Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i Vækstforum den 9. september 2010

 

Dagsorden


Møde i Vækstforum den 9. september 2010 kl. 9.00-12.00 på Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop

 

Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings- og drøftelsespunkter. DEL II er orienteringspunkter.

DEL III er behandling af ansøgninger.

 

 

DEL I

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 21. juni 2010.

3. Vækstforums handlingsplan 2011

4. Partnerskabsaftalen med regeringen 2010

5. Syddansk Turisme

6. Procedurer for Vækstforums udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd mv.

7. Udpegning af medlem til Centerrådet for VEU-center Vest

 

DEL II

 

8. Indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber,

9. Vækstforums pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer

10. Optaget på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser 2010

11. Tildeling af EUDP-midler 2010

12. Implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-10

13. Vækstforums kommunikationsindsats

14. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-10

15. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

 

DEL III

 

16. Orientering om indkomne ansøgninger

17. Forretningsområderne velfærdsteknologier og -service, energi og oplevelsesøkonomi

18. Forretningsområdet Energi

19. Forretningsområdet Oplevelseserhverv

20. Forretningsområdet Klynger

21. Ramme til Kompetenceudvikling i yderområder

22. Meddelelser

23. Eventuelt

 

 

 

DEL I

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum godkender dagsordenen.

   

 

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 21. juni 2010

 

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum godkender beslutningsreferatet fra mødet i Vækstforum den 21. juni 2010.

   

 

Bilag

Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 21. juni 2010

 

3. Vækstforums handlingsplan 2011

 

 

Sagsfremstilling

Vækstforum skal på mødet drøfte Handlingsplan for 2011.

Det vedhæftede udkast til handlingsplan er udarbejdet på baggrund af Vækstforums diskussion på mødet den 21. juni 2010, hvor Vækstforum konkluderede, at de overordnede linjer i den nuværende handlingsplan videreføres i handlingsplan 2011, der bliver etårig, så den følger erhvervsudviklingsstrategien.

 

På Vækstforums møde den 21. juni 2010 besluttede Vækstforum, at:

 

 

 • Vækstforum fortsat fokuserer indsatsen på få forretningsområder, hvor regionen har en styrkeposition, der kan udvikles.

   

   

 • Vækstforum sikrer en hensigtsmæssig balance mellem finansieringskilderne, herunder øget fokus på Socialfonden som finansieringskilde inden for forretningsområderne. Vækstforums initiativer og projekter i forbindelse med den nuværende handlingsplan har haft fokus på produkt og konceptudvikling inden for forretningsområderne. Det har medført et markant større træk på regionalfonden end socialfonden.

   

   

 • Vækstforum viderefører effektmodellen som vurderingsredskab og fastholder fokus på erhvervsmæssig vækst. Det foregående Vækstforum har udviklet en effektmodel, der har medført større fokus på effekt i de indkomne ansøgninger. Det er vigtigt, at også kommende projekter, som støttes af Vækstforum, anvender effektmodellen for at sikre størst mulig effekt på forretningsområdernes målsætninger.

   

   

 • Vækstforum fokuserer på regionale projekter med national gennemslagskraft.

   

   

 • Vækstforum igangsætter få, men store koordinerede projekter, der samler flere mindre projekter som del af en samlet strategi. Projekterne skal i videst muligt omfang samordne og koordinere regionens mange aktiviteter med henblik på at sikre synergi og større gennemslagskraft.  

   

   

 • Vækstforum fremadrettet øger fokus på forskning og uddannelse for at understøtte den langsigtede udvikling af forretningsområderne. Uddannelses- og forskningsinitiativer kan finansieres af socialfondsmidler.

   

 

Sekretariatet har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet vedlagte udkast til handlingsplan 2011.

 

Sekretariatet har igangsat en statusevaluering af ca. 35 projekter, som er støttet af Vækstforum. På Vækstforums døgnseminar den 8.-9. september 2010 vil de første resultater af evalueringen foreligge, og kan således præsenteres for Vækstforum og indgå i drøftelserne af handlingsplan 2011.

 

På døgnseminaret drøftes det foreliggende udkast med henblik på endelig godkendelse på Vækstforums møde den 29. november 2010.

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

 

 

 • at Vækstforum drøfter udkast til handlingsplanen for 2011.

   

 

Bilag

Bilag 3 – Udkast til Handlingsplan 2011

 

 

4. Partnerskabsaftalen med regeringen 2010

 

 

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen 2010 vil indeholde 3 flagskibe, der spiller en central rolle for den fremtidige vækst i regionen, og hvor det er afgørende, at der gøres en fælles indsats fra staten og Vækstforum.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet har fremlagt en model for de politiske drøftelser om partnerskabsaftalen med regeringen 2010: Modellen indebærer en kort, politisk aftale, der fremhæver nogle få, klare "flagskibe", så det bliver mere tydeligt, både hvad formålet med aftalerne er, og hvad der kommer ud af dem.

 

Vækstforums sekretariat har på baggrund af Vækstforums hidtidige drøftelser indsendt forslag til flagskibe, som samler initiativer inden for områderne;

 

Den Syddanske satsning på Velfærdsteknologi:

 

 • Eksport og internationalisering

   

   

 • Kapitalfond inden for Velfærdsteknologi

   

   

 • Offentlig-privat innovation inden for Velfærdsteknologi

   

   

 • Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af velfærdsteknologier

   

 

Den Syddanske satsning på Energi – offshore og energieffektivisering:

 

 • Styrke eksisterende forskningsmiljøer og understøtte rekruttering og fastholdelse af kvalificeret national og international arbejdskraft inden for effektiv energianvendelse

   

   

 • Understøtte rekruttering til uddannelse og udbud af supplerende uddannelsestilbud

   

   

 • Stimulere efterspørgslen nationalt og internationalt inden for effektiv energianvendelse

   

   

 • Tiltrækning af international opmærksomhed og funding inden for grøn offshore energi

   

 

Samarbejde hen over den dansk-tyske grænse:

 

 • Synliggørelse og udfoldelse af grænseregionen mod en vækstregion, bl.a. via gensidig anerkendelse af uddannelser, forbedrede mobilitetsmuligheder og nye udviklingsinitiativer

   

   

 • grænseoversskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde, herunder etablering af et europæisk grænseuniversitet

   

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet forventes at vende tilbage med sit forhandlingsudspil, så det kan fremlægges på mødet i Vækstforum.

 

De politiske drøftelser mellem Vækstforums formandskab og økonomi- og erhvervsministeren samt undervisningsministeren finder sted den 24. september 2010.

 

Vækstforumsekretariatet har tidligere koordineret og udarbejdet en række forslag til indspil til partnerskabsaftalen. Indspillet blev godkendt på mødet i Vækstforum den 21. juni 2010, hvor det desuden blev besluttet at indmelde yderligere to initiativer. For det første et forslag om et kommende grænseoverskridende universitet. Dernæst et forslag om en ekstraordinær finanslovsbevilling på 50 mio. kr. som udlæg for den forventede støtte fra Den Europæiske Globaliseringsfond vedrørende ansøgningerne i forbindelse med kriseindsatsen i de massefyringsramte områder.

 

Der vil dermed foreligge tre flagskibsinitiativer plus 10 forslag med underpunkter, som vil indgå som bilag til aftalen.

 

Se "bilag 5b - Syddansk Vækstforums indspil til partnerskabsaftalen med regeringen 2010" for en fuldstændig oversigt over de indmeldte initiativer.

 

Til orientering lægger Danmarks Vækstråd i sine anbefalinger til de regionale vækstfora bl.a. vægt på:

 

 • At styrke indsatsen for at skabe gode vækstvilkår for nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale.

   

   

 • at øge virksomhedernes fokus på innovation, lette adgangen til ny viden, herunder forskningsbaseret viden til erhvervsmæssig aktivitet og fremme virksomhedernes internationalisering og internationale afsætning.

   

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 • at Vækstforum drøfter udspillet fra regeringen med henblik på at fastlægge det endelige indspil til partnerskabsforhandlingerne 2010.

   

 

Bilag

Bilag 4a – Regeringens forhandlingsudspil til partnerskabsaftalen med regeringen 2010 (forventes at foreligge på mødet)

Bilag 4b – Syddansk Vækstforums indspil til partnerskabsaftalen med regeringen 2010

 

 

5. Syddansk Turisme

 

 

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 7. april 2010 blev Vækstforum forelagt Syddansk Turismes handlingsplan for turismeudviklingsarbejdet i 2010 inden for turismestrategiens 5 primære indsatsområder. Vækstforum besluttede at anmode Syddansk Turisme om at fremlægge en samlet plan for turismen, der indeholder målsætninger, tidsperspektiv og plan for implementering. Vækstforum besluttede samtidig at invitere direktøren for Syddansk Turisme til at præsentere planen for Vækstforum.

 

Direktør Peter Saabye Simonsen og bestyrelsesformand Jack Nielsen er inviteret til Vækstforums møde og vil på mødet præsentere en handlingsplan for de kommende års arbejde med turismeudvikling i den syddanske region.

 

Fonden Syddansk Turismes regnskab for 2009, drifts- og likviditetsbudget for 2010 og kvartalsregnskab for 1. kvartal 2010 blev forelagt og godkendt af fondens bestyrelse i april 2010. Fonden forventer at opnå et tilfredsstillende driftsresultat for 2010.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 • at Vækstforum drøfter og godkender Syddansk Turismes handlingsplan.

   

 

 

6. Procedurer for Vækstforums udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd mv.

 


Sagsfremstilling
Syddansk Vækstforum har udpegningsret og indstillingsret til en række bestyrelser, udvalg, råd mv. På sit møde den 21. juni 2010 anmodede Vækstforum sekretariatet om at udarbejde et forslag til procedurer i forbindelse med udpegninger.

 

Syddansk Vækstforum kan vælge at gøre følgende:

 

 

 

I udgangspunktet foretages sådanne udpegninger/indstillinger på Vækstforums møder eller – i særlige tilfælde – i Vækstforums formandskab, såfremt en afgørelse af tidsmæssige årsager ikke kan afvente et kommende møde i Vækstforum. For at sikre Vækstforum overblik over kandidater, vil Vækstforums sekretariatsgruppe forud for møder i Vækstforum, udarbejde en liste over mulige kandidater.

 

Forslag til procedure:

Når Vækstforums sekretariat modtager en henvendelse fra en organisation, der ønsker et medlem udpeget af Vækstforum, eller i de tilfælde, hvor Vækstforum skal genudpege et medlem foreslås følgende procedure anvendt:

 

 

 

Eksempel på kandidatliste:

 

 

Bestyrelse/råd

Antal poster der skal udpeges/indstilles

Vækstforums eventuelle nuværende repræsentant(er)

Forslag til kommende repræsentanter indstillet af sekretariatets medlemmer

Baggrund for

indstilling

X-bestyrelse

1 medlem

X

X indstillet af Y-kommune

X har stor erfaring inden for…

 

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

 

7. Udpegning af medlem til Centerrådet for VEU-center Vest

 

 

Sagsfremstilling

Centerrådet for VEU-center Vest har anmodet om, at Syddansk Vækstforum udpeger et medlem til Centerrådet for VEU-center Vest.

 

Et VEU-center er et samarbejde mellem de institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser, og dem, der udbyder almen voksenuddannelse. Der er i alt 13 VEU centre i landet, heraf 4 i Syddanmark. VEU centrene er nyetablerede pr. 1. januar 2010.

VEU-centrenes arbejdsopgaver retter sig både mod virksomheder og virksomhedernes ansatte. Formålet er at skabe et bedre overblik for brugerne over de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser og de almene voksen- og efteruddannelser. VEU Centrene skal desuden afdække behovet for voksen- og efteruddannelse og deltage i koordinering af det virksomhedsopsøgende arbejde.

 

VEU-centrene kan blive en samarbejdspartner i kommende uddannelses- og kompetenceudviklingsprojekter som Vækstforum igangsætter.

 

Vækstforum har tidligere på mødet den 21. juni 2010 udpeget Hans Skjerning som tilforordnet for VEU-center Fyn.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

 

DEL II

 

 

Orienteringspunkter

 

 

8. Indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber,

 

 

Sagsfremstilling

Vækstforum har iværksat en hurtig indsats i de kriseramte områder. Det drejer sig om områderne omkring Sønderborg, Odense-Kerteminde og Kolding-Haderslev-Vejen. Fra Sønderborg (sendt september 2009) og Kolding-Haderslev-Vejen (sendt juli 2010) er der indsendt ansøgning om støtte til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF). Der er tæt kontakt mellem de relevante parter i Odense-Kerteminde, og en ansøgning til EGF forventes klar i løbet af september 2010.


EU Kommissionen har den 2. august 2010 godkendt ansøgningen fra Sønderborg – det drejer sig om støtte på i alt 76 mio. kr. Dermed kan Sønderborg Kommune igangsætte arbejdet, mens bevillingen afventes. Denne forventes medio oktober 2010 efter høring i EU-parlamentet og vedtagelse i Ministerrådet. De ekstraordinære uddannelsesinitiativer i området, vil blive bragt i anvendelse indenfor bl.a. energi og oplevelsesøkonomi, som i vækstplanen for området er angivet som områder med størst vækstpotentiale.

 

Kommissionens godkendelse kommer i forlængelse af det brev, Carl Holst sendte på vegne af Sønderborg Kommune, Vækstforum og Region Syddanmark til EU-kommissær László Andor, hvori den langsommelige sagsbehandling blev kritiseret. Brevet fra Carl Holst og svaret fra László Andor er vedlagt som bilag.

 

Den lange sagsbehandlingstid i Europa Kommissionen er et problem i forbindelse med EGF-ansøgninger. De fyrede medarbejdere skulle gerne have hjælp til kompetenceudvikling hurtigt efter deres afskedigelse, men sagsbehandlingstiden i Kommissionen er minimum 9 måneder. Derfor har Syddansk Vækstforum i forbindelse med forhandlinger om ny partnerskabsaftale foreslået regeringen, at der afsættes en statslig pulje på 50 mio. kr., som kan bruges som udlæg for finansiering af aktiviteter indtil EU har truffet beslutning om de indsendte ansøgninger.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller,

 


Bilag

Bilag 8a – Brev fra Carl Holst til kommissær Lászlò Andór

Bilag 8b – Brev fra kommissær Lászlò Andór til Carl Holst

 

 

9. Vækstforums pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer

 


Sagsfremstilling

Vækstforum blev på møde den 21. juni 2010 orienteret om færdigbehandlede ansøgninger, indkomne ansøgninger til Vækstforums krisepulje, samt ansøgninger til Fornyelsesfonden, hvor Vækstforum søges om medfinansiering.

 

Formandskabet besluttede i skriftlig høring ultimo juni/primo juli 2010 at støtte følgende ansøgninger (projektet uddannelse inden for grøn offshore blev besluttet medio juni 2010). Det er værd at bemærke, at syddanske aktører har modtaget 30 mio. kr. i støtte ud af 50 mio. kr. i alt til hele landet fra Fornyelsesfonden.

 

Projekt

Samlet budget

Støtte fra fornyelsesfonden

Støtte fra Vækstforums krisepulje

Uddannelse inden for grøn offshore v. LORC, Dansk Metal og Ingeniørforeningen

3.131.000

 

2.131.000

PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering v. Project Zero

7.749.198

5.000.000

1.162.380

Projekt Oplevelsesiværksættelse v. Sønderborg Kommune

2.463.032

 

1.847.274

Mommark leisure ressort v. Sønderborg Kommune

781.250

 

400.000

Tiltrækning til viden- og udviklings-parken i Kolding v. Business Kolding

1.331.620

 

998.715

Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn v. Lorc

 

45.475.000

25.000.000

6.825.000

Samlet

60.931.100

30.000.000

13.364.369

 

I Sønderborg er der igangsat følgende aktiviteter:

 

PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering

Stimulering af efterspørgsel og udbud efter energirigtig renovering/nybyggeri. Projektet fokuserer primært på borgerne og deres boliger; men indsatsen vil have en positiv afledt effekt på den øvrige bygningsmasse.

 

Projekt Oplevelsesiværksættelse

Fremme autentiske oplevelsestilbud i Sønderborg-området og bidrage til vækst i områdets turisterhverv. Der er to spor:

 

 

Mommark leisure ressort

Foranalyse der udgør etape 1 i det større maritime anlægsprojekt, Mommark Leisure Resort. Analysen skal afdække mulighederne for at bygge Mommark Leisure Resort.

 

I Odense-Kerteminde er der igangsat følgende aktiviteter:

 

Uddannelse inden for grøn offshore

Fastholde og videreudvikle Lindøansattes know-how og dermed sikre, at virksomhedernes behov imødekommes i forbindelse med omstilling fra skibsbygning til grøn offshore energi på Lindø og omegn.

 

LORC, Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn

Opbygning af et testcenter og et videncenter indenfor grøn offshore energiteknologi på Lindø.

Test- og videnscentret skal tilbyde offshore energivirksomheder muligheden for at teste hele kæden af teknologier og komponenter til produktion og fremførelse af energi.

 

I Kolding-Haderslev-Vejen er der igangsat følgende aktiviteter:

 

Tiltrækning til viden- og udviklingsparken i Kolding

Udvikling af en kommunikations- og markedsføringsplan til viden- og udviklingsparken i Kolding i forhold til at tiltrække investorer og virksomheder til parken.

 

I vedlagte bilag findes nærmere oplysninger om, hvilke projekter, der har søgt hvilke beløb i Fornyelsesfonden og i Vækstforums krisepulje. Beslutningerne betyder, at der er 1.635.631 kr. tilbage i puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer.

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag

Bilag 9 - Oversigt over projekter og beslutninger vedr. Vækstforums pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer

 

 

10. Optaget på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser 2010

 


Sagsfremstilling

Optaget på regionens ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i 2010 viser, at udviklingen går i den rigtige retning i forhold til at øge det samlede uddannelsesniveau på langt sigt.

På regionens ungdomsuddannelser viser Undervisningsministeriets seneste prognose, at 80,5 % af en ungdomsårgang 25 år efter afsluttet grundskole forventes at have gennemført mindst én ungdomsuddannelse, mod 79,9 % sidste år. Der er dermed stadig lang vej til målsætningen om at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Prognosen viser, at 97,2 % starter på en ungdomsuddannelse efter endt grundskole, og der er således stadigt et stort frafald på ca. 16,7 % point.

 

Undervisningsministeriets profilmodel

 

2007-årgangen

2008-årgangen

 

 

I alt

Drenge

Piger

Andel der starter på en ungdomsuddannelse

95,9

97,2 %

96,5 %

98,0 %

Andel der forventes at gennemføre (mindst) en ungdomsuddannelse

79,0 % (83,6)

80,5 % (84,2)

77,5 % (80,0)

83,6 % (88,7)

Andel der forventes at gennemføre en videregående uddannelse

42,6 %

45,2 %

36,8 %

54,1 %

Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel. Note: Tallet i parentes angiver andelen der gennemfører en ungdomsuddannelse plus dem, der har gennemført en videregående uddannelse uden at have ungdomsuddannelse.

 

Undervisningsministeriets seneste model viser ligeledes, at 45,2 % af en ungdomsårgang 25 år efter afslutning af grundskolen forventes at have gennemført en videregående uddannelse. For piger forventes det, at 54,1 % gennemfører en videregående uddannelse mod 36,8 % af drengene. Den samlede målsætning er, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse – et mål som altså kun pigerne indfrier. Der er stadig for få drenge i Syddanmark der tager en videregående uddannelse.

 

Optaget på de videregående uddannelser 2010

Uddannelsesinstitution

Optag 2010

Optag 2009

Syddansk Universitet

3697

2859

UC Lillebælt

1902

1746

UC Syddanmark

1581

1476

Erhvervsakademi Sydvest

570

456

Erhvervsakademi Kolding

475

448

Erhvervsakademi Lillebælt

1211

1176

Kilde: SDU, UC Lillebælt og KOT 2010

 

Søgningen til de videregående uddannelser var i 2010 rekordstort, og der er pr. 1. august 2010 optaget flere studerende på regionens videregående uddannelser end nogensinde. Blandt andet har SDU optaget ca. 24 % flere studerende i 2010 sammenlignet med 2009. Humanistisk Fakultet og Samfundsvidenskabeligt Fakultet er stadig de største, men der er fremgang på alle fakulteter. Bilaget indeholder en oversigt over optaget på uddannelser af relevans for Vækstforum, hvor der blandt andet er nye uddannelser indenfor Velfærdsteknologi og Lærings- og oplevelsesteknologi.

 

Syddansk Universitet har stadig flest studerende fra regionen, sammenlignet med Aarhus og København Universitet.

 

Optaget på regionens to University Colleges har budt på en fremgang i antallet af studerende og særligt lærer- og pædagoguddannelserne har oplevet fremgang. Erhvervsakademierne har ligeledes oplevet en fremgang i antallet af studerende, og bl.a. har Erhvervsakademi Sydvest (Esbjerg og Sønderborg) optaget 20 % flere end i 2009.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

Bilag

Bilag 10 – Notat om optaget på uddannelser i Syddanmark 2010

 

 

11. Tildeling af EUDP-midler 2010

 

 

Sagsfremstilling
EUDP er et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, der støtter udvikling og demonstration af nye energiteknologier oprettet i 2008. Programmet ledes af en uafhængig bestyrelse, som er udpeget af klima- og energiministeren. De afsatte tilskudsmidler udgjorde 713 mio. kr. for perioden 2007-2010, heraf 200 mio. kr. til 2. generations biobrændstof. Yderligere 364 mio. kr. til EUDP blev i november 2008 afsat for årene 2009 og 2010.

 

Bestyrelsen for EUDP programmet består af følgende medlemmer:

 


Formålet er at EUDP skal bidrage til at opfylde de energipolitiske mål om at øge forsyningssikkerheden, sikre et renere miljø og sikre omkostningseffektive teknologier. EUDP har desuden som formål at udnytte og udvikle danske erhvervspotentialer på energiområdet.

 

Energistyrelsen har i juni 2010 behandlet ansøgninger til 1. runde i 2010. Der er givet tilsagn til 28 projekter til en samlet værdi på ca. 286 mio. kr.

 

Tre syddanske virksomheder har fået tilsagn; Vikingegaarden A/S (opladning af elbiler), Fionia Lighting A/S (LED-belysning til væksthuse) og SunSil A/S (Solceller) til i alt 25 mio. kr.

 

Desuden er enkelte syddanske virksomheder medansøgere på godkendte projekter, herunder LORC, Plastcenter Danmark, Danfoss A/S, TAS Trekantområdets Affaldsselskab I/S og Super Køl A/S.

Teknologisk Institut, DTU og DTU Risø står som ansøger til 10 projekter, der har fået tilsagn på i alt godt 38 mio. kr.  SDU fremgår som medansøger i et projekt til 4 mio. kr.

 

Fem store projekter har fået tildelt 2/3 af midlerne, svarende til 182 mio. kr. (tilsagnsmodtagerne er DONG Energy Power A/S, SerEnergy A/S, TopsøeFuel Cells A/S, SCR Technologies og AP Møller Maersk A/S).

 

Det bør være et strategisk indsatsområde for de etablerede syddanske klynger at søge at opnå flere eksterne midler, efterhånden som klyngernes infrastruktur rodfæstes.

 


Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

Bilag

Bilag 11 – EUDP tilsagnsoversigt 2010

 

 

12. Implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-10

 

 

Sagsfremstilling
Implementeringsplanen beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – eller planlægges – igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere Vækstforums Handlingsplan.

 

Siden det seneste møde i Vækstforum kan følgende fremhæves indenfor de 4 forretningsområder og de to særlige indsatser:

 

Velfærdsteknologier- og Service

Der er afsendt en større ansøgning til den konkurrence udsatte pulje (EBST) i forhåbning om at kunne etablere medfinansiering til et nationalt OPI (offentlig-privat innovation) laboratorium. I projektet er centrale parter fra hele landet, og projektet skal gennem nye metoder, demonstrationsprojekter m.m. bidrage til udviklingen af velfærdsteknologiske produkter gennem OPI/OPS (offentlig-privat samarbejde). Projektet, der har et samlet budget på 55 mio. kr. vil i givet fald blive forankret ved Innovationscenteret for brugerinddragelse i Odense.

 

AAL Forum 2010, der afholdes 15. – 17. september 2010 i Odense er under fuld planlægning. Region Syddanmark deltager i planlægningen og bidrager desuden til udvikling af det Investment Forum, der ligger som optakt til konferencen.


Velfærdsteknologi.nu afholder den 14. oktober 2010 en konference i Spinderihallerne i Vejle, der sætter fokus på interaktionen mellem mennesker og velfærdsteknologier. Formålet med konferencen er med deltagernes hjælp at finde svar på, hvordan vi bliver bedre til at anvende og implementere teknologierne i praksis, så der  i højere grad  høstes gevinster af det udviklingsarbejde, der foregår.

 

Energi

LORC har søgt og fået bevilget 6.825.000 kr. fra Vækstforums akutpulje til at opbygge et test- og videnscenter for grøn offshore energiteknologi på Lindø. Projektet har også fået tilsagn på 25 mio. kr. fra Fornyelsesfonden.

 

Der er indsendt ansøgning om støtte til udvikling af Lean Energy Cluster og herunder til to teknologiprojekter om henholdsvis væksthuse og eldrevne arbejdskøretøjer. Ansøgningen behandles på Vækstforums møde i september 2010.

 

LEC arbejder sideløbende på at udvikle en strategi og organisering af klyngen samt udvikling af nye teknologiprojekter. LEC indgår desuden i samarbejde med andre parter i udvikling af et nyt "energi Institut" samt i udarbejdelse af ansøgning til Green Labs DK.

 

Oplevelsesøkonomi og yderområder

Siden sidst er projekt Fremtidsfabrikken blevet bevilliget midler og gået i gang med udviklingen af et miljø for kreative iværksættere på Sydfyn. På turismeområdet er Syddansk Turisme i gang med at udvikle et destinationsudviklingsprojekt og formuleringen af en handlingsplan for den regionale turisme og en strategi specifikt for erhvervsturismen. De fire sydfynske kommuner er gået sammen om at udvikle et fælles projekt for øhavets sejlere. Der er et udviklingsarbejde i gang på et initiativ der skaber øget anvendelse af design.

 

Klynger

Der er udviklet en større ansøgning til Vækstforum fra den spirende klynge på fødevareområdet. Ansøgningen er fremlagt til beslutning under dagsordenens DEL III – behandling af ansøgninger. Ansøgningen har et samlet budget på 11,7 mio. kr. Den spirende klynge på transportområdet har medio august 2010 indsendt ansøgning til Center for Grøn Transport vedr. projektet "Forsøgsprojekt med varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne". Ansøgningen har et samlet budget på 13 mio. kr. Forsøgsprojektet indgår i Vækstforums forslag til indspil til partnerskabsaftale med regeringen.

 

Det grænseoverskridende samarbejde

I maj 2010 blev der bevilget ca. 15 mio. kr. til projekt "SUCCES", der har karakter af et fyrtårnsprojekt og som skal markedsføre den syddanske og nordtyske region samt initiere nye vækstorienterede projekter. Ultimo august 2010 er der ansøgningsfrist til INTERREG 4A-programmet. Her forventes der at komme en ansøgning, der tager sigte på at kvalificere grænseregionen i forhold til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017.

 

Som reaktion på planlagte nedskæringer på Flensborg Universitet har Region Syddanmark spillet en aktiv rolle i forhold til at bibeholde de grænseoverskridende uddannelsesmuligheder, som er resultatet af et langvarigt samarbejde mellem Syddansk Universitet og Flensborg Universitet. Som opfølgning herpå og med afsæt i projekt "Videnregion" planlægges der gennemført et grænseoverskridende uddannelsestopmøde, hvor potentialerne for at etablere et virtuelt europæisk universitet skal drøftes.

 

Bilaget giver et samlet overblik over initiativerne inden for indsatsområderne.

 

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

Bilag

Bilag 12 – Implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-10.

 

 

13. Vækstforums kommunikationsindsats

 

 

Sagsfremstilling

Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

I perioden den 9. juni til den 27. august 2010 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er fordelt på trykte medier, online medier, TV og radio.

 

Internet sider: 82 stk.

Aviser: 42 stk.

TV: 5 stk.

Radio: 5 stk.

Tekst TV: 2

 

De mest omtalte aktiviteter er følgende:

 

 

 

Sekretariatet er bekendt med, at der forefindes omtaler i trykte medier, online medier TV og radio, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 


Bilag

Bilag 13 – Oversigt over medieomtale i perioden 29.juni - 27. august 2010

 

 

14. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-10

 

 

Sagsfremstilling

Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2009-2010.

 

Budget

Med de forventede indstillinger til nærværende møde, vil der for 2010 være et "merforbrug" på Regionalfonden på til 30,9 mio. kr. samt et "mindreforbrug" på Socialfonden på 53,1 mio. kr. Med de forventede indstillinger efter mødet den 9. september 2010 vil der være 54,8 mio. kr. fra REM-midler tilbage i 2010.

 

Bemærk, at budgetterne for hhv. Social- og Regionalfonden er vejledende. Det overordnede budget for strukturfondene (hhv. 379,1 mio. kr. for Socialfonden og 379,1 mio. kr. for Regionalfonden) gælder for hele den syvårige programperiode (2007-13), og der knytter sig ikke formelle kalenderårsbudgetter og krav til de enkelte år – udover N+2 princippet (se nedenfor).

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer Vækstforum til at være "forud" med at benytte sin indstillingsret på strukturfondsmidlerne. Det har til formål at sikre, at de støttede projekter kan nå at bruge støttemidlerne og aflægge regnskab for dem i så god tid, at regionen ikke kommer til at skulle betale strukturfondsmidler tilbage til EU. Som det ses af tabellen er Vækstforum "forud" med indstillingerne på Regionalfonden, men ikke på Socialfonden.

 

Nedenstående tabel giver et overblik over indstillinger og budget på den nuværende handlingsplan 2009-2010.

 

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

Socialfonden

Regionalfonden

REM

Budget 2009 og 2010

107.182.008

107.182.008

197.141.115

Overførsel og tilbageløb fra tidligere

42.012.830

-15.789.873

3.740.880

Indstilling før 9/9-2010

96.077.990

99.070.739

114.107.552

Forventet indstilling 9/9-2010

0

23.251.238

31.979.235

Total indstillet 2009-2010

96.077.990

122.321.977

146.086.787

Rest 2010 (efter 9/9-2010)

53.116.848

-30.929.842

54.795.208


Tilbageløb

Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Tilbageløb kan eksempelvis forekomme af følgende årsager: Hvis projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget, hvis projekterne efterfølgende anmoder Erhvervs- og Byggestyrelsen om at få nedjusteret deres budgetter, eller hvis tilsagnsmodtageren alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet.

 

Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på - for Socialfonden vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.

 

Det aktuelle tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2008 er:

- Regionalfond: 4.400.000 kr. svarende til 3,6 % af de indstillede midler

- Socialfond: 21.800.000 kr. svarende til 35 % af de indstillede midler

- REM: 3.600.000 kr. svarende til 2 % af de indstillede midler

 

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med at projekterne afsluttes.

 

Forbrug

I indeværende strukturfondsperiode har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 217 mio. kr., hvoraf der er udbetalt 35,9 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 157 mio. kr., hvoraf der er udbetalt 20,9 mio. kr.. Udbetalingsbeløbene relaterer sig til projekternes revisorgodkendte forbrug til og med 28/2-2010.

 

 

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

 

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. Vækstpakken, kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

 

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 9/9-2010

Efter 9/9-2010

Socialfond og Regionalfond

41%

40%

40%

 

 

 

 

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko 2010 pr. 5. august 2010*

11,2 mio. kr.

- 3,8 mio. kr. (Er der med opfyldt for 2010)

 

*) N+2 Risiko 2010 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 og 2008 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte. Derfor vil overførslen af de 50 mio. kr. til den Syddansk Velfærdsteknologifond bevirke, at Socialfondens N+2 risikoen bortfalder. Der er forlydender om, at Kommissionen generelt arbejder på at eliminere N+2 risikoen i 2010, men dette er p.t. ikke officielt bekræftet.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

 

15. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

 

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

 

Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

 

Oversigten viser, at der kun er få projekter, der ikke har modtaget bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I løbet af foråret 2010 har blandt andet Welfare Tech Region modtaget en bevilling fra EBST. Der udestår nu kun projekter fra Vækstforums møde den 21. juni 2010 og kapitalfonden.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

Bilag

Bilag 15 – Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10.

 

DEL III

 

 

16. Orientering om indkomne ansøgninger

 

 

Sagsfremstilling

Vækstforum skal tage stilling til i alt 6 projekter.

 

Det drejer sig om følgende projekter:

 

 

 

 

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

 

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

 

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb. Da der er et merforbrug af EU's regionalfondsmidler, er der for et af projekternes vedkommende (Lean Energy Cluster), sket en omfordeling af midler fra EU’s regionalfondsmidler til regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i fællesskab.

 

Særligt omkring potentialevurderingen

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

 

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

 

 

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 

 

Bilag

Bilag 16 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde den 9. september 2010.

 

 

17. Forretningsområderne velfærdsteknologier og -service, energi og oplevelsesøkonomi

 

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning som adresserer tre forretningsområder. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Kompetenceudvikling for erhvervskonsulenter - Ansøgningen er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag.

Indstilling

C: Afslag

Projektet

Kompetenceudvikling for erhvervskonsulenter

Projektet har fokus på via et kompetenceudviklingsforløb at styrke de lokale erhvervskonsulenters evne til at bidrage til, at Syddansk Vækstforums handlingsplan "Omstilling til højere vækst" bliver omsat til konkrete initiativer og væksttiltag i virksomhederne.

Formålet er at bruge erhvervskonsulenterne som sparringspartnere for regionens virksomheder til at realisere en række af de strategiske mål i forbindelse med forretningsområderne Velfærdsteknologi og –service, Energi og Oplevelseserhverv.

Ved at kompetenceudvikle erhvervskonsulenterne i det offentlige erhvervsservicesystem i forhold til de forretningsområder som Syddansk Vækstforum satser på, påvirkes konsulenternes fokus og deres evne til at vejlede virksomheder indenfor forretningsområderne styrkes. Det forventes samtidig at bidrage til et mere sammenhængende erhvervsservicesystem i regionen, hvor de offentlige erhvervskonsulenter via de kompetencer de tilføres meget direkte vil kunne understøtte og forankre Vækstforums satsninger.

Det er dog ikke i ansøgningen dokumenteret, at dette er kompetencer som virksomhederne efterspørger hos de offentlige erhvervskonsulenter. Ligeledes foreligger der ikke beskrivelse af konsulenternes forudsætninger og behov, ligesom der heller ikke er nogen overvejelser om samspillet med det private rådgivningssystem.

Projektets effekter på virksomhedernes vækst og udvikling er mere indirekte og vil tage længere tid om at vise sig.

Ansøger og partnere

Væksthus Syddanmark er ansøger.

20 af regionens kommunale erhvervsserviceenheder er med som partnere og leverer deltagere til kompetenceudviklingsforløbet samt medfinansiering i form af timer ved deltagelse på forløbet.

Økonomi

Samlet budget: 2.119.162 kr.

Socialfonden: 1.049.162 kr.

REM: 530.000 kr.

Egenfinansiering: 540.000 kr. (deltagerne medfinansierer via timer)

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,19

Projektets direkte effekt på indikatorerne ligger i den lave ende af skalaen.

For velfærdsteknologi på sigt øges antallet af produkt- og procesinnovative virksomheder med 5-10 %, der vil ske en vækst i omsætningen af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning og nyetablerede virksomheders omsætning vil være 5-10 % højere end i en sammenlignelig kontrolgruppe.

For energi på sigt påvirkes vækst i private virksomheders investeringer i forskning og udvikling med 5-10%, antallet af produkt- og procesinnovative virksomheder øges med 5-10 % og nye virksomheders eksport som en del af deres samlede omsætning vil øges 5-10%

For oplevelseserhvervene på sigt påvirkes vækst i turisters døgnforbrug med 5 – 15 %, antallet af ansatte inden for oplevelseserhvervene øges og mindst halvdelen af alle vejledte virksomheder forventes at have udarbejdet og implementeret en strategi for hvordan de vil styrke virksomhedens proces- og produktinnovation.

 

Visse af de angivne effekter er ikke i tilstrækkeligt omfang sandsynliggjort.

 

Der er tale om et projekt, som påvirker effekt-målene mere indirekte. Vækst og udvikling i virksomhederne indenfor de tre forretningsområder påvirkes via erhvervskonsulenterne, som qua kompetenceudviklingsforløbet forventes at blive bedre til at rådgive virksomhederne indenfor de forretningsområder, som Syddansk Vækstforum fokuserer på.

Derfor vil effekterne af indsatsen først for alvor slå igennem på længere sigt.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,1

Projektet har en lav pris for Vækstforum. Det samlede støttebeløb fra Socialfonden og de regionale erhvervsudviklingsmidler er ca. 1,6 mio. kr. Selve projektperioden løber over 2 år og 3 mdr. Den fulde effekt på væksten indenfor de tre forretningsområder vil først kunne forventes efter 5 år eller mere.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

I alt 20 kommuner indgår som partnere i projektet (der ventes tilbagemelding fra en kommune). Det vurderes, at der vil være tale om en jævn fordeling ud over hele regionen.

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:

 

 • Der ikke foreligger en dokumentation og præcisering af behovet for den skitserede kompetenceudvikling. Ligeledes foreligger der ikke overvejelser omkring samspillet med det private rådgivningssystem.

   

 

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 

 

 

 

Bilag

Bilag 17 – indstillingsskema Kompetenceudvikling for erhvervskonsulenter

 

 

18. Forretningsområdet Energi 

 

 

Sagsfremstilling

Der er behandlet én ansøgning. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Lean Energy Cluster - ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 11.377.228 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 29.042.230 kr.

Projektet

Lean Energy Cluster

Projektets mål er at skabe vækst og udvikling for virksomheder, der arbejder med energieffektive teknologier.

 

Lean Energy Cluster har som mål at blive det nationale fyrtårn for energieffektiviseringer, som er internationalt anerkendt. Projektets målgruppe er primært små og mellemstore virksomheder, der arbejder med udvikling, produktion og salg af energieffektive løsninger.

 

Lean Energy Cluster bygges op omkring et stærkt partnerskab med private virksomheder, etablerede klynger og spidskompetencer indenfor energieffektive teknologier.

 

Lean Energy Cluster vil styrke og udvikle branchen gennem flere målrettede aktiviteter i form af blandt andet projekter til udvikling af ny teknologi, øget forskning, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og styrkelse af offentlig-privat innovationssamarbejde.

 

 

Ansøger og parter

Køle VirksomhedsCenter Alsion, Trekantområdet Danmark, Udviklingsforum Odense, Syddansk Universitet, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, Sønderborg Kommune, Udviklingsråd Sønderjylland, AgroTech, Danfoss A/S, IDA Syd, Ida Fyn

Desuden er følgende navngivne parter direkte involveret i de to teknologiprojekter:

Effect Technology ApS, Simon Moos Maskinfabrik A/S, Rose Technology A/S, OJ Electronics A/S, Center for Software Innovation, AluCluster, Meldgaard Miljø A/S, Esbjerg Kommune, Drivadan, Viemose-driboga, Garditec, Udvikling Odense og Fionia Lighting

Økonomi

Samlet budget: 58.754.456 kr.

Regionalfonden: 11.377.228 kr.

REM: 29.042.230 kr.

Egenfinansiering: 18.334.998 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 4,7
Det er sekretariatets vurdering, at de faktiske aktiviteter som beskrevet i ansøgningen vil have en betydelig positiv effekt særligt på indikatorerne "Vækst i virksomheders investeringer i forskning og udvikling", "Vækst i omsætning af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning" og "Flere produkt og/eller procesinnovative virksomheder".

 

Det er sekretariatets vurdering, at effekterne på kort sigt er markante. På længere sigt vurderes Lean Energy Cluster at få væsentlig indflydelse på udviklingen indenfor energieffektiviserings branchen. LEC vurderes at få betydelig effekt på vækst og jobskabelse.

 

Det vurderes, at effekterne er sandsynliggjorte i tilstrækkeligt omfang.

 

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 4

Det ansøgte beløb er stort. Der forventes en del effekter allerede på kort sigt, da der allerede er stor virksomhedsinddragelse og aktivitet i netværket. Det forventes, at etablering af Lean Energy Cluster og væsentlige effekter heraf i høj grad også vil have betydning på lang sigt.

Sekretariatet vurderer at det ansøgte beløb er i overensstemmelse med de forventede effekter.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Lean Energy Cluster har mekatronikindustrien som en særlig målgruppe. Repræsentationen af disse virksomheder er højere i yderområderne end gennemsnittet. Desuden involveres aluminiumsindustrien i flere projekter. Tønder Kommune har en stor andel af virksomheder indenfor aluminiumsindustrien. Samlet vurderes projektet at være til særlig gavn for yderområderne.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Det er sekretariatets vurdering, at de mål der er opstillet i projektet i meget høj grad er sammenfaldende med de mål, Vækstforum har på forretningsområdet energi.

Det vurderes at Lean Energy Cluster vil kunne gøre en væsentlig forskel i forhold til at udnytte det enorme marked for energieffektiv teknologi, der vil være på globalt plan de kommende år.

 

Det indstilles:

 

 

 

 

 

 

 

vedr. projektets gennemførelse indstilles det endvidere,

 

 

Bilag

Bilag 18 – Indstillingsskema Lean Energy Cluster

 

 

19. Forretningsområdet Oplevelseserhverv 

 

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning indenfor forretningsområdet Oplevelseserhverv. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Øhavets Restaureringscenter- ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til tilsagn

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 6.000.000

Projektet

Øhavets Restaureringscenter

Øhavets Restaureringscenter er et anlægsprojekt på Ærøskøbing Havn. Ærø Kommune ønsker at opføre et nybyggeri og foretage renoveringer på det gamle værftsområde med det formål at skabe et restaureringsværft for gamle stålskibe. Værftet skal fungere som turistattraktion, kulturarvsinstitution og som praktisk uddannelsessted.

Ansøger og parter

Ærø Kommune

Udviklingsfonden Værftet

SUS I/S

Ærø Turist- og Erhvervsforening

Økonomi

Samlet budget: 20.505.000 kr.

Regionalfonden: 6.000.000 kr.

Realdania:13.505.000 kr.

Egenfinansiering: 1.000.000 kr. (kontant medfinansiering fra Ærø Kommune)

Er mål 2 kriterier opfyldt?

Ja

 

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja, i en yderområde-kontekst

 

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer: 2,2

Sekretariatet vurderer, at projektet skaber en mindre, men sikker effekt på turismeerhvervet på Ærø.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,6

Prisen for vækstforum er forholdsvis lille. Effekten vil opnås på relativt kort sigt, 2-4 år.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 100 %

Projektet foregår i et yderområde

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Projektet har en mindre, men sikker effekt på turismen på Ærø. Projektets tid og pris er dog også forholdsvis lille. Projektet foregår i et yderområde.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

Bilag 19 – Indstillingsskema - Øhavets Restaureringscenter

 

 

20. Forretningsområdet Klynger

 

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning indenfor forretningsområdet Klynger. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Satsning på fødevareklynge i den syddanske region - ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til tilsagn.

Indstilling

A: Tilsagn

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.937.005 kr.

Regionalfond: 5.874.010 kr.

Projektet

Satsning på fødevareklynge i den syddanske region

Ansøgningen er et resultat af det arbejde, som Vækstforum i juni 2009 bad Væksthus Syddanmark om at understøtte med henblik på at udvikle en spirende klynge på fødevareområdet. Ansøgningen indeholder tre elementer:

 

Nye måltidskoncepter og –produkter, hvor formålet er, at udvikle og tilbyde måltidskoncepter sammensat af produkter fra fødevarevirksomheder i den syddanske region til private kantiner i regionen.

 

Forretningsplan på foodservice og cateringområdet, hvor formålet er, at udvikle en forretningsmodel indenfor foodservice/catering-området. I første omgang udvikles der en velkomstpakke til turister i sommerhuse med et udvalg af produkter og madoplevelser fra regionens små og mellemstore fødevarevirksomheder.

 

En fælles platform, hvor formålet er, at opbygge en fælles platform og et forbedret samarbejde mellem fødevareaktører på tværs af regionen. Der vil være fokus på netværksopbygning mellem aktører i regionen, hvor der bygges videre på de lokale kendetegn og brands.

Ansøger og parter

Væksthus Syddanmark

Småøernes Fødevarenetværk, University College Syddanmark, Easyfood

Rose Poultry, Slice Fruit, Sønderjydsk Kål - Gram og Nybøl Godser A/S,

Ørbæk Mostfabrik A/S, Tåsinge Grønt, Søndernæsgård, Aarø Vingård, Sønderjyske Fristelser v./Naturmælk a.m.b.a., Tican Foods, Gasa Odense Frugt & Grønt A.m.b.a., Fanø Laks.

Økonomi

Samlet budget: 11.748.020 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.937.005 kr.

Regionalfond: 5.874.010 kr.

Egenfinansiering: 2.937.000 kr. (virksomheder)

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

 

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 3,3

Projektet har en væsentlig positiv effekt, forholdsvis sikker effekt. Det vurderes, at projektet vil øge de private investeringer i forskning og udvikling med ca. 3 mio. kr. og vil sikre 35 flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder og 35 flere virksomheder, der er innovative inden for marketing og/eller organisation.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 2,0

Projektet har en forholdsvis lav pris i forhold til de væsentlige effekter. Effekterne leveres primært inden for projektperioden.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 60 %

Fem partnere i projekter er virksomheder og virksomhedsnetværk beliggende i yderområder. Udover de nuværende yderområdepartnere i projektet forventer ansøger yderligere 50 virksomheder involveret i projektet. Heraf er det vurderingen at en stor del vil komme fra yderområderne, jf. den særlige indsats projektet har i forhold hertil.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Det vurderes, at projektet har god opbakning fra en række fødevarevirksomheder. Samlet set vurderes det, at projektet har en væsentlig effekt og indeholder perspektiver for omstillingen af fødevareerhvervet. Det vurderes endvidere, at projektets forretningsområder særligt leverer effekter i yderområder, samt at det understøtter udvikling af et erhverv, hvor potentialet er særlig stort i yderområder.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 

 

 

 

Bilag

Bilag 20 – Indstillingsskema - Satsning på fødevareklynge i den syddanske region

 

 

21. Ramme til Kompetenceudvikling i yderområder 

 

 

Sagsfremstilling

Der er behandlet to ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Pakistansk Industrikontor i Danmark - ansøgningen er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag

Indstilling

C: Afslag

 

Projektet

Pakistansk Industrikontor i Danmark

Ansøger er tilknyttet Al-haq Enterprises, som producerer forskellige former for sikkerhedsbeklædning i Pakistan.

Formålet med industrikontoret i Danmark er at rådgive og hjælpe danske virksomheder, der vil etablere projekter, virksomheder eller samarbejder med vækstmarkeder i Pakistan.

Der er altså tale om en slags specialiseret konsulentvirksomhed.

Ansøger og partnere

Pakistansk Industrikontor er ansøger og tilsagnsmodtager.

 

Danmarks Eksportråd og Udvikling Odense er anført som samarbejdspartnere/netværksdeltagere. Det står imidlertid ikke klart, hvilken rolle de konkret spiller.

 

Økonomi

Samlet budget: 4.631.200 kr.

Regionalfonden: 2.315.600 kr.

Egenfinansiering: 2.315.600 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Nej

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Nej

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5):

Projektet er ikke effektvurderet, da det ligger udenfor Vækstforums støttemuligheder.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5):

Projektet er ikke effektvurderet, da det ligger udenfor Vækstforums støttemuligheder.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Projektet gennemføres med udgangspunkt i Odense, der ikke har status som yderområde. Nogle samarbejdsaftaler vil muligvis være med virksomheder i yderområder.

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:

 

 • Projektet ikke falder indenfor vækstforums forretningsområder

   

   

 • Projektet lever ikke op til mål 2 kriterierne

   

   

 • Vækstforum har hverken under erhvervsfremmeloven eller gennem Regionalfonden lovmæssigt grundlag for at støtte drift af privat konsulentvirksomhed.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 

 

 

Bilag

Bilag 21a – Indstillingsskema Pakistansk Industrikontor

 

Sagsfremstilling

 

Bæredygtigt reparationsværft, Fayard - Ansøgningen er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag.

Indstilling

C: Afslag

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0 kr.

Projektet

Bæredygtigt reparationsværft, Fayard

 

Ansøger og partnere

Fayard A/S er ansøger og tilsagnsmodtager.

 

Partner: Gardit A/S, Erik Glippings Vej 6, 8800 Viborg

 

Økonomi

Samlet budget: 57.188.146 kr.

Fornyelsesfonden: 28.550.000 kr. (afslag)

REM: 8.700.00 kr.

Egenfinansiering: 19.938.146 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Nej

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Nej

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5):

 

Projektet er ikke effektvurderet, da det ligger udenfor Vækstforums støttemuligheder.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5):

 

Projektet er ikke effektvurderet, da det ligger udenfor Vækstforums støttemuligheder.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 0 %

Projektet gennemføres med udgangspunkt i Munkebo (Kerteminde Kommune), der ikke har status som yderområde.

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:

 

 

 • Projektets indhold er anlægsinvesteringer i en privat virksomhed. Vækstforum har ikke lovhjemmel til at indstille projektet til støtte alene med Regionale Erhvervsudviklingsmidler. Støtte kan ikke indstilles som medfinansiering til et tilskud fra Fornyelsesfonden, da denne har meddelt afslag til ansøgningen, og under EU’s Regionalfond kan Vækstforum alene indstille støtte til anlægsinvesteringer i private virksomheder i særlige statsstøtteområder, hvilket i Region Syddanmark vil sige Langeland og Ærø, men ikke Kerteminde Kommune. På dette grundlag ses der ingen mulig lovhjemmel for at indstille til støtte, og derfor indstilles ansøgningen til afslag.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 

 

Bilag

Bilag 21b – Indstillingsskema – Bæredygtigt reparationsværft, Fayard

 

 

22. Meddelelser

 

23. Eventuelt   

 • Udpege/indstille et af Vækstforums egne medlemmer

   

   

 • Udpege/indstille en ekstern person, som repræsentant for Vækstforum

   

  • At Vækstforum drøfter og godkender forslag til procedurer for Syddansk Vækstforums udpegninger af medlemmer til bestyrelser mv.

    

  • at Vækstforum udpeger et medlem til Centerrådet for VEU-center Vest.

    

  • at orienteringen tages til efterretning

    

  • Udvikling af 3-6 mindre oplevelseskoncepter

    

    

  • Udvikling af et koncept for en 1864-festival med inspiration fra reenactment slag i USA.

    

   • at orienteringen tages til efterretning

     

   • at Vækstforum tager orienteringen om optaget på uddannelserne til efterretning.

     

   • Torkil Bentzen, tidligere adm. direktør for Energi E2

     

     

   • Leo Bjørnskov, tidligere departementschef

     

     

   • Thomas Højlund Christensen, professor, DTU

     

     

   • Bodil Nyboe Andersen, tidligere nationalbankdirektør

     

     

   • Ann-Dorthea Larsen, adm. dir., Rovsing Dynamics

     

     

   • Birgit W. Nørgaard, tidligere adm. direktør i Grontmij - Carl Bro Danmark

     

     

   • Per Valstorp, direktør for produktion, Novo Nordisk

     

   • at Vækstforum tager orienteringen om tildeling af EUDP-midler 2010 til efterretning.

     

   • at Vækstforum tager opfølgningen på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

     

   • EU-kommissionens godkendelse af EGF-ansøgningen fra Sønderborg, der har været omtalt i såvel radio som TV.

     

     

   • Projektet vedr. kompetenceudvikling af ledige akademikere og projektet Grøn Offshore Energi.

     

     

   • EU’s langsomme behandling af den syddanske ansøgning til EU’s Globaliseringsfond.

     

     

   • Syddansk Vækstforums støtte til Fremtidsfabrikken på Sydfyn som skal hjælpe iværksættere.

     

     

   • Syddansk Vækstforum vil have regeringen til at afsætte et ekstraordinært beløb på 50 mio. kr. til at sætte de fornødne aktiviteter i gang, indtil der kommer et endeligt svar fra Bruxelles (ansøgning til EU’s Globaliseringsfond).

     

     

   • Lindø-værftet skal være testcenter for fremtidens offshore vindmøller og bølgekraftanlæg, når værftet lukker i 2012. Syddansk Vækstforum har netop bevilliget 6,8 mio. kr. til projektet sammen med Fornyelsesfonden, der har bidraget med 25 mio. kr. for 2010

     

   • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

     

   • at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

     

   • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

     

   • Kompetenceudvikling for lokale erhvervskonsulenter. Projektet fokuserer på tre af Vækstforums forretningsområder.

     

     

   • Øhavets Restaureringscenter. Der ansøges om midler til anlægsinvesteringer under den særlige Ø-støtteordning. Projektet ligger indenfor forretningsområdet Oplevelseserhverv.

     

     

   • Pakistansk Industrikontor. Der er søgt indenfor Vækstforums særlige indsats for kompetenceudvikling i yderområder.

     

     

   • Satsning på fødevareklynge i den syddanske region. Der er søgt indenfor forretningsområdet Klynger.

     

     

   • Lean Energy Cluster. Der er søgt om midler indenfor forretningsområdet Energi.

     

     

   • Bæredygtigt reparationsværft. Projektet overskrider rammen for tilskud på 3. mio. kr. fra Vækstforums krisepulje. Projektet har modtaget afslag fra Fornyelsesfonden. Derfor forelægges projektet nu til Vækstforums beslutning.

     

   • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

     

   • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag med den begrundelse at:

     

    • Der ikke foreligger en dokumentation og præcisering af behovet for den skitserede kompetenceudvikling. Ligeledes foreligger der ikke overvejelser omkring samspillet med det private rådgivningssystem.

      

   • at ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder

     

    • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 11.377.228 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,36 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

      

      

    • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 29.042.230 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 49,43 % af de godkendte støtteberettigede udgifter

      

      

    • at det er en forudsætning for bevillingen at ansøger kan dokumentere, at de har et tilstrækkeligt økonomisk fundament til at kunne gennemføre projektet,

      

    • at det forudsættes, at der i mindst 1/3 af de igangsatte udviklingsprojekter deltager partnere fra yderområderne

      

      

    • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

      

    • at det tilkendegives, at Vækstforum med denne beslutning ikke har taget stilling til eventuel medfinansiering af yderligere delprojekter

      

    • at bestyrelsen for Lean Energy Cluster, bør sammensættes, så den har en høj grad af virksomhedsrepræsentation, samt deltagelse fra forsknings- og vidensinstitutioner samt offentlige myndigheder. Bestyrelsen kan med fordel suppleres med repræsentanter fra det private erhvervsliv, som repræsenterer efterspørgselssiden, herunder gartneri og byggeri.

      

   • at ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

     

    • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 6.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 29 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

      

    • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

      

      

    • at det forudsættes at der kan indgås en partnerskabsaftale med Realdania

      

    • og det forudsættes derudover, at den efterfølgende drift kan godkendes af Statsforvaltningen Syddanmark, hvilket i særlig grad gælder forholdet til statsstøttereglerne.

      

   • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

     

    • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.874.010 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

      

      

    • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.937.005 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

      

      

    • at 20 % af den skitserede private medfinansiering skal være dokumenteret inden 1. rate af tilskud fra regionalfonden kan udbetales,

      

      

    • at der i projektperioden udvikles en forretningsmodel for, hvordan samarbejdet bliver selvbærende økonomisk mv. efter projektperioden,

      

      

    • at der etableres en styregruppe eller lignende for projektet med overvægt af virksomhedsrepræsentanter

      

      

    • at der etableres en følgegruppe for projektet med deltagelse fra vækstforums sekretariatsgruppe,

      

    • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.

      

   • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag med den begrundelse at,

     

    • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at ansøgningen modtager afslag med begrundelsen, at projektet anses for at ligge udenfor Vækstforums handlingsplan og Regionalfondens støttemuligheder, da der er tale om drift af specialiseret privat konsulentvirksomhed.

      

   • Projektets indhold er anlægsinvesteringer i en privat virksomhed. Vækstforum har ikke lovhjemmel til at indstille projektet til støtte alene med Regionale Erhvervsudviklingsmidler. Støtte kan ikke indstilles som medfinansiering til et tilskud fra Fornyelsesfonden, da denne har meddelt afslag til ansøgningen, og under EU’s Regionalfond kan Vækstforum alene indstille støtte til anlægsinvesteringer i private virksomheder i særlige statsstøtteområder, hvilket i Region Syddanmark vil sige Langeland og Ærø, men ikke Kerteminde Kommune. På dette grundlag ses der ingen mulig lovhjemmel for at indstille til støtte, og derfor indstilles ansøgningen til afslag.

     

 • Udpege/indstille en ekstern person, som repræsentant for Vækstforum

   

  • At Vækstforum drøfter og godkender forslag til procedurer for Syddansk Vækstforums udpegninger af medlemmer til bestyrelser mv.

    

  • at Vækstforum udpeger et medlem til Centerrådet for VEU-center Vest.

    

  • at orienteringen tages til efterretning

    

  • Udvikling af 3-6 mindre oplevelseskoncepter

    

    

  • Udvikling af et koncept for en 1864-festival med inspiration fra reenactment slag i USA.

    

   • at orienteringen tages til efterretning

     

   • at Vækstforum tager orienteringen om optaget på uddannelserne til efterretning.

     

   • Torkil Bentzen, tidligere adm. direktør for Energi E2

     

     

   • Leo Bjørnskov, tidligere departementschef

     

     

   • Thomas Højlund Christensen, professor, DTU

     

     

   • Bodil Nyboe Andersen, tidligere nationalbankdirektør

     

     

   • Ann-Dorthea Larsen, adm. dir., Rovsing Dynamics

     

     

   • Birgit W. Nørgaard, tidligere adm. direktør i Grontmij - Carl Bro Danmark

     

     

   • Per Valstorp, direktør for produktion, Novo Nordisk

     

   • at Vækstforum tager orienteringen om tildeling af EUDP-midler 2010 til efterretning.

     

   • at Vækstforum tager opfølgningen på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

     

   • EU-kommissionens godkendelse af EGF-ansøgningen fra Sønderborg, der har været omtalt i såvel radio som TV.

     

     

   • Projektet vedr. kompetenceudvikling af ledige akademikere og projektet Grøn Offshore Energi.

     

     

   • EU’s langsomme behandling af den syddanske ansøgning til EU’s Globaliseringsfond.

     

     

   • Syddansk Vækstforums støtte til Fremtidsfabrikken på Sydfyn som skal hjælpe iværksættere.

     

     

   • Syddansk Vækstforum vil have regeringen til at afsætte et ekstraordinært beløb på 50 mio. kr. til at sætte de fornødne aktiviteter i gang, indtil der kommer et endeligt svar fra Bruxelles (ansøgning til EU’s Globaliseringsfond).

     

     

   • Lindø-værftet skal være testcenter for fremtidens offshore vindmøller og bølgekraftanlæg, når værftet lukker i 2012. Syddansk Vækstforum har netop bevilliget 6,8 mio. kr. til projektet sammen med Fornyelsesfonden, der har bidraget med 25 mio. kr. for 2010

     

   • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

     

   • at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

     

   • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

     

   • Kompetenceudvikling for lokale erhvervskonsulenter. Projektet fokuserer på tre af Vækstforums forretningsområder.

     

     

   • Øhavets Restaureringscenter. Der ansøges om midler til anlægsinvesteringer under den særlige Ø-støtteordning. Projektet ligger indenfor forretningsområdet Oplevelseserhverv.

     

     

   • Pakistansk Industrikontor. Der er søgt indenfor Vækstforums særlige indsats for kompetenceudvikling i yderområder.

     

     

   • Satsning på fødevareklynge i den syddanske region. Der er søgt indenfor forretningsområdet Klynger.

     

     

   • Lean Energy Cluster. Der er søgt om midler indenfor forretningsområdet Energi.

     

     

   • Bæredygtigt reparationsværft. Projektet overskrider rammen for tilskud på 3. mio. kr. fra Vækstforums krisepulje. Projektet har modtaget afslag fra Fornyelsesfonden. Derfor forelægges projektet nu til Vækstforums beslutning.

     

   • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

     

   • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag med den begrundelse at:

     

    • Der ikke foreligger en dokumentation og præcisering af behovet for den skitserede kompetenceudvikling. Ligeledes foreligger der ikke overvejelser omkring samspillet med det private rådgivningssystem.

      

   • at ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder

     

    • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 11.377.228 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,36 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

      

      

    • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 29.042.230 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 49,43 % af de godkendte støtteberettigede udgifter

      

      

    • at det er en forudsætning for bevillingen at ansøger kan dokumentere, at de har et tilstrækkeligt økonomisk fundament til at kunne gennemføre projektet,

      

    • at det forudsættes, at der i mindst 1/3 af de igangsatte udviklingsprojekter deltager partnere fra yderområderne

      

      

    • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

      

    • at det tilkendegives, at Vækstforum med denne beslutning ikke har taget stilling til eventuel medfinansiering af yderligere delprojekter

      

    • at bestyrelsen for Lean Energy Cluster, bør sammensættes, så den har en høj grad af virksomhedsrepræsentation, samt deltagelse fra forsknings- og vidensinstitutioner samt offentlige myndigheder. Bestyrelsen kan med fordel suppleres med repræsentanter fra det private erhvervsliv, som repræsenterer efterspørgselssiden, herunder gartneri og byggeri.

      

   • at ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

     

    • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 6.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 29 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

      

    • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

      

      

    • at det forudsættes at der kan indgås en partnerskabsaftale med Realdania

      

    • og det forudsættes derudover, at den efterfølgende drift kan godkendes af Statsforvaltningen Syddanmark, hvilket i særlig grad gælder forholdet til statsstøttereglerne.

      

   • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

     

    • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.874.010 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

      

      

    • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.937.005 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

      

      

    • at 20 % af den skitserede private medfinansiering skal være dokumenteret inden 1. rate af tilskud fra regionalfonden kan udbetales,

      

      

    • at der i projektperioden udvikles en forretningsmodel for, hvordan samarbejdet bliver selvbærende økonomisk mv. efter projektperioden,

      

      

    • at der etableres en styregruppe eller lignende for projektet med overvægt af virksomhedsrepræsentanter

      

      

    • at der etableres en følgegruppe for projektet med deltagelse fra vækstforums sekretariatsgruppe,

      

    • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.

      

   • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag med den begrundelse at,

     

    • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at ansøgningen modtager afslag med begrundelsen, at projektet anses for at ligge udenfor Vækstforums handlingsplan og Regionalfondens støttemuligheder, da der er tale om drift af specialiseret privat konsulentvirksomhed.

      

   • Projektets indhold er anlægsinvesteringer i en privat virksomhed. Vækstforum har ikke lovhjemmel til at indstille projektet til støtte alene med Regionale Erhvervsudviklingsmidler. Støtte kan ikke indstilles som medfinansiering til et tilskud fra Fornyelsesfonden, da denne har meddelt afslag til ansøgningen, og under EU’s Regionalfond kan Vækstforum alene indstille støtte til anlægsinvesteringer i private virksomheder i særlige statsstøtteområder, hvilket i Region Syddanmark vil sige Langeland og Ærø, men ikke Kerteminde Kommune. På dette grundlag ses der ingen mulig lovhjemmel for at indstille til støtte, og derfor indstilles ansøgningen til afslag.

     


Siden er sidst opdateret 04-11-2013
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring