedsstab.

Praksisplanen er den første af flere speciallægepraksisplaner og en kapacitetsplan, som er under udarbejdelse og som forventes forelagt regionsrådet i løbet af efteråret.

Planudkastet er bygget op med en beskrivelse af specialet og en beskrivelse af den ambulante speciallægebetjening i henholdsvis speciallægepraksis og på ambulatoriet.

Dernæst beskrives de udfordringer, som specialet forventes at stå overfor i planperioden, og udkastet afsluttes med nogle konkrete anbefalinger.

Blandt disse anbefalinger skal nævnes forslag om, at der i løbet af planperioden oprettes ”kombinationsstillinger”, hvor en hospitalsansat speciallæge får mulighed for på aftalte vilkår, at arbejde i speciallægepraksis samtidig med at vedkommende bevarer sin ansættelse på sygehuset.

Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at den nuværende kapacitet på området (antallet af praktiserende hudlæger) er tilstrækkelig. Såfremt der i planperioden opstår et øget behov for dermatologisk kapacitet, vil en indførelse af kombinationsstillinger i et vist omfang kunne kompensere herfor.

Desuden anbefales, at der i begrænset omfang som hjemtagningsprojekt indføres mulighed for badebehandling til erstatning for badebehandling i sygehusregi, og at den eksisterende rammeaftale omkring PDT-behandling (lysbehandling af forstadier til hudkræft) gøres ubegrænset. En ophævelse af rammen vil sikre en mere fleksibel anvendelse af PDT-ydelserne, og det vurderes ikke, at en fjernelse heraf vil medføre væsentligt øgede udgifter, idet behovet for behandling for nærværende skønnes at have fundet sit leje.

Praksisplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

Praksisplanudkastet har været forelagt samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp den 15. juni 2010, og udvalgets bemærkninger er indarbejdet i vedlagte udkast.

Efter regionsrådets godkendelse af praksisplanudkastet skal dette sendes i høring hos relevante parter, herunder Sundhedsstyrelsen, kommunerne, Foreningen af Speciallæger mv. Herefter vil udkastet blive tilrettet med baggrund i de tilbagemeldinger, som høringen har givet, hvorefter det færdige planudkast vil blive forelagt for regionsrådet til endelig godkendelse.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At høringsudkast til praksisplan for specialet dermato-venerologi godkendes.

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet at høringsudkast til praksisplan for specialet dermato-venerologi godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

11. Praksisplan for hudlæger


Bilag:

Udkast - Plan for specialet dermato-venerologi af 5. august 2010

 


 

12.    Sundhedsområdet, gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen

Sagsnr:

10/8336


Resumé

På grund af ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen skal sygehusenes HPFI-relæer opgraderes til et højere sikkerhedsniveau. De samlede omkostninger er vurderet til 54 mio. kr. Sygehusene søger dispensation til de sygehusmatrikler, som i henhold til gennemførelsesplanen skal afvikles indenfor en nærmere defineret periode. Såfremt dispensationsansøgningerne imødekommes er udgifterne vurderet til 23,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sikkerhedsstyrelsen har indført skærpede krav for eksisterende el-installationer. Pr. 1. juli 2010 trådte ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 8 i kraft vedrørende krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer på blandt andet sygehuse. Årsagen er, at EU-harmoniseringen tillader brugsgenstande med lavere elektrisk sikkerhedsniveau end tidligere i Danmark. Dermed bliver det generelle sikkerhedsniveau for elektriske apparater (af klasse I) lavere end tidligere og apparaterne dermed potentielt farligere, hvis der ikke er en supplerende beskyttelse i installationen. Regionerne er ikke i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) blevet kompenseret for merudgifterne.

Sundheds- og Psykiatristaben har anmodet sygehusledelserne om at indsende opgørelser over omkostningerne forbundet med gennemførelsen af Stærkstrømsbekendtgørelsens ændring. Omkostningerne er vurderet til 54 mio. kr. i alt, som opgjort i bilaget. På nogle sygehuse er HPFI-relæerne løbende blevet opgraderet i forbindelse med renoveringsprojekter mv., hvorfor der er forskel på omkostningsniveauet på sygehusene. 

Det er muligt at søge dispensation fra kravene i tilfælde, hvor en sygehusmatrikel indenfor en nærmere defineret periode skal afvikles. På den baggrund er sygehusene igang med at søge dispensation for følgende matrikler:

 • Haderslev ekskl. psykiatri
 • Halvdelen af Sønderborg
 • Fåborg
 • Gl. OUH inkl. psykiatri
 • Ringe (skal frasælges ifølge Region Syddanmarks gennemførelsesplan)

På nuværende tidspunkt kendes udfaldet af dispensationsansøgningerne ikke. Såfremt Sikkerhedsstyrelsen imødekommer samtlige dispensationsansøgninger er omkostningerne beregnet til i alt 23,7 mio. kr.    

I forventning om at dispensationsansøgningerne imødekommes, foreslår sundhedsstaben, at omkostningerne på 23,7 mio. kr. indarbejdes i budget 2011, jævnfør andet punkt på indeværende dagsorden. Rådighedsbeløbene fordeler sig fra 2010 til 2012, og er fordelt på de enkelte sygehusmatrikler, som vist i bilaget. 

Under forudsætning af at regionsrådet godkender budgetforslag 2011 indstilles, at rådighedsbeløbene frigives, og at der meddeles anlægsbevilling med henblik på at opgradere HPFI-relæerne på regionens sygehuse, så de opfylder bekendtgørelsens krav. Der vil ikke blive udarbejdet byggeprogrammer for opgradering af HPFI-relæerne.

Såfremt Sikkerhedsstyrelsen ikke imødekommer regionens dispensationsansøgninger, vil regionsrådet senere blive forelagt endnu en sag om konsekvenserne af stærkstrømsbekendtgørelsen.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der frigives rådighedsbeløb på 1,485 mio. kr. i 2010 (indeks 121,7), 15,026 mio. kr. i 2011 og 7,156 mio. kr. i 2012 (indeks 123,9) til opgradering af HPFI-relæer fordelt på sygehusene, jf. bilag finansieret af de afsatte rådighedsbeløb hertil.
 • At der meddeles anlægsbevillinger på i alt 23,667 mio. kr. (indeks 123,9) til opgradering af HPFI-relæer fordelt på sygehusene, jf. bilag.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne.  

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet:

At der frigives rådighedsbeløb på 1,485 mio.kr. i 2010 (indeks 121,7), 15,026 mio.kr. i 2011 og 7,156 mio.kr. i 2012 (indeks 123,9) til opgradering af HPFI-relæer fordelt på sygehusene, jf. bilag finansieret af de afsatte rådighedsbeløb hertil

At der meddeles anlægsbevillinger på i alt 23,667 mio. kr. (indeks 123,9) til opgradering af HPFI-relæer fordelt på sygehusene, jævnfør bilag

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

12. Sundhedsområdet, gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen


Bilag:

Opgradering af HPFI-relæer på sygehusene

 


 

13.    Sundhedsaftaler 2011-14. Den politiske møderunde.

Sagsnr:

10/12133


Resumé

Der forelægges tidsplan og forslag til dagsorden for den politiske møderunde om sundhedsaftalerne 2011-14, som afholdes fra starten af oktober til starten af december 2010.

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte tidsplan for arbejdet med sundhedsaftalerne 2011-14 afholdes der i efteråret 2010 politisk møde med hver enkelt kommune om aftalegrundlaget.

Der vedlægges tidsplan for afviklingen af møderne, som finder sted i perioden 7. oktober – 6. december 2010. Der udestår endnu fastlæggelse af (nye) datoer for to kommuner. Møderne afholdes i kommunerne og der gennemføres som hovedregel to møder pr. dag.

Der vedlægges udkast til standarddagsorden for møderne, her eksemplificeret for en konkret kommune. Udover drøftelse af Sundhedskoordinationsudvalgets vision Fælles Sundhed og grundaftalen for 2011-14 samt de specifikke aftaler, ønskes fra regionens side specielt drøftet indsatsen for personer med kronisk sygdom, herunder kommunens og sygehusets forebyggende tilbud.

Herudover er der mulighed for drøftelse af særlige temaer, som kommunen eller sygehusene måtte ønske. Der vil til møderne foreligge et overskueligt materiale om hver kommune vedrørende. udskrivninger, kronisk sygdom og eksisterende forebyggende tilbud.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det forelagte forslag til standarddagsorden godkendes.
 • At regionsrådet anmoder medlemmerne af udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde om at deltage i møderne med kommunerne samt andre nødvendige møder i forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalerne, jfr. reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet at det forelagte forslag til standarddagsorden godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

13. Sundhedsaftaler 2011-14. Den politiske møderunde


Bilag:

Udkast. Møde mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark

Politiske møder om sundhedsaftaler mellem kommuner og RSD

 


 

14.    Udtalelse til Rigsrevisionens beretning om styring af aktivitet på sygehusene

Sagsnr:

10/13172


Resumé

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet regionsrådet i Region Syddanmark om en udtalelse i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om styring af aktivitet på sygehusene og statsrevisorernes bemærkning hertil. Regionsrådet skal godkende udkast til svar.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved mail af den 5. august 2010 anmodet regionsrådet i Region Syddanmark om en udtalelse i forbindelse med Rigsrevisionens beretning med forslag til regionernes styring af aktiviteten på sygehusene. Rapporten bygger på interview med fem udvalgte sygehusafdelinger inden for det mave-tarm kirurgiske område, herunder organkirurgisk afdeling på Sygehus Lillebælt.

Statsrevisorerne finder på baggrund af beretningen, at regioner og sygehuse har mulighed for at forbedre rammerne for sygehusafdelingernes styring af aktiviteterne ved:

 • bedre planlægning på tværs af afdelingerne
 • at skabe større sikkerhed omkring budgetgrundlaget
 • bedre it-understøttelse af planlægningen
 • bedre ledelsesinformation
 • bedre videndeling på tværs af afdelinger og sygehuse

Forslag til regionsrådets udtalelse findes vedlagt sammen med Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til udtalelse fra regionsrådet godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

14. Udtalelse til Rigsrevisionens beretning om styring af aktivitet på sygehusene


Bilag:

Statsrevisorernes bemærkning - beretning 7, 2009

Styring af aktivitet på sygehusene

Udtalelse fra regionsrådet i Region Syddanmark

 


 

15.    Orientering om status for pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer samt status for ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)

Sagsnr:

10/5373


Resumé

På baggrund af de massefyringer Region Syddanmark har oplevet det seneste år har regionsrådet og Vækstforum igangsat to typer af initiativer, der skal hjælpe de ramte områder. Initiativerne er ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) og en pulje på 15 mio. kr. til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer.

De berørte områder er Sønderborg, Kolding-Haderslev-Vejen og Odense-Kerteminde kommuner.

Sagsfremstilling

Ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)

Syddanmark er indenfor de seneste 12 måneder i flere omgange blevet ramt af massefyringer, eller varsel herom, i en række områder. Det drejer sig om Sønderborg (1.640 fyrede, blandt andet på Danfoss), Odense-Kerteminde (lukning af Lindø-værftet i Munkebo, hvilket vil medføre 2.200 fyringer i perioden august 2009 til endelig lukning) og Kolding-Haderslev-Vejen (1.650 fyrede på LM Glasfiber).

Der er sendt ansøgning fra Sønderborg-området om støtte fra Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) i september 2009. I juli 2010 er der også sendt ansøgning vedr. Kolding-Haderslev-Vejen-området. Der er tæt kontakt mellem de relevante parter i Odense-Kerteminde, og en ansøgning til EGF forventes klar i løbet af september 2010. Regionsrådet har samlet efter indstilling fra Vækstforum bevilget støtte på 6,4 mio. kr. til de administrative funktioner i forbindelse med hjemtagning af midler fra Den Europæiske Globaliseringsfond.

EU Kommissionen har den 2. august 2010 godkendt ansøgningen fra Sønderborg – det drejer sig om støtte på i alt 76 mio. kr. Dermed kan Sønderborg Kommune igangsætte arbejdet, mens bevillingen fra ministerrådet, der forventes medio oktober 2010, afventes. De ekstraordinære uddannelsesinitiativer i området, vil blive bragt i anvendelse indenfor bl.a. energi og oplevelsesøkonomi, som i vækstplanen for området er angivet som områder med størst vækstpotentiale. Kommissionens godkendelse kommer i forlængelse af et brev Carl Holst sendte, på vegne af Sønderborg Kommune, Vækstforum og Region Syddanmark til EU-kommissær László Andor, hvori den langsommelige sagsbehandling blev kritiseret. Brevet fra Carl Holst og svaret fra László Andor er vedlagt som bilag.

Vedr. Kolding-Haderslev-Vejen-området søges der om støtte på 55 mio. kr. Kommissionen har kvitteret for ansøgningen og har stillet de første uddybende spørgsmål.

Den lange sagsbehandlingstid i Europa Kommissionen er et problem i forbindelse med EGF-ansøgninger. De fyrede medarbejdere skulle gerne have hjælp til kompetenceudvikling hurtigt efter deres afskedigelse, men sagsbehandlingstiden i Kommissionen er minimum 9 måneder. Derfor har Syddansk Vækstforum i forbindelse med forhandlinger om ny partnerskabsaftale foreslået regeringen, at der afsættes en statslig pulje på 50 mio. kr., som kan bruges som udlæg for finansiering af aktiviteter indtil EU har truffet beslutning om de indsendte ansøgninger.

Pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer

Regionsrådet besluttede på møde den 21. december 2009 at oprette en pulje på op til 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en ekstraordinær indsats i områder ramt af massefyringer. Vækstforum har besluttet, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at bevilge midler fra puljen.

Formandskabet har i udmøntningen af midlerne søgt at udnytte midlerne i regeringens Fornyelsesfond, som også har haft fokus på hårdtramte områder. To af de seks støttede projekter har således også modtaget midler fra Fornyelsesfonden. Det drejer sig om projektet Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn, som har fået 25 mio. kr. fra Fornyelsesfonden, samt projektet "PUSH/PULL-indsats på energirigtig renovering" som fik 5 mio. kr. fra fonden. Samlet har de to syddanske projekter således modtaget 30 ud af de 50 mio. kr., som Fornyelsesfonden havde afsat til indsatsen for hårdtramte områder.

Vækstforums formandskab har juni/juli 2010 besluttet at støtte følgende ansøgninger:

 

Projekt

Samlet budget

Støtte fra fornyelsesfonden

Støtte fra puljen til ekstraordinære tiltag

Uddannelse inden for grøn offshore v. LORC, Dansk Metal og Ingienørforeningen

3.131.000

 

2.131.000

PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering v. Project Zero

7.749.198

5.000.000

1.162.380

Projekt Oplevelsesiværksættelse v. Sønderborg Kommune

2.463.032

 

1.847.274

Mommark leisure ressort v. Sønderborg Kommune

781.250

 

400.000

Tiltrækning til viden- og udviklings-parken i Kolding v. Business Kolding

1.331.620

 

998.715

Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn v. Lorc

45.475.000

25.000.000

6.825.000

Samlet

60.931.100

30.000.000

13.364.369

 

I Sønderborg er der igangsat følgende aktiviteter:

PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering

Stimulering af efterspørgsel og udbud efter energirigtig renovering/nybyggeri. Projektet fokuserer primært på borgerne og deres boliger, men indsatsen vil have en positiv afledt effekt på den øvrige bygningsmasse.

Projekt Oplevelsesiværksættelse

Fremme autentiske oplevelsestilbud i Sønderborg-området og bidrage til vækst i områdets turisterhverv. Der er to spor:

1) Udvikling af 3-6 mindre oplevelseskoncepter.

2) Udvikling af et koncept for en 1864-festival med inspiration fra genopførelse af slag i USA.

Mommark Leisure Resort

Foranalyse, der udgør etape 1 i det større maritime anlægsprojekt, Mommark Leisure Resort. Analysen skal afdække mulighederne for at bygge Mommark Leisure Resort.

I Odense-Kerteminde er der igangsat følgende aktiviteter:

Uddannelse inden for grøn offshore

Fastholde og videreudvikle Lindø-ansattes know-how og dermed sikre, at virksomhedernes behov imødekommes i forbindelse med omstilling fra skibsbygning til grøn offshore energi på Lindø og omegn.

LORC, Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn

Opbygning af et testcenter og et videnscenter indenfor grøn offshore energiteknologi på Lindø.

Test- og videnscentret skal tilbyde offshore energivirksomheder muligheden for at teste hele kæden af teknologier og komponenter til produktion og fremførelse af energi.

I Kolding-Haderslev-Vejen er der igangsat følgende aktiviteter:

Tiltrækning til viden- og udviklingsparken i Kolding

Udvikling af en kommunikations- og markedsføringsplan til viden- og udviklingsparken i Kolding i forhold til at tiltrække investorer og virksomheder til parken.

I vedlagte bilag findes nærmere oplysninger om hvilke projekter, der har søgt hvilke beløb i Fornyelsesfonden og i puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer. Formandskabets beslutning betyder, at der er 1.635.631 kr. tilbage i puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Til orientering.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Til orientering.

 

Beslutning:

Til orientering.

Se beslutningen på video:

15. Orientering om status for pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer samt status for ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)


Bilag:

Brev til kommissær Andor

Brev til Carl Holst fra Làszlò Andor om globaliseringsfond

Oversigt over ansøgninger

  

16.    Optaget på uddannelser i Syddanmark 2010

Sagsnr:

10/12635


Resumé

Status for optaget på de videregående uddannelser og de seneste prognoser fra Undervisningsministeriet i forhold til ungdomsuddannelserne viser, at det går den rigtige vej. Optaget på de videregående uddannelser er rekord stort og flere forventes at gennemføre en videregående uddannelse end tidligere. Det samme er tendensen på ungdomsuddannelserne. Dog er der stadig et stort frafald på ungdomsuddannelserne, ligesom pigerne i højere grad end drengene gennemfører såvel en ungdomsuddannelse som en videregående uddannelse.

Sagsfremstilling

Optaget på regionens ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i 2010 viser, at udviklingen går i den rigtige retning i forhold til at øge det samlede uddannelsesniveau på langt sigt.

På regionens ungdomsuddannelser viser Undervisningsministeriets seneste prognose, at 80,5 % af en ungdomsårgang 25 år efter afsluttet grundskole forventes at have gennemført mindst én ungdomsuddannelse, mod 79,9 % sidste år. Der er dermed stadig lang vej til målsætningen om at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Prognosen viser, at 97,2 % starter på en ungdomsuddannelse efter endt grundskole, og der er således stadigt et stort frafald på ca. 16,7 % point.

Undervisningsministeriets prognose

 

2007-årgangen

2008-årgangen

 

 

I alt

Drenge

Piger

Andel der starter på en ungdomsuddannelse

95,9

97,2 %

96,5 %

98,0 %

Andel der forventes at gennemføre (mindst) en ungdomsuddannelse

79,0 % (83,6 %)

80,5 % (84,2 %)

77,5 % (80 %)

83,6 % (88,7%)

Andel der forventes at gennemføre en videregående uddannelse

42,6 %

45,2 %

36,8 %

54,1 %

Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel. Note: Tallet i parentes angiver andelen der gennemfører en ungdomsuddannelse plus dem, der har gennemført en videregående uddannelse uden at have ungdomsuddannelse.

Undervisningsministeriets seneste model viser ligeledes, at 45,2 % af en ungdomsårgang 25 år efter afslutning af grundskolen forventes at have gennemført en videregående uddannelse. For piger forventes det, at 54,1 % gennemfører en videregående uddannelse mod 36,8 % af drengene. Den samlede målsætning er, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse – et mål som altså kun pigerne indfrier. Der er stadig for få drenge i Syddanmark der tager en videregående uddannelse.

Optaget på de videregående uddannelser 2010

Uddannelsesinstitution

Optag 2010

Optag 2009

Syddansk Universitet

3708

2859

University College Lillebælt

1950

1746

University College Syddanmark

1581

1476

Erhvervsakademi Sydvest

570

456

Erhvervsakademi Kolding

475

448

Erhvervsakademi Lillebælt

1211

1176

Kilde: SDU, UC Syddanmark, UC Lillebælt og KOT 2010

Søgningen til de videregående uddannelser var i 2010 rekordstort, og der er pr. 1. august 2010 optaget flere studerende på regionens videregående uddannelser end nogensinde. Blandt andet har Syddansk Universitet optaget ca. 24 % flere studerende i 2010 sammenlignet med 2009. Humanistisk Fakultet og Samfundsvidenskabeligt Fakultet er stadig de største, men der er fremgang på alle fakulteter. Tabel 1 i bilaget indeholder en oversigt over optaget på uddannelser af særlig relevans for erhvervsudviklingen i Syddanmark, hvor der blandt andet er nye uddannelser indenfor Velfærdsteknologi og Lærings- og oplevelsesteknologi.

Syddansk Universitet har stadig flest studerende fra egen region, sammenlignet med Aarhus og Københavns Universiteter. Dette viser udfordringen med at tiltrække studerende fra andre regioner til Syddanmark. Syddansk Universitet har ligeledes færre 1. prioritetsansøgere end Aarhus og Københavns universiteter og har også flere uddannelser med ledige pladser end Aarhus og Københavns universiteter. Optaget på Syddansk Universitet i 2010 er dog steget procentvis mere end optaget i Aarhus og København.

Optaget på regionens to University Colleges har budt på en fremgang i antallet af studerende og særligt lærer- og pædagoguddannelserne har oplevet fremgang. Det er dog værd at bemærke, at optaget på læreruddannelsen i Jelling er status quo i forhold til 2009. Optaget på pædagoguddannelsen i Jelling er steget med 26 procent.

Erhvervsakademierne har ligeledes oplevet en fremgang i antallet af studerende, og bl.a. har Erhvervsakademi Sydvest (Esbjerg og Sønderborg) optaget 20 % flere end i 2009.

Udvalget for Regional Udvikling blev på mødet 9. august 2010 orienteret om optaget på de syddanske uddannelsesinstitutioner.

 

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Til orientering.

Beslutning:

Til orientering.

Se beslutningen på video:

16. Optaget på uddannelser i Syddanmark 2010


Bilag:

Optaget på uddannelser i Syddanmark 2010 i hovedkonklusioner

 


 

17.    Orientering om indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje

Sagsnr:

10/12111


Resumé

Der er indkommet i alt 5 ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i denne ansøgningsrunde. Ansøgningerne er vurderet ud fra, om de understøtter Syddansk Uddannelsesaftale samt ud fra om der kan forventes en effekt på målsætningen om, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er ca. 19 mio. kr. i puljen, som indstilles til bevilling til to af projekterne. Hele puljen for 2010 forventes dermed afsat.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på decembermødet 2009 at øremærke Regions Syddanmarks Uddannelsespulje til aktiviteter, der understøtter Syddansk Uddannelsesaftale.

Der er indkommet i alt 5 ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i denne ansøgningsrunde. De 5 projekter ansøger tilsammen om 22.445.560 kr. I puljen er der 19.007.601 kr.

Projekterne er vurderet ud fra deres forventede effekt på målsætningen om, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Herudover er de vurderet ud fra, i hvilket omfang de understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og de to tværgående indsatser, som Syddansk Uddannelsesaftales styregruppen har valgt at prioritere: ”Undervisningsmiljø og pædagogik” samt ”Unge med personlige, sociale og faglige kompetencer og problemer”.

Desuden er der foretaget en vurdering af:

 • Om der er tale om et udviklingsprojekt.
 • Projektets nyhedsværdi.
 • Om projektet fremmer samarbejdet mellem alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
 • Om projektets leverancer formidles bredt i regionen til alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
 • Om projektets leverancer kan videreføres efterfølgende uden tilførsel af ekstra midler.

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående indstilles 2 ansøgninger til tilsagn og 3 til afslag. Ansøgningerne behandles i de følgende dagsordenspunkter.

De 2 indstillede projekter ansøger om tilsammen 19.569.560 kr. og overstiger dermed i alt uddannelsespuljen med 561.959 kr. Projekterne indstilles derfor til tilsagn reduceret hver med 280.980 kr.

Der er således ikke yderligere midler tilbage i puljen.

Der er endnu en ansøgningsfrist 8. oktober 2010 til uddannelsespuljen, eventuelle ansøgninger her forventes at skulle behandles i regionsrådet på december mødet, med bevilling fra 2011 budgettet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Til orientering.

Beslutning:

Til orientering.

Se beslutningen på video:

17. Orientering om indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje


 


 

18.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Anvendelsesorienteret Undervisning"

Sagsnr:

10/8686


Resumé

Fredericia Gymnasium har på vegne af 10 ungdomsuddannelser, en række folke- og efterskoler samt University College Syddanmark, Erhvervsakademi Sydvest, Syddansk Universitet og Studievalg Syd søgt tilskud til projektet ”Anvendelsesorienteret Undervisning”. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsfremstilling

Fredericia Gymnasium har på vegne af 10 ungdomsuddannelser, en række folke- og efterskoler samt University College Syddanmark, Erhvervsakademi Sydvest, Syddansk Universitet og Studievalg Syd søgt uddannelsespuljen om et tilskud på 9.398.000 kr. til projektet ”Anvendelsesorienteret Undervisning”. Projektet er direkte udsprunget af Syddansk Uddannelsesaftale fra den ene af de to projektgrupper, som styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale nedsatte i december 2009.

Formålet med projektet er, at udvikle og afprøve tilpassede anvendelsesorienterede elementer på flere typer af ungdomsuddannelser og grundskoler, ved etablering af en række ”undervisningslaboratorier” på udvalgte ungdomsuddannelser og grundskoler i Syddanmark.

Projektet har tre delprojekter med hvert sit fokus på den anvendelsesorienterede undervisning:

-         Drenge, med fokus på at afprøve kønsspecifikke aktiviteter.

-         Pædagogisk IT, med fokus på, at eleverne kan lære på nye og mere aktiverende IT måder.

-         Innovative undervisningsformer, som består af anderledes elevaktiverende, innovative og kreative arbejdsformer, der vil være anvendelsesorienterede.                   

I et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelser og erhvervslivet vises, opleves og påpeges et eller flere fags anvendelsesperspektiver både i forhold til videreuddannelse og fremtidige erhvervsmuligheder. 


Leverancer

For alle tre delprojekter skal resultatet være en række konkrete produkter, der består af beskrivelser af forløb og tilhørende erfaringer, så andre skoler umiddelbart kan kopiere metoden. Beskrivelserne samles i en ”Værktøjskasse”, som også indeholder konklusionerne fra evalueringen foretaget af Syddansk Universitet. Værktøjskassen, der løbende opdateres, vil være tilgængelig på Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside, så den løbende er tilgængelig for projektets deltagere.


En vigtig del af projektet, er at få opbygget og beskrevet undervisningsmetoder som andre skoler, der ikke i første omgang er en del af projektet, kan implementere. Herudover vil der være etableret et antal bærende netværk mellem de deltagende uddannelsesinstitutioner.

Parter

Styregruppe:

Fredericia Gymnasium 

International Buisness College Aabenraa

Odense Katedralskole

                                               

Øvrige parter:

Esbjerg Handelsskole 

Tronsøskolen Grindsted

Rosborg Gymnasium og HF

Rødkilde Gymnasium

Odense Katedralskole

Fredericia Gymnasium

Vejle Handelsskole

Rantzausminde Efterskole  

Svendborg Gymnasium og HF

Ribe Katedralskole  

Odense Tekniske Skole                                                  

International Buisness College Aabenraa

Højer Design Efterskole

Business College Syd Sønderborg  

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Syddansk Universitet Odense

University College Syd  Haderslev 

Studievalg Syd 

Erhvervsakademiet Sydvest Esbjerg

 

Effekt

Ansøger angiver følgende effekter:

 

-      80% af de deltagende elever skal opleve undervisningen inspirerende og motiverende.

-      90% af de deltagende lærere skal opleve, at de har de rette kompetencer og værktøjer til at tilrettelægge en undervisning, der er inspirerende og motiverende.

-      Andel af elever med en fraværsprocent på > 8% skal reduceres med 50% i projektperioden.

Projektet er inddelt i fire faser. I de første tre faser deltager 16 institutioner/skoler med 2 klasser og 4-6 undervisere hver, svarende til ca. 800 elever og 80 undervisere.

Fra fjerde fase tilføjes 14 nye institutioner/skoler, som hver forventes at deltage med 1 klasse og 2-3 undervisere, og projektet vil i alt omfatte ca. 1150 elever og 120 undervisere.

Budget

 

Ansøgt

Procent

Indstillet

Procent

Uddannelsespuljen

kr. 9.398.000

85%

kr. 9.117.020

84%

Egenfinansiering

kr. 1.712.000

15%

kr. 1.712.000

16%

Samlet budget

kr. 11.110.000

100%

kr. 10.829.020

100%

Det indstillede beløb er reduceret med 280.980 kr. i forhold til det ansøgte beløb.

 

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • At projektet i høj grad lever op til Regions Syddanmarks Uddannelsespuljes kriterier, og at projektet i høj grad understøtter Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I projektet er der parter fra alle typer af ungdomsuddannelser, ligesom det er et samarbejde med folke- og efterskoler samt en række videregående uddannelser. Projektet er dermed et bredt funderet samarbejde.
  • At det er tale om et projekt der lever op til kriterierne vedr. nyhedsværdi.
  • At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. undervisningsmiljø og pædagogik.
 • At projektet på kort sigt vil have en stor effekt på målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt de angivne effektmål indfries.
  • De angivne effektmål vurderes at være ambitiøse men realistiske.
  • Projektet kan på længere sigt indarbejdes på uddannelser, der ikke i første omgang deltager i projektet, hvorved effekten øges.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 9.117.020 kr.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 9.117.020 kr.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

18. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Anvendelsesorienteret Undervisning"


  

19.    Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet"

Sagsnr:

10/8672


Resumé

International Buisness College (IBC), Fredericia, har på vegne af 22 aktører søgt tilskud til projektet "Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet". Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsfremstilling

IBC, Fredericia har på vegne af 22 aktører søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om kr. 10.171.560 til udvikling af klassen som et læringsfællesskab med særligt fokus på, at de sårbare unge bliver en del af det sociale fællesskab og dermed fastholdt på ungdomsuddannelsen.

Projektet er direkte udsprunget af Syddansk Uddannelsesaftale fra den ene af de to projektgrupper, som styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale nedsatte december 2009. Projektet involverer et bredt udsnit af aktører fra Syddansk Uddannelsesaftale. Der er 10 ungdomsuddannelser, en 10. klasse og en efterskole direkte involveret i at udvikle konkrete værktøjer til underviserne til at skabe et socialt læringsfællesskab i klassen. Hertil deltager yderligere 10 aktører fra Syddansk Uddannelsesaftale i et Advisory Board (en rådgivende følgegruppe). Projektets målgruppe er de udsatte unge. Målet er at få de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at udvikle værktøjer til at højne deres trivsel og motivation i klassen.             

Leverancer

Projektets leverancer er:

 • En værktøjskasse med 30 konkrete værktøjer til fremme af en relationsskabende og inkluderende undervisning.
 • Værktøjerne skal være enkelt beskrevet og let anvendelige, således at også undervisere, der ikke har deltaget i projektet, umiddelbart vil kunne tage værktøjerne i brug efterfølgende.
 • Værktøjskassen leveres på CD-ROM og downloads fra Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside.

  

Parter                                                                           

 Advisory Board

Social- og Sundhedsskolen Fyn                                   

Syddansk Universitet

Social- og Sundhedsskolen Syd                                   

University College Lillebælt

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg                             

University College Syddanmark

Erhvervsuddannelsescenter Vest                                                                            

DS Håndværk og Industri

Erhvervsuddannelsescenter Lillebælt                                                 

Ungdomshøjskolen ved Ribe

Syddansk Erhvervsskole, Vejle og Odense                      

Charlotteskolen, Vejle

VUC Fyn                                                                        

Tiende Haderslev

VUC Fredericia

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole v/Frans Ørsted Andersen

Fredericia Gymnasium 

Vejle Kommune

Emmerske Efterskole                                                   

Efterskoleforeningen

10-klasse, Sønderskovsskolen, Sønderborg                     

 

                                                                 .      

IBC, Fredericia/Middelfart, Kolding, Åbenrå.                 

Effekt

Ansøger angiver følgende effekter:

 • 90% af eleverne i de berørte klasser oplever, at der er et godt socialt fællesskab.
 • 95% af de lærere der er involveret i projektet skal opleve, at de er klædt på til at skabe et godt socialt fællesskab, som inkluderer alle i klassen.
 • 75% af eleverne i de berørte klasser på de deltagende skoler har en fraværsprocent, der er mindre end 10%.
 • 85% af eleverne i de berørte klasser oplever, at undervisningen er inspirerende og motiverende.
 • 95% af de lærere, der er involveret i projektet oplever, at de har de rette kompetencer og værktøjer til at tilrettelægge en undervisning, der er inspirerende og motiverende for alle i klassen. 

Der deltager ca. 46 undervisere, 12 ledere og 1150 elever i projektet.

Budget

 

Ansøgt

Procent

Indstillet

Procent

Uddannelsespuljen

10.171.560 kr.

82%

9.890.580 kr.

 82%

Egenfinansiering

  2.194.140 kr.

18%

  2.194.140 kr.

18%

Samlet budget

12.365.700 kr.

100%

12.084.720 kr.

100%

Det indstillede beløb er reduceret med 280.980 kr. i forhold til det ansøgte beløb.                        .

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • At projektet i høj grad understøtter Syddansk Uddannelsesaftale idet:
  • Målet er, at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Der er et særligt fokus på sårbare unge, som er et af indsatsområderne i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • Der er tale om et bredt samarbejde mellem en række aktører. 
 • At projektet vil få stor effekt på, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, såfremt de angivne effektmål indfries:
  • På kort sigt fordi der er mange elever og undervisere direkte involveret i projektet, som vil kunne få effekt af det.
  • På langt sigt, fordi værktøjerne leveres i en form og formidles på en sådan måde, at andre skoler let vil kunne anvende dem. Effektpotentialet er derfor endnu større.
 • At der er tale om et udviklingsprojekt, som har nyhedsværdi.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 9.890.580 kr.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 9.890.580 kr.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

19. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet"


  

20.    Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Cafe Godt på vej"

Sagsnr:

10/8382


Resumé

Svendborg Erhvervsskole har søgt tilskud til udvikling af et afprøvningsforløb til elever, der vurderes ikke at være uddannelsesparate. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Svendborg Erhvervsskole har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om kr. 1.108.000 til udvikling af et afprøvningsforløb til elever, der vurderes ikke at være uddannelsesparate.

Svendborg Erhvervsskole og erhvervsuddannelsesindgangen Mad til Mennesker, vil sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning-centrene (UU-center) på Fyn og Sydfyns Erhvervsforskole udvikle et afprøvningsforløb, som kommunen kan rekvirere som et konkret tilbud i forhold til udspillet i regeringens unge-pakke om, at der skal udvikles og tilbydes forløb til ikke-uddannelsesparate unge. Formålet med afprøvningsforløbet er at give eleverne kompetencerne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Fokus vil være på hverdagens udfordringer: Kost, bolig, økonomi og personlig hygiejne, fordi det er ansøgers erfaringer, at mange af de frafaldstruede elever har problemer med netop at få hverdagen til at fungere.

Leverancer

Projektets leverancer er:

 • Et færdigt udviklet fleksibelt afprøvningsforløb, som kommunen kan rekvirere som et konkret tilbud i forhold til udspillet i unge-pakken om, at der skal udvikles forløb til ikke-uddannelsesparate unge.
 • Informationsmateriale til brug i grundskolen og UU-centrene.

Parter

Svendborg Erhvervsskole, erhvervsuddannelsesindgangen Mad til Mennesker,

UU-center Svendborg samt de resterende UU-centre på Fyn, Sydfyns Erhvervsforskole.

Effekt

Ansøger angiver følgende effekter:

 • Max 10% af eleverne må falde fra uden perspektiv.
 • 27% flere elever skal opleve et godt socialt miljø på skolen/klassen.
 • Max. 10% af eleverne må have en fraværsprocent > 10%.
 • Max. 5% af eleverne må overveje at droppe ud af skolen.
 • Aktørerne i projektet skal give samarbejdet karakteren 10.
 • 95% af eleverne ønsker at påbegynde en uddannelse. 

Der deltager 2 faglærere og 40-50 elever i projektet.

Budget

 

Ansøgt

Procent

Indstillet

Procent

Uddannelsespuljen

1.108.000 kr.

87%

kr. 0

0%

Egenfinansiering

171.000 kr.

13%

kr. 0

0%

Samlet budget

1.279.000 kr.

100%

kr. 0

0%

 

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

 • At projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale idet:
  • Målet er, at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Projektet ligger indenfor indsatsområdet personlige, sociale kompetencer og problemer, idet målgruppen for projektet er de ikke-uddannelsesparate unge.
 • At projektet ikke understøtter et bredt funderet samarbejde mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale, da der er tale om et lokalt projekt med få aktører. Dertil udbredes projektet heller ikke til andre aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
 • At projektet vil have en begrænset effekt på, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse:
  • På kort sigt fordi der kun er meget få elever og lærere direkte involveret i projektet, som vil kunne få effekt ud af det.
  • På langt sigt, fordi formidlingen af projektets leverancer (afprøvningsforløbet) til andre aktører i Syddansk Uddannelsesaftale er svag, og det derfor ikke er sandsynligt, at afprøvningsforløbet vil blive anvendt på andre erhvervsskoler efterfølgende. Dertil er det usikkert, om kommunen vil rekvirere forløbet, da kommunen ikke er part i projektet. 

Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

Indstilling

Det indstilles:

 • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

20. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Cafe Godt på vej"


 

21.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Ung til ung coaching i netværk"

Sagsnr:

10/8349


Resumé

VUC Sønderjylland har søgt om tilskud til projektet ”Ung til ung coaching i netværk”. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

VUC Sønderjylland har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om 393.000 kr. til projektet ”Ung til ung coaching i netværk”. I projektet skal et antal lærere og kursister på første årgang i en HF-klasse uddannes i den coachende tilgang til samtaler med medstuderende, og der etableres et coachnetværk for kursister med en tilknyttet lærer med tovholder- og superviserfunktion.

Ansøger ønsker at inddrage de unge i arbejdet med at fastholde sig selv og hinanden i uddannelse ved at give dem metoder til at opnå fokus, afklaring og ejerskab til egen uddannelse og på samme tid rummelighed, tolerance og medansvar for andre unges velfærd og trivsel i skolen.

Leverancer

Projektets leverancer er:

 • Et undervisningsmateriale i coaching og coachende samtaleteknikker målrettet unge.
 • En beskrivelse af rammer og metoder til etablering af coaching-netværk for unge.

Parter

VUC Sønderjylland

Effekt

Ansøgers angiver følgende effekter:

-     90% af VUC Sønderjyllands HF-kursister er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med det sociale miljø. I dag er det 78%.

-     Den ordinære gennemførselsprocent på VUC’s 2-årige HF på ca. 75% forventes øget til 85%.

Der deltager lærere og kursister fra én HF-årgang på VUC Sønderjylland.

Budget

 

Ansøgt

Procent

Indstillet

Procent

Uddannelsespuljen

kr. 393.000

75%

kr. 0

0%

Egenfinansiering

kr. 126.000

25%

kr. 0

0%

Samlet budget

kr. 519.000

100%

kr. 0

0%

 

Administrationens vurdering:

Det vurderes:

At projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale, idet

 • målet er at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • projektet ligger inden for indsatsområdet personlige, sociale kompetencer og problemer.

At projektet ikke understøtter et bredt funderet samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk uddannelsesaftale, da der er tale om et projekt på en enkelt uddannelsesinstitution.

At projektet ikke umiddelbart kan videreføres og udbredes uden yderligere midler.

At projektet vil have begrænset effekt på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse,

 • på kort sigt fordi aktiviteten foregår på en enkelt årgang på en enkelt uddannelsesinstitution.
 • på lang sigt fordi formidlingen og udbredelsen af projektet er begrænset, da der kun er afsat få midler i budgettet til disse aktiviteter.

Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

21. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Ung til ung coaching i netværk"


 


 

22.    Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Følgeforskning til satspuljeprojekt"

Sagsnr:

10/8380


Resumé

Svendborg Erhvervsskole har søgt tilskud til følgeforskning til et satspuljeprojekt. Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Svendborg Erhvervsskole har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om kr. 1.375.000 til følgeforskning til et satspuljeprojekt. Satspuljeprojektet er støttet af regeringens satspulje med 16,5 mio. kr. og omhandler ”Et sektor- og kulturoverskridende, uddannelseskvalificerende og uddannelsesfastholdende pilotprojekt med fokus på de sociale og personlige kompetencer”.

Svendborg Erhvervsskole vil med satspuljeprojektet samle og koordinere indsatsen for de uddannelsessvage børn og unge. Der er tale om et 5½-årigt projekt, der skal etablere og udvikle en transitmentorfunktion, der skal samle og koordinere alle led i indsatskæden i og mellem de forskellige sektorer. I satspuljeprojektet vil der bl.a. blive udviklet og etableret en transitmentorfunktion i samarbejde med 4 folkeskoler, 2 erhvervsskoler, 4 sydfynske kommuner og 2 produktionsskoler. Den væsentligste del af projektet vil foregå i folkeskolerne fra 6. kl. til 9/10 kl.

Følgeforskningen, som der søges om midler til, vil gennemføre tre delanalyser:

 1. En analyse af indhold og arbejdsformer på folkeskole, Erhvervsuddannelser og produktionsskole
 2. En undersøgelse af de udsatte elevers interesser, forestillinger og veje
 3. En undersøgelse af lærernes, mentorernes og vejledernes forestillinger og praksis i mødet med de unge.

Leverancer

Projektets leverancer er:

 • Undersøgelserne afrapporteres i form af to rapporter samt et kort handlingskatalog.

Parter

Satspuljeprojektet har følgende parter:

Ungdommens Uddannelsesvejledning-center Sydfyn

Social- og sundhedsskolen i Svendborg

Faaborg-Midtfyn produktionsskole

Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole

Marstal skole – Ærø kommune

Ørsted skolen – Langeland kommune

Sundskolen – Faaborg-Midtfyn kommune

Østre Skole – Svendborg kommune.

Effekt

Ansøgeren forventer, at følgeforskningen vil bidrage til at dokumentere satspuljeprojektets effekter.

Satspuljeprojektet vil omfatte ca.100 elever i alt på de 4 folkeskoler samt efterfølgende 24 nye elever i 6. klasserne hvert år, i alt ca. 200 elever. Målet er, at alle elever fastholdes og gennemfører et grundforløb på erhvervsskolerne.                          

Effekten af følgeforskningen alene kan ikke opgøres.

Budget

 

Ansøgt

Procent

Indstillet

Procent

Uddannelsespuljen

kr. 1.375.000

100%

kr. 0

0%

Egenfinansiering

 0

0%

kr. 0

0%

Samlet budget

kr. 1.375.000

100%

kr. 1.375.000

100%

Bemærkning: Det totale budget for hele satspuljeprojektet er 17.875.000 kr., hvoraf satspuljemidler finansierer med 16.500.000 kr., og Region Syddanmark ansøges om det resterende beløb på 1.375.000 kr. til følgeforskningsdelen. Egenfinansieringen er ikke opgjort i kroner, men skolerne lægger dertil egne timer i projektet.

Administrationens vurdering

Det vurderes:

 • At satspuljeprojektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og et af de prioriterede indsatsområder.
 • At det er usikkert, om projektet kan videreføres uden tilførsel af midler efterfølgende, ligesom det ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggøres, at projektets leverancer bliver formidlet til gavn for øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen.
 • At der ikke udvikles noget konkret i følgeforskningen, som andre skoler efterfølgende vil kunne bruge og implementere i deres praksis uden tilførsel af yderligere midler. Der er derfor ikke tale om et udviklingsprojekt.

 

Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

Indstilling

Det indstilles:

 • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

22. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Følgeforskning til satspuljeprojekt"


  

23.    Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding

Sagsnr:

10/8094


Resumé

Ifølge det nye Finanslovsforslag for 2011, vil Designskolen Kolding bevilliges færre midler i 2011 end Danmarks Designskole. Det betyder, at Designskolen Kolding vil have noget færre midler til rådighed pr. studerende end Danmarks Designskole.

Sagsfremstilling

Ifølge det nye Finanslovsforslag for 2011 skal Designskolen Kolding bevilliges 41 mio. kr. i 2011, hvilket giver en samlet bevilling pr. studerende på 124.620 kr.  Til sammenligning bevilliges Danmarks Designskole 84,5 mio. kr., hvilket giver en samlet bevilling pr. studerende på 156.772 kr.

I 2010 var Designskolen Koldings bevilling på 41,3 mio. kr. og Danmarks Designskole på 86,5 mio. kr. Omregnes det til en enhedsomkostning til uddannelse og forskning pr. studerende pr. år, medfører det ca. 10.000 kr. mindre pr. studerende på Designskolen Kolding end på Danmarks Designskole.

Ifølge skolernes årsrapporter fra 2009 har Designskolen Kolding opfyldt 20 af de fremsatte 22 mål i resultatkontrakten, hvor Danmarks Designskole har opfyldt 12 ud af de fremsatte 20 mål. Eksempler på mål: gennemførelsesprocent, frafald, erhvervspartnerskaber, markedsføring, ekstern finansiering, erhvervs ph.d.’er m.v.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, gennemførte i juli 2010 en evaluering af de to designskoler mhp. indstilling til Akkrediteringsrådet. Uddannelserne vurderes på 13 kriterier, herunder beskæftigelse, opbygning og indhold samt internationalisering. Designskolen Kolding opfyldte alle kriterier, mens Danmarks Designskole ikke opfyldte to (faciliteter og materielle ressourcer samt systematisk og løbende kvalitetsarbejde).

I 2010 blev en international forskningsevaluering af designforskningen 2004-2009 ved Designskolen Kolding og Danmarks Designskole fremlagt. Det blev blandt andet anført om forskningsniveauet på Designskolen Kolding at:

 ”Niveauet kan med god grund betegnes ved, at det svarer til de internationale standarder for designforskning udøvet ved designuddannelses­institutioner verden over.”

Ligeledes blev følgende anført om forskningen på Danmarks Designskole:

Forskningen præsenteret for Panelet er af god og på nogle områder fremragende kvalitet, på trods af den korte historie for forskningen på denne forholdsvis lille designskole.”

Sammenlignes de to designskoler på den gennemsnitlige ledighedsprocent for dimittender for 2007 ses det, at 15,5 pct. af Designskolen Koldings dimittender var ledige mod 17,8 pct. fra Danmarks Designskole.

På grund af sagens hastende karakter er der efter forretningsudvalgets møde truffet en formandsbeslutning, således at der anmodes om foretræde for Folketingets Kulturudvalg.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At brev og notat fremsendes til Folketingets Kulturudvalg, Kulturministeriet og kommunerne i Trekantsområdet.
 • At anbefalingen fra Udvalget for Regional Udvikling om, at der anmodes om foretræde for Folketingets Kulturudvalg tiltrædes.
 • At der tages stilling til, hvem der skal repræsentere Region Syddanmark ved et eventuelt foretræde for Folketingets Kulturudvalg.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet, at notatet sendes til Folketingets kulturudvalg m.fl. samt, at der anmodes om foretræde for udvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet besluttede, at Udvalget for Regional Udvikling repræsenterer regionsrådet ved foretrædet for Folketingets Kulturudvalg.

Se beslutningen på video:

23. Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding


Bilag:

Benchmark af Designskolen Kolding

Brev til Folketingets kulturudvalg

 


 

24.    Anmodning fra Region Midtjylland om nedlæggelse af fælles jule-natbusser

Sagsnr:

10/13252


Resumé

Region Midtjylland har besluttet, at man ønsker at nedlægge et antal jule-natbusser. To af disse er fælles med Syddanmark. Region Syddanmark er derfor, via trafikselskaberne, blevet spurgt om sin indstilling hertil.

Sagsfremstilling

Jule-natbusruterne Vejle-Nr. Snede og Vejle-Uldum ønskes af Region Midtjylland nedlagt. Disse ruter er blandt et antal, der over fire weekender op til jul har færre end 100 passagerer i alt. For de to ruter fælles med Syddanmark drejer det sig om henholdsvis 84 og 76 passagerer, hvilket på begge ruter giver en gennemsnitlig belægning på ca. 5 passagerer pr. dobbelttur. Det er ikke oplyst, hvordan passagererne fordeler sig på retning, men det må formodes, at julenatbusser først og fremmest bringer passagerer fra byen (Vejle) til oplandet. I så fald er det primært passagerer i Region Midtjylland, der berøres af en evt. lukning af ruterne.

Bruttoomkostningen til ruterne vurderes ud fra det modtagne materiale tilsammen at være i størrelsesordenen 15.000 kr. Det er ikke oplyst, hvad Region Syddanmarks tilskud til buskørselen er.

Regionens principper for regional buskørsel forholder sig ikke til natbuskørsel.

Forespørgslen til Region Syddanmark er kommet så sent, at den ikke har kunnet nå at blive behandlet i udvalget vedr. regional udvikling. Udvalget blev orienteret om sagen på sit møde den 6. september 2010.

Af hensyn til rettidig afbestilling af ruterne, har Midttrafik anmodet om et hurtigt svar.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark tilslutter sig Region Midtjyllands ønske om nedlæggelse af julenatbusserne Vejle-Nr. Snede og Vejle-Uldum.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

24. Anmodning fra Region Midtjylland om nedlæggelse af fælles jule-natbusser


  

25.    Forslag til revision af råstofplanen for Region Syddanmark

Sagsnr:

10/12359


Resumé

Forslag til revision af ”Råstofplan 2008 for Region Syddanmark” fremlægges til afgørelse i regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog ”Råstofplan 2008 for Region Syddanmark” den 23. februar 2009. Råstofplanen er en plan for den fremtidige indvinding og forsyning, der fortrinsvis omfatter råstofferne ler, bentonit, klæg, sand, grus og sten.

Råstofplanen er udarbejdet med det formål at sikre forsyningen med råstofferne ler, sand, grus, sten og klæg på et bæredygtigt grundlag. Råstofplanen indeholder arealreservationer til graveområder, hvor der kan meddeles tilladelser til indvinding af råstoffer. Råstofplanen indeholder desuden råstofinteresseområder, hvor en nærmere kortlægning og planlægning skal gennemføres, før der tages stilling til eventuelle udlæg som graveområder. Endelig indeholder planen retningslinier for kommunernes administration af råstofindvindingstilladelser, samt redegørelser for den nuværende forsyning med råstoffer.

Ifølge råstoflovens §6a skal regionsrådet gennemgå råstofplanen hvert fjerde år og vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af planen. Vedlagte plandokument har til formål at belyse behovet for revision af råstofplanen.

Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil skal regionsrådet indkalde ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse.

Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på 8 uger.

Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplan, der udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet gennemfører en revision af Råstofplan 2008 med henblik på vedtagelse i 2012.
 • At regionsrådet indkalder ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet i perioden 25. oktober til 20. december 2010. 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Udvalget anbefaler, at regionsrådet gennemfører en revision af Råstofplan 2008 med henblik på vedtagelse i 2012 samt, at regionsrådet indkalder ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet i perioden 25. oktober til 20. december 2010. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

25. Forslag til revision af råstofplanen for Region Syddanmark


Bilag:

Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark 2012-2024

 


 

26.    Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark

Sagsnr:

09/11298


Resumé

”Kogsgaard jord & miljø rådgivning” har genfremsendt ansøgning om udvidelse af eksisterende grusgrav i Vejle Kommune.  Naturklagenævnet har ændret en tilladelse, meddelt af Vejle Kommune, til et afslag under henvisning til, at det ansøgte ligger udenfor råstofplanens graveområder. Tilladelse til det ansøgte kan derfor kun meddeles, hvis råstofgraveområdet udvides med 2,5 ha.

Sagsfremstilling

Der er den 16. maj 2008 ansøgt om at udvide en eksisterende grusgrav med ca. 2,5 ha til indvinding af sand, grus og sten. Den nuværende grusgrav ligger indenfor råstofplanens graveområde ved Sødover i Vejle Kommune. Det ansøgte graveareal ligger i umiddelbar forlængelse af den eksisterende grusgrav, men udenfor graveområdet.

Vejle Kommune meddelte tilladelse til det ansøgte den 19. august 2008, før råstofplanen blev vedtaget. Naturklagenævnet ændrede tilladelse, meddelt af Vejle Kommune, til et afslag på baggrund af en klage fra en nabo til grusgraven under henvisning til, at det ansøgte lå udenfor råstofplanens graveområder.

”Kogsgaard jord & miljø rådgivning” har genfremsendt ansøgning for grusentreprenør Eigil Jensen A/S om udvidelse af eksisterende grusgrav på matr. nr. 3g Sødover by, Nørup, Vejle Kommune.

Tilladelse til det ansøgte kan kun meddeles, hvis råstofgraveområdet udvides med 2,5 ha.

Der er ikke konstateret ændrede forudsætninger eller andre arealinteresser, siden Vejle Kommune meddelte tilladelse den 19. august 2008 på sædvanlige vilkår for indvinding.

Før udarbejdelse af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet i henhold til råstoflovens §6a, stk. 1. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse (foroffentlighedsfasen).

Indstilling

Det indstilles:

 • At foroffentlighedsfasen for et råstofplantillæg for det ansøgte område sættes igang.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010

Udvalget anbefaler regionsrådet at sætte foroffentlighedsfasen for et råstofplantillæg i gang for det ansøgte område.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

26. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark


Bilag:

Kortbilag-Sødover-Vejle

 


 

27.    Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, renovering og udbygning

Sagsnr:

10/2359


Resumé

På investeringsbudgettet er der afsat 12 mio. kr. til renovering på Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding, samt til forbedring og forøgelse af arealerne til fælles faciliteter, dagcenter og personalefaciliteter. Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter er et botilbud med 27 to-rums boliger og beskæftigelsestilbud til såvel interne som eksterne brugere. Beboere og brugere er kognitivt skadede kørestolsbrugere.

Ved den gennemførte bygningsgennemgang er konstateret, at vedligeholdelsesstandarden på fællesarealer og administrative arealer generelt er lav, samt at der er en række faciliteter, som har for lidt plads. I boligplanen, som regionsrådet godkendte den 23. november 2009, er der derfor afsat 12 mio. kr. til at bringe vedligeholdelse og indretning op på en acceptabel standard.

Det udarbejdede byggeprogram anbefaler, at der opføres en tilbygning i to etager på i alt 340 m2. Heri indrettes dagcenter på 285 m2 og kontor/mødelokale på 55 m2. På det areal, hvor der nu er dagcenter, indrettes fælles opholdsarealer og personalefaciliteter, idet den samlede planløsning skal optimeres ved omrokering og ombygning i den eksisterende bygning.

Prisoverslaget i byggeprogrammet er på 12 mio. kr. (indeks 123,4). Udgiften foreslås finansieret af det beløb, der er afsat til formålet på investeringsoversigten. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år, svarende til ca. 40 kr. pr. beboer pr. døgn.

Indstilling

Det indstilles:

 • At resumé af byggeprogram godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 12,045 mio. kr. (index 123,9) til renovering og udbygning på Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. i 2010, 7,028 mio. kr. i 2011 og 4,217 mio. kr. i 2012, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

27. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, renovering og udbygning


Bilag:

Dansk Røde Kors, resumé af byggeprogram

 


 

28.    Studietur til Sydkorea for repræsentanter for Region Syddanmark

Sagsnr:

10/12431


Resumé

Regionsrådet skal tage stilling til Region Syddanmarks deltagelse i en studietur til Sydkorea vedr. velfærdsteknologi, arrangeret af Teknologisk Institut.

Sagsfremstilling

Teknologisk Institut arrangerer fra den 11. november til den 17. november 2010 en vidensrejse/studietur til Sydkorea med fokus på de nyeste tendenser inden for velfærdsteknologier.

Sydkorea er helt i front i forhold til udvikling og anvendelse af velfærdsteknologier. Velfærdsteknologi er én af regionens fire hovedsatsninger, og det kan derfor være formålstjenstligt, hvis repræsentanter fra Region Syddanmark deltager i studierejsen.

Prisen for studierejsen forventes at blive knap 30.000 kr. pr. deltager. Udkast til program for studierejsen er vedlagt som bilag.

Der foreslås følgende deltagerkreds:

Carl Holst
Lasse Krull
Thyge Nielsen
Poul-Erik Svendsen
Karsten Uno Petersen
Mette Valentin
Freddie Madsen
Jørgen Pless
Kristian Grønbæk Andersen

Herudover foreslås deltagelse af 3 embedsmænd.
 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark deltager i studieturen til Sydkorea arrangeret af Teknologisk Institut med deltagerkreds som nævnt i sagsfremstillingen,
 • At de nævnte regionsrådsmedlemmer anmodes om at deltage i studieturen, jfr. reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

28. Studietur til Sydkorea for repræsentanter for Region Syddanmark


Bilag:

CareNet program, Sydkorea

 


 

29.    Studietur for regionsrådsmedlemmer om sygehusbyggeri

Sagsnr:

10/7645


Resumé

For at indsamle viden om nyere sygehusbyggerier, som kan overføres til de byggerier, der skal realisere regionens fremtidige sygehusstruktur, har udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur planlagt en studietur til England, som hermed fremlægges til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har planlagt en studietur med henblik på at indsamle viden om nyere sygehusbyggerier, som kan overføres til de byggerier, der skal realisere regionens fremtidige sygehusstruktur. Studieturen foreslås at gå til Birmingham og London, idet det giver mulighed for at besøge:

 • det nybyggede Queen Elizabeth Hospital i Birmingham, der er under successiv ibrugtagning. Emnerne er modtagelse af den akutte patient, indretning af sengeafdelinger, ambulatorier og operationsfaciliteter, patentsikkerhed og logistiksystemer.
 • Hillingdon Hospital i London, der som forberedelse til opførelse af nye sengebygninger, har eksperimenteret med indretning af et sengeafsnit med ensengsstuer efter tre forskellige koncepter.
 • Evelina Children Hospital fra 2005, hvor børnene har været inddraget som brugere, og hvor der er gjort meget ud af indretningen.

Deltagerne i studieturen er 10 medlemmer af sygehusstrukturudvalget og 3 embedsmænd. Turen foregår i perioden 12. oktober - 15. oktober 2010.

Budgettet for turen er på 169.650,00 kr. fordelt på følgende poster

 

Emne

Udgift pr. deltager

Udgift i alt

Fly incl. skatter

5.700,00

74.100,00

Busleje

1.250,00

16.250,00

Hotel, mødelokale og forplejning

5.500,00

71.500,00

Gaver og uforudsete udgifter

600,00

7.800,00

 

Udgifterne afholdes dels af regionsrådets konto, dels af sundhedsstabens budget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den planlagte studietur for medlemmerne af udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur godkendes, herunder budget og programudkast.
 • At regionsrådet anmoder medlemmerne af udvalget om at deltage i studieturen, jfr. reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Det blev besluttet, at alle regionsrådsmedlemmer har mulighed for at deltage i studieturen under de nævnte betingelser.

Se beslutningen på video:

29. Studietur for regionsrådsmedlemmer om sygehusbyggeri


 


 

30.    Navneændring for udvalg nedsat under regionsrådet

Sagsnr:

09/11753


Resumé

Der foreslås navneændring for udvalg nedsat under regionsrådet i 2010-2011, så udvalgene får mere mundrette navne.

Sagsfremstilling

Der er ønske om, at udvalgene får nye og mere ”mundrette” navne.

Dette er alene et forslag om navneændring for udvalg nedsat under regionsrådet i 2010-2011 – kommissorierne forbliver de samme.

Sundhedsudvalget beholder sit navn, mens de øvrige udvalgsnavne foreslås ændret som følger:

 • Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde ændres til: Praksis- og kommuneudvalget
 • Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen ændres til: Visionsudvalget
 • Udvalget vedr. den præhospitale indsats ændres til: Præhospitaludvalget
 • Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur ændres til: Sygehusstrukturudvalget
 • Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil ændres til: Socialudvalget
 • Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri ændres til: Psykiatriudvalget
 • Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan ændres til: RUP-udvalget
 • Miljøudvalget ændres til: Grindstedudvalget
 • Udvalget vedr. Regional Udvikling ændres til: Udvalget for Regional Udvikling

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslaget til navneændringer for udvalg nedsat under regionsrådet i 2010-2011 godkendes. 

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

30. Navneændring for udvalg nedsat under regionsrådet


 


 


 

31.    Underskriftsbemyndigelse

Sagsnr:

07/6696


Resumé

Regionsrådet skal tage stilling til hvem, der bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd i sager om bl.a. køb og salg af fast ejendom.

Sagsfremstilling

Ifølge regionslovens § 16 skal regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser underskrives af regionsrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af regionsrådet.

Regionsrådet har tidligere bemyndiget regionens forhenværende administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen, økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen og regnskabschef Johan Meyer til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

Underskriftsbemyndigelsen til den forhenværende administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen er faldet bort i forbindelse med dennes fratrædelse af stillingen. Regionsrådet skal derfor formelt nu give en underskriftsbemyndigelse til regionsdirektør Mikkel Hemmingsen.

Det foreslås herudover, at vicedirektør Lene Borregaard bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsdirektør Mikkel Hemmingsen bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.
 • At vicedirektør Lene Borregaard bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.


Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

31. Underskriftsbemyndigelse


  

32.    Valg til AER´s komiteer

Sagsnr:

10/88


Resumé

Region Syddanmark er som eneste danske region medlem af den europæiske regionale sammenslutning, Assembly of European Regions (AER). Regionsrådet har udpeget medlemmer til AER’s komitéer. 

Der skal i efteråret 2010 vælges nye formænd og næstformænd i alle komitéer. Opstillingsfristen til alle poster er d. 10. september 2010. Der skal tages stilling til om Region Syddanmark skal kandidere til disse poster og dermed opprioritere regionens engagement.

 

Sagsfremstilling

I AER’s komitéer er formænd og næstformænd på valg hvert andet år. Næste valg er i efteråret 2010 med opstillingsfrist d. 10. september. I den forbindelse skal Region Syddanmark beslutte, om man skal opstille kandidater til posterne i de to komiteer, hvortil regionsrådet i forvejen har udpeget medlemmer.

Det drejer sig om komiteen for Regional Udvikling, hvor Karsten Uno Petersen og Preben Jensen er udpeget, og komiteen for Sundhed og Sociale anliggender, hvor Karsten Uno Petersen og Bo Libergren er udpeget.

Med begge poster kan man opnå indflydelse på fastlæggelsen af AER’s politikker på den givne komités arbejdsfelt. Som formand kan man endvidere via sin repræsentation i bestyrelsen opnå indflydelse på AER’s overordnede politikker. AER arbejder sammen med EU-Kommissionen, Regionsudvalget og andre i EU-systemet for at fremme disse politikker på europæisk niveau.

Som næstformand vil der være deltagelse i 2 årlige møder og ved evt. møder, hvor formanden melder afbud. Herudover vil der være forpligtelse til mødeledelse, aktivt arbejde for implementering af politikker samt deltagelse som repræsentant for AER ved eksterne arrangementer. Herudover følger en forpligtelse til at stille administrativ bistand til rådighed for AER-sekretariatet. AER dækker ikke udgifter i forbindelse med formands- og næstformandspost, hvorfor disse skal afholdes af Region Syddanmark.

Et evt. kandidatur forudsætter deltagelse i komitéernes plenarmøder, som for begges vedkommende finder sted d. 7.-8. oktober 2010. Endvidere deltagelse i AER’s generalforsamling i Istanbul d. 11.-12. november 2010. En endelig afgørelse af valgene foreligger d. 11. november 2010.

Indtil nu har Region Syddanmark deltaget i AER’s arbejde i begrænset omfang. Der var politisk og administrativ deltagelse i AER’s generalforsamling i 2009. Derudover har der været administrativ deltagelse i enkelte møder.

Udvalget for Regional Udvikling drøftede på mødet den 6. september 2010 Region Syddanmarks opstilling af en kandidat til en eller flere næstformandsposter i AER´s komiteer. 

På baggrund af den korte tidsfrist for opstilling af kandidater har regionsrådsformanden fremsat forslag om, at Region Syddanmark kandiderer med Preben Jensen til næstformandsposten i komiteen for Regional Udvikling og med Karsten Uno Petersen til næstformandsposten i komiteen for Sundhed og Sociale anliggender – under forudsætning af regionsrådets godkendelse på mødet den 27. september 2010.

Bliver begge regionens kandidater valgt vil det medføre årlige rejseudgifter på i alt ca. 50.000 kr. samt ca. ½ årsværk til administrativ bistand.

For faktuelle oplysninger om AER se vedlagte notat..

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark kandiderer med Preben Jensen til næstformandsposten i komiteen for Region Udvikling og med Karsten Uno Petersen til næstformandsposten i komiteen for Sundhed og Sociale anliggender.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

32. Valg til AER´s komiteer


Bilag:

Fakta om AER

 


 

33.    Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedr. fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus

Sagsnr:

10/9788


Resumé

Regionsrådet skal udpege 3 medlemmer til den politiske styregruppe vedr. fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus.

Sagsfremstilling

Som følge af regionsrådets vedtagelse af den fremtidige struktur for regionens sygehuse inkl. de psykiatriske sygehuse, skal den overskydende bygningsmasse afhændes til andet formål end regional sygehusdrift.

Formålet med salget af de gamle sygehuse er dels at dække så stor en del af regionens 25 % medfinansiering af fremtidens sygehusbyggeri i Region Syddanmark som muligt, og dels at skabe nye aktiviteter og arbejdspladser, således at bygningerne også fremover bliver et aktiv for byen og området.

Den 20. august 2010 har der været afholdt møde mellem de administrative ledelser fra Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune. På mødet blev det aftalt at indstille, at der nedsættes en politisk styregruppe vedr. den fremtidige anvendelse af bygningsmassen, når Faaborg Sygehus fraflyttes i 2013 og Ringe Sygehus i 2018.

Som opfølgning på mødet skal der udpeges repræsentanter fra regionsrådet til den politiske styregruppe vedr. Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus.

I forbindelse med nedsættelse af lignende styregrupper er der i kommissoriet lagt vægt på, at styregrupperne skal:

 • sikre inddragelse af borgere, virksomheder og offentlige institutioner
 • udarbejde anbefalinger til fremtidige aktiviteter på sygehuset
 • drøfte lokalplanens muligheder
 • udarbejde udbudsmateriale.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til styregruppen vedr. fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning:

Regionsrådet godkendte nedsættelsen af styregruppen.

Regionsrådet udpegede Carl Holst, Lasse Krull og Frede Skaaning til styregruppen.

Se beslutningen på video:

33. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedr. fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus


 


 

34.    Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Hospice Fyn

Sagsnr:

09/14225


Resumé

Henrik Skov ønsker at udtræde af bestyrelsen for Hospice Fyn. Der skal derfor udpeges et nyt medlem hertil.

Sagsfremstilling

Regionsrådet udpegede på mødet den 25. januar 2010 Henrik Skov til bestyrelsen for Hospice Fyn.

Henrik Skov har nu meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Udpegningen er som udgangspunkt gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage Henrik Skov for hvervet. Gruppen kan herefter besætte pladsen med et nyt medlem.

Gruppen har efterfølgende meddelt, at Niels Steenfeldt, Kerteminde indtræder i bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet fritager Henrik Skov fra hvervet som medlem af bestyrelsen for Hospice Fyn.
 • At Niels Steenfeldt, Kerteminde indtræder i bestyrelsen for Hospice Fyn.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

34. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Hospice Fyn


  

35.    Beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer 2010 - 2014

Sagsnr:

10/10316


Resumé

Danske Regioner kan afgive indstilling ved beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskredse. Regionsrådet skal indstille sagkyndige til Danske Regioner.

Sagsfremstilling

Danske Regioner kan afgive indstilling ved beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskredse. Danske Regioner skal indstille i alt 8 sagkyndige - dvs. 4 til hver landsretskreds.

Region Syddanmark tilhører begge landsretskredse, idet Fyn tilhører Østre landsretskreds, og Jylland tilhører Vestre landsretskreds. Region Syddanmark kan indstille 2 medlemmer - 1 til hver landsretskreds.

De pågældende skal være i besiddelse af indgående og tidssvarende praktisk kendskab til vedkommende sagsområde og må ikke være fyldt 70 år. De skal have fast bopæl eller forretningssted inden for den landsretskreds, som de beskikkes for. Beskikkelse sker for en periode på 4 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet over for Danske Regioner indstiller et sagkyndigt retsmedlem til Østre landsretskreds og et sagkyndigt retsmedlem til Vestre landsretskreds.

 

Beslutning:

Regionsrådet indstillede:

 • Bent Bechmann til Vestre Landsretskreds
 • Poul-Erik Svendsen til Østre Landsretskreds

Se beslutningen på video:

35. Beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer 2010 - 2014


  

36.    Indstilling af medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet

Sagsnr:

10/13688


Resumé

Sundhedsstyrelsen anmoder i brev af 25. august 2010 Region Syddanmark om at indstille et medlem og en suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialplanlægning i sygehusvæsenet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i brev af 25. august 2010 anmodet om indstilling af regionale repræsentanter til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet.

Jf. bekendtgørelse 1465 af 20. december 2005 om sammensætning og opgaver for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet, skal regionsrådet i Region Syddanmark indstille et medlem og en suppleant til udvalget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet indstiller sundhedsdirektør Jens Elkjær som medlem og direktør Per Busk som suppleant.

 

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

36. Indstilling af medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet


 

 

37.      Anskaffelse af nyt Laboratorie Informations System til regionens sygehuse

Sagsnr:

07/12297


Resumé

Der er gennemført et udbud med henblik på anskaffelse af et nyt laboratorie informationssystem til regionens sygehuse.

Region Syddanmark har modtaget 2 tilbud. Regionsrådet skal godkende licitationsresultatet.

Sagsfremstilling

I efteråret 2009 besluttede Region Syddanmark at ophæve kontrakten om levering og vedligeholdelse af et laboratorie- informationssystem mellem Tieto Danmark A/S og Region Syddanmark. Projektet var da forsinket 2½ år. Region Syddanmark og Tieto A/S indgik forlig december 2009, hvorefter et nyt udbud blev igangsat.

Udbuddet er gennemført som et fælles offentligt begrænset udbud mellem Region Syddanmark og Region Sjælland med en prækvalifikation frem til 1. juni og en frist for tilbudsafgivelse sat til den 2. august 2010. Region Syddanmark har modtaget 2 tilbud. Leverandøren bliver valgt ud fra en afvejning af økonomi funktionalitet, kvalitet og leverancesikkerhed, i udbudssprog det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Baggrunden for anskaffelsen af et nyt laboratoriesystem er, at regionens sygehuse i dag anvender ældre systemer, der bygger på forældede IT-maskiner og på forældede teknologier. Systemerne er kostbare at vedligeholde, ligesom det er svært at få de forskellige systemer til at samarbejde når patienterne flytter rundt på sygehusene i regionen. Det nye fællessystem vil forenkle udvekslingen af oplysninger mellem sygehusene, give en større stabilitet og pålidelighed for laboratoriernes produktion samt åbne for nye muligheder for laboratoriernes arbejdsgange. Ydermere vil det indebære besparelser på de årlige driftsudgifter i forhold til driftsudgifterne ved de eksisterende systemer.

Tilbuddene blev behandlet af  LIMS- Styregruppen den 23. august 2010 og  i Styregruppen for Sundheds-IT. Anbefalingen om valg af leverandør, der bygger på en indgående vurdering af tilbuddene i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, blev godkendt i begge styregrupper. Det indstilles således, at der indgås kontrakt med firmaet Logica Danmark.

Samlet indebærer leverandørvalget en projektøkonomi for perioden 2010-2011 på 29,673 mio.kr. dækkende betalinger til leverandøren, udgifter til projektledelse, integrationer, infrastruktur på sygehusene mv. I dette overslag indgår tillige omkostninger på ca. 2 mio.kr. vedr. det tidligere laboratorieinformationssystem. På regionens investeringsoversigt er der afsat 30,532 mio.kr. til investeringen. Herudover skal sygehusene på deres investeringsrammer afholde udgifter til PC´ere, arbejdspladsudstyr mv. for ca. 4 mio.kr. Fordelingen af omkostningerne mellem regionen og sygehusene er sket ud fra de principper, der gælder for finansieringen af større IT-investeringer. 

Valget af nyt laboratorieinformationssystem indebærer driftsbesparelse på 1,634 mio.kr. i 2012 stigende til 1,938 mio.kr. i 2013 og frem. I 2011 vil der være driftsudgifter til såvel ny som eksisterende laboratorieinformationer. Derfor vil der i 2011 være merudgifter på 2,649 mio.kr.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At licitationsresultatet godkendes, således at der indgås kontrakt med firmaet Logica Danmark.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 29,673 mio. kr. (indeks 123,4) til anskaffelsen af det nye laboratorieinformationssystem.
 • At der frigøres rådighedsbeløb på 6,441 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) og 23,326 mio. kr. (indeks 123,9) af det afsatte rådighedsbeløb til formålet, idet det overskydende rådighedsbeløb på 0,862 mio. kr. tilfalder kassen.
 • At IT-stabens driftsramme tilføres 2,649 mio. kr. i 2011 finansieret via prioriteringspuljen samt reduceres med 1,634 mio. kr. i 2012 og 1,938 mio. kr. fra 2013 og frem.
 • At Driftsbesparelserne fra 2012 og frem tilføres prioriteringspuljen.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2010

Indstillingen tiltrådt. 

 

 

38.      Projektkonkurrence Kolding Sygehus

Sagsnr:

10/13169


Resumé

Der er gennemført en projektkonkurrence med deltagelse af 6 prækvalificerede rådgiverkonsortier om udbygning af Kolding Sygehus til akutcenter i regionens fremtidige sygehusstruktur. En enig dommerkomite indstiller en vinder af konkurrencen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 1. marts 2010 at igangsætte en projektkonkurrence for udbygning af Kolding Sygehus. Hensigten var at få relativt præcise udbygningsforslag fra 5-6 konsortier, inden det endelige valg af totalrådgiver skal træffes. Efter en prækvalifikationsrunde blev 6 konsortier indbudt til at deltage i projektkonkurrencen.

Deltagerne er

C.F. Møller A/S

 

Niras A/S

-

Alectia

 

-

Creo

-

Søren Jensen

 

-

Schmidt Hammer Lassen

-

Lohfert & Lohfert

 

-

Balslev

-

Nosyko

 

-

GBL

 

 

 

 

 

Rambøll Danmark A/S

 

Healthby

-

Cubo

 

-

Dissing+Weitling

-

Friis & Moltke

 

-

Medplan

-

Møller & Grønborg

 

-

Buro Happold

 

 

 

-

ISC

COWI A/S

 

-

Hansen, Carlsen & Frølund

-

KHR

 

-

P.A. Pedersen

-

White

 

-

Marianne Levinsen Landskab

-

EKJ

 

 

 

-

Schønherr KS

 

Grontmij | Carl Bro A/S

 

 

 

-

Arkitema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommerkomiteen, der har vurderet de indkomne forslag, har bestået af 3 fagdommere - 2 arkitekter og 1 ingeniør - sygehusets direktion, 1 stabschef fra sundhedsstaben og sundhedsdirektør Jens Elkjær som formand. Dommerkomiteen har i enighed peget på et enkelt konsortium som vinder af konkurrencen. I bilaget er redegjort for, hvilke elementer dommerkomiteen har lagt vægt på og hvor vinderforslaget adskiller sig fra de andre forslag.

Regionsrådet kan godkende den vinder som dommerkomiteen indstiller, eller forkaste forslaget. Ved en forkastelse skal projektkonkurrencen gå om. Godkendes indstillingen vil kontraktforhandlinger og tilpasning af projektet kunne gå i gang.

Indstilling

Det indstilles:

 • At konsortiet Niras A/S godkendes som vinder af projektkonkurrencen om udbygning af Kolding Sygehus.

Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2010

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.    Sag efter anmodning fra SFs gruppe i regionsrådet - drøftelse af retningslinjerne for regionsrådsformandens muligheder for at udtale sig/forhandle på "et enigt regionsråds vegne"

Sagsnr:

10/14356


Sagsfremstilling

SFs gruppe i regionsrådet har i medfør af den kommunale styrelseslov § 11 anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden:

"SF gruppen ønsker en drøftelse af retningslinjerne for regionsrådsformandens muligheder for at udtale sig/forhandle på "et enigt regionsråds vegne".

SF gruppen foreslår som afsæt for denne drøftelse, at vi i fællesskab drøfter om retningslinjerne fremover kunne være som flg.:

Regionsrådsformanden kan som udgangspunkt udtale sig og føre forhandlinger på et enigt regionsråds vegne i konkrete sager, når det i forhold til den konkrete sag, forud for udtalelsen/ forhandlingen, er besluttet på et regionsrådsmøde/ forretningsudvalgsmøde, at regionsrådsformanden kan udtale sig/ forhandle om sagen på et enigt regionsråds vegne. Regionsrådsformanden kan således udtale sig/forhandle på et enigt regionsråds vegne i flg. tilfælde:

1) De respektive gruppeformænd har bekræftet overfor regionsrådsformanden, at deres parti/gruppe kan støtte op om udtalelsen/ forhandlingen. Dette kan i akutte/hastende tilfælde ske såvel mundtligt som skriftligt.

Eller

2) Samtlige regionsrådsmedlemmer har indvilliget i at støtte op om udtalelsen/ forhandlingen. Dette kan i akutte/ hastende tilfælde ske både skriftligt og mundtligt.

Eller

3) I uopsættelige tilfælde på begrundet formodning om reel enighed, udtale sig/forhandle på et enigt regionsråds vegne, og herefter orientere gruppeformændene og resten af regionsrådet om baggrunden for sine handlinger".

Til brug for drøftelsen er vedlagt en redegørelse om placering af center for objektiv sagsbehandling i Haderslev, som er udsendt til regionsrådet i august 2010. Redegørelsen indeholder bl.a. en generel gennemgang af regionsrådsformandens muligheder for at træffe beslutninger på regionsrådets vegne.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning:

Sagen blev drøftet.

Se beslutningen på video:

40. Henvendelse fra SF


Bilag:

40a

Center for objektiv sagsbehandling haderslev
Siden er sidst opdateret 17-09-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring