Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilSocialudvalgetpilSocialområdets fremtidige profill - referat 14-06-2010

Socialområdets fremtidige profill - referat 14-06-2010


Mødedato
14-06-2010, kl. 14:00-16:00

Mødested
AutismeCenter Holmehøj, Holmehøjvej 2, Ringe

Medlemmer
Bente Gertz (A), Jette Jensen (A), Ole Finnerup Larsen (A), John Hyrup Jensen (F), Carsten Abild (V), Susanne Linnet (V), Freddie H. Madsen (O) (midlertidigt medlem for Jytte Lauridsen, O)

 

 

 

Dagsorden

 1. Rundvisning
 2. Orientering
 3. Misbrugscenter Sønderjylland
 4. Tilsyn og tilsynskonceptet
 5. Udkast til Rammeaftale 2011
 6. Mødekalender 2010
 7. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Rundvisning

Sagsnr:

10/7877

Resumé

Rundvisning på AutismeCenter Holmehøj.

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet indledes med rundvisning kl. 14.00-14.30 i AutismeCenter Holmehøj, Holmehøjvej 2, 5750 Ringe.

Indstilling

 • Orientering og rundvisning i centret.
Udvalget
Der blev givet en orientering og rundvisning.

 

 

 

2.      Orientering

Sagsnr:

10/7877

Udvalget

Der blev orienteret om følgende emner:

 1. Den nye organisering af det sociale område er trådt i kraft pr. 1. juni 2010.
 2. To åbne afdelinger nedlægges på Egely. Den ene nedlagte afdeling fungerer som 5 midlertidige sikrede pladser.
 3. Ti sikrede pladser etableres i Esbjerg inden udgangen af 2011.
 4. Reduktioner i taksterne på det specialiserede område (2% i 2011 og 3% i 2012) er ønsket af kommunerne via KKR. Svar fra regionen på Regionsrådsmødet den 28. juni 2010.
 5. Ændring i retssikkerhedsloven træder i kraft den 1. august 2010.
 6. Aftale om kommunernes økonomi 2011.
 

 

 

 

3.      Misbrugscenter Sønderjylland

Sagsnr:

10/1082

Resumé

Driftsdirektør Jens Jørn Bøvling vil orientere om den forventede beslutning i socialudvalget i Tønder Kommune om overdragelse af Misbrugscenter Sønderjylland til Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Tønder Kommune driver, på basis af en finansieringsaftale med de 3 øvrige sønderjyske kommuner, Misbrugscenter Sønderjylland, beliggende i Toftlund. Til orientering vedlægges årsrapport om misbrugscentret.

De 4 kommuner ønsker at ophæve dette samarbejde og har i den anledning forespurgt Region Syddanmark om en mulig overdragelse af driftsansvaret hertil med virkning pr. 1. januar 2011.

Region Syddanmark har tilkendegivet at være positiv over for dette. Udgangspunktet for en regional opgavevaretagelse vil være, at Misbrugscenterets målgruppe fremdeles vil være karakteriseret af yngre borgere med en kombineret problemstilling af et misbrug og en psykiatrisk lidelse, samt at Misbrugscenteret placeres under socialområdet.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Der blev givet en orientering.

Bilag:

 

 

 

4.      Tilsyn og tilsynskonceptet

Sagsnr:

07/12820

Resumé

Tilsynschef Jan Bolvinkel vil give en præsentation af tilsynet og tilsynskonceptet i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Ifølge tilsynskonceptet for socialområdet skal Regionsrådet en gang årligt forelægges en oversigt over de udarbejdede tilsynsrapporter.

Tilsynskonceptet er ændret på enkelte punkter i 2009 som følge af en evaluering, foretaget af Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). I vedlagte notat redegøres for evalueringen, og der gives en kortfattet beskrivelse af tilsynet, som det ser ud pr. 1. januar 2010, efter at Regionsrådet har taget stilling til evalueringen.

I 2009 er der gennemført såvel et anmeldt som et uanmeldt tilsyn på tilbuddene/institutionerne, dog besluttedes det at erstatte det mere arbejdskrævende anmeldte tilsyn med et uanmeldt i forbindelse med, at følgende to tilbud skulle overgå til kommunerne pr. 1. januar 2010: Skovsbovej, Svendborg og Ungdomskollegiet, Kolding. Med samme begrundelse er der ikke gennemført et anmeldt tilsyn på Støttecenter for Hjerneskadede, Kolding. Endelig har der på grund af en fejl ikke været uanmeldt tilsyn på Flydedokken. Efterfølgende har der været et anmeldt tilsyn. Samtlige tilsynsrapporter kan ses på Regionens hjemmeside under "Social, Tilsyn".

Til belysning af tilsynets virksomhed i 2008 og 2009 er der udarbejdet vedhæftede oversigt over de temaer, der kan udledes af tilsynets anbefalinger til kvalitetssikring og -udvikling i 2008 og 2009. Oversigten kan bidrage til at pege på områder, hvor der er behov for en særlig driftsmæssig indsats, og den viser, at medicinhåndtering, supervision, diverse bygningsmæssige ændringer og tidssvarende boliger er væsentlige, gennemgående temaer over de to år. Socialområdet foretager en særlig opfølgning vedr. medicinhåndtering og supervision, medens de bygningsmæssige forhold følges op som led i boligplanen for socialområdet.

Indstilling

 • Til orientering. 
Udvalget

Der blev givet en orientering og aftalt at udvalget orienteres om tilsynsvirksomheden i hvert kvartal. Det undersøges om embedslægerne besøger tilbuddene.

Bilag:

 

 

 

5.      Udkast til Rammeaftale 2011

Sagsnr:

10/7749

Resumé

Efter Serviceloven er det regionsrådet, der udarbejder den årlige rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen indgås mellem regionsrådet og de 22 kommuner i regionen samt mellem de 22 kommuner indbyrdes.

Sagsfremstilling

Efter Serviceloven er det regionsrådet, der udarbejder den årlige rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen indgås mellem regionsrådet og de 22 kommuner i regionen samt mellem de 22 kommuner indbyrdes. Regionen udarbejder forslaget med afsæt i redegørelser fra de 22 kommuner. Rammeaftalerne omfatter de mest specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark. Hovedformålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af pladser, så borgerne får de tilbud, de har behov for.

Rammeaftalen omfatter desuden en række samarbejder omkring fælles takstprincipper, faglige netværk, en koordineret venteliste samt aktuelle faglige fokusområder.

De kommunale redegørelser, der er indmeldt den 1. maj 2010, viser, at den generelle tendens er, at kommunerne viderefører strategien om at tilbyde borgerne tilbud i nærmiljøet samt om en høj grad af selvforsyning af tilbud. Dette gælder såvel store som mindre kommuner, idet flere – især mindre kommuner - dog konkret anfører, at man også fremadrettet forventer at have behov for at købe specialiserede pladser hos andre udbydere. Det beskrives i de kommunale redegørelser, at man i højere grad vil visitere til kommunens egne tilbud samt udvide eller oprette egne tilbud. Der er således en række konkrete beslutninger og planer om at oprette tilbud i den enkelte kommune til blandt andet senhjerneskadede, sindslidende og autister.

Ovennævnte udviklingstendenser betyder, at der er et forstærket behov for at følge udviklingen i kapaciteten af pladser. Desuden bør der i de igangværende og forestående ændringer af pladsudbud og visitationspraksis være fokus på at fastholde de specialiserede sociale tilbud til borgerne i Syddanmark.

Første udkast til rammeaftale 2011 behandles i Det Administrative Samarbejdsforum den 14. juni 2010. Rammeaftalen behandles i Regionsrådet den 23. august 2010 samt i Kontaktudvalget den 1. september 2010, hvorefter de enkelte kommunalbestyrelser skal godkende rammeaftalen senest den 15. oktober 2010.

Der vil blive givet en orientering på mødet om første udkast til Rammeaftale 2011.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget
Der blev givet en orientering.

 

 

 

6.      Mødekalender 2010

Sagsnr:

10/7877

Resumé

Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil.

Sagsfremstilling

Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil:

Mandag den 16. august 2010, kl. 11.30, Egely, Søndergårdsvej 9, 5580 Nørre Aaby, og

Mandag den 8. november 2010, kl. 11.30, Syrenparken, Syrenvej 18c, 7080 Børkop.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Ønske om flere møder i udvalget i 2010.

 

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr:

10/7877

Udvalget

Ingen bemærkninger.

 

 


Siden er sidst opdateret 15-06-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring