Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat 28-06-2010

Mødedato
28-06-2010 Kl. 15:00 - 17:30

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V, Bjarne Juel Møller, O (midlertidigt medlem for Jytte G. Lauridsen)

Afbud
Bente Gertz, A – Carl Erik Jensen deltog.
Ole Finnerup Larsen, A – Jesper Smaling deltog.
John Lohff, C – Jan Køpke Christensen deltog.
Jørgen Pless, L – Knud Gether deltog.
Kristian Grønbæk Andersen, B - Line Gessø Hansen deltog.
Frede Skaaning, A - Palle Graversgaard deltog.

Karsten Uno Petersen, A, og Preben Friis-Hauge, V, deltog ikke i behandlingen af pkt. 18 pga. inhabilitet. I stedet deltog Helge Mortensen og Otto Ottosen.

 

Dagsorden

 1. LUKKET PUNKT - Fremtidig direktionsstruktur i Region Syddanmark

 

 

 

 

1.      Endelig ansøgning til regeringens Ekspertpanel for projekt Nyt OUH

Sagsnr:

10/7675

Resumé

Regeringens ekspertpanel vurderede i november 2008, at et nyt universitetshospital i Odense burde prioriteres. Regeringen meddelte herefter i januar 2009 regionen et foreløbigt tilsagn om en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. til projekt Nyt OUH, med en anmodning om at udarbejde en mere detaljeret projektbeskrivelse. Region Syddanmark har i 2009 og 2010, med bistand af bygherrerådgivere, arbejdet med planlægningen af Nyt OUH. I ansøgningen for projekt Nyt OUH er indarbejdet de af ekspertpanelet udmeldte standarder for arealer, priser mv., hvilket betyder at ansøgningens samlede sum er på 6,3 mia. kr. til Nyt OUH.

Sagsfremstilling

I 2008 ansøgte Region Syddanmark om midler fra den statslige Kvalitetsfond til opførelse af et nyt universitetshospital i Odense. I november 2008 offentliggjorde regeringens ekspertpanel sin screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner, herunder en vurdering af et nyt universitetshospital i Odense. Ekspertpanelet fandt, at projekt Nyt OUH burde prioriteres med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. Således blev regionen i januar 2009 af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meddelt et foreløbigt tilsagn med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. Det foreløbige tilsagn blev givet med en forudsætning om, at regionen skulle opgive planerne om fortsat akutfunktion på Svendborg Sygehus. Det blev endvidere meddelt, at Region Syddanmark skulle vende tilbage med en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Nærværende projektansøgning for et nyt universitetshospital i Odense er Region Syddanmarks svar på anmodningen om en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Baggrund
Igangsætning af byggesagen vedrørende et nyt universitetshospital i Odense blev tiltrådt af regionsrådet den 29. september 2008, mens tildeling af bygherrerådgivning til projektet blev behandlet på forretningsudvalgets møde den 11. marts 2009.

Planlægning af Nyt OUH
Igennem 2009 og 2010 har projektorganisationen for Nyt OUH, bistået af bygherrerådgiveren, arbejdet med sundhedsplanlægning og teknisk planlægning for projektet. Arbejdet med sundhedsplanlægningen har bl.a. bestået i at afdække det fremtidige arealbehov på Nyt OUH. Dette er gjort igennem møder i perioden fra december 2009 til april 2010 med alle afdelinger på det eksisterende OUH.

Udgangspunktet for planlægningen af Nyt OUH er den stationære og ambulante aktivitet, der fandt sted i 2007. I dette udgangspunkt er indeholdt en forudsætning om, at opretholde akutfunktionen på Svendborg Sygehus. Forudsætningen om, at akutfunktionen på Svendborg Sygehus opretholdes, er medtaget af to årsager.

For det første af hensyn til de geografiske forhold. Sundhedsstyrelsen anbefaler et befolkningsunderlag for fælles akutmodtagelser på mellem 200.000 og 400.000 indbyggere. På Fyn ligger Svendborg Sygehus’ naturlige befolkningsunderlag under Sundhedsstyrelsens anbefaling, men ved at udveksle patienter på hovedfunktionsniveau mellem Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus sikres det, at akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus får et befolkningsunderlag på 200.000 indbyggere.

For det andet af hensyn til at undgå ulemperne ved en meget stor akutfunktion i Odense. Befolkningsunderlaget for akutsygehusene i Odense og Svendborg er samlet set på 430.000 indbyggere og ligger dermed over Sundhedsstyrelsens anbefaling for en akutmodtagelse. Og for samtidig at sikre en rimelig balance mellem højt specialiseret behandling og de mere basale funktioner i Odense, opretholdes akutfunktionen på Svendborg Sygehus med et befolkningsunderlag på 200.000 indbyggere.

Nyt OUH kan opføres inden for en anlægsramme på 6,3 mia.kr., når det samtidig forudsættes, at en stor del af den fynske befolkning modtager deres sygehusbetjening uden for Odense. Hvis omvendt hele Fyn - bortset fra den vestligste del, som naturligt kan betjenes fra Sygehus Lillebælt, - skal betjenes af sygehuset i Odense, vil der være behov en større anlægsramme. I projektansøgningen er der lagt vægt på at overholde den udmeldte anlægsramme for Nyt OUH, og i konsekvens heraf bevare en akutfunktion i Svendborg.

Standarder
I planlægningen af Nyt OUH er fulgt de af ekspertpanelet udmeldte standarder for aktivitet, arealer, priser, effektiv anvendelsestid, åbningstid mv. Det betyder, at den foreliggende ansøgning for Nyt OUH opfylder de forudsætninger, som ekspertpanelet har udmeldt.

Ansøgningens opbygning
Ansøgningen om endeligt tilsagn til projekt Nyt OUH består af en række elementer, som eksertpanelet har anmodet om. I ansøgningen er indeholdt en detaljeret projektbeskrivelse, der giver en beskrivelse af organiseringen af de kliniske afdelinger, logistik, drifts- og servicefunktioner mv. Herefter følger en redegørelse for den arealmæssige dimensionering af projektet samt økonomi. I ansøgningen er der videre redegjort for patientsikkerhed og for bedre opgaveløsning og ressourceudnyttelse. Der er endvidere redegjort for hvordan projekt Nyt OUH tænkes gennemført, herunder hvordan der løbende vil ske opfølgning i de kommende planlægnings- og byggeperioder. Med hensyn til en vurdering af projektets risici er der redegjort for hvordan identifikation af risici er foretaget og for den videre risikostyringsproces. Der er redegjort for den præhospitale indsats i regionen med ambulanceberedskabet, læge- og akutbiler, responstider mv. Endelig er der redegjort for finansiering og hovedtidsplan samt for de forudsætninger for tilsagnet, der er udmeldt af ekspertpanelet.

Der er til ansøgningen vedlagt bilag med uddybende tekst til en del af de ovenstående emner. Det skal bemærkes, at konkurrenceprogram fremsendes til ekspertpanelet som bilag til ansøgningen. Konkurrenceprogrammet er dog ikke vedlagt dette dagsordenspunkt, idet det indgår som bilag på lukket dagsordenspunkt.

Det skal endvidere bemærkes, at styringsmanualen ikke er bilagt nærværende sagsfremstilling, selvom den indgår som bilag til projektansøgningen. Styringsmanualen blev i sin nuværende udformning godkendt af regionsrådet den 26. april 2010. Herefter blev styringsmanualen fremsendt til revisionen med henblik på ekstern vurdering. I forlængelse af drøftelserne med revisionen forventes et behov for korrektioner af styringsmanualen. Den korrigerede styringsmanual vil blive bilagt projektansøgningen ved fremsendelsen af denne til ekspertpanelet primo august. Herudover forventes et behov for at udarbejde et bilag til afsnit 7. Der vil ved fremsendelsen af projektansøgningen blive taget forbehold for regionsrådets behandling af styringsmanualen og eventuelt bilag til afsnit 7, samt eventuelle konsekvensrettelser i de to afsnit i projektansøgningen. Den korrigerede styringsmanual m.m. vil blive forelagt forretningsudvalget og regionsrådet i august 2010.

Ansøgningen forventes fremsendt til ekspertpanelet primo august 2010, hvor konkurrenceprogrammet offentliggøres ved fremsendelse til projektkonkurrencens deltagere. Indtil da er konkurrenceprogrammet fortroligt.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den foreliggende ansøgning for projekt Nyt OUH godkendes.
 • At den foreliggende ansøgning til ekspertpanelet fremsendes primo august 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

1. Endelig ansøgning til regeringens Ekspertpanel for projekt Nyt OUH

Bilag:

 

 

 

 

2.      Ansøgning til regeringens ekspertpanel for endeligt tilsagn vedr. udbygning af Kolding Sygehus

Sagsnr:

10/6433

Resumé

Regeringens ekspertpanel vurderede i november 2008, at udbygningen af Kolding Sygehus burde prioriteres. Regeringen meddelte herefter i januar 2009 Region Syddanmark et foreløbigt tilsagn om en samlet investeringsramme på 900 mio. kr. til udbygningen af Kolding Sygehus, med en samtidig anmodning om udarbejdelse af en mere detaljeret projektbeskrivelse. Region Syddanmark har i 2009 og 2010 arbejdet med en yderligere detailbeskrivelse af udbygningen af Kolding Sygehus, og tilpasset dette til de af Ekspertpanelet udmeldte standarder hvilket betyder, at ansøgningens samlede sum er på 900 mio. kr. Sideløbende hermed er der igangsat en projektkonkurrence som afsluttes omtrent samtidig med Ekspertpanelets endelige stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

I 2008 ansøgte Region Syddanmark om midler fra den statslige kvalitetsfond til udbygningen af Kolding Sygehus som ét af Region Syddanmarks 5 akutsygehuse. I november 2008 offentliggjorde regeringens ekspertpanel sin screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner, herunder en vurdering af en udbygning af Kolding Sygehus. Ekspertpanelet fandt, at udbygningen af Kolding Sygehus burde prioriteres med en samlet investeringsramme på 900 mio. kr. Således blev regionen i januar 2009 af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meddelt et foreløbigt tilsagn med en samlet investeringsramme på 900 mio. kr. Det blev endvidere meddelt, at Region Syddanmark skulle vende tilbage med en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Nærværende projektansøgning for udbygningen af Kolding Sygehus er Region Syddanmarks svar på anmodningen om en mere detaljeret projektbeskrivelse. Ansøgningens samlede sum er på 900 mio. kr.

Baggrund
På baggrund af regeringens meddelelse om foreløbigt tilsagn til udbygningen af Kolding Sygehus, iværksatte regionsrådet i 2009 udarbejdelsen af en generalplan for Kolding Sygehus. Generalplanen blev godkendt af regionsrådet på møde den 28. september 2009.

Generalplanen skitserer den forventede bygningsmæssige udvikling for sygehuset med udgangspunkt i de opgaver, der fremover skal varetages af Kolding Sygehus, som et af fem akutsygehuse i regionen.

Formålet med Generalplanen har været at udarbejde grundlaget for de bygningsmæssige ændringer, der på bedste måde skaber optimale og fremtidssikrede fysiske forhold for en tidssvarende sygehusbehandling og –drift, og samtidig indpasse en udbygningsløsning i overensstemmelse med ekspertpanelets forudsætninger for den foreløbige investeringsramme.

Realiseringen af den nye fysiske struktur for Kolding Sygehus forudsætter, at hovedkomplekset udvides med nybyggeri, og at en stor del af det eksisterende hovedkompleks renoveres og ombygges med henblik på funktionsændringer og eventuelt indflytning af nye funktioner.

Som en del af den detaljerede ansøgning til ekspertpanelet er der udarbejdet et byggeprogram der nærmere redegør for hovedstruktur og arealdisponering.

Sideløbende med udarbejdelsen af den endelige ansøgning til ekspertpanelet er der igangsat en projektkonkurrence for den konkrete udbygning af sygehuset. Projektkonkurrencen afsluttes omtrent samtidig med ekspertpanelets stillingtagen til udbygningen af Kolding Sygehus.

Standarder
I planlægningen af udbygningen af Kolding Sygehus er fulgt de af ekspertpanelet udmeldte standarder for aktivitet, arealer, priser, effektiv anvendelsestid, åbningstid mv. Det betyder, at den foreliggende ansøgning for udbygningen af Kolding Sygehus opfylder de forudsætninger, som ekspertpanelet har udmeldt.

Ansøgningens opbygning
Ansøgningen om endeligt tilsagn til udbygningen af Kolding Sygehus består af en række elementer, som anmodet af ekspertpanelet. I ansøgningen er indeholdt en detaljeret projektbeskrivelse, der giver en beskrivelse af organiseringen af de kliniske afdelinger, logistik, drifts- og servicefunktioner mv. Herefter følger en redegørelse for den arealmæssige dimensionering af projektet samt økonomi.

I ansøgningen er der videre redegjort for patientsikkerhed og for bedre opgaveløsning og ressourceudnyttelse. Der er endvidere redegjort for hvordan projekt udbygningen af Kolding Sygehus tænkes gennemført.

Der er redegjort for den præhospitale indsats i regionen med ambulanceberedskabet, læge- og akutbiler, responstider mv. Endelig er der redegjort for finansiering og hovedtidsplan, samt for de forudsætninger for tilsagnet, der er udmeldt af ekspertpanelet.

Der er til ansøgningen vedlagt bilag med uddybende tekst til en del af de ovenstående emner.

Det skal endvidere bemærkes, at bilagene "Styringsmanual for udbygningen af Kolding Sygehus" samt "Risikovurdering vedr. udbygning af Kolding Sygehus" for øjeblikket afklares i en dialog med revisionen med henblik på endelig færdiggørelse. Derfor er disse afsnit ikke beskrevet i ansøgningen og foreligger heller ikke i en endelig version som bilag. Dette materiale afsluttes således, at det vil medgå den endelige ansøgning der fremsendes til ekspertpanelet efter regionsrådsmødet den 28. juni 2010. Regionsrådet vil samtidig få forelagt bilagene.

Ansøgningen forventes fremsendt til ekspertpanelet senest medio juli 2010 med henblik på ekspertpanelets stillingtagen på møde den 2. september 2010.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den foreliggende ansøgning for udbygningen af Kolding Sygehus godkendes.
 • At den foreliggende ansøgning fremsendes til ekspertpanelet medio juli 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

2. Ansøgning til regeringens ekspertpanel for endeligt tilsagn vedr. udbygning af Kolding Sygehus

Bilag:

 

 

 

 

3.      Finansiering af projektafdeling ved Sygehus Lillebælt

Sagsnr:

09/10715

Resumé

I forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus, søger Sygehus Lillebælt om finansiering af nyetableret projektafdeling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus, søger Sygehus Lillebælt hermed om finansiering af nyetableret projektafdeling. Afdelingens opgave er at være det centrale omdrejningspunkt i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus, samt sikre koordination af større byggesager på Sygehus Lillebælt, med udgangspunkt i gennemførelsesplanen. Afdelingen bliver skabt dels gennem omstrukturering og ved hjælp af eksisterende kompetencer, dels via ekstern rekruttering.

Projektafdelingen

Projektafdelingen skal varetage følgende opgaver (vilkårlig rækkefølge):

 • Planlægningsopgaver og generel projekthåndtering herunder projektering, prisindhentning, projektopfølgning
 • Projektstyring:

      -   styregruppemøder, administration af byggesager

      -   brugerinvolvering

      -   koordinering med arbejdsmiljø, hygiejne og MED

      -   myndigheder - dialog med kommune/tilladelser (lokalplan)

      -   byggemøder – deltage som bygherrerepræsentant

      -   rådgiver – sparring og dialog med ekstern rådgiver

 • Kommunikation – intern og ekstern information, presse
 • Optimering af arbejdsgange og logistik
 • Dokumenthåndtering
 • Styring af risici, kvalitet, tid
 • Økonomi – budget, regnskab
 • Kontrakt- og aftalestyring
 • Håndtering af entreprisekontrakter, garantier, afleveringsdokumenter
 • Tilpasning af standarder – materialer, farver, inventar, indretning m.m.
 • Ad hoc opgaver.
 • Målet er at skabe en robust og beslutningsdygtig afdeling som kan matche interne og eksterne samarbejdspartnere, og som både på den korte og den lange bane kan løfte opgaven med udbygningen af Kolding Sygehus.

  Der søges om finansiering af 5 medarbejdere med virkning fra 1. juli 2010. Projektafdelingen indgår som en del af det samlede kvalitetsfondsprojekt vedrørende udbygning af Kolding Sygehus.

  Stillingsbetegnelse

  2010

  2011

  2012

  Projektchef

  X

  X

  X

  Souschef, konstruktør

  X

  X

  x

  2 AC fuldmægtige, byggeteknik

  X

  X

  x

  1 sekretær

  X

  X

  x

  Overhead

  365.520

  731.040

  731.040

  I alt kroner

  1.827.600

  3.655.200

  3.655.200

  Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,828 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4), 3,655 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4) og 3,655 mio. kr. i 2012 (indeks 123,4) til projektafdelingen for Sygehus Lillebælt, finansieret af likvide aktiver, indtil endeligt tilsagn og finansiering vedr. kvalitetsfondsprojektet foreligger.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 9,138 mio. kr. (indeks 123,4) til projektafdelingen for Sygehus Lillebælt.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  3. Finansiering af projektafdeling ved Sygehus Lillebælt

   

   

  4.      Generalplan Sydvestjysk Sygehus - opstart af realisering af generalplanen

  Sagsnr:

  10/7549

  Resumé

  Den 1. marts 2010 godkendte regionsrådet generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. På baggrund af generalplanen blev der på regionsrådsmødet den 31. maj 2010 godkendt en ansøgning til regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer om midler fra kvalitetsfonden.

  Mens ekspertpanelet behandler ansøgningen for Sydvestjysk Sygehus bør projektet sikres fremdrift ved at den mere konkrete planlægning af byggeprocesserne i Esbjerg igangsættes. Det anbefales derfor at vælge den samme fremgangsmåde som i Aabenraa, hvor regionen inden for sin egen anlægsramme frigiver penge til rådgivning af den første del af projektet.

  Sagsfremstilling

  Første del af projektet har til formål at få den akutte del af sygehuset moderniseret og udbygget således, at der etableres en Fælles Akut Modtagelse (FAM) på stueetagen af den gamle sengebygning, og hvor den intensive og intermediære del placeres på etagen over FAM.

  Før de to etager kan indrettes skal der skaffes nye lokaler til dialysen og laboratoriet, der i dag er placeret i denne del af sygehuset. Dette skal ifølge generalplanen ske ved at nybygge laboratoriet på parkeringspladsen ved Lunde Allé og dialysen ovenpå den flade del af bygning 10, der i dag huser sygehusapoteket.

  Endelig medtages en del af delprojektet, der skal flytte nuklearmedicin ned til området, hvor fys/ergo i dag er placeret. Det sidste delprojekt medtages, idet der ellers skulle bruges over en mio. kr. på en midlertidig løsning, hvor den nuværende afdeling blev funderet så den kunne rumme et nyt tredje gammakamera. Dette kamera er allerede indkøbt, og der søges derfor ud over midler til rådgivning også midler til at installere gammakameraet.

  Generalplanen er anslået til at koste 595 mio. kr. at realisere. De ovennævnte elementer med nybygning til laboratoriet og dialysen samt renovering til FAM mv. i to etager er anslået til at koste ca. 150 mio. kr. I investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på ca. 61 mio. kr. til laboratoriebyggeri. Beløbet stammer fra den tidligere konsolideringsplan. Udgiften til laboratoriebyggeriet er nu blevet opdateret med generalplanen og en del af rådighedsbeløbet kan anvendes til at finansiere rådgivningsdelen på det nye projekt.   

  Rådgivningsdelen af de 4 underpunkter inkl. ombygnings- og installationsudgift på 6 mio. kr. til et gammakamera på Nuklearmedicinsk Afdeling forventes i alt at udgøre 23,9 mio. kr. fordelt med:

  Laboratorium                       4,9 mio. kr.

  Dialyse og bygning 10         5,0 mio. kr.

  FAM og intensiv                  8,0 mio. kr.

  Nuklearmedicin                   6,0 mio. kr.

  I alt                                   23,9 mio. kr.

  Der søges om anlægsbevilling til rådgivningsdelen incl. installation af gammakamera, til første fase af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg på i alt 23,9 mio. kr. Endvidere søges der afsat og frigivet rådighedsbeløb på 23,9 mio. kr. Beløbet fordeles med 15,0 mio. kr. i 2010 og 8,9 mio. kr. i 2011, finansieret af reduktion af det allerede afsatte rådighedsbeløb til laboratoriebygning på SVS.

  Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At der meddeles anlægsbevilling til første fase af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg på 23,9 mio. kr. (indeks 123,4).
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 23,9 mio. kr. fordelt med 15,0 mio. kr. i 2010 og 8,9 i 2011, finansieret af reduktion af rådighedsbeløbet afsat til laboratoriebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat for ombygningen vedr. installation af et gammakamera på  Nuklearmedicinsk Afdeling.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  4. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - opstart af realisering af generalplanen

   

   

  5.      Rapport vedr. specialeplanens konsekvenser for fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)

  Sagsnr:

  09/10729

  Resumé

  Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for det onkologiske og plastikkirurgiske område, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog med specialeplanen af 1. juni 2009 at det plastikkirurgiske speciale fremadrettet skal placeres i Odense og Esbjerg. For at sikre den faglige sammenhæng til brystkræftkirurgi, skal de plastikkirurgiske afdelinger samarbejde med de tre jyske mamma centre om brystkræftkirurgien. SVS Esbjerg skal understøtte brystkræftkirurgien i Sygehus Sønderjylland, Aabenraa og Odense Universitetshospital indsatsen i Sygehus Lillebælt Vejle.

  Nærværende rapport skal ses som et led i at understøtte og gennemføre beslutningerne truffet i akutplanen og specialeplanen angående onkologi og plastikkirurgi. Rapporten er udarbejdet af en tværregional arbejdsgruppe.

  Arbejdsgruppen har haft fokus på følgende:

  • Regionens nuværende aktivitet og service indenfor brystkræftbehandling.
  • Gode patientforløb for kræftpatienter i forbindelse med nyorganisering af de plastikkirurgiske specialer.
  • Ensartet registreringspraksis med henblik på optimal monitorering.
  • Hvordan kapaciteten indenfor strålebehandling anvendes bedst mulig.
  • Den plastikkirurgiske arbejdsdeling mellem Odense/ Vejle og Esbjerg/Aabenraa.
  • Informationsmateriale til patienter/praksis.

  Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til klinisk onkologi at:

  1. Der igangsættes en vurdering af behandlingsbehov og strålekapacitet i Region Syddanmark.

  2. Der laves en kommunikationsstrategi for at tiltrække nogle af de brystkræftpatienter, som i dag vælger at få strålebehandling i Flensborg. Patienterne har dog stadig mulighed for at benytte tilbuddet i Flensborg, hvis de ønsker det.

  3. Sygehusledelsen på OUH tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser, samt udarbejder en tidsplan.

  4. Samarbejdsrelationer og arbejdsdeling mellem Odense og Vejle gennemgås med baggrund i Sundhedsstyrelsens godkendelse af placeringen af de specialiserede funktioner.

  5. I efteråret 2010 tages der stilling til, hvem der skal varetage visitationen til strålebehandling i Flensborg.

  Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til plastikkirurgi at:

  1. OUH og Sygehus Lillebælt, Vejles plastikkirurgiske afdelinger bliver til én plastikkirurgisk afdeling - en fælles faglig enhed med distribueret service to steder - hvor den ledende overlæge ved plastikkirurgisk afdeling ved OUH får ansvaret for den faglige ledelse af afdelingen.

  2. Sygehusledelsen på OUH tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.

  3. Sydvestjysk Sygehus varetager plastikkirurgi i Aabenraa i form af en udefunktion.

  4. Sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på en konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.

  5. De to plastikkirurgiske afdelinger i fællesskab tager initiativ til at udarbejde ensartede retningslinjer for information og informationsmateriale. Så kvinder med brystkræft i regionen får et ensartet grundlag, hvorpå der kan tages stilling til plastikkirurgiske indgreb.

  6. De to plastikkirurgiske afdelinger tager initiativ til at udarbejde fælles retningslinjer for registreringspraksis, således at der etableres bedre mulighed for at monitorere aktivitet og udviklingen inden for området.

  Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At rapport om fremtidig organisering af kræftbehandlingen(onkologi og plastikkirurgi) i Region Syddanmark sendes i høring hos specialets samarbejdspartnere med henblik på endelig stillingtagen til organisering i regionsrådet den 25. oktober 2010.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  5. Rapport vedr. specialeplanens konsekvenser for fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)

  Bilag:

   

   

   

  6.      Sygehus Sønderjylland, byggeprogram for Fase 1 i Aabenraa

  Sagsnr:

  09/8008

  Resumé

  Udbygningen af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus er planlagt til at foregå i to faser. Byggeprogram for Fase 1 forelægges hermed til regionsrådets godkendelse. Etableringen af Fase 1 medfører primært en udvidelse og styrkelse af den akutte behandling på sygehuset. Projektet forventes finansieret med tilskud fra regeringens kvalitetsfond, idet Region Syddanmark har modtaget en positiv tilbagemelding på førscreeningen fra regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer.  

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med planlægningen af byggeriet af det nye akutsygehus i Aabenraa, godkendte regionsrådet den 22. juni 2009 en generalplan for sygehuset i Aabenraa og Sønderborg. Samtidig besluttede regionsrådet at igangsætte planlægningen af Fase 1 i Aabenraa, som omfatter en fælles akutmodtagelse (FAM), et mor/barn-center (familiehus) og et kardiologisk sengeafsnit. Model 2 blev valgt for omfanget af Fase 1 til en samlet økonomi på 376 mio. kr. (indeks 125,3). Model 2 indeholdt en fuldt udbygget FAM på 50 senge.

  På møde den 21. december 2009 godkendte regionsrådet valg af totalrådgiver for Fase 1, og der blev oprettet en projektorganisation på Sygehus Sønderjylland til at styre processen for byggeriet af det nye akutsygehus. Der er på investeringsoversigten afsat 354,7 mio. kr. (indeks 123,4) til Fase 1. Det forventes, at projektet finansieres med tilskud fra regeringens kvalitetsfond, jf. ansøgning til ekspertpanelet, som regionsrådet behandlede på mødet den 31. maj 2010.

  Sygehus Sønderjylland har i samarbejde med totalrådgiverne lavet et byggeprogram for Fase 1, som er godkendt af styregruppen for projektet. På den baggrund forelægges byggeprogrammet til regionsrådets godkendelse. Byggeprogrammet indeholder en beskrivelse af etableringen af:

  • et familiehus (pædiatri, neonatalogi, gynækologi, obstetrik og fødegang) ved nybyggeri
  • to operationsstuer til gynækologi/obstetrik ved nybyggeri 
  • en FAM dels ved nybyggeri og dels ved ombygning af eksisterende centerskadestue, så den fremover kan indgå som en del af FAM
  • et kardiologisk sengeafsnit, som placeres i den nye FAM
  • et kardiologisk ambulatorium ved ombygning af nuværende uudnyttet patologisk afdeling
  • et kardiologisk laboratorium ved nybyggeri
  • en psykiatrisk skadestue og 3 senge til akutte psykiatriske patienter, som placeres i FAM ved en udvidelse af den nye FAM 
  • et modtagekøkken ved nybyggeri, som er dimensioneret til såvel akutsygehuset som den kommende psykiatriske afdeling  
  • en sterilcentral ved nybyggeri.

  Herudover etableres ved nybyggeri kontor og forsknings-/undervisningsfaciliteter, forbindelsesgange og kælder/råhus. Der er lavet et uddybende arbejde i forhold til en række koncepter vedr. pleje, bespisning og kontor, jf. bilag til byggeprogrammet.   

  Projektet Fase 1 følger som udgangspunkt generalplanen og de fastlagte rammer for projektet. Under planlægningsprocessen har det dog vist sig hensigtsmæssigt at ændre på nogle dispositioner i forhold til generalplanen og Fase 1. Styregruppen har derfor besluttet at ændre på følgende forhold: 

  • De 5 akutte pædiatriske senge, som var planlagt placeret i FAM, flyttes til det nye familiehus, hvor der oprettes en pædiatrisk modtageenhed (FAM). Liggende transporter til den pædiatriske modtageenhed benytter dog adgangsfaciliteterne i ambulancehallen ved FAM.
  • Det kardiologiske sengeafsnit placeres midlertidigt i FAM i Fase 1 i stedet for, som planlagt, i nybyggeri. FAM udvides med en psykiatrisk skadestue og 3 senge til akutte psykiatriske patienter således, at den akutte psykiatri kan indgå i et samarbejde med akutbehandlingen i somatikken. Det betyder, at der etableres i alt 48 pladser i FAM. 
  • Som et nødvendigt led i hele det kommende bespisningskoncept, der skal være klar til at betjene patienterne m.fl. fra ibrugtagningen af familiehuset og FAM, nybygges et modtagekøkken. Modtagekøkkenet er dimensioneret til at kunne modtage mad fra køkkenet i Sønderborg og færdiganrette/servere maden svarende til sygehusets fulde udbygning i fase 2. Endvidere er køkkenet dimensioneret til at kunne distribuere mad til den fremtidige psykiatriske afdeling, som er planlagt placeret på sygehusgrunden. 
  • Herudover nybygges en sterilcentral, idet den eksisterende sterilcentral er nedslidt, og sterilisering af sygehusets instrumenter foregår i øjeblikket i sterilcentralen i Haderslev med store ekstraudgifter til følge. Det er vurderet, at med den kommende udbygning er en velfungerende sterilcentral en væsentlig forudsætning, ligesom det byggeteknisk er hensigtsmæssigt, at sterilcentralen etableres i Fase 1.  

  Udgifterne til gennemførelsen af byggeprogrammet for Fase 1 er beregnet til i alt 354,7 mio. kr. svarende til det afsatte budget. Hertil kommer udgifterne til psykiatriens andel af FAM og modtagekøkkenet. Psykiatrien er ikke en del af økonomien til det nye akutsygehus i Aabenraa, som er beregnet til 1,439 mia. kr. for det samlede somatiske sygehus (Fase 1 og 2). Sundheds- og psykiatriområdet finder det dog hensigtsmæssigt at lave samdrift på en række områder, idet den psykiatriske afdeling kommer til at ligge tæt på akutsygehuset. 

  Udgifterne til psykiatriens andel af Fase 1 er beregnet til 11,9 mio. kr. fordelt med 8 mio. kr. for FAM og 3,9 mio. kr. for modtagekøkkenet. Beløbet foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 21,3 mio. kr. i 2010 til projektet Bedre patientfaciliteter på Psykiatrien i Esbjerg, idet dette projekt er sat i bero.  

  Etableringen af en sterilcentral er en del af generalplanen og den samlede økonomi til det kommende akutsygehus i Aabenraa. Sterilcentral var dog oprindelig ikke en del af  Fase 1 projektet, idet sterilcentralen først skulle have været etableret i Fase 2. Udgiften til sterilcentralen, som er beregnet til 52 mio. kr., kan derfor ikke rummes indenfor det afsatte budget til Fase 1 på 354,7 mio. kr. Det foreslås, at budgettet til Fase 1 forøges med 52 mio. kr. for at fremrykke sterilcentralen fra Fase 2 til Fase 1. Det samlede beløb for Fase 1 bliver således 406,7 mio. kr. Hertil kommer udgifterne vedr. Psykiatriens andel af Fase 1 på 11,9 mio. kr. Dvs. i alt 418,6 mio. kr. Håndteringen af de afledte driftsudgifter i forbindelse med byggeriet vil indgå i forbindelse med de kommende års budgetlægning. Anlægsudgifterne fordeler sig som vist i tabellen.

  Fordeling af rådighedsbeløb til Fase 1 i Aabenraa. (Beløb i 1.000 kr. ved indeks 123,4)

  År

  Fase 1 inkl. sterilcentral

  Psykiatrien

  2010

  21.496

   

  2011

  145.331

  9.520

  2012

  239.249

  2.380

  2013

  416

   

  2014

  209

   

  I alt

  406.701

  11.900

  Efter regionsrådets godkendelse af byggeprogrammet fortsætter planlægningen af Fase 1 hen imod et entrepriseudbud, som ifølge planen skal igangsættes i december 2010. Da Fase 1 forudsættes finansieret med tilskud fra Kvalitetsfonden igangsættes enterpriseudbuddet dog ikke før, at Region Syddanmark har fået en tilbagemelding fra regeringen om en tilsagnsramme til projektet. Det forventes, at ekspertpanelet afgiver sin indstilling til regeringen i november 2010, hvorefter regeringen udmelder tilsagnsrammer til konkrete projekter. Såfremt tidsplanen holdes kan Fase 1 - herunder familiehuset, FAM mm. - ibrugtages primo 2013.  

  Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At byggeprogrammet for Fase 1 i Aabenraa godkendes.
  • At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 52 mio. kr. i 2012 (indeks 123,4) til Fase 1 i Aabenraa finansieret af likvide aktiver.
  • At fordelingen af rådighedsbeløbene mellem år til Fase 1 i Aabenraa justeres jf. tabel i sagsfremstilling.
  • At der afsættes 11,9 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt i 2011 og 2012 til psykiatriens andel af Fase 1 i Aabenraa, jf. tabel i sagsfremstilling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 til Bedre patientfaciliteter på Psykiatrien i Esbjerg.
  • At planlægningen af Fase 1 i Aabenraa fortsætter med henblik på entrepriseudbud efter tilbagemelding fra regeringen om tilsagnsramme fra kvalitetsfonden. 

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  6. Sygehus Sønderjylland, byggeprogram for Fase 1 i Aabenraa

  Bilag:

   

   

   

  7.      Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Fase 1: Dialyseafdelingen

  Sagsnr:

  09/3084

  Resumé

  Dialyseafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg har pladsmangel, hvorfor det indstilles, at afdelingen udvides med 10 pladser ved at inddrage etagen under eksisterende dialyseafdeling. Projektet er en del af Fase 1 i Sønderborg, som regionsrådet godkendte i forbindelse med tillæg til gennemførelsesplanen vedr. Sønderjylland. Der er afsat rådighedsbeløb til Fase 1 i Sønderborg. 

  Sagsfremstilling

  Tillæg til gennemførelsesplanen vedr. Sønderjylland beskriver, at der på kort sigt er behov for renoveringer og ombygninger på sygehuset i Sønderborg inden sygehuset på langt sigt ombygges til specialsygehus. På den baggrund afsatte regionsrådet i forbindelse med anlægsprioritering for 2009 rådighedsbeløb til Fase 1 i Sønderborg. Regionsrådet godkendte den 23. marts 2009 byggeprogrammer for udskiftning af CTS-anlæg og gennemførelse af arbejdsmiljøombygninger, som blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Fase 1 i Sønderborg. Yderligere to projekter skulle finansieres af Fase 1 i Sønderborg - flytning af medicinsk modtagelse og dialyseafdelingen. Førstnævnte projekt er udgået og dermed udgået af økonomien til Fase 1. Der resterer dermed 6,557 mio. kr. til Fase 1 i Sønderborg, hvortil der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling.

  På den baggrund har Sygehus Sønderjylland indsendt resumé af byggeprogram for dialyseafdelingen med henblik på regionsrådets godkendelse og meddelelse af anlægsbevilling. Der er arbejdsmiljøproblemer på dialyseafdelingen pga. pladsmangel, hvorfor det er nødvendigt at udvide rammerne for afdelingen.

  Dialyseafdelingen er placeret i en ældre bygning, som ikke indgår i det fremtidige specialsygehus, jf. generalplanen. Det har dog ikke vist sig muligt at flytte afdelingen nu til den del af sygehuset, som fremover skal være specialsygehus. Som det fremgår af byggeprogrammet, udvides afdelingen ved at inddrage etagen under nuværende dialyseafdeling. Herved kan afdelingen udvides med 10 dialysepladser med fuld disponibel sengepanel, isolationsstue med to sengepladser, patient- og personalefaciliteter mm.

  Der er direkte elevatorforbindelse mellem etagerne, så personalet kan bevare afdelingen som en helhed. I underetagen er der i øjeblikket lægekontorer, som flyttes til 1. sal i bygning F. Denne løsning er således en midlertidig løsning for at løse et arbejdsmiljøproblem.  

  Ombygningen er beregnet til 6,520 mio. kr. (indeks 123,4), som fordeler sig med 3 mio. kr. i 2010 og 3,520 mio. kr. i 2011. Da der er afsat rådighedsbeløb til Fase 1 i Sønderborg, indstilles derfor, at der meddeles anlægsbevilling til projektet. Hermed er alle projekter omfattet af Fase 1 i Sønderborg igangsat. Sygehusets driftsbudget reguleres ikke som følge af ombygningen.

  Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At byggeprogram for dialyseafdelingen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,520 mio. kr. (indeks 123,4) til Fase 1 i Sønderborg.
  • At der frigives rådighedsbeløbpå 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,520 mio. kr. i 2011
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

    

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  7. Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Fase 1: Dialyseafdelingen

  Bilag:

   

   

   

  8.      Sundhedsforskning - Region Syddanmarks Forskningspulje 2010

  Sagsnr:

  10/5117

  Resumé

  Regionsrådet skal tage stilling til støtte til forskningsprojekter, der har søgt Region Syddanmarks Forskningspulje 2010. Det indstilles, at 12 forskningsprojekter støttes med i alt 4,11 mio. kr. Da der hermed er overskydende midler i puljen på 10,89 mio. kr., indstilles det, at der gennemføres en ekstra ansøgningsrunde i 2010.

  Sagsfremstilling

  Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år midler til forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder.

  Dette har betydet, at der i 2008 og 2009 i alt er uddelt 30,30 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter indenfor lidelser i bevægeapparatet, for højt blodtryk, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og børn og sundhed.

  I januar 2010 besluttede regionsrådet at supplere mulighederne for at opnå støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje. Da de fælles akutmodtagelser og akutmedicin er discipliner, der er i vækst og er satsningsområder i Region Syddanmark, er der opstået et behov for at disse områder også kan understøttes forskningsmæssigt. Den akutte patient er derfor blevet det femte forskningsindsatsområde, som kan opnå støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje.

  Samtidigt besluttede regionsrådet, at op til 5 mio. kr. af midlerne i Region Syddanmarks Forskningspulje kan uddeles til støtte af den frie forskning. Midler hertil kan virke som en katalysator for ny forskning, og vil kunne igangsætte forskning på lokaliteter og fagområder med mindre tradition for forskning. Midlerne vil også komme de traditionelt stærke forskningsmiljøer til gavn.

  I uddelingsrunden for 2010 er muligheden for at opnå støtte til forskningsprojekter med fokus på den akutte patient eller med frit emne kommet i opslag for første gang.

  For 2010 er der i Region Syddanmarks Forskningspulje afsat 15 mio. kr. til støtte af forskningsprojekter inden for henholdsvis de af regionsrådet udpegede forskningsindsatsområder og frie emner.

  Puljen har nu været i opslag i 2010 og bedømmelsesprocessen for ansøgninger er afsluttet. Det regionale strategiske forskningsråd har efterfølgende på deres møde den 19. maj 2010 indstillet en række projekter.

  Alle indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 er vurderet af et bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier om samarbejde på tværs af sygehuse og institutioner. Desuden er inddraget en ekstern forskningsfaglig bedømmelse af ansøgningerne, som er foretaget i samarbejde med Region Midtjylland.

  Det regionale strategiske forskningsråd har fundet 12 støtteegnede forskningsprojekter, der samlet indstilles til støtte med i alt 4,11 mio. kr. Der drejer sig om 4 projekter indenfor lidelser i bevægeapparatet til i alt 1,40 mio. kr., 2 projekter indenfor børn og sundhed til 1,08 mio. kr., 1 projekt indenfor den akutte patient til 0,25 mio. kr. og 5 projekter indenfor frit emne til i alt 1,38 mio. kr. Som bilag er vedlagt en oversigt over de støtteegnede projekter.

  Det indstilles til regionsrådet, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 4,11 mio. kr.

  Ansøgningsrunden for 2010 viste også, at der er behov for at forskerne gives endnu en mulighed for at ansøge om midler til forskningsprojekter indenfor forskningsindsatsområderne og frie emner.

  Det indstilles derfor til regionsrådet, at forskerne gives en ny mulighed for at ansøge det resterende beløb i puljen på 10,89 mio. kr., og at dette sker ved en ny ansøgningsrunde i efteråret 2010.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At regionsrådet godkender indstilling om bevilling til 12 forskningsprojekter på et samlet beløb på 4,11 mio. kr.
  • At regionsrådet godkender, at der afholdes en ny ansøgningsrunde i efteråret 2010, hvor der søges om overskydende midler i forskningspuljen.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  8. Sundhedsforskning - Region Syddanmarks Forskningspulje 2010

  Bilag:

   

   

   

  9.      Hjemtagning af fødsler og gynækologisk aktivitet fra Region Midtjylland

  Sagsnr:

  10/6851

  Resumé

  Region Syddanmark har med baggrund i udviklingen i benyttelsen af sygehuse på tværs af regionsgrænsen bedt sygehusene gennemgå alle specialer med henblik på at identificere områder, hvor der er faglige eller driftsmæssige fordele ved hjemtagning.

  På denne baggrund foreslås det, at Region Syddanmark påbegynder hjemtagning af fødsler og gynækologisk aktivitet fra Regionshospitalet Horsens til Kolding Sygehus pr. 1. oktober 2010.

  Sagsfremstilling

  Region Midtjylland har i forbindelse med budget 2009 og 2010 givet adgang til, at regionens sygehuse kan gennemføre besparelser ved at hjemtage aktivitet fra andre regioner, herunder primært Region Syddanmark, hvor Region Midtjylland har væsentlige udgifter til behandling og diagnostik.

  Som følge heraf er Region Midtjyllands forbrug af ydelser i Region Syddanmark væsentlig reduceret, og sundhedsdirektionen har på denne baggrund tidligere bedt sygehusledelserne på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt om at gennemgå alle specialer med henblik på mulige hjemtagningsinitiativer, hvor Region Syddanmark ser en faglig eller driftsmæssig fordel.

  Sygehus Lillebælt har i den forbindelse udarbejdet et hjemtagningsprojekt vedr. fødsler og gynækologi for den nordlige del af Vejle Kommune, som ønskes hjemtaget fra Regionshospitalet Horsens til Kolding Sygehus.

  Fødslerne blev oprindelig placeret på Horsens Sygehus som led i en omorganisering af fødselsbetjeningen i det daværende Vejle Amt, hvor man nedlagde fødeafdelingen i Vejle. Den sydlige del af amtet skulle herefter betjenes af Kolding Sygehus, og den nordlige del af amtet af Horsens Sygehus. Efter regionsdannelsen er arbejdsdelingen i betydeligt omfang videreført, idet de praktiserende læger fra den nordlige del af Vejle Kommune som udgangspunkt fortsat tilbyder fødselsforløb ved Regionshospitalet Horsens.

  Med baggrund i udviklingen i det mellemregionale samarbejde og benyttelsesmønster foreslås det nu at den hidtidige ordning afvikles, og at Sygehus Lillebælt hjemtager størstedelen af de fødsler og den gynækologiske aktivitet der p.t. varetages i Horsens.

  Hjemtagningen vil medvirke til at sikre et ensartet tilbud til de gravide/fødende i hele Trekantsområdet, hvilket bl.a. medfører at fødselsbetjeningen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om tilstedeværelse af børnelæge med kompetence i behandlingen af for tidligt fødte på fødesteder, og samtidig giver den også mulighed for delvis udnyttelse af den ledige kapacitet på Kolding Sygehus, som hjemtagningerne fra Region Midtjyllands har skabt.

  En stor del af den ambulante aktivitet vedr. Horsens-forløbene, eksempelvis jordemoderkonsultationer og scanninger, foregår i dag på Vestbygården i Vejle, hvor Regionshospitalet Horsens låner lokaler uden beregning, men har fælles sekretariatsbetjening med Sygehus Lillebælt. Aftalen om udlån af lokaler er indgået i Vejle Amts tid, og der foreligger ingen skriftlige aftaler om opsigelsesvilkår mv. Det er en forudsætning for hjemtagningen at aftalen om Vestbygården opsiges og Sygehus Lillebælt får fuld råderet over lokalerne.

  Det forventes at Sygehus Lillebælt kan hjemtage 90 pct. af fødslerne og 2/3 af de gynækologiske patienter, svarende til en obstetrisk aktivitet på ca. 235 fødsler med tilknyttede undersøgelser og konsultationer, herunder bl.a. 675 scanninger, samt ca. 600 ambulante besøg og 150 operationer vedr. gynækologien.

  Både den obstetriske og den gynækologiske aktivitet kan rummes inden for sygehusets eksisterende fysiske kapacitet, og hjemtagningen har således ingen anlægsmæssige konsekvenser. 

  Aktiviteten på det gynækologiske område vurderes at have et casemix svarende til den øvrige aktivitet på Sygehus Lillebælts gynækologiske afdeling, og er samtidig af så begrænset omfang, at den kan hjemtages indenfor det gældende afregningsparadigme.

  På det obstetriske område (specialet der vedrører graviditet, fødsel og barsel) er aktiviteten væsentlig større og omfatter for størstedelens vedkommende akut aktivitet, som ikke udløser merindtægter i den eksisterende afregningsmodel. De bevillingsmæssige konsekvenser af det øgede antal fødsler skal ses i sammenhæng med den modsatrettede tendens, hvor Sygehus Lillebælts akutaktivitet er faldende, bl.a. som følge af Region Midtjyllands hjemtagning. Der pågår p.t. en udredning heraf med henblik på efterfølgende forelæggelse af de samlede økonomiske konsekvenser vedr. hjemtagning/akut aktivitet på Sygehus Lillebælt. Det forventes samlet set at hjemtagningen vil medføre en væsentlig besparelse for Region Syddanmark.

  Det foreslås derfor, at hjemtagningen igangsættes i efteråret 2010 og at Region Midtjylland varsles herom 3 mdr. inden ændringen.

  Forslaget indebærer at alle nye gravide i Vejle Kommune fra 1. oktober 2010 som udgangspunkt tilbydes at føde på Kolding Sygehus under hensyn til det frie sygehusvalg, samt at alle gravide som allerede er i forløb med henblik på senere fødsel på Regionshospitalet Horsens tilbydes at skifte forløb og fødested til Kolding Sygehus. Den ambulante del af graviditetsfødselsforløbet vil således fortsat skulle foregå lokalt på Vestbygården.

  Herudover omfatter forslaget, at Region Syddanmark opsiger den uformelle aftale om Regionshospitalet Horsens’ benyttelse af lokaler på Vestbygården pr. 1. januar 2011. I den mellemliggende periode kan Regionshospitalet Horsens efter nærmere aftale med Sygehus Lillebælt fortsat benytte lokalerne til konsultationer mv. vedr. gravide med igangværende forløb som ikke har ønsket at skifte fødested.

  Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen har behandlet sagen på møde den 25. maj 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At Region Syddanmark igangsætter hjemtagningen af fødsler og gynækologi fra Regionshospitalet Horsens som beskrevet.
  • At hjemtagning af gynækologisk aktivitet finansieres inden for det eksisterende afregningsparadigme.
  • At de økonomiske konsekvenser vedr. hjemtagning af fødsler afdækkes med henblik på senere forelæggelse.
  • At Region Midtjylland varsles om ændringerne.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  9. Hjemtagning af fødsler og gynækologisk aktivitet fra Region Midtjylland

   

   

   

  10.    Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

  Sagsnr:

  10/6874

  Resumé

  Region Syddanmark har modtaget et tilskud på 54 mio. kr. fra pulje på Finansloven for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene. Tilskuddet er betinget af, at regionen selv bidrager med et tilsvarende beløb, hvorfor Region Syddanmark kan igangsætte projekter for 108 mio. kr. i 2010. Det foreslås, at tre mindre anlægsprojekter på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa finansieres af prioriteringspuljen. 

  Sagsfremstilling

  På møde den 22. marts 2010 behandlede regionsrådet sagen om udmøntning af pulje på Finansloven for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene. Den statslige pulje er på  250 mio. kr., hvoraf Region Syddanmarks andel er 54 mio. kr. Det betinges, at regionerne selv bidrager med et tilsvarende beløb, hvorfor Region Syddanmark kan igangsætte projekter i 2010 for 108 mio. kr. Kriteriet for tilskud fra puljen er, at investeringerne overvejende har et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af interne arbejdsgange. Regionerne skal forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de konkrete projekter til ministeriet, der påser, at forudsætningerne er overholdt.

  Regionsrådet fik forelagt 27 projektforslag, hvoraf de 23 øverst prioriterede projekter faldt indenfor den samlede ramme på 108 mio. kr. De sidste fire projekter var anført på prioriteringslisten for det tilfælde, at ministeriet fandt, at et eller flere af projekterne nr. 1-23 ikke overholdt forudsætningerne for tilskud fra puljen. I så fald kunne prioriteterne 24-27 af tidsmæssige årsager indsendes til ministeriet i den anførte rækkefølge uden fornyet forelæggelse for regionsrådet. Regionsrådet afsatte på den baggrund rådighedsbeløb og meddelte anlægsbevilling til de 23 øverst prioriterede projekter på listen til en samlet sum på 108,550 mio. kr. under forbehold for godkendelse fra ministeriet.

  Region Syddanmark har den 7. maj 2010 modtaget en tilbagemelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (vedlagt). Ministeriet vurderer, at alle projekter med undtagelse af projekt nr. 17, 18, 19 og 20 falder inden for puljens formål. På den baggrund har regionens administration meddelt ministeriet, at projekt nr. 24, 25 og 26 i stedet gennemføres, hvorefter den samlede sum for de godkendte og prioriterede projekter nr. 1-16 og 21-26 udgør 108,0 mio. kr. Projekt nr. 27 indgår sammen med projekt nr. 17- 20 ikke i den prioriterede ramme.

  Sundheds- og Psykiatristaben finder det hensigtsmæssigt at gennemføre de fire afslåede projekter. Det foreslås derfor, at disse projekter finansieres af dels den afsatte prioriteringspulje, dels de afsatte rådighedsbeløb til projekterne Etablering af lokaler, børne- og ungepsykiatri og Renovering, voksenpsykiatri i Kolding, idet disse projekter er sat i bero. Det indstilles, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger konsekvensrettes. 

  Projekt nr. 24 og 26 er ikke omfattet af regionens byggeregulativ, idet udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. Projekt nr. 25 vedr. ombygning af tidligere modtageafsnit til kirurgisk ambulatorium, ortopædkirurgiske buffersenge og flytning af nyrestensknuser på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg beløber sig til 6,650 mio. kr. Resumé af byggeprogram vedlægges derfor til regionsrådets godkendelse.

  Konsekvensrettelsen af rådighedsbeløbene medfører, at prioriteringspuljen tilføres netto 6,532 mio. kr. i 2010. Det foreslås, at der heraf finansieres tre mindre anlægssager på i alt 4,540 mio. kr. i 2010 på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Det drejer sig om:

  1. Renovering af operationsstue 2: 2,865 mio. kr.

  2. Ombygning af to 4-sengsstuer til fire 2-sengsstuer i A-bygningen: 0,905 mio. kr.

  3. Indretning af depot- og medicinrum på Anæstesiafdelingen: 0,770 mio. kr.

  Projekt nr. 1. I forlængelse af sammenlægningen af kirurgien på Aabenraa Sygehus er der behov for at renovere og nyindrette en operationsstue til det ortopædkirurgiske speciale. For at opnå det lavest mulige aktivitetstab under renoveringen ønsker sygehuset, at anlægsarbejdet foregår i sommerferien 2010. Ideoplæg er vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på meddelelse af anlægsbevilling. 

  Projekt nr. 2. I forlængelse af omstruktureringen af kirurgien og lukningen af senge i Tønder er gennemstrømningen af patienter i Aabenraa forøget. Den medicinske afdeling i Aabenraa modtager et betydeligt øget antal patienter i samordnet pleje - alvorligt syge og døende patienter. Ligeledes modtages flere patienter, som skal isoleres pga. smitterisiko. 2-sengsstuer gør det mere fleksibelt med hensyn til placering af patienter. I afdelingen er der 13 sengestuer. Ved ændringen fra 4 sengsstue til to 2-sengsstuer bliver der 15 sengestuer til rådighed.    

  Projekt nr. 3. Med henblik på konsolidering og den heraf affødte aktivitetsstigning i Aabenraa ønsker sygehuset, at der indrettes tilstrækkelig og tidssvarende medicin- og depotrum for at sikre patient- og personalesikkerheden. I øjeblikket er der pladsmangel i rummene, og afdelingen har depot fem forskellige steder, og det vil være hensigtsmæssigt at samle depoterne på et sted.

  Projekt nr. 2 og 3 er ikke omfattet af regionens byggeregulativ, hvorfor der ikke er vedlagt et ideoplæg/byggeprogram for disse to projekter.  

  Sundhedsudvalget behandler sagen på møde den 22. juni 2010. Anbefaling herfra vil foreligge til regionsrådets møde.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At afsatte rådighedsbeløb i 2010 til projekterne 24-26 på i alt 9,032 mio. kr. (indeks 123,4) finansieres af puljen til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene i stedet for prioriteringspuljen. Sidstnævnte tilføres et tilsvarende rådighedsbeløb på 9,032 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4). 
  • At afsatte rådighedsbeløb i 2010 til projekterne 17-20 på i alt 9,550 mio. kr. (indeks 123,4) i stedet finansieres dels af prioriteringspuljen med 2,5 mio. kr., dels af Etablering af lokaler, børne- og ungepsykiatri og Renovering, voksenpsykiatri i Kolding med 7,050 mio. kr., idet det resterende rådighedsbeløb herfra på 0,516 mio. kr. tilføres psykiatriens anlægsramme til konsolideringsprojekter.  
  • At puljen til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene reduceres med differencen svarende til 0,518 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4), som tilføres de likvide aktiver.
  • At byggeprogram for projekt nr. 25 Ombygning af tidligere modtageafsnit til kirurgisk ambulatorium, ortopædkirurgiske buffersenge og flytning af nyrestensknuser godkendes.       
  • At rådighedsbeløb til projekt nr. 25 på 6,650 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) frigives.
  • At der meddeles en anlægsbevilling til projekt nr. 25 på 6,650 mio. kr. (indeks 123,4).  
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater for projekt nr. 24, 25 og 26 inden for de godkendte anlægsbevillinger.
  • At ideoplæg for renovering af operationsstue 2 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 4,540 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) til tre mindre anlægsprojekter på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, finansieret af prioriteringspuljen. 
  • At der meddeles anlægsbevilling på i alt 4,540 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på tre mindre anlægsprojekter på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de tre mindre anlægssager på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

  Bilag:

   

   

   

   

  11.    Ansøgning om merbevilling ved 3 medicotekniske installationer på Odense Universitetshospital

  Sagsnr:

  10/7837

  Resumé

  Der søges om en omplacering af rådighedsbeløb samt om anlægsbevilling på 2,091 mio. kr. i forbindelse med installationer af scannere og røntgen og ultralydsudstyr i kæbekirurgisk afdeling K og i Røntgendiagnostisk afdeling på Odense Universitetshospital.

  Sagsfremstilling

  I investeringsoversigten for 2010 er oprindeligt afsat en pulje på 9,985 mio. kr. (indeks 123,4)  til anlægskonsekvenserne i forbindelse med medicotekniske installationer. Dette budget er afsat på baggrund af de opgørelser over forventede udgifter, som de enkelte sygehuse har oplyst i forbindelse med ansøgningen om medicoteknisk apparatur - denne pulje er nu udloddet. Ved detailprojekteringen af installationerne på OUH har man konstateret, at udgifterne vil blive 2,091 mio. kr. større end oprindeligt antaget, således at der er behov for en tilsvarende forhøjelse af nævnte pulje. Merudgifterne er opgjort i nedenstående tabel:

  Mio. kr.

  oprindeligt ansøgt budget

  revideret budget

  difference

  Røntgen og ultralydsudstyr til klinisk mammografi funktion

  2,500

  2,680

  0,180

  64 Slice CT-scanner til Røntgendiagnostisk afdeling

  1,800

  2,355

  0,555

  3D-Cone Beam-scanner til kæbekirurgisk afdeling

  0

  1,356

  1,356

  I alt

  4,300

  6,391

  2,091

  Merudgiften foreslås finansieret af den afsatte pulje på 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner på OUH, som blev afsat i forbindelse med vedtagelse af Gennemførelsesplanen, hvorefter der resterer et samlet beløb på 50,1 mio. kr. (indeks 123,4).

  Regionsrådet har meddelt sundhedsdirektøren bemyndigelse til at overføre anlægsbevillinger fra puljen til anlægskonsekvenser af medicoinvesteringerne til de enkelte projekter på baggrund af en konkret ansøgning fra sygehusene.

  Sundhedsudvalget behandler sagen på møde den 22. juni 2010. Anbefaling herfra vil foreligge til regionsrådets møde.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At der meddeles et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt kr. 2,091 mio. kr. i 2010(indeks 123,4) til den afsatte pulje vedr. afledte anlægskonsekvenser af medicoinvesteringer.
  • At udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. indretning af ændrede funktioner på OUH.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  11. Ansøgning om merbevilling ved 3 medicotekniske installationer på Odense Universitetshospital

   

   

  12.    Samling af multitraumer på Sygehus Lillebælt

  Sagsnr:

  08/17267

  Resumé

  I regionsrådets vedtagne gennemførelsesplan fremgår det, at Kolding Sygehus bliver akutsygehus, mens Vejle Sygehus skal være specialsygehus med kræftbehandling som hovedopgave. Det fremgår endvidere i gennemførelsesplanen, at skadestuen på Vejle Sygehus skal omdannes fra level 2 til level 3 traumemodtagelse. Sygehus Lillebælt har som opfølgning på regionsrådets vedtagne gennemførelsesplan arbejdet på en rokadeplan, hvor modtagelsen og behandlingen af multitraumatiserede patienter i Sygehus Lillebælts område samles på Kolding Sygehus.

  Herudover indebærer rokadeforslaget flytning af dele af den ortopædkirurgisk aktivitet.

  Rokadeplanen foreslås gennemført fr. 1. september 2010.

  Sagsfremstilling

  I regionsrådets vedtagne gennemførelsesplan fremgår det, at skadestuen på Vejle Sygehus skal omdannes fra level 2 til level 3 traumemodtagelse, hvilket vil sige, at der ikke modtages patienter med større traumer. Skadestuen på Vejle Sygehus vil i en længere årrække fortsat være døgnåben og lægebetjent, men patienter med alvorlige traumer – for eksempel trafikofre- vil fremadrettet blive kørt på Kolding Sygehus.

  Et level 3 traumecenter kan forestå hurtig vurdering af de(n) tilskadekomne, eventuelle behov for genoplivning, nødoperationer og stabilisering af patienter før overflytning til traumecenter med flere ressourcer, subsidiært færdigbehandle patienter med mindre multitraumer eller monotraumer.

  Forslaget indebærer, at ca. 200-250 traumepatienter årligt vil skulle køres til Kolding, og ikke som nu til Vejle Sygehus. Det samlede antal traumepatienter, der herefter vil skulle modtages på Kolding Sygehus er ca. 400-500 på årsbasis. Som konsekvens af denne rokade vil det faglige set-up omkring traumemodtagelse på Kolding Sygehus ikke umiddelbart blive væsentligt ændret. Kolding Sygehus vil fortsat have karakter af "niveau 2 traumecenter" og skal dermed kunne modtage og behandle svært tilskadekomne.

  Traumeflytningen modsvares af at 5 elektive ortopædkirurgiske patientgrupper rykkes fra Kolding til Vejle. En rokade, som optimerer og opkvalificerer varetagelsen af såvel de specialiserede som de svært tilskadekomne patienter. Denne manøvre udligner den overordnede belastning på sengeafsnittene samt på operationsgangene på de to matrikler.

  Personalemæssige konsekvenser
  Der forekommer ingen personalemæssige konsekvenser i form af personale der skal varsles/flyttes. Traumeflytningen og den modsatrettede flytning af aktivitet fra Kolding til Vejle søges gennemført således, at det er personalemæssigt neutralt. Dette gælder i forhold til sengeafsnit, opgang samt skadestue. Sygehusledelsen planlægger at drøfte omstruktureringen med MED udvalget, og der vil foreligge en udtalelse herfra til Regionsrådsmødet den 28. juni 2010.

  Der arbejdes på, at speciallæge tilstedeværelsen på sigt øges i overensstemmelse med anbefalingerne i FAM rapporten med henblik på at sikre en høj kvalitet generelt i modtagelsen af akutte patienter. Den ortopædkirurgiske bagvagt på Kolding Sygehus vil dog allerede være i vagt fra tjenestested, når samlingen af traumemodtagelse effektueres. Finansieringen af den øgede ortopædkirurgiske speciallægetilstedeværelse, vil dog først skulle beskrives i sammenhæng med den øvrige del af FAM-konceptet for Kolding Sygehus, uanset at den etableres allerede i forbindelse med samlingen af traumerne.

  Anæstesiberedskabet på Kolding Sygehus styrkes også i forbindelse med samlingen af traumemodtagelsen. Sygehuset har valgt at omlægge en anæstesisygeplejerskevagt fra boligvagt til vagt på tjenestested samt etablere aftenvagt på hverdage samt dagvagt i weekenden. Omlægningen sker som del af processen med at afbalancere intensiv/anæstesikapaciteten internt på Sygehus Lillebælt, hvor der allerede er flyttet en intensivseng og der i samarbejde med Regionen i øjeblikket pågår et udredningsarbejde i forhold til den lægelige belastning i relation til CRRT-behandling (behandling af patienter, der har et konstant behov for dialyse behandling). Omlægningen, som koster i alt 3,2 stilling svarende til ca. 1,2 mio. kr., skal ses i sammenhæng med denne udredning, men finansieres i første omgang indenfor sygehusets ramme. Det vurderes at ovennævnte tiltag vil sikre den nødvendige faglige kvalitet i modtagelsen af de ca. 200-250 ekstra traumepatienter på Kolding Sygehus.

  Konsekvenser for baseline og økonomi
  Baselinejusteringer afklares efterfølgende, men der er tale om en intern flytning inden for Sygehus Lillebælts samlede baseline.

  Anskaffelser
  I forbindelse med etablering af ekstra kapacitet til modtagelse af traumer i Kolding investeres ca. 1,02 mio. kr. i Medicoteknisk udstyr. Udstyret finansieres enten via den medicotekniske ramme for 2011 eller af Sygehus Lillebælts lokale investeringsramme. Apparaturet omfatter etableringen af to traumelejer i Skadestuen samt anæstesiologisk udstyr til transport af patienter fra Skadestuen til røntgen, operationsstue eller niveau 1 traumecenter.

  Tidshorisont
  Idet der ikke er nogle personalemæssige konsekvenser ved rokadeforslaget søges dette effektueret pr 1. september 2010.

  Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At modtagelsen og behandlingen af multitraumatiserede patienter i Sygehus Lillebælts område pr. 1. september 2010 samles på Kolding Sygehus.
  • At skadestuen på Vejle Sygehus omdannes til en level 3 skadestue.
  • At traumeflytningen modsvares af at 5 elektive ortopædkirurgiske patientgrupper rykkes fra Kolding til Vejle.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  12. Samling af multitraumer på Sygehus Lillebælt

  Bilag:

   

   

   

   

  13.    Idéoplæg for etablering af P-hus på den eksisterende OUH-matrikel

  Sagsnr:

  10/6539

  Resumé

  Der fremlægges idéoplæg på etablering af et p-hus på den eksisterende matrikel ved OUH.

  Sagsfremstilling

  Parkeringsforholdende på Odense Universitetshospitals nuværende matrikel har i de senere år været kritiseret af både patienter, pårørende og af ansatte på sygehuset. Der har ikke været en tilvækst i antallet af parkeringspladser, som har modsvaret det behov som har kunnet konstateres.

  I 2008 etablerede OUH en stiforbindelse som muliggjorde, at ca. 400 permanente parkeringspladser i forbindelse med dyrskuepladsen og Odense Zoo kunne anvendes af besøgende til OUH . Disse pladser anvendes i dag hovedsageligt af personalet på OUH, men det må konstateres, at disse pladser ikke er hensigtsmæssige for patienter og pårørende, dels på grund af afstanden til OUH-matriklen, dels på grund af vanskelige udkørselsforhold.

  Der er således et uopfyldt behov for nær-parkeringspladser. Det er vanskeligt at skønne over behovet, fordi de kendte parkeringsproblemer i dag medfører at der foretages parkering i de nærliggende villakvarterer mv., således at fremkomsten af flere pladser ikke nødvendigvis på kort sigt lader sig registrere. Det vurderes dog, at etableringen af 4-600 ekstra pladser ikke vil betyde en overopfyldelse af parkeringsbehovet. Der er i dag ca. 1.800 p-pladser til rådighed på OUH-matriklen. Hertil kommer ca. 400 pladser på arealet ved dyrskuepladsen. Fordelingen af disse pladser er vist nedenstående. Der er således samlet ca. 2.200 pladser til rådighed på Odense Universitetshospital. Til sammenligning er der ved Nyt OUH påregnet etableret i alt 3.000 pladser.

  antal p-pladser

  Betaling/ patient

  Handicap

  Gratis/ langtids

  Delsum

  Personale

  Reser-verede

  Private

   Sum 

  marts 2010

  604

  34

  468

  1.106

  602

  55

  21

  1.784

  Der har været sat spørgsmålstegn ved fornuften i at etablere et p-hus på OUH-matriklen, hvor der er udsigt til, at sygehusdriften i løbet af en 8-10-årig periode flytter fra grunden. Som argumenter for at etablere et p-hus er fremført:

  • at parkeringssituationen i dag for patienter og pårørende er meget utilfredsstillende og at der kun er udsigt til en forværring
  • at muligheden for at skabe ekstra pladser kun kan ske længere og længere væk fra behandlingsbygninger
  • at der også for den kommende anvendelse af bygningerne på OUH-matrikelen må forventes et behov for et p-hus, således at anlægsudgiften vil skabe en blivende værdi.

  For at imødekomme behovet for parkeringspladser er der opstået en idé om at etablere et parkeringshus på den nuværende OUH-matrikel. Der er lavet en forundersøgelse som peger på en placering heraf overfor den kommende midlertidige akutmodtagelse på den nuværende gartnerplads. Fordelene ved denne placering er dels nærheden til behandlingsbygninger, fælles indkørselsmuligheder med nuværende p-plads og at placeringen ikke medfører at eksisterende p-pladser nedlægges. Der henvises til vedlagte idéoplæg.

  Ideoplægget foreslår, at entreprisen med etablering af p-hus udbydes som en totalentreprise efter prækvalifikation med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud . På baggrund af den senest gennemførte licitation for p-huse i ved Vejle Sygehus foreslås, at der udbydes et projekt med 500-550 p-pladser til udførelse i 5-7 etager, og hvor der samtidig som et targetbeløb for tilbudssummen anføres en samlet entreprisesum på 36 mio. kr.

  Det nyetablerede p-hus forudsættes primært anvendt til parkering for patienter og pårørende, således at de ekstra p-pladser vil blive omfattet af det eksisterende parkeringssystem på OUH.

  Med baggrund i den anførte håndværkerudgift anslås den samlede anskaffelsessum for p-huset at udgøre 43,0 mio. kr., idet omkostninger til rådgiver, jordbundsundersøgelser, byggetilladelser, tilslutningsudgifter og uforudsete udgifter mv. anslås at udgøre 7,0 mio. kr., svarende til ca. 20% af håndværkerudgifterne

  Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At vedlagte idéoplæg godkendes som udgangspunkt for igangsætning af det videre planlægningsarbejde med etablering af p-hus på OUH-matriklen.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling med i alt 43,0 mio. kr. (indeks 123,4) med hhv. 15,0 mio. kr i 2010 og 28,0 mio. kr i 2011.
  • At bevillingen finansieres af de likvide midler.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  13. Ideoplæg for etablering af P-hus på den eksisterende OUH-matrikel

  Bilag:

   

   

  14.    Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

  Sagsnr:

  09/14646

  Resumé

  Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 besluttet at prioritere en styrkelse af den palliative (lindrende) indsats i regionen, og afsat 3 mio. kr. årligt til formålet.

  Der forelægges forslag til udmøntning af midlerne, som indebærer en opgradering af de palliative teams i Sønderjylland og på Fyn, og herunder også en forbedring af den lægelige betjening fra disse teams på henholdsvis Hospice Sønderjylland og Hospice Fyn, således at disse bringes op på niveau med øvrige hospice.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 besluttet at prioritere en styrkelse af den palliative (lindrende) indsats i regionen, og afsat 3 mio. kr. årligt til formålet.

  Der fremlægges forslag til udmøntning, jf. vedlagte notat, hvor det anbefales at midlerne primært anvendes til en styrkelse af de palliative teams fra det sønderjyske og fynske område, og herunder til hospice i disse områder i form af forbedring af den lægelige betjening i dagtid.

  De palliative teams i regionen er i dag karakteriseret ved til en vis grad at have forskellige normeringer og personalesammensætninger.

  Især teamet i det sønderjyske område skiller sig ud med en beskeden normering og fravær af fast tilknyttede særlige fagpersoner som psykolog og fysioterapeut. Teamet lever derfor ikke fuldt ud op til Sundhedsstyrelsens krav om tværfaglighed i behandlingsteamet, hvorfor der primært er lagt op til en prioritering af udvidelse af dette team. Der lægges op til at der udmøntes 1,65 mio. kr. til styrkelse af det palliative team i Sønderjylland.

  Der opnås derved grundlag for etablering af et robust team, som også kan få betydning for rekruttering af det specialiserede personale. I forslaget indgår også en forbedring af den lægelige betjening af Hospice Sønderjylland sådan at denne i dagtid bringes på niveau med de øvrige hospice i regionen. Det er her aftalt at Hospice Sønderjylland er delvist medfinansierende på udvidelsen af lægebemandingen. 

  Med afsæt i størrelsen af det optageområde, som det fynske team i dag betjener, vurderes der endvidere at være basis for en særlig styrkelse af dette team. Der foreslås derfor udmøntet 1,33 mio. kr. til forbedring af det fynske område, som anvendes til en opgradering af læge- og sygeplejerskesiden. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der er planer om flere hospicepladser på Sydfyn, som derved også vil få behov for speciallægebetjening. Desuden indgår der i forslaget en forbedret lægelig betjening af Hospice Fyn i dagtid. 

  På den måde indgår der i oplægget også elementer, som fører i retning af en harmonisering af rammer og vilkår for eksisterende hospice i regionen. Der er dog ikke tale om en afsluttet proces, og der lægges således op til en fortsat dialog med de 4 hospice herom i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

  Sundhedsudvalget drøfter sagen på møde den 22. juni 2010. Anbefaling herfra vil foreligge til regionsrådets møde.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At der udmøntes 1,653 mio. kr. helårligt til forbedring af den palliative betjening i det sønderjyske område, fordelt med 1,151 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland og 0,502 mio. kr. til Hospice Sønderjylland. Konsekvenserne indarbejdes i sengedøgnstaksten for hospice fra 2011.
  • At der udmøntes 1,328 mio. kr. helårligt til forbedring af den palliative betjening i det fynske område af regionen. De præcise takstmæssige konsekvenser vedr. forbedringen af den lægelige betjening for Hospice Fyn afklares i forbindelse med en revision af den eksisterende samarbejdsaftale mellem OUH og Hospice Fyn og indarbejdes i sengedøgnstaksten fra 2011.
  • At konsekvensen af beslutningen for 2010 indarbejdes i en kommende budgettilpasning, således at der udmøntes midler til dækning af udgifterne til personale fra ansættelsestidspunktet. 
  • At der i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger med hospice indgår en fortsat dialog om harmonisering af rammerne for drift.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  14. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

  Bilag:

   

   

   

  15.    Bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalgets høring vedr. vision "Fælles sundhed" og udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14

  Sagsnr:

  10/6189

  Resumé

  Der forelægges udkast til regionsrådets høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalgets høringsmateriale vedr. visionen "Fælles Sundhed", samt udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14.

  Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget udsendte med brev af 26. april 2010 visionen "Fælles Sundhed" samt udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14 i høring til kommuner, regionsråd og praksisudvalget med frist for svar frem til 30. juni 2010.

  Udkastet til grundaftale omfatter en række tværgående temaer og de obligatoriske indsatsområder. Indsatsområdet vedr. samarbejde om utilsigtede hændelser er endnu ikke udarbejdet, da der endnu ikke foreligger en vejledning fra Sundhedsstyrelsen herom. Dette samt et afsnit om samarbejde om sygehusbehandling i hjemmet, vil blive indføjet i grundaftalen senere efter en kort administrativ høring.

  Udkastet til grundaftale bygger i høj grad på den gældende grundaftale, men der er sket en række forenklinger som følge af reducerede formkrav fra Sundhedsstyrelsen. Der vedlægges en læsevejledning, der kort gennemgår, hvordan det foreliggende udkast afviger fra gældende aftaler.

  Til grundaftalen knytter sig en omfattende mængde bilag i form af samarbejdsaftaler, snitfladeoversigter mv. på de enkelte områder. En oversigt over bilagene fremgår af vedlagte oversigt.

  Visionsgrundlaget "Fælles Sundhed", der udsendes til høring sammen med udkast til grundaftaler for sundhedsaftalerne 2011-14, lægges til grund for en fornyet debat, hvori der indgår et dialogmøde 2. juni 2010 mellem kommunale sundhedsudvalgsformænd med flere og Sundhedskoordinationsudvalget. Det videre sigte er, at visionsgrundlaget skal udgøre en ’overligger’ til sundhedsaftalerne 2011-14.

  Høringsmaterialet har været forelagt det særlige udvalg vedr. praksissektor og samarbejde med kommunerne til drøftelse i møder 5. og 25. maj 2010. Visionspapiret har desuden været forelagt det særlige udvalg vedr. vision for sundhedsområdet i møde 4. maj 2010.

  Det særlige udvalg vedr. praksissektor og kommunesamarbejde anbefaler et udkast til høringssvar fra regionsrådet, hvor der gives udtryk for overordnet tilslutning til det udsendte materiale og fremsættes bemærkninger med særlig fokus på blandt andet:


  - patienten og borgeren i centrum,
  - dialogen mellem samarbejdsparterne om opgaveændringer,
  - ønsket om gode opfølgende tilbud til alle patienter.

  Der er fra sygehusene og fra stabene indhentet fagligt-administrative bemærkninger, som foreslås videresendt til Sundhedskoordinationsudvalget.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At udkast til regionsrådets høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget af 26. maj 2010 godkendes.
  • At regionsrådets høringssvar ledsages af særskilte fagligt-administrative bemærkninger.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  15. Bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalgets høring vedr. vision "Fælles sundhed" og udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14

  Bilag:

   

   

   

  16.    Fremtidens psykiatri 2010

  Sagsnr:

  10/7453

  Resumé

  Regionsrådet vedtog i 2007 psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri. Sundhedsstyrelsens specialeudmelding og ændrede planforudsætninger gør, at der er behov for justering af delelementer i psykiatriplanen. Forslag til ændringer sendes i høring i perioden 1. juli 2010 til 6. september 2010.

   

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i december 2007 regionens psykiatriplan - Fremtidens Psykiatri, der som overordnet mål har at sikre, at borgere i alle aldre med en psykisk lidelse oplever den højst mulige kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed i behandlingen.

  I forordet til psykiatriplanen står, at det lange perspektiv for gennemførelse af planen gør, at der vil være behov for en løbende revision af planens elementer i forhold til ny viden og erfaringer.

  Nationalt er der nu en udvidet ret til behandling for alle psykiatriske patienter uanset alder. Samtidig har Sundhedsstyrelsen udmeldt en specialevejledning for psykiatriens to specialer – psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri samt en plan for tilrettelæggelsen af den akutte indsats i psykiatrien.

  De centrale udmeldinger kombineret med en række driftsmæssige udfordringer i de psykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger gør, at der på nuværende tidspunkt er behov for en justering af delelementer i psykiatriplanen.

  Børne- og ungdomspsykiatrien
  Efter vedtagelsen af psykiatriplanen er der arbejdet med at tilpasse kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien for at kunne tilbyde behandling til børn og unge i målgruppen. For at skabe de bedst mulige behandlingstilbud fremlægges modeller for den fremtidige struktur i børne- og ungdomspsykiatrien:

  • Model 1 – Bevarelse af de nuværende afdelinger og funktioner i Odense, Kolding, Esbjerg og Augustenborg.
  • Model 2 – Afdelinger med døgnsenge i Kolding og Odense og ambulante funktioner i Kolding, Odense, Esbjerg og Augustenborg
  • Model 3 – Afdelinger med døgnsenge i Esbjerg, Odense og Kolding/Augustenborg og ambulante funktioner i Kolding, Odense, Esbjerg og Augustenborg.

  I henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning skal døgnsenge til børn i alle modeller placeres i afdelingen i Kolding og senge til unge med spiseforstyrrelser placeres i afdelingerne i Kolding og Odense. Ligeledes skal senge dedikeret øvrige regions- og højt specialiserede funktioner placeres i tilknytning til afdelingen i Odense. Denne ændring er indarbejdet i alle 3 modeller.

  Med samling af døgnsenge to eller tre steder i regionen skabes mere robuste sengeafdelinger med mulighed for styrkelse af kvaliteten i behandlingen ved den øgede patientmasse.

  Tilgængeligheden til ambulant behandling ændres ikke uanset model. Ved model 3 vil hensynet til opretholdelse af senge til døgnbehandling i Esbjerg, som er Danmarks 5. største by, blive tilgodeset.

  Forskellen mellem model 2 og 3 er, at modellen med døgnsenge 3 steder driftsøkonomisk vil være dyrere, og samtidig vil der være en udfordring med at sikre de faglige miljøer og kompetencer i den mindste afdeling. Af vedlagte bilag fremgår sengefordelingen samt et estimat på forskelle i anlæg og driftsøkonomien mellem de 3 modeller.

  Psykiatri - voksne
  Psykiatriplanen lægger op til en styrkelse af den ambulante psykiatri med døgnsengene som bagland for de ambulante funktioner. Gennemførelsen af planen med samling af døgnsenge på færre matrikler afføder et behov for omfattende om- og nybygninger, som indpasses i regionens samlede anlægsområde. I henhold til psykiatriplanen skal sammenlægningen af afdelingerne ske i takt med gennemførelsen af anlægsprojekterne.

  De eksisterende psykiatriske afdelinger primært i Sønderjylland og afdelingen i Kolding står dagligt over for en konkret udfordring i at opretholde det fornødne beredskab dag, aften og nat i forhold til afdelingernes rekrutteringssituation og alderssammensætningen blandt primært speciallægerne.

  For at sikre den daglige drift i de berørte afdelinger foreslås det at fremskynde de besluttede sammenlægninger af:

  • Almenpsykiatrisk afdeling i Kolding og almenpsykiatrisk afdeling i Vejle
  • Almenpsykiatrisk afdeling i Haderslev og almenpsykiatrisk afdeling i Augustenborg.

  Ved fremskyndelse af sammenlægningerne skabes en bedre mulighed for at udnytte de personalemæssige ressourcer og kompetencer, som psykiatrien råder over. Derudover vurderes det, at blive lettere at rekruttere personale til de nye større afdelinger. Men først når de i psykiatriplanen planlagte anlægsprojekter i Vejle og Aabenraa er gennemført, vil det fulde potentiale i sammenlægningen af afdelingerne vise sig.

  Det foreslås, at notatet "Fremtidens psykiatri år 2010" sendes i høring til MED organisationen i Psykiatrien i Region Syddanmark, somatikken i Region Syddanmark, praktiserende læger, speciallæger og psykologer i Region Syddanmark, kommunerne i Region Syddanmark samt interesseorganisationer indenfor psykiatrien.

  Det foreslås, at at høringsperioden bliver fra regionsrådets behandling den 1. juli 2010 til den 6. september 2010, hvorefter høringssvarene og oplæg til endelige anbefalinger forelægges udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21. september 2010 og efterfølgende behandling i forretningsudvalget samt regionsrådet til beslutning på mødet i oktober 2010.

  Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri har behandlet sagen på sit møde den 31. maj 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Det blev besluttet, at der udarbejdes en økonomisk vurdering i forhold til drift og anlæg af de 3 modeller for børne- og ungdomspsykiatrien - dette er efterfølgende indarbejdet i bilagsmaterialet.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At notatet "Fremtidens psykiatri år 2010" sendes i høring i perioden 1. juli til 6. september 2010 med anbefaling om:
  • At de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Kolding og Augustenborg sammenlægges til én organisatorisk enhed, og at sengene samles på én matrikel.
  • At de almenpsykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle sammenlægges til én organisatorisk enhed.
  • At de almenpsykiatriske afdelinger i Haderslev og Augustenborg sammenlægges til én organisatorisk enhed.
  • At akutberedskaberne i Hovedfunktion Sønderjylland samles, hvis driftssituationen nødvendiggør det.
  • At akutberedskaberne i Hovedfunktion Lillebælt samles, hvis driftssituationen nødvendiggør det.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  16. Fremtidens psykiatri 2010

  Bilag:

   

   

   

   

  17.    Overdragelse af Misbrugscenter Sønderjylland til Region Syddanmark

  Sagsnr:

  10/1082

  Resumé

  Tønder Kommune driver, på basis af en finansieringsaftale med 3 øvrige sønderjyske kommuner, Misbrugscenter Sønderjylland, beliggende i Toftlund. De 4 kommuner ønsker at ophæve dette samarbejde, og har i den anledning forespurgt Region Syddanmark om en mulig overdragelse af driftsansvaret hertil med virkning pr. 1. januar 2011.

  Administrationen i Region Syddanmark har tilkendegivet at være positiv overfor at overtage driften af Misbrugscenter Sønderjylland.

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget i Tønder Kommune besluttede den 7. juni 2010, at anbefale kommunens økonomiudvalg en overdragelse af Misbrugscenter Sønderjylland til Region Syddanmark med virkning fra 1. januar 2011. Tønder Kommunes Økonomiudvalg forventes at behandle sagen den 17. juni 2010, hvorefter den forventes at blive forelagt kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune til endelig beslutning den 24. juni 2010. Sagen vil forud for behandling i økonomiudvalget blive sendt i høring i Handicaprådet.

  Udgangspunktet for en regional opgavevaretagelse vil være, at Misbrugscenterets målgruppe fremdeles vil være karakteriseret af yngre borgere med en kombineret problemstilling af et misbrug og en psykiatrisk lidelse, samt at Misbrugscenteret placeres under socialområdet. Målgruppen på tilbuddet ligger inden for rammeaftalen for regionsdrevne tilbud. Med henblik på at skabe en nærmere afklaring af, hvorledes den fremtidige drift og den faglige indsats skal tilrettelægges, er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fire Sønderjyske kommuner samt fagpersoner fra Kolding Kommune og Region Syddanmark. Sidstnævnte har formandskabet for arbejdsgruppen. Kommissorium for arbejdsgruppen samt beskrivelse af Misbrugscenter Sønderjylland er vedlagt.

  Aftaleudkast vedr. Region Syddanmarks overtagelse af tilbuddet Misbrgscenter Sønderjylland fra Tønder Kommune pr. 1. januar 2011 vil på et senere møde blive forelagt regionsrådet efter endt politisk behandling i Tønder Kommune.

  Udvalget vedr. socialområdet fremtidige profil blev orienteret om overdragelsessagen den 14. juni 2010.

  Beslutningen i Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse den 24. juni vil blive meddelt regionsrådet inden mødet. 

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At det godkendes, at socialområdet i Region Syddanmark overtager driften af Misbrugscenter Sønderjylland under forudsætning af at kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune beslutter at overdrage driften til Region Syddanmark.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  17. Overdragelse af Misbrugscenter Sønderjylland til Region Syddanmark

  Bilag:

   

   

   

  18.    Vestbanen

  Sagsnr:

  08/10193

  Resumé

  Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan er blevet anmodet om at komme med en anbefaling til regionsrådet om den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel /Oksbøl - Varde, herunder Vestbanens fremtid.

  Et flertal af udvalgets medlemmer anbefaler, at Vestbanen ophører, og at der i stedet etableres en regional busløsning.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 22. marts 2010, at der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedrørende den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel/Oksbøl – Varde.

  Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan vedtog på mødet 21. april 2010 en procesplan for den videre proces frem til beslutning i regionsrådet den 28. juni 2010. Forretningsudvalget og regionsrådet blev efterfølgende orienteret herom.

  Sagen er blevet drøftet i udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan, senest på møde den 7. juni 2010, hvor et flertal i udvalget bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre anbefaler regionsrådet:

  • At Vestbanen ophører, og at der i stedet etableres en regional busbetjening. Den regionale busbetjening anbefales etableret som den beskrevne Y-løsning med målrettet pendlerbetjening i morgen og eftermiddagstimer samt 2 timers drift i aften og weekender.
  • At betjeningen af Vrøgum indgår i den regionale løsning, og at de kommunale ønsker til samdrift i videst muligt omfang imødekommes, og at der sker en nærmere koordinering af de regionale og lokale ruter og køreplaner. Endvidere anbefales, at regionsrådet fastholder betjeningen på rute 40, Blåvand-Oksbøl-Esbjerg.
  • Hvis revisionen af bloktilskudskriterierne mod forventning ikke ændres og dermed fastlåser regionernes finansiering til valg af bestemte transportløsninger, anbefaler udvalget, at beslutningen revurderes. Regionsrådet anbefales at anmode regeringens finansieringsudvalg om en hurtig revision af kriterierne.

  Flertallet i udvalget finder, at den anbefalede løsning samfundsøkonomisk er en bedre løsning end Vestbanealternativet. Den anbefalede løsning vil indebære en betydeligt mindre driftsrisiko, fordrer ikke store langsigtede investeringer, men vil i stedet frigøre finansiering til udbygning af den regionale kollektive trafik i Sydtrafiks område. Udvalget lægger ligeledes vægt på, at de miljømæssige konsekvenser ved busløsningen er positive i forhold til togløsningen.

  Socialdemokratiet tog forbehold.

  Socialistisk Folkeparti anbefalede togløsningen.

  Karsten Uno Petersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At regionsrådet, med udgangspunkt i anbefalingen fra udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan, drøfter den fremtidige kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel /Oksbøl - Varde.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Forretningsudvalget besluttede at oversende sagen til regionsrådets endelige drøftelse og stillingtagen.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

  Beslutning

  Et flertal på 21 medlemmer (Socialdemokratiet bortset fra Carl Erik Jensen, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Freddie H. Madsen, Thies Mathiasen og Lars Aarup) stemte for et forslag om, at Vestbanen videreføres under forudsætning af, at Vestbanen A/S hjemtager driften for 15 mio. kr. årligt netto, hertil kommer investeringer på 105 mio. kr. hvoraf Varde Kommune bidrager med kapitalindskud på 40 mio. kr. Etableringsomkostninger vedr. hjemtagning af organisationen forudsættes finansieret af Vestbanen A/S.

  20 medlemmer af regionsrådet (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Carl Erik Jensen og Bjarne Juel Møller) stemte imod forslaget.

  Se beslutningen på video:

  18. Vestbanen

  Bilag:

   

   

   

  19.    Planlægning og revision af den Regionale UdviklingsPlan

  Sagsnr:

  10/1155

  Resumé

  Efter Planloven skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, offentliggøre et forslag til Regional UdviklingsPlan. Forslaget til den næste udviklingsplan skal således offentliggøres inden udgangen af 2011. Regionsrådet skal tage stilling til rammer, proces, organisering samt hovedplanen for revisionen.

  Sagsfremstilling

  Efter Planloven skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, offentliggøre et forslag til Regional UdviklingsPlan. Forslaget til den næste udviklingsplan skal således offentliggøres inden udgangen af 2011. Til udviklingsplanen knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som regionsrådet vil sætte i gang til at følge op på planen. Endelig knytter der sig til planen tre mere tekniske redegørelser: Infrastruktur, grænseoverskridende plansamarbejder samt en miljøvurdering.

  Den Regionale UdviklingsPlan er ikke kun en plan for Region Syddanmarks egen indsats, men en plan, der skal medvirke til sammenhæng og fælles retning for mange aktørers aktiviteter. For at den skal virke efter hensigten, er der derfor behov for, at disse mange parter alle tager ejerskab til planen og hver for sig virker for den. Derfor er der behov for en involverende og omfattende proces.

  Den nye Regionale UdviklingsPlan sigter fortsat mod visionen Det Gode Liv på grundlag af nye trends i udviklingen, og på baggrund af ny viden og nye indsigter om den regionale udvikling og de udfordringer, der knytter sig hertil. I notat om rammer for RUP-arbejdet, opridses udgangspunkt og rammer for arbejdet med den nye udviklingsplan.

  Regionsrådet har nedsat et særligt udvalg for planlægning af Regional UdviklingsPlan, og det forekommer i forlængelse heraf naturligt, at dette udvalg fungerer som styregruppe for det omfattende projekt, som udarbejdelsen af den ny udviklingsplan er.

  Inddragelse af kommunerne er væsentlig, og foreslås varetaget gennem bilaterale møder med kommunerne i efteråret 2010, løbende orientering og drøftelse i Kommunekontaktudvalget, samt gennem etablering af en teknisk følgegruppe med kommunale repræsentanter. Inddragelse af andre nøgleaktører foreslås ligeledes varetaget gennem bilaterale møder i efteråret 2010.

  Regionsrådet vedtager først forslaget til ny Regional UdviklingsPlan, der herefter udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter høringen vedtager Regionsrådet den nye udviklingsplan endeligt. Regionsrådet foreslås endvidere inddraget gennem regionsrådsseminarer på strategiske tidspunkter i forløbet.

  Selve hovedplanen for revisionsforløbet foreslås opdelt i fire hovedfaser: En forberedelsesfase i 1. halvår 2010, en inputfase i 2. halvår 2010, en udarbejdelsesfase i 1. halvår 2011 samt en beslutnings- og høringsfase i 2. halvår 2011. I bilaget "Hovedplan" er der nøjere redegjort for de enkelte faser og deres hovedindhold og aktiviteter. Der kan vise sig behov for tidsforskydning af enkeltaktiviteter.

  Det særlige udvalg vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan drøftede på mødet den 21. april 2010 rammerne og indholdet for udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan og anbefalede over for regionsrådet:

  - At det særlige udvalg vedr. planlægning af Regional UdviklingsPlan bemyndiges til at fungere som styregruppe for revisionsarbejdet.

  - At inddragelsen af kommuner og andre nøgleaktører varetages som beskrevet i sagsredegørelsen.

  - At de i bilag 1 (rammer for RUP-arbejdet) anførte rammer mv. danner udgangspunkt for den nye udviklingsplan og

  - at faserne i hovedplanen for processen, som beskrevet i bilag 2 (Hovedplan), tiltrædes.

  Udvalget fandt, at beskæftigelseshensyn skal indgå, og at nationale parter skal inddrages i udarbejdelsen. Dette er indarbejdet i bilag 1 "Arbejdet med en ny Regional UdviklingsPlan - Rammer for RUP-arbejdet i 2010 og 2011".

  Efter udvalgsmødet den 21. april 2010 er det opgjort, at udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan andrager 1,0 mio. kr. i 2010.

  På møde i forretningsudvalget den 19. maj 2010 blev sagen drøftet. Kommunekontaktudvalget havde drøftet processen omkring udarbejdelsen af den Regionale UdviklingsPlan på sit møde den 10. maj 2010, og havde fremsat et ønske om yderligere kommunal inddragelse i RUP-processen. På baggrund af Kommunekontaktudvalgets ønske besluttede forretningsudvalget at sende sagen til fornyet drøftelse i udvalget vedr. forberedelse af Regional UdviklingPlan

  Udvalget vedr. forberedelse af ny Regional Udviklingsplan har herefter drøftet sagen igen på møde den 7. juni 2010. Udvalget anbefaler regionsrådet, at der etableres et koordinationsudvalg i forbindelse med inddragelsen af kommunerne i RUP-arbejdet med 5 medlemmer fra RUP-udvalget og 5 medlemmer udpeget fra kommunerne, og at formanden for udvalget vedr. forberedelse af ny Regional Udviklingsplan er formand for koordinationsudvalget.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At det særlige udvalg vedr. planlægning af Regional UdviklingsPlan bemyndiges til at fungere som styregruppe for revisionsarbejdet, og at udvalgets medlemmer anmodes om at deltage i møder med samarbejdsparter og seminarer i forbindelse med revisionen af Den Regionale UdviklingsPlan og tilhørende strategier.
  • At inddragelsen af kommuner og andre nøgleaktører varetages som beskrevet i sagsredegørelsen.
  • At de i bilag 1 (rammer for RUP-arbejdet) anførte rammer mv. danner udgangspunkt for den nye udviklingsplan.
  • At faserne i hovedplanen for processen, som beskrevet i bilag 2 (Hovedplan), tiltrædes.
  • At der etableres et koordinationsudvalg i forbindelse med inddragelsen af kommunerne i RUP-arbejdet med 5 medlemmer fra RUP-udvalget og 5 medlemmer udpeget fra kommunerne.
  • At  regionsrådet udpeger 5 medlemmer til koordinationsudvalget.
  • At formanden for udvalget vedr. forberedelse af ny Regional Udviklingsplan er formand for koordinationsudvalget.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede følgende til koordinationsudvalget:

  • Lasse Krull
  • Kristian Grønbæk Andersen
  • Preben Jensen
  • Torben Smith
  • Karsten Uno Petersen

  Se beslutningen på video:

  19. Planlægning og revision af den Regionale UdviklingsPlan

  Bilag:

   

   

   

   

  20.    Kulturpulje 2 mio kr. maj 2010 - regionale fyrtårne

  Sagsnr:

  10/7764

  Resumé

  Til Kulturpuljens maj uddeling til regionale fyrtårne er der indsendt 19 ansøgninger. Der er samlet set søgt om tilskud på godt 11 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på i alt knap 40 mio. kr. Kulturbudgettet for 2010 er på 7,3 mio. kr. Heraf er der indtil nu bevilget 4,5 mio. kr. Det betyder, at der p.t. resterer 2,8 mio. kr. til projekter.

  Kulturpuljens maj uddeling har været annonceret til at udgøre 2 mio. til nye regionale fyrtårnsprojekter.

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks kulturpulje har til formål at udvikle kulturområdet og skabe interesse om hele regionen. Kulturpuljen har modtaget 19 ansøgninger til maj uddelingen. Dette vidner om et fortsat sprudlende engagement på kulturområdet. Et varieret og aktivt kulturliv er en stærk konkurrenceparameter for regionen og udgør et vigtigt element i tiltrækningen af arbejdskraft, investeringer og turister til området.
   
  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger og indstiller på den baggrund et projekt til tilskud på 500.000 kr. (nr. 17 i oversigten):

  Nr. 17 - PUSS Syddanmark - Projektet er et innovativt, kunstnerisk forskningsprojekt. Visionen er at skabe et nyt sansestimulerende sprog i scenekunsten, der inviterer et nyt og bredere publikum til at opleve dans med alle fem sanser.

  De øvrige ansøgninger har administrationen ligeledes vurderet og indstiller dem til afslag, da de ikke i tilstrækkelig grad opfylder kriterierne for kulturpuljens retningslinjer.

  Anbefalinger til afslag er markeret med C i oversigten og udgør et ansøgt beløb på 10.543.835 kr.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At der gives tilskud til 1 projekt, PUSS Syddanmark, på 500.000 kr. (nr. 17 i oversigten) fra kulturpuljens maj uddeling 2010.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  20. Kulturpulje 2 mio kr. maj 2010 - regionale fyrtårne

  Bilag:

   

   

   

  21.    Orientering om samarbejde om udvikling af området med det nuværende Odense Universitetshospital

  Sagsnr:

  09/7021

  Resumé

  Region Syddanmark har indledt dialog med Odense Kommune samt Universitets- og Bygningsstyrelsen om processen for udvikling af området omkring det nuværende Odense Universitetshospital. Regionen ønsker at sikre så store indtægter som muligt med henblik på finansiering af byggeriet af nyt OUH. Der er tale om en omfattende og længerevarende proces.

  Sagsfremstilling

  Når Region Syddanmarks nye universitetshospital står færdigt, bliver området ved Odense Universitetshospital (OUH) på Sdr. Boulevard i Odense fraflyttet. Det forventes at ske samlet i år 2018.

  Det stiller særlige krav til planlægning af omdannelsen af området, så det også efter fraflytning vil fremstå som et aktiv for Odense. Der må således forventes en omfattende og længerevarende proces.

  Region Syddanmark har derfor indledt dialog med Odense Kommune og Universitets- og Bygningsstyrelsen om den overordnede tilrettelæggelse af processen for byudvikling af området. Der foreslås udarbejdet en samarbejdsaftale, der som minimum vil beskrive forhold som organisering, procesplan og forventninger til arbejdet. Forslag til samarbejdsaftale forventes forelagt regionsrådet til godkendelse i efteråret 2010. Ved samme lejlighed foreslås der nedsat en politisk styregruppe for processen.

  Der lægges op til, at regionens prioritering primært er at sikre størst mulig indtægt fra salg af bygningerne for at kunne finansiere bygning af nyt OUH. 

  Derudover lægges der op til høj grad af inddragelse af borgere og erhvervsliv gennem borgermøder og hjemmeside for at sikre, at alle idéer kommer i spil.

   

    

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  21. Orientering om samarbejde om udvikling af området med det nuværende Odense Universitetshospital

   

   

  22.    Orientering om INTERREG-projektet "Succes" samt udpegning af medlemmer og suppleanter til den politiske styregruppe

  Sagsnr:

  10/2576

  Resumé

  Region Syddanmark har sammen med projektpartnerne EANord i Flensborg og Wiföe i Kiel udarbejdet en ansøgning om tilskud fra INTERREG 4A-programmet til et projekt med arbejdstitlen "Succes". Projektet skal bidrage til, at den dansk-tyske region udvikler sig fra en grænseregion til en vækstregion. INTERREG-udvalget besluttede på mødet den 18. maj 2010 at støtte projektet med 1.326.509 Euro.

  Sagsfremstilling

  For første gang er det lykkedes at forene alle vigtige aktører fra hele INTERREG 4A-regionen om et fyrtårnsprojekt omkring profilering og synliggørelse af regionens grænseoverskridende styrker.

  Formålet med projektet er bl.a. at sikre, at alle regionale aktører, dvs. kommuner, delstaten Schleswig-Holstein, Region Syddanmark og relevante institutioner/foreninger i fællesskab trækker på samme hammel i arbejdet med at udvikle regionen til en vækstregion. Samtidig skal projektet understøtte og intensivere udviklingen af nye innovative og fremtidsorienterede projekt-ideer. 

  Gennem projektet opbygges et systematisk samarbejde mellem de forskellige beslutningstagere på begge sider af grænsen om at gøre den dansk-tyske regions grænseoverskridende styrker synlige. For at nå dette mål leverer projektet et bredt spektrum af forskellige tiltag og initiativer, herunder analyser, regionale konferencer og informations- og markedsføringsaktiviteter.

  Til at forestå ledelsen af projektet etableres der en politisk styregruppe med dansk og tysk deltagelse. Arbejdet i den politiske styregruppe bliver startet op med udpegning af 8 personer (4 fra Danmark og 4 fra Tyskland), men det er muligt, at der senere vil blive foretaget en udvidelse. Til varetagelse af den administrative ledelse nedsættes der en administrativ styregruppe (6 pers.). Som en del af projektet opretter den administrative ledelse et selvstændigt sekretariat bestående af 4 personer, som vil varetage den praktiske gennemførelse af projektet.

  Regionsrådet anmodes om at udpege 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til den politiske styregruppe. Det foreslås at der udpeges 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter fra regionsrådet og 1 medlem og 1 suppleant fra det syddanske erhvervsliv.

  Derudover foreslås det, at regionsrådet anmoder Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark om at udpege1 medlem og 1 suppleant,

  INTERREG-udvalget, som er et kombineret overvågnings- og styringsudvalg for INTERREG IVA-programmet,

  besluttede på mødet den 18. maj at bevilge 1.326.509 Euro fra INTERREG 4 A-programmet til projektet. Det samlede budget udgør 2.040.782 Euro i projektperioden, som løber fra 1. juni 2010 til 31. december 2013. 

  Udvalget vedr. Planlægning af ny Regional udviklingsplan har haft sagen til orientering på møde den 7. juni 2010.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At orienteringen tages til efterretning.
  • At regionsrådet udpeger 3 medlemmer og personlig suppleant for hver af disse til den politiske styregruppe for INTERREG-projektet Succes.
  • At regionsrådet anmoder Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark om at udpege1 medlem og 1 suppleant til den politiske styregruppe for INTERREG-projektet Succes.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede følgende til den politiske styregruppe:

  • John Hyrup Jensen med Karsten Uno Petersen som suppleant.
  • Carl Holst med Lasse Krull som suppleant
  • Jørgen Mads Clausen og Mogens Therkelsen

  Se beslutningen på video:

  22. Orientering om INTERREG-projektet "Succes" samt udpegning af medlemmer og suppleanter til den politiske styregruppe

   

   

  23.    Første økonomi- og aktivitetsrapportering 2010

  Sagsnr:

  10/6565

  Resumé

  I løbet af året fremlægges tre afrapporteringer vedr. den løbende udvikling i aktivitet, økonomi samt kvalitets- og servicemål m.v. Dette er den første rapportering i 2010.

  Sagsfremstilling

  Nedenfor er sammenfattende overordnede forventninger til udviklingen i aktivitet og økonomi i 2010. En mere uddybende gennemgang findes dels i sammenfatningsnotat, dels i notater vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning. 

  Område

  Aktivitet

  Økonomi

  Sundhed

   

  En valid prognose af aktivitetsniveauet på sygehusene kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres på grund af fejl i databasen hos Sundhedsstyrelsen.

  Forventes balance

  Samlet forventes balance mellem budget og forbrug samt, at udgifterne ligger tæt på det aftalte loft i økonomiaftalen for 2010.

  På sygehusene forventes der et samlet merforbrug på 100 mio. kr. Mens på de øvrige bevillinger er forventes et samlet mindreforbrug.

  Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2010

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Social og Specialundervisning

  Mindreaktivitet

  For hele året forventes en belægning på 95,5%, dvs. 2% laver end budgetteret.

  Forventes underskud

  Samlet forventes et underskud på ca. 30 mio. kr., inkl. indregnede underskud fra tidligere år på 13 mio. kr.

  Der forventes markante underskud på fem tilbud. Økonomiopfølgningen sker månedsvis for de pågældende tilbud indtil økonomien er forbedret.

   

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Regional Udvikling

  Evt. forskydninger i planlagt aktivitet.

  Forventes balance

  Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbrug for en dels vedkommende først sker i 2011.

  Uforbrugte midler overføres til 2011 til samme formål

  Fælles formål og administration

   

  Forventes

  Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3

  Renter mv.

   

  Forventes mindreforbrug

  Der forventes balance mellem budget og regnskab.

   

  Afvigelser fordeles på hovedkonto 1 og 3

   

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At første økonomi- og aktivitetsrapportering 2010 tages til efterretning.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  23. Første økonomi- og aktivitetsrapportering 2010

  Bilag:

   

   

   

  24.    Budgettilpasning på sundhedsområdet

  Sagsnr:

  10/6064

  Resumé

  Budgettilpasningen omfatter videreførelse af økonomi svarende til sygehusenes meraktivitet i 2009 til videreførsel af aktivitetsniveauet i 2010 og frem, tilpasning af sygehusenes investeringsrammer, besparelser på ejendomsskat og gældsudsættelse for Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland. Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  Samtlige bevillingsændringer i denne sagsfremstilling finansieres af de afsatte midler i budgettet for 2010.

   

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af den 1. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010, som forelægges for regionsrådet i et andet dagsordenspunkt på samme møde, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne af sagerne er indregnet i prognosen for 1. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  Sygehusene bliver i denne budgettilpasning tilført 262,3 mio. kr. til videreførsel af aktivitetsniveauet fra 2009 til 2010 og frem. Midlerne tages fra meraktivitetspuljen for 2010.

  Derudover foreslås, at Odense Universitetshospitals og Sygehus Sønderjyllands gældsafdragelse udskydes således, at Odense Universitetshospital afdrager 62 mio. kr. årligt fra 2011 og Sygehus Sønderjylland afdrager 20 mio. kr. årligt fra 2010 og 30 mio. kr. årligt fra 2013. Midlerne tages fra "reguleringskontoen", hvor sygehusenes forudsatte afdrag på gæld fra tidligere år er indarbejdet.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Nedsættelse af ejendomsskat – alle sygehuse
  • Dækning af udgifter til telemedicinsk sårbehandling, Sygehus Sønderjylland
  • Tilførsel af midler til øgede serviceomkostninger i Kolding, Sygehus Lillebælt
  • Samling af præhospitale midler på den præhospitale konto
  • Fortsættelse af urologisk forskningsprojekt, Sygehus Lillebælt
  • Indkøb af TOPICA- databaseprodukt til kliniske databaser
  • Konvertering af investeringsrammer fra anlæg til drift
  • Færdiggørelse af RIS/PACS-projekt
  • Grunduddannelse af nye medarbejdere til acceleratorer, Sygehus Lillebælt
  • Øgning af forskningsmidler i Psykiatrien
  • En række mindre budgetneutrale omflytninger inden for sundhedsområdet.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2009-aktiviteten i 2010 og frem med en tillægsbevilling på 262,307 mio. kr., finansieret af meraktivitetspulje. 
  • At Odense Universitetshospital bevilliges en gældsudsættelse på 62 mio. kr. i 2010, finansieret af reguleringskontoen.
  • At Sygehus Sønderjylland bevilges en gældsudsættelse på 5,0 mio. kr. i 2010, 2011 og 2012, finansieret af reguleringskontoen.
  • At der meddeles en anlægsbevilling på -25,682 mio. kr. (indeks 123,4) til justering af investeringsrammerne på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt.
  • At det afsatte og frigivede rådighedsbeløb på sygehusenes investeringsrammer nedsættes med 25,682 mio. kr. i 2010, og tilføres sygehusenes driftsrammer. 
  • At der meddeles anlægsbevilling på 16,906 mio. kr. (indeks 123,4) vedr. færdiggørelse af RIS/PACS, OUH-Svendborg og der meddeles en negativ anlægsbevilling på -8,201 mio. kr. vedr. RIS/PACS-indførelse, Sygehus Sønderjylland.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 16,906 mio. kr. i 2010 til nyt anlægsprojekt Færdiggørelse af RIS/PACS, OUH Svendborg, finansieret af reduktion af det afsatte rådighedsbeløb vedr. RIS/PACS-indførelse, Sygehus Sønderjylland med -8,201 mio. kr. og konvertering af 5,8 mio. kr. fra OUHs driftsramme samt 3,004 mio. kr. fra de centrale leasingmidler.
  • At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  24. Budgettilpasning på sundhedsområdet

  Bilag:

   

   

   

  25.    Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009

  Sagsnr:

  10/7248

  Resumé

  Siden 1. januar 2007 har kommunerne været medfinansierende på sundhedsområdet. I den forbindelse skal der årligt følges op på den registrering af aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af kommunernes andel af sundhedsudgifterne. Vedlagte redegørelse beskriver administrationen af indberetningerne af aktiviteten og kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre korrekte registreringer. Redegørelsen forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Cirkulære nr. 69 af 26. august 2009 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2009 til regionernes sygehusvæsen mv. og Cirkulære nr. 74 af 5. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådet senest 1. september 2010 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

  Vedlagte redegørelse indeholder administrationens beskrivelse af aktiviteten samt af regionens administration af området - herunder kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og e-Sundhed.

  Derudover indeholder redegørelsen en beskrivelse af regionens tiltag i forhold til de forhold, som revisionsberetningen vedrørende året 2008 indeholdt bemærkninger til.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At regionsrådet afgiver redegørelsen til revisionen.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Forretningsudvalget besluttede at oversende redegørelsen til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  25. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009

  Bilag:

   

   

   

   

  26.    Udpegning af medlemmer til dommerkomite - Region Syddanmarks Åbenhedspris 2010

  Sagsnr:

  10/5477

  Resumé

  Åbenhedsprisen er en pris, der gives til den afdeling, botilbud, sygehus eller institution i Region Syddanmark, der kan dokumentere, at de er gode til at praktisere de tre begreber åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Regionsrådet skal udpege to medlemmer til dommerkomiteen.

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark vil gerne belønne afdelinger, der er gode til at arbejde med åbenhed, dialog og inddragelse. Derfor besluttede regionsrådet på mødet den 25. juni 2007 at lancere en såkaldt åbenhedspris. Prisen skal hvert år uddeles til den eller de afdelinger, der i særlig grad har formået at omsætte de tre begreber, åbenhed, dialog og inddragelse til praksis, og dermed er gode til at involvere og trække på borgernes/brugernes viden og erfaringer.

  Prisen består af et kontant beløb på 250.000 kr. og blev første gang uddelt medio juni 2008. Region Syddanmark vil i forbindelse med prisuddelingen gøre et stort arbejde for at vinderen kan få positiv omtale i relevante regionale medier samt personaleblade. Beløbet kan anvendes efter eget ønske.

  Der nedsættes en dommerkomite, der beslutter, hvem der skal tildeles Åbenhedsprisen 2010.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At regionsrådet udpeger to medlemmer til dommerkomiteen i forbindelse med uddelingen af Åbenhedsprisen 2010.

  Beslutning

  Regionsrådet udpegede Carl Holst og Margot Torp.

  Se beslutningen på video:

  26. Udpegning af medlemmer til dommerkomite - Region Syddanmarks Åbenhedspris 2010

   

   

   

  27.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

  Sagsnr:

  10/8474

  Resumé

  Udpegning af medlem og evt. suppleant til bestyrelsen for Nordisk Kiroprakik og Klinisk Biomekanik.

  Sagsfremstilling

  Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har i brev af 2. juni 2010 anmodet Region Syddanmark om at udpege et medlem til instituttets bestyrelse.

  Ifølge § 5 i vedtægterne for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik udpeger Region Syddanmark et medlem og evt. en suppleant til bestyrelsen.

  Region Syddanmark var i forhenværende valgperiode repræsenteret i instituttets bestyrelse.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.
  • At regionsrådet tager stilling til, om der skal udpeges en suppleant og i bekræftende fald udpeger en suppleant.

  Beslutning

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren som medlem af bestyrelsen.

  Se beslutningen på video:

  27. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

   

   

   

  28.    Udpegning af næstformand til Kontaktforum for Handicap

  Sagsnr:

  10/75

  Resumé

  Regionsrådt skal efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer udpege næstformand for Kontaktforum for Handicap

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommissoriet for Kontakforum for Handicap, skal regionsrådet udpege formand og næstformand for forummet. Regionsrådet har tidligere udpeget Bente Gertz som formand.

  Udpegning af næstformand skal ske efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

  Indstillingen fra Danske Handicaporganisationer vil blive meddelt inden mødet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At regionsrådet, efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, udpeger næstformanden til Kontaktforum for Handicap.

  Beslutning

  Regionsrådet udpegede Gitte Stærk som næstformand.

  Se beslutningen på video:

  28. Udpegning af næstformand til Kontaktforum for Handicap

   

   

   

  29.    Godkendelse af mødekalender for 2011

  Sagsnr:

  10/6

  Resumé

  Forslag til regionsrådets mødekalender for 2011 fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødekalender for regionsrådet for 2011:

  • Den 31. januar
  • Den 28. februar
  • Den 28. marts
  • Den 26. april
  • Den 30. maj
  • Den 27. juni
  • Den 22. august
  • Den 26. september
  • Den 24. oktober
  • Den 28. november
  • Den 12. december

  Herudover foreslås afholdt budgetseminar for regionsrådet den 23. - 24. marts 2011

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At forslag til regionsrådets mødekalender for 2011, herunder afholdelse af budgetseminar, godkendes.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:

  29. Godkendelse af mødekalender for 2011

   

   

   

  30.    Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere

  Sagsnr:

  10/6950

  Resumé

  Regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne i juni måned 2010, jfr. tidligere beslutning herom.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at det skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  I juni måned 2010 er sket følgende ansættelser:

  -     Dorthe Crüger er fra den 1. august 2010 ansat som lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Dorthe Crüger vil indgå i sygehusdirektionen sammen med administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen, lægelig direktør Hans Christian Thyregod og sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen.

  -     Kirsten Agerskov Nielsen er fra den 1. juli 2010 ansat som forstander på den sociale institution Bognæs, der er et botilbud for voksne borgere, der har et psykisk eller fysisk handicap.

   

  Indstilling

  Til orientering

  Beslutning

  Til orientering.

  Se beslutningen på video:

  30. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere

   

  LUKKET

   

  31.      Engbo - køb af grund i Kerteminde

  Sagsnr:

  09/12690


  Resumé

  Med henblik på etablering af et socialt tilbud med ca. 20 boliger i Kerteminde søges bemyndigelse til at afgive bud vedr. køb af grund, samt bevilling til at gennemføre handelen og til omkostninger, geoteknisk undersøgelse mv.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 27. oktober 2008 at der kunne igangsættes planer for etablering af mindre, nye botilbud udenfor Strandvænget med henblik på at aflaste de nuværende bygninger, således at der kan tages fat på en modernisering af boligmassen på Strandvænget.

  På denne baggrund har regionsrådet den 21. december 2009 godkendt, at der indgås handel med Nyborg Kommune om køb af grund til placering af ca. 30 boliger til Engbo (som er det ene af de botilbud, som Strandvænget er blevet opsplittet i).

  Der planlægges nu med en placering i Kerteminde af yderligere ca. 20 boliger til Engbo.

  Placering er drøftet med Kerteminde Kommune, som har en grund på ca. 9000 m2, der er velegnet til formålet. Kommunen har i overensstemmelse med udbudsregler vedr. salg af kommunale ejendomme valgt at sætte grunden i udbud.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At økonomidirektøren bemyndiges til at afgive bud vedr. køb af grund i Kerteminde.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 0,700 mio. kr. (indeks 123,4) til grundkøb og omkostninger mv.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. i 2010, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 til større ombygning på Strandvænget.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 28-06-2010

  Indstillingen tiltrådt.

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32.      Fremtidig direktionsstruktur i Region Syddanmark

  Sagsnr:

  07/11814

  Resumé

  Forslaget om ny direktionsstruktur har været i høring i MED-systemet og forelægges til endelig behandling.

  Sammendrag af sagen

  På regionsrådsmødet den 31. maj 2010 besluttede regionsrådet at sende et forslag til ny direktionsstruktur i høring i MED-systemet. Forslaget indebar bl.a.:

  • at der bevares en stilling som regionsdirektør, men at stillingen som regionsdirektør og stillingen som direktør for Regional Udvikling bestrides af samme person
  • at der oprettes en ny vicedirektørstilling på forretningsormådet Regional Udvikling. Stillingen skal sikre den daglige drift og koordinering af Regional Udviklings opgaver
  • at der oprettes en ny vicedirektørstilling i regionssekretariatet

  Forslaget indebærer desuden, at de fire nuværende tværgående stabsområder (it, kommunikation, økonomi og HR) indlejres i de 3 direktørers portefølje. Det betyder, at hver direktør har såvel ansvar for eget område som for et område, der servicerer fællesskabet. Dette sikrer, at ansvaret for koordinering entydigt placeres i direktionen fremover. Direktørerne for de tværgående stabe vil fortsat i dagligdagen have det fulde faglige og ledelsesmæssige ansvar for eget område.

  Konkret indlejres de tværgående stabe således:

  • økonomidirektøren refererer til direktionen via direktøren for sundhedsområdet
  • HR-direktøren refererer til direktionen via direktøren for psykiatriområdet og socialområdet
  • IT-direktøren refererer til direktionen via regionsdirektøren
  • kommunikationsdirektøren refererer til direktionen via regionsdirektøren

  Ændringen af de tværgående stabes referenceforhold var oprindeligt dagsordensat på regionsrådsmødet den 26. april 2010, men sagen blev udsat med henblik på en samlet afklaring.  

  Høring i MED-systemet

  Forslaget til ny direktionsstruktur drøftes i Hovedudvalget den 14. juni 2010. Regionshusets MED-udvalg drøftede forslaget på et møde den 9. juni 2010.

  Forslaget om at ændre de tværgående stabes referenceforhold har tidligere været behandlet i MED-systemet.

  Ansættelse af regionsdirektør

  Regionsrådet tilkendegav på sit møde den 31. maj 2010, at forudsætningen for forslaget til ny direktionsstruktur er, at den nuværende direktør for Regional Udvikling indtræder i stillingen som regionsdirektør.

  Direktør for Regional Udvikling Mikkel Hemmingsen er konstitueret i stillingen som administrerende direktør frem til den 28. juni 2010.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At forslaget til ny direktionsstruktur godkendes.
  • At den nye struktur træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
  • At Mikkel Hemmingsen som led i opgaveomlægningen i direktionen varetager den koordinerende funktion som ordførende direktør med titel af regionsdirektør med tiltræden den 29. juni 2010.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning i Regionsrådet den 28-06-2010

  Indstillingen tiltrådt.

   
   

   

   

  33.      Nyt universitetshospital i Odense - konkurrenceprogram til projektkonkurrencen

  Sagsnr:

  09/7062

  Resumé

  En totalrådgiver til programmering og projektering af det kommende nye universitetshospital i Odense skal udpeges på baggrund af en projektkonkurrence og et efterfølgende udbud med forhandling. Med indeværende sag fremlægges Bind 1 og 2 af konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede på mødet den 26. oktober 2009 sagen "Nyt universitetshospital i Odense – udbudsform og proces vedrørende totalrådgivning" og tiltrådte blandt andet, at udbuddet af totalrådgivningsopgaven vedrørende det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) sker som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling og efter EU udbudsdirektivets bestemmelser herom. Udbuddet sker i fællesskab mellem Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), der opfører et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på vegne af Syddansk Universitet umiddelbart nord for Nyt OUH.

  På møde den 26. april 2010 tiltrådte regionsrådet at prækvalificere seks konsortier/firmaer til at deltage i projektkonkurrencen. Næste trin i udbudsprocessen omhandler selve projektkonkurrencen, hvor der forventes udpeget op til tre vindere. Rammerne for udbudsmaterialet/konkurrenceprogrammet til projektkonkurrencen tiltrådte regionsrådet på mødet den 26. april 2010.

  Med indeværende sag fremlægges konkurrenceprogrammet til brug for projektkonkurrencen. Konkurrencen indledes primo august 2010 med afleveringsfrist ca. tre måneder senere.

  I januar 2011 behandler regionsrådet dommerkomitéens betænkning med udpegning af op til tre vindere, der deltager i det såkaldte udbud med forhandling frem mod udpegning af den endelige vinder. Tildeling af totalrådgivning med tilhørende vinderprojekt vedrørende Nyt OUH behandles af regionsrådet i maj eller juni 2011.

  Konkurrenceprogrammet består af tre bind:

  • Bind 1 beskriver vilkår for projektkonkurrencen og er et fælles materiale for Nyt OUH og Syddansk Universitet (det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet).
  • Bind 2 beskriver Region Syddanmarks mere specifikke krav og forventninger til udformningen af Nyt OUH, herunder krav til projektøkonomi, tid og organisation, sygehusfaglige forhold, de arkitektoniske visioner, samt eksisterende og fremtidige forhold og forudsætninger for planlægningen.
  • Bind 3 vedrører det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, og skal derfor ikke politisk behandles i Region Syddanmark. Materialet vedlægges til orientering.

  Bilagene er behandlet på møde i styregruppen for Nyt OUH den 7. og 26. maj 2010.

  Det skal bemærkes, at konkurrenceprogrammet er fortroligt frem til offentliggørelsen den 2. august 2010.

  Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 8. juni 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At konkurrenceprogrammets Bind 1 "Vilkår for konkurrencen – Gældende for Nyt OUH og Syddansk Universitet (SDU)" og Bind 2 "Konkurrenceprogram for Nyt OUH – Gældende for somatik og psykiatri" godkendes.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-06-2010

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 28-06-2010

  Indstillingen tiltrådt.

   

   


  Siden er sidst opdateret 18-06-2010.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring