Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i formandskabet den 20. august 2010

Dagsorden


Møde i Formandskabet den 20. august 2010, kl. 10-12
i Mødelokale 1,
Regionshuset Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle

 

 

1...... Godkendelse af dagsorden

2...... Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet
         den 25. maj 2010.

3...... Program for Vækstforums døgnseminar

4...... Vækstforums handlingsplan 2011

5...... Partnerskabsaftalen med regeringen 2010

6...... Syddansk Turisme

7...... Procedurer for Vækstforums udpegninger af medlemmer til
         bestyrelser, råd mv.

8...... Udpegning af medlem til Centerrådet for VEU-center Vest

 

Orienteringspunkter

9...... Indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber

10..... Vækstforums pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af
          massefyringer

11..... Optaget på ungdomsuddannelserne og de videregående 
          uddannelser 2010

12..... Tildeling af EUDP-midler 2010

13..... Implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-10

14..... Vækstforums kommunikationsindsats

15..... Økonomioversigt på handlingsplan 2009-10

16..... Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til 
          strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

17..... Orientering om indkomne ansøgninger

18..... Meddelelser

19..... Eventuelt

 

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender dagsordenen.
   

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den 25. maj 2010.

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet i Formandskabet den 25. maj 2010.

 

3. Program for Vækstforums døgnseminar

Sagsfremstilling:

Vækstforums næste møde afholdes som en del af et døgnseminar onsdag den 8. september til torsdag den 9. september 2010. Programmet om onsdagen vil indeholde en status på udviklingen i Syddanmark og et oplæg om resultater af udvalgte projekter støttet af Vækstforum i årene 2007-10. Desuden vil der være oplæg fra 4 af Vækstforums fyrtårnsprojekter og en diskussion af hvordan projekterne får den ønskede mærkbare effekt på væksten og jobskabelsen i regionen. Torsdag den 9. september afholdes ordinært møde i Vækstforum – herunder en diskussion af Handlingsplanen 2011.

Udkast til program for døgnseminaret

Onsdag den 8. september:

16.00 - 16.15: Velkomst v. Carl Holst – Hvad er status på Vækstforums indsats

16.15 - 16.30: Temperaturen på Syddanmark – hvordan ser det ud mht. vækst, arbejdspladser, produktivitet, innovation mv. /oplæg v. Mikkel Hemmingsen

16.30 – 16.45: Resultater af projekter støttet af Vækstforum i perioden 2007-2009

16.45 - 17.00: Pause

17.00 - 18.00: Oplæg v. konkrete projekter – Hvordan realiserer projekterne visionen om at skabe regionale vækstcentre?

Welfare tech region

Lean Energy

Designanvendelse  

Offshore – fælles præsentation fra Offshore Center Danmark og LORC,

18.00 – 18:45: Opsamling og diskussion af Vækstforums fremtidige indsats

18.45 – 19.30: Pause

19.30: Middag

Torsdag den 9. september:

8.00-9.00 Morgenmad

9.00-12.30 Ordinært møde i Vækstforum incl. diskussion af handlingsplan 2011 som tema

12.30-13.00 Frokost

 

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet drøfter og godkender programmet for Vækstforums døgnseminar den 8. til 9. september 2010.
   

4. Vækstforums handlingsplan

Sagsfremstilling:

Vækstforum skal på mødet drøfte Handlingsplan for 2011.

Det vedhæftede udkast til handlingsplan er udarbejdet på baggrund af Vækstforums diskussion på mødet den 21. juni 2010, hvor Vækstforum konkluderede, at de overordnede linjer i den nuværende handlingsplan videreføres i handlingsplan 2011, der bliver etårig, så den følger erhvervsudviklingsstrategien.

På Vækstforums møde den 21. juni 2010 tiltrådte Vækstforum, at:

- Vækstforum fortsat fokuserer indsatsen på få forretningsområder, hvor regionen har en styrkeposition, der kan udvikles.

- Vækstforum sikrer en hensigtsmæssig balance mellem finansieringskilderne, herunder øget fokus på Socialfonden som finansieringskilde inden for forretningsområderne. Vækstforums initiativer og projekter i forbindelse med den nuværende handlingsplan har haft fokus på produkt og konceptudvikling inden for forretningsområderne. Det har medført et markant større træk på regionalfonden end socialfonden.

- Vækstforum viderefører effektmodellen som vurderingsredskab og fastholder fokus på erhvervsmæssig vækst. Det foregående Vækstforum har udviklet en effektmodel, der har medført større fokus på effekt i de indkomne ansøgninger. Det er vigtigt, at også kommende projekter, som støttes af Vækstforum, anvender effektmodellen for at sikre størst mulig effekt på forretningsområdernes målsætninger.

- Vækstforum fokuserer på regionale projekter med national gennemslagskraft.

- Vækstforum igangsætter få, men store koordinerede projekter, der samler flere mindre projekter som del af en samlet strategi. Projekterne skal i videst muligt omfang samordne og koordinere regionens mange aktiviteter med henblik på at sikre synergi og større gennemslagskraft.  

- Vækstforum fremadrettet øger fokus på forskning og uddannelse for at understøtte den langsigtede udvikling af forretningsområderne. Uddannelses- og forskningsinitiativer kan finansieres af socialfondsmidler.

Sekretariatet har med udgangspunkt i ovenstående indarbejdet vedlagte udkast til handlingsplan 2011.

Sekretariatet har igangsat en statusevaluering af ca. 35 projekter, som er støttet af Vækstforum. På Vækstforums døgnseminar den 8.-9. september 2010 vil de første resultater af evalueringen foreligge, og kan således præsenteres for Vækstforum og indgå i drøftelserne af handlingsplan 2011.

På døgnseminaret drøftes det foreliggende udkast med henblik på endelig godkendelse på Vækstforums møde den 29. november 2010.

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter udkast til handlingsplanen for 2011.
   

5. Partnerskabsaftalen med regeringen 2010

Sagsfremstilling:

Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen 2010 vil indeholde 3 flagskibe, der spiller en central rolle for den fremtidige vækst i regionen, og hvor det er afgørende, at der gøres en fælles indsats fra staten og Vækstforum.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har fremlagt en model for de politiske drøftelser om partnerskabsaftalen med regeringen 2010: Modellen indebærer en kort, politisk aftale, der fremhæver nogle få, klare ”flagskibe”, så det bliver mere tydeligt, både hvad formålet med aftalerne er, og hvad der kommer ud af dem.

Vækstforums sekretariat har på baggrund af Vækstforums hidtidige drøftelser indsendt forslag til flagskibe, som samler initiativer inden for områderne;
 

Den Syddanske satsning på Energi – offshore og energieffektivisering:

- Styrke eksisterende forskningsmiljøer og understøtte rekruttering og fastholdelse af kvalificeret national og international
   arbejdskraft inden for effektiv energianvendelse.

- stimulere efterspørgslen nationalt og internationalt inden for effektiv energianvendelse,

- tiltrækning af international opmærksomhed og funding inden for grøn offshore energi.


Den Syddanske satsning på Velfærdsteknologi:

- Eksport og internationalisering

- Kapitalfond inden for Velfærdsteknologi

- Offentlig-privat innovation inden for Velfærdsteknologi


Samarbejde hen over den dansk-tyske grænse:

- Synliggørelse og udfoldelse af grænseregionen mod en vækstregion, bl.a. via gensidig anerkendelse af uddannelser,
   forbedrede mobilitetsmuligheder og nye udviklingsinitiativer.

- Etablering af et virtuelt grænseoverskridende universitet.


Økonomi- og Erhvervsministeriet forventes at vende tilbage med sit forhandlingsudspil medio august, så det kan drøftes på mødet i Formandskabet og indgå i dagsordenen til Vækstforum.

De politiske drøftelser mellem Vækstforums formandskab og undervisnings samt økonomi- og erhvervsministeren finder sted den 24. september 2010.

Vækstforumsekretariatet har tidligere koordineret og udarbejdet forslag til indspil til partnerskabsaftalen. Indspillet blev godkendt på mødet i Vækstforum den 21. juni 2010, hvor det desuden blev besluttet at indmelde yderligere to initiativer. For det første et forslag om et kommende grænseoverskridende universitet. Dernæst et forslag om en ekstraordinær finanslovsbevilling på 50 mio. kr. som udlæg for den forventede støtte fra Den Europæiske Globaliseringsfond vedrørende ansøgningerne i forbindelse med kriseindsatsen i de massefyringsramte områder.

Der vil dermed foreligge tre flagskibsinitiativer samt 14 forslag, som vil indgå som bilag til aftalen.

Se ”bilag 5b - Syddansk Vækstforums indspil til partnerskabsaftalen med regeringen 2010” for en fuldstændig oversigt over de indmeldte initiativer.


Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter udspillet fra regeringen med henblik på at fastlægge det endelige indspil til partnerskabsforhandlingerne 2010.
   

6. Syddansk Turisme

Sagsfremstilling:

Punktet er endnu ikke udarbejdet, da sekretariatet afventer handlingsplanen fra Syddansk Turisme.


7. Procedurer for Vækstforums udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd mv.

Sagsfremstilling:
 
Syddansk Vækstforum har udpegningsret og indstillingsret til en række bestyrelser, udvalg, råd mv. På sit møde den 21. juni 2010 anmodede Vækstforum sekretariatet om at udarbejde et forslag til procedurer i forbindelse med udpegninger.
Syddansk Vækstforum kan vælge at gøre følgende:
 

 1. Udpege/indstille et af Vækstforums egne medlemmer
 2. Udpege/indstille en ekstern person, som repræsentant for Vækstforum

I udgangspunktet foretages sådanne udpegninger/indstillinger på Vækstforums møder eller – i særlige tilfælde – i Vækstforums formandskab, såfremt en afgørelse af tidsmæssige årsager ikke kan afvente et kommende møde i Vækstforum.For at sikre Vækstforum overblik over kvalificerede kandidater, vil Vækstforums sekretariatsgruppe forud for møder i Vækstforum, udarbejde en liste over mulige kandidater. Vækstforums medlemmer kan altid på selve mødet foreslå yderligere kandidater.


Forslag til procedure:
Når Vækstforums sekretariat modtager en henvendelse fra en organisation, der ønsker et medlem udpeget af Vækstforum, eller i de tilfælde, hvor Vækstforum skal genudpege et medlem foreslås følgende procedure anvendt:

 1. Vækstforums sekretariatsgruppe informeres om henvendelsen, og får mulighed for, inden mødet i Formandskabet, at komme med forslag til egnede kandidater samt at angive baggrunden for, hvorfor den enkelte kandidat er foreslået.
 2. På baggrund af sekretariatsgruppens indmeldinger fremsendes kandidatlisten sammen med dagsordenen til Vækstforums formandskab, som også har mulighed for at tilføje yderligere kandidater til listen, inden listen videresendes til Vækstforum.
 3. Efter formandskabsmødet sendes kandidatlisten sammen med dagsordenen til Vækstforum. På det førstkommende vækstforummøde kan Vækstforum vælge at tage udgangspunkt i kandidatlisten til den endelige udpegning. Yderligere kandidater kan også foreslås på selve mødet.
 4. Navnene på listen er ikke offentligt tilgængelige inden udpegningen finder sted. De personer, der bringes i spil behøver ikke nødvendigvis på forhånd at være orienteret om, at de er anført på listen.
 5. Når Vækstforum har foretaget sin udpegning og det efterfølgende skulle vise sig, at vedkommende ikke ønsker at repræsentere Vækstforum, gives formandskabet mandat til at foretage en ny udpegning efterfølgende. I så fald orienteres Vækstforum om udpegningen på det kommende møde.
   

Eksempel på kandidatliste:
 

 

Bestyrelse/råd

Antal poster der skal udpeges/indstilles

Vækstforums eventuelle nuværende repræsentant(er)

Forslag til kommende repræsentanter indstillet af sekretariatets medlemmer

Baggrund for

indstilling

X-bestyrelse

1 medlem

X

X indstillet af Y-kommune

X har stor erfaring inden for…

 

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • At formandskabet drøfter og godkender forslag til procedurer for Syddansk Vækstforums udpegninger af medlemmer til bestyrelser mv. med henblik på orientering i Vækstforum.

 

8. Udpegning af medlem til Centerrådet for VEU-center Vest  

Sagsfremstilling:

Centerrådet for VEU-center Vest har anmodet om, at Syddansk Vækstforum udpeger et medlem til Centerrådet for VEU-center Vest.

Et VEU-center er et samarbejde mellem de institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser, og dem, der udbyder almen voksenuddannelse. Der er i alt 13 VEU centre i landet, heraf 4 i Syddanmark. VEU centrene er nyetablerede pr. 1. januar 2010.
 

VEU-centrenes arbejdsopgaver retter sig både mod virksomheder og virksomhedernes ansatte. Formålet er at skabe et bedre overblik for brugerne over de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser og de almene voksen- og efteruddannelser. VEU Centrene skal desuden afdække behovet for voksen- og efteruddannelse og deltage i koordinering af det virksomhedsopsøgende arbejde.

VEU centrene kan blive en samarbejdspartner i kommende uddannelses- og kompetenceudviklingsprojekter som Vækstforum igangsætter.

Vækstforum har tidligere på mødet den 21. juni 2010 udpeget Hans Skjerning som tilforordnet for VEU-center Fyn.

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum udpeger et medlem til Centerrådet for VEU-center Vest.

 

Orienteringspunkter


9. Indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber,

Sagsfremstilling:

Syddanmark er indenfor de seneste 12 måneder i flere omgange blevet ramt af massefyringer i en række områder. Vækstforum har derfor iværksat en hurtig indsats i de ramte områder. Det drejer sig om områderne omkring Sønderborg, Odense-Kerteminde og Kolding-Haderslev-Vejen. Fra Sønderborg (sendt september 2009) og Kolding-Haderslev-Vejen (sendt juli 2010) er der indsendt ansøgning om støtte til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF). Der er tæt kontakt mellem de relevante parter i Odense-Kerteminde, og en ansøgning til EGF forventes klar i løbet af august/september 2010.

EU Kommissionen har den 2. august 2010 godkendt ansøgningen fra Sønderborg – det drejer sig om støtte på i alt 76 mio. kr. Dermed kan Sønderborg Kommune igangsætte arbejdet, mens bevillingen fra ministerrådet, der forventes medio oktober 2010, afventes. De ekstraordinære uddannelsesinitiativer i området, vil blive bragt i anvendelse indenfor bl.a. energi og oplevelsesøkonomi, som i vækstplanen for området er angivet som områder med størst vækstpotentiale.

Kommissionens godkendelse kommer i forlængelse af det brev Carl Holst sendte på vegne af Sønderborg Kommune, Vækstforum og Region Syddanmark til EU-kommissær László Andor, hvori den langsommelige sagsbehandling blev kritiseret. Brevet fra Carl Holst og svaret fra László Andor er vedlagt som bilag.

Den lange sagsbehandlingstid i Europa Kommissionen er et problem i forbindelse med EGF-ansøgninger. De fyrede medarbejdere skulle gerne have hjælp til kompetenceudvikling hurtigt efter deres afskedigelse, men sagsbehandlingstiden i Kommissionen er minimum 9 måneder. Derfor har Syddansk Vækstforum i forbindelse med forhandlinger om ny partnerskabsaftale foreslået regeringen, at der afsættes en statslig pulje på 50 mio. kr., som kan bruges som udlæg for finansiering af aktiviteter indtil EU har truffet beslutning om de indsendte ansøgninger.

 

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at orienteringen tages til efterretning
   

10. Vækstforums pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer

Sagsfremstilling:

Vækstforum blev på møde den 21. juni 2010 orienteret om færdigbehandlede ansøgninger, indkomne ansøgninger til puljen, samt ansøgninger til Fornyelsesfonden, hvor Vækstforum søges om medfinansiering.

Formandskabet besluttede i skriftlig høring ultimo juni/primo juli 2010 at støtte følgende ansøgninger (projektet uddannelse inden for grøn offshore blev besluttet medio juni 2010). Nedenstående oversigt viser de projekter støttet af vækstforums krisepulje. Det er værd at bemærke, at syddanske aktører har modtaget 30 mio. kr. i støtte ud af 50 mio. kr. i alt til hele landet fra Fornyelsesfonden.

 

Projekt

Samlet budget

Støtte fra fornyelsesfonden

Støtte fra Vækstforums
krisepulje

Uddannelse inden for grøn offshore v. LORC, Dansk Metal og Ingeniørforeningen

3.131.000

 

2.131.000

PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering v. Project Zero

7.749.198

5.000.000

1.162.380

Projekt Oplevelsesiværksættelse v. Sønderborg Kommune

2.463.032

  

1.847.274

Mommark leisure ressort v. Sønderborg Kommune

781.250

    

400.000

Tiltrækning til viden- og udviklings-parken i Kolding v. Business Kolding

1.331.620

       

998.715

Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn v. Lorc

45.475.000

25.000.000

6.825.000

Samlet

60.931.100

30.000.000

13.364.369


I Sønderborg er der igangsat følgende aktiviteter:

PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering

Stimulering af efterspørgsel og udbud efter energirigtig renovering/nybyggeri. Projektet fokuserer primært på borgerne og deres boliger; men indsatsen vil have en positiv afledt effekt på den øvrige bygningsmasse.

 

Projekt Oplevelsesiværksættelse

Fremme autentiske oplevelsestilbud i Sønderborg-området og bidrage til vækst i områdets turisterhverv. Der er to spor:

1) Udvikling af 3-6 mindre oplevelseskoncepter

2) Udvikling af et koncept for en 1864-festival med inspiration fra reenactment slag i USA.

 

Mommark leisure ressort

Foranalyse der udgør etape 1 i det større maritime anlægsprojekt, Mommark Leisure Resort. Analysen skal afdække mulighederne for at bygge Mommark Leisure Resort.

 

I Odense-Kerteminde er der igangsat følgende aktiviteter:

Uddannelse inden for grøn offshore

Fastholde og videreudvikle Lindøansattes know-how og dermed sikre, at virksomhedernes behov imødekommes i forbindelse med omstilling fra skibsbygning til grøn offshore energi på Lindø og omegn.

 

LORC, Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn

Opbygning af et testcenter og et videncenter indenfor grøn offshore energiteknologi på Lindø.

Test- og videnscentret skal tilbyde offshore energivirksomheder muligheden for at teste hele kæden af teknologier og komponenter til produktion og fremførelse af energi.

 

 

I Kolding-Haderslev-Vejen er der igangsat følgende aktiviteter:

Tiltrækning til viden- og udviklings-parken i Kolding

Udvikling af en kommunikations- og markedsføringsplan til viden- og udviklingsparken i Kolding i forhold til at tiltrække investorer og virksomheder til parken.

I vedlagte bilag findes nærmere oplysninger om, hvilke projekter, der har søgt hvilke beløb i Fornyelsesfonden og i Vækstforums krisepulje. Beslutningerne betyder, at der er 1.635.631 kr. tilbage i puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer.

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at orienteringen tages til efterretning
   

11. Optaget på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser 2010

Sagsfremstilling:

Optaget på regionens ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i 2010 viser, at udviklingen går i den rigtige retning i forhold til at øge det samlede uddannelsesniveau på langt sigt.

På regionens ungdomsuddannelser viser Undervisningsministeriets seneste model, at 80,5 % af en ungdomsårgang forventes 25 år efter afsluttet grundskole at have gennemført mindst én ungdomsuddannelse, mod 79,9 % sidste år. Kun 2,8 % starter ikke på en ungdomsuddannelse efter endt grundskole, og der er dermed stadig et stort frafald. Der er stadig lang vej til målsætningen om at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.


Undervisningsministeriets profilmodel

 

     2007-årgangen  2008-årgangen
           

I alt

Drenge

Piger

Andel der starter på en ungdomsuddannelse

  95,9

97,2 %

96,5 %

98,0 %

Andel der forventes at gennemføre (mindst) en ungdomsuddannelse

79,0 % (83,6)

80,5 % (84,2)

77,5 % (80,0)

83,6 % (88,7)

Andel der forventes at gennemføre en videregående uddannelse

 

42,6 %

 

45,2 %

 

36,8 %

 

54,1 %

Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel. Note: Tallet i parentes angiver antallet der gennemfører en videregående uddannelse, uden at have gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Undervisningsministeriets seneste model viser ligeledes, at 45,2 % af en ungdomsårgang 25 år efter afslutning af grundskolen forventes at have gennemført en videregående uddannelse. For piger forventes det, at 54,1 % gennemfører en videregående uddannelse mod 36,8 % af drengene. Den samlede målsætning er, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse – et mål som altså kun pigerne indfrier. Der er stadig for få drenge i Syddanmark der tager en videregående uddannelse.

 

Optaget på de videregående uddannelser 2010

Uddannelsesinstitution

Optag 2010

Optag 2009

Syddansk Universitet

3524

2859

UC Lillebælt

1902

1746

UC Syddanmark

1581

 

Erhvervsakademi Sydvest

570

456

Erhvervsakademi Kolding

475

448

Erhvervsakademi Lillebælt

1211

1176

Kilde: SDU, UC Lillebælt og KOT 2010


Søgningen til de videregående uddannelser var i 2010 rekordstort, og der er pr. 1. august 2010 optaget flere studerende på regionens videregående uddannelser end nogensinde. Blandt andet har SDU optaget ca. 24 % flere studerende i 2010 sammenlignet med 2009. Humanistisk Fakultet og Samfundsvidenskabeligt Fakultet er stadig de største, men der er fremgang på alle fakulteter. Bilaget indeholder en oversigt over optaget på uddannelser af relevans for Vækstforum, hvor der blandt andet er nye uddannelser indenfor Velfærdsteknologi og Lærings- og oplevelsesteknologi.

Syddansk Universitet har stadig flest studerende fra regionen, sammenlignet med Aarhus og København Universitet.

Søgningen til regionens to University Colleges har budt på en fremgang i antallet af studerende og særligt lærer- og pædagoguddannelserne har oplevet fremgang. Erhvervsakademierne har ligeledes oplevet en fremgang i antallet af studerende, og bl.a. har Erhvervsakademi Sydvest (Esbjerg og Sønderborg) optaget 20 % flere end i 2009.


Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen om optaget på uddannelserne til efterretning.
   

12.Tildeling af EUDP-midler 2010

Sagsfremstilling:

EUDP er et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, der støtter udvikling og demonstration af nye energiteknologier oprettet i 2008. Programmet ledes af en uafhængig bestyrelse, som er udpeget af klima- og energiministeren. De afsatte tilskudsmidler udgjorde 713 mio. kr. for perioden 2007-2010, heraf 200 mio. kr. til 2. generations biobrændstof. Yderligere 364 mio. kr. til EUDP blev i november 2008 afsat for årene 2009 og 2010.


Formålet er at EUDP skal bidrage til at opfylde de energipolitiske mål om at øge forsyningssikkerheden, sikre et renere miljø og sikre omkostningseffektive teknologier. EUDP har desuden som formål at udnytte og udvikle danske erhvervspotentialer på energiområdet.

Energistyrelsen har i juni 2010 behandlet ansøgninger til 1. runde i 2010. Der er givet tilsagn til 28 projekter til en samlet værdi på ca. 286 mio. kr.

Tre syddanske virksomheder har fået tilsagn; Vikingegaarden A/S (opladning af elbiler), Fionia Lighting A/S (LED-belysning til væksthuse) og SunSil A/S (Solceller) til i alt 25 mio. kr.

Desuden er enkelte syddanske virksomheder medansøgere på godkendte projekter, herunder LORC, Plastcenter Danmark, Danfoss A/S, TAS Trekantområdets Affaldsselskab I/S og Super Køl A/S.

Teknologisk Institut, DTU og DTU Risø står som ansøger til 10 projekter, der har fået tilsagn på i alt godt 38 mio. kr.  SDU fremgår som medansøger i et projekt til 4 mio. kr.

Fem store projekter har fået tildelt 2/3 af midlerne, svarende til 182 mio. kr. (tilsagnsmodtagerne er DONG Energy Power A/S, SerEnergy A/S, TopsøeFuel Cells A/S, SCR Technologies og AP Møller Maersk A/S).

Det bør være et strategisk indsatsområde for de etablerede syddanske klynger at søge flere eksterne midler, efterhånden som klyngernes infrastruktur rodfæstes.


Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen om tildeling af EUDP-midler 2010 til efterretning.

 

13. Implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-10 

Sagsfremstilling:

Implementeringsplanen beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – eller planlægges – igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere Vækstforums Handlingsplan.

Siden det seneste møde i Vækstforum kan følgende fremhæves indenfor de 4 forretningsområder og de to særlige indsatser:


Velfærdsteknologier- og Service
Der er afsendt en større ansøgning til den konkurrence udsatte pulje (EBST) i forhåbning om at kunne etablere medfinansiering til et nationalt OPI (offentlig-privat innovation) Lab. I projektet er centrale parter fra hele landet, og projektet skal gennem nye metoder, demonstrationsprojekter m.m. bidrage til udviklingen af velfærdsteknologiske produkter gennem OPI/OPS (offentlig-privat samarbejde). Projektet, der har et samlet budget på 55 mio. kr. vil i givet fald blive forankret ved Innovationscenteret for brugerinddragelse i Odense.

AAL Forum 2010, der afholdes 15. – 17. september i Odense er under fuld planlægning. Region Syddanmark deltager i planlægningen og bidrager til udvikling af det Investment Forum, der ligger som optakt til konferencen.

Velfærdsteknologi.nu afholder den 14. oktober 2010 en konference Spinderihallerne i Vejle, der sætter fokus på interaktionen mellem mennesker og velfærdsteknologier. Formålet med konferencen er med deltagernes hjælp at finde svar på, hvordan vi bliver bedre til at anvende og implementere teknologierne i praksis, så der  i højere grad  høstes gevinster af det udviklingsarbejde, der foregår.


Klynger
Der er udviklet en større ansøgning til Vækstforum fra den spirende klynge på fødevareområdet. Ansøgningen er fremlagt til beslutning på vækstforummødet den 9. september 2010. Ansøgningen har et samlet budget på 11,7 mio. kr. Den spirende klynge på transportområdet har medio august 2010 indsendt ansøgning til Center for Grøn Transport vedr. projektet ”Forsøgsprojekt med varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne”. Ansøgningen har et samlet budget på 13 mio. kr. Forsøgsprojektet indgår i Vækstforums forslag til indspil til partnerskabsaftale med regeringen.


Energi
LORC har søgt og fået bevilget 6.825.000 kr. fra Vækstforums akutpulje til at opbygge et test- og videnscenter for grøn offshore energiteknologi på Lindø. Projektet har også fået tilsagn på 25 mio. kr. fra Fornyelsesfonden.

Der er indsendt ansøgning om støtte til udvikling af Lean Energy Cluster og herunder til to teknologiprojekter om henholdsvis væksthuse og eldrevne arbejdskøretøjer. Ansøgningen behandles på Vækstforums møde i september 2010.

LEC arbejder sideløbende på at udvikle en strategi og organisering af klyngen samt udvikling af nye teknologiprojekter. LEC indgår desuden i samarbejde med andre parter i udvikling af et nyt ”energi Institut” samt i udarbejdelse af ansøgning til Green Labs DK.


Oplevelsesøkonomi og yderområder
Siden sidst er projekt Fremtidsfabrikken blevet bevilliget midler og gået i gang med udviklingen af et miljø for kreative iværksættere på Sydfyn. På turismeområdet er Syddansk Turisme i gang med at udvikle et destinationsudviklingsprojekt og formuleringen af en handlingsplan for den regionale turisme og en strategi specifikt for erhvervsturismen. De fire sydfynske kommuner er gået sammen om at udvikle et fælles projekt for øhavets sejlere. Der er et udviklingsarbejde i gang på et initiativ der skaber øget anvendelse af design.


Det grænseoverskridende samarbejde
I maj 2010 blev der bevilget ca. 15 mio. kr. til projekt ”SUCCES”, der har karakter af et fyrtårnsprojekt og som skal markedsføre den syddanske og nordtyske region samt initiere nye vækstorienterede projekter. Ultimo august 2010 er der ansøgningsfrist til INTERREG 4A-programmet. Her forventes der at komme en ansøgning, der tager sigte at kvalificere grænseregionen i forhold til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Som reaktion på planlagte nedskæringer på Flensborg Universitet har Region Syddanmark spillet en aktiv rolle i forhold til at bibeholde de grænseoverskridende uddannelsesmuligheder, som er resultatet af et langvarigt samarbejde mellem Syddansk Universitet og Flensborg Universitet. Som opfølgning herpå og med afsæt i projekt ”Videnregion” planlægges der gennemført et grænseoverskridende uddannelsestopmøde den 23. september 2010, hvor potentialerne for at etablere et virtuelt europæisk universitet skal drøftes.

Bilaget giver et samlet overblik over initiativerne inden for indsatsområderne.


Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager opfølgningen på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

 

14. Vækstforums kommunikationsindsats

Sagsfremstilling:

Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

I perioden den 9. juni til den 11. august 2010 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er fordelt på trykte medier, online medier, TV og radio.

Internet sider: 73 stk.

Aviser: 40 stk.

TV: 5 stk.

Radio: 5 stk.

Tekst TV: 2

De mest omtalte aktiviteter er følgende:

- EU-kommissionens godkendelse af EGF-ansøgningen fra Sønderborg, der har været omtalt i såvel radio som TV.

- Projektet vedr. kompetenceudvikling af ledige akademikere og projektet Grøn Offshore Energi.

- EU’s langsomme behandling af den syddanske ansøgning til EU’s Globaliseringsfond.

- Syddansk Vækstforums støtte til Fremtidsfabrikken på Sydfyn som skal hjælpe iværksættere.

Sekretariatet er bekendt med, at der forefindes omtaler i trykte medier, online medier TV og radio, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.


Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

15. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-10


Sagsfremstilling:

Nedenfor følger økonomioversigten for Handlingsplan 2009-2010.

Med de forventede indstillinger for nærværende møde, vil der for 2010 være et merforbrug på Regionalfonden svarende til 30,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på Socialfonden og for REM-midlerne svarende til hhv. 52,1 mio. kr. og 54,3 mio. kr.

Da der kan gå lang tid fra Vækstforum indstiller et projekt til støtte og til at et støttet projekt aflægger sin første statusrapport til Erhvervs- og Byggestyrelsen, opfordrer Erhvervs- og Byggestyrelsen Vækstforum til at være ”forud” med at benytte sin indstillingsret. Det har til formål at sikre, at de støttede projekter kan nå at bruge støttemidlerne og aflægge regnskab for dem i så god tid, at regionen ikke kommer til at miste støttemidlerne.
 

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

 

Socialfonden

Regionalfonden

REM

Budget 2009 og 2010

107.182.008

107.182.008

197.141.115

Overførsel og tilbageløb fra tidligere

42.012.830

-15.789.873

3.740.880

Indstilling før 9/9-2010

96.077.990

99.070.739

114.107.552

Forventet indstilling   9/9-2010

1.049.162

23.251.238

32.509.235

Total indstillet 2009-2010

97.127.152

122.321.977

146.616.787

Rest 2010 (efter 9/9-2010)

52.067.686

-30.929.842

54.265.208


Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Tilbageløb kan forekomme af følgende årsager: Enten fordi projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget eller hvis Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger færre midler end det, der er indstillet. Tilbageløb samt udisponerede midler overføres og kan dermed disponeres igen. Dette fremgår af bilaget under dagsordenens punkt 16 - bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10.

Bemærk, at budgetterne for hhv. Social- og Regionalfonden er vejledende. Det overordnede budget for strukturfondene (hhv. 379,1 mio. kr. for Socialfonden og 379,1 mio. kr. for Regionalfonden) gælder for hele den syvårige programperiode (2007-13), og der knytter sig ikke formelle delbudgetter og krav til de enkelte år – udover N+2 princippet (se nedenfor).
 

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

 

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. Vækstpakken, kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

 

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 9/9-2010

Efter 9/9-2010

Socialfond og Regionalfond

41%

40%

40%

 

 

 

 

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko 2010 pr. 5. august 2010**

53,8 mio. kr.

37,3 mio. kr.

 

 

 


*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. Dvs. i 2010 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2007 og 2008. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

**) N+2 Risiko 2010 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 og 2008 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte. Derfor vil overførslen af de 50 mio. kr. til den Syddansk Velfærdsteknologifond bevirke, at Socialfondens N+2 risikoen ændres fra at være på 53,8 mio.kr., til at være på 3,8 mio. kr..

Der er forlydende om, at Kommissionen generelt arbejder på at eliminere N+2 risikoen i 2010, men dette er p.t. ikke officielt bekræftet.

Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010 til efterretning.
   

16. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

Sagsfremstilling:

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

Oversigten viser, at der kun er få projekter, der ikke har modtaget bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I løbet af foråret 2010 har blandt andet Welfare Tech Region modtaget en bevilling fra EBST. Der udestår nu kun projekter fra Vækstforums møde den 21. juni 2010 og kapitalfonden.


Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
   

17. Orientering om indkomne ansøgninger


Sagsfremstilling:

Vækstforum skal tage stilling til i alt 6 projekter.

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb.

 

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i fællesskab.


Beslutningspunkt
Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

18. Meddelelser

19. Eventuelt


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring