Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksisområdet og kommunesamarbejde - referat 21-06-2010

Praksisområdet og kommunesamarbejde - referat 21-06-2010

Mødedato:
21-06-2010 Kl. 15:00 - Kl. 17:00

Mødested:
Mødeværelse 1
Sygehus Sønderjylland
Egelund 10
6200 Aabenraa

Medlemmer:
Bo Libergren, Poul Sækmose, Thies Mathiasen, Ole Finnerup Larsen, Margot Torp, Frede Skaaning, Iben Kromann Madsen

Afbud:
Poul Sækmose, Thies Mathiasen, Frede Skaaning

 

Dagsorden

 1. Besøg på Sygehus Sønderjylland
 2. Fødeplan for Region Syddanmark
 3. Høring vedr. grundaftale 2011-14. Faglige-administrative høringssvar
 4. Ny overenskomst på tandlægeområdet
 5. Ny overenskomst vedr. kiropraktik
 6. Orientering om kortlægning af patientuddannelse på hjerte, KOL, diabetesområdet
 7. Oplæg til studietur i efteråret 2010
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

 

 

1.      Besøg på Sygehus Sønderjylland

Sagsnr: 10/1090

Sagsfremstilling

Mødet i Udvalg vedr. praksis og kommunesamarbejde afholdes på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Specialeansvarlig sygeplejerske Astrid Mogensen fra Brystcentret i Aabenraa, Sygehus Sønderjylland og Karen Skønager fra Tønder Kommune vil orientere om et fælles kræftmamma patientuddannelsestilbud. Der vil være fokus på muligheder og barrierer i fælles organisering af patientuddannelsestilbud, herunder patientperspektivet.


Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Til orientering.

 

 

2.      Fødeplan for Region Syddanmark

Sagsnr: 08/17804

Sagsfremstilling

I efteråret 2009 påbegyndte en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe vedr. regional Fødeplan et arbejde med henblik på udfærdigelse af forslag til en fælles regional og harmoniseret Fødeplan for Region Syddanmark. Fødeplanen er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg, der udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området. Den seneste specialevejledning fra Sundhedsstyrelsen er også indarbejdet i forslaget til Fødeplan.

Sundhedsvæsenet har forskellige tilbud til de gravide, fødende og barslende kvinder organiseret som et forebyggende sundhedsprogram. Alle tilbydes sundhedsfremme og forebyggelse, og en mindre del får - på baggrund af specielle behov - endvidere tilbud om behandling. Svangreomsorgen er karakteriseret ved, at den tilbydes på tværs af primærsektor og sygehusvæsenet. Derfor er der i Fødeplanen også sat fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Med Fødeplanen foreslås indført en lang række tiltag til harmonisering og forbedring af kvaliteten i regionen. Der er i følgenotatet lagt særlig vægt på vurdering af nedenstående områder:

 • ambulante fødsler for såvel første- som flergangsfødende,
 • harmonisering af visitationsretningslinjer - medfører reduktion af fødselstallet i Svendborg,
 • lukning af 13 jordemoderkonsultationers steder,
 • hjemmefødselsordning/tilbud.


Til sagen hører følgende bilag:

 • Følgenotat til Fødeplan.
 • 3 i udkastet til Fødeplanen.
 • 3 udgave til visitation - Lægges som link på nettet.
 • Bilag 4 modeller for varetagelse af hjemmefødsler


Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

 • at udkast til Fødeplan og Visitationsretningslinjer danner grundlag for en høring.


Bilag:


Udvalget
Udvalget tiltrådte indstilling.

 

3.      Høring vedr. grundaftale 2011-14. Faglige-administrative høringssvar

Sagsnr: 10/6189

Sagsfremstilling

Udvalget fik på mødet 25. maj 2010 forelagt udkast til regionsrådets høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalgets høringsmateriale vedr. visionen "Fælles Sundhed" samt udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14.

Udvalget anbefalede udkast af 17. maj 2010 med enkelte rettelser til regionsrådets høringssvar, samt at høringssvaret ledsages af særskilte faglige-administrative bemærkninger.

Sundhedsstaben har indhentet bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalgets høringsmateriale ved sygehusene, psykiatristaben og sundhedsstabens afdelinger.

De modtagne faglige-administrative bemærkninger vedlægges dagsordnen til orientering.

Bemærkningerne vedlægges ved forretningsudvalgets og regionsrådets behandling af det politiske høringssvar.

Sundhedskoordinationsudvalgets høring, som også omfatter kommunerne og Praksisudvalget, afsluttes 30. juni 2010. Endeligt forslag til grundaftale forelægges Sundhedskoordinationsudvalget 8. september 2010.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:

Udvalget
Til orientering.

 

 

4.      Ny overenskomst på tandlægeområdet

Sagsnr: 10/8113

Resumé

Fornyelse af landsoverenskomsten for tandlægehjælp.


Sagsfremstilling

Ny overenskomst for udvikling og økonomi i tandlægepraksis 2010-2012

Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået aftale om en fornyet overenskomst. Aftalen understøtter den fortsatte udvikling af tandlægepraksis med blandt andet fokus på elektroniske journaler, systematisk kvalitetsarbejde mv. Parterne konstaterer, at Sundhedsstyrelsens arbejde med at udarbejde faglige retningslinjer på tandlægeområdet ikke er færdiggjort. På den baggrund indgås en toårig aftale.

Så snart de nationale retningslinjer foreligger, etablerer parterne et udvalg, der drøfter Sundhedsstyrelsens anbefalinger med henblik på implementering i den efterfølgende overenskomst.

Aftalen er indgået inden for en uændret økonomisk ramme, idet parterne har noteret sig, at der er indgået en aftale om genopretning af den danske økonomi, som forudsætter nulvækst i den offentlige sektor 2010-2013. Mekanismen for pris- og lønregulering fortsætter i den nye overenskomstperiode.

Parterne anerkender tandlægernes arbejde med generelt at sikre en effektiv drift i deres praksis. Ved at øge produktiviteten er der mulighed for at frigøre et råderum, som blandt andet kan anvendes til nødvendige investeringer og yderligere udvikling, herunder ved indførelse af elektronisk journal.

Herudover er der basis for at frigøre et råderum ved at øge indkaldeintervallerne for de personer, der har bedst tandsundhed, jf. nedenfor. Hermed frigives midler til finansiering af den forventede aktivitetsvækst på parodontose-området.

Der er med denne aftale lagt til grund, at der er en samlet produktivitetsgevinst på ½ til ¾ pct. om året i perioden.

Aftalen træder i kraft 1. oktober 2010, efter godkendelse i respektive fora. Aftalen indeholder herudover blandt andet en række elementer til præcisering af driften af tandlægehjælpen i overenskomstperioden.

Indkaldelse interval:
Ved den nuværende forhandling af overenskomsten er der mellem parterne enighed om, at indkaldeintervallet for regelmæssige diagnostiske undersøgelser (RDU) og efterfølgende kontroller (KRDU) for patienter med høj tandsundhed kunne være længere. Det fremgår af den nuværende overenskomst, at tandlægen skal indkalde patienterne ud fra et individuelt, fagligt skøn, dvs. ud fra en vurdering af, hvad patienten har behov for. I den kommende overenskomst tydeliggøres, at det er tandlægernes individuelle skøn, der lægges til grund for indkaldelserne. Det forventes at indebære, at indkaldeintervallerne forlænges for gruppen af lav-risiko-patienter. Hermed forventes frigjort et øget råderum på 20 mill.kr., som især anvendes til finansiering af forventede aktivitetsstigninger på parodontoseområdet.

Kvalitet:
Det er vigtigt, at der er fokus på kvalitet i voksentandplejen, og derfor videreføres det igangværende arbejde med udvikle en kvalitetsmodel tilpasset tandlægepraksis i samarbejde med bl.a. IKAS. I den kommende overenskomstperiode tilstræbes særligt sammenhængen med kvalitetsløsningerne på de øvrige praksisområder.

Medicinsk komplekse patienter:
Parterne anerkender, at der er et stigende antal patienter, som er medicinsk komplekse. Det stiller store krav til tandlægerne, og der er enighed om at følge denne udvikling. Indførelse af det Elektroniske Medicinkort vil give tandlægerne et bedre overblik over patienternes medicinforbrug og bidrage til en bedre behandling af patienterne.

Udeblevne patienter:
Der er i sjældne tilfælde patienter, som udebliver fra komplicerede og tidskrævende behandlingsforløb, på trods af at afbud kan ske op til to timer før behandling. Der gives mulighed for, i disse sjældne tilfælde, at opkræve en betaling ved sådanne udeblivelser på op til 400 kr. oveni det almindelige udeblivelseshonorar, til dækning af tandlægens tab herved. Det er en forudsætning, at der fra tandlægens side er sket varsling heraf, og at patienten ikke er undskyldt af ekstraordinære omstændigheder.

Patienter med brug af blodfortyndende medicin:
Ændrede sundhedsfaglige retningslinjer og den generelle udvikling indebærer, at flere patienter tager kraftig blodfortyndende medicin. Ved særligt svære blødninger i forbindelse med tandudtrækninger, gives der mulighed for at opkræve et honorar på 100 kr. til dækning af udgifter til medikamenter, ekstra tidsforbrug mv.

Digital kommunikation:
Som et led i kvalitetsudviklingen skal alle tandlæger på sigt benytte sig af elektroniske journaler. Kommunikationen med regioner gøres også lettere, ved at tandlægerne bliver tilkoblet den digitale dokumentboks.

Patientklager:
Det forventes, at Folketinget vedtager ny lov i juni 2010 om patientklager. På den baggrund indgås – under forudsætning af lovforslagets vedtagelse – en særlig aftale i forlængelse af forhandlingerne om overenskomsten, som sikrer en tilpasning af overenskomstens regler om faglige klager.

Patientforsikring:
Parterne er enige om, at udgifterne til patientforsikringer fremadrettet afholdes efter den hidtidige fordelingsnøgle. Som kompensation for et højere udgiftsniveau gennemføres en regulering af samtlige honorarer pr. 1. oktober 2010, svarende til et øget offentligt tilskud på 1,7 mill.kr.


Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Til orientering.

 

 

5.      Ny overenskomst vedr. kiropraktik

Sagsnr: 10/8078

Resumé

Der er indgået ny overenskomst pr. 1. oktober 2010 vedr. kiropraktik.


Sagsfremstilling

Dansk Kiropraktorforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået aftale om en fornyet overenskomst.

Aftalen er indgået inden for en uændret økonomisk ramme, idet parterne har noteret sig, at der er indgået en aftale om genopretning af den danske økonomi, som forudsætter nulvækst i den offentlige sektor 2010 – 2013. Mekanismen for pris- og lønregulering fortsætter i den nye overenskomstperiode.

Parterne anerkender i øvrigt kiropraktorernes arbejde med generelt at sikre en effektiv drift i deres praksis. Ved at øge produktiviteten er der mulighed for at frigøre et råderum, som blandt andet kan anvendes til nødvendige investeringer og yderligere udvikling. Aftalen forudsætter, at kiropraktorerne afholder en række udgifter inden for egen økonomi til de løbende driftsomkostninger til e-journal. Det ligger til grund for aftalen, at produktivitetsgevinsten udgør op til 0,5 % årligt.

Aftalen indeholder bl.a. følgende elementer:

 • Billeddiagnostik i kiropraktorpraksis har været et fokusområde i indeværende overenskomstforhandlinger med henblik på at sikre kiropraktorernes billeddiagnostiske muligheder i fremtidens sundhedsvæsen (Der er udarbejdet "Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik"). Aftalen skal ses som en samlet pakke på det billeddiagnostiske område og indeholder følgende elementer:

o Diagnostisk ultralyd indføres som en ny ydelse i overenskomsten.

o Anbefalinger om henvisning til CT- og MR-skanning i sygehusvæsenet.

o Tilskud til digitaliseret røntgen.

o Understøtning af udviklingen af KIR-Pacs og tilskud til opkobling til serveren.

o Udvikling af kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område.

o Samarbejdsaftaler om brug af andre klinikker røntgenanlæg.
 

 • Det er aftalt, at kiropraktorerne medtænkes i en samlet strategi på kvalitetsområdet for praksissektoren.
 • Regionerne har forpligtet sig til at formulere en vision for kiropraktorernes rolle og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen. På baggrund af denne har parterne aftalt et fælles udvalgsarbejde, som frem mod næste overenskomst skal sikre grundlaget for den videre fremdrift og udvikling på området.
 • Som et led i kvalitetsudviklingen skal alle kiropraktorer benytte sig af elektroniske journaler inden udløb af overenskomstperioden. Kommunikation med regioner gøres også lettere, ved at kiropraktorerne bliver tilkoblet den digitale dokumentboks.
 • For at sikre kommunikation og sammenhængende patientbehandling med det øvrige sundhedsvæsen har parterne aftalt udviklingen af en mere systematiseret kommunikation mellem kiropraktorerne og de praktiserende læger.
 • Der er enighed om at fremme tilgængeligheden af de røntgenbilleder, der optages i kiropraktorpraksis for alle relevante sundhedsfaglige personer. Målet er, at alle danske kiropraktorklinikker får et centralt, sikkert og fælles billedarkiverings- og kommunikationssystem, der både sikrer klinikkernes håndtering af digitale røntgenbilleder og kommunikationen mellem forskellige sundhedsaktører. Udgiften til opkobling med henblik på udveksling af røntgenbilleder afholdes af kiropraktorklinikkerne. Fonden yder et engangstilskud til klinikkerne.

Aftalen er 3-årig og træder i kraft 1. oktober 2010 efter formel godkendelse af de respektive organer.


Indstilling

Til orientering.
 

Udvalget
Til orientering.

 

6.      Orientering om kortlægning af patientuddannelse på hjerte, KOL, diabetesområdet

Sagsnr: 09/12635

Resumé

Sundhedsstaben har foretaget en kortlægning af sygdomsspecifikke patientuddannelser på regionens sygehuse.

Resultatet af kortlægningen skal bruges som støtte til fastlæggelse af fremadrettede regionale indsatsområder inden for patientuddannelse samt til de lokale forhandlinger om arbejdsdelingen for patientuddannelse mellem sygehus og kommune i tilknytning til sundhedsaftaleprocessen.

Patientuddannelsestilbud indenfor hjerte, diabetes og KOL er meget udbredt på regionens sygehuse, men der er et udviklingspotentiale i, at indholdet lever op til anbefalingerne i de nationale retningslinjer, at få harmoniseret indhold, omfang og registreringspraksis samt at få tilbuddene tilpasset sundhedsaftalens arbejdsdeling mellem region og kommune.


Sagsfremstilling

På sygehusledelsesmødet den 29. september 2009 blev det besluttet, at Sundhedsstaben skulle foretage en kortlægning af sygdomsspecifikke patientuddannelser på regionens sygehuse. Formålet med kortlægningen var at opnå:

 • Overblik over sygehusenes tilbud om patientuddannelse til personer med kronisk sygdom.
 • Overblik over, om sygehusenes patientuddannelsestilbud indenfor især hjerte, diabetes og KOL følger sundhedsaftalens arbejdsdeling.
 • Overblik over sygehusenes registreringspraksis for patientuddannelsestilbud på især hjerte, diabetes og KOL-området.


Resultatet af kortlægningen er beskrevet i vedlagte notat og oversigtsskemaer. Materialet skal bruges som støtte til fastlæggelse af fremadrettede regionale indsatsområder inden for patientuddannelse. Endvidere skal materialet bruges til de lokale forhandlinger om arbejdsdelingen for patientuddannelse mellem sygehus og kommune, i tilknytning til sundhedsaftaleprocessen.

Patientuddannelsestilbud indenfor hjerte, diabetes og KOL er meget udbredt på regionens sygehuse. Der er et udviklingspotentiale i, at indholdet lever op til anbefalingerne i de nationale retningslinjer, at få harmoniseret indholdet, omfang og registreringspraksis samt at få tilbuddene tilpasset sundhedsaftalens arbejdsdeling mellem region og kommune.

Kortlægningens resultater blev forelagt på sygehusledelsesmødet den 18. maj 2010, hvor det blev besluttet, at sygehusene arbejder for:

 1. At tilpasse indhold og arbejdsdeling i patientuddannelsestilbuddene således de følger anbefalinger i nationale retningslinjer og regionale patientforløbsprogrammer.
 2. At ensrette sygehusenes registreringspraksis så registreringen opfylder fælles regional aftale. 
 3. At gå i dialogen med kommunerne omkring udarbejdelse af kommunespecifikke aftaler i sundhedsaftalerne, herunder fastlæggelse af arbejdsdelingen mellem sygehus og kommune.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:

Udvalget
Til orientering.

 

 

7.      Oplæg til studietur i efteråret 2010

Sagsnr: 10/8393

Sagsfremstilling

Der arrangeres i hver valgperiode en række studieture for regionsrådets medlemmer, hvor hvert medlem får mulighed for at deltage i én af studieturene.

Følgende er oplæg til studietur i efteråret 2010 til San Francisco og/eller Vancouver. Fokus for turen er håndteringen af kronikeromsorg og sammenspil mellem primær og sekundær sektor i det amerikanske Kaiser Permanente og/eller i det canadiske sundhedsvæsen..


Indstilling

Til drøftelse.


Bilag:

Udvalget
Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde program baseret på model 2.

 

 

8.      Næste møde

Sagsnr: 10/1090

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på mødet den 2. marts 2010:


30. august kl. 15-17 - En dermatologipraksis i Svendborg

04. oktober kl. 15-17 - Esbjerg Kommune

29. oktober kl. 13.30-15.30 - Lægevagt

26. november kl. 13.30-15.30 - Fredericia Kommune

15. december kl. 16.30 - 18.30 - Regionshuset


Indstilling

Det indstilles,

 • at næste møde afholdes den 30. august kl. 15.00 i en dermatologiskpraksis i Svendborg.

Udvalget
Tiltrådt.

 

 

9.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1090

Udvalget
Intet.


 

 


Siden er sidst opdateret 04-03-2011
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring