Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Socialudvalget - referat 16-08-2010

Mødedato
16-08-2010 kl. 11:30 - 13:30
 
Mødested
Egely, Søndergårdsvej 9, 5580 Nr. Aaby
 
Deltagere
 
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • John Hyrup Jensen (F)
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)

 • Afbud
   
 • John Hyrup Jensen (F)
 • Jytte G. Lauridsen (O)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning
  2. Orientering
  3. Rammeaftale 2011
  4. Helhedsplan vedr. det tidligere Strandvænget
  5. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger og bosteder
  6. Årsrapport 2009 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark
  7. Orientering om temadrøftelse i regionsrådet på septembermødet
  8. Mødekalender 2010
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 10/7877
  1. Rundvisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering og rundvisning på Egely.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalgsmødet indledes med orientering og rundvisning kl. 11.30-12.00 på Egely, Søndergårdsvej 9, 5580 Nr. Aaby. Forstander Flemming Pommer vil give et oplæg om de helt unge på den sikrede institution. I forbindelse med sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år bliver de sikrede institutioner udfordret på, hvorledes man bedst håndterer disse meget unge i sikret regi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Orientering og rundvisning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 10/7877
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  1) Ny forstander på Bognæs, Kirsten Agerskov Nielsen.

  2) Ny forstander på Center for Høretab, Nyborgskolen, Steen Friis.

  3) Start på fusionsprocessen for Nyborgskolen og Fredericiaskolen.

  4) Byggestart på 20 nye boliger for voksne med autisme i Kværndrup.

  5) Fire nye boliger for unge senhjerneskadede i Kingstrup. Første spadestik den 16. august 2010.


  Sagsnr. 09/16988
  3. Rammeaftale 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet et revideret udkast til rammeaftalen 2011. Udkastet behandles i regionsrådet den 23. august 2010 og i Kommunekontaktudvalget den 1. september 2010, hvorefter de enkelte kommunalbestyrelser skal godkende rammeaftalen senest den 15. oktober 2010. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget vedrørende socialområdets fremtidige profil blev den 14. juni 2010 orienteret om første udkast til Rammeaftale 2011 på det sociale område.

  Udkast til Rammeaftale 2011 er desuden drøftet i henholdsvis Det Administrative Samarbejdsforum den 14. juni og den 9. august 2010 samt på fælles dialogmøder med kommunerne den 24. juni 2010. 

  Udkastet behandles i forretningsudvalget den 18. august 2010 og i regionsrådet den 23. august 2010, i Kommunekontaktrådet den 25. august 2010 og i Kontaktudvalget den 1. september 2010, hvorefter de enkelte kommunalbestyrelser skal godkende rammeaftalen senest den 15. oktober 2010.

  Hermed orienteres udvalget om det reviderede udkast til rammeaftale 2011. De væsentlige tendenser der er beskrevet i rammeaftalen 2011 er:

  -     Forstærket behov for at følge udvikling i kapacitet af pladser, idet flere kommuner planlægger at oprette flere tilbud/udvide antal pladser på eksisterende tilbud.

  -     Kommunerne ønsker at videreføre strategier om høj grad af selvforsyning.

  -     Flere kommuner forventer fortsat at købe specialiserede pladser hos andre udbydere.

  -     Kommunerne giver udtryk for øget efterspørgsel efter pladser, bl.a. til borgere med autisme, sindslidelser, senhjerneskadede og visse udviklingshæmmede.

  -     Kommunerne beskriver en række beslutninger eller planer om at oprette tilbud lokalt. Heraf en del dagtilbud samt øget brug af §85-støtte i eget hjem som alternativ til døgntilbud.

  -     Kommunerne ønsker, at der fortsat skal være fokus på udviklingen af særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter samt særligt høje takster.

  I forhold til rammeaftalen for 2010 er rammeaftalen for 2011 karakteriseret ved, at den er blevet kortere i sit omfang, idet flere oplysninger er flyttet til bilagsmaterialet bl.a. kommunernes beskrivelse af deres forventninger til forbrug og udbud af pladser. Derudover har Det Administrative Samarbejdsforum besluttet, at der ikke skal beskrives fokusområder i rammeaftalen 2011. Siden 2007 har arbejdsgrupper nedsat af Det Administrative Samarbejdsforum arbejdet videre med fokusområderne og udarbejdet rapporter, som er blevet forelagt Det Administrative Samarbejdsforum. Derimod er der i rammeaftalen 2011 beskrevet en række temaer, som Det Administrative Samarbejdsforum vil drøfte på deres møder.

  Der gøres opmærksom på, at det af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi i 2011 fremgår, at regeringen vil fremsætte lovforslag om forenkling af de sociale rammeaftaler samt om at koordineringen af det specialiserede socialområde overgår til kommunerne.

  Som bilag vedlægges udkast til rammeaftale 2011 pr. 9. august 2010. Det samlede bilagsmateriale til rammeaftale 2011 kan ses på følgende link: http://www.socialportalsyd.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8714
  4. Helhedsplan vedr. det tidligere Strandvænget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog den 22. juni 2009 et forslag om nyorganisering af Strandvænget og Østerhuse, og den 23. november 2009 godkendte regionsrådet navnene for de nye organisationer. Af praktiske årsager er betegnelsen Strandvænget anvendt i dette dagsordenspunkt og de vedhæftede bilag.

  Udkast til Helhedsplan for modernisering og udflytning fra Strandvænget forelægges til godkendelse. Helhedsplanen er en rammeplan, således at hver enkelt af de faser, som fremgår af rokadeplanen, vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse og meddelelse af anlægsbevilling. Der vil således være mulighed for løbende at revurdere det samlede pladsantal og dermed den resterende del af planen.

  Udkast til Helhedsplan har været forelagt formændene for de tre pårørenderåd. De bemærkninger dette gav anledning til, er indarbejdet i det vedlagte udkast til helhedsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med behandlingen af en plan for modernisering af Strandvængets botilbud mv. besluttede regionsrådet den 27. oktober 2008, at rådet ikke ville lægge sig fast på en langsigtet plan for en samlet modernisering af Strandvængets botilbud, men igangsætte et arbejde med en langsigtet strategi for fornyelse og modernisering af regionens botilbud og øvrige sociale tilbud.

  Der er på baggrund heraf udarbejdet en boligplan, som regionsrådet godkendte den 23. november 2009, hvor renovering af Strandvænget er prioriteret til gennemførelse i fase 1. Den 21. december 2009 godkendte regionsrådet, at der indgås handel med Nyborg Kommune om køb af grund til udflytning af ca. 30 boliger fra Strandvænget. Endvidere har regionsrådet godkendt, at der afgives bud vedr. køb af grund i Kerteminde med henblik på udflytning af ca. 20 pladser.

  Under arbejdet med opfølgning på regionsrådets beslutninger har der vist sig at være behov for en samlet plan for moderniseringen af Strandvænget. Endvidere er der med de efterfølgende beslutninger i regionsrådet sket nogle indsnævringer og præciseringer af den fysiske plan for modernisering af Strandvængets tilbud, i forhold til moderniseringsplanen fra 2008.

  Der er derfor udarbejdet forslag til helhedsplan for modernisering og udflytning fra Strandvænget.

  I Helhedsplanens afsnit resumeres følgende anbefalinger:

  - at det samlede pladsantal reduceres over en periode fra 165 til 146

  - at der gennemføres nybyggeri af i alt 52 pladser på ovennævnte grunde i Nyborg og Kerteminde

  - at størstedelen af de nuværende boafdelinger renoveres i et antal faser, således at der etableres ca. 79 nye to-rums boliger (16 eksisterende to-rums boliger bevares)

  - at renoveringen gennemføres i den rækkefølge, som fremgår af rokadeplanalternativ 4 (se vedlagte bilag 1) - de øvrige undersøgte alternativer er refereret i bilag 2

  - at en mere effektiv udnyttelse af bygningsarealerne vil medføre at nogle af de bygninger, som ikke renoveres, kan forventes fraflyttet og stillet til rådighed for andre formål

  - at den fremtidige funktion, organisering og placering af ejendommens nuværende fælles- og serviceenheder drøftes i en dialog mellem parterne, således at der bliver taget stilling hen over efteråret 2010.

  Helhedsplanen beskriver endvidere en procedure, der skal følges ved valg af fremtidig bolig, herunder de pårørendes inddragelse i valget.

  Det bemærkes, at det i det anbefalede rokadeplanalternativ er forudsat, at Børnehusenes pladsantal i Nyborg reduceres i forbindelse med etablering af nyt børnetilbud i Odense (se bilag 3). De sidste faser i alternativet vil skulle revideres, såfremt sådant forslag ikke bliver vedtaget.

  Helhedsplanen indebærer, at der bevares et større antal pladser på Strandvænget end forudsat i moderniseringsplanen fra 2008. Dermed vil det ikke være muligt at etablere så mange forskellige boligmiljøer som nævnt i moderniseringsplanen.

  Det forventes, at helhedsplanen vil kunne gennemføres indenfor de ca. 245 mio. kr., der samlet er afsat i investeringsbudget 2010 til større ombygning af Strandvænget samt Børnehusene Nyborg og Strandhøjskolen (nu Specialskolen Storebælt).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Psykiatri- og socialdirektøren indstiller til Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil:

  at Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler, at udkast til Helhedsplan for Strandvænget godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/11518
  5. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger og bosteder
  fold dette punkt ind Resume
   

  På udvalgsmødet den 14. juni 2010 blev det besluttet, at det skal undersøges, om embedslægerne besøger de sociale og socialpsykiatriske institutioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgsmødet den 14. juni 2010 blev det besluttet, at det skal undersøges, om embedslægerne besøger de sociale og socialpsykiatriske institutioner.

  Af vedlagte bilag fremgår det, at embedslægerne kun har tilsynspligt over for kommunale plejehjem. Embedslægerne kan efter anmodning give rådgivning og vejleding om sundhedsmæssige forhold til sociale og socialpsykiatriske institutioner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  Der udarbejdes en henvendelse til Danske Regioner omkring tilsyn fra Sundhedsstyrelsen med regionale plejeboliger og bosteder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/2061
  6. Årsrapport 2009 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det fælles Samråd og tilsyn for alle kommuner i Syddanmark har nu eksisteret i over tre år. Der er indarbejdet faste rutiner, således at samarbejdet med kommunerne, politiet, statsadvokaterne m.fl. vedr. samrådsudtalelser og tilsyn fungerer optimalt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Antal borgere med dom under tilsyn er steget fra ultimo 2008 til ultimo 2009 fra 138 til 141. Der er tale om en svag stigning, men det er ikke muligt at se, om det er en vedvarende tendens.

  Kriminalitetsformerne er uændrede, bortset fra at voldssager er steget med 14 % fra 2008.

  På botilbuddene for målgruppen er der en gruppe af bedre fungerende beboere, herunder nogle med etnisk minoritetsbaggrund, som retter deres identitet mod normalbefolkningen, og som ikke vil bo på tilbud for udviklingshæmmede. Der er ved et forsigtigt skøn tale om 10-15 borgere, der vil kunne profitere af et særligt botilbud tilpasset dem.

  Der ses behov for sikrede pladser og varetægtssurrogatpladser i Vestdanmark, for en misbrugsbehandling målrettet udviklingshæmmede samt øget behov for psykiatrisk støtte til målgruppen.

  Endelig ses der behov for øget viden om målgruppen, herunder sammenhæng mellem domme og det efterfølgende forløb for at undgå fornyet kriminalitet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7877
  7. Orientering om temadrøftelse i regionsrådet på septembermødet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om temadrøftelse i regionsrådet på septembermødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Orientering om temadrøftelse i regionsrådet på septembermødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 10/7877
  8. Mødekalender 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil:

  Mandag den 8. november 2010, kl. 11.30, Syrenparken, Syrenvej 18c, 7080 Børkop.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  Taget til orientering.


  Sagsnr. 10/7877
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil den 16-08-2010
   

  Der var ingen punkter.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring