Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - referat 09-08-2010

Mødedato
09-08-2010 kl. 15:30 - 18:00
 
Mødested
Designskolen Kolding
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. EU-Kommissionens høring om fremtidens transportpolitik
  2. Orientering om transportministerens redegørelse om kollektiv trafik
  3. Sønderborg Kommunes anmodning om at udtræde af Sydtrafik
  4. Implementering af 1. etape af Sydtrafiks trafikplan
  5. Ansøgning til Undervisningsministeriet fra EUC Syd om oprettelse af International Baccaleurate i Sønderborg
  6. Orientering om Region Syddanmarks deltagelse i EARLALL
  7. Indstillinger fra Syddansk Vækstforum på vækstforummødet den 21. juni 2010
  8. Generel introduktion til regionens opgaver inden for råstofplanlægning
  9. Vedtagelse af tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev
  10. Samtykke til råstoftilladelse i Esbjerg kommune
  11. Samtykke til råstofansøgning
  12. Studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling
  13. Mødeplan 2011
  14. Meddelelser
  15. Eventuelt
  16. Næste møde


  Sagsnr. 09/2449
  1. EU-Kommissionens høring om fremtidens transportpolitik
  fold dette punkt ind Resume
   

  EU-Kommissionen er i gang med en revision af det såkaldte TEN-T, det transeuropæiske transportnet. Indtil 15. september 2010 er et arbejdsdokument i høring. Nordsøkommissionen, hvor Region Syddanmark er medlem, vil via tilkendegivelser fra medlemmerne afgive et høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I sit arbejdsdokument lægger Kommissionen op til, at der opretholdes et infrastruktur-”basislag” som et fintmasket forbindelsesnet af jernbaner, veje, indre vandveje, havne og lufthavne. Dette net udgør det samlede transportnet. Arbejdsdokumentet er vedlagt.

  Det samlede transportnet overlejres af et ”hovednet”, der har til formål at forbedre transportsystemets ressourceudnyttelse samt opnå en betydelig nedbringelse af transportens drivhusgasemissioner.

  "Hovednettet" omfatter akser og knudepunkter af afgørende betydning for transportstrømme inden for EU samt mellem EU og nabolande og andre verdensdele. Det støtter EU´s økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Det vil på tværs af transportformer tilvejebringe det infrastrukturgrundlag, som er en forudsætning for at leve op til "Europa 2020"- samt "CO2"-dagsordenerne. "Hovednettet" vil være den del af TEN-T, hvor de forskellige finansielle og ikke-finansielle instrumenter vil blive anvendt.

  Den konkrete planlægning af hovednettet sker i fire etaper, hvor de to første består af dels en udpegning af de vigtigste knudepunkter (hovedstæder, byområder af overregional betydning, interkontinentale havne og lufthavne o. lign.) og dels forbindelse mellem de vigtigste knudepunkter samt udvælgelse af mellemliggende knudepunkter, der optages i nettet. På de årlige TEN-T Days, der i år fandt sted i Zaragoza i starten af juni, kom det frem, at byområder som udgangspunkt skal være på mindst 1 mio. indbyggere for at indgå i de ”vigtigste knudepunkter”.

  Der vil i Nordsøkommissionens Transportgruppe blive forberedt et samlet svar. Med et kriterium på minimum 1 mio. indbyggere, vil det i store dele af Nordsøkommissionens område stort set kun være hovedstæderne, der lever op til minimumsgrænsen, og det vil formentlig få ganske stor indflydelse på Nordsøkommissionens svar.

  Set fra Syddanmark er de nærmeste knudepunkter som med sikkerhed vil blive udpeget, København (Ørestadsområdet) og Hamburg. Men ”Det østjyske Bybånd” har med sine mindst 1,1 mio. indbyggere også potentiale til at blive udpeget som ”vigtigt knudepunkt”. Det vil have som konsekvens, at der skal fastlægges forbindelser i det mindste mod Hamburg, men evt. også mod nord gennem Jylland i retning mod Oslo samt evt. mod vest via MOS-forbindelser (Motorways of the Sea). Der vil altså ske en formel opprioritering af en række vigtige forbindelser for Østjylland og dermed for Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler, at Region Syddanmark via Nordsøkommissionen og via sin repræsentant heri søger at få Det Østjyske Bybånd optaget som højtprioriteret/vigtigt knudepunkt i TEN-T-processen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Udvalget anbefaler, at Region Syddanmark via Nordsøkommissionen og via sin repræsentant heri, søger at få Det Østjyske Bybånd optaget som højtprioriteret/vigtigt knudepunkt i TEN-T-processen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7615
  2. Orientering om transportministerens redegørelse om kollektiv trafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 28. april 2010 offentliggjorde transportministeren ”Redegørelse om den kollektive trafik”. Samtidig udgav Trafikstyrelsen bogen: Med tog, bus & færge - beskrivelse af opgaver og roller i den kollektive trafiksektor i dag.

  Endvidere har ministeriet fået udarbejdet en konsulentrapport, som munder ud i en række forslag til, hvordan samarbejdet mellem aktørerne i den kollektive trafik kan forbedres. Især i Hovedstadsområdet er adskillige eksempler på, at samarbejdet ikke fungerer optimalt.

  Der varsles i redegørelsen om en justering af Lov om Trafikselskaber, således at det

  (i Vestdanmark) bliver klarere, hvilke buslinjer som kommuner henholdsvis regioner er ansvarlige for.

  Punktet blev udsat på mødet i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan den 7. juni 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Redegørelse om kollektiv trafik er vedlagt som bilag.

  Et resumé af redegørelsen fremgår af vedlagte bilag.

  Redegørelsen vil på udvalgets møde blive gennemgået.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til udvalgets orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan den 07-06-2010
   

  Udsat til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/10939
  3. Sønderborg Kommunes anmodning om at udtræde af Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sønderborg Kommune anmoder Region Syddanmark og Sydtrafik om i fællesskab at anmode Transportministeren om, at Sønderborg Kommune kan udtræde af Sydtrafik og etablere eget trafikselskab. Kommunens anmodning tager sit udgangspunkt i Lov om Trafikselskaber.

  Sønderborg Kommune angiver utilfredshed med deltagelse i Sydtrafik som årsag til anmodningen. Konkret peges på, at kommunen finder administrationsudgiften for høj samt, at byrdefordelingsmodellen er uigennemskuelig, og indtægterne ukorrekt fordelt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med strukturreformen var det regionernes opgave at oprette trafikselskaber. Af Lov om Trafikselskaber §1, stk. 3 fremgår:

  "Efter fælles anmodning fra de berørte regionsråd samt berørte trafikselskabers bestyrelser og repræsentantskaber, kan Transport- og Energiministeren efter forhandling med Indenrigs- og Sundhedsministeren godkende forslag om at ændre et trafikselskabs geografiske område eller forslag om at oprette et nyt trafikselskab".

  Sydtrafiks bestyrelse har behandlet anmodningen, og har i sit svar til Sønderborg Kommune bl.a. skrevet: ”….oprettelsen af et tredje trafikselskab i Syddanmark ville (ikke) blive til gavn for borgerne eller for den kollektive trafik i landsdelen. Bestyrelsen har på denne baggrund ikke til hensigt at foretage sig yderligere desangående”.

  I Sydtrafiks svar bedes Sønderborg Kommune endvidere om en uddybning af kommunens synspunkter vedr. byrdefordelingsmodellen, ligesom det understreges, at der arbejdes på at opnå de lavest mulige administrationsomkostninger.

  Lovgivningen præciserer ikke, hvor få kommuner et trafikselskab må omfatte. Der er dog næppe tvivl om, at man ikke havde forestillet sig trafikselskaber, der var mindre end de tidligere trafikselskaber i amterne. Lovgivningens bestemmelser vedr. repræsentantskab og bestyrelse indikerer, at antallet af kommuner i et trafikselskab er højere end 7, idet repræsentantskabet vælger 7 kommunale bestyrelsesmedlemmer.

  Hvis man i sin yderste konsekvens tænkte sig 22 trafikselskaber i Syddanmark, ville det både organisatorisk og med hensyn til at skabe sammenhæng i den kollektive trafik være helt uoverskueligt.

  Der er således næppe noget reelt grundlag for at videresende Sønderborg Kommunes anmodning til ministeren. På den anden side bør kommunens utilfredshed tages alvorligt, hvorfor et afklarende møde mellem Sydtrafik, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark kan overvejes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler forretningsudvalget og regionsrådet at afslå Sønderborg Kommunes anmodning.

  Det indstilles endvidere, at udvalget drøfter, om anmodningen bør give anledning til andre initiativer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Udvalget anbefaler forretningsudvalget og regionsrådet at bakke op om Sydtrafik bestyrelses beslutning om ikke at foretage sig yderligere.

  Udvalget finder i lighed med Sydtrafiks bestyrelse, at der bør opretholdes et trafikselskab samt, at et effektivt omkostningsniveau drøftes.

  Kollektiv trafik indgår i arbejdet med udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan, herunder på kommunemøderne.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/4658
  4. Implementering af 1. etape af Sydtrafiks trafikplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafiks første trafikplan for perioden 2009-2012 blev tiltrådt af regionsrådet på mødet den 21. december 2009. Det indebar, at ”implementeringen af trafikplanens regionale ruter sker i køreplanårene 2011-2014 i overensstemmelse med regionens principper og inden for regionens budgetramme” (fra regionsrådets beslutning).

  Sydtrafik er i gang med den konkrete køreplanlægning af ændringerne i 2011, og har i den forbindelse afholdt møder med de implicerede kommuner. I nogle tilfælde har regionen deltaget i disse møder.

  Langt hovedparten af de nye ruter er i overensstemmelse med regionens principper, men for enkelte ruter kan der ud fra en snæver fortolkning næppe siges at være overensstemmelse.

  I forhold til ruter, der passerer regionsgrænsen, er der en ny situation, idet Midttrafik og Region Midtjylland har revurderet deres tidligere opfattelse, således at der nu videreføres en række ruter, der tidligere var planlagt nedlagt som regionale ruter. Det kan give anledning til, at Region Syddanmark også revurderer de pågældende ruter.

  Ændringer til Sydtrafiks køreplanlægning skal meddeles senest 17. september 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De regionsgrænseoverskridende ruter.

  Region Midtjylland har udsendt en pressemeddelelse (vedlagt som bilag) hvoraf det fremgår, at der på en række ruter, der bringer uddannelsessøgende til gymnasier og tekniske skoler, opretholdes en grundbetjening, som oftest bestående af en morgenafgang og to eftermiddagsafgange. Kommunerne kan vælge at tilkøbe yderligere afgange mod at finansiere udgifter til yderligere køreplantimer.

  Konkret har det i Syddanmark betydning for rute 69 (Nørre Nebel-Skjern) som bl.a. bringer elever til teknisk skole i Skjern. Turen med bus til Skjern tager ca. 45 min., mens tog og bus til teknisk skole i Esbjerg tager ca. 1 time.

  Videre har det betydning for ruterne 506 Tørring-Jelling samt 508 Thyregod-Tørring. Her overvejer Region Midtjylland at finansiere uddannelseskørsel i en overgangsperiode, så de elever, der bruger disse busser til gymnasiet i Tørring, kan gøre deres uddannelse færdig.

  Foruden uddannelsesruterne er der rute 205 Vejle-Juelsminde. Juelsminde er på ca. 4.500 indbyggere, og er således ikke et regionalt rejsemål i henhold til Region Syddanmarks principper. I Region Midtjylland er kravet til regionalt rejsemål 3000 indbyggere. Byer mellem 3000 og 5000 indbyggere sikres i Region Syddanmarks principper adgang til nærmeste rejsemål, som for Juelsmindes vedkommende er Horsens. Hertil kommer, at selvfinansieringsgraden er på 47 %, og ruten bringer mange uddannelsessøgende fra Hedensted kommune til Vejle. Disse vil få det meget mere besværligt, hvis de skulle rejse til f.eks. Horsens eller Tørring. Der er således en konflikt mellem de to regioners principper, hvad angår denne rute.

  Endelig er der et spørgsmål, om den nuværende X-bus Vejle-Viborg-Thisted skal videreføres som hurtigrute. I trafikplanen er den planlagt som regionalrute, det vil sige med bl.a. en minimal gennemsnitshastighed på 35 km/t.

  Regionale ruter inden for regionens grænser.

  Der er især to ruter, hvor principperne om hurtig og direkte kørsel støder mod den konkrete planlægning. Det drejer sig om de hidtidige ruter 204 Vejle-Fredericia samt 98 Varde-Grindsted.

  Vejle-Fredericia får nyt nummer (regionalrute 104) og får også en mere direkte linjeføring end den hidtidige rute. Ruten vil dog stadig køre via Brejning, Børkop og Gårslev, men alle steder med en afkortet linjeføring i forhold til den tidligere. Hidtil er ruten også gået omkring sommerhusområdet i Hvidbjerg, men det bliver ikke længere tilfældet, idet der ikke er ”plads” i busomløbet til mere betjening end det, der allerede er lagt ind.

  Brejning er på knap 3000 indbyggere og er betjent med regionaltog. Børkop har ca. 4500 indbyggere og er også betjent med regionaltog. Gårslev har lidt over 1000 indbyggere og er ikke togbetjent. Regionalruten passerer gennem store erhvervsområder i udkanten af såvel Vejle som Fredericia. Den af Sydtrafik foreslåede linjeføring kan ikke karakteriseres som en direkte rute, men harmonerer med Sydtrafiks krav i trafikplanen til regionalruter, som tillades en vis omvejskørsel for at samle passagerer op. Der er ingen hurtigrute (med bus) på strækningen, men toget kan i stedet for benyttes.

  Varde-Grindsted får også nyt nummer (regionalrute 198). Inden for en times busomløb kan kun de tre største byer på ruten (Ansager, Nordenskov og Næsbjerg) betjenes, dog uden at bussen kører ind til to af disse byer. Endnu en by, Skovlund (godt 500 indbyggere), som betjenes med den nuværende bus, og hvor ca. 20 % af rutens passagerer (herimellem mange uddannelsessøgende til Grindsted) står af eller på, kan derimod ikke indgå i den fremtidige betjening. Der vil være mulighed for på enkelte afgange (f.eks. de uddannelsesrelevante) at få plads i køreplanen til at køre omkring Skovlund. I så fald bør de ekstra køreplanminutter principielt betales af Varde Kommune. Det er dog stadigvæk en omvejskørsel, som næppe kan siges at harmonere med de regionale principper.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • det drøftes, hvorvidt Region Syddanmark skal ”matche” Region Midtjylland på ruterne 69, 506 og 508 gennem at finansiere uddannelsesrelevante afgange,
  • det drøftes, om Region Syddanmark skal bidrage til finansieringen af rute 205 og dermed i dette tilfælde acceptere de midtjyske principper,
  • det drøftes, om strækningen mellem Vejle og Viborg skal betjenes med en hurtigrute eller en regionalrute,
  • det drøftes om Sydtrafiks forslag til linjeføring mellem Vejle og Fredericia kan accepteres som harmonerende med de regionale principper,
  • det drøftes, om der på ruten mellem Varde og Grindsted kan accepteres en omvejskørsel på enkelte afgange, og i givet fald om regionen vil bede Varde finansiere denne omvejskørsel, og at  
  • resultatet af de ovennævnte drøftelser anbefales over for forretningsudvalget.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Udvalget foreslår, at Region Syddanmark følger Region Midtjyllands ønske om at fastholde uddannelseskørsel på ruterne 69, 506 og 508 under forudsætning af, at finansieringen kan holdes inden for den samlede, økonomiske ramme til Sydtrafik. Endvidere skal der være et rimeligt antal elever.

  Udvalget foreslår, at rute 205 fastholdes som pendlerrute.

  Udvalget foreslår, at Region Syddanmark principielt ser strækningen Vejle-Viborg som hurtigrute, men er indstillet på at følge Sydtrafiks anbefaling af, om betjening af ruten bør ske med regionalrute eller hurtigrute.

  Udvalget foreslår, at Region Syddanmark lægger vægt på en løsning, der ikke vil nødvendiggøre yderligere driftsbusser, og kan acceptere at rutens linjeføring tilgodeser både lokale og regionale behov.

  Udvalget foreslår, at Region Syddanmark lægger vægt på en løsning, der ikke vil nødvendiggøre yderligere driftsbusser, og kan acceptere at rutens linjeføring tilgodeser både lokale og regionale behov – under forudsætning af, at Skovlund betjenes i forhold til uddannelsesinstitutioner.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8053
  5. Ansøgning til Undervisningsministeriet fra EUC Syd om oprettelse af International Baccaleurate i Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  EUC Syd ansøger Undervisningsministeriet om at oprette den internationale gymnasieuddannelse International Baccalaureate (IB) i Sønderborg. Det indstilles, at udvalget anbefaler, at regionsrådet bakker op om EUC Syds ansøgning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  EUC Syds tekniske gymnasium i Sønderborg ønsker at oprette den internationale gymnasie­uddannelse International Baccalaureate (IB). Da der er tale om oprettelse af en ny ungdomsuddannelse, skal regionsrådet høres i sagen. EUC Syd har desuden bedt om opbakning til deres ansøgning til Undervisningsministeriet (UVM) om udbudsret.

  IB er en international anerkendt almen gymnasial uddannelse, der kan tages i over 100 lande, herunder Danmark. Der findes i dag to udbydere af IB i Syddanmark. Det er Nyborg Gymnasium og Kolding Gymnasium.

  Regeringen ønsker at hæve antallet af offentlige IB-gymnasier fra 7 til 10. UVM udbyder derfor i efteråret udbudsret til 3 skoler. Ud over EUC Syd i Sønderborg, er der fire andre ansøgere til UVM. Ingen af disse er placeret i Syddanmark. EUC Syd er allerede blevet godkendt af International Baccalaureate Organization (IBO) til at udbyde IB.

  EUC Syd har stor opbakning i Sønderborg-området til deres ansøgning. Syddansk Universitet og Sønderborg Kommune har tilkendegivet deres opbakning. Desuden er der indsendt støtteerklæringer fra 19 private virksomheder, herunder f.eks. Danfoss, Sauer-Danfoss og Ecco.

  EUC Syd har bedt Det Forpligtende Samarbejde mellem de almene gymnasier i Sønderjylland om en udtalelse vedrørende ansøgningen til UVM. Skolerne i Det Forpligtende Samarbejde har valgt at forholde sig neutrale.

  Administrationen vurderer, at tiltaget vil understøtte realiseringen af de regionale strategier. I Region Syddanmarks uddannelsesstrategi er udviklingen af internationale kompetencer et særligt indsatsområde. I den Regionale UdviklingsPlan understreges ligeledes det internationale udsyn som væsentligt for udvikling og velstand. Det er desuden administrationens vurdering, at en IB-skole i Sønderborg vil være et supplement til de eksisterende IB-skoler. Ved oprettelsen af en IB-skole i Sønderborg vil det være muligt at tage et samlet internationalt uddannelsesforløb fra grundskole til videregående uddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler, at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender udkastet til svar til EUC Syd, jf.bilag 2.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Udvalget anbefaler, at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender udkastet til svar til EUC Syd, jf.bilag 2.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/89
  6. Orientering om Region Syddanmarks deltagelse i EARLALL
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er medlem af EARLALL, som er en regionalpolitisk organisation med fokus på uddannelse og livslang læring, og som består af 22 regioner fra 10 europæiske lande. Region Syddanmark er p.t. repræsenteret i bestyrelsen ved Karsten Uno Petersen. Bestyrelsen afholdt møde den 18. juni 2010. Her blev diskuteret en række punkter med relevans for Region Syddanmark: EARLALL’s fremtidige politiske arbejde, Socialfonden efter 2013 og mobilitet. På mødet vil Karsten Uno Petersen orientere om disse punkter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning) har netop afholdt bestyrelsesmøde. I øjeblikket er følgende emner med relevans for Region Syddanmark på dagsordenen i EARLALL-samarbejdet:

  EARLALL’s politiske arbejde: EARLALL’s arbejde foregår på to niveauer: det politiske arbejde samt erfaringsudveksling og projektarbejde. Der blev på bestyrelsesmødet vedtaget en opprioritering af det politiske arbejde med henblik på, at påvirke EU-politikkere på området for uddannelse og livslang læring. Det centrale fokus i den kommende tid vil være fastlæggelsen af EU´s næste budget for perioden 2014-2020, herunder redefinering af støtteprogrammerne.

  Socialfonden: Region Syddanmark deltager i en arbejdsgruppe, der arbejder med principperne for Socialfonden efter, at den nuværende EU-budgetperiode udløber i 2013. Arbejdsgruppen har lavet et baggrundspapir, der opsummerer regionernes erfaringer med Socialfonden fra denne periode. Der bliver nu udarbejdet et positionspapir til drøftelse og vedtagelse på EARLALL’s generalforsamling i september 2010. Papiret skal derefter bruges som indspil i forhold til EU-Kommissionens forslag til EU’s budget 2014-2020, som ventes fremlagt i foråret 2011.

  Mobilitet: EARLALL har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med mobilitet mellem de europæiske lande. EU-Kommissionen forventes efter sommerferien at fremlægge forslag til udmøntningen af det nye uddannelsesinitiativ ”Youth on the Move”, hvor mobilitetsområdet ventes at være i fokus. Da Region Syddanmark ikke i øjeblikket har konkrete aktiviteter i forhold til mobilitet, deltager regionen ikke i arbejdsgruppen, men følger udviklingen og mulighederne på området.

  Fakta om EARLALL:

  EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning) er en regionalpolitisk organisation bestående af 22 regioner fra 10 europæiske lande med fokus på livslang læring. EARLALL mødes to gange om året til en generalforsamling med tilhørende seminarer om kompetenceudviklings- og uddannelsespolitiske emner. Foreningen har en bestyrelse, som mødes fire gange årligt. Derudover har foreningen et sekretariat i Bruxelles med en medarbejder til at betjene de politiske organer. Region Syddanmark er repræsenteret i bestyrelsen ved Karsten Uno Petersen, som er ansvarlig for budget og regnskab.

  For mere information se venligst www.earlall.eu.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen orienterede om arbejdet i EARLALL.


  Sagsnr. 10/603
  7. Indstillinger fra Syddansk Vækstforum på vækstforummødet den 21. juni 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum har på mødet den 21. juni 2010 behandlet en række ansøgninger, som indstilles til bevilling i regionsrådet.

  Det drejer sig om en bevilling af medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til et laboratorium for offentlig-privat innovation indenfor Velfærdsteknologi- og service, der forankres i regionen, et projekt, som skal skabe bedre vækstbetingelser i yderområderne og endelig et klyngeudviklingsprojekt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 21. juni 2010 tre projekter, som Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der ydes tilskud til fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Udviklingen af et laboratorium for offentlig-privat innovation, er en central del af den syddanske satsning indenfor Velfærdsteknologier- og Services. Formålet med projektet er at oparbejde og formidle viden om offentlig-private innovationssamarbejder med fokus på at udvikle velfærdsteknologier- og service, som kan frigøre ressourcer, skabe bedre velfærd for borgerne samt skabe nye vækst- og eksportmuligheder. Projektet, der forankres i Syddanmark, er et samarbejde mellem alle fem danske regioner, hvor Region Syddanmark har stået for den samlede koordinering og sikret, at projektet hænger sammen med den øvrige Velfærdsteknologiske satsning. Udviklingen af laboratoriet for offentlig-privat innovation, er en del af partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen for 2009.

  Projektet forventes af få et samlet budget i størrelsesordenen 50 mio. kr. Hovedparten søges finansieret via de konkurrenceudsatte midler. De konkurrenceudsatte midler er en pulje, som Danmarks Vækstråd fastsætter temaerne for, og Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelser om efter høring i Danmarks Vækstråd. Vækstforum indstiller, at regionsrådet bevilger 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, der reserveres til medfinansiering af projektet, og som udmøntes i det tilfælde, at projektet opnår støtte fra den konkurrenceudsatte pulje.

  Fremtidsfabrikken Sydfyn er et projekt under Vækstforums særlige indsats for kompetenceudvikling i regionens yderområder. Projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn skal skabe bedre vækstbetingelser for kreative entreprenører på Sydfyn, og gøre Sydfyn til en attraktiv placering for kreative entreprenører. Det skal bl.a. ske gennem etablering af Iværksætterhus Fremtidsfabrikken og uddannelse af kreative entreprenører.

  Projektet er et samarbejde mellem de fire sydfynske yderområdekommuner – Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø - og vil være en vigtig del af den fremtidige erhvervsudvikling på Sydfyn, Ærø, Langeland og småøerne. Vækstforum har indstillet projektet til en støtte på 4.905.185 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Væksthus Syddanmark blev på Vækstforums møde den 31. marts 2009 tildelt opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af spirende klynger inden for fødevare- og transport & logistikområdet. Til dette formål fik Væksthus Syddanmark, af regionsrådet bevilget 500.000 kr. fra mikrofinansieringspuljen til spirende klynger. I tilknytning til denne indsats har Væksthus Syddanmark af regionsrådet fået yderligere en bevilling på 250.000 kr. ligeledes fra mikrofinansieringspuljen primært til aflønning af såkaldte ildsjæle fra erhvervene. Tidligere er der således blevet bevilget i alt 750.000 kr. af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum.

  Væksthus Syddanmark søger nu om yderligere 365.802 kr. fra mikrofinansieringspuljen til at afslutte arbejdet med udviklingen af de spirende klynger. Det er efterfølgende hensigten at ansøge Syddansk Vækstforum om midler til at etablere klyngen.

  Af de 250.000 kr. som regionsrådet tidligere bevilgede til Væksthus Syddanmark, er der 100.000 kr. af uforbrugte midler, som Væksthuset anmoder om kan indgå i finansieringen af aktiviteterne som beskrevet i ansøgningen.

  VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER:

  Oversigten er opgjort på baggrund af indstillinger fra Vækstforums møde den 21. juni 2010.

   

  Indstillinger i Regionsrådet 28/6 2010

  Indstillinger i alt i 2010

  Budget 2010

  Rest til disposition i 2010

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  9.905.185

  13.105.185

  99.686.115

  86.479.336

  Restbeløbet til disposition i 2010 indeholder udover budgetbeløbet for 2010 en række overførsler og tilbageløb fra tidligere år.

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. projektet ”laboratorium for offentlig-privat innovation” indstilles det:

  • at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 bevilges 5 mio. kr., der reserveres til medfinansiering af projektet,
  • at de reserverede midler udmøntes i det tilfælde, hvor projektet opnår støtte fra de konkurrenceudsatte midler, og 
  • at den regionale medfinansiering gives under forudsætning af, at projektet forankres i Region Syddanmark.


  Vedr. projektet ”Fremtidsfabrikken” indstilles det:

  • at projektet bevilges tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2010 på 4.905.185 kr. Bevillingen kan maksimalt udgøre 21% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
  • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.


  Vedr. udvikling af de spirende klynger indstilles det:

  • at projektet bevilges tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 365.802 kr. fra mikrofinansieringspuljen til klyngeudvikling,
  • at uforbrugte midler på 100.000 kr. fra tidligere indstilling af 2. december 2009 kan indgå i finansieringen af aktiviteterne som beskrevet i ansøgningen.
   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8027
  8. Generel introduktion til regionens opgaver inden for råstofplanlægning
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Oplæg ved afdelingschef Jakob Sønderskov Weber.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede om regionens opgaver inden for råstofplanlægning. Plancher, som blev uddelt på mødet, er vedlagt.


  Sagsnr. 10/2165
  9. Vedtagelse af tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev
  fold dette punkt ind Resume
   

  Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev, Vejle Kommune, fremsendes til vedtagelse i regionsrådet. Der er ingen ændringer i forhold til den råstofplan, som regionsrådet vedtog den 23. februar 2009, hvor graveområdet ved Jerlev var en del af planen. Tillægget er udarbejdet på baggrund af en afgørelse i naturklagenævnet vedrørende partshøring af råstofplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perioden 2008 til 2020. Udlæg af et nyt graveområde ved Jerlev var en del af planen, og området har en væsentlig betydning for forsyningen med råstoffer i Trekantområdet i de nærmeste 12 år.

  Den vedtagne råstofplan blev påklaget til Naturklagenævnet med opsættende virkning.  Naturklagenævnet meddelte den 7. september 2009, at råstofplanen kunne opretholdes som gyldig vedtaget, bortset fra udlæg af graveområdet ved Jerlev i Vejle Kommune. Denne del af planen blev hjemvist med henblik på partshøring og fornyet realitetsbehandling. Naturklagenævnet tager således ikke stilling til råstofplanens indhold, men alene klager over retlige forhold.

  I dette tillæg til råstofplan genfremsættes forslaget til udlæg af et graveområde ved Jerlev, Vejle Kommune, som et tillæg nr.1 til Råstofplan 2008 – 12  for Region Syddanmark. Der er ingen ændringer i det fremsendte forslag i forhold til den af regionsrådet vedtagne råstofplan. Tillægget indeholder desuden en miljørapport med en miljøvurdering af tillægget i.h.t. Lov om Miljøvurdering.

  Forslaget har været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til §6a, stk. 3. i Råstofloven. Samtidig med fremsættelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har modtaget 5 indsigelser fra beboere i området samt indsigelse fra Vejle Kommune. Indsigelserne, der er resumeret i bilag 2, giver ikke anledning til ændringer i planen ud over en mindre redaktionel rettelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler, at tillæg nr.1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev, Vejle Kommune, vedtages af regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Udvalget anbefaler, at tillæg nr.1 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Jerlev, Vejle Kommune, vedtages af regionsrådet.

  I Råstofplan 2008 side 15, "Planmæssige bindinger", 2. afsnit, 1. linie ændres "begrænsede" til "almindelige".

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/9083
  10. Samtykke til råstoftilladelse i Esbjerg kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Esbjerg Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om Regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger udenfor graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Esbjerg kommune har fremsendt ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 3m Skads, Esbjerg. Det drejer sig om et areal på 11 ha tæt på Esbjerg Flyveplads. Ribe Amt har tidligere den 19. juni 2006 meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer på denne ejendom til Søhale Sten & Grus, men tilladelsen er bortfaldet, da indvindingen ikke var startet op inden 3 år fra tilladelsens udstedelse. Ejendommen ejes af Billum Vognmandsforretning ApS, Vesterhavsvej 30, 6852 Billum, der nu søger om tilladelse på samme areal. Esbjerg kommune anbefaler, at der meddeles tilladelse på arealet på samme vilkår som den tidligere tilladelse.

  I henhold til Råstofplan 2008 og ”Vejledning i administration af råstofloven” kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde med Regionsrådets samtykke. Sagen er fuldt oplyst gennem den tidligere sagsbehandling, og der er ikke indtruffet ændrede forudsætninger  for ansøgningen. Det ansøgte anses derfor omfattet af råstofplanens undtagelsesbestemmelser, j.f. retningslinie pkt. 4.3.3.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler, at regionsrådet meddeler samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Udvalget anbefaler, at regionsrådet meddeler samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3539
  11. Samtykke til råstofansøgning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om Regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger udenfor graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sønderborg kommune har fremsendt ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 961 Egernsund, Egernsund. Arealet har tidligere været udgravet og ligger i tilknytning til eksisterende lergrav umiddelbart øst for Matzens teglværk i Egernsund. Der er tale om udgravning af restforekomster på arealer, der er omfattet af anmeldte rettigheder i henhold til råstofloven af 1972. Det betyder, at der ikke kan meddeles afslag på indvinding i henhold til råstofloven, men at anden lovgivning kan være til hinder for indvinding.

  I henhold til Råstofplan 2008 og ”Vejledning i administration af råstofloven” kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde med regionsrådets samtykke.

  Sønderborg Kommune anbefaler det ansøgte og har ikke konstateret andre interesser der er til hinder for indvinding.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler, at regionsrådet meddeler samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Udvalget anbefaler, at regionsrådet meddeler samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/9778
  12. Studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der arrangeres et 2-dages studiebesøg til Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling fra søndag aften den 7. november til tirsdag aften den 9. november 2010. Formålet med besøget er, at belyse udvalgets arbejdsområder i et europæisk perspektiv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget for Regional Udvikling har som en del af sit kommissorium til opgave at følge udviklingen og rådgive Regionsrådet i spørgsmål vedr. bl.a. regionens internationale samarbejde.

  Som tidligere drøftet i udvalget, ønskes der arrangeret et studiebesøg til Bruxelles for alle medlemmer af Udvalget for Regional Udvikling i efteråret 2010.

  Formålet med besøget er på et tidligt tidspunkt i regionsrådsperioden at belyse udvalgets arbejdsområder i et europæisk perspektiv gennem besøg på det Syddanske Bruxelleskontor og møder med relevante partnere i Danske Regioner, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Regionsudvalget.

  Besøget skal give udvalgets medlemmer baggrundsviden og dermed bedre forudsætninger for at kvalificere Region Syddanmarks internationale engagement med udgangspunkt i den internationale strategi.

  Studiebesøget vil blive afholdt fra søndag aften den 7. november til tirsdag aften den

   9. november 2010.

  Studiebesøget vil blive behandlet og endeligt besluttet på regionsrådsmødet den 23. august 2010.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8027
  13. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreslås mødeplan for 2011 på mandage fra kl. 15:00. Der afholdes først møde i Udvalget for Planlægning af ny Regional UdviklingsPlan med efterfølgende møde i Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan i 2011 med start kl. 15:00

  Mandag 24. januar 2011.

  Mandag 7. marts 2011.

  Mandag 4. april 2011.

  Mandag 2. maj 2011.

  Eventuelt 23. maj 2011.

  Mandag 20. juni 2011.

  Mandag 29. august 2011.

  Mandag 19. september 2011.

  Mandag 31. oktober 2011.

  Mandag 21. november 2011.

  Mandag 19. december 2011.

  Der afholdes først møde i Udvalget for Planlægning af ny Regional UdviklingsPlan med efterfølgende møde i Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Mødeplanen blev godkendt.


  Sagsnr. 10/8027
  14. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Rune Stig Mortensen orienterede om optaget på uddannelser i Region Syddanmark. Et notat om dette blev omdelt på mødet. Notatet er vedlagt.

  Mikkel Hemmingsen orienterede om, at EU-kommissionen har indstillet til Europa-parlamentet, at der ydes 70 mio. kr. fra globaliseringsfonden til Sønderborg-området.


  Sagsnr. 10/8027
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  16. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde afholdes mandag den 6. september 2010 kl. 15:00 i Forskerparken i Odense. Der er møde i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan først.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2010
   

  Næste møde afholdes mandag den 6. september 2010 kl. 15:00 i Forskerparken i Odense. Der er møde i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan først.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring