Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Den præhospitale indsats - referat 19-08-2010

 

Mødedato:
19-08-2010 Kl. 12:30 - Kl. 14:30

Mødested:
Mødeværelse 3

Medlemmer:
Thyge Nielsen, Claus Warming, Thies Mathiasen, Poul Sækmose, An-drea Terp, Jette Jensen, Mette B. Valentin

Afbud:

 

 

Dagsorden

1. Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område

2. Forslag til mødeplan for 2011

3. Landsdækkende tiltag på det præhospitale område

4 Forslag til mødeplan for 2010

5. Eventuelt

 

1. Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område

Sagsnr: 10/192

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har haft første version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for det præhospitale område i høring i perioden 7. juni - 2. juli 2010.

Akkrediteringsstandarderne er udviklet i temagrupper med repræsentanter fra ambulance-operatørerne og regionerne, herunder den præhospitale leder fra Region Syddanmark. Temagrupperne har bidraget til det faglige indhold, mens Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS) i Sundhedsvæsnet har stået for udformning og redigering af akkrediteringsstandarder samt sekretariatsbistand.

Formålet med DDKM er at fremme og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsnet.

Første version af DDKM for det præhospitale område er vedlagt i bilag. DDKM for det præ-hospitale område er omfangsrig og består af 51 akkrediteringsstandarder og 251 kvalitetsindikatorer.

Den første version af DDKM for det præhospitale område omfatter en delmængde af det samlede præhosptitale område, og akkrediteringen er i første omgang afgrænset til ambulancefunktionen, liggende transport med overvågning og behandling på indsatsstedet, men vil have betydning for alle dele af det præhospitale område.

Der er nogle uklarheder i høringsudkastet til akkrediteringsmodel, f. eks. hvad forstås der ved telemedicin, og hvilke standarder og indikatorer er ambulancelægerne omfattet af. Det har Region Syddanmark bedt om præciseres i den endelige akkrediteringsmodel.

Den videre proces i akkrediteringen er kvalificering af modellen efter høringen og gennemførelse af pilotprojekter i efteråret 2010.

Det forventes, at Region Syddanmark vil modtage akkrediteringsstandarderne i februar 2011. Første opgave bliver herefter at etablere et overblik over, hvor langt regionen er i forhold til opfyldelsesgraden af kravene i akkrediteringsstandardernes indikatorer. Derefter skal der laves handleplaner og iværksættes tiltag for at leve op til akkrediteringskravene, herunder gennemførelse af selvevalueringer og intern survey før den eksterne survey.

Der vil efter tre år være en akkrediteringsproces med ekstern survey.

Sundhedsstaben vil i efteråret gå i gang med at planlægge hvordan akkrediteringsprocessen skal gribes an på det præhospitale område og kortlægge konsekvenser af akkrediteringen.

I den forbindelse skal det sikres, at organiseringen af den præhospitale aktivitet tilrettelægges på en måde, der sikrer sammenhæng.

Det indgår i kontrakten med regionens ambulanceoperatør, at "Leverandøren skal indgå i arbejdet om at leve op til de relevante standarder". Akkrediteringsstandarderne er også sendt i høring hos Falck, som er regionens ambulanceoperatør og operatør på liggende transport. Falck melder tilbage i sit høringssvar til IKAS, at de er klar til at tage udfordringen op med at indføre akkrediteringsstandarderne.

 

Indstilling

Til orientering

Udvalget:
Præhospital leder Torsten Lang orienterede. Oplæg vedlægges.

 

Bilag:
Præhospital kvalitetsmodel
Oplæg fra mødet den 19.08.2010

 

 

2. Forslag til mødeplan for 2011

Sagsnr: 10/1093

 

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for Udvalget vedr. den præhospitale indsats for 2011:

27. januar

3. marts

31. marts

5. maj

26. maj

23. juni

18. august

22. september

27. oktober

17. november

15. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.00

 

Indstilling

Det indstilles, at

  • mødeplan for 2011 godkendes.


Udvalget
Udvalget godkendte mødeplanen for 2011.

 

3. Landsdækkende tiltag på det præhospitale område

Sagsnr: 10/161

 

Resumé

I finanslovsaftalen for 2009 og 2010 er det aftalt, at der i alt afsættes 600 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande, herunder lægehelikopterordninger. Midlerne skal understøtte en samlet sygehusstruktur med tryghed til befolkningen. Den 8. juni 2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om udmøntningen af midlerne, Aftalen om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning.

Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommuner eventuelt kan ansøge i fællesskab. Aftalen om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning vedlægges som bilag. Ministeren har i åbent samråd den 17. marts udtalt, at han forventer, at midlerne kan udmøntes fra 2011.

Der er dog på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, hvorledes og hvornår man kan ansøge om midlerne.

Ud over ovenstående pulje er det på møde i Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe den 14. april 2010 blevet aftalt, at Sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger vedrørende anvendelse af hjertestartere.

Sagsfremstilling

I regeringsgrundlaget fra november 2007 indgik det, at akutberedskabet skal indrettes, så hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme indenfor 15 minutter efter opkald til 112. Siden er det indgået i finanslovsaftalerne for 2008 og 2009, at der skal nedsættes et udvalg, som skal se nærmere på behovet for udvidelse og ændring af det præhospitale beredskab samt løsninger, som kan skabe tryghed i de områder af landet, hvor der fremover bliver langt til nærmeste akutmodtagelse. Der er endnu ikke udmeldt anbefalinger fra dette udvalg.

I finanslovsaftalen for 2009 og 2010 er det yderligere aftalt, at der i alt afsættes 600 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande, herunder lægehelikopterordnin-ger. Midlerne skal understøtte en samlet sygehusstruktur med tryghed til befolkningen. Den 8. juni 2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om udmøntningen af midlerne "Aftalen om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning".

Heraf fremgår det at midlerne udmøntes til følgende formål og med følgende fordeling:

 

Formål

Beløb

Bemærkninger

1. Etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse – som udgangspunkt i eksisterende bygninger.

100 mio. kr.

Ifølge aftaleteksten er sådanne fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse alene relevante i ganske få områder i landet, f.eks hvor den nuværende sygehusaktivitet udfases, og der er et vist befolkningsunderlag. Aftalen peger selv på Holstebro og Nakskov.

2. Lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder tilpasset lokale forhold – som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger.

300 mio. kr.

Der er i Region Syddanmark udkantsområder, hvor etablering af nye moderne lægehuse eller et sundheds- og akuthus vil kunne medvirke til at sikre lægedækning og et godt sundhedstilbud til befolkningen. Det undersøges således pt., om der er grundlag for etablering af et lægehus på Nordals med henblik på at sikre lægedækning. Ligeledes arbejdes der på et oplæg til etablering af et sundheds- og akuthus med integrerede regionale og kommunale sundhedstilbud i et af regionens udkantsområder.

3. Udbygning af præhospitale beredskaber.

50 mio. kr.

Midlerne er afsat til en udbygning af de præhospitale beredskaber i de egne af landet, som har en særlig lang responstid, og hvor der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse.

Den konkrete udmøntning vil basere sig på anbefalinger fra regeringens udvalg om det præhospitale akutberedskab.

4. Helikopterordninger mv.

100 mio. kr.

Der er enighed om at reservere en del af midlerne til støtte til etablering af helikopterordninger et eller flere steder i landet, herunder de nødvendige landingsfaciliteter på sygehus og i udkantsområder. I gennemførselsplanen ”Fremtidens sygehus – fra plan til virkelighed” er der planlagt helikopterlandingspladser i forbindelse med de nye akutsygehuse.

5. Målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlige opgaver i forhold til sundheds- og akuthuse / præhospitale beredskaber (sygeplejersker, paramedicinere m.fl.) samt uddannelse af særlige førstehjælpere.

50 mio. kr.

Udvalget vedr. den præhospitale indsats i Region Syddanmark drøftede på møde den 8. juni 2010 initiativer omkring hjertestartere, førstehjælp og andre nære tilbud på det præhospitale område.

Kataloget over mulige initiativer fremlagt for udvalget var en forberedelse til de drøftelser som vil følge efter udmelding om ansøgningsmuligheder i forhold til de afsatte midler.

 

 

Ud fra en konkret vurdering af de ansøgte projekter kan der ske en omfordeling af midler i forhold til de ovenfor anførte delrammer. Dette skal ske efter konkret aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommuner evt. kan ansøge i fællesskab. Aftalen om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning vedlægges som bilag. Ministeren har i åbent samråd den 17. marts 2010 udtalt, at han forventer at midlerne kan udmøntes fra 2011.

Der er dog på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, hvorledes og hvornår man kan ansøge om midlerne.

Ud over ovenstående pulje er det på møde i Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe den 14. april 2010 blevet aftalt, at Sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger vedr. anvendelse af hjertestartere.

Arbejdsgruppen opgave er at kvalificere brugen af hjertestartere i Danmark, herunder udvikle retningslinjer for opsætning, uddannelse og anvendelse af hjertestartere samt monitorering af samme. Arbejdsgruppen skal se på nationale såvel som internationale erfaringer med hjerte-startere, herunder evidensen for hjertestartere placeret udenfor hospital og dermed en faglig vurdering af hjertestarteres indflydelse på overlevelsesmulighederne efter hjertestop.

Udvalget vedr. den præhospitale indsats har løbende og senest på møde den 8. juni 2010 drøftet regionens muligheder for initiativer vedr. hjertestartere, livreddende førstehjælp mv. Der er på baggrund af disse drøftelser udarbejdet et katalog over mulige initiativer. I forbindelse med en videre konkretisering af disse initiativer, bør det sikres at disse er i overensstemmelsen med anbefalingerne fra arbejdsgruppe vedr. hjertestartere.

De initiativer som er beskrevet i kataloget er nogenlunde på linje med de løsninger for udkantsområder som er beskrevet i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, hvorfor det må forventes at denne pulje vil kunne ansøges med henblik på finansiering af regionale initiativer. På baggrund af kataloget og andre tiltag f.eks. lægehuse, helikopterlandingspladser mv., vil der blive udarbejdet konkrete ansøgninger til regeringens pulje, når konditionerne for sådanne ansøgninger er endelig fastlagt.

Ansøgningerne bliver forelagt det præhospitale udvalg forud for regionsrådet til endelig beslutning.

 

Indstilling

Til drøftelse

Udvalget
Drøftedes.  Udvalget anmoder om at få forelagt et oplæg til forskellige modeller for en styrkelse af den præhospitale indsats i Alsområdet. Oplægget skal indeholde både en økonomisk og faglig vurdering, herunder vurdering af responstider.

I relation til puljen på 600 mio. kr. drøftedes overvejelser vedrørende udbygning af helikopterlandingspladser, tiltag vedr. hjertestartere og førstehjælp samt samarbejde med eksisterende kommunale ordninger. Udvalget anmoder om, at der arbejdes videre på baggrund af udvalgets drøftelser.

Bilag:
Aftaletekst

 

4. Mødeplan for 2010

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt på udvalgets møde den 18-03-2010:

23. september kl. 12.30

14. oktober kl. 12.30

18. november kl. 12.30

15. december kl. 12.30

 

Indstilling

Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 23. september 2010 kl. 12.30 i regionshuset i mødelokale nr. 3


Udvalget
Der afholdes ekstraordinært møde den 2. september 2010 kl. 16.30.

5. Eventuelt

Sagsnr:

Thyge Nielsen orienterede om forventet medlemsudskiftning fra SF-gruppen.

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 13-08-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring